POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje, povećati prodaju? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla? Provjerite ponudu naših marketing usluga. Izrada web stranica, cijena vrlo povoljna.
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA, POVOLJNO I KVALITETNO
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI SABOR

2737

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O REVIZIJI

Proglašavam Zakon o reviziji, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. studenoga 2005. godine.

Broj: 01-081-05-3528/2

Zagreb, 2. prosinca 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON O REVIZIJI

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Sadržaj i područje primjene Zakona

 

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje obavljanje revizije financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja obveznika revizije, određuju osobe ovlaštene za pružanje usluga revizije, uvjeti za obav­ljanje usluga revizije, revizorski odbor, osnivanje i rad Hrvatske revizorske komore te nadzor njezina poslovanja, nadzor i provjera kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, izdavanje i oduzimanje dozvole za obavljanje usluga revizije te druga pitanja u vezi s revizijom.

Članak 2.

(1) Revizija je postupak provjere i ocjene financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja obveznika revizije te podataka i metoda koje se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvještaja (u daljnjem tekstu: financijski izvještaji), na temelju kojih se daje stručno i neovisno mišljenje o istinitosti i objektivnosti financijskog stanja, rezultata poslovanja i novčanih tokova.

(2) Revizija obuhvaća i druge poslove predviđene Zakonom o trgovačkim društvima te posebnim propisima.

Članak 3.

(1) Usluge revizije obavlja:

– trgovačko društvo osnovano prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima i odredbama članka 4. ovoga Zakona, koje je za obavljanje usluga revizije dobilo dozvolu Hrvatske revizorske komore (u daljnjem tekstu: revizorsko društvo),

– samostalni revizor, osnovan prema odredbama ovoga Zakona. Samostalni revizor koji obavlja usluge revizije kao svoju djelatnost može biti isključivo ovlašteni revizor koji je za obavljanje tih usluga dobio dozvolu Hrvatske revizorske komore (u daljnjem tekstu: Komora).

(2) U subjektima navedenima u stavku 1. ovoga članka, reviziju obavljaju ovlašteni revizori koji su stekli certifikat u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(3) Pod nadzorom ovlaštenog revizora pojedine poslove mogu obavljati i osobe koje nisu ovlašteni revizori uz uvjet da su zaposlenici subjekata iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 4.

(1) Reviziju u skladu s odredbama članka 6. ovoga Zakona, Zakona o trgovačkim društvima, drugim posebnim propisima i prema zahtjevima pravnih osoba obavljaju:

a) revizorska društva u kojima:

– najmanje tri četvrtine glasačkih prava imaju revizorska društva, odnosno ovlašteni revizori koji ispunjavaju uvjete u skladu s odredbama članka 7. ovoga Zakona, i

– najmanje tri četvrtine članova uprave moraju biti ovlašteni revizori koji ispunjavaju uvjete u skladu s odredbama članka 7. ovoga Zakona. Ako se uprava sastoji od samo dva člana jedan od njih mora biti ovlašteni revizor koji ispunjava uvjete u skladu s odredbama članka 7. ovoga Zakona,

b) samostalni revizori koji su ujedno i ovlašteni revizori u skladu s odredbama članka 7. ovoga Zakona.

(2) Inozemna revizorska društva mogu obavljati usluge revizije na području Republike Hrvatske kada osnuju podružnicu u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Na rad inozemnih revizorskih društava primjenjuju se odredbe ovoga Zakona na osnovi uzajamnog reciprociteta između Republike Hrvatske, država članica EU i Trećih zemalja.

Članak 5.

Revizija se obavlja neovisno, samostalno i objektivno u skladu s ovim Zakonom, Međunarodnim revizijskim standardima koje je prevela i objavila Komora, pravilima revizijske struke te drugim pravilima i propisima (u daljnjem tekstu: pravila revizije), poštujući Kodeks profesionalne etike revizora.

Članak 6.

(1) Jednom godišnje reviziji podliježu financijski izvještaji svih dioničkih društava te komadintnih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji godišnji ukupan prihod u godini koja prethodi reviziji prelazi 30.000.000,00 kuna, banaka, osiguravajućih društava, investicijskih fondova, mirovinskih fondova, mirovinskih osiguravajućih društava i drugih društava po posebnim propisima, kao i povezanih društava bez obzira na njihovu veličinu, ako vladajuće društvo podliježe reviziji.

(2) Jednom godišnje reviziji podliježu i konsolidirani financijski izvještaji.

(3) Društva s ograničenom odgovornošću i komanditna društva čiji ukupan prihod ne prelazi 30.000.000,00 kuna podliježu obvezi revizije u skladu s vlastitim pravilima, izjavom o osnivanju ili društvenim ugovorom.

(4) Skupština pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka bira i imenuje revizorsko društvo ili samostalnog revizora najkasnije do 30. rujna godine na koju se revizija odnosi.

(5) Izbor revizorskog društva ili samostalnog revizora ne smije biti ničim uvjetovan, osim u slučajevima predviđenima Zakonom o trgovačkim društvima.

(6) Revizija koja je uvjetovana bilo kojom činjenicom smatra se nevažećom, pa je društvo iz stavka 1. ovoga članka dužno izvršiti ponovni izbor revizora u skladu s odredbama ovoga Zakona.

 

II. OSOBE OVLAŠTENE ZA PRUŽANJE USLUGA REVIZIJE

 

Ovlašteni revizor

 

Članak 7.

(1) Ovlašteni revizor je neovisna stručna osoba koja je stekla certifikat Komore za zvanje ovlaštenog revizora.

(2) Za stjecanje certifikata kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1. mora imati visoko stručno obrazovanje,

2. mora imati najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima obavljanja revizije, uz mentorstvo ovlaštenog revizora,

3. mora imati položen ispit za ovlaštenog revizora,

4. mora se aktivno služiti hrvatskim jezikom u govoru i pismu,

5. mora imati hrvatsko državljanstvo,

6. mora imati dokaz da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja.

(3) Nakon stjecanja certifikata za zvanje ovlaštenog revizora, ovlašteni revizor ima pravo i obvezu kontinuirano stručno se usavršavati prema programu obrazovanja koji donosi Komora.

(4) Ovlašteni revizor može biti državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin kojemu Komora nostrificira stranu ispravu kojom dokazuje zvanje ovlaštenog revizora. Državljaninu Republike Hrvatske isprava će se nostrificirati nakon što Komora provjeri predlagateljevo poznavanje zakonodavstva Republike Hrvatske potrebno za obavljanje poslova revizije. Stranom državljaninu isprava će se nostrificirati nakon što se Komori dostavi potvrda nadležne institucije o aktivnom znanju hrvatskoga jezika u govoru i pismu te nakon što Komora provjeri dostavljenu potvrdu i predlagateljevo poznavanje zakonodavstva Republike Hrvatske potrebno za obavljanje poslova revizije. Poznavanje zakonodavstva odnosi se na područje računovodstva i financija, revizije, prava trgovačkih društava, poreznog prava, građanskog i trgovačkog prava, prava socijalnog osiguranja i zapošljavanja te informatike. Suglasnost na program provjere poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske daje Ministarstvo financija.

(5) Osobe koje nemaju visoko stručno obrazovanje ekonomske struke, a žele steći certifikat ovlaštenog revizora obrazovat će se prema širem programu Komore na koji suglasnost daje Ministarstvo financija. Program iz ovoga stavka uključuje predmete neophodne za stjecanje stručnih znanja iz područja ekonomije.

