Poslovne usluge
  UGOVORI - PRIMJERI UGOVORA - PREGLED GOTOVIH PRIMJERA UGOVORA - ŠPRANCE UGOVORA - POSLOVNI DOPISI - OBRASCI
  CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Web trgovina
  Ugovori
01 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - NEKRETNINE Ugovori
02 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - POKRETNINE Ugovori
03 - KUPOPRODAJE S POSEBNIM POGODBAMA Ugovori
04 - UGOVORI O ZAMJENI Ugovori
05 - UGOVORI O PRODAJNOM NALOGU Primjeri
06 - UGOVORI O DAROVANJU Primjeri ugovora
07 - UGOVORI O ZAJMU Šprnce ugovora
08 - UGOVORI O POSUDBI Pravo
09 - UGOVORI O ZAKUPU Trgovačko pravo
10 - UGOVORI O NAJMU Zakoni
11 - UGOVORI O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU Propisi
12 - UGOVORI O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU Gotovi primjeri
13 - UGOVORI O DJELU Narudžbe
14 - UGOVORI O RADU Ugovor o radu Dokumenti
15 - UGOVORI O GRAĐENJU Legislativa
16 - UGOVORI O ORTAŠTVU Ugovor
17 - UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI Ugovori
18 - UGOVORI O PRIJEVOZU OSOBA Ugovori
19 - UGOVORI O LICENCIJI Ugovori
20 - UGOVORI O OSTAVI Ugovori
21 - UGOVORI O USKLADIŠTENJU Ugovori
22 - UGOVORI O NALOGU Ugovori
23 - UGOVORI O KOMISIJI Ugovori
24 - UGOVORI O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU Ugovori
25 - UGOVORI O POSREDOVANJU Ugovori
26 - UGOVORI O OTPREMI (ŠPEDICIJA) Ugovori
27 - UGOVORI O ISPITIVANJU ROBE I USLUGE Ugovori
28 - UGOVORI O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA Ugovori
29 - POSREDNIČKI UGOVORI O PUTOVANJU Ugovori
30 - UGOVORI O ALOTMANU (UGOSTITELJSTVO) Ugovori
31 - UGOVORI O OSIGURANJU Ugovori
32 - UGOVORI - BANKA, FINANCIJSKI ODNOSI Ugovori
33 - UGOVORI O SPONZORIRANJU Ugovori
34 - UGOVORI - TURISTIČKA, PUTNIČKA AGENCIJA Ugovori
35 - UGOVORI - RENT - A - CAR Ugovori
36 - UGOVORI - NAUTIKA - CHARTER Ugovori
37 - UGOVORI - AGENCIJA ZA NEKRETNINE Ugovori
38 - UGOVORI - KNJIGOVODSTVENI URED Ugovori
39 - UGOVORI - INFORMATIČKE USLUGE Ugovori
40 - UGOVORI - TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ugovori
41 - UGOVORI - ZADRUGE Ugovori
42 - UGOVORI - DIONICE Ugovori
43 - UGOVORI - RAD PREKO STUDENT SERVISA Ugovori
44 - UGOVORI - ŠKOLOVANJE - TEČAJEVI Ugovori
45 - UGOVORI - MARKETING - SAVJETOVANJE Ugovori
46 - UGOVORI - MALOPRODAJA Ugovori
47 - UGOVORI - SERVIS - POPRAVAK - USLUGE Ugovori
48 - UGOVORI - GRADITELJSTVO Ugovori
49 - UGOVORI - POSLOVNA SURADNJA Ugovori
50 - UGOVORI - INTELEKTUALNE USLUGE Ugovori
51 - UGOVORI - BRAČNI / PREDBRAČNI Ugovori
52 - UGOVORI - PODJELA IMOVINE I PRAVA Ugovori
53 - UGOVORI - RAZNE OSTALE USLUGE Ugovori
54 - UGOVORI - MENADŽMENT / UPRAVLJANJE Ugovori
55 - UGOVORI - KOLEKTIVNI UGOVORI Ugovori
56 - UGOVORI NA STRANIM JEZICIMA Ugovori
57 - CESIJA, ASIGNACIJA, KOMPENZACIJA Ugovori
58 - TUŽBE, ŽALBE, OVRHA Ugovori
59 - OBRASCI Ugovori
60 - OSTALO Ugovori
CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Prodaja ugovora Prodaja primjera ugovora
 

UGOVORI O ORTAŠTVU (ORTAKLUKU) - ORTAČKI UGOVORPrimjeri ugovora o ortakluku, ili ugovor o ortaštvu, ili ortački ugovorSADRŽAJ OVOG PAKETA SA PRIMJERIMA UGOVORA O ORTAŠTVU

# Ugovor o ortakluku radi zajedničkog obavljanja obrta

# Drugi primjeri ortačkih ugovora između tvrtki, poduzetnika

# Unošenje i visina ortačkih uloga, poslovodstvo i zastupanje

# Odgovornost za štetu, sudjelovanje u dobiti i gubitku, istup

# Predlošci za osnivanje tajnog društva, prava i obveze osnivača

# Primjeri ugovornog reguliranja odgovornosti i prava ortaka

# Primjeri ortačkog ugovora u građevini, trgovini, pružanju usluga

... i drugi primjeri...

Pored samih primjera, u svaki paket su dodani i materijali radi boljeg razumijevanja, npr. zakoni, pravilnici, korisni članci, primjeri iz prakse, pregledi sudske prakse, obrasci...

 CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU UGOVORA Web trgovina

Napomena; Isporučuju se samo paketi ugovora, a ne pojedinačni ugovori.
U svakom paketu je više primjera za uređenje istih ili sličnih pravnih odnosa, te tek uvidom u više primjera, možete u konačnici sastaviti vlastiti konkretni ugovor, koji će upravo vama najbolje odgovarati. Pojedinačni primjer ne bi dao uvid u sve mogućnosti i varijante.
OPĆE INFORMACIJE O ORTAČKIM UGOVORIMA I ORTAKLUKU

UGOVOR O ORTAKLUKU - ORTAČKI UGOVOR

Ugovor o ortakluku, ili ugovor o ortaštvu ili ortački ugovor. Ugovor o ortaštvu mogu sklopiti fizičke i pravne osobe, domaće i strane. Ortački ugovor često sklapaju obrtnici.
Ortaštvo je trajan obveznopravni odnos pa se i na njega primjenjuju odgovarajuće odredbe koje vrijede za obvezno-pravne odnose. Ugovor o ortaštvu je imenovani ugovor jer ga zakon izričito uređuje i konsenzualan je budući da nastaje u trnutku kad su se ortaci o njemu sporazumjeli.
Ugovor o ortaštvu je neformalanjer jer za sklapanje ugovora ne postoji unaprijed propisani oblik. Sloboda oblika vrijedi i za ugovor sklopljen između bračnih drugova.
Moguće je dakle sklapanje ugovora i u usmenom i u pisanom obliku, kao i konkludentnim radnjama, na primjer kad supružnici zajedno nasljede nekretninu ili vode zajedničko poduzeće ili kada više nasljednika zajedno nastave voditi nasljeđeno poduzeće.
Čak i onda ako se pritom poriče sklapanje ugovora o ortaštvu, može se iz ponašanja prema trećima (odnos prema vani) zaključiti je li riječ o ortaštvu ili nije.
Iznimka glede obilka sklapanja ugovora postoji samo u osobitim situacijama kad je pisani oblik obvezatan ako se ugovor odnosi samo na sadašnju ili samo na buduću situaciju.
I za izmjenu ortačkog ugovora ne zahtjeva se posebni oblik, no potrebna je suglasnost svih ugovornih stranaka (ortaka).

