Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 21. 1. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNa temelju članka 10. Zakona o političkim strankama na Osnivačkoj skupštini NACIONALNE DEMOKRATSKE STRANKE održanoj 23. 5. 1998. u Zagrebu usvojen je

STATUTI. OPĆE ODREDBE

čl. 1

NACIONALNA DEMOKRATSKA STRANKA je politička stranka s općim ciljevima djelatnosti određenima Zakonom o političkim strankama, te posebnim ciljevima određenim u Programskoj deklaraciji prihvaćenoj na Osnivačkoj skupštini.

čl. 2

Naziv organizacije je NACIONALNA DEMOKRATSKA STRANKA. U skraćenom obliku naziv glasi NDS. Sjedište je NACIONALNE DEMOKRATSKE STRANKE u Zagrebu.

čl. 3

NDS djeluje na području Hrvatske, a u skladu sa zakonom i u inozemstvu.

čl. 4

NDS predstavlja i zastupa predsjednik stranke. U slučaju njegove spriječenosti, predsjednika zamjenjuje jedan od dopredsjednika ili glavni tajnik koje on odredi i to u granicama datih ovlasti. Ako je predsjednik spriječen odrediti osobu koja će ga zamjenjivati, učinit će to umjesto njega Predsjedništvo stranke.

čl. 5

NDS ima pečat i znak.

Predsjedništvo Stranke može odlučiti da se izrade i rabe prikladni artikli na kojima je znak Stranke, kao što su zastavice, bedževi, privjesci, značke, članske iskaznice i drugo.

čl. 6

Pečat je okruglog oblika s tekstom: "NACIONALNA DEMOKRATSKA STRANKA" te sjedište "ZAGREB". Tekst je uokviren hrvatskim tropletom.

Na pečatu niže ustrojbene jedinice nalazi se još i naziv te ustrojbene jedinice na koji se pečat odnosi.

čl. 7

Znak je u obliku bijelog kvadrata, iznad kojeg se nalazi kratica stranke NDS. Unutar bijelog kvadrata raspoređeno je 5 manjih crvenih kvadratičnih polja koji s ostalim bijelim prostorom čine stilizirano slovo H i podsjećaju na hrvatsko povijesno i državno znakovlje. Crvena polja su obavijena jednostavnom zlatno-žutom linijom koja simbolizira pleter.

II. SVRHA OSNUTKA I NAČELA NDS-e

čl. 8

Osnovni ciljevi NDS-e naznačeni su u Programskoj deklaraciji i to naročito:

1. izgradnja suvremene demokratske države te očuvanje njene suverenosti i prostorne cjelovitosti kao osnovnog preduvjeta opstanka hrvatskog naroda;

2. razvijanje i njegovanje cjelovitog hrvatskog bića kroz jačanje i povezanost svih Hrvata i onih koji Hrvatsku osjećaju svojom domovinom;

3. stvaranje modernog stranačkog sustava po uzoru na demokratski razvijene zemlje, glede kvalitetnijeg, stabilnijeg i bržeg ostvarivanja postavljenih ciljeva;

4. štićenje temeljnih sloboda i osnovnih prava svakog ljudskog bića, bez obzira na njegovo podrijetlo, nacionalnu, vjersku, političku, spolnu ili bilo koju drugu pripadnost;

5. materijalna i duhovna izgradnja svakog pojedinca uz naglašavanje izvornih etičkih vrijednosti;

6. izgradnja i učvršćivanje trodiobe vlasti (izvršne, zakonodavne i sudske);

7. samostalnost sudova od bilo kakvog političkog i stranačkog utjecaja;

8. pospješivanje gospodarskog razvitka i blagostanja na tržišnim načelima uz naglašenu socijalnu skrb i očuvanje okoliša;

9. poticanje, organiziranje te aktivno uključivanje građana u procese oblikovanja i izgradnje hrvatske države na načelima demokracije, pluraliteta, slobode i prava čovjeka.

Načela kojima se NDS rukovodi u ostvarivanju ciljeva:

- hrvatska suverenost je nepovrediva, neotuđiva, nezastariva i nedjeljiva;

- svehrvatska sloga i nacionalno jedinstvo,

- oslonac na vlastite snage uz djelatnu suradnju domovine i iseljeništva i

- uporaba svih primjerenih oblika rada u skladu s hrvatskim i međunarodnim propisima.

čl. 9

NDS surađuje s demokratskim organizacijama u domovini i inozemstvu, te može postati članom domaćih i međunarodnih organizacija, ukoliko to pridonosi ostvarivanju postavljenih programskih ciljeva.