(6) Ispit za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora polaže se prema programu Komore na koji suglasnost daje Ministarstvo financija.

(7) Certifikat o zvanju ovlaštenog revizora pisani je dokument koji ovlaštenom revizoru izdaje Komora nakon položenog ispita i ispunjenja uvjeta iz stavka 2. ovoga članka.

(8) Pravo na obavljanje revizije ovlašteni revizor stječe ispunjenjem uvjeta propisanih odredbama ovoga članka i upisom u registar ovlaštenih revizora koji se vodi u Komori.

(9) Ovlašteni revizor mora djelovati u skladu s Kodeksom profesionalne etike revizora.

 

Samostalni revizor

 

Članak 8.

(1) Samostalni revizor ovlašteni je revizor koji reviziju obavlja kao samostalnu djelatnost i upisan je u registar samostalnih revizora koji se vodi u Komori.

(2) Samostalni revizor je i trgovac pojedinac u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

(3) Ovlašteni revizor može osnovati samo jedan revizorski ured u kojem mora biti zaposlen.

 

Zajednički revizorski ured

 

Članak 9.

(1) Radi obavljanja revizorskih usluga dva ili više ovlaštenih revizora mogu osnovati zajednički revizorski ured. Međusobna prava i obveze ovlašteni revizori uređuju ugovorom.

(2) Ovlašteni revizori koji osnivaju zajednički revizorski ured dužni su zahtjev o osnivanju zajedničkoga revizorskog ureda podnijeti Komori.

(3) Nakon odobrenja Komore, osnovani zajednički revizorski ured upisuje se u registar zajedničkih revizorskih ureda koji se vodi u Komori.

(4) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na samostalne revizore jednako se primjenjuju i na zajedničke revizorske urede (u daljnjem tekstu: samostalni revizor).

 

Revizorsko društvo

 

Članak 10.

(1) Revizorsko društvo osniva se kao trgovačko društvo u skladu s odredbama ovoga Zakona i Zakona o trgovačkim društvima.

(2) Uprava revizorskog društva može imati jednog člana ili više članova. Većina članova uprave revizorskog društva mora se aktivno služiti hrvatskim jezikom.

(3) U revizorskom društvu može se utjecati na upravljanje društvom samo na temelju članskih prava u društvu.

(4) Za člana uprave revizorskog društva ne može biti imenovana osoba koja je bila pravomoćno bezuvjetno osuđena na kaznu zatvora više od tri mjeseca u posljednjih pet godina za kazneno djelo protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja.

 

Dodatne djelatnosti uz revizorske usluge

 

Članak 11.

(1) Revizorsko društvo može, pored usluga revizije, u okviru svoje registrirane djelatnosti obavljati i usluge s područja financija i računovodstva, usluge financijskih analiza i kontrola, usluge poreznog i ostaloga poslovnog savjetovanja, usluge procjenjivanja vrijednosti poduzeća, imovine i obveza, usluge sudskog vještačenja, usluge izrade i ekonomske ocjene investicijskih projekata.

(2) Obavljanje usluga s područja financija i računovodstva, poreznog i ostaloga poslovnog savjetovanja, procjenjivanja vrijednosti poduzeća, imovine i obveza te sudskog vještačenja isključuje mogućnost obavljanja usluga revizije u istoj pravnoj osobi za istu poslovnu godinu. Zabrana obavljanja usluga revizije odnosi se na sva povezana društva revidiranog subjekta kao i revizorskog društva.

 

III. OBAVLJANJE USLUGA REVIZIJE

 

Ugovor o reviziji

 

Članak 12.

(1) Međusobna prava i obveze revizorskog društva ili samostalnog revizora i pravne osobe kod koje se obavlja revizija uređuju se ugovorom o reviziji.

(2) Ugovor o reviziji mora biti zaključen u pisanom obliku, nakon odabira revizorskog društva ili samostalnog revizora.

(3) Revizorsko društvo ili samostalni revizor ne smiju ugovorene poslove ustupati drugim revizorskim društvima i samostalnim revizorima.

(4) Ugovor o reviziji se može otkazati iz opravdanih razloga. Razlike u mišljenjima, koje se odnose na područja računovodstva i revizije, predstavnika pravne osobe kod koje se obavlja revizija i revizorskog društva te samostalnog revizora ne mogu biti opravdana osnova za raskid ugovora.

(5) Predstavnik pravne osobe kod koje se obavlja revizija i revizorskog društva te samostalni revizor obavijestit će Komoru i Ministarstvo financija o neopravdanom raskidu ugovora iz stavka 4. ovoga članka.

 

Članak 13.

(1) Za potrebe obavljanja revizije iz specifičnih područja mogu se angažirati, uz pisanu suglasnost pravne osobe kod koje se obavlja revizija, vanjski stručnjaci koji nisu ovlašteni revizori. O angažiranju vanjskih stručnjaka potrebno je u pisanom obliku obavijestiti Komoru.

(2) Kada je u obavljanju revizije za pojedina specifična područja potrebno ishoditi stručno mišljenje i ocjenu odgovarajućih stručnjaka, međusobna prava i obveze uređuju se ugovorom.

 

Radna dokumentacija

 

Članak 14.

(1) Pravna osoba kod koje se obavlja revizija dužna je ovlaštenim revizorima i osobama koje su oni ovlastili za obavljanje revizije staviti na raspolaganje cjelokupnu potrebnu dokumentaciju, isprave i izvješća te im omogućiti pristup računalnim programima i pružiti sve informacije potrebne za obavljanje revizije.

(2) Pravna osoba dužna je ovlaštenim revizorima i osobama koje su oni ovlastili u radno vrijeme osigurati pristup i korištenje poslovnih prostorija za obavljanje revizije te staviti na raspolaganje odgovarajuću opremu i osoblje.

(3) Pravna osoba koja se u svojem poslovanju koristi informatičkom tehnologijom dužna je ovlaštenim revizorima i osobama koje su oni ovlastili omogućiti pristup svim programima i elektroničkim zapisima, uključujući izliste i preslike na elektroničkim medijima, te na zahtjev revizora pružiti pomoć u izvođenju programa i dati informacije o služenju tim programima.

(4) Ako pravna osoba ne omogući obavljanje revizije u skladu s odredbama stavka 1. do 3. ovoga članka, ovlašteni revizor tu činjenicu navodi u revizorskom izvješću i obavještava Komoru.

 

Članak 15.

(1) Ovlašteni revizor priprema cjelovitu i preglednu radnu dokumentaciju koja potkrepljuje revizorsko mišljenje. Komora će posebnim pravilnicima urediti oblik i sadržaj radne dokumentacije.

(2) Radna dokumentacija, koju prikuplja i priprema ovlašteni revizor, revizorsko društvo i samostalni revizor čuva se najmanje deset godina, počevši od poslovne godine na koju se revizija odnosi.

(3) Radna dokumentacija i spisi prikupljeni u tijeku revizije vlasništvo su revizorskog društva i samostalnog revizora, povjerljive su naravi i mogu se koristiti samo za potrebe revizije u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnosti podataka. Iznimno se mogu koristiti za potrebe provjere kvalitete rada koju obavlja Komora.

(4) Radna dokumentacija koja potkrepljuje revizorsko izvješće i koja se priprema u obliku i sadržaju kako to propisuje Komora sastavlja se na hrvatskom jeziku.

 

Članak 16.

(1) Ovlašteni revizor, revizorsko društvo i samostalni revizor moraju kao povjerljive čuvati sve podatke, činjenice i okolnosti koje su saznali obavljajući reviziju.

