Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 27. 1. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNa temelju članka 10. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« br. 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01) Osnivačka konvencija LIBRE – Stranke liberalnih demokrata, održana 21. rujna 2002. godine, donosi

STATUTGlava I. OPĆE ODREDBE

SADRŽAJ STATUTA

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se naziv, pravni status, sjedište, predstavljanje i zastupanje, područje na kojem djeluje, ciljevi i načela djelovanja, unutarnji ustroj stranke, upravna tijela stranke, kao i način njihova izbora i opoziva, trajanje mandata i način odlučivanja, sredstva za rad i postupanje s imovinom, kao i sva druga pitanja od značaja za rad LIBRE – Stranke liberalnih demokrata (u daljnjem tekstu: LIBRA).

Pravni status i unutarnje ustrojstvo

Članak 2.

LIBRA je politička stranka pojedinaca, liberalnih demokrata okupljenih oko zajedničke politike izražene u programima, deklaracijama, rezolucijama i odlukama te ovim Statutom i drugim općim i pojedinačnim aktima.

LIBRA je pravna osoba upisana u registar političkih stranaka pri Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Republike Hrvatske.

Ustrojstveni oblici LIBRE ustrojeni su na teritorijalnom načelu i isti nemaju status pravne osobe.

Naziv i sjediŠte stranke

Članak 3.

Naziv političke stranke je LIBRA – Stranka liberalnih demokrata, a skraćeni naziv LIBRA.

LIBRA se uz hrvatski naziv, a u skladu sa zakonom, služi i nazivom na engleskom jeziku LIBRA – Party of Liberal Democrats.

Odluku o promjeni naziva stranke donosi Konvencija LIBRE. Sjedište LIBRE je u Zagrebu. Odluku o promjeni adrese sjedišta stranke donosi Glavni odbor LIBRE.

Predstavljanje i zastupanje stranke

Članak 4.

LIBRU predstavlja i zastupa predsjednik LIBRE.

Potpredsjednici i glavni tajnik stranke predstavljaju i zastupaju stranku na temelju odluke predsjednika sukladno odredbama Statuta.

Predsjednik stranke može ovlastiti i drugog člana stranke za predstavljanje i zastupanje stranke uz odgovarajuću punomoć.

PodruČje djelovanja

Članak 5.

LIBRA djeluje na području Republike Hrvatske.

LIBRA surađuje sa svojim članovima, pristašama i simpatizerima i izvan područja Republike Hrvatske.

LIBRA se može povezati s političkim i nepolitičkim organizacijama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.

LIBRA se može učlaniti u međunarodne političke i nepolitičke organizacije.

Odluke iz stavaka 3. i 4. ovoga članka donosi Glavni odbor LIBRE.

PeČat, znak i zastava

Članak 6.

LIBRA ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm, na kojem je polukružno napisano LIBRA – Stranka liberalnih demokrata, a u sredini pečata je znak stranke.

Ustrojstveni oblici LIBRE imaju pečat okruglog oblika, na kojem je polukružno napisano LIBRA – Stranka liberalnih demokrata te sjedište i naziv ustrojstvenog oblika.

LIBRA može imati više pečata označenih različitim rednim brojevima.

LIBRA ima znak sljedećeg opisa: na kvadratnoj podlozi zaobljenih vrhova, žute boje tipa 100Y (0,0,100,0), nalazi se uglato glagoljsko slovo »L« plave boje tipa 100C, 75M (100,75,0,0) te – ispod njega, u istoj širini – naziv »LIBRA« iste boje i vrste slova »square 721 bold extended bt«; podloga i slova obrubljeni su tankom bijelom linijom.

LIBRA ima zastavu sljedećeg opisa: na pravokutnoj podlozi plave boje žuti je znak LIBRE, a ispod njega je, u bijeloj boji, naziv »STRANKA LIBERALNIH DEMOKRATA« vrste slova »square 721 bold condensed bt«.

NaČini i postupci izbora i imenovanja

Članak 7.

Izbor dužnosnika i članova tijela LIBRE obavlja se tajnim glasovanjem u pravilu između više kandidata.

U postupku izbora dužnosnika LIBRE u kojima se bira samo jedan dužnosnik za izbor je potrebna natpolovična većina.

U postupku izbora dužnosnika LIBRE u kojem se bira više dužnosnika ili članova tijela LIBRE izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova.

U slučajevima razrješenja prije isteka mandata izabrani dužnosnici i članovi tijela LIBRE razrješuju se tajnim glasovanjem.

Pravovaljanost rada i odluČivanja

Članak 8.

Tijela LIBRE i njenih ustrojstvenih oblika valjano odlučuju ako je nazočno više od polovine ukupnog broja članova tijela, osim u slučajevima kada je ovim Statutom drugačije određeno.

Tijela LIBRE i njenih ustrojstvenih oblika donose odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim u slučajevima kada je ovim Statutom drugačije određeno.

Glava II. NAČELA

Članak 9.

Osnovno polazište LIBRE jest uravnoteženi pristup slobodi pojedinca i društva, s ciljem izbjegavanja prevlasti interesa društva nad pojedincem i obrnuto. Jedino takav uravnoteženi pristup jamstvo je stvaranja društva liberalne demokracije kao suprotnosti totalitarizmu i anarhiji.

Članovi LIBRE u političkom će se djelovanju zalagati za oživotvorenje osnovnih liberalnih postulata: jednakopravnost svih građana pred zakonom, višestranački i parlamentarni sustav, trodioba vlasti, sloboda gospodarskog djelovanja, socijalni dijalog i vjerske slobode, kultura dijaloga, tolerancija, poštivanje i zaštita različitosti, snaženje lokalne samouprave, afirmacija znanja, kreativnosti i sposobnosti te osobnog poštenja.

NaČelo statutarnosti akata

Članak 10.

Svi akti LIBRE moraju biti u skladu sa Statutom LIBRE, a akti nižih tijela i dužnosnika LIBRE moraju biti u skladu s aktima viših tijela i dužnosnika LIBRE.

Svaki član LIBRE dužan je pridržavati se odredbi Statuta LIBRE i poštivati odluke nadležnih tijela i dužnosnika LIBRE.

Sve odluke i akti nadležnih tijela i dužnosnika LIBRE stupaju na snagu danom donošenja, osim ako u njima nije drugačije određeno.

Ako je protiv pojedine odluke ili akta dopuštena žalba ili drugi pravni lijek, oni ne odgađaju stupanje na snagu odluke ili akta, osim u slučaju isključenja iz stranke.

NaČelo javnosti

Članak 11.

Djelovanje LIBRE je javno, a očituje se u sudjelovanju članova LIBRE u radu na svim ustrojstvenim razinama stranke, izvješćivanjem članova LIBRE, uvidom ovlaštenih tijela državne vlasti u dokumentaciju LIBRE, izdavanjem vlastitih publikacija te objavom dokumenata i priopćenja o djelovanju LIBRE.

Ovlaštene osobe u stranci imaju pravo i dužnost izvještavati javnost o političkom djelovanju i o radu LIBRE prenoseći službene stavove stranke o raznim političkim pitanjima.

Sastanci i sjednice LIBRE su otvoreni za javnost, osim onih dijelova sastanaka i sjednica na kojima se iznose podaci koji su službena ili poslovna tajna, na kojima se rješavaju temeljni unutarstranački odnosi, kao i onih sastanaka i sjednica ili njihovih dijelova koji su zatvoreni za javnost temeljem odredbi pravilnika ili poslovnika o radu tijela LIBRE.

SluŽbena i poslovna tajna

Članak 12.

Službenom tajnom LIBRE smatraju se:

1) isprave i osobni podaci o članovima LIBRE te dokumentacija o njihovom političkom djelovanju, podaci o donatorima LIBRE, osim onih isprava, podataka i dokumenata za objavu kojih je Glavni odbