Poslovne usluge
  UGOVORI - PRIMJERI UGOVORA - PREGLED GOTOVIH PRIMJERA UGOVORA - ŠPRANCE UGOVORA - POSLOVNI DOPISI - OBRASCI
  CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Web trgovina
  Ugovori
01 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - NEKRETNINE Ugovori
02 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - POKRETNINE Ugovori
03 - KUPOPRODAJE S POSEBNIM POGODBAMA Ugovori
04 - UGOVORI O ZAMJENI Ugovori
05 - UGOVORI O PRODAJNOM NALOGU Primjeri
06 - UGOVORI O DAROVANJU Primjeri ugovora
07 - UGOVORI O ZAJMU Šprnce ugovora
08 - UGOVORI O POSUDBI Pravo
09 - UGOVORI O ZAKUPU Trgovačko pravo
10 - UGOVORI O NAJMU Zakoni
11 - UGOVORI O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU Propisi
12 - UGOVORI O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU Gotovi primjeri
13 - UGOVORI O DJELU Narudžbe
14 - UGOVORI O RADU Ugovor o radu Dokumenti
15 - UGOVORI O GRAĐENJU Legislativa
16 - UGOVORI O ORTAŠTVU Ugovor
17 - UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI Ugovori
18 - UGOVORI O PRIJEVOZU OSOBA Ugovori
19 - UGOVORI O LICENCIJI Ugovori
20 - UGOVORI O OSTAVI Ugovori
21 - UGOVORI O USKLADIŠTENJU Ugovori
22 - UGOVORI O NALOGU Ugovori
23 - UGOVORI O KOMISIJI Ugovori
24 - UGOVORI O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU Ugovori
25 - UGOVORI O POSREDOVANJU Ugovori
26 - UGOVORI O OTPREMI (ŠPEDICIJA) Ugovori
27 - UGOVORI O ISPITIVANJU ROBE I USLUGE Ugovori
28 - UGOVORI O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA Ugovori
29 - POSREDNIČKI UGOVORI O PUTOVANJU Ugovori
30 - UGOVORI O ALOTMANU (UGOSTITELJSTVO) Ugovori
31 - UGOVORI O OSIGURANJU Ugovori
32 - UGOVORI - BANKA, FINANCIJSKI ODNOSI Ugovori
33 - UGOVORI O SPONZORIRANJU Ugovori
34 - UGOVORI - TURISTIČKA, PUTNIČKA AGENCIJA Ugovori
35 - UGOVORI - RENT - A - CAR Ugovori
36 - UGOVORI - NAUTIKA - CHARTER Ugovori
37 - UGOVORI - AGENCIJA ZA NEKRETNINE Ugovori
38 - UGOVORI - KNJIGOVODSTVENI URED Ugovori
39 - UGOVORI - INFORMATIČKE USLUGE Ugovori
40 - UGOVORI - TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ugovori
41 - UGOVORI - ZADRUGE Ugovori
42 - UGOVORI - DIONICE Ugovori
43 - UGOVORI - RAD PREKO STUDENT SERVISA Ugovori
44 - UGOVORI - ŠKOLOVANJE - TEČAJEVI Ugovori
45 - UGOVORI - MARKETING - SAVJETOVANJE Ugovori
46 - UGOVORI - MALOPRODAJA Ugovori
47 - UGOVORI - SERVIS - POPRAVAK - USLUGE Ugovori
48 - UGOVORI - GRADITELJSTVO Ugovori
49 - UGOVORI - POSLOVNA SURADNJA Ugovori
50 - UGOVORI - INTELEKTUALNE USLUGE Ugovori
51 - UGOVORI - BRAČNI / PREDBRAČNI Ugovori
52 - UGOVORI - PODJELA IMOVINE I PRAVA Ugovori
53 - UGOVORI - RAZNE OSTALE USLUGE Ugovori
54 - UGOVORI - MENADŽMENT / UPRAVLJANJE Ugovori
55 - UGOVORI - KOLEKTIVNI UGOVORI Ugovori
56 - UGOVORI NA STRANIM JEZICIMA Ugovori
57 - CESIJA, ASIGNACIJA, KOMPENZACIJA Ugovori
58 - TUŽBE, ŽALBE, OVRHA Ugovori
59 - OBRASCI Ugovori
60 - OSTALO Ugovori
CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Prodaja ugovora Prodaja primjera ugovora
 

UGOVORI O PRIJEVOZU STVARIUgovori o prijevozu stvari ili prijevoznički ugovori za prijevoz stvariSADRŽAJ OVOG PAKETA SA PRIMJERIMA UGOVORA O PRIJEVOZU STVARI