Određene pravne posljedice mogu nastati bez obzira na postojanje ugovora o ortaštvu. Pobudi li se u nekog trećeg, koji je u dobroj vjeri, dojam da između više osoba postoji odnos članova nekog ortaštva, onda se u odnosu prema trećemu oni tretiraju kao ortaci.

Ugovorom o ortakluku uzajamno se obvezuju dvije ili više osoba uložiti svoj rad i/ili imovinu radi postizanja zajedničkog cilja.  Ortakluk je zajednica osoba i dobara bez pravne osobnosti.

Imovinu ortakluka čine ulozi ortaka (glavnica) te imovina stećena poslovanjem ortakluka.
U imovinu ortakluka ulaze i naknade za uništene, oštećene ili oduzete stvari koje pripadaju imovini ortakluka. Imovina ortakluka zajednička je imovina ortaka.
Imovina ortaka koja kao ulog nije unesena u zajedničku imovinu, njegova je posebna, od zajedničke odvojena, imovina.

Ortački se ulog može sastojati u stvarima, pravima, novcu, radu i drugim dobrima.
Ako se ulaže cijela imovina, pod njom se razumijeva samo sadašnja imovina. Ali ako ugovor obuhvaća i buduću imovinu, pod njom se razumijeva samo stečena, a ne i naslijeđena imovina, osim ako su obje izrijekom ugovorene. Ugovor koji se odnosi na ulaganje samo sadašnje ili samo buduće imovine nije valjan bez popisa i opisa dijelova koji u nju ulaze. Ortak koji se obvezao uložiti samo svoj rad ima pravo na udio u dobiti, ali ne i na udio u glavnici ortakluka, osim ako je vrijednost njegova rada, procijenjena u novcu, uključena u glavnicu.

Ako nije drukčije ugovoreno, ortaci su obvezni na jednake uloge. Ortak nije obavezan na naknadno povečanje ugovorenog uloga. Ali ako se zbog promijenjenih okolnosti zajednički cilj ne bi mogao postiči bez povečanja uloga, ortak koji ne pristane na povečanje može istupiti iz ortakluka, a može ga se iz njega i isključiti. Svi ortaci su, u pravilu, dužni jednako sudjelovati u ostvarivanju zajedničkog cilja, bez obzira na vrstu i veličinu njihovih pojedinačnih uloga.

Stvari i prava iz ortačkog uloga postaju imovinom ortakluka temeljem ugovora o ortakluku na način propisan za stjecanje pojedinih imovinskih prava. Ortak odgovara za materijalne i pravne nedostatke svog uloga. Kad se ulaiu novac i stvari procijenjene u novcu, u dvojbi se smatra da se daju u vlasništvo. Ortak ne može raspolagati svojim udjelom niti pojedinim stvarima i pravima iz zajedničke imovine, niti može zahtijevati njezinu diobu.

Pravo na vođenje poslova ortakluka pripada zajednički svim ortacima. Odluke u vođenju poslova ortakluka donose se primjenom propisa o upravljanju zajedničkom stvarju u suvlasništvu. Ortak koji ulaže samo svoj rad, a koji nije ukljućen u glavnicu, sudjeluje kod donošenja odluka, ali bez prava glasa.

Kad je ugovorom o ortakluku ovlaštenje na vođenje poslova preneseno na jednog ili više ortaka, tada se oni smatraju punomočnicima. Ako je ovlaštenje na vodenje poslova preneseno na više ortaka odgovarajuće se primjenjuje odredba iz naprijed navedenog, ali ako je ugovorom o ortakluku određeno da svaki od njih može sam poduzimati poslove, svaki se od ostalih ortaka ovlaštenih na vodenje poslova može usprotiviti poduzimanju posla u kojem se slučaju namjeravani posao ne može poduzeti. Prava i obveze ortaka kojima je povjereno vođenje poslova ortakluka određuju se prema odredbama Zakona o obveznim odnosima, ako ugovorom o ortakluku (ortačkim ugovorom) nije drukčije određeno. Nijedan ortak nema pravo povjeriti vođenje poslova ortakluka trečoj osobi, niiti koga primiti u ortakluk, a ni poduzeti posao kojim bi se, radi svoje posebne koristi, ugrozilo postizanje zajedničkog cilja ili nanijela šteta ortakluku.

