Poslovne usluge
  UGOVORI - PRIMJERI UGOVORA - PREGLED GOTOVIH PRIMJERA UGOVORA - ŠPRANCE UGOVORA - POSLOVNI DOPISI - OBRASCI
  CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Web trgovina
  Ugovori
01 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - NEKRETNINE Ugovori
02 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - POKRETNINE Ugovori
03 - KUPOPRODAJE S POSEBNIM POGODBAMA Ugovori
04 - UGOVORI O ZAMJENI Ugovori
05 - UGOVORI O PRODAJNOM NALOGU Primjeri
06 - UGOVORI O DAROVANJU Primjeri ugovora
07 - UGOVORI O ZAJMU Šprnce ugovora
08 - UGOVORI O POSUDBI Pravo
09 - UGOVORI O ZAKUPU Trgovačko pravo
10 - UGOVORI O NAJMU Zakoni
11 - UGOVORI O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU Propisi
12 - UGOVORI O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU Gotovi primjeri
13 - UGOVORI O DJELU Narudžbe
14 - UGOVORI O RADU Ugovor o radu Dokumenti
15 - UGOVORI O GRAĐENJU Legislativa
16 - UGOVORI O ORTAŠTVU Ugovor
17 - UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI Ugovori
18 - UGOVORI O PRIJEVOZU OSOBA Ugovori
19 - UGOVORI O LICENCIJI Ugovori
20 - UGOVORI O OSTAVI Ugovori
21 - UGOVORI O USKLADIŠTENJU Ugovori
22 - UGOVORI O NALOGU Ugovori
23 - UGOVORI O KOMISIJI Ugovori
24 - UGOVORI O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU Ugovori
25 - UGOVORI O POSREDOVANJU Ugovori
26 - UGOVORI O OTPREMI (ŠPEDICIJA) Ugovori
27 - UGOVORI O ISPITIVANJU ROBE I USLUGE Ugovori
28 - UGOVORI O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA Ugovori
29 - POSREDNIČKI UGOVORI O PUTOVANJU Ugovori
30 - UGOVORI O ALOTMANU (UGOSTITELJSTVO) Ugovori
31 - UGOVORI O OSIGURANJU Ugovori
32 - UGOVORI - BANKA, FINANCIJSKI ODNOSI Ugovori
33 - UGOVORI O SPONZORIRANJU Ugovori
34 - UGOVORI - TURISTIČKA, PUTNIČKA AGENCIJA Ugovori
35 - UGOVORI - RENT - A - CAR Ugovori
36 - UGOVORI - NAUTIKA - CHARTER Ugovori
37 - UGOVORI - AGENCIJA ZA NEKRETNINE Ugovori
38 - UGOVORI - KNJIGOVODSTVENI URED Ugovori
39 - UGOVORI - INFORMATIČKE USLUGE Ugovori
40 - UGOVORI - TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ugovori
41 - UGOVORI - ZADRUGE Ugovori
42 - UGOVORI - DIONICE Ugovori
43 - UGOVORI - RAD PREKO STUDENT SERVISA Ugovori
44 - UGOVORI - ŠKOLOVANJE - TEČAJEVI Ugovori
45 - UGOVORI - MARKETING - SAVJETOVANJE Ugovori
46 - UGOVORI - MALOPRODAJA Ugovori
47 - UGOVORI - SERVIS - POPRAVAK - USLUGE Ugovori
48 - UGOVORI - GRADITELJSTVO Ugovori
49 - UGOVORI - POSLOVNA SURADNJA Ugovori
50 - UGOVORI - INTELEKTUALNE USLUGE Ugovori
51 - UGOVORI - BRAČNI / PREDBRAČNI Ugovori
52 - UGOVORI - PODJELA IMOVINE I PRAVA Ugovori
53 - UGOVORI - RAZNE OSTALE USLUGE Ugovori
54 - UGOVORI - MENADŽMENT / UPRAVLJANJE Ugovori
55 - UGOVORI - KOLEKTIVNI UGOVORI Ugovori
56 - UGOVORI NA STRANIM JEZICIMA Ugovori
57 - CESIJA, ASIGNACIJA, KOMPENZACIJA Ugovori
58 - TUŽBE, ŽALBE, OVRHA Ugovori
59 - OBRASCI Ugovori
60 - OSTALO Ugovori
CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Prodaja ugovora Prodaja primjera ugovora
 

UGOVORI O KOMISIJI - KOMISIONUPrimjeri ugovora o komisionu (komisijski ugovori), ugovori za komisionareSADRŽAJ OVOG PAKETA SA GOTOVIM PRIMJERIMA UGOVORA

# Primjeri ugovora o komisiji između komisionara i komitenta

# Primjeri ugovora gdje se komisionar obvezuje da za proviziju proda robu

# Primjeri kako se komisionar obvezuje da na trošak komitenta osigura robu

# Primjeri gdje se komisionar obvezuje isplatiti komitentu svu ostvarenu korist

# Primjeri gdje se komitent obvezuje komisionaru platiti proviziju za prodanu robu

# Predlošci za komisione prodajne ugovore koji se odnose na komisionu prodaju

# Forme komisionog izvoznog ugovora gdje se ugovara prodaja inozemnim kupcima

... i drugi primjeri...

