Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 21. 1. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNa temelju članka 10. Zakona o političkim strankama ("Narodne novine", br. 76/93.) na osnivačkoj skupštini PODRAVSKE STRANKE održanoj dana 11. prosinca 1998. godine u Koprivnici donosi

STATUT
PODRAVSKE STRANKE
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

PODRAVSKA STRANKA je politička stranka s općim ciljevima djelatnosti određenim u Programskoj deklaraciji prihvaćenoj na osnivačkoj skupštini.

Članak 2.

Naziv organizacije je PODRAVSKA STRANKA. U skraćenom obliku glasi PS. Sjedište PODRAVSKE STRANKE je u Koprivnici.

Članak 3.

PODRAVSKA STRANKA djeluje u pravilu na području Podravine, a organizirana je po županijskom, gradskom, općinskom i mjesnom principu. Njezin je rad javan.

Članak 4.

PODRAVSKU STRANKU predstavlja predsjednik stranke. U slučaju njegove spriječenosti, predsjednika zamjenjuje jedan od dopredsjednika kojeg on odredi i to u granicama datih ovlasti. Ako je predsjednik spriječen odrediti osobu koja će ga zamjenjivati, učinit će to umjesto njega Predsjedništvo stranke.

Članak 5.

PODRAVSKA STRANKA ima pečat i znak. Predsjedništvo stranke može odlučiti da se izrade i rabe prikladni artikli na kojima je znak PS. To mogu biti značke, privjesci, članske iskaznice, zastavice i drugo.

Članak 6.

Pečat je okruglog oblika s tekstom: "PODRAVSKA STRANKA KOPRIVNICA". U centralnom dijelu pečata bit će kratica PS.

U pečatu niže ustrojbene jedinice nalazi se još i naziv te ustrojbene jedinice, na koju se pečat odnosi.

II. SVRHA OSNUTKA I NAČELA PODRAVSKE STRANKE

Članak 7.

Osnovni ciljevi PS-e naznačeni su u Programskoj deklaraciji:

1. gospodarski razvoj Podravine,

2. bolji društveni i materijalni položaj radnika, seljaka i intelektualaca,

3. kvalitetno školovanje naše djece,

4. zapošljavanje nezaposlenih,

5. poticanje male privrede,

6. povoljni krediti i male kamate,

7. suzbijanje nezakonitog bogaćenja mimo poštenog rada,

8. reviziju u privatizaciji u Podravini, a u interesu Podravine i Podravaca,

9. komunalna infrastruktura i prioriteti,

10. prometnice i magistralni putovi,

11. osobno zdravlje i socijalna skrb stanovništva Podravine,

12. poboljšanje materijalnog položaja umirovljenika i socijalno ugroženih osoba,

13. suradnja sa srodnim političkim strankama u domovini.

Članak 8.

Radi ostvarivanja programskih ciljeva PS-a može izdavati svoja glasila i koristiti se svim ostalim sredstvima priopćavanja.

III. ČLANSTVO

Članak 9.

U članstvo PS-e može pristupiti svaka punoljetna osoba hrvatskog državljanstva, koja prihvaća programska načela i Statut stranke.

Članak 10.

Članovi stranke imaju prava i obveze:

- sudjelovati u radu stranke

- birati i biti birani u tijela i organe stranke

- davati prijedloge i poticati

- čuvati čast i ugled stranke

- biti izvještavani o radu PS-e

- pridržavati se Programske deklaracije, Statuta i svih drugih odredaba, smjernica i odluka tijela PS-e

- plaćati članarinu.

Članak 11.

Članom PS-e postaje se potpisivanjem pristupnice i upisom u registar članova stranke.

Svaki član PS-e pripada jednom temeljnom ogranku.

Članak 12.

Članstvo u PS-i prestaje:

- svojevoljnim istupom

- višom silom

- isključenjem

- prema odluci suda časti.

Članak 13.

PS-a ima počasne članove. Njih proglašava Sabor PS-e na prijedlog Predsjedništva, a to su državljani RH koji su izrazito pridonijeli promidžbi PS-e.

Članak 14.

PS-a ima podupirajuće članove, državljane RH, koji moralno i materijalno potpomažu rad PS-e. Podupiratelji se biraju i ne mogu biti birani u tijela PS-e, ali mogu sudjelovati u radu sjednica ako ih se pozove.

IV. SREDIŠNJA TIJELA PODRAVSKE STRANKE

Članak 15.

