Poslovne usluge
  UGOVORI - PRIMJERI UGOVORA - PREGLED GOTOVIH PRIMJERA UGOVORA - ŠPRANCE UGOVORA - POSLOVNI DOPISI - OBRASCI
  CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Web trgovina
  Ugovori
01 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - NEKRETNINE Ugovori
02 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - POKRETNINE Ugovori
03 - KUPOPRODAJE S POSEBNIM POGODBAMA Ugovori
04 - UGOVORI O ZAMJENI Ugovori
05 - UGOVORI O PRODAJNOM NALOGU Primjeri
06 - UGOVORI O DAROVANJU Primjeri ugovora
07 - UGOVORI O ZAJMU Šprnce ugovora
08 - UGOVORI O POSUDBI Pravo
09 - UGOVORI O ZAKUPU Trgovačko pravo
10 - UGOVORI O NAJMU Zakoni
11 - UGOVORI O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU Propisi
12 - UGOVORI O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU Gotovi primjeri
13 - UGOVORI O DJELU Narudžbe
14 - UGOVORI O RADU Ugovor o radu Dokumenti
15 - UGOVORI O GRAĐENJU Legislativa
16 - UGOVORI O ORTAŠTVU Ugovor
17 - UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI Ugovori
18 - UGOVORI O PRIJEVOZU OSOBA Ugovori
19 - UGOVORI O LICENCIJI Ugovori
20 - UGOVORI O OSTAVI Ugovori
21 - UGOVORI O USKLADIŠTENJU Ugovori
22 - UGOVORI O NALOGU Ugovori
23 - UGOVORI O KOMISIJI Ugovori
24 - UGOVORI O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU Ugovori
25 - UGOVORI O POSREDOVANJU Ugovori
26 - UGOVORI O OTPREMI (ŠPEDICIJA) Ugovori
27 - UGOVORI O ISPITIVANJU ROBE I USLUGE Ugovori
28 - UGOVORI O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA Ugovori
29 - POSREDNIČKI UGOVORI O PUTOVANJU Ugovori
30 - UGOVORI O ALOTMANU (UGOSTITELJSTVO) Ugovori
31 - UGOVORI O OSIGURANJU Ugovori
32 - UGOVORI - BANKA, FINANCIJSKI ODNOSI Ugovori
33 - UGOVORI O SPONZORIRANJU Ugovori
34 - UGOVORI - TURISTIČKA, PUTNIČKA AGENCIJA Ugovori
35 - UGOVORI - RENT - A - CAR Ugovori
36 - UGOVORI - NAUTIKA - CHARTER Ugovori
37 - UGOVORI - AGENCIJA ZA NEKRETNINE Ugovori
38 - UGOVORI - KNJIGOVODSTVENI URED Ugovori
39 - UGOVORI - INFORMATIČKE USLUGE Ugovori
40 - UGOVORI - TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ugovori
41 - UGOVORI - ZADRUGE Ugovori
42 - UGOVORI - DIONICE Ugovori
43 - UGOVORI - RAD PREKO STUDENT SERVISA Ugovori
44 - UGOVORI - ŠKOLOVANJE - TEČAJEVI Ugovori
45 - UGOVORI - MARKETING - SAVJETOVANJE Ugovori
46 - UGOVORI - MALOPRODAJA Ugovori
47 - UGOVORI - SERVIS - POPRAVAK - USLUGE Ugovori
48 - UGOVORI - GRADITELJSTVO Ugovori
49 - UGOVORI - POSLOVNA SURADNJA Ugovori
50 - UGOVORI - INTELEKTUALNE USLUGE Ugovori
51 - UGOVORI - BRAČNI / PREDBRAČNI Ugovori
52 - UGOVORI - PODJELA IMOVINE I PRAVA Ugovori
53 - UGOVORI - RAZNE OSTALE USLUGE Ugovori
54 - UGOVORI - MENADŽMENT / UPRAVLJANJE Ugovori
55 - UGOVORI - KOLEKTIVNI UGOVORI Ugovori
56 - UGOVORI NA STRANIM JEZICIMA Ugovori
57 - CESIJA, ASIGNACIJA, KOMPENZACIJA Ugovori
58 - TUŽBE, ŽALBE, OVRHA Ugovori
59 - OBRASCI Ugovori
60 - OSTALO Ugovori
CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Prodaja ugovora Prodaja primjera ugovora
 