Pored samih primjera, u svaki paket su dodani i materijali radi boljeg razumijevanja, npr. zakoni, pravilnici, korisni članci, primjeri iz prakse, pregledi sudske prakse, obrasci...

 CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU UGOVORA Web trgovina

Napomena; Isporučuju se samo paketi ugovora, a ne pojedinačni ugovori.
U svakom paketu je više primjera za uređenje istih ili sličnih pravnih odnosa, te tek uvidom u više primjera, možete u konačnici sastaviti vlastiti konkretni ugovor, koji će upravo vama najbolje odgovarati. Pojedinačni primjer ne bi dao uvid u sve mogućnosti i varijante.
OPĆE INFORMACIJE O UGOVORIMA O KOMISIONU I KOMISIONARIMA

UGOVOR O KOMISIONU - KOMISIJI

Ugovorom o komisionu (komisijski ugovor) obvezuje se komisionar da za naknadu (proviziju) obavi u svoje ime i za račun komitenta jedan ili više poslova koje mu povjerava komitent.

Komisiona prodaja je jedan od načina prodaje u kojem sudjeluju komisionar s jedne i njegov komitent s druge strane. Komisionar je posrednik koji radi u svoje ime ali za račun komitenta koji je ili proizvođač ili vlasnik robe. Naknada komisionaru je provizija od prodane robe koju on mora prodati pažnjom dobrog privrednika.

Za svaki komisioni posao sklapa se ugovor. Na osnovi tog ugovora komisionar dobiva nalog za prodaju određene robe, odnosno upute imperativne ili indikativne prirode. Komisioni nalog može biti tržišni ili fiksni. Tržišni komision je onda kada treba kupiti ili prodati robu po optimalnim uvjetima i to obvezuje komitenta, a fiksni komision je onda kada dobiva fiksne uvjete od kojih ne smije odstupiti jer onda razlika pada na njegov teret. Komisioni nalog može biti i od slučaja do slučaja. Komisionu prodaju pretežno provode specijalizirana poduzeća, stručno osposobljena za pojedine vrste poslova, odnosno robe, a s nedostatnim vlastitim kapitalom. Komisionar ima pravo na naknadu i kad ona nije ugovorena.

Komisijski ugovor razlikuje se od zastupničkog ugovora po tome što komisionar radi po nalogu i za račun komitenta, ali ne u svoje ime. Ugovor koji on sklapa njegov je ugovor,
a treći ne mora znati za komitenta, dok zastupnik radi i u ime i za račun komitenta.

Komisionar se od posrednika razlikuje po tome što komisionar sklapa poslove s trećima, dok posrednik samo dovodi svojeg komitenta u vezu s trećima.

Od ugovora o djelu, odnosno naloga (mandata) uz naknadu, komisijski se ugovor razlikuje po tome što komisionar ne poduzima samo faktičke nego i (pretežito) pravne radnje za komitenta.

Komisijski ugovor ne smije se poistovjetiti s ugovorom o mandatu, jer komisionar uvjek nastupa u svoje ime i uvjek uz naknadu, što pri ugovoru o mandatu nije uvjek tako, a i različit je predmet obaju ugovora. Na ugovor o komisionu na odgovarajući se način primjenjuju pravila o nalogu, ako pravilima o komisionu nije drugačije određeno.


Ako je komisionar sklopio neki posao pod nepovoljnijim uvjetima od onih određenih nalogom kad to nije smio, dužan je naknaditi komitentu razliku, a i uzrokovanu štetu.
U slučaju iz prethodnog stava komitent može odbiti da prihvati sklopljeni posao, pod uvjetom da o tome odmah obavijesti komisionara. Međutim, komitent gubi to pravo ako komisionar pokaže spremnost da mu odmah isplati razliku i naknadi uzrokovanu štetu.
Ako je posao sklopljen pod povoljnijim uvjetima od onih određenih nalogom, sva tako postignula korist pripada komitentu.