(2) Poslovne tajne i informacije dužne su čuvati i druge osobe koje rade ili su radile u revizorskom društvu ili kod samostalnog revizora i kojima na bilo koji način dostupni povjerljivi podaci iz stavka 1. ovoga članka. Tim se podacima ne smiju koristiti oni sami, ne smiju ih iznositi trećim osobama ili trećim osobama omogućiti da se njima koriste.

(3) Poslovne tajne čuvaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnosti podataka.

(4) Revizorsko društvo i samostalni revizor moraju omogućiti uvid u podatke ako su oni potrebni za utvrđivanje činjenica u istražnim ili kaznenim postupcima, te ako njihovo predočavanje pisanim putem zatraži sud u kaznenom ili istražnom postupku.

 

Revizorsko izvješće

 

Članak 17.

(1) Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja (u daljnjem tekstu: revizorsko izvješće) sastavlja se u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima.

(2) Revizorsko izvješće treba sadržavati, u pisanom obliku, jasno izraženo mišljenje o financijskim izvještajima promatranima kao cjelina.

(3) Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za posebne namjene sastavlja se u skladu s posebnim propisima.

(4) Revizorsko izvješće sastavlja i potpisuje ovlašteni revizor u svoje ime i ovlašteni predstavnik u ime revizorskog društva, odnosno samostalnog revizora.

(5) Revizorsko izvješće sastavlja se i objavljuje na hrvatskom jeziku.

(6) Revizorskom izvješću prilažu se financijski izvještaji koji su bili predmet revidiranja.

 

Osiguranje od odgovornosti

 

Članak 18.

Revizorsko društvo ili samostalni revizor dužni su se kod osiguratelja u Republici Hrvatskoj osigurati i obnavljati osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi trećim osobama mogli počiniti obavljanjem usluga revizije.

 

Članak 19.

(1) Za štetu koju bi revizorsko društvo ili samostalni revizor mogao prouzročiti obavljanjem usluga revizije, minimalna svota pokrića po štetnom događaju iznosi 300.000,00 kuna.

(2) Za štetu koju bi revizorsko društvo moglo prouzročiti obavljanjem usluga revizije banaka, mirovinskih i investicijskih fondova i osiguravajućih društava, minimalna svota pokrića po štetnom događaju iznosi 3.000.000,00 kuna.

(3) Za štetu koju bi revizorsko društvo ili samostalni revizor iz članka 26. ovoga Zakona mogao prouzročiti obavljanjem usluga revizije, minimalna svota pokrića po štetnom događaju iznosi 100.000,00 kuna.

(4) Revizorska društva i samostalni revizor država članica Europske unije i drugih država ne mogu dobiti dozvolu Komore za obavljanje usluga revizije u Republici Hrvatskoj prije nego što se osiguraju od odgovornosti za štetu kod osiguratelja u Republici Hrvatskoj. Osigurana svota određuje se na način propisan odredbama stavka 1., 2. i 3. ovoga članka.

(5) Komora može, kao ugovaratelj osiguranja, u korist svojih članova revizorskih društava ili samostalnih revizora, kao osiguranika, s osigurateljima sklapati ugovor o osiguranju od odgovornosti.

 

Naknada za obavljenu reviziju i tarifa

 

Članak 20.

(1) Za obavljenu reviziju plaća se naknada. Iznos naknade određuje se ugovorom.

(2) Revizorsko društvo i samostalni revizor imaju pravo na naknadu za obavljenu reviziju, koja ne može biti niža od tarife revizorskih usluga koju utvrđuje i donosi Komora, uz suglasnost Ministarstva financija.

(3) Tarifa iz stavka 2. ovoga članka kojom se utvrđuju najniži iznosi naknada objavljuje se u »Narodnim novinama«.

 

Zabrana obavljanja revizije kod pojedine pravne osobe

 

Članak 21.

Ovlašteni revizor ne smije obavljati reviziju kod pravne osobe:

1. u kojoj je vlasnik udjela ili dionica,

2. u kojoj je sudjelovao u vođenju poslovnih knjiga ili izradi financijskih izvještaja za godinu za koju se obavlja revizija,

3. u kojoj je član nadzornog odbora, član uprave, prokurist, opunomoćenik ili zaposlenik,

4. u kojoj je član nadzornog odbora, član uprave ili prokurist njegov bračni drug, njegov srodnik po krvi u pravoj liniji do drugog stupnja,

5. ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njegovu neovisnost i objektivnost.

 

Članak 22.

(1) Revizorsko društvo i samostalni revizor ne smiju obavljati reviziju kod pravne osobe:

1. u kojoj su vlasnici udjela ili dionica,

2. koja je vlasnik udjela ili dionica revizorskog društva,

3. u kojoj su sudjelovali u vođenju poslovnih knjiga ili izradi financijskih izvještaja za godinu za koju se obavlja revizija,

4. s kojom su povezani na način da bi mogla postojati dvojba o neovisnosti i nepristranosti revizije,

5. ako postoje druge okolnosti koje dovode u sumnju njihovu nepristranost.

(2) Revizorsko društvo ili samostalni revizor ne smiju obavljati reviziju kod pravne osobe u kojoj njegovi dioničari, odnosno članovi, imaju udjel u temeljnom kapitalu, uključujući i posredno vlasništvo vladajućeg društva i ovisnih društava.

 

Članak 23.

Ovlašteni revizor dužan je bez odgode izvijestiti revizorsko društvo, odnosno samostalnog revizora kod kojega je zaposlen, o nastupanju okolnosti iz članka 21. ovoga Zakona.

 

 

Članak 24.

Dioničar, odnosno član revizorskog društva dužan je bez odgode izvijestiti revizorsko društvo o nastupanju okolnosti iz članka 22. ovoga Zakona.

 

Članak 25.

Vlasnici, odnosno dioničari revizorskog društva, kao i članovi uprave i nadzornog odbora ne smiju utjecati na obavljanje revizije i izražavanje revizorskog mišljenja, čime bi ugrozili neovisnost i objektivnost revizora koji obavlja reviziju u ime revizorskog društva.

 

Članak 26.

Samostalni revizor i revizorsko društvo sa samo jednim zaposlenim ovlaštenim revizorom ne mogu obavljati reviziju financijskih izvještaja:

1. dioničkih društava i društava s ograničenom odgovornošću čiji je godišnji prihod veći od 40.000.000,00 kuna,

2. trgovačkih društava čiji vrijednosni papiri kotiraju na burzi u prvoj kotaciji ili kotaciji javnih dioničkih društava,

3. banaka, investicijskih fondova, mirovinskih fondova i društava, osiguravajućih društava, brokerskih društava, odnosno dugih pravnih osoba koje obavljaju financijske usluge i za koje zakon koji uređuje obavljanje tih usluga određuje dodatni opseg revizije konsolidiranih financijskih izvještaja.

 

IV. REVIZORSKI ODBOR

 

Članak 27.

(1) Trgovačka društva od javnog interesa obvezna su osnovati revizorski odbor.

(2) Trgovačka društva od javnog interesa u smislu ovoga Zakona su:

a) trgovačka društva čiji vrijednosni papiri kotiraju na burzi u prvoj kotaciji ili kotaciji javnih dioničkih društava,

b) banke i druge financijske institucije iz članka 6. ovoga Zakona,

c) trgovačka društva od posebnog državnog interesa čiji temeljni kapital prelazi 300.000.000,00 kuna prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o popisu trgovačkih društava od posebnog državnog interesa.