# Primjeri ugovora o prijevozu stvari, ugovori sa prijevoznikom

# Ugovaranje da prijevoznik preda na određenom mjestu stvari

# Cestovni prijevoz robe, transport robe kamionima, transport

# Predlošci za ugovaranje svih pojedinosti za realizaciju prijevoza

# Ugovor o otpremi morem, prijevoz morem u odredišne luke

# Primjer špediterskog ugovora za organizaciju prijevoza stvari

# Ugovaranje predujma za pokriće svih troškova u prijevozu

# Ugovori za usluge prijevoza i dostave dokumenata i paketa

... i drugi primjeri...

Pored samih primjera, u svaki paket su dodani i materijali radi boljeg razumijevanja, npr. zakoni, pravilnici, korisni članci, primjeri iz prakse, pregledi sudske prakse, obrasci...

 CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU UGOVORA Web trgovina

Napomena; Isporučuju se samo paketi ugovora, a ne pojedinačni ugovori.
U svakom paketu je više primjera za uređenje istih ili sličnih pravnih odnosa, te tek uvidom u više primjera, možete u konačnici sastaviti vlastiti konkretni ugovor, koji će upravo vama najbolje odgovarati. Pojedinačni primjer ne bi dao uvid u sve mogućnosti i varijante.
OPĆE INFORMACIJE O UGOVORIMA O PRIJEVOZU - PRIJEVOZNIČKI UGOVORI

UGOVOR O PRIJEVOZU

Ugovorom o prijevozu obvezuje se prijevoznik da preveze na određeno mjesto neku osobu ili neku stvar, a putnik odnosno pošiljalac se obvezuje da mu za to isplati određenu naknadu.

Prijevoznikom, prema zakonu o obveznim odnosima, smatra se kako osoba koja se bavi prijevozom kao svojim redovnim poslovanjem, tako i svaka druga osoba koja se ugovorom obveže izvršiti prijevoz uz naknadu.
 
Prijevoznik koji obavlja prijevoz na određenoj liniji dužan je redovno i uredno održavati objavljenu liniju. Prijevoznik je dužan primiti na prijevoz svaku osobu i svaku stvar koji udovoljavaju uvjetima određenim u objavljenim općim uvjetima. Ako redovna prijevozna sredstva prijevoznika nisu dovoljna za izvršenje svih zahtijevanih prijevoza, prvenstvo imaju osobe ili stvari za koje je to posebnim propisima predviđeno i uređeno, a daljnje
se prvenstvo određuje prema redu zahtjeva, s tim da se između istovremenih zahtjeva prvenstvo određuje prema većoj dužini prijevoza.

Pošiljalac odnosno putnik može odustati od ugovora prije nego što počne njegovo izvršenje, ali je dužan naknaditi štetu koju bi prijevoznik pretrpio uslijed toga. Kad prijevoznik s počinjanjem prijevoza kasni toliko da druga strana više nema interesa za ugovoreni prijevoz, ili kad prijevoznik neće ili ne može izvršiti ugovoreni prijevoz, druga strana može odustati od ugovora i tražiti da se vrati plaćena naknada za prijevoz.

Ako je visina naknade za prijevoz određena tarifom ili kojim drugim objavljenim obaveznim aktom, ne može se ugovoriti veća naknada. Ako iznos naknade za prijevoz nije određen tarifom ili kojim drugim objavljenim obaveznim aktom, a ni ugovorom, prijevoznik ima pravo na uobičajenu naknadu za tu vrstu prijevoza. U ostalom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe o naknadi opisane pod ugovorom o djelu.

Prijevoznik je dužan stvar koju je primio radi prijevoza predati na određenom mjestu pošiljaocu ili određenoj osobi (primaocu). Pošiljalac je dužan obavijestiti prijevoznika o vrsti pošiljke i o njezinu sadržaju i količini, i saopćiti mu kuda pošiljka treba da bude prevezena, ime i adresu primaoca pošiljke, svoje ime i svoju adresu te sve drugo što je potrebno da bi prijevoznik mogao ispuniti svoje obveze bez odgađanja i smetnji.
Kad se u pošiljci nalaze dragocjenosti, vrijednosni papiri ili druge skupocjene stvari, pošiljalac je dužan obavijestiti o tome prijevoznika u času njihove predaje na prijevoz i saopćiti mu njihovu vrijednost.

