Poslovne usluge
  UGOVORI - PRIMJERI UGOVORA - PREGLED GOTOVIH PRIMJERA UGOVORA - ŠPRANCE UGOVORA - POSLOVNI DOPISI - OBRASCI
  CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Web trgovina
  Ugovori
01 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - NEKRETNINE Ugovori
02 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - POKRETNINE Ugovori
03 - KUPOPRODAJE S POSEBNIM POGODBAMA Ugovori
04 - UGOVORI O ZAMJENI Ugovori
05 - UGOVORI O PRODAJNOM NALOGU Primjeri
06 - UGOVORI O DAROVANJU Primjeri ugovora
07 - UGOVORI O ZAJMU Šprnce ugovora
08 - UGOVORI O POSUDBI Pravo
09 - UGOVORI O ZAKUPU Trgovačko pravo
10 - UGOVORI O NAJMU Zakoni
11 - UGOVORI O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU Propisi
12 - UGOVORI O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU Gotovi primjeri
13 - UGOVORI O DJELU Narudžbe
14 - UGOVORI O RADU Ugovor o radu Dokumenti
15 - UGOVORI O GRAĐENJU Legislativa
16 - UGOVORI O ORTAŠTVU Ugovor
17 - UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI Ugovori
18 - UGOVORI O PRIJEVOZU OSOBA Ugovori
19 - UGOVORI O LICENCIJI Ugovori
20 - UGOVORI O OSTAVI Ugovori
21 - UGOVORI O USKLADIŠTENJU Ugovori
22 - UGOVORI O NALOGU Ugovori
23 - UGOVORI O KOMISIJI Ugovori
24 - UGOVORI O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU Ugovori
25 - UGOVORI O POSREDOVANJU Ugovori
26 - UGOVORI O OTPREMI (ŠPEDICIJA) Ugovori
27 - UGOVORI O ISPITIVANJU ROBE I USLUGE Ugovori
28 - UGOVORI O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA Ugovori
29 - POSREDNIČKI UGOVORI O PUTOVANJU Ugovori
30 - UGOVORI O ALOTMANU (UGOSTITELJSTVO) Ugovori
31 - UGOVORI O OSIGURANJU Ugovori
32 - UGOVORI - BANKA, FINANCIJSKI ODNOSI Ugovori
33 - UGOVORI O SPONZORIRANJU Ugovori
34 - UGOVORI - TURISTIČKA, PUTNIČKA AGENCIJA Ugovori
35 - UGOVORI - RENT - A - CAR Ugovori
36 - UGOVORI - NAUTIKA - CHARTER Ugovori
37 - UGOVORI - AGENCIJA ZA NEKRETNINE Ugovori
38 - UGOVORI - KNJIGOVODSTVENI URED Ugovori
39 - UGOVORI - INFORMATIČKE USLUGE Ugovori
40 - UGOVORI - TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ugovori
41 - UGOVORI - ZADRUGE Ugovori
42 - UGOVORI - DIONICE Ugovori
43 - UGOVORI - RAD PREKO STUDENT SERVISA Ugovori
44 - UGOVORI - ŠKOLOVANJE - TEČAJEVI Ugovori
45 - UGOVORI - MARKETING - SAVJETOVANJE Ugovori
46 - UGOVORI - MALOPRODAJA Ugovori
47 - UGOVORI - SERVIS - POPRAVAK - USLUGE Ugovori
48 - UGOVORI - GRADITELJSTVO Ugovori
49 - UGOVORI - POSLOVNA SURADNJA Ugovori
50 - UGOVORI - INTELEKTUALNE USLUGE Ugovori
51 - UGOVORI - BRAČNI / PREDBRAČNI Ugovori
52 - UGOVORI - PODJELA IMOVINE I PRAVA Ugovori
53 - UGOVORI - RAZNE OSTALE USLUGE Ugovori
54 - UGOVORI - MENADŽMENT / UPRAVLJANJE Ugovori
55 - UGOVORI - KOLEKTIVNI UGOVORI Ugovori
56 - UGOVORI NA STRANIM JEZICIMA Ugovori
57 - CESIJA, ASIGNACIJA, KOMPENZACIJA Ugovori
58 - TUŽBE, ŽALBE, OVRHA Ugovori
59 - OBRASCI Ugovori
60 - OSTALO Ugovori
CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Prodaja ugovora Prodaja primjera ugovora
 

