Poslovne usluge
  UGOVORI - PRIMJERI UGOVORA - PREGLED GOTOVIH PRIMJERA UGOVORA - ŠPRANCE UGOVORA - POSLOVNI DOPISI - OBRASCI
  CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Web trgovina
  Ugovori
01 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - NEKRETNINE Ugovori
02 - UGOVORI O KUPOPRODAJI - POKRETNINE Ugovori
03 - KUPOPRODAJE S POSEBNIM POGODBAMA Ugovori
04 - UGOVORI O ZAMJENI Ugovori
05 - UGOVORI O PRODAJNOM NALOGU Primjeri
06 - UGOVORI O DAROVANJU Primjeri ugovora
07 - UGOVORI O ZAJMU Šprnce ugovora
08 - UGOVORI O POSUDBI Pravo
09 - UGOVORI O ZAKUPU Trgovačko pravo
10 - UGOVORI O NAJMU Zakoni
11 - UGOVORI O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU Propisi
12 - UGOVORI O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU Gotovi primjeri
13 - UGOVORI O DJELU Narudžbe
14 - UGOVORI O RADU Ugovor o radu Dokumenti
15 - UGOVORI O GRAĐENJU Legislativa
16 - UGOVORI O ORTAŠTVU Ugovor
17 - UGOVORI O PRIJEVOZU STVARI Ugovori
18 - UGOVORI O PRIJEVOZU OSOBA Ugovori
19 - UGOVORI O LICENCIJI Ugovori
20 - UGOVORI O OSTAVI Ugovori
21 - UGOVORI O USKLADIŠTENJU Ugovori
22 - UGOVORI O NALOGU Ugovori
23 - UGOVORI O KOMISIJI Ugovori
24 - UGOVORI O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU Ugovori
25 - UGOVORI O POSREDOVANJU Ugovori
26 - UGOVORI O OTPREMI (ŠPEDICIJA) Ugovori
27 - UGOVORI O ISPITIVANJU ROBE I USLUGE Ugovori
28 - UGOVORI O ORGANIZIRANJU PUTOVANJA Ugovori
29 - POSREDNIČKI UGOVORI O PUTOVANJU Ugovori
30 - UGOVORI O ALOTMANU (UGOSTITELJSTVO) Ugovori
31 - UGOVORI O OSIGURANJU Ugovori
32 - UGOVORI - BANKA, FINANCIJSKI ODNOSI Ugovori
33 - UGOVORI O SPONZORIRANJU Ugovori
34 - UGOVORI - TURISTIČKA, PUTNIČKA AGENCIJA Ugovori
35 - UGOVORI - RENT - A - CAR Ugovori
36 - UGOVORI - NAUTIKA - CHARTER Ugovori
37 - UGOVORI - AGENCIJA ZA NEKRETNINE Ugovori
38 - UGOVORI - KNJIGOVODSTVENI URED Ugovori
39 - UGOVORI - INFORMATIČKE USLUGE Ugovori
40 - UGOVORI - TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE Ugovori
41 - UGOVORI - ZADRUGE Ugovori
42 - UGOVORI - DIONICE Ugovori
43 - UGOVORI - RAD PREKO STUDENT SERVISA Ugovori
44 - UGOVORI - ŠKOLOVANJE - TEČAJEVI Ugovori
45 - UGOVORI - MARKETING - SAVJETOVANJE Ugovori
46 - UGOVORI - MALOPRODAJA Ugovori
47 - UGOVORI - SERVIS - POPRAVAK - USLUGE Ugovori
48 - UGOVORI - GRADITELJSTVO Ugovori
49 - UGOVORI - POSLOVNA SURADNJA Ugovori
50 - UGOVORI - INTELEKTUALNE USLUGE Ugovori
51 - UGOVORI - BRAČNI / PREDBRAČNI Ugovori
52 - UGOVORI - PODJELA IMOVINE I PRAVA Ugovori
53 - UGOVORI - RAZNE OSTALE USLUGE Ugovori
54 - UGOVORI - MENADŽMENT / UPRAVLJANJE Ugovori
55 - UGOVORI - KOLEKTIVNI UGOVORI Ugovori
56 - UGOVORI NA STRANIM JEZICIMA Ugovori
57 - CESIJA, ASIGNACIJA, KOMPENZACIJA Ugovori
58 - TUŽBE, ŽALBE, OVRHA Ugovori
59 - OBRASCI Ugovori
60 - OSTALO Ugovori
CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU Prodaja ugovora Prodaja primjera ugovora
 

UGOVORI O OTPREMI (ŠPEDICIJA)Primjeri ugovora o otpremi, ugovori za otpremnike radi prijevoza stvariSADRŽAJ OVOG PAKETA SA PRIMJERIMA UGOVORA O ŠPEDICIJI

# Primjeri ugovora o otpremi, odnosno špediciji...

# Primjeri ugovora o špediterskom i carinskom posredovanju...

# Primjeri ugovora o otpremi gdje se otpremnik obvezuje radi prijevoza stvari
    sklopiti, u svoje ime a za račun nalogodavca, ugovor o prijevozu i druge ugovore
    potrebne za izvršenje prijevoza te obaviti ostale uobičajene poslove i radnje,
    a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu naknadu...