(3) Revizorski odbor sastoji se od članova nadzornog odbora i članova imenovanih od nadzornog odbora.

(4) Najmanje jedan član revizorskog odbora mora poznavati područje računovodstva i/ili revizije.

 

Članak 28.

Revizorski odbor:

– prati postupak financijskog izvješćivanja,

– prati učinkovitost sustava unutarnje kontrole, unutarnje revizije, te sustav upravljanja rizicima,

– nadgleda provođenje revizije godišnjih financijskih i konsolidiranih izvještaja,

– prati neovisnost samostalnih revizora ili revizorskog društva koje obavlja reviziju, a posebno ugovore o dodatnim uslugama,

– daje preporuke skupštini o odabiru samostalnog revizora ili revizorskog društva,

– raspravlja o planovima i godišnjem izvješću unutarnje revizije te o značajnim pitanjima koja se odnose na ovo područje.

Članak 29.

Samostalni revizor ili revizorsko društvo mora revizorski odbor izvještavati o ključnim pitanjima koja proizlaze iz revizije, a posebno o značajnim slabostima unutarnje kontrole u vezi s procesom financijskog izvještavanja.

 

V. HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA

 

Članak 30.

(1) Komora je stručna organizacija revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koji posluju na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Komora ima svojstvo pravne osobe s javnim ovlastima utvrđenim ovim Zakonom, statutom i drugim aktima. Akti koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti javne su isprave.

 

Osnivači Komore

 

Članak 31.

(1) Osnivači Komore su revizorske tvrtke osnovane prema Zakonu o reviziji (»Narodne novine«, br. 90/92.) koje imaju dozvolu za rad Ministarstva financija Republike Hrvatske.

(2) Revizorsko društvo, odnosno samostalni revizor imaju po jedan glas pri odlučivanju u tijelima Komore, bez obzira na broj zaposlenih ovlaštenih revizora.

 

Nadležnosti i zadaće Komore

 

Članak 32.

(1) Komora ima nadležnosti i obavlja zadaće na području usluga revizije i drugih stručnih područja u vezi s revizijom.

(2) Komora:

1. prevodi, objavljuje i daje tumačenja Međunarodnih revizijskih standarda,

2. donosi kodeks profesionalne etike revizora,

3. donosi tarifu revizorskih usluga,

4. predlaže program revizorskih ispita, program poznavanja zakonodavstva Republike Hrvatske, provodi stručno obrazovanje i organizira ispite za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora,

5. izdaje certifikat ovlaštenog revizora,

6. propisuje uvjete i provodi nostrifikaciju stranih isprava – certifikata ovlaštenih revizora,

7. vodi registar ovlaštenih revizora i registre samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i revizorskih društava,

8. daje prethodnu dozvolu za upis osnivanja revizorskih društava u sudski registar i upis promjena u vezi s tim društvima u sudski registar,

9. izdaje i oduzima dozvole za rad samostalnim revizorima i revizorskim društvima,

10. određuje stopu doprinosa, iznos članarine i druge prihode,

11. brine se o ugledu revizijske profesije,

12. izrađuje minimalnu metodologiju obavljanja provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora,

13. nadzire rad i provjerava kvalitetu rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, prema potrebi vodi stegovne postupke te poduzima potrebne mjere da se utvrđene nepravilnosti uklone i sankcioniraju, o čemu svakih šest mjeseci obavještava Ministarstvo financija,

14. organizira stručna savjetovanja s ciljem stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora i donosi program obrazovanja,

15. utvrđuje jedinstvena stajališta i objavljuje prijevode tumačenja u vezi s primjenom propisa o reviziji, uz stalno praćenje stručnog razvoja revizorske struke,

16. daje stručna mišljenja i obrazloženja članovima Komore i trećim osobama na njihov zahtjev,

17. prati provedbu propisa, predlaže izmjenu propisa i sudjeluje u postupku donošenja ili izmjena propisa,

18. obavlja i druge zadaće određene ovim Zakonom, odnosno Statutom Komore.

(3) Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, u postupku odlučivanja Komore primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

 

Zaštita tajnosti podataka

 

Članak 33.

(1) Komora mora kao povjerljive štititi sve podatke, činjenice i okolnosti za koje se saznalo u postupku odlučivanja o pojedinim predmetima Komore.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na članove tijela Komore, zaposlene u Komori, odnosno na druge osobe kojima su u njihovu radu u Komori dostupni povjerljivi podaci.

(3) Poslovne tajne čuvaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnosti podataka.

 

Financiranje Komore

 

Članak 34.

(1) Komora se financira iz doprinosa i članarine njezinih članova, naknada za polaganje ispita za ovlaštenog revizora te iz drugih prihoda.

(2) Stopu doprinosa koju plaćaju revizorska društva i samostalni revizori na ostvarene prihode, iznos članarine, iznos naknade za provođenje stručnog obrazovanja i polaganje ispita za ovlaštenog revizora, te druge prihode određuje Komora odlukom, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija.

 

Statut Komore

 

Članak 35.

(1) Statutom Komore uređuje se naročito: ustrojstvo Komore, nadležnost, sastav, način izbora, prava i dužnosti tijela Komore, prava i dužnosti revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora prema Komori, stegovni postupak za utvrđivanje povreda dužnosti i ugleda revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora, tijela za pokretanje i vođenje stegovnih postupaka te druga pitanja značajna za uređivanje usluga revizije.

(2) Suglasnost na statut daje Ministarstvo financija.

 

Objava dokumenata

 

Članak 36.

(1) Komora je obvezna u »Narodnim novinama«, službenom listu Republike Hrvatske, objaviti:

1. Statut,

2. Međunarodne revizijske standarde,

3. Tarifu revizorskih usluga,

4. Odluku o stopi doprinosa, odnosno članarine.

(2) Opći akti i drugi dokumenti koje Komora donosi u skladu sa Statutom objavljuju se u glasilu Komore i na internetskoj stranici Komore.

(3) Registri samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i revizorskih društava, podaci o članovima uprave i vlasnicima revizorskih društava te registar ovlaštenih revizora moraju biti dostupni javnosti. Registri sadrže: naziv, adrese i registarski broj samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i revizorskih društava, imena i prezimena i registarski broj ovlaštenog revizora, te naziv revizorskog društva ili samostalnog revizora kod kojeg je zaposlen. Registri se redovito ažuriraju i objavljuju u glasilu Komore i na internetskoj stranici Komore.

 

Tijela Komore

 

Članak 37.

(1) Tijela su Komore:

1. Skupština,

2. Upravno vijeće,

3. predsjednik Komore i

4. druga tijela Komore.

(2) Nadležnosti, zadaće i način rada tijela Komore određuju se ovim Zakonom i Statutom.

 

Skupština

 

Članak 38.

(1) Skupština:

1. donosi Statut i druge opće akte Komore,

2. utvrđuje tarifu revizorskih usluga,

3. donosi odluku o stopi doprinosa i iznosu članarine,

4. utvrđuje cijene usluga koje obavlja Komora,

5. donosi kodeks profesionalne etike revizora,

6. utvrđuje pravila nadzornog i arbitražnog postupka,

7. bira članove Upravnog vijeća, predsjednika Komore i članove drugih tijela određenih Statutom,

8. utvrđuje program i plan rada, financijski plan i godišnje izvješće o radu Komore te usvaja financijske izvještaje.

(2) Skupština može odlučivati i o drugim pitanjima određenima Statutom.

 

Upravno vijeće

 

Članak 39.