UGOVORI - BANKA, FINANCIJSKI ODNOSI, KREDITI, LEASINGPrimjeri ugovora o kreditu, akreditivi, bankarske garancije i transakcijeSADRŽAJ OVOG PAKETA SA PRIMJERIMA (ŠPRANCAMA) UGOVORA

# Novi primjeri ugovora o kreditu sa bankom, sadržaji ugovora o kreditu

# Ugovori o novčanom pologu, vrste novčanih pologa, plaćanje kamata

# Ugovori o polaganju vrijednosnih papira, vraćanje vrijednosnih papira

# Primjeri ugovora o otvaranju računa, provizija i naknada troškova

# Primjeri ugovora o kreditu na temelju zaloga vrijednosnih papira

# Primjeri kad banka mora isplatiti korisnika akreditiva, mjenice

# Ugovori o odobravanju stambenih kredita zaposlenicima

# Predlošci za ugovaranje bankarskog jamstva i garancija

# Ugovori o ustupanju potraživanja, prijeboj potraživanja

# Špranca ugovora o leasingu proizvodne opreme i alata

# Ugovor o financijskom leasingu, ugovori o podleasingu

# Ugovori o asignaciji, dvostrane ili trostrane asignacije

# Sporazumi radi osiguranja svih novčanih tražbina

# Izjave jamca, upisi u gruntovnicu, hipoteke...

... i drugi primjeri...

Pored samih primjera, u svaki paket su dodani i materijali radi boljeg razumijevanja, npr. zakoni, pravilnici, korisni članci, primjeri iz prakse, pregledi sudske prakse, obrasci...

 CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU UGOVORA Web trgovina i narudžbe

Napomena; Isporučuju se samo paketi ugovora, a ne pojedinačni ugovori.
U svakom paketu je više primjera za uređenje istih ili sličnih pravnih odnosa, te tek uvidom u više primjera, možete u konačnici sastaviti vlastiti konkretni ugovor, koji će upravo vama najbolje odgovarati. Pojedinačni primjer ne bi dao uvid u sve mogućnosti i varijante.
OPĆE INFORMACIJE O OVOJ VRSTI UGOVORA I UGOVORNIM ODNOSIMA

UGOVOR O KREDITU

Ugovorom o kreditu banka se obvezuje korisniku kredita staviti na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava, na određeno ili neodređeno vrijeme, za neku namjenu ili bez utvrđene namjene, a korisnik se obvezuje banci plaćati ugovorene kamate i iskorišteni iznos novca vratiti u vrijeme i na način kako je ugovoreno.

Ugovor o kreditu mora biti sklopljen u pisanom obliku. Ugovorom o kreditu utvrđuju se iznos te uvjeti davanja, korištenja i vraćanja kredita. Ugovor o kreditu banka može otkazati prije isteka ugovorenog roka ako je kredit korišten protivno ugovorenoj
namjeni. Ugovor o kreditu banka može otkazati prije isteka ugovorenog roka i u slučaju insolventnosti korisnika čak i kad nije utvrđena sudskom odlukom, u slučaju prestanka pravne osobe ili smrti korisnika, ako bi u tim slučajevima davatelj kredita došao u bitno nepovoljniji položaj. Korisnik kredita može raskinuti ugovor prije nego što je počeo koristiti kredit. Korisnik kredita može vratiti kredit i prije roka određenog za vraćanje, ali je dužan o tome unaprijed obavijestiti banku. U oba slučaja korisnik kredita dužan je naknaditi štetu ako ju je davatelj kredita pretrpio. U slučaju vraćanja kredita prije određenog roka banka ne može uračunati kamate za vrijeme od dana vraćanja
kredita do dana kad ga je po ugovoru trebalo vratiti.