Komisionar odgovara komitentu za štetu ako je prodao robu osobi za čiju je prezaduženost znao ili je mogao znati.  Kad sam komisionar kupuje robu komitenta ili
mu prodaje svoju robu. Komisionar kome je povjereno da proda ili da kupi neku robu kotiranu na burzi ili na tržištu može, ako mu je komitent to dopustio zadržati robu za sebe kao kupac, odnosno isporučiti je kao prodavalac, po cijeni u vrijeme izvršenja povjerenog posla. U tom slučaju između komisionara i komitenta nastaju odnosi iz ugovora o prodaji. Ako se burzovna odnosno tržišna cijena i cijena koju je odredio komitent ne slažu, komisionar prodavalac ima pravo na manju od ove dvije cijene,
a komisionar - kupac dužan je platiti veću.
 
Komisionar je dužan čuvati povjerenu robu s pažnjom dobrog gospodarstvenika.
On odgovara i za slučajnu propast ili oštećenja robe ako je nije adekvatno osigurao,
a prema nalogu je bio dužan to učiniti.
 
Prilikom preuzimanja robe od prijevoznika, koju mu je poslao komitent, komisionar je dužan utvrditi njezino stanje i bez odgađanja izvijestiti komitenta o danu prispijeća robe te o vidljivim oštećenjima ili manjku, inače odgovara za štetu koja bi zbog tog propuštanja nastala za komitenta. On je dužan poduzeti sve potrebne mjere radi očuvanja prava komitenta prema odgovornoj osobi.

Komisionar je dužan obavijestiti komitenta o svim promjenama na robi zbog kojih bi ona mogla izgubiti od svoje vrijednosti, a ako nema vremena za čekanje njegovih uputa, ili ako on odugovlači s davanjem uputa, u slučaju opasnosti znatnijeg oštećenja robe, komisionar je dužan prodati je na najpogodniji način.
 
Komisionar je dužan priopćiti komitentu s kojom je osobom obavio posao što mu ga je komitent povjerio. Ovo pravilo ne vrijedi u slučaju prodaje pokretnih stvari koja se obavlja preko komisionih prodavaonica, osim ako nije drugačije ugovoreno.

Komisionar je dužan položiti račun o obavljenom poslu bez nepotrebnog odgađanja.
On je dužan predati komitentu sve što je primio po osnovi posla izvršenog za njegov račun. Komisionar je dužan prenijeti na komitenta potraživanja i ostala prava koja je stekao prema trećem s kojim je obavio posao u svoje ime i za njegov račun.

Komisionar odgovara za ispunjenje obveze svog suugovaratelja samo ako je posebno jamčio da će on svoje obveze ispuniti (delkredere), u kom slučaju on odgovara solidarno s njim. Komisionar koji je jamčio za ispunjenje obveza svog suugovaratelja ima pravo i na posebnu naknadu (delkredere provizija).

Komitent je dužan isplatiti komisionaru naknadu kad bude izvršen posao što ga je komisionar obavio te ako izvršenje posla bude spriječeno nekim uzrokom za koji odgovara komitent. U slučaju postupnog izvršavanja komisionar može zahtijevati razmjeran dio naknade poslije svakog djelomičnog ispunjenja. Ako ne dođe do izvršenja sklopljenog posla iz uzroka za koji ne odgovaraju ni komisionar ni komitent komisionar ima pravo na odgovarajuću naknadu za svoj trud. Komisionar koji je nevjerno postupio prema komitentu nema pravo na naknadu.

Ako iznos naknade nije određen ugovorom ili tarifom, komisionaru pripada naknada prema obavljenom poslu i postignutom rezultatu. Ako je u danom slučaju naknada nerazmjerno velika prema obavljenom poslu i postignutom rezultatu sud je može,
na zahtjev komitenta, sniziti na pravičan iznos.
 
Komitent je dužan naknaditi komisionaru troškove koji su bili potrebni za izvršenje naloga, s kamatom od dana kad su učinjeni.
Komitent je dužan dati komisionaru posebna naknadu za upotrebu njegovih skladišta i transportnih sredstava, ako ona nije obuhvaćena naknadom za izvršenje posla.


Sve šprance ugovora su u Word formatu tako da mogu poslužiti kao gotovi obrasci


 

  ZA PODUZETNIKE - LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH USLUGA

Internet se sve češće koristi kao izvor relevantnih i pravovremenih informacija što tvrtkama koje imaju vlastite stranice daje konkurentsku prednost. Što je tvrtka manja, to joj je Internet potrebniji. Želite li besplatno ažurirati svoju ponudu, uvoditi nove usluge ili proizvode? Želite li detaljno predstaviti Vašu ponudu? Želite li pobijediti konkurenciju da bi opstali?
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analiza tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, pruža konzultacije u svezi trgovačkog prava, poreza i drugih oblasti. Značajan segment rada su i sve internet usluge (izrada CMS web stranica, hosting...).