# Primjeri naloga za otpremu stvari preko granice uz obvezu za otpremnika da
    provede potrebne carinske radnje i plati carinske pristojbe i troškove za račun
    nalogodavca; predlošci i primjeri iz prakse...


# Ugovori o uvozu gdje uvoznik za račun komitenta uvozi robu...

... i drugi primjeri...

Pored samih primjera, u svaki paket su dodani i materijali radi boljeg razumijevanja, npr. zakoni, pravilnici, korisni članci, primjeri iz prakse, pregledi sudske prakse, obrasci...

 CJENIK - UPUTE ZA NARUDŽBU UGOVORA Web trgovina

Napomena; Isporučuju se samo paketi ugovora, a ne pojedinačni ugovori.
U svakom paketu je više primjera za uređenje istih ili sličnih pravnih odnosa, te tek uvidom u više primjera, možete u konačnici sastaviti vlastiti konkretni ugovor, koji će upravo vama najbolje odgovarati. Pojedinačni primjer ne bi dao uvid u sve mogućnosti i varijante.
OPĆE INFORMACIJE O OVOJ VRSTI UGOVORA I UGOVORIMA O OTPREMI

UGOVOR O OTPREMI (ŠPEDICIJA)

U ugovoru o prijevozu, prijevoznik se obvezuje prevesti robu ili osobe iz jednog mjesta u drugo, preuzimajući na sebe rizik izvođenja posla, dok po ugovoru o otpremi (špediciji) otpremnik je jedino dužan da u svoje ime, a za tuđi račun, s trećim osobama zaključi ugovor o prijevozu.

Ugovorom o otpremi obvezuje se otpremnik radi prijevoza stvari sklopiti, u svoje ime a za račun nalogodavca, ugovor o prijevozu i druge ugovore potrebne za izvršenje prijevoza te obaviti ostale uobičajene poslove i radnje, a nalogodavac se obvezuje isplatiti mu određenu naknadu. Ako je ugovorom predviđeno, otpremnik može sklopiti ugovor o prijevozu i poduzimati druge pravne radnje u ime i za račun nalogodavca.

Nalogodavac može po svojoj volji odustati od ugovora, ali je u tom slučaju dužan naknaditi otpremniku sve troškove što ih je do tada imao i isplatiti mu razmjeran dio naknade za dotadašnji rad.
Na određene odnose nalogodavca i otpremnika, na odgovarajući se način primjenjuju pravila o ugovoru o komisiji i ugovoru o trgovinskom zastupanju.

Otpremnik je dužan upozoriti nalogodavca na nedostatke u njegovu nalogu, posebice na one koji ga izlažu većim troškovima ili šteti.
Ako stvar nije zapakirana ili inače nije pripremljena za prijevoz kako treba, otpremnik je dužan upozoriti nalogodavca na te nedostatke, a kad bi čekanje da ih nalogodavac otkloni bilo od štete za njega, otpremnik ih je dužan otkloniti na račun nalogodavca.

Otpremnik je dužan u svakoj prilici postupiti kako to zahtijevaju interesi nalogodavca i s pažnjom dobrog gospodarstvenika. On je dužan bez odgađanja obavijestiti nalogodavca o oštećenju stvari i o svim okolnostima značajnim za njega i poduzeti sve potrebne mjere radi očuvanja njegovih prava prema odgovornoj osobi.

Otpremnik je dužan držati se uputa o pravcu puta, sredstvima i načinu prijevoza te ostalih uputa dobivenih od nalogodavca. Ako nije moguće postupiti po uputama sadržanim u nalogu, otpremnik je dužan zatražiti nove upute, a ako za to nema vremena ili je to nemoguće, otpremnik je dužan postupiti kako to zahtijevaju interesi nalogodavca.
O svakom odstupanju od naloga otpremnik je dužan bez odgađanja obavijestiti nalogodavca. Ako nalogodavac nije odredio ni pravac puta ni sredstvo, odnosno način prijevoza, otpremnik će ih odrediti kako zahtijevaju interesi nalogodavca u danim okolnostima. Ako je otpremnik odstupio od dobivenih uputa, odgovara i za štetu nastalu višom silom, osim ako dokaže da bi se šteta dogodila i da se držao uputa.

Otpremnik odgovara za izbor prijevoznika te za izbor drugih osoba s kojima je u izvršenju naloga sklopio ugovor (uskladištenje robe i sl.), ali ne odgovara i za njihov rad, osim ako je tu odgovornost preuzeo ugovorom. Otpremnik koji je izvršenje naloga povjerio drugom otpremniku umjesto da ga sam izvrši, odgovara za njegov rad. Ako nalog sadrži izričito ili prešutno ovlaštenje otpremniku da povjeri izvršenje naloga drugom otpremniku ili ako je to očito u interesu nalogodavca, on odgovara samo za njegov izbor, osim ako je preuzeo odgovornost za njegov rad.

Ako ugovorom nije drukčije određeno, nalog za otpremu stvari preko granice sadrži obvezu za otpremnika da provede potrebne carinske radnje i plati carinske pristojbe i troškove za račun nalogodavca.