čl. 10

NDS surađuje i s pojedincima koji nisu njezini članovi, a koji radi ostvarivanja nekih zajedničkih ciljeva sudjeluju u radu ili akcijama određenih organizacijskih oblika stranke.

čl. 11

Rad NDS-e i njezinih tijela je javan: nejavnima se mogu odrediti zasjedanja pojedinih tijela.

čl. 12

Radi ostvarivanja programskih ciljeva NDS može izdavati svoja glasila i koristiti se svim ostalim sredstvima priopćavanja.

čl. 13

U slučaju neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja koji bi ugrožavali Republiku Hrvatsku, NDS odlučno i bez rezerve sve svoje umne, fizičke i materijalne snage stavlja u funkciju obrane domovine u skladu s Ustavom RH.

III. ČLANSTVO

čl. 14

U članstvo NDS-e može stupiti svaki punoljetni poslovno sposobni državljanin RH koji prihvaća Programsku deklaraciju i Statut NDS-e, i to na način propisan Pravilnikom o članstvu.

Osobe od 18 do 25 godina mogu postati članovi Mladeži NDS-e.

čl. 15

Prava i obveze članova NDS-e su:

- sudjelovati u radu NDS-e;

- birati i biti biran u tijela NDS-e;

- davati prijedloge, ocjene i mišljenja o radu NDS-e;

- biti izviješten o djelovanju NDS-e;

- pridržavati se Programske deklaracije, Statuta i svih drugih odredaba, smjernica i odluka tijela NDS-e;

- čuvati ugled i interese NDS-e te biti odan ciljevima NDS-e;

- plaćati članarinu.

čl. 16

Članom NDS-e postaje se potpisivanjem pristupnice i upisom u registar članova stranke, te uplatom članarine.

Svaki član NDS-e pripada jednom temeljnom ogranku, u načelu po mjestu prebivališta.

čl. 17

Članstvo u NDS-i prestaje:

- izričitim svojevoljnim istupom u pisanom obliku;

- smrću člana;

- isključenjem zbog djelovanja oprečnog Programskoj deklaraciji, Statutu i ostalim odredbama, odlukama i smjernicama tijela NDS-e, a prema odluci Suda časti;

- prestanak članstva upisuje se u registar članova stranke.

čl. 18

NDS ima počasne članove, koje proglašava Sabor na prijedlog predsjedništva NDS-e, a počasnim članom mogu postati punoljetni poslovno sposobni državljani RH koji su izrazito doprinijeli promidžbi NDS-e.

čl. 19

NDS ima i podupirajuće članove punoljetne poslovno sposobne državljane RH, koji moralno i materijalno potpomažu rad NDS-e. Podupiratelji ne biraju i ne mogu biti birani u tijela NDS-e, ali mogu sudjelovati u radu sjednica na koje ih se pozove.

Podupiratelj se postaje ispisivanjem pristupnice, a u Središnjici će se ustrojiti evidencija podupiratelja.

čl. 20

Postupak prijema članova, razrješavanja članstva, te ostalih detalja potrebnih za svakodnevni rad, propisat će se Pravilnikom o članstvu koji donosi Središnji odbor NDS.

IV. SREDIŠNJA TIJELA NDS-e

čl. 21

Središnja tijela NDS-e jesu:

1. Sabor;

2. Predsjednik i predsjedništvo;

3. Središnji odbor;

4. Nadzorni odbor;

5. Povjerenstvo za statut i

6. Sud časti.

SABOR NDS-e

čl. 22

Sabor čine izaslanici teritorijalnih organizacija iz čl. 39. st. 2. podstavka 2., 3., 4., 5. ovoga Statuta. Odluku o načinu određivanja i broju izaslanika za Sabor donosi Središnji odbor NDS-e na prijedlog Predsjedništva najmanje 30 dana prije održavanja Sabora.

ZADAĆE SABORA NDS-e

čl. 23

Sabor NDS-a:

1. Utvrđuje temeljna načela politike NDS-e;

2. Donosi i mijenja Statut i Program NDS-e;

3. Razmatra i usvaja izvješća o radu središnjih tijela NDS-e;

4. Bira i razrješava Predsjednika, do 5 dopredsjednika te glavnog tajnika NDS-e;

5. Bira i razrješava članove Nadzornog odbora, Suda časti i Povjerenstva za statut;

6. Donosi preporuke, smjernice, rezolucije i odluke;

7. Donosi odluku o prestanku rada NDS-e;

8. Proglašava počasne članove NDS-e.

Sabor NDS-e djeluje po poslovniku što ga sam donosi.