Ugovaratelji se mogu sporazumjeti da se o pošiljci predanoj na prijevoz načini tovarni list. Tovarni list treba da sadrži: ime i adresu pošiljaoca i prijevoznika, vrstu, sadržaj i količinu pošiljke te vrijednost dragocjenosti i drugih skupocjenih stvari, odredišno mjesto, iznos naknade za prijevoz, odnosno zabilješku da je naknada plaćena unaprijed, odredbu o svoti kojom je pošiljka opterećena, mjesto i dan izdavanja tovarnog lista.
U tovarni list mogu biti unesene i druge odredbe ugovora o prijevozu. Tovarni list moraju potpisati oba ugovaratelja. Postojanje i pravovaljanost ugovora o prijevozu neovisni su o postojanju tovarnog lista i njegovoj točnosti.

Pošiljalac je dužan isplatiti prijevozniku naknadu za prijevoz i troškove u vezi s prijevozom. Ako u tovarnom listu nije navedeno da pošiljalac plaća naknadu za prijevoz i ostale troškove u vezi s prijevozom, pretpostavlja se da je pošiljalac uputio prijevoznika da ih naplati od primaoca. Pošiljalac može raspolagati pošiljkom i mijenjati naloge sadržane u ugovoru te može naložiti prijevozniku da obustavi daljnji prijevoz pošiljke, da mu pošiljku vrati, da je preda drugom primaocu ili da je uputi u neko drugo mjesto.
Pravo pošiljaoca da mijenja usluge prestaje nakon prispijeća pošiljke u odredišno mjesto
kad prijevoznik preda primaocu tovarni list, ili kad prijevoznik pozove primaoca da preuzme pošiljku, ili kad primalac sam zatraži njezinu predaju. Ako je izdan tovarni list po naredbi odnosno na donosioca, prava pošiljaoca iz prethodnog stava pripadaju isključivo imaocu tovarnog lista. Ovlaštena osoba koja se posluži pravom da daje nove naloge prijevozniku dužna je naknaditi mu troškove i štetu što ih je imao zbog toga te mu na njegov zahtjev, dati jamstvo da će mu troškovi i šteta biti naknađeni.

Ako je prijevoz prekinut iz nekog uzroka za koji odgovara prijevoznik, on ima pravo na razmjeran dio naknade za izvršeni prijevoz, ali je dužan naknaditi štetu koja bi nastala za drugu stranu prekidom prijevoza. Ako je prijevoz prekinut iz nekog uzroka za koji ne odgovara nijedna od zainteresiranih osoba, prijevoznik ima pravo na razliku između ugovorene naknade za prijevoz i troškova prijevoza od mjesta gdje je prijevoz prekinut do odredišnog mjesta. Prijevoznik nema pravo ni na dio naknade ako u toku prijevoza pošiljka propadne uslijed više sile.

Preuzimanjem pošiljke i tovarnog lista, ako je izdan, primalac se obvezuje isplatiti prijevozniku naknadu za prijevoz, ako nije što drugo određeno u ugovoru o prijevozu ili u tovarnom listu, te mu isplatiti svote kojima je pošiljka opterećena. Ako primalac smatra da nije dužan isplatiti prijevozniku onoliko koliko ovaj zahtijeva, on može vršiti prava iz ugovora samo ako kod suda položi sporni iznos.

Kad primalac preuzme pošiljku bez prigovora i isplati prijevozniku njegova potraživanja, prestaje odgovornost prijevoznika, izuzev ako je oštećenje zapisnički utvrđeno prije preuzimanja pošiljke. Prijevoznik ostaje odgovoran za oštećenja pošiljke koja se nisu mogla opaziti u času predaje, ako ga je primalac obavijestio o tim oštećenjima odmah po njihovu otkrivanju, ali ne kasnije od osam dana od predaje. Prijevoznik se ne može pozivati na odredbe prethodnih stavova ako je oštećenje uzrokovao namjerno ili krajnjom nepažnjom. 

  ZA PODUZETNIKE - LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH USLUGA

Internet se sve češće koristi kao izvor relevantnih i pravovremenih informacija što tvrtkama koje imaju vlastite stranice daje konkurentsku prednost. Što je tvrtka manja, to joj je Internet potrebniji. Želite li besplatno ažurirati svoju ponudu, uvoditi nove usluge ili proizvode? Želite li detaljno predstaviti Vašu ponudu? Želite li pobijediti konkurenciju da bi opstali?
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analiza tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, pruža konzultacije u svezi trgovačkog prava, poreza i drugih oblasti. Značajan segment rada su i sve internet usluge (izrada CMS web stranica, hosting...).