Ortaci kojima je povjereno poslovodstvo dužni su uredno voditi poslovne knjige i polagati račun o stanju zajedničke imovine te svim prihodima i rashodima. Prije nego se dovrši posao ne može se zahtijevati za ključni obračun i podjela dobiti i gubitka. Ali ako se radi o dugoročnim poslovima koji donose godišnji prihod, ortaci mogu zahtijevati polaganje računa i podjelu dobiti koncem svake poslovne godine. Ortak koji je pristao na podnošenje samo zaključnog obračuna ili se odrekao prava zahtijevati polaganje računa, može, ako dokaže nepošteno vođenje poslova, zahtijevati polaganje računa za dovršene i buduće poslove.

Ortaci koji su povjerili poslovodstvo jednom ili više ortaka, zadržavaju pravo osobnog nadzora nad poslovanjem ortakluka koje uključuje pravo zahtijevati izvješće o poslovima ortakluka i pravo uvida u poslovne knjige i druge isprave.

Ortak ne može pravnim poslom s trećom osobom pravovaljano obvezati ortakluk bez izričitog ili prešutnog pristanka ostalih ortaka ili njihovih punomoćnika. Položaj trećega može imati i ortak koji je u ortakluku samo s dijelom svoje imovine, a s preostalim dijelom samostalno sudjeluje u pravnom prometu.

Na potraživanja i dugovanja ortakluka, ako nije drugačije ugovoreno, odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima. Treći kao dužnik ortakluka ne može staviti u prijeboj potraživanje koje ima prema nekome od ortaka protiv potraživanja koja pripadaju ortakluku. Prigovor da potraživanje pripada imovini ortakluka ne može se istaknuti prema dužniku koji to nije znao, niti mu je moralo biti poznato.

Ortačka prava i obveze u pravilu ne prelaze na njegove nasljednike.
Nasljednici ortaka, ako se ortakluk ne bi s njima nastavio, ovlašteni su zahtijevati polaganje računa i njihovo podmirenje do dana ostaviteljeve smrti, ali i obvezni podmiriti ono što je ostavitelj dugovao ortakluku. Ako su ugovorom o ortakluku izrijekom obuhvaćeni nasljednici ortaka, obvezni su, ako prihvate nasljedstvo, nastaviti ortakluk. Ta se obveza ne može odnositi na nasljednike nasljednika. Ako nasljednik nije u stanju ispuniti ostaviteljeve obveze prema ortakluku, odbit će mu se od nasljeđenog udjela razmjeran dio. Nakon prestanka ortakluka slijedi dioba zajedničke imovine.
Stvari koje je ortak dao na upotrebu ortakluku, vraćaju mu se. On nema pravo na naknadu za slučajnu propast stvari, niti za njezino pogoršanje zbog redovite upotrebe. 

  ZA PODUZETNIKE - LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH USLUGA

Internet se sve češće koristi kao izvor relevantnih i pravovremenih informacija što tvrtkama koje imaju vlastite stranice daje konkurentsku prednost. Što je tvrtka manja, to joj je Internet potrebniji. Želite li besplatno ažurirati svoju ponudu, uvoditi nove usluge ili proizvode? Želite li detaljno predstaviti Vašu ponudu? Želite li pobijediti konkurenciju da bi opstali?
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analiza tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, pruža konzultacije u svezi trgovačkog prava, poreza i drugih oblasti. Značajan segment rada su i sve internet usluge (izrada CMS web stranica, hosting...).