Središnja tijela PS-e jesu:

1. Podravski Sabor

2. Predsjedništvo

3. Središnji odbor

4. Nadzorni odbor

5. Povjerenstvo za Statut i

6. Sud časti.

Članak 16.

Podravski Sabor čine:

1. predsjednici

2. dopredsjednici županijskih, gradskih, odnosno općinskih organizacija te

3. predsjednici temeljnih ogranaka.

Članak 17.

ZADAĆE SABORA PODRAVSKE STRANKE

Sabor PS-e:

1. utvrđuje temeljna načela politike PS-e

2. donosi i mijenja Statut i Program stranke

3. razmatra i usvaja izvješća o radu središnjih tijela PS-e

4. bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika, glavnog tajnika i glavnog rizničara PS-e

5. bira i razrješava članove Nadzornog odbora, Suda časti i povjerenstva za Statut

6. donosi preporuke, smjernice, rezolucije i odluke

7. odlučuje o imovini stranke

8. donosi odluku o prestanku rada PS-e

9. proglašava počasne i podupirajuće članove PS-e

10. Sabor djeluje po Poslovniku kojeg sam donosi.

SAZIVANJE SABORA PODRAVSKE STRANKE I DONOŠENJE ODLUKA

Članak 18.

Sabor se saziva u redovnom i izvanrednom zasjedanju.

1. Redovno zasjedanje Sabora saziva predsjednik PS-e. U pravilu se odvija svake četiri godine i tada je to izborni Sabor.

2. Izvanredno zasjedanje saziva predsjednik na vlastiti poticaj ili na temelju odluke 2/3 članova Predsjedništva, te na zahtjev najmanje jedne trećine svih ogranaka PS-e i to u roku od 60 dana od primitka zahtjeva.

3. Ukoliko predsjednik odbije sazvati Sabor, saziva ga Središnji odbor PS-e.

4. Sabor PS-e može donositi odluke ako je prisutno najmanje 2/3 sabornika. Odluke su pravovaljane kada za njih glasuje više od polovine nazočnih izaslanika.

PREDSJEDNIK I PREDSJEDNIŠTVO

Članak 19.

Predsjedništvo PS-e čine:

1. predsjednik PS-e

2. tri dopredsjednika

3. glavni tajnik

4. glavni rizničar.

Članak 20.

PS-u predstavlja predsjednik, a on može dio svojih ovlaštenja prenijeti i na druge članove Predsjedništva.

Članak 21.

Predsjednika PS-e bira Podravski sabor tajnim glasovanjem, većinom glasova svih članova na vrijeme od 4 godine.

Dopredsjednike, glavnog tajnika i glavnog rizničara bira Podravski sabor na prijedlog predsjednika PS-e većinom glasova svih sabornika na vrijeme od 4 godine. Oni se biraju javnim glasovanjem.

Članak 22.

Glavni tajnik se brine:

1. za rad Predsjedništva PS-e

2. za rad Središnjeg odbora PS-e

3. za rad ostalih središnjih tijela PS-e

4. kao i ostalo po naputku predsjednika.

Članak 23.

Glavni rizničar brine se o prihodima i rashodima PS-e. Podnosi prijedlog financijskog plana i zaključnog računa.

Članak 24.

Dužnosti Predsjedništva PS-e su:

1. donositi glavne i druge političke odluke

2. imenovati predsjednika Suda časti i donositi Pravilnik o njegovom radu

3. imenovati Nadzorni odbor i donositi Pravilnik o njegovom radu

4. donositi odluke o dodjeli priznanja.

SAZIVANJE PREDSJEDNIŠTVA PS-e I DONOŠENJE ODLUKA

Članak 25.

1. Sjednice Predsjedništva saziva predsjednik PS-e na vlastitu inicijativu, ili na zahtjev više od 1/2 ukupnog broja članova Predsjedništva.

2. Predsjedništvo PS-e odlučuje, kada su na njegovim sjednicama nazočne najmanje 2/3 članova. Odluke su pravovaljane ako za njih glasuje natpolovična većina prisutnih na sjednici.

SREDIŠNJI ODBOR PS-e

Članak 26.

Središnji odbor PS-e čine:

1. članovi Predsjedništva PS-e

2. predsjednici svih županijskih, gradskih odnosno općinskih organizacija.

Članak 27.

1. Središnji Odbor zasjeda po potrebi.

2. Središnjem Odboru predsjedava predsjednik ili prvi dopredsjednik.

ZADAĆE SREDIŠNJEG ODBORA PODRAVSKE STRANKE

Članak 28.