UGOVORI O OSIGURANJUPrimjeri ugovora o osiguranju, primjeri ugovora za različite vrste osiguranjaSADRŽAJ OVOG PAKETA SA PRIMJERIMA UGOVORA O OSIGURANJU

# Primjeri ugovora o osiguranju, osiguranje imovine i osiguranje osoba

# Ugovori o osiguranju gdje se osiguratelj obvezuje na isplatu osiguraniku

# Sklapanje ugovora plaćanjem premije, sklapanje ugovora u ime druge osobe

# Sklapanje ugovora, kad je ugovor sklopljen, polica i druge isprave o osiguranju

# Primjeri ugovora o osiguranju potraživanja osiguranika od njegovih dužnika

# Pregled o rizicima u izvoznom poslovanju, akreditivi i garancije, odštete...

... i drugi primjeri...

Pored samih primjera, u svaki paket su dodani i materijali radi boljeg razumijevanja, npr. zakoni, pravilnici, korisni članci, primjeri iz prakse, pregledi sudske prakse, obrasci...

 CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU UGOVORA Primjeri ugovora o osiguranju

Napomena; Isporučuju se samo paketi ugovora, a ne pojedinačni ugovori.
U svakom paketu je više primjera za uređenje istih ili sličnih pravnih odnosa, te tek uvidom u više primjera, možete u konačnici sastaviti vlastiti konkretni ugovor, koji će upravo vama najbolje odgovarati. Pojedinačni primjer ne bi dao uvid u sve mogućnosti i varijante.
OPĆE INFORMACIJE O UGOVORIMA O OSIGURANJU - PRAVO OSIGURANJA

Ugovor o osiguranju je ugovor između osiguranika i osiguravajućeg društva uz ugovorenu naknadu (premiju). Ugovorom o osiguranju obvezuje se osiguranje da sukladno na načelima uzajamnosti i solidarnosti, osiguravatelj u slučaju da se desi događaj koji predstavlja osigurani slučaj, isplati osiguraniku ili nekoj trećoj osobi ugovoreni financijski iznos.

Osiguranje može biti primjerice:
 - životno osiguranje
 - dobrovoljno mirovinsko osiguranje
 - osiguranje od posljedica nezgode
 - osiguranje motornih vozila
 - osiguranje imovine od požara
 - putno zdravstveno osiguranje
 - dopunsko zdravstveno osiguranje
 - osiguranje od elementarnih nepogoda

Ugovorom o osiguranju osiguratelj se obvezuje ugovaratelju osiguranja isplatiti osiguraniku ili korisniku osiguranja osigurninu ako nastane osigurani slučaj, a ugovaratelj se osiguranja obvezuje osiguratelju platiti premiju osiguranja.

Osigurani slučaj je događaj prouzročen osiguranim rizikom. Rizik koji je obuhvaćen osiguranjem (osigurani rizik) mora biti budući, neizvjestan i nezavisan od isključive
volje ugovaratelja osiguranja ili osiguranika. Ugovor o osiguranju je ništetan ako je u trenutku njegova sklapanja već nastao osigurani slučaj, ili je taj bio u nastupanju, ili je bilo izvjesno da će nastupiti, ili je već tada bila prestala mogućnost da on nastane.
Ali ako je ugovoreno da će osiguranjem biti obuhvaćeno određeno razdoblje koje prethodi sklapanju ugovora, ugovor će biti ništetan samo ako je u trenutku njegova sklapanja zainteresiranoj strani bilo poznato da se osigurani slučaj već dogodio, odnosno da je već tada bila otpala mogućnost da se on dogodi.

Ugovorom se može odstupiti samo od onih odredaba u kojima je to odstupanje izričito
dopušteno te od onih koje daju ugovarateljima mogućnost da postupe kako hoće.
Odstupanje od ostalih odredaba, ako nije zabranjeno kojim drugim zakonom, dopušteno je samo ako je u nedvojbenom interesu osiguranika.

Ugovor o osiguranju sklopljen je kad je ponuda o osiguranju prihvaćena.
O sklopljenom ugovoru o osiguranju osiguratelj je obvezan bez odgađanja ugovaratelju osiguranja predati uredno sastavljenu i potpisanu policu osiguranja ili neku drugu ispravu o osiguranju (list pokrića i sl.). Iznimno, ugovor o osiguranju osoba sklopljen je kad strane potpišu policu osiguranja.