SAZIVANJE SABORA NDS-e I DONOŠENJE ODLUKA

čl. 24

Sabor se saziva u redovnom i izvanrednom zasjedanju, a sve pojedinosti definiraju se Pravilnikom o vođenju Sabora. Pravilnik o vođenju Sabora donosi Predsjedništvo NDS-e.

1. Redovno zasjedanje je u pravilu svake četiri godine i tada je to izborni Sabor. Redovno zasjedanje saziva Predsjednik NDS-e.

2. Izvanredno zasjedanje saziva Predsjednik na vlastiti poticaj, ili na temelju odluke 2/3 članova Predsjedništva, odnosno natpolovičnim brojem od ukupnog broja članova Središnjeg odbora, te na zahtjev najmanje jedne trećine svih ogranaka NDS-e i to u roku 60 dana od primitka zahtjeva.

3. Ukoliko Predsjednik odbije sazvati Sabor, saziva ga Središnji odbor NDS-e.

4. Sabor NDS-e može donositi odluke ako je zasjedanju nazočno najmanje 2/3 izaslanika. Odluke su pravovaljane kada za njih glasuje više od polovice nazočnih izaslanika.

PREDSJEDNIK I PREDSJEDNIŠTVO NDS-e

čl. 25

Predsjedništvo NDS-e čine:

- predsjednik NDS-e;

- do 5 dopredsjednika;

- glavni tajnik;

- glavni rizničar, te

- ostali članovi po položaju koje na prijedlog predsjednika NDS-e odredi Središnji odbor.

čl. 26

Predsjednik NDS-e predstavlja i zastupa NDS i odgovoran je za rad Predsjedništva i rad stranke, a može dio svojih ovlaštenja prenijeti na druge članove NDS-e.

Predsjednika NDS-e bira Sabor na prijedlog najmanje 50 izaslanika Sabora, tajnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih izaslanika.

Mandat predsjednika kao i dopredsjednika i glavnog tajnika traje 4 godine i može se ponavljati.

čl. 27.

Dopredsjednike, kao i glavnog tajnika, bira Sabor NDS-e na prijedlog Predsjednika NDS-e, javnim glasovanjem, većinom glasova nazočnih.

čl. 28

Glavni tajnik je dužnosnik, koji se brine:

- za rad Predsjedništva NDS-e;

- za rad Središnjeg odbora NDS-e te

- ostalih središnjih tijela NDS-e.

čl. 29

Glavni rizničar brine se o prihodima i rashodima NDS-e, podnosi prijedlog financijskog plana i zaključnog računa. Njegov mandat traje 4 godine i može biti ponovljen.

čl. 30

Zadaće Predsjedništva NDS-e su:

- donositi glavne i druge političke odluke, ukoliko nisu u nadležnosti drugih tijela;

- imenovati predsjednika Suda časti, te donositi pravilnik o njegovu radu;

- imenovati predsjednika Nadzornog odbora, te donositi pravilnik o njegovu radu;

- imenovati predsjednika Povjerenstva za statut, te donositi pravilnik o njegovu radu;

- imenovati glavnog urednika, uredništvo i izdavački savjet službenog glasila NDS-e;

- imenovati glavnog rizničara;

- imenovati političkog i poslovne tajnike, te

- donositi pravilnik o dodjeli priznanja.

Predsjedništvo djeluje prema poslovniku, kojeg sam donosi. Ujedno imenuje stalna ili privremena povjerenstva za rješavanje pojedinih pitanja.

čl. 31

Predsjednik i osobe po njegovu ovlaštenju imaju pravo zaustaviti provedbu odluka svih tijela NDS-e koje su u suprotnosti sa zakonom, Statutom, smjernicama i odlukama Predsjedništva NDS-e te raspustiti teritorijalnu organizaciju iz čl. 39. st. 2. podstavka 2., 3., 4., 5. ovoga Statuta i imenovati povjerenika sa zadaćom ponovne uspostave iste.

SAZIVANJE PREDSJEDNIŠTVA NDS-e I DONOŠENJE ODLUKA

čl. 32

1. Sjednice Predsjedništva saziva predsjednik NDS-e na vlastitu inicijativu, ili na zahtjev više od jedne polovice ukupnog broja članova Predsjedništva.

2. Predsjedništvo NDS-e odlučuje, kada su na njegovim sjednicama nazočne najmanje dvije trećine članova, a odluke su pravovaljane natpolovičnom većinom glasova članova nadležnih na sjednici.

SREDIŠNJI ODBOR NDS-e

čl. 33

Središnji odbor NDS-e čine:

1. članovi Predsjedništva NDS-e;

2. predstavnici svih županijskih organizacija i organizacije grada Zagreba koje potvrđuje Predsjednik NDS-e;

3. pročelnici odjela koje određuje Predsjednik NDS-e i

4. glavni urednik službenog glasila.

Sjednici Središnjeg odbora mogu biti nazočni, s pravom sudjelovanja u raspravi bez prava odlučivanja, i drugi članovi NDS-e koje odredi Predsjednik NDS-e.

Središnji odbor zasjeda po potrebi, a obvezno 3 puta godišnje.

Predsjednik NDS-e po položaju je predsjednik Središnjeg odbora i na njegov prijedlog Središnji odbor bira jednog ili više dopredsjednika.

ZADAĆE SREDIŠNJEG ODBORA NDS-e

čl. 34

Središnji odbor NDS-e:

- raspravlja i odlučuje o bitnim političkim pitanjima;

- utvrđuje politiku NDS-e u sklopu programa;

- raspravlja o bitnim pitanjima iz djelovanja Predsjedništva,

- prati provođenje i izvršavanje odluka;

- utvrđuje godišnji financijski plan i prihvaća zaključni račun;

- utvrđuje izmjenu i dopunu Programa i Statuta NDS-e i predlaže Saboru na prihvaćanje;

- unapređuje i razvija organizacijsko ustrojstvo NDS-e;

- za potrebe obavljanja zadaće formira odjele, povjerenstva po funkcionalnom načelu te

- obavlja sve ostale važne poslove, koji nisu u nadležnosti Sabora i drugih tijela NDS-e.

Središnji odbor djeluje prema poslovniku kojeg sam donosi.

SAZIVANJE SREDIŠNJEG ODBORA NDS-e I DONOŠENJE ODLUKA

čl. 35

Predsjednik NDS-e saziva redovno ili izvanredno zasjedanje:

- na vlastiti poticaj;

- na zahtjev 2/3 članova Predsjedništva, ili

- na zahtjev natpolovične većine članova Središnjeg odbora.

Središnji odbor može donositi odluke kada su na sjednici nazočne najmanje dvije trećine njezinih članova, a odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova.

NADZORNI ODBOR NDS-e

čl. 36

Nadzorni odbor je neovisno tijelo sastavljeno od pet članova, koje nadzire materijalno i financijsko poslovanje, i podnosi izvješća Središnjem odboru i Saboru NDS-e.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti istovremeno članovi drugih središnjih tijela NDS-e; njihov mandat traje četiri godine i može biti ponovljen.

POVJERENSTVO ZA STATUT NDS-e

čl. 37

Povjerenstvo za statut je neovisno tijelo sastavljeno od tri člana, koje se brine o statutarnosti cjelokupnog rada NDS-e.

Članovi Povjerenstva ne mogu biti istovremeno članovi drugih središnjih tijela; njihov mandat traje četiri godine i može biti ponovljen.

SUD ČASTI

čl. 38

Sud časti je neovisno tijelo sastavljeno od tri člana, koje odlučuje o stegovnim predmetima i drugim sporovima unutar Stranke, i to na osnovu ovog Statuta, kao i Pravilnika o radu kojeg donosi Predsjedništvo NDS-e.

Članovi Suda časti ne mogu biti istovremeno članovi drugih središnjih tijela, njihov mandat traje četiri godine i može biti ponovljen.

V. ORGANIZACIJSKO USTROJSTVO NDS-e

čl. 39

1. NDS je ustrojen na prostornom načelu

2. NDS se sastoji od stupnjeva ustroja:

- središnja tijela;

- županijske organizacije i organizacija grada Zagreba;

- općinske ili gradske organizacije te organizacije kvartova,

- ogranci;

- državne ili kontinentalne organizacije (za iseljeništvo).

3. Temeljna organizacija NDS-e je ogranak.

4. Uvjet i način osnivanja, kao i zadaće pojedinih ustrojstava propisat će Pravilnik o organizacijskom ustrojstvu NDS-e, kojeg donosi Središnji odbor NDS-e.

VI. ZASEBNI NAČINI ORGANIZIRANJA U NDS-i

čl. 40

1. U sastavu NDS-e mogu se ustanovljavati zasebni organizacijski oblici, radi zadovoljavanja posebnih interesa (npr. mladež NDS-e, klubovi zastupnika, klubovi vijećnika i sl.)