UGOVOR O KREDITU NA TEMELJU ZALOGA VRIJEDNOSNIH PAPIRA

Ugovorom o kreditu na temelju zaloga vrijednosnih papira banka odobrava kredit u određenom novčanom iznosu uz osiguranje zalogom vrijednosnih papira koji pripadaju korisniku kredita ili trećemu koji na to pristane.

Ugovor o kreditu na temelju zaloga vrijednosnih papira mora biti sklopljen u pisanom obliku. Ugovor mora sadržavati naznaku vrijednosnih papira koji se zalažu, tvrtku i sjedište, odnosno ime i prebivalište imatelja papira, iznos i uvjete odobrenog kredita te iznos i vrijednost papira koji je uzet u obzir za odobrenje kredita. Ako korisnik ne vrati po dospjelosti dobiveni kredit, banka može, u svrhu namirenja, prodati založene vrijednosne
papire prema pravilima založnog prava.

AKREDITIVI

Prihvatom zahtjeva nalogodavca za otvaranjem akreditiva banka se obvezuje nalogodavcu da će korisniku akreditiva isplatiti sav određeni novčani iznos ako do određenog vremena bude udovoljeno uvjetima navedenim u nalogu za otvaranje akreditiva. Akreditiv mora biti sastavljen u pisanom obliku.
Banka je obvezna prema korisniku od dana kad mu priopći da je akreditiv otvoren.
Nalogodavac je vezan izdanim nalogom od trenutka kad je nalog prispio banci.
Akreditiv je nezavisan od ugovora o kupoprodaji ili drugoga pravnog posla povodom kojega je otvoren.
Dokumentarni akreditiv postoji kad je banka obvezna isplatiti korisniku akreditiva određeni novčani iznos, odnosno akceptirati i isplatiti mjenicu pod uvjetom da joj budu podneseni dokumenti prema uvjetima utvrđenim u akreditivu.
Banka koja je otvorila dokumentarni akreditiv dužna je izvršiti plaćanja pod uvjetima predviđenim u akreditivu.
Banka je dužna ispitati odgovaraju li dokumenti u svemu zahtjevima nalogodavca utvrđenim u akreditivu. Kad dobije dokumente, banka mora u razumnom roku o tome obavijestiti nalogodavca i upozoriti ga na utvrđene nepravilnosti i nedostatke.

BANKARSKO JAMSTVO

Bankarsko jamstvo je svaka obveza na plaćanje određenoga novčanog iznosa,
bez obzira na to kako je nazvana, na pisani zahtjev korisnika i uz podnošenje banci dokumenata, ako su navedeni u jamstvu. Bankarsko jamstvo je samostalna obveza banke neovisna o osnovnom poslu. Jamstvo mora biti izdano u pisanom obliku.
Banka namiruje obvezu iz jamstva u novcu i u slučaju da se jamstvom osigurava nenovčana obveza. Ako druga banka potvrdi obvezu iz jamstva, korisnik može svoje zahtjeve iz podnijeti bilo banci koja je izdala jamstvo, bilo onoj koja ga je potvrdila.

Svoja prava iz bankarskog jamstva korisnik, ako nije drukčije ugovoreno, može ustupiti trećemu samo s ustupom tražbine koja je osigurana jamstvom i prijenosom svojih obveza u vezi s osiguranim tražbinama. Ako bankarsko jamstvo sadrži uglavu »bez prigovora«, »na prvi poziv« ili sadrži riječi koje imaju isto značenje, banka ne može isticati prema korisniku prigovore koje nalogodavac kao dužnik može isticati prema
korisniku po osiguranoj obvezi.
Nalogodavac je dužan platiti banci svaki iznos koji je banka platila po osnovi jamstva izdanog s navedenom uglavom. Korisnik jamstva duguje nalogodavcu iznos primljen po osnovi jamstva na koji inače ne bi imao pravo zbog opravdanih prigovora nalogodavca.


