Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 5. 8. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNa temelju članka 6. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01) i članka 10. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine«, broj 76/93, 111/96, 164/98 i 6/01), na Osnivačkoj skupštini Turopoljske demokratske stranke održanoj 28. rujna 2001. godine donijet je

STATUT
TUROPOLJSKE DEMOKRATSKE STRANKE
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Turopoljska demokratska stranka (u daljnjem tekstu TDS) je politička stranka, koja u programu i statutu izražava političke ciljeve djelovanja.

NAZIV STRANKE I SJEDIŠTE

Članak 2.

Naziv stranke je: TUROPOLJSKA DEMOKRATSKA STRANKA.

Skraćeni naziv stranke je TDS.

Sjedište TDS-a je u Velikoj Gorici, odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Predsjedništvo.

PRAVNI STATUS TDS-a

Članak 3.

TDS je pravna osoba, registrirana pri nadležnom tijelu, ima svoj žiroračun, a u pravnom prometu s trećima za preuzete obveze odgovara svojim sredstvima, odnosno imovinom.

PODRUČJE DJELOVANJA TDS-a

Članak 4.

TDS djeluje na području Republike Hrvatske, a osobito na području grada Velike Gorice, općina Orle, Kravarsko i Pokupsko.

PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE TDS

Članak 5.

TDS predstavlja i zastupa predsjednik stranke. U slučaju privremene spriječenosti predsjednika, stranku predstavlja i zastupa jedan od dopredsjednika kojeg za to ovlasti predsjednik posebnom odlukom. Ako je predsjednik spriječen odrediti osobu koja će ga zamjenjivati, učinit će to umjesto njega Predsjedništvo stranke.

PEČAT TDS

Članak 6.

TDS ima pečat.

Pečat TDS-a je kvadratnog oblika stranice 35¤35 mm. Izrađen je tako da daje jednobojni otisak u obliku zaštitnog znaka – logotipa TDS-a.

TDS može imati više pečata s drugim rednim brojem.

Pečat mogu imati i ustrojstveni oblici stranke, koji uz naziv stranke sadrži naziv ustrojstvene jedinice i njeno sjedište.

ZNAK I ZASTAVA TDS-a

Članak 7.

Znak stranke sastoji se od plave podloge kvadratnog oblika, željene dimenzije stranica. U sredini se nalaze trodimenzionalna slova TDS žute boje. Natpisi »TUROPOLJSKA DEMOKRATSKA STRANKA« i »Velika Gorica« tiskani su u bijeloj boji.

Zastava stranke je izrađena od poliestera dimenzije 125¤250 cm u plavoj boji kao i logotip. U gornjem dijelu zastave nalazi se logotip TDS u izvornim bojama tiska.

CILJEVI I NAČIN DJELOVANJA TDS-a

Članak 8.

Osnovni ciljevi TDS

– organizacija stranke prema programskim načelima,

– razvoj gospodarske djelatnosti,

– razvoj i unapređivanje socijalne djelatnosti,

– iniciranje razvoja kulture, i

– provođenje ekoloških akcija.

JAVNOST DJELOVANJA

Članak 9.

Djelovanje TDS-a je javno, a javnost rada se osigurava i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvještavanjem članstva TDS-a te izvještavanjem javnosti putem sredstava javnog priopćavanja. Članstvo TDS-a o radu stranke obavještava se dostavom pisanih materijala, putem sjednica tijela TDS-a.

Radi što boljeg ostvarivanja javnosti rada, TDS ima svoju WEB stranicu na internetu te može izdavati svoj list, biltene, plakate, interaktivne CD i sl.

Javnost se može isključiti sa sjednice tijela TDS-a kad se raspravlja i odlučuje o pitanjima i podacima čija bi objavljivanja i širenje štetilo interesima i ugledu TDS-a ili njenih članova.

Članak 10.

TDS se financira:

– sredstvima darovatelja i simpatizera,

– prihodima od dotacija,

– organiziranje stranačkih manifestacija, i

– ostalim prihodima.

II. ČLANSTVO

Članak 11.

Članom TDS-a može postati svaka osoba s navršenih 18 godina života koja:

a) ima državljanstvo Republike Hrvatske,

b) ima potpunu poslovnu sposobnost,

c) prihvaća načela, Program i Statut stranke, te

d) nije član koje druge stranke, registrirane u Republici Hrvatskoj.

O primitku u članstvu odlučuje Predsjedništvo stranke.

Članom TDS-a postaje se potpisivanjem pristupnice i upisom u matičnu knjigu članstva koju vodi Predsjedništvo stranke.

Ukoliko Sud časti utvrdi da osoba koja želi upisati u članstvo, te je potpisala pristupnicu ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka može osporiti upis u matičnu knjigu članstva TDS-a. Član TDS-a dobiva iskaznicu stranke.

Članak 12.

Članstvo u stranci prestaje

– na vlastiti zahtjev člana,

– isključenjem iz stranke,

– upisom u koju drugu stranku registriranu u Republici Hrvatskoj, i

– u slučaju smrti.

Član istupa iz stranke podnošenjem pisane izjave o istupanju.

Član može biti iskjučen ako teže povrijedi članske obveze.

Članu TDS koji se upiše u drugu stranku registriranu u Republici Hrvatskoj, članstvo prestaje trenutkom upisa.

PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Članak 13.

Član TDS-a pripada jednoj od podružnica stranke.

Član TDS-a sudjeluje u stvaranju i ostvarivanju politike stranke.

Svaki član može birati i biti biran u tijela TDS-a, sudjelovati u odlučivanju i na prikladan način dobivati informacije o odlukama stranke.

Član stranke djeluje u podružnici najbližoj mjestu stanovanja.

Članak 14.

Član TDS-a obvezan je:

– raditi i postupati u skladu sa Statutom i Programskim aktima TDS-a,

– redovno dolaziti na sastanke organizacija odnosno tijela stranke kojima pripada,

– savjesno obavljati sve preuzete dužnosti i obveze, štititi interes stranke, čuvati svoj vlastiti i ugled stranke,

– promovirati program stranke i sudjelovati u njegovom ostvarenju,

– uljudno se ponašati i unijeti u rad stranke primjeren stupanj tolerancije.

STRANAČKA STEGA

Članak 15.

Protiv svakog člana koji se ogriješi o odredbu članak 14. ovog Statuta provest će se postupak o stupnju njegove odgovornosti.

Postupak se vodi pred Sudom časti primjenjujući ovaj Statut.

Prijedlog za pokretanje odgovornosti može podnijeti u pisanom obliku pojedinac, odnosno svako tijelo TDS-a, a suspenziju predsjednik stranke.

Za povredu članka 14. Statuta može se izreći suspenzija, opomena i isključenje iz stranke.

Na odluku o suspenziji, opomeni ili isključenju može se podnijeti žalba u roku od 15 dana po primitku odluke, Predsjedništvu TDS-a.

III. ORGANIZACIJA TDS-a

Članak 16.

TDS je organizirana u pojedine ustrojstvene oblike prema teritorijalnim i funkcionalnim kriterijima.

PODRUŽNICE I OGRANCI

Članak 17.

Podružnice i ogranci su osnovne ustrojstvene jedinice TDS-a, koje nemaju pravnu sposobnost, a odluku o osnivanju podružnica i ogranaka donosi Predsjedništvo TDS-a.

Način rada podružnica i ogranaka uređuje se općim aktom kojeg donosi Predsjedništvo TDS-a.

Članak 18.

Podružnice i ogranci provode politiku TDS-a i zastupaju interese građana pri jedinicama lokalne samouprave na područjima Grada i općina.

TIJELA TDS-a

Članak 19

Tijela TDS-a su:

– Skupština,

– Predsjedništvo,

– Sud časti,

– Nadzorni odbor, i

– Vijeće uglednika.

SKUPŠTINA TDS-a

Članak 20.

Skupština TDS-a je najviše programsko, statutarno i izborno tijelo, a čine ga:

– izborni članovi podružnica izabrani na Skupštinama podružnica jedan predstavnik na svakih 10 (deset) započetih članova,

– Predsjedništvo TDS-a,

– članovi po funkciji – Predsjednici podružnica,

– Vijećnici općinskih, gradskih Vijeća i članovi Poglavarstva koji su članovi stranke,

– Sud časti i Nadzorni odbor TDS-a,

– u radu Skupštine mogu sudjelovati i ostali članovi TDS-a ali bez prava glasovanja i odlučivanja.

Članak 21.

Skupština TDS-a obavlja sljedeće poslove:

– utvrđuje politiku Stranke,

– analizira programsko i političko djelovanje stranke,

– donosi program stranke, Statut, te izmjene i dopune Statuta,

– donosi Pravilnik te odluke i druge akte,

– bira i razrješava predsjednika TDS-a,

– potvrđuje izbor članova Predsjedništva na osnovu prijedloga predsjednika,

– bira i razrješava članove Suda časti i Nadzornog odbora na prijedlog Predsjedništva, i

– usvaja financijski plan za proteklo razdoblje.

Članak 22.

Sjednice Skupštine TDS-a saziva i predsjedava do izbora radnog predsjedništva, predsjednik.

Sjednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje, a sjednice Izborne skupštine održavaju se svake 4. godine.

Na zahtjev Predsjedništva stranke, sazvat će se izvanredna i izvještajna skupština stranke – po potrebi.

PREDSJEDNIŠTVO TDS-a

Članak 23.

Predsjedništvo Turopoljske demokratske stranke je najviši izvršno politički organ Stranke, broji od 10–21 člana, a čine ga:

– Predsjednik TDS-a,

– Predsjednik Vijeća uglednika,

– 3 dopredsjednika,

– Glavni tajnik Stranke,

– Glasnogovornik TDS-a,

– 3 koordinatora,

– Predsjednici podružnica (po funkciji), i

– do 6 (šest) članova TDS-a koje kooptira predsjednik stranke.

Članak 24.

Predsjedništvo TDS-a ima sljedeća ovlaštenja:

– provodi odluke Skupštine TDS-a,

– koordinira rad podružnica,

– razmatra i zauzima stavove o aktualnoj politici na područjima djelovanja,

– donosi Pravilnik o radu dužnosnika,

– donosi i druge opće akte,

– osniva Stručne klubove TDS-a i nadzire njihov rad,

– utvrđuje financijski plan i zaključni račun stranke za tekuću godinu,

– osigurava materijalne i financijske uvjete za rad,

– utvrđuje prijedlog kandidata podružnice za predstavnička tijela na razini općina odnosno grada,

– u skladu s konkretnim uvjetima određuje broj i prostiranja podružnica,

– radi na omasovljivanju stranke,

– organizira i vodi kontakte TDS-a s javnošću,

– odlučuje o suradnji s drugim političkim strankama,

– utvrđuje prijedlog članova Suda časti i Nadzornog odbora za skupštinu stranke,

– na konstituirajućoj sjednici Predsjedništva stranke bira na prijedlog pedsjednika stranke, predsjednika Vijeća uglednika, 3 (tri) dopredsjednika, glavnog tajnika, glasnogovornika,

– nominira kandidate TDS-a za tijela lokalne i regionalne samouprave i za zastupnike u Hrvatski sabor,

– radi na organiziranju stranke,

– inicira i provodi političke i programske aktivnosti stranke,

– donosi odluku o raspuštanju podružnica i imenovanja povjerenika podružnice, i

– obavlja i druge poslove predviđene Statutom.

PREDSJEDNIK STRANKE

Članak 25.

Predsjednik TDS-a:

– upravlja strankom, izvršava i provodi odluke Predsjedništva i obavlja tekuće poslove vezane za funkcioniranje stranke,

– predstavlja i zastupa stranku,

– saziva sjednice predsjedništva, a u slučaju spriječenosti jedan od dopredsjednika po ovlaštenju predsjednika,

– provodi politiku stranke u skladu sa programom TDS-a, Statutom, odlukama i zaključcima skupštine i Predsjedništva stranke,

– prije održavanja Skupštine utvrđuje točan broj članova koji prisustvuju Skupštini,

– zadužuje dopredsjednika za provedbu pojedinih programskih područja,

– ukoliko predsjednik stranke TDS-a prestane obavljati svoju dužnost iz bilo kojeg razloga, Predsjedništvo imenuje vršitelja dužnosti TDS-a do sljedeće izborne skupštine, i

– obavlja i druge poslove po Statutu.

Članak 26.

Dužnosnici TDS-a su predsjednik TDS-a, predsjednik vijeća uglednika, dopredsjednici TDS-a, glavni tajnik, glasnogovornik, koordinatori i članovi Predsjedništva.

Skupština može opozvati predsjedništvo i ostala radna tijela TDS-a (u cjelini kao i pojedince) zbog kršenja Statuta i drugih općih akata. Ukoliko se opozove pojedini članu, bira se novi kojem mandat traje do isteka mandata opozvanog člana tijela.

GLAVNI TAJNIK STRANKE

Članak 27.

Glavni Tajnik TDS-a:

– sudjeluje u pripremi i radu Predsjedništva i izvršnih tijela stranke i zajedno s predsjednikom stranke prije održavanja sjednice skupštine utvrđuje točan broj članova koji prisustvuju skupštini,

– koordinira rad podružnica,

– radi na organizaciji stranke,

– vodi registar članova stranke,

– organizira i kontrolira ostvarivanje materijalno financijskih uvjeta poslovanja TDS-a u skladu sa zakonom,

– vodi, ažurira i kontrolira blagajničku i drugu financijsko-materijalnu dokumentaciju u suradnji sa profesionalnim knjigovođom koji u pravilu nije član TDS-a, te

– obavlja i druge poslove po Statutu i odlukama Predsjedništva.

GLASNOGOVORNIK

Članak 28.

Glasnogovornik TDS-a zadužen je za odnose s javnošću.

SUD ČASTI

Članak 29.

Sud časti ima 3 (tri) člana.

Članovi suda časti između sebe biraju predsjednika.

NADZORNI ODBOR

Članak 30.

Nadzorni odbor ima po 5 (pet) članova.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika.

Nadzorni odbor ocjenjuje da li se sredstvima stranke raspolaže zakonski, uredno i namjenski.

Nadzorni odbor daje mišljenje o financijsko-materijalnom poslovanju skupštini stranke.

VIJEĆE UGLEDNIKA

Članak 31.

Vijeće uglednika je političko savjetodavno tijelo. Okuplja ugledne ljude koji su ostvarili značajne rezultate i priznanja u svom području djelovanja a žele pomoći u radu i razvoju TDS-a. Članovi Vijeća uglednika mogu biti zaslužni hrvatski državljani neovisno o mjestu rada ili stanovanja, i ne moraju nužno biti članovi TDS-a.

Vijeće uglednika ima političku, savjetodavnu i inicijativnu zadaću prema predsjedništvu TDS-a, bez prava odlučivanja.

Radom Vijeća uglednika rukovodi predsjednik Vijeća uglednika koji je član Predsjedništva TDS-a.

STRUČNI KLUBOVI

Članak 32.

Stručni klubovi TDS-a potiču i ostvaruju kreativnu aktivnost članova i simpatizera TDS-a, kroz rad na konkretnim stručnim projektima. Stručni klubovi su savjetodavna tijela i nemaju mogućnost odlučivanja. Radom stručnih klubova koordinira koordinator za rad stručnih klubova koji je član Predsjedništva TDS-a.

Klubovi se osnivaju na razini stranke, na prijedlog podružnica a odluku o osnivanju donosi Predsjedništvo stranke.

Članak 33.

U klubovima se planiraju rješenja bitnih pitanja iz svih područja života i na prostoru djelovanja stranke (političkog, ekonomskog, socijalnog, ekološkog, informacijskog i drugo). Na temelju programa rada klubova Predsjedništvo stranke donosi operativne programe na nivou stranke.

Članak 34.

Broj članova stručnih klubova nije ograničen. Na konstituirajućoj sjednci članovi stručnog kluba biraju između sebe predsjednika stručnog kluba.

IV. IZBOR, KANDIDIRANJE, OPOZIV

Članak 35.

Svaki član TDS-a može birati i biti biran u tijela stranke.

Sva tijela stranke biraju se za razdoblje od 4 (četiri) godine.

Izbor članova za tijela stranke obavlja se tajnim, ili javnim glasovanjem, o čemu se odlučuje na svakoj sjednici Skupštine.

Članak 36.

Način kandidiranja i postupak biranja određuje Predsjedništvo stranke koje donosi odluku o provođenju redovnih i prijevremenih izbora tijela stranke ako Statutom nije drukčije određeno.

Članak 37.

Za svakog izbornog člana glasuje se u odvojenim postupcima.

Članak 38.

Opoziv pojedinih članova tijela stranke uslijedit će zbog kršenja statuta, a opoziv može izvršiti ono tijelo koje je izabralo člana.

V. KVORUM I ODLUČIVANJE

Članak 39.

Tijela TDS-a mogu donositi odluke ako je sjednici nazočna natpolovična većina njenih članova.

Odluka je donesena ako za nju glasa natpolovična većina nazočnih članova.

VI. NOMINIRANJE KANDIDATA ZA PREDSTAVNIČKA TIJELA

Članak 40.

Nominaciju kandidata za predstavnička tijela na nivou općina odnosno grada i županije vrši Predsjedništvo TDS-a na osnovi prijedloga izvršnih odbora podružnica TDS-a.

VII. STATUT I DRUGI AKTI STRANKE

Članak 41.

Statut je najviši normativni akt kojim se uređuje unutarnji ustroj i upravljanje u stranci.

Članak 42.

Postupak donošenja Statuta, te njegovih izmjena ili dopuna mogu pokrenuti tijela stranke ili 10 članova stranke.

Prijedlozi u smislu stavka 1. ovog članka dostavljaju se Predsjedništvu stranke koje je dužno očitovati se o prijedlogu i o tome izvijestiti predlagatelja.

Članak 43.

Nacrt Statuta izrađuje komisija koju imenuje Predsjedništvo TDS-a.

O nacrtu Statuta odnosno izmjenama i dopunama organizira se javna rasprava u podružnicama stranke.

Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Predsjedništvu TDS-a koje utvrđuje konačni prijedlog Statuta.

Statut odnosno izmjene i dopune statuta donosi Skupština stranke.

Članak 44.

Tijela stranke donose u skladu sa svojim ovlastima utvrđenim statutom, odluke, zaključke ili naputke.

VIII. MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 45.

TDS ostvaruje prihode iz izvora utvrđenih u članku 10. Statuta.

Članak 46.

U svrhu osiguranja materijalno-financijske osnove za rad, stranka može osnovati poduzeće samostalno ili s drugim osobama, u skladu s posebnim propisima.

Članak 47.

Financijsko i materijalno poslovanje Stranke te djelovanje poduzeća u njezinom vlasništvu regulira se Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju kojeg donosi Predsjedništvo stranke.

IX. OSTALE ODREDBE

Članak 48.

TDS prestaje postojati odlukom Skupštine TDS, i to ako je donese najmanje 2/3 od ukupnog broja izaslanika Skupština, te iz razloga propisanih zakonom.

Članak 49.

U slučaju prestanka rada Stranke njezina imovina pripast će Muzeju Turopolja u Velikoj Gorici.

Članak 50.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Članak 51.

Ovaj Statut objavit će se u »Narodnim novinama« ili u jednom od dnevnih listova.

Predsjednik TDS-a
mr. Šime Vatavuk, v. r.
 

 

 Zakon o političkim strankama
Statut LIBRE - Stranke liberalnih demokrata
Statut Hrvatske stranke zelenih - Eko savez
Statut Južnohrvatske stranke
Statut Demokratske kneginečke stranke
Statut Hrvatske narodne stranke
Statut Hrvatske demokratske zajednice
Statut Stranke prava
Statut Demokratske socijalne unije - Snaga naroda
Statut Hrvatske pučke stranke
Statut političke stranke Hrvatskih demokršćana
Statut Stranke hrvatskog preporoda
Statut političke stranke Hrvatski Republikanci
Statut Podravske stranke
Statut Nacionalne demokratske stranke
Statut Hrvatske stranke