Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnikeIZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 22. 1. 2022.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaTemeljem čl. 10. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine«, br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01) na Skupštini održanoj dana 1. rujna 2002. godine donosi se izmijenjen i dopunjen

STATUT
HRVATSKE STRANKE ZELENIH-EKO SAVEZA
I. OSNOVNE ODREDBE

Hrvatska stranka zelenih-Eko savez

Članak 1.

Hrvatska stranka zelenih-Eko savez je dobrovoljna politička stranka.

Naziv stranke i sjedište

Članak 2.

Naziv stranke je Hrvatska stranka zelenih-Eko savez.

Skraćeni naziv stranke je Zeleni.

Sjedište stranke je u Zagrebu.

Članak 3.

Hrvatska stranka zelenih-Eko savez je pravna osoba upisana u registar političkih stranaka.

Područje djelovanja i ciljevi stranke

Članak 4.

Hrvatska stranka zelenih-Eko savez se organizira na području Republike Hrvatske i djeluje u skladu s Ustavom i Zakonskim propisima, koji su na snazi.

Osnovni ciljevi stranke su optimizacija gospodarstva i svih djelatnosti uz maksimalno provođenje ekoloških mjera u nastojanju očuvanja i zaštite prirode i okoliša.

Pečat i zastava

Članak 5.

Hrvatska stranka zelenih-Eko savez ima svoj pečat, znak i zastavu.

Pečat je okruglog oblika; na njemu je pravilno raspoređen i polukružno ispisan naziv stranke »Hrvatska stranka zelenih-Eko savez Zagreb«, a u sredini se nalazi znak Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza.

Znak Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza se sastoji od stiliziranog grba Republike Hrvatske u obliku okrenutog trokuta tako da se grb sastoji od 9 polja, od kojih je prvo crvene boje. Na grbu je postavljen stiliziran hrast lužnjak. S lijeva između krošnje i grba je napisano Hrvatska stranka zelenih-Eko savez, a s desna između krošnje i grba je napisana 1996., godina osnivanja stranke.

Zastava Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza je oblika pravokutnika, zelene boje, a u sredini zastave nalazi se romb bijele boje u čijoj sredini je znak stranke.

Javnost rada

Članak 6.

Rad Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza i njegovih tijela je javan.

Sa zasjedanja pojedinih tijela Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza može se njihovom odlukom isključiti javnost

Glasilo stranke

Članak 7.

Hrvatska stranka zelenih-Eko savez ima stranačko glasilo.

Stranka će radi ostvarivanja svojeg programa izdavati i druge vrste glasila, a služit će se i ostalim sredstvima javnog priopćavanja.

Odnosi prema drugim strankama i udrugama

Članak 8.

Hrvatska stranka zelenih-Eko savez surađuje sa svim srodnim strankama u domovini i inozemstvu.

Hrvatska stranka zelenih-Eko savez se učlanjuje u međunarodne udruge srodnih stranaka, ako to pridonosi ostvarivanju njegovih programskih ciljeva.

II. ČLANSTVO

Uvjeti za stjecanje članstva

Članak 9.

Članom Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza može postati svaki poslovno sposoban građanin Republike Hrvatske ukoliko:

– prihvaća Program i Statut stranke;

– izražava spremnost promicati ciljeve stranke;

– ima hrvatsko državljanstvo u domovini ili je pripadnik hrvatskog naroda u iseljeništvu;

– nije upleten u poslove ili događaje koji bi štetili Republici Hrvatskoj, članovima stranke ili stranci.

Član Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza može biti član bilo koje stranke čiji interesi nisu u suprotnosti s interesima Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza.

Učlanjenje

Članak 10.

Članom Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza postaje se potpisivanjem pristupnice i njenim potvrđivanjem od strane glavnog tajništva, koja se unosi u registar članstva temeljne organizacije, u središnjici stranke u Zagrebu.

Glavno tajništvo može uskratiti upis u slučaju neispunjenja pretpostavki iz čl. 9. Statuta i ostalih opravdanih razloga i o tome izvijestiti predsjedništvo koje zadržava pravo konačne odluke.

Županijski odbor može u roku od 30 (trideset) dana osporiti upis u članstvo ako utvrdi da nisu ispunjene pretpostavke iz čl. 9 Statuta.

Protiv odluke Županijskog odbora osoba kojoj je osporeno članstvo ili temeljna organizacija mogu uložiti pritovor Glavnom tajništvu koje donosi konačnu odluku u roku od 30 (trideset) dana od dana dostave prigovora.

Područna pripadnost člana

Članak 11.

Svaki član Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza pripada jednoj temeljnoj organizaciji prema mjestu prebivališta. Pri promjeni mjesta prebivališta u temeljnoj organizaciji se vrši odjava te se navodi novo mjesto prebivališta radi upisa u drugu temeljnu organizaciju.

Članu Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza uručuje se članska iskaznica čiji oblik utvrđuje Predsjedništvo stranke. Član Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza plaća članarinu čiju visinu, način ubiranja i raspoređivanja utvrđuje predsjedništvo stranke na razini Republike.

Prava i obveze članova

Članak 12.

Član Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza ima pravo u temeljnoj organizaciji kojoj pripada i u svim tijelima kojih je član sudjelovati u političkom oblikovanju stranke, osobito u raspravama s prijedlozima i zahtjevima i odlučivati u svezi s navedenim. Njegovo je pravo da bude obavješćivan od tijela stranke, njezinih dužnosnika, izabranih vijećnika i zastupnika.

Član Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza ima pravo birati i biti biran u tijela stranke.

Član Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza mora, unutar odredbi Statuta i Pravilnika stranke zastupati i promicati interes stranke te štovati etički kodeks ponašanja stranke.

Član Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza mora plaćati pristupninu pri stupanju u stranku i članarinu.

Obveze dužnosnika, zastupnika i vijećnika

Članak 13.

Dužnosnici, zastupnici i vijećnici članovi Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza imaju ista prava i obveze kao i članovi stranke.

Dužnosnici, zastupnici i vijećnici obvezni su izvješćivati o svojem radu i raspravljati s članovima Hrvatske stranke zelenih-Eko savez o svim političkim pitanjima iz područja njihova djelokruga, i to pred svojim temeljnim ogrankom najmanje jednom godišnje, a na višem nivou u skladu s potrebama i pozivima najmanje dva puta godišnje.

Prestanak članstva

Članak 14.

Članstvo u stranci prestaje: smrću člana, istupanjem iz stranke i isključenjem.

Član ima pravo istupiti iz Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza podnošenjem pisane izjave o istupanju svojoj temeljnoj organizaciji. Član Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza može biti isključen ako teže povrijedi članske obveze.

Suspenzija članstva u stranci:

a) u slučaju traženja člana a najduže na godinu dana.

b) u slučaju povrede članske obveze, a najduže na godinu dana.

Odluka Predsjedništva je konačna.

Počasno članstvo Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza

Članak 15.

Hrvatska stranka zelenih-Eko savez ima počasne članove koje proglašava Skupština Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza, a između zasjedanja Skupštine počasne članove proglašava Predsjedništvo stranke.

Članovima i počasnim članovima mogu se dodjeljivati priznanja u skladu s pravilnikom koji donosi Predsjedništvo.

III. USTROJSTVO HRVATSKE STRANKE ZELENIH-EKO SAVEZ

Organiziranost

Članak 16.

Hrvatska stranka zelenih-Eko savez se organizira na teritorijalnom principu.

Hrvatska stranka zelenih-Eko savez sastoji se i od temeljnih organizacija – ogranaka, općinskih ili gradskih ogranaka i županijskih organizacija.

ako nema uvjeta za ustrojavanje ogranaka u okviru općinske ili gradske organizacije Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza iznimno se ustanovljuje jedinstvena općinska ili gradska organizacija kao temeljna organizacija Hrvatske stranke zelenih-Eko savez. U tom slučaju poslove izvršnog odbora ogranka obavlja predsjednik općinske odnosno gradske organizacije.

Odluku o ustrojavanju ogranka donosi općinska odnosno gradska organizacija Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza kad broj članova istih prijeđe brojku od najmanje 30 (trideset) članova uz uvjet da ogranci ne smiju imati manje od 10 (deset) članova osim u iznimnim slučajevima uz odobrenje Predsjedništva.

Ogranci Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza

Članak 17.

Ogranci Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza djeluju na području u kojem su ustrojeni u sastavu općinske ili gradske organizacije.

Tijela u ogranku jesu:

– skupština članstva, koja predstavlja najviše tijelo i

– izvršni odbor ogranka.

Izvršni odbor ogranka sastoji se od 3 (tri) do 5 (pet) članova, obavezno neparan broj, koje uz tajnika i blagajnika izabire Skupština članstva ogranka.

Predsjednika i dopredsjednika izabire iz svojih redova, izvršni odbor ogranka.

Tajnik i blagajnik nemaju pravo glasa, oni su savjetodavni organi.

Općinske i gradske organizacije Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza

Članak 18.

Na području općine djeluje općinska organizacija Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza.

Na području grada djeluje gradska organizacija Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza.

Općinsku ili gradsku organizaciju vodi općinski ili gradski izvršni odbor Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza koji se sastoji od najmanje 3 (tri), a najviše 5 (pet) članova uključujući predsjednika, dopredsjednika, tajnika i blagajnika.

Općinski ili gradski izvršni odbor izabire se na izbornoj skupštini općinske ili gradske organizacije Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza.

Zadaće općinskog ili gradskog ogranka Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza

Članak 19.

Zadaće općinskog ili gradskog ogranka Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza jesu osobito raspravljanje političkih problema i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru svojeg djelokruga, imenovanje stalnih i privremenih povjerenstava za proučavanje pojedinih pitanja od stranačkog interesa, sudjelovanje u predlaganju kandidata na državnim izborima, sudjelovanje u predlaganju i određivanju kandidata na izborima za tijela lokalne samouprave te odgovaraju za provedbu politike Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza na svojem području.

Općinski ili gradski odbor Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza djeluje prema poslovniku što ga sam donosi.

Županijske organizacije Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza

Članak 20.

Na području županije djeluje županijska organizacija Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza koju čine sve općinske i gradske organizacije s područja županije.

Županijsku Organizaciju vodi županijski izvršni odbor Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza koji se sastoji od najmanje 5 (pet) a najviše 27 (dvadesetsedam) članova uključujući predsjednika i jednog ili više dopredsjednika, tajnika i blagajnika koji čine predsjedništvo županijskog odbora.

Županijski izvršni odbor Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza izabire se na izbornoj Skupštini županijske organizacije Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza.

Županijski izvršni odbor Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza djeluje prema poslovniku što ga sam donosi, a zadaće županijskog izvršnog odbora su identične zadaćama općinskih ili gradskih izvršnih odbora s tom razlikom što se odnose na područje županije.

Središnja tijela Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza

Članak 21.

Središnja tijela Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza jesu:

1. Skupština

2. Predsjedništvo

3. Glavno tajništvo

4. Sud časti

5. Nadzorni odbor

6. Komisija za statut.

Skupština

Članak 22.

Skupštinu čine svi članovi općinskih, gradskih i županijskih organizacija Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza.

Sazivanje i djelokrug Skupštine

Članak 23.

Skupština se saziva najmanje jednom u roku 4 (četiri) godine, a odlukom za to ovlaštenog tijela može se sazvati i prije isteka tog roka, time da se Izborna Skupština održava svake 4 (četiri) godine.

Skupštinu saziva predsjednik Predsjedništva Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza.

Izvanrednu Skupštinu mogu predložiti predsjedniku Predsjedništva: Predsjedništvo ili 1/3 članova skupštine pismenim očitovanjem, a ako predsjednik Predsjedništva ne sazove sjednicu u roku 14 dana Skupštinu mogu sazvati sami predlagači.

Skupština u svom djelokrugu donosi Statut, izmjene i dopune Statuta, Poslovnik stranke i predsjedništva, bira članove predsjedništva stranke, osim predsjednike županijskih izvršnih odbora, te bira i članove Nadzornog odbora Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza i odlučuje o drugim pitanjima određenim Statutom.

Predsjednik Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza

Članak 24.

Predsjednik Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza predstavlja i zastupa stranku, odgovara za njezin rad te osigurava redovito djelovanje stranačkih tijela, saziva skupštinu, tiskovne konferencije, komunicira s glasilima i odgovara za rad Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza.

U slučaju spriječenosti predsjednika, ili u dogovoru s njime, stranku zastupa dopredsjednik i Glavni tajnik stranke.

Predsjedništvo Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza

Članak 25.

Predsjedništvo čine predsjednik Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza, dva dopredsjednika od kojih jedan u slučaju spriječenosti predsjednika predstavlja stranku prema ovlasti predsjednika ili ukoliko predsjednik nije u mogućnosti dati ovlast, po odluci predsjedništva, Glavni tajnik i predsjednik mladeži Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza.

Predsjedništvo se redovito sastaje i donosi odluke iz trećeg stavka ovog članka.

Predsjedništvo na svoju sjednicu može pozvati i druge osobe koje sudjeluju u radu predsjedništva, ali pri tome nemaju pravo glasovanja i odlučivanja.

Predsjedništvo Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza odlučuje o bitnim političkim pitanjima, imenuje i razrješava predsjednika, dopredsjednike, Glavnog tajnika, blagajnika, Glavnog urednika stranačkog glasila, odlučuje o prigovorima, protiv odluka, o raspuštanju nižih tijela Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza i, donosi odluku o sazivanju Skupštine, proširenog predsjedništva, donosi pravilnike iz svoje nadležnosti, verificira pravilnike nižih tijela i organa, određuje kandidate na državnim listama te raspravlja, odlučuje o adresi sjedišta stranke, odlučuje o visini članarine i odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu stavljena u djelokrug drugih tijela Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza.

Predsjedništvo formira po potrebi Komisiju za prijedlog izmjena i dopuna Statuta od tri člana, a predsjednik komisije je član Predsjedništva.

Predsjedništvo djeluje prema poslovniku što ga samo donosi

Glavno tajništvo Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza

Članak 26.

Glavno tajništvo je izvršno tijelo stranke.

Glavni tajnik u dogovoru sa predsjednikom, zastupa stranku u zemlji i inozemstvu, i brine o provođenju politike stranke.

Glavno tajništvo čine Glavni tajnik, izvršni tajnik i blagajnik stranke.

Predsjedništvo na prijedlog Glavnog tajnika postavlja i razrješuje izvršnog tajnika i blagajnika.

Zadaće glavnog tajništva

Članak 27.

Glavno tajništvo Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza, provodi politiku Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza te osigurava provedbu odluka, njezinih tijela, donosi odluke o raspuštanju temeljnih, općinskih i ostalih organizacija Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza i donosi odluke povodom prigovora iz čl. 11. Statuta.

Glavno tajništvo pri provedbi odluka o nekim pitanjima može pozvati i druge predstavnike Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza, koji ne sudjeluju u glasovanju i odlučivanju.

Glavno tajništvo Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza, djeluje prema poslovniku što ga samo donosi, a verificira predsjedništvo stranke.

Odnosi i mandat tijela u Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza te način odlučivanja

Članak 28.

Sva tijela Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza mogu pravovaljano odlučivati ako je sjednici prisutna većina članova, a odluka se donosi većinom glasova prisutnih, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

Sva tijela Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza, obavljaju samostalno poslove u svojem djelokrugu i nadležnosti. Iznimno, radi očuvanja političkih ciljeva i zajedništva stranke, viša stranačka tijela imaju pravo izdavati obvezatne upute i poduzimati druge mjere kojima se usmjerava radi nižih tijela.

Sve organizacije i tijela Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza provode odluke viših tijela u okviru svog djelokruga djelovanja.

Organizacije i tijela Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza, ovlašteni su nastupati u pravnom prometu u granicama svojih poslova i dužnosti, u skladu s odlukama Glavnog tajništva Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza i u dogovoru sa službom »FINA-e« trošiti sredstva utvrđena poslovnikom. Glavnog tajništva, te imati pečat oblika i sadržaja kojeg utvrđuje Glavno tajništvo Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza.

Sva tijela i funkcije Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza imaju mandat 4 (četiri) godine i mogu se ponavljati.

Članak 29.

Prošireno Predsjedništvo čine predsjednici županijskih Izvršnih odbora te Glavni i odgovorni urednik stranačkog lista. Prošireno Predsjedništvo, ima savjetodavnu funkciju Predsjedništva Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza i može sudjelovati u radu Predsjedništva.

Saziva ga Predsjedništvo po potrebi.

Članak 30.

Vijeće Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza čine predsjednici sljedećih 12 odbora:

1. Ekologija

2. Stambeno-komunalno

3. Poljoprivreda

4. Gospodarstvo

5. Turizam

6. Energetika

7. Zdravstvo

8. Školstvo

9. Promet i veze

10. Šport

11. Propaganda

12. Međunarodni odnosi.

Vijeće čini predsjednik odbora i dva člana kao i neograničen broj pridruženih članova koji imaju savjetodavnu funkciju. Odbori savjetuju predsjedništvo po pojedinim pitanjima iz njihovog djelokruga rada i nemaju pravo odlučivanja.

IV. NADZORNA TIJELA HRVATSKE STRANKE ZELENIH-EKO SAVEZA

Opća odredba

Članak 31.

Nadzorna tijela Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza ustrojena u obliku nadzornih odbora.

Nadzorni odbori imaju dužnost i ovlaštenja nadzirati materijalno i financijsko poslovanje tijela i organizacija Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza.

Nadzorni odbori Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza

Članak 32.

Nadzorni odbor Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza nadzire materijalno-financijsko poslovanje stranke i o tome za svaku kalendarsku godinu podnosi izvješće predsjedništvu Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza, te pazi da cjelovito materijalno-financijsko poslovanje bude u skladu sa zakonom.

Nadzorni odbor sastoji se od 3 (tri) člana.

Predsjednika i članove nadzornog odbora bira i imenuje Skupština Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza. Nadzorni odbor u ograncima, općinskim, gradskim i županijskim organizacijama bira se iz redova istih i sastoji se od predsjednika i dva člana.

V. SUD ČASTI

Opća odredba

Članak 33.

Sud časti je tijelo Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza koje odlučuje o povredama prava i obveza Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza te o povredama proisteklim iz ponašanja članova stranke koji su u suprotnosti sa interesima stranke.

Postupak može pokrenuti član stranke čija su prava povrijeđena i tajništvo na pismeni zahtjev člana ili ogranka stranke.

Sud časti je u suđenju nezavisan, a postupa isključivo po zahtjevu tijela koje je ovlašteno za pokretanje postupka.

Mandat sudaca suda traje četiri godine, a po isteku mandata suci se mogu ponovo birati u isti sud.

Ustanovljavanje sudova časti

Članak 34.

Sud časti sastoji se od predsjednika i 2 (dva) člana. Predsjedniku suda časti se bira zamjenik natopolovičnom većinom glasova Suda časti.

Sud časti izabire Predsjedništvo Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza iz redova članova stranke.

Po izjavljenoj žalbi na odluku suda časti koju podnosi član protiv kojeg je pokrenut postupak ili Glavno tajništvo ili Predsjedništvo donosi odluku kojom se potvrđuje ili preinačuje odluka.

Odluka Predsjedništva je konačna.

Stegovne mjere

Članak 35.

Sudovi časti u svojem postupanju odlukom izriču stegovne mjere.

Za lakše povrede članskih obveza članova Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza sudovi časti izriču ukor.

Za teže povrede članskih obveza članova Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza sudovi časti izriču uvjetno isključenje ili isključenje.

Za vrijeme dok traje postupak zbog teže povrede članskih obveza pred sudom časti dotičnom članu miruju članska prava.

Teže povrede obveza

Članak 36.

Težom povredom obveza člana Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza smatra se svako postupanje koje je izazvalo ili je moglo izazvati teže posljedice za ugled, interes stranke, moglo izazvati štetu, a i kad se bitno krši Statut stranke, ili djeluje u suprotnosti s programom Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza ili pak grubo krši etički kodeks ponašanja članova Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza ili kad je upleten u poslove i događaje koji štete Republici Hrvatskoj, građanstvu Republike Hrvatske, članovima stranke i stranci.

Mjesna nadležnost i način odlučivanja

Članak 37.

Mjesna nadležnost suda časti utvrđuje se prema pripadnosti člana protiv kojeg se postupak pokreće u županijskoj organizaciji Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza u vrijeme izvršenja povrede obveze za koju se vodi postupak.

Sud časti po prijedlogu stranaka ovlašten je radi ekonomičnosti postupanja, ili ako to doprinosi pravilnom rješavanju spora, odrediti kao mjesno nadležan neki drugi sud časti, a ne onaj koji je mjesno nadležan.

Sud časti donosi odluke većinom glasova svih članova suda časti. Umjesto predsjednika može nastupati sudac kojeg predsjednik odredi da ga zamijeni ako on ne prisustvuje suđenju, a upražnjeno mjesto do punog broja članova vijeća upotpunjuje se iz redova zamjenika.

Postupak

Članak 38.

Postupak pred sudovima časti ovlašteni su pokrenuti:

– središnja tijela Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza osim Suda časti

– ostala tijela Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza protiv onih članova za koje je to tijelo teritorijalno nadležno.

Svaki član Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza može nadležnom tijelu stranke podnijeti prijedlog za pokretanje postupka.

Član stranke protiv kojeg je postupak pokrenut i tijelo Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza koje je postupak pokrenulo imaju položaj stranke u postupku.

Sud utvrđuje samo one činjenice što su ih stranke navele i izvodi samo predložene dokaze po strankama, a teret dokazivanja pada na stranku koja je dokazni prijedlog iznijela. Sud časti mora postupati po prijedlozima hitno i provesti postupak na način koji omogućuje izricanje odluke već na prvom ročištu.

Predsjedništvo Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza po potrebi propisuje postupak za stranački sud časti time da se posredno primjenjuju načela kaznenog postupka.

VI. KANDIDIRANJE ZA IZBORE

Postupak kandidiranja

Članak 39.

Postupak za kandidiranje na nivou Republike Hrvatske te izborima za tijela lokalne uprave i samouprave provodi izborni stožer Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza.

Izborni stožer Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza za svake pojedine izbore imenuje Predsjedništvo Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza, kojem izborni stožer odgovara.

Republičku kandidacijsku listu po prijedlogu Glavnog tajništva utvrđuje predsjedništvo Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza.

Odluku o kandidatu za predsjedničke izbore Republike Hrvatske donosi Predsjedništvo većinom glasova.

VII. FINANCIRANJE I SREDSTVA ZA RAD

Opća odredba

Članak 40.

Hrvatska stranka zelenih-Eko savez je neprofitna udruga čija sredstva služe isključivo ostvarivanju njezinih političkih ciljeva.

Financijsko poslovanje Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza propisuje Glavno tajništvo stranke uz uvjet osiguranja zakonitosti te javnog prikazivanja podrijetla i namjene sredstava tijekom svake kalendarske godine.

Blagajnik Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza koji je po položaju član Glavnog tajništva Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza vodi poslove glede financiranja i ostalog financijskog poslovanja Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza, a odgovoran je direktno Predsjedništvu.

Sredstva za rad

Članak 41.

Prihodi Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza jesu prihodi od upisnine, članarine, darova, prihodi ostvareni poslovanjem poduzeća kojih je Hrvatska stranka zelenih-Eko savez vlasnik, prihodi namaknuti izdavaštvom i prodajom publikacija Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza, prihodi od stranačkih priredbi, prihodi od naknada iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave te ostali prihodi od donacija, legata i dobrovoljnih priloga.

Hrvatska stranka zelenih-Eko savez može osnivati zaklade i fondacije, te se baviti uz odobrenje nadležnih organa humanitarnim i drugim poslovima.

Imovina Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza u slučaju prestanka postojanja stranke

Članak 42.

U slučaju prestanka postojanja Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza njezina imovina pripada Republici Hrvatskoj.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA HRVATSKE STRANKE ZELENIH-EKO SAVEZA

Prestanak postojanja Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza

Članak 43.

Hrvatska stranka zelenih-Eko savez prestaje postojati odlukom Skupštine.

Odluka o prestanku postojanja valjana je samo ako se donese većinom glasova (tri četvrtine) ukupnog broja članova Skupštine.

Hrvatska stranka zelenih-Eko savez prestaje i odlukom tijela vlasti što ga određuje Ustav ili Zakon.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Promjena Statuta

Članak 44.

U slučaju rata, neposredne ratne opasnosti ili drugim izvanrednim prilikama ovlasti središnjih tijela preuzima Predsjedništvo Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza.

Ovlasti navedene u prethodnom stavku traju najkasnije do dana prestanka rata, neposredne ratne opasnosti ili izvanrednih prilika, te o svim odlukama moraju se obavijestiti ona tijela iz čijeg su djelokruga odluke donesene.

Redakcija i autentično tumačenje

Članak 45.

Predsjedništvo Hrvatske stranke zelenih - Eko saveza ovlašteno je obaviti redakciju teksta Statuta prihvaćenog od Skupštine, a na prijedlog Komisije za izmjenu i dopunu Statuta.

Ovaj Statut su ovlašteni autentično tumačiti Skupština Hrvatske stranke zelenih - Eko saveza, a Predsjedništvo kad Skupština ne zasjeda.

Objavljivanje

Članak 46.

Ovaj Statut objavit će se ili u jednom od dnevnih listova ili u »Narodnim novinama«.

Stupanje na snagu

Članak 47.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Zagreb, 1. rujna 2002.

Predsjednik
Hrvatske stranke zelenih-Eko saveza
Zlatko Sviben, dipl. inž., v. r.


 

 Zakon o političkim strankama
Statut LIBRE - Stranke liberalnih demokrata
Statut Južnohrvatske stranke
Statut Demokratske kneginečke stranke
Statut Hrvatske narodne stranke
Statut Hrvatske demokratske zajednice
Statut Stranke prava
Statut Demokratske socijalne unije - Snaga naroda
Statut Hrvatske pučke stranke
Statut Turopoljske demokratske stranke
Statut političke stranke Hrvatskih demokršćana
Statut Stranke hrvatskog preporoda
Statut političke stranke Hrvatski Republikanci
Statut Podravske stranke
Statut Nacionalne demokratske stranke
Statut Hrvatske stranke