1. raspravlja i odlučuje o bitnim političkim pitanjima

2. raspravlja o bitnim pitanjima iz djelovanja Predsjedništva

3. prati provođenje i izvršavanje odluka

4. utvrđuje godišnji financijski plan i prihvaća zaključni račun

5. utvrđuje izmjene i dopune Programa i Statuta PS-e i predlaže Saboru na prihvaćanje

6. unapređuje i razvija organizacijsko ustrojstvo PS-e

7. obavlja sve ostale važne poslove, koji nisu u nadležnosti Podravskog sabora i drugih tijela PS-e

8. Središnji odbor djeluje prema poslovniku koji donosi sam.

SAZIVANJE SREDIŠNJEG ODBORA PS-e I DONOŠENJE ODLUKA

Članak 29.

Predsjednik PS-e saziva Središnji odbor:

1. na vlastiti poticaj

2. na zahtjev 2/3 članova Predsjedništva

3. na zahtjev natpolovične većine članova Središnjeg odbora.

Središnji odbor može donositi odluke kada su na sjednici nazočne najmanje 2/3 njezinih članova, a odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova.

NADZORNI ODBOR PODRAVSKE STRANKE

Članak 30.

Nadzorni odbor je neovisno tijelo sastavljeno od 5 članova koji nadziru materijalno i financijsko poslovanje. On podnosi izvješća Središnjem odboru i Saboru PS-e, a oni ne mogu biti članovi drugih središnjih tijela.

POVJERENSTVO ZA STATUT PODRAVSKE STRANKE

Članak 31.

Povjerenstvo za Statut je tijelo sastavljeno od 5 članova. Ono brine o statutarnosti cjelokupnog rada PS-e. Njihov mandat traje 4 godine i ne mogu biti istovremeno članovi drugih središnjih tijela. Mandat može biti ponovljen.

SUD ČASTI

Članak 32.

Sud časti je tijelo koje čini 5 članova. On odlučuje o stegovnim i drugim sporovima unutar PS-e i to na osnovu ovog Statuta kao i Pravilnika o radu kojeg donosi Predsjedništvo PS-e.

Članovi suda časti ne mogu biti istovremeno članovi drugih središnjih tijela. Mandat im traje 4 godine i može biti ponovljen.

V. ORGANIZACIJSKO USTROJSTVO PODRAVSKE STRANKE

Članak 33.

1. PODRAVSKA STRANKA je ustrojena po teritorijalnom načelu

2. PODRAVSKA STRANKA se sastoji od stupnjeva ustroja:

a) središnjeg tijela

b) županijske organizacije

c) gradske i općinske organizacije odnosno temeljne organizacije.

VI. IZBOR I OPOZIV TIJELA PODRAVSKE STRANKE

IZBOR TIJELA

Članak 34.

1. Sva tijela PS-e biraju se na vrijeme od 4 godine.

2. Tajnim glasovanjem bira se predsjednik PS-e.

3. Predsjednici ostalih organizacijskih jedinica, članovi Povjerenstva za Statut, Sud časti, Nadzornog odbora i svi ostali biraju se javnim glasovanjem.

4. Na dužnost je izabran onaj kandidat, koji dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova tijela koje ga bira.

5. Kada je predloženo više kandidata, izabran je onaj koji dobije najveći broj glasova.

OPOZIV TIJELA

Članak 35.

1. Svaki član tijela PS-e može biti opozvan, ako ne izvršava svoju funkciju ili ne postiže rezultate koji zadovoljavaju.

2. Na opoziv članova tijela na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovog Statuta o izboru istih.

VII. ADMINISTRATIVNO TEHNIČKO POSLOVANJE

TAJNIŠTVO PODRAVSKE STRANKE

Članak 36.

1. Tajništvo obavlja organizacijske, administrativne, pravne, komercijalne, knjigovodstvene, blagajničke i ostale stručne i tehničke poslove potrebne za funkcioniranje PS-e i njezinih središnjih tijela.

2. Tajništvom rukovodi glavni tajnik.

3. U pravilu za obavljanje ovih poslova u tajništvu se može zaposliti odgovarajući broj stručnih ljudi.

VIII. MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 37.

PODRAVSKA STRANKA će ostvativati prihode od:

1. članarine

2. darova i sličnih davanja

3. naknada iz proračuna lokalne samouprave i uprave

4. naknada iz državnog proračuna

5. iz ostalih izvora sukladno zakonu.

Materijalnim i financijskim poslovanjem rukovodi glavni rizničar.

IX. TEMELJNE, OPĆINSKE, GRADSKE, I ŽUPANIJSKE ORGANIZACIJE PODRAVSKE STRANKE

Članak 38.