Za subjekte poslovne i bankarske zajednice posebno su zanimljivi dijelovi o bankarskim garancijama i dokumentarnim akreditivima, kao instrumentima osiguranja plaćanja. Posebno će za poslovnu praksu biti zanimljiva međunarodna sudska i arbitražna praksa bankarskih garancija i dokumentarnih akreditiva.

LITERATURA:

 - Zakon o obveznim odnosima, Narodne novine, Službeni glasnik
 - Miladin, P., Bankarski računi pravnih i fizičkih osoba, Pravo u gospodarstvu
 - Miladin, P., Odgovornost za zaštitu osobnih podataka u bankarstvu
 - Miladin, P., Odnosi ulagatelja, društva za upravljanje otvorenim invest. fondovima
 - Miladin, P., Bankarsko jamstvo na prvi poziv, Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu
 - Miladin, P., Poslovna, profesionalna i službena tajna, Godišnjak PF Zagreb
 - Miladin, P., Privatnopravno uređenje platnog prometa...


LEASING

Operativni leasing

Operativni leasing ima obilježja najma jer se prvenstveno radi o korištenju leasing objekta bez namjere stjecanja vlasništva uz eventualnu mogućnost zamjene za novi objekt po isteku ugovora. Namijenjen je baš svima - pravnim osobama, fizičkim osobama, obrtnicima, poljoprivrednicima ili pomorcima.

Osnovne karakteristike:
- Leasing objekt vodi se i amortizira u poslovnim knjigama davatelja leasinga
- Leasing naknada ulazi u trošak poslovanja primatelja leasinga
- PDV se obračunava mjesečno na leasing obrok i priznaje u pretporez
- Bilanca primatelja leasinga nije dodatno opterećena, jer nema dugoročnog zaduženja
- Jamčevina je iznos koji služi kao instrument osiguranja plaćanja
- Umanjuje iznos financiranja, na nju se ne obračunava kamata
- Po isteku leasinga vraća se primatelju leasinga.


Financijski leasing

Financijski leasing namijenjen je onima koji po isteku leasinga žele steći vlasništvo nad leasing objektom. Namijenjen je pravnim osobama, fizičkim osobama, obrtnicima, samostalnim djelatnicima, odvjetnicima, poljoprivrednicima ili pomorcima.

Osnovne karakteristike:
- Leasing objekt vodi se i amortizira u poslovnim knjigama primatelja leasinga
- U trošak poslovanja primatelja leasinga uz amortizaciju, ulazi i kamata
- Po isporuci davatelj leasinga izdaje R1 račun za leasing objekt
- Temeljem računa R1 primatelji leasinga ostvaruju pravo na povrat PDV-a
- Neotplaćeni dio vrijednosti leasing objekta predstavlja dugoročno zaduženje u bilanci
- Učešće umanjuje iznos financiranja, te se na njega ne obračunava kamata
- Plaćanjem zadnjeg obroka, primatelj leasinga stječe pravo na prijenos vlasništva.
 

  ZA PODUZETNIKE - LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH USLUGA

Internet se sve češće koristi kao izvor relevantnih i pravovremenih informacija što tvrtkama koje imaju vlastite stranice daje konkurentsku prednost. Što je tvrtka manja, to joj je Internet potrebniji. Želite li besplatno ažurirati svoju ponudu, uvoditi nove usluge ili proizvode? Želite li detaljno predstaviti Vašu ponudu? Želite li pobijediti konkurenciju da bi opstali?
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analiza tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, pruža konzultacije u svezi trgovačkog prava, poreza i drugih oblasti. Značajan segment rada su i sve internet usluge (izrada CMS web stranica, hosting...).