(1) Komorom upravlja Upravno vijeće.

(2) Upravno vijeće:

1. predlaže programe rada i razvoja Komore te prati njihovo provođenje,

2. predlaže tarifu revizorskih usluga,

3. predlaže stopu doprinosa i iznos članarine,

4. predlaže cijene za usluge koje obavlja Komora,

5. utvrđuje minimalni oblik i sadržaj radne dokumentacije obavljanja revizije,

6. utvrđuje minimalnu metodologiju obavljanja provjere kvalitete rada,

7. odlučuje o izdavanju i oduzimanju dozvola za obavljanje revizije,

8. objavljuje prevedene Međunarodne revizijske standarde i druga pravila revizorske struke,

9. obavlja druge stručne zadaće i usluge povezane s razvojem revizorske struke u skladu sa Statutom Komore,

10. daje članovima Komore stručna mišljenja i obrazloženja ako oni to zatraže,

11. donosi pravilnike i akte u skladu sa Statutom Komore,

12. obavlja i druge zadaće određene Statutom Komore.

(3) Upravno vijeće Komore ima 11 članova, i to:

1. predsjednika Komore koji je po funkciji i član Upravnog vijeća,

2. jednog člana imenuje Ministarstvo financija,

3. devet članova bira Skupština Komore između ovlaštenih revizora upisanih u registar Komore, uz uvjet da su zaposleni u revizorskom društvu ili kod samostalnog revizora. Iz istog revizorskog društva odnosno samostalnog revizora može se birati samo jedan član. Članovi se biraju po regionalnom načelu.

(4) Članovi Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine. Nakon isteka mandata mogu biti ponovno imenovani samo na još jedno mandatno razdoblje.

 

Predsjednik Komore

 

Članak 40.

(1) Predsjednik Komore vodi poslovanje Komore, zastupa je i odgovoran je za zakonitost rada Komore.

(2) Za predsjednika Komore može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. da ima stručno zvanje ovlaštenog revizora,

2. da ima najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima revizije,

3. da je državljanin Republike Hrvatske,

4. da nije pravomoćno osuđivana za kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja.

(3) Predsjednika Komore bira Skupština.

(4) Predsjednik Komore imenuje se na razdoblje od četiri godine. Nakon isteka mandata može biti ponovno imenovan samo na još jedno mandatno razdoblje.

 

Izvještavanje Komore

 

Članak 41.

(1) Revizorsko društvo dužno je izvještavati Komoru o sljedećim činjenicama i okolnostima:

1. o promjenama podataka koji se upisuju u sudski registar,

2. o vlasnicima dionica revizorskog društva i o promjeni poslovnih udjela,

3. o stjecanju dionica odnosno poslovnih udjela u drugoj pravnoj osobi u slučaju nastupanja okolnosti propisanih odredbama članka 22. ovoga Zakona.

(2) Samostalni revizor dužan je obavijestiti Komoru:

1. o promjenama koje se upisuju u registar Komore,

2. o stjecanju dionica, odnosno poslovnih udjela u slučaju nastupanja okolnosti propisanih odredbama članka 22. ovoga Zakona.

(3) Ovlašteni revizor dužan je obavijestiti Komoru o stjecanju dionica, odnosno poslovnih udjela u slučaju nastupanja okolnosti propisanih odredbama članka 21. ovoga Zakona.

 

VI. JAVNI NADZOR KOMORE

 

Članak 42.

(1) Ministarstvo financija provodi javni nadzor u poslovanju Komore.

(2) U provođenju javnog nadzora Ministarstvo financija nadzire osobito:

– zakonitost rada i postupanje Komore,

– djelotvornost, ekonomičnost i svrhovitost rada Komore,

– unutarnje ustrojstvo i organizaciju Komore te osposobljenost zaposlenika za obavljanje poslova iz nadležnosti Komore,

– odnos zaposlenika Komore prema revizorskim društvima, samostalnim revizorima, ovlaštenim revizorima, revidiranim subjektima i drugim strankama.

(3) Ministarstvo financija razmatra godišnji izvještaj o radu Komore, koji je Komora dužna dostaviti u roku od 30 dana od usvajanja na Skupštini. Ministarstvo financija jedanput godišnje pisano izvještava Vladu Republike Hrvatske o radu Komore.

(4) U cilju provođenja javnog nadzora Ministarstvo financija može prema potrebi tražiti odgovarajuća izvješća i podatke o radu te izvršenim zadaćama Komore.

(5) Ako u provedbi javnog nadzora Ministarstvo financija ocijeni da postoje određene nezakonitosti i nepravilnosti koje proizlaze iz nadzora navedenog u stavku 2. ovoga članka:

– zatražit će izvješće i druge podatke o uočenim nepravilnostima,

– predložit će mjere koje Komora mora poduzeti radi njihovog otklanjanja,

– pokrenut će postupak za utvrđivanje odgovornosti zaposlenika Komore,

– sazvat će Skupštinu Komore kada je to potrebno radi zaštite zakonitosti i dobrobiti revizorske struke,

– može raspustiti Upravno vijeće i smijeniti predsjednika ako u radu tih tijela utvrdi teže nepravilnosti, odnosno ako ona ni nakon opomene ne ispune svoje zakonske obveze,

– poduzet će druge mjere iz svoje nadležnosti.

(6) Ministarstvo financija surađuje s tijelima javnog nadzora revizorske struke drugih država.

(7) U postupku javnog nadzora odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o upravnim sporovima.

 

VII. NADZOR I PROVJERA KVALITETE RADA REVIZORSKIH DRUŠTAVA, SAMOSTALNIH REVIZORA I OVLAŠTENIH REVIZORA

 

Članak 43.

Komora provodi nadzor i provjeru kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora radi provjere posluju li i obavljaju li reviziju u skladu s ovim Zakonom, Međunarodnim revizijskim standardima i drugim pravilima revizorske struke.

Članak 44.

(1) Komora provodi nadzor i provjeru kvalitete rada obavljenih revizija, izvještaja revizorskih društava i samostalnih revizora, ugovora i naknada obavljenih revizija, ocjenu sustava unutarnje kontrole kvalitete revizorskog društva, provjeru vlasničke i upravljačke strukture, zapošljavanja ovlaštenih revizora i provjeru drugih područja u skladu s odredbama ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: provjera kvalitete rada).

(2) Komora provodi provjeru kvalitete rada najmanje jednom u šest godina, odnosno najmanje jednom u tri godine kod samostalnog revizora ili revizorskog društva koje obavlja reviziju subjekata od javnog interesa.

(3) Komora je dužna u pisanom obliku o provjeri kvalitete rada obavijestiti revizorsko društvo i samostalnog revizora 30 dana prije početka obavljanja provjere kvalitete rada.

 

Članak 45.

(1) Provjeru kvalitete rada obavljaju zaposlenici Komore, ovlašteni revizori s najmanje deset godina iskustva na poslovima revizije, a imenuje ih Upravno vijeće Komore. Imenovanje ovlaštenih revizora provodi se na objektivan način kako bi se spriječio sukob interesa između osobe koja provodi provjeru kvalitete rada i provjeravanih subjekata.

(2) Provjera kvalitete rada mora se organizirati na način da bude neovisna o revizorima i društvima koja podliježu provjeri, te da podliježe javnom nadzoru.

 

Opseg provjere kvalitete rada

 

Članak 46.

(1) Revizorsko društvo, odnosno samostalni revizor kod kojega se provodi provjera kvalitete rada mora ovlaštenoj osobi Komore omogućiti pregled revizorskih izvješća i radne dokumentacije revizora na osnovi koje su revizorska izvješća sastavljena te druge dokumentacije u skladu sa svrhom provjere kvalitete rada.

(2) Subjekt provjere kvalitete rada mora ovlaštenoj osobi Komore, na njezin zahtjev, omogućiti provođenje provjere kvalitete rada u svome sjedištu.

(3) Način pregleda radne dokumentacije utvrdit će se aktima Komore.

 

Izvješće o provjeri kvalitete rada

 

Članak 47.

(1) Nakon provjere kvalitete rada sastavlja se izvješće koje sadrži značajne nalaze i zaključke i uručuje se subjektu provjere.

(2) Jednom godišnje Komora objavljuje sveukupne rezultate provjere kvalitete rada u glasilu i na internetskoj stranici Komore.

 

Poduzimanje mjera na osnovi provedene provjere kvalitete rada

 

Članak 48.

Ako Komora u provođenju provjere kvalitete rada ustanovi da revizorsko društvo ili samostalni revizor ne postupa u skladu s odredbama ovoga Zakona i ostalim pravilima revizorske struke, poduzima sljedeće mjere:

1. izdaje nalog za otklanjanje nepravilnosti,

2. određuje dodatne mjere potrebne za otklanjanje nepravilnosti,

3. pokreće stegovni postupak.

 

Nalog za otklanjanje nepravilnosti

 

Članak 49.

Komora izdaje nalog za otklanjanje nepravilnosti (u daljnjem tekstu: nalog) kod revizorskog društva i samostalnog revizora:

1. ako vlasnička struktura i uprava revizorskog društva nije u skladu s ovim Zakonom,

2. ako obavlja djelatnost koju po ovome Zakonu ne smije obavljati,

3. u drugim slučajevima određenima Statutom Komore.

 

Članak 50.

Nalog mora sadržavati:

1. opis nepravilnosti čije je otklanjanje određeno nalogom,

2. rok u kojem subjekt provjere kvalitete rada mora otkloniti nepravilnosti i predočiti izvješće o otklanjanju nepravilnosti,

3. način otklanjanja nepravilnosti,

4. popis dokumenta ili dokaza o otklanjanju nepravilnosti koje su revizorsko društvo, odnosno samostalni revizor obvezni predočiti Komori,

5. obrazloženje,

6. uputu o pravnom lijeku.

 

Članak 51.

Revizorsko društvo, odnosno samostalni revizor ima pravo uložiti pisani prigovor na nalog u roku od 15 dana od dana njegova primitka. O prigovoru odlučuje Komora u roku tri dana od njegova primitka.

 

Izvješće o otklanjanju nepravilnosti

 

Članak 52.

Revizorsko društvo, odnosno samostalni revizor mora u roku određenom u nalogu otkloniti utvrđene nepravilnosti i Komori podnijeti izvješće u kojem će opisati poduzete mjere i priložiti dokaze o otklanjanju nepravilnosti.

 

Dodatne mjere

 

Članak 53.

Dodatnim mjerama Komora nalaže upravi revizorskog društva, odnosno samostalnom revizoru da provede:

1. poboljšanje postupaka sustava unutarnjih kontrola kvalitete u obavljanju revizija,

2. poboljšanje postupaka unutarnjeg nadzora nad postupanjem s povjerljivim podacima,

3. druge mjere potrebne za pravilnu primjenu ovoga Zakona, Međunarodnih revizijskih standarda i ostalih pravila revizorske struke.

 

VIII. IZDAVANJE I ODUZIMANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE USLUGA REVIZIJE

 

Prethodna dozvola

 

Članak 54.

Revizorsko društvo mora prije upisa osnivanja u sudski registar, odnosno prije upisa odgovarajuće promjene djelatnosti u sudski registar, dobiti prethodnu dozvolu Komore za obavljanje usluga revizije i za upis.

 

Zahtjev i izdavanje dozvole

 

Članak 55.

(1) Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje usluga revizije podnosi se Komori.

(2) Zahtjevu za izdavanje dozvole treba priložiti:

1. statut revizorskog društva ili drugi odgovarajući akt o osnivanju prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

2. dokaz o tome da osobe koje osnivaju društvo ispunjavaju uvjete iz članka 4. i 7. ovoga Zakona, osim ako su te osobe upisane u registar Komore,

3. za revizorska društva i ovlaštene revizore države članice Europske unije, odnosno drugih država, mišljenje nadležne revizorske institucije (instituta, komore, udruge i slično), koje obuhvaća:

– sadržaj propisa određene države koji uređuju uvjete za obavljanje usluga revizije i provjere kvalitete rada obavljanja tih usluga,

– izjavu nadležne revizorske institucije da revizorsko društvo ili ovlašteni revizor u državi članici, odnosno drugoj državi, ima pravo obavljati usluge revizije ili da postoje moguća ograničenja u obavljanju tih usluga,

– izjavu nadležne revizorske institucije da će Komoru obavještavati o svim mjerama provjere kvalitete rada izrečenima revizorskom društvu ili ovlaštenom revizoru države članice, odnosno druge države.

(3) Zahtjevu za izdavanje dozvole za samostalne revizore prilaže se potvrda o nekažnjavanju za kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja te potvrda o zadovoljavanju uvjeta propisanih člankom 4. i 7. ovoga Zakona.

(4) Na temelju potpunog i dokumentiranog zahtjeva Komora izdaje dozvolu za obavljanje usluga revizije revizorskom društvu i samostalnom revizoru u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

 

Upis u registar Komore

 

Članak 56.

(1) Revizorsko društvo upisat će se u registar Komore na temelju zahtjeva i priloženog rješenja nadležnog trgovačkog suda, a samostalni revizor na temelju zahtjeva.

(2) Subjekti iz stavka 1. ovoga članka obvezni su Komori prijaviti promjene iz sudskoga registra u roku od 30 dana od dana provedene promjene.

(3) Izdavanjem certifikata ovlašteni revizori smatraju se upisanim u registar Komore.

 

Brisanje iz registra Komore

 

Članak 57.

(1) Revizorsko društvo brisat će se iz registra Komore:

– na vlastiti zahtjev,

– ako je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole dalo neistinite podatke,

– nastankom razloga za prestanak revizorskog društva prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima,

– ako mu dozvolu za rad oduzme Komora,

– prestankom ispunjavanja uvjeta iz članka 4. ovoga Zakona.

(2) Samostalni revizor brisat će iz registra Komore:

– na vlastiti zahtjev,

– ako je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole dao neistinite podatke,

– ako mu dozvolu za rad oduzme Komora.

(3) Ovlašteni revizor brisat će se iz registra Komore:

– na vlastiti zahtjev,

– ako je prilikom podnošenja zahtjeva za upis u registar dao neistinite podatke.

(4) Brisanjem iz registra Komore, revizorskom društvu ili samostalnom revizoru oduzima se dozvola za rad.

 

Dostava odluke o brisanju iz registra Komore

 

Članak 58.

(1) Nastupanjem okolnosti iz članka 57. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, Komora donosi odluku o brisanju revizorskog društva, odnosno samostalnog revizora iz registra Komore.

(2) Odluku iz stavka 1. ovoga članka Komora dostavlja trgovačkom sudu kod kojeg je društvo upisano:

1. istekom 30 dana od dostave odluke revizorskom društvu, ako u tom roku protiv odluke nije podnesena tužba Upravnom sudu,

2. kad Upravni sud presudom potvrdi odluku o brisanju revizorskog društva ili samostalnog revizora iz registra Komore.