Otpremnik može obaviti potpuno ili djelomično i prijevoz stvari čija mu je otprema povjerena, ako nije što drugo ugovoreno. Ako je otpremnik obavio i prijevoz ili dio prijevoza, ima prava i obveze prijevoznika i u tom slučaju pripada mu i naknada za prijevoz pored naknade po osnovi otpreme i naknade troškova u svezi s otpremom.
Isto vrijedi za druge poslove obuhvaćene nalogom, običajima ili općim uvjetima.

Nalogodavac je dužan isplatiti otpremniku naknadu prema ugovoru, a ako naknada nije ugovorena, naknadu određenu tarifom ili drugim općim aktom, a ako ovoga nema, naknadu određuje sud.

Otpremnik može zahtijevati naknadu kad ispuni svoje obveze iz ugovora o otpremi.
Nalogodavac je dužan naknaditi otpremniku potrebne troškove učinjene radi izvršenja naloga o otpremanju stvari. Otpremnik može zahtijevati naknadu troškova odmah pošto ih je učinio. Nalogodavac je dužan na zahtjev otpremnika predujmiti mu iznos potreban za troškove koje zahtijeva izvršenje naloga. Ako je ugovoreno da će otpremnik naplatiti svoje tražbine od primatelja stvari, otpremnik zadržava pravo zahtijevati isplatu naknade od nalogodavca, ako mu je primatelj ne isplati.

Kad je ugovorom o otpremi određen ukupan iznos za izvršenje naloga o otpremi stvari, on obuhvaća naknade za otpremu, prijevoz i sve ostale troškove, ako nije što drugo ugovoreno. U tom slučaju otpremnik odgovara i za rad prijevoznika i drugih osoba kojima se na temelju ovlaštenja iz ugovora poslužio.

Otpremnik može u izvršenju dobivenih naloga organizirati zbirnu otpremu, osim ako je ugovorom to isključeno. Ako zbirnom otpremom postigne razliku u vozarini u korist nalogodavca, otpremnik ima pravo na posebnu dodatnu naknadu. U slučaju zbirne otpreme otpremnik odgovara za gubitak ili oštećenje stvari nastale za vrijeme prijevoza do kojih ne bi došlo da nije bilo zbirne otpreme.

Radi osiguranja naplate svih tražbina nastalih u svezi s ugovorom o otpremi, otpremnik ima založno pravo na stvarima predanim radi otpremanja i u vezi s otpremanjem sve dok ih drži ili dok ima u rukama ispravu s pomoću koje može njima raspolagati.
Kad je u izvršenju otpreme sudjelovao i drugi otpremnik, on je dužan brinuti se o naplati tražbina i ostvarenju založnog prava prethodnih otpremnika. Ako drugi otpremnik isplati otpremnikove tražbine prema nalogodavcu, te tražbine i otpremnikovo založno pravo prelaze na njega po samom zakonu. To isto biva ako drugi otpremnik isplati prijevoznikove tražbine.

Špedicija je gospodarska djelatnost koja se bavi organizacijom otpreme i dopreme robe te provozom robe kroz neku zemlju i ostalim poslovima koji su s tim u vezi.
Špediter se još može definirati i kao gospodarstvenik, pravna ili fizička osoba koja se isključivo i u obliku stalnog zanimanja bavi organizacijom otpreme, dopreme i provoza robe svojih nalogodavatelja pomoću prijevoznika, te svim drugim poslovima koji su u vezi s otpremom, dopremom i provozom robe.
Podšpediter je drugi špediter na kojega je glavni špediter prenio u cijelini izvršavanje špediterskog posla, dok je međušpediter drugi špediter na kojega je glavni špediter prenio realizaciju dijela špediterskog posla. Špediciju kao aktivnost možemo opisati kao skup specifičnih funkcija, poslova, operacija, vještina i pravila koja djelotvorno omogućuju otpremu, dopremu i provoz materijalnih dobara svim prijevoznim sredstvima, svim prijevoznim putovima, u konvencionalnom, kombiniranom i multimodalnom transportu. Međunarodna špedicija se odnosi na skup poslova, operacija i pravila koja djelotvorno omogućuju otpremu robe iz vlastite u strane države, dopreme robe iz stranih u vlastitu državu i provoz robe između više stranih država preko vlastite države. 

  ZA PODUZETNIKE - LINK NA PREGLED SVIH POSLOVNIH USLUGA

Internet se sve češće koristi kao izvor relevantnih i pravovremenih informacija što tvrtkama koje imaju vlastite stranice daje konkurentsku prednost. Što je tvrtka manja, to joj je Internet potrebniji. Želite li besplatno ažurirati svoju ponudu, uvoditi nove usluge ili proizvode? Želite li detaljno predstaviti Vašu ponudu? Želite li pobijediti konkurenciju da bi opstali?
Poslovni Forum omogućava prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analiza tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, pruža konzultacije u svezi trgovačkog prava, poreza i drugih oblasti. Značajan segment rada su i sve internet usluge (izrada CMS web stranica, hosting...).