Temeljna organizacija PS-e je ogranak PS-e.

Ogranak se u pravilu utemeljuje po načelu jedan mjesni odbor jedan ogranak.

Članak 39.

Ogranak se može ustrojiti ako ima najmanje 7 članova.

Članak 40.

Tijela uprave u temeljnim ograncima jesu: Skupština članstva kao najviše tijelo i Izvršni odbor ogranka kao političko-izvršno provedbeno tijelo.

Članak 41.

Izvršni odbor ogranka sastoji se najmanje od tri člana: predsjednika, tajnika i rizničara, koje bira Skupština.

Članak 42.

Na području općine djeluje općinska organizacija PS-e koju tvore svi temeljni ogranci PS-e s područja općine.

Članak 43.

Općinsku organizaciju PS-e vodi Općinski odbor PS-e koja se sastoji od najmanje predsjednika, dopredsjednika, tajnika i rizničara.

Članak 44.

Općinski odbor PS-e bira Skupština dotične općinske organizacije, a mandat mu traje 4 godine.

Članak 45.

Općinski odbor PS-e vodi provedbu politike PS-e u sadržaju i duhu programskog načela i Statuta PS-e.

Članak 46.

Općinski odbor PS-e djeluje prema Poslovniku. Poslovnik mora biti u skladu sa Statutom PS-e.

Članak 47.

Općinski odbor PS-e iz svojih redova bira Predsjedništvo od 5 članova, kao svoje provedbeno tijelo.

Članak 48.

Županijske organizacije PS-e ustojit će se prema Statutu PS-e, čl. 26. točka 1. i 2.

Članak 49.

Odbori temeljnih, općinskih, gradskih organizacija dužni su izvještavati o svom radu Središnji odbor PS-e.

Članak 50.

Općinske i gradske organizacije PS-e imaju pečat, čiji sadržaj i oblik utvrđuje Središnji odbor PS-e.

X. PRESTANAK POSTOJANJA PODRAVSKE STRANKE

Članak 51.

PODRAVSKA STRANKA prestaje postojati odlukom Sabora PS-e i to ako je donese najmanje 2/3 ukupnog broja sabornika.

Članak 52.

U slučaju utrnuća PS-e sva imovina PS-e udijelit će se izabranim udrugama koje djeluju na području ove Županije.

OSTALE ODREDBE

Članak 53.

Sabor PODRAVSKE STRANKE može mijenjati i nadopunjavati ovaj Statut.

Članak 54.

Ovlast tumačenja ovog Statuta ima:

1. Sabor PS-e

2. Predsjedništvo PS-e kada ne zasjeda Sabor

3. Povjerenstvo za Statut prema Pravilniku o svom radu.

PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 55.

Osnivačka skupština bira: predsjednika, tri dopredsjednika, glavnog tajnika i glavnog rizničara PS-e, koji obnašaju dužnost do saziva Sabora.

Ovo privremeno predsjedništvo sazvat će Podravski sabor stranke najkasnije u roku od 2 godine od održane osnivačke skupštine.

Članak 56.

Ovlašćuje se privremeno predsjedništvo iz čl. 55. ovog Statuta da u roku od 6 mjeseci od održane osnivačke skupštine sazove općinske, odnosno gradske organizacije PS-e.

Članak 57.

Općinske, odnosno gradske organizacije PS-e sazvat će svoje temeljne ogranke u roku od 6 mjeseci od održane osnivačke skupštine.

Članak 58.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se odmah. Ovaj Statut bit će objavljen u "Narodnim novinama" ili u jednom od javnih glasila.

Predsjednik PS-e                            Predsjednik radnog predsjedništva
Mihalj Sremec, dr. stom., v. r.          Mijo Ban, dipl. iur., v. r.
 

 

 Zakon o političkim strankama
Statut LIBRE - Stranke liberalnih demokrata
Statut Hrvatske stranke zelenih - Eko savez
Statut Južnohrvatske stranke
Statut Demokratske kneginečke stranke
Statut Hrvatske narodne stranke
Statut Hrvatske demokratske zajednice
Statut Stranke prava
Statut Demokratske socijalne unije - Snaga naroda
Statut Hrvatske pučke stranke
Statut Turopoljske demokratske stranke
Statut političke stranke Hrvatskih demokršćana
Statut Stranke hrvatskog preporoda
Statut političke stranke Hrvatski Republikanci
Statut Nacionalne demokratske stranke
Statut Hrvatske stranke