 

Pokretanje postupka za oduzimanje dozvole

 

Članak 59.

(1) Komora ocjenjuje i pokreće postupak za oduzimanje dozvole po službenoj dužnosti. U zahtjevu za oduzimanje dozvole moraju se navesti i obrazložiti razlozi.

(2) O pokretanju postupka za oduzimanje dozvole odlučuje Komora odlukom.

(3) Odluka o pokretanju postupka za oduzimanje dozvole mora sadržavati:

1. opis činjenica, postupanja ili okolnosti koje mogu biti razlogom pokretanja postupka za oduzimanje dozvole,

2. navođenje dokumenata i drugih dokaza na osnovi kojih Komora pokreće postupak,

3. obrazloženje odluke o pokretanju postupka.

(4) U Odluci o pokretanju postupka za oduzimanje dozvole zbog nastanka razloga za prestanak revizorskog društva ili samostalnog revizora Komora određuje rok od 30 dana u kojem se revizorsko društvo ili samostalni revizor očituju o razlozima koji su uvjetovali pokretanje postupka za oduzimanje dozvole.

(5) Kazna oduzimanja dozvole izreći će se osobito:

a) ako je revizorsko društvo ili samostalni revizor stekao dozvolu svjesno prikrivajući postojanje zakonskih zapreka za to,

b) ako u vrijeme, za koje je revizorskom društvu ili samostalnom revizoru privremeno oduzeto pravo na obavljanje revizije, obavlja revizorske poslove ili na drugi način izigrava tu kaznu,

c) ako se ne pridržava zakonskih odredbi od kojih ovisi valjanost obavljanja revizije,

d) ako sastavi revizorsko izvješće koje se ne temelji na stvarnim činjenicama.

 

Očitovanje na odluku o pokretanju postupka za oduzimanje dozvole

 

Članak 60.

U očitovanju o razlozima za oduzimanje dozvole revizorsko društvo ili samostalni revizor protiv kojeg je pokrenut postupak može navesti činjenice iz kojih proizlazi da oduzimanje dozvole nije utemeljeno i podnijeti dokaze kojima potvrđuje postojanje navedenih činjenica. Ako se osoba protiv koje je pokrenut postupak u očitovanju poziva na materijalne dokaze, mora ih priložiti očitovanju.

 

Odlučivanje o oduzimanju dozvole

 

Članak 61.

(1) Komora mora odlučiti o oduzimanju dozvole u roku od 30 dana od primitka očitovanja o razlozima za oduzimanje dozvole, odnosno od isteka roka za očitovanje.

(2) Komora smije odlučivati o oduzimanju dozvole samo zbog onih činjenica, postupanja ili okolnosti zbog kojih je izdana odluka o pokretanju postupka za oduzimanje dozvole i samo na osnovi onih dokumenata i drugih dokaza koji su bili naznačeni u odluci o pokretanju postupka te koje je u očitovanju o razlozima za oduzimanje dozvole podnijela osoba protiv koje je pokrenut postupak.

 

Obustava postupka

 

Članak 62.

(1) Komora će obustaviti postupak za oduzimanje dozvole u sljedećim slučajevima:

1. ako na osnovi dokaza danih u očitovanju utvrdi da nema razloga za oduzimanje dozvole,

2. ako utvrdi da nije dokazano nastupanje okolnosti koje su navedene kao razlozi za oduzimanje dozvole.

(2) Rješenje o obustavi postupka Komora donosi u roku od 30 dana od primitka očitovanja.

 

Odluka o oduzimanju dozvole

 

Članak 63.

(1) Odluka o oduzimanju dozvole mora sadržavati:

1. naznaku o oduzimanju dozvole, s oznakom broja i datuma izdavanja dozvole,

2. naziv i sjedište revizorskog društva, odnosno ime i prezime, datum rođenja i adresu samostalnog revizora kojem je oduzeta dozvola,

3. opis radnji, postupaka ili okolnosti koje su bile razlogom oduzimanja dozvole,

4. rok na koji se dozvola oduzima.

(2) Rok i uvjeti njegovog određivanja propisuju se Statutom Komore.

(3) Odluka o oduzimanju dozvole mora biti obrazložena.

(4) Odluka o oduzimanju dozvole dostavlja se revizorskom društvu, odnosno samostalnom revizoru.

 

Uvjetno oduzimanje dozvole

 

Članak 64.

(1) Odlukom o oduzimanju dozvole Komora može odrediti da se dozvola neće oduzeti ako osoba kojoj je izrečena takva mjera, u razdoblju koje odredi Komora, a koje ne smije biti kraće od šest mjeseci i duže od dvije godine, ne počini novu povredu kod obavljanja revizije.

(2) Komora će opozvati odluku o uvjetnom oduzimanju dozvole i oduzeti dozvolu ako osoba kojoj je izrečena mjera uvjetnog oduzimanja dozvole u određenom razdoblju počini novu težu povredu obavljanja revizije.

 

IX. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 65.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj revizorsko društvo:

1. ako usluge revizije obavlja bez dozvole Komore suprotno odredbama članka 3. ovoga Zakona,

2. ako se osnuje suprotno odredbama članka 4. ovoga Zakona,

3. ako usluge revizije u revizorskom društvu obavljaju osobe koje ne ispunjavaju uvjete određene člankom 7. ovoga Zakona,

4. ako usluge revizije obavlja suprotno odredbama članka 11. ovoga Zakona,

5. ako ugovorene poslove revizije ustupa suprotno odredbama članka 12. stavka 3. ovoga Zakona. Ako se ponovi prekršaj iz članka 12. stavka 3. ovoga Zakona, Komora će pokrenuti postupak oduzimanja dozvole,

6. ako radnu dokumentaciju ne čuva na način propisan odredbama članka 15. ovoga Zakona,

7. ako krši obvezu zaštite tajnosti podataka iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona,

8. ako revizorsko izvješće ne sastavlja na način propisan odredbama članka 17. ovoga Zakona,

9. ako se ne osigura na način propisan odredbama članka 19. ovoga Zakona,

10. ako ne primjenjuje tarifu propisanu odredbama članka 20. ovoga Zakona,

11. ako obavi reviziju kod pravne osobe iz članka 22. ovoga Zakona,

12. ako obavi reviziju suprotno odredbama članka 26. ovoga Zakona,

13. ako ne obavijesti Komoru na način propisan odredbama članka 41. ovoga Zakona,

14. ako u provođenju provjere kvalitete rada Komore ne postupi u skladu s odredbama članka 46. ovoga Zakona,

15. ako u određenom roku ne postupi u skladu s odredbama članka 52. ovoga Zakona,

16. ako u određenom roku ne postupi u skladu s odredbama članka 56. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u revizorskom društvu.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se samostalni revizor.

 

Članak 66.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj revizorsko društvo u kojem ovlašteni revizori obavljaju poslove revizije kod pravne osobe iz članka 22. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba revizorskog društva.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se samostalni revizor.

 

Članak 67.

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj ovlašteni revizor:

1. ako krši obvezu zaštite tajnosti podataka iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona,

2. ako sastavi i potpiše revizorsko izvješće koje nije sastavljeno na način propisan odredbama članka 17. ovoga Zakona, odnosno ako propusti ili nepravilno ocijeni pojedine značajnije stavke u financijskim izvještajima koji su bili predmet revizije, ili ako ne primjenjuje pravila revizije, što ima za posljedicu pogrešno mišljenje o financijskim izvještajima, odnosno pogrešno obrazloženje toga mišljenja,

3. ako ne obavijesti revizorsko društvo prema odredbama članka 23. o nastupanju okolnosti iz članka 21. ovoga Zakona,

4. ako ne obavijesti Komoru u skladu s odredbama članka 41. ovoga Zakona.

 

Članak 68.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se:

1. obveznik revizije iz članka 6. stavka 1. ovoga Zakona ako nije pravodobno ugovorio obavljanje revizije financijskih izvještaja,

2. obveznik iz članka 27. stavka 2. ovoga Zakona ako nije osnovao revizorski odbor.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom do 10.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba obveznika revizije iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba kod koje se obavlja revizija ako ne postupi u skladu s odredbama članka 14. ovoga Zakona.

 

Članak 69.

(1) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj Komora:

1. ako ne ispunjava zadaće propisane odredbama članka 32. ovoga Zakona,

2. ako ne čuva poslovnu tajnu prema odredbama članka 33. stavka 1. ovoga Zakona,

3. ako ne pribavi prethodnu suglasnost Ministarstva financija propisanu odredbom članka 34. stavka 2. ovoga Zakona,

4. ako ne zatraži suglasnost Ministarstva financija na Statut, kako je propisano odredbama članka 35. stavka 2. ovoga Zakona,

5. ako ne objavi dokumente na način propisan odredbama članka 36. ovoga Zakona,

6. ako ne dostavi Ministarstvu financija godišnji izvještaj o radu kako je propisano odredbama članka 42. ovoga Zakona,

7. ako ne provede provjeru kvalitete rada nad revizorskim društvom ili samostalnim revizorom najmanje jednom u šest, odnosno tri godine prema odredbama članka 44. ovoga Zakona,

8. ako trgovačkom sudu ne dostavi odluku o brisanju revizorskog društva, odnosno samostalnog revizora kako je propisano odredbama članka 58. ovoga Zakona,

9. ako u slučaju otkrivenih nepravilnosti u postupku provjere kvalitete rada ne poduzme stegovne mjere ili uvjetno oduzimanje dozvola, kako je propisano odredbama članka 64. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se predsjednik Komore.

 

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 70.

(1) Komora će se osnovati u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a najdulje u roku od godine dana od dana osnivanja Komore donijet će sve provedbene akte u skladu s ovim Zakonom.

(2) Osnivačku skupštinu Komore saziva i njome rukovodi ministar financija ili osoba koju on ovlasti. Osnivačka skupština će se sazvati u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Pravo odlučivanja na osnivačkoj skupštini ostvaruju revizorske tvrtke osnovane u skladu sa Zakonom o reviziji (»Narodne novine«, br. 90/92.), koje imaju dozvolu za rad Ministarstva financija, na način da svaka tvrtka ima po jedan glas.

(4) Na osnivačkoj skupštini odlučivat će se natpolovičnom većinom prisutnog broja glasova.

 

Članak 71.

Ministarstvo financija će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ustrojiti javni nadzor Komore.

 

Članak 72.

(1) Za ovlaštene revizore koji su dobili certifikat u skladu sa Zakonom o reviziji (»Narodne novine«, br. 90/92.), smatra se da su danom stupanja na snagu ovoga Zakona stekli uvjete za zvanje ovlaštenog revizora.

(2) Postupci u vezi s izdavanjem certifikata započeti po odredbama Zakona o reviziji (»Narodne novine«, br. 90/92.) okončat će se po odredbama toga Zakona.

(3) U roku od šest mjeseci od dana osnivanja Komore ovlašteni revizori dužni su podnijeti zahtjev za upis u registar ovlaštenih revizora. Zahtjevu se prilaže certifikat.

(4) Ovlaštenim revizorima koji u roku iz stavka 3. ovoga članka ne podnesu zahtjev za upis u registar, odnosno kojima odlukom Komore upis bude odbijen, prestaje vrijediti certifikat dobiven u skladu sa Zakonom o reviziji (»Narodne novine«, br. 90/92.) te više ne mogu obavljati reviziju.

 

Članak 73.

(1) Revizorska društva moraju svoju organizaciju i poslovanje uskladiti s odredbama ovoga Zakona i upisati se u registar Komore u roku od godine dana od dana osnivanja Komore.

(2) Revizorska društva moraju Komori u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Zakona podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje usluga revizije u skladu s člankom 55. ovoga Zakona te druge potrebne dokumente ako Komora od njih zatraži.

(3) Ako revizorsko društvo ne postupi u skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga članka, odnosno ako mu upis bude odbijen jer ne ispunjava uvjete određene ovim Zakonom, Komora će donijeti odluku kojom će utvrditi da je društvo izgubilo pravni status revizorskog društva i da više ne može obavljati usluge revizije, pa će pokrenuti postupak brisanja djelatnosti revizije iz sudskog registra.

(4) Postupci za izdavanje dozvole za rad revizorskim društvima započeti po odredbama Zakona o reviziji (»Narodne novine«, br. 90/92.) okončat će se po odredbama toga Zakona.

 

Članak 74.

Protiv odluka Komore nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike Hrvatske.

 

Članak 75.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o reviziji (»Narodne novine«, br. 90/92.) i odredbe članka 28. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 90/92.).

 

Članak 76.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju ovlasti revizorskim udrugama utvrđene Zakonom o reviziji (»Narodne novine«, br. 90/92.).

(2) Revizorske udruge dužne su u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti odluke o prenošenju podataka Komori o ovlaštenim revizorima, dokumentaciji, arhivi i imovini koja proizlazi iz ovlasti dobivenih Zakonom o reviziji iz stavka 1. ovoga članka.

 

Članak 77.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 470-03/05-01/04

Zagreb, 29. studenoga 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

 
 
IZRADA WEB STRANICA

Imati dobre web stranice danas je gotovo neizbježno za bilo koju tvrtku ili organizaciju koja želi biti prisutna na tržištu. Evo nekoliko razloga zašto bi trebali imati web stranice:

Dostupnost 24/7: Web stranice su dostupne 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, što omogućuje kupcima da se informiraju o proizvodima i uslugama tvrtke u bilo koje vrijeme.

Povećanje vidljivosti: Web stranice mogu pomoći tvrtkama da budu vidljivije na internetu, što može povećati broj posjetitelja i potencijalnih kupaca.

Predstavljanje tvrtke: Web stranice omogućuju tvrtkama da predstave svoje proizvode i usluge, povijest tvrtke, misiju i viziju, te da se razlikuju od konkurencije.

Komunikacija s kupcima: Web stranice omogućuju tvrtkama da komuniciraju s kupcima putem e-pošte, chatova, foruma, društvenih mreža i drugih kanala komunikacije.

Prodaja proizvoda i usluga: Web stranice omogućuju tvrtkama da prodaju svoje proizvode i usluge online, što može biti vrlo profitabilno i prikladno za kupce.

Branding: Web stranice su važan alat za branding, jer mogu pomoći u izgradnji prepoznatljivosti brenda, te u stvaranju pozitivne percepcije o tvrtki i njezinim proizvodima i uslugama.

Analitika i praćenje rezultata: Web stranice omogućuju tvrtkama da prate i analiziraju posjetitelje, te da bolje razumiju svoje kupce i poboljšaju svoje marketinške aktivnosti.

Sve u svemu, web stranice su važan alat za tvrtke koje žele biti konkurentne na tržištu, te komunicirati i prodavati svoje proizvode i usluge na najučinkovitiji način.

Link na našu ponudu za izradu web stranica - Provjerite!
 


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga