Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 21. 1. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA

(NN 76/93)
Sa izmjenama i dopunama u nastavkuI. OPĆE ODREDBE


Članak 1.

Političke stranke su svojim slobodnim osnivanjem i trajnim sudjelovanjem u izgradnji političke volje građana izraz demokratskoga višestranačkog sustava kao dijela najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske.


Osnivanjem političkih stranaka građanima je zajamčeno pravo na slobodno udruživanje zbog zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za politička, socijalna, gospodarska, nacionalna, kulturna ili druga uvjerenja i ciljeve.

Pravni položaj, uvjeti, način i postupak za osnivanje, registriranje i prestanak političkih stranake utvrđuju se ovim Zakonom.


Članak 2.

Političkim strankama, u smislu ovoga Zakona, smatraju se udruge čiji su ciljevi izraženi u programu i statutu usmjereni na stvaranje i oblikovanje političke volje te političko djelovanje građana.


Članak 3.

Djelovanje političkih stranaka je javno.

Političke stranke mogu iznimno isključiti javnost u slučajevima predviđenim statutom stranke.


Članak 4.

Političke stranke se ustrojavaju i djeluju po teritorijalnom načelu i ne mogu osnivati svoje organizacijske oblike u državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne samouprave, poduzećima, ustanovama, vojsci, policiji i drugim pravnim osobama.


Članak 5.

Političkom strankom upravljaju njeni članovi neposredno i preko izabranih predstavnika u upravnim tijelima utvrđenim statutom.II. OSNIVANJE I REGISTRACIJA POLITIČKIH STRANAKA


Članak 6.

Političku stranku može osnovati najmanje 100 punoljetnih, poslovno sposobnih državljana Republike Hrvatske.

Članom političke stranke može, pod jednakim uvjetima propisanim statutom, postati svaki punoljetni, poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske.


Članak 7.

Političke stranke se upisuju u registar.

Danom upisa u registar politička stranka stječe svojstvo pravne osobe.

Registar političkih stranaka vodi Ministarstvo uprave. Ministar uprave propisat će obrasce i način vođenja registra političkih stranaka.

Registar političkih stranaka je javan.

Na teritoriju Republike Hrvatske ne smiju djelovati političke stranke koje nisu registrirane prema odredbama ovoga Zakona.


Članak 8.

Politička stranka dužna je prijaviti osnivanje i djelovanje svojih organizacijskih oblika (podružnice, ogranci) Ministarstvu uprave u roku 15 dana od dana osnivanja.

Organizacijski oblici političkih stranaka nemaju svojstvo pravne osobe.

Ministar uprave propisat će obrasce i postupak prijave osnivanja i djelovanja organizacijskih oblika političkih stranaka.


Članak 9.

Zahtjevu za upis u registar političkih stranaka prilažu se:

- zapisnik o radu i odluke osnivačkog tijela stranke,

- program i statut,

- popis osnivača i članova upravnih tijela,

- imena osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu osnivača i članova upravnih tijela.


Članak 10.

Statut političke stranke mora sadržavati odredbe o:

- nazivu i sjedištu,

- znaku stranke,

- predstavljanju i zastupanju stranke,

- ciljevima i načinu djelovanja,

- članstvu,

- oblicima organiziranja,

- upravnim tijelima, načinu njihovog izbora i opoziva, trajanju mandata te načinu odlučivanja,

- sredstvima za rad,

- prestanku te postupku s imovinom u slučaju njenog prestanka.


Politička stranka mora objaviti svoj statut nakon registracije u jednom od dnevnih listova ili u "Narodnim novinama".


Članak 11.

Odbit će se zahtjev za upis u registar političkih stranaka ako se naziv jasno ne razlikuje od naziva već registriranih političkih stranaka.

Ako se Ministarstvu uprave dostave dva ili više zahtjeva za registraciju političke stranke s istim nazivom, odobrit će se zahtjev za upis one političke stranke koja je prva podnijela zahtjev.

Naziv političke stranke mora biti na hrvatskom jeziku.

Naziv političke stranke može se upisati u registar političkih stranaka i u prijevodu na jedan ili više stranih jezika, tako da naziv na hrvatskom jeziku bude na prvom mjestu.

Uz puni naziv političke stranke može se upotrebljavati i skraćeni naziv koji mora sadržavati karakteristični dio naziva političke stranke.

Skraćeni naziv upisuje se u registar političkih stranaka.

Naziv i skraćeni naziv, političke stranke su dužne upotrebljavati u obliku i sadržaju u kojem su upisane u registar političkih stranaka.

Ako je uz naziv ili skraćeni naziv u registru političkih stranaka upisan i naziv ili skraćeni naziv u prijevodu na strani jezik, naziv ili skraćeni naziv na stranom jeziku političke stranke mogu upotrebljavati samo zajedno s nazivom na hrvatskom jeziku.

Naziv ili skraćeni naziv političke stranke na stranom jeziku ne smije biti ispisan slovima većim ili izražajnijim od napisa na hrvatskom jeziku.


Članak 12.

Riječ "Hrvatska" na bilo kojem jeziku, te njene izvedenice, kao i dijelovi zastave i grba Republike Hrvatske, uključivši i njihovo oponašanje, mogu se unijeti u naziv, odnosno znak političke stranke na način kojim se ističe ugled i dostojanstvo Republike Hrvatske.

Naziv, odnosno znak političke stranke ne smije sadržavati službeno državno obilježje i nazive drugih država.


Članak 13.

Zahtjev za upis u registar političkih stranaka mora se podnijeti u roku 15 dana od dana održavanja osnivačke skupštine.

O zahtjevu za upis u registar političkih stranaka Ministarstvo uprave donosi rješenje.

Rješenje o upisu u registar sadrži datum upisa, broj registra pod kojim je upis izvršen, naziv i sjedište političke stranke.


Članak 14.

Ministarstvo uprave dužno je donijeti rješenje o zahtjevu za upis u registar političkih stranaka u roku 30 dana od dana predaje urednog zahtjeva za upis.

Ako Ministarstvo uprave utvrdi da uz zahtjev za upis u registar nije priloženo sve što je potrebno u smislu članka 9. ovoga Zakona, odnosno ako utvrdi da program i statut političke stranke nisu u skladu s odredbama ovoga Zakona, pozvat će podnositelja zahtjeva za registraciju da iz roku 30 dana otkloni utvrđene nedostatke.

Ukoliko podnositelj zahtjeva za registraciju ne otkloni utvrdene nedostatke u određenom roku, Ministarstvo uprave odbacit će zahtjev za upis u registar političkih stranaka.


Članak 15.

Ukoliko Ministarstvo uprave ne donese rješenje o upisu u registar političkih stranaka u roku iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona, smatrat će se da je politička stranka upisana u registar idućeg dana nakon proteka tog roka.

Odredba stavka 1. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona.


Članak 16.

Političke stranke dužne su Ministarstvu uprave podnijeti prijavu promjena programa, statuta, naziva, sjedišta, imena osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje, članova upravnih tijela i prijavu o prestanku stranke, u roku 15 dana od dana izvršenih promjena.


Prijavi se prilažu zapisnik o radu najvišeg upravnog tijela i odluka o prihvaćenim izmjenama.


O upisu promjene naziva, sjedišta i imena osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje u registar političkih stranaka donosi se rješenje.


Članak 17.

Odbit će se zahtjev za upis u registar političkih stranaka podnositelju koji programom političke stranke potiče ili poziva na nasilno ugrožavanje demokratskoga ustavnog poretka, neovisnosti, jedinstvenosti ili teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske.III. SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA


Članak 18.

Političke stranke su neprofitne udruge.

Političke stranke mogu, radi ostvarivanja svojih političkih ciljeva, stjecati prihode od članarina, dobrovoljnih priloga, izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organizacije stranačkih manifestacija, državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave, dobiti poduzeća čiji su vlasnici i drugih propisima dozvoljenih izvora.


Članak 19.

Dio sredstava za rad političkih stranaka čiji su kandidati na izborima izabrani za zastupnike u Sabor Republike Hrvatske, osiguravaju se godišnje u državnom proračunu.

Sredstva za rad političke stranke iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u iznosu od dvadesetčetiri prosječne bruto osnovice za obračun plaće djelatnika i dužnosnika zaposlenih u državnim tijelima Republike Hrvatske.

Osim sredstava iz stavka 2. ovoga članka, političkim strankama osiguravaju se i sredstva razmjerno broju njihovih zastupnika u Saboru Republike Hrvatske, tako da se ukupan iznos sredstava predviđen po kriteriju iz stavka 2. ovoga članka trostruko uveća, podijeli ukupnim brojem zastupničkih mjesta u Saboru Republike Hrvatske te pomnoži s brojem zastupnika pojedine političke stranke.

Ako je zastupnik izabran kao kandidat dvije ili više političkih stranaka, sredstva iz stavka 3. ovoga članka dijele se među tim političkim strankama na jednake dijelove, a ako politička stranka nema najmanje jednog kandidata izabranog za zastupnika u Sabor Republike Hrvatske u smislu ovoga članka, ne sudjeluje u raspodjeli sredstava iz stavka 2. ovoga članka.

Sredstva za rad političkih stranaka raspoređuje Odbor za izbor, imenovanja i administrativne poslove Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske


Članak 20.

Političke stranke dužne su javno prikazati podrijetlo i namjenu sredstava koja su im pristigla tijekom jedne kalendarske godine.

Ako je politička stranka sredstva stekla ili koristila protupravno, ili ih nije iskazala u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima, gubi pravo na naknadu sredstava iz članka 19. ovoga Zakona za narednu kalendarsku godinu. Protupravno stečena sredstva pripadaju državnom proračunu i bit će, na temelju zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu, raspoređena u humanitarne svrhe.


Članak 21.

Političke stranke su dužne voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje prema propisima Vlade Republike Hrvatske kojima se ureduje način vođenja računovodstva neprofitnih pravnih osoba.


Članak 22.

Političke stranke iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona dužne su dostaviti Saboru Republike Hrvatske godišnji obračun za proteklu godinu.

Prije nego što godišnji obračun bude dostavljen Saboru Republike Hrvatske, mora ga pregledati Državni ured za reviziju.


IV. PRESTANAK POLITIČKIH STRANAKA


Članak 23.

Političke stranke prestaju:

1. ako je nadležno upravno tijelo donijelo odluku o prestanku političke stranke,

2. ako se utvrdi da su prestale djelovati, ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom za održavanje skupa najvišeg upravnog tijela, a sjednica nije održana,

3. ako je njihovo djelovanje zabranjeno odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Činjenice iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka utvrđuje Ministarstvo uprave.

Rješenje o prestanku političke stranke u slučaju iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka donosi Ministarstvo uprave.

U slučaju iz stavka 1. točke 3. ovoga članka politička stranka se briše iz registra danom objave odluke o zabrani rada.


Članak 24.

Protiv rješenja Ministarstva uprave iz članka 13. stavka 3., članka 14., stavka 3., članka 17. i članka 23. stavka 3. ovoga Zakona nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.


V. NADZOR NAD PROVOĐENJEM ZAKONA


Članak 25.

Nadzor nad provođenjem ovoga Zakona obavlja Ministarstvo uprave.


VI. KAZNENE ODREDBE


Članak 26.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 70 do 270 DEM, kaznit će se za prekršaj politička stranka koja:

- javno ne prikaže podrijetlo i namjenu sredstava koja su tijekom kalendarske godine pristigla političkoj stranci (članak 20. stavak 1),

- je sredstva stekla ili koristila protupravno ili ih nije objavila u godišnjem obračunu (članak 20. stavak 2).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 70 do 200 DEM i odgovorna osoba političke stranke.


Članak 27.

Novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 70 do 340 DEM, kaznit će se za prekršaj politička stranka koja:

- osnuje svoje organizacijske oblike u državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne samouprave, poduzećima, ustanovama, vojsci, policiji i drugim pravnim osobama (članak 4.),

- u određenom roku ne prijavi osnivanje i djelovanje svojih organizacijskih oblika (članak 8.),

- u određenom roku ne podnese zahtjev za registraciju (članak 13).

- u određenom roku ne podnese Ministarstvu uprave prijavu promjena programa, statuta, naziva, sjedišta, ime na osoba ovlaštenih za predstavljanje i zastupanje, članova upravnih tijela i prijavu o prestanku stranke (članak 16.).

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u dinarskoj protuvrijednosti 14 do 70 DEM i odgovorna osoba političke stranke.


Članak 28.

Iznosi novčanih kazni iz članka 26. i 27. ovoga Zakona revalorizirat će se po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.


VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE


Članak 29.

Političke stranke su dužne uskladiti svoje statute s odredbama ovoga Zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga zakona.


Članak 30.

Ministar uprave donijet će propise za čije je donošenje ovlašten ovim Zakonom u roku tri mjeseca od dana njegova stupanja na snagu.


Članak 31.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti Zakon o političkim organizacijama ("Narodne novine"br. 19/90., 28/90., 59/90. i 2/91.).

Do donošenja propisa iz članka 7. stavka 4. i članka 8. stavka 3. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra političkih organizacija ("Narodne novine" br. 27/90.).


Članak 32.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".


Klasa: 007-03/92-01 /08
Zagreb, 30. srpnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
Stjepan Mesić, v. r. 
ZAKON O IZMJENI ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA

(NN 111/96)Članak 1.

U Zakonu o političkim strankama ("Narodne novine", br. 76/93.) u članku 19. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Sredstva za rad političke stranke iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u iznosu od 72 prosječne bruto osnovice za obračun plaće djelatnika i dužnosnika zaposlenih u državnim tijelima Republike Hrvatske."

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 007-03/92-01/08
Zagreb, 20. prosinca 1996.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE
Predsjednik Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v.r.


 

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA

(NN 164/98)


Članak 1.

U Zakonu o političkim strankama ("Narodne novine", br. 76/93. i 111/96.) u članku 18. stavku 2. riječi: "dobiti poduzeća čiji su vlasnici" brišu se, a riječ "propagandnog" zamjenjuju se riječju: "promidžbenog".

Članak 2.

Članak 19. mijenja se i glasi:

"Dio sredstava za rad političkih stranaka koji se osigurava u državnom proračunu za iduću proračunsku godinu iznosi 0,056% sredstava tekućih izdataka proračuna iz prethodne godine.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka raspoređuju se političkim strankama i koaliciji stranaka koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da je sudjelovala na izborima za zastupnike tekućeg saziva Zastupničkog i Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora,

- da je njezin kandidat izabran za zastupnika i obnaša zastupničku dužnost kao zastupnik stranke u kojoj je sudjelovao na izborima za Zastupnički ili Županijski dom Hrvatskoga državnog sabora.

Raspoređena sredstva prema stavku 2. ovoga članka doznačuju se na središnji račun političke stranke ili koalicije stranaka tromjesečno u jednakim iznosima.

Odluku o raspoređivanju sredstava iz stavka 1. ovoga članka donosi Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora i to tako da se:

- 20% rasporedi u jednakim dijelovima svakoj od političkih stranaka ili koaliciji stranaka zastupljenoj u Zastupničkom ili Županijskom domu Hrvatskoga državnog sabora,

- 80% rasporedi političkim strankama ili koaliciji stranaka srazmjerno broju zastupnika koji obnašaju zastupničku dužnost u Zastupničkom ili Županijskom domu Hrvatskoga državnog Sabora."

Članak 3.

U članku 22. stavku 1. i 2. riječi: "Saboru Republike Hrvatske" zamjenjuju se riječima: "Hrvatskom državnom saboru".

Članak 4.

U članku 26. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 70 do 270 DEM" zamjenjuju se riječima: "u kunskoj protuvrijednosti od 200 do 500 DEM".

U stavku 2. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti od 70 do 200 DEM" zamjenjuju se riječima: "u kunskoj protuvrijednosti od 200 do 350 DEM".

Članak 5.

U članku 27. stavku 1. i 2. riječ: "dinarskoj" zamjenjuje se riječima: "kunskoj".

Članak 6.

U članku 28. riječi: "Narodne banke Hrvatske" zamjenjuju se riječima: "Hrvatske narodne banke".

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1999.


Klasa: 007-03/92-01/08
Zagreb, 18. prosinca 1998.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA
Potpredsjednik Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.

 
ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA

(NN 36/01)Članak 1.

U Zakonu o političkim strankama (»Narodne novine«, br. 76/93., 111/96. i 164/98.) članak 1. mijenja se i glasi:

»Političke stranke su svojim slobodnim osnivanjem izraz demokratskoga višestranačkog sustava kao najviše vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske.

Pravni položaj, uvjeti, način i postupak za osnivanje, registriranje, prestanak i financiranje političkih stranaka uređuje se ovim Zakonom.«

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Političke stranke, u smislu ovoga Zakona, su pravne osobe koje politički djeluju u skladu s ciljevima utvrđenim programom i statutom.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Političke stranke ne mogu osnivati svoje ustrojstvene oblike u državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačkim društvima, ustanovama, oružanim snagama, policiji i drugim pravnim osobama.«

Članak 4.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Ukoliko ministarstvo nadležno za poslove uprave ocijeni da politička stranka, podnositelj zahtjeva za registraciju, svojim programom smjera podrivanju slobodnog demokratskog poretka ili ugrožavanju opstojnosti Republike Hrvatske, predložit će pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske.

Do donošenja odluke Ustavnoga suda, ministarstvo nadležno za poslove uprave zastat će s postupkom donošenja rješenja za upis političke stranke.

Ministarstvo nadležno za poslove uprave odbit će zahtjev za upis u registar političke stranke, ukoliko Ustavni sud Republike Hrvatske donese odluku o protuustavnosti njenog programa.«

Članak 5.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Ako političke stranke u svom djelovanju ostvare dobit, moraju s dobiti raspolagati kao neprofitne organizacije.

Političke stranke mogu stjecati prihod od članarine, dobro-voljnih priloga, izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organizacije stranačkih manifestacija, državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih propisima dozvoljenih izvora.«

Članak 6.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Dio sredstava za rad političkih stranaka koji se osigurava u državnom proračunu za iduću proračunsku godinu iznosi 0,056% sredstava tekućih izdataka proračuna iz prethodne godine.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka raspoređuju se političkim strankama koje imaju najmanje jednog zastupnika u Hrvatskom saboru.

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora donosi odluku o raspoređivanju sredstava iz stavka 1. ovoga članka za svaku godinu, kojom utvrđuje jednaki iznos sredstava za svakog zastupnika u Hrvatskom saboru tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih zastupnika.

Za svakog izabranog zastupnika podzastupljenog spola političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom zastupniku, a određenog stavkom 3. ovoga članka.

Raspoređena sredstva prema stavku 3. i 4. ovoga članka doznačuju se na središnji račun političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima.«

Članak 7.

Odredbe članka 19. ovoga Zakona na odgovarajući način primjenjuju se i na izbor članova predstavničkih tijela u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 8.

U članku 22. stavku 1. i 2. riječi »Hrvatskom državnom saboru« zamjenjuju se riječima: »Hrvatskom saboru«.

Članak 9.

U svim odredbama ovoga Zakona riječi »organizacijski oblici« i »oblici organiziranja« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »ustrojstveni oblici« u odgovarajućem padežu, riječi: »Ministarstvo uprave« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za poslove uprave«, a riječi: »ministar uprave« riječima: »ministar nadležan za poslove uprave«.

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 008-02/01-01/02
Zagreb, 6. travnja 2001.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
Primjeri statuta nekih političkih stranaka:

Statut LIBRE - Stranke liberalnih demokrata
Statut Hrvatske stranke zelenih - Eko savez
Statut Južnohrvatske stranke
Statut Demokratske kneginečke stranke
Statut Hrvatske narodne stranke
Statut Hrvatske demokratske zajednice
Statut Stranke prava
Statut Demokratske socijalne unije - Snaga naroda
Statut Hrvatske pučke stranke
Statut Hrvatske pučke seljačke stranke – 1904
Statut Turopoljske demokratske stranke
Statut političke stranke Hrvatskih demokršćana
Statut Stranke hrvatskog preporoda
Statut političke stranke Hrvatski Republikanci
Statut Podravske stranke
Statut Nacionalne demokratske stranke
Statut Hrvatske stranke
Statut političke stranke Zeleni 2003

Hrvatske političke stranke, izbori...