Pisana ponuda učinjena osiguratelju za sklapanje ugovora o osiguranju veže ponuditelja, ako on nije odredio kraći rok, za vrijeme od osam dana otkad je ponuda prispjela osiguratelju, a ako je potreban liječnički pregled, onda za vrijeme od trideset dana. Ako osiguratelj u tom roku ne odbije ponudu koja ne odstupa od njegovih uvjeta za predloženo osiguranje, smatrat će se da je prihvatio ponudu i da je ugovor sklopljen.
U tom slučaju ugovor se smatra sklopljenim kad je ponuda prispjela osiguratelju.

U polici moraju biti navedeni: ugovorne strane, osigurana osoba, odnosno osigurana stvar ili drugi predmet osiguranja, rizik obuhvaćen osiguranjem, trajanje osiguranja i vrijeme pokrića, iznos osiguranja ili da je osiguranje neograničeno, premija ili doprinos (ulog), nadnevak izdavanja police i potpisi ugovornih strana.
Polica osiguranja može biti privremeno zamijenjena listom pokrića ili drugom ispravom o osiguranju u koju se unose bitni sastojci ugovora.

Uvjetima osiguranja mogu biti predviđeni slučajevi u kojima ugovorni odnos iz osiguranja nastaje samim plaćanjem premije.

Kad osiguratelj ovlasti nekoga da ga zastupa, a ne odredi opseg njegovih ovlaštenja, zastupnik je ovlašten u ime i za račun osiguratelja sklapati ugovore o osiguranju, ugovarati izmjene ugovora ili produljenje njihova važenja, izdati police osiguranja, naplaćivati premije i primati izjave upućene osiguratelju.

Putno zdravstveno osiguranje je namjenjeno osobama koje putuju u inozemstvo, a koje se žele osigurati za slučaj nezgode na tom putu, bolesti, nestanka prtljage ili otkaza putovanja uslijed određenih slučajeva uzrokovanih višom silom.

Kod ove vrste osiguranja osiguranje se odnosi samo za putovanje u inozemstvo i obavezno je ugovoriti zdravstveno osiguranje, a osiguranje od nezgode, osiguranje nestanka prtljage ili otkaz puta su dopunska osiguranja i mogu se, ali nemoraju ugovoriti uz ovo obavezno osiguranje. Trajanje osiguranja se obračunava od 00:00 sati onog dana kad počinje putovanje i traje do 24:00 sati onog dana kad putovanje završava. Važeći datumi za ove odredbe su oni koji su navedeni na putnim kartama. Još jedan detalj je važan, a odnosi se na zemljopisno područje važenja osiguranja i tu je bitno da osiguranje počinje važiti od trenutka prelaska granice. Dakle, na početku osiguranja, u trenutku izlaska iz Hrvatske osiguranje počinje važiti, a na završetku putovanja, u trenutku ponovnog ulaska u Hrvatsku osiguranje prestaje važiti.

Primjeri, članci, pregledi
Ugovor o osiguranju od odgovornosti; kad je nastao osigurani slučaj kod osiguranja od odgovornosti, odnos odgovornosti osiguranika i odgovornosti osiguratelja, actio directa oštećenoga prema osiguratelju, zabranjene klauzule. Ugovor o osiguranju života; pojam ugovora o osiguranju života, klasifikacija ugovora o osiguranju života, oblici ugovora, imenovanje korisnika, opoziv imenovanja korisnika, otkup police, uglavničenje osiguranih iznosa, predujam, isključeni rizici, matematička analiza pričuva osiguranja života. Ugovor o osiguranju od posljedica nesretnog slučaja; pravni pojam nesretnog slučaja, pojam invalidnost, tablice invalidnosti i njihov značaj, uloga vještaka, vrste osiguranja od posljedica nesretnog slučaja...
 

  ZA PODUZETNIKE - LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH USLUGA

Internet se sve češće koristi kao izvor relevantnih i pravovremenih informacija što tvrtkama koje imaju vlastite stranice daje konkurentsku prednost. Što je tvrtka manja, to joj je Internet potrebniji. Želite li besplatno ažurirati svoju ponudu, uvoditi nove usluge ili proizvode? Želite li detaljno predstaviti Vašu ponudu? Želite li pobijediti konkurenciju da bi opstali?
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analiza tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, pruža konzultacije u svezi trgovačkog prava, poreza i drugih oblasti. Značajan segment rada su i sve internet usluge (izrada CMS web stranica, hosting...).