2. Odluku o ustanovljenju i načinu djelovanja takvih oblika donosi Središnji odbor NDS-e.

3. Pravilnici o radu zasebnih organizacijskih oblika moraju biti usklađeni s ovim Statutom.

VII. IZBOR I OPOZIV TIJELA NDS-e

IZBOR TIJELA NDS-e

čl. 41

1. Sva tijela NDS-e biraju se na vrijeme od četiri godine.

2. Tajnim glasovanjem biraju se Predsjednik NDS-e. Predsjednici ostalih organizacijskih jedinica, članovi Povjerenstva za statut, Suda časti i Nadzornog odbora, a svi ostali biraju se javnim glasovanjem.

3. Kandidati za Predsjednike organizacijskih jedinica (osim predsjednika NDS-e) stranke mogu biti članovi NDS-e, koje predloži najmanje dvadeset posto članova tijela koje ih bira.

4. Na dužnost je izabran onaj kandidat, koji dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova tijela koje ga bira.

5. Kad je predloženo više kandidata, izabran je onaj koji dobije najveći broj glasova.

OPOZIV TIJELA NDS-e

čl. 42

1. Svako tijelo ili član tijela NDS-e može biti opozvan, ako ne izvršava svoju funkciju, ili ne postiže zadovoljavajuće rezultate.

2. Na opoziv tijela NDS-e i njihovih članova na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovog statuta o izboru istih.

VIII. ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKO POSLOVANJE

TAJNIŠTVO NDS-e

čl. 43

1. Tajništvo NDS-e obavlja organizacijske, administrativne, pravne, komercijalne, knjigovodstvene, blagajničke i ostale stručne i tehničke poslove potrebne za funkcioniranje NDS-e i njezinih središnjih tijela.

2. Za obavljanje ovih poslova u Tajništvu se zapošljava odgovarajući broj stručnih osoba.

3. Tajništvom rukovodi glavni tajnik.

IX. MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

čl. 44

NDS je neprofitabilna organizacija čija sredstva služe isključivo ostvarivnaju njezinih političkih ciljeva.

NDS ostvaruje prihode:

- od članarina;

- od darova i sličnih davanja;

- od poduzeća u vlasništvu NDS-e;

- od naknada iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave,

- iz ostalih izvora sukladno zakonu.

X. PRESTANAK POSTOJANJA NDS-e

čl. 45

NDS prestaje postojati odlukom Sabora NDS-e, i to ako je donese najmanje 2/3 od ukupnog broja izaslanika Sabora.

čl. 46

U slučaju utrnuća NDS-e sva imovina NDS-e dijeli se Matici hrvatskoj i Zagrebačkom sveučilištu na jednake dijelove.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

ČLANOVI OSNIVAČI I OSNIVAČKI SABOR NDS-e

čl. 47

Članom osnivačem stranke smatra se osoba, koja ispunjava uvjete za redovitog člana prema odredbama ovog Statuta, a prihvatila je poziv Poticajnog odbora da postane osnivač. Osnivanjem NDS-e član osnivač postaje članom.

Osnivački Sabor čine članovi osnivači pozvani od Poticajnog odbora da prisustvuju njegovom zasjedanju.

Osnivački Sabor ima ovlasti Sabora NDS-e prema odredbama ovog Statuta.

OSTALE ODREDBE

čl. 48

Ovaj Statut mijenja i dopunjuje Sabor NDS-e

čl. 49

Ovaj Statut su vlasni tumačiti:

- Sabor NDS-e;

- Predsjedništvo NDS-e kada ne zasjeda Sabor;

- Povjerenstvo za statut prema Pravilniku o svom radu.

čl. 50

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja i počinje se odmah primjenjivati.

čl. 51

Ovaj Statut objavit će se u "Narodnim novinama" ili u jednom od dnevnih listova.

Predsjednik NDS-a
Nikola Štedul, v. r.
 

 

 Zakon o političkim strankama
Statut LIBRE - Stranke liberalnih demokrata
Statut Hrvatske stranke zelenih - Eko savez
Statut Južnohrvatske stranke
Statut Demokratske kneginečke stranke
Statut Hrvatske narodne stranke
Statut Hrvatske demokratske zajednice
Statut Stranke prava
Statut Demokratske socijalne unije - Snaga naroda
Statut Hrvatske pučke stranke
Statut Turopoljske demokratske stranke
Statut političke stranke Hrvatskih demokršćana
Statut Stranke hrvatskog preporoda
Statut političke stranke Hrvatski Republikanci
Statut Podravske stranke
Statut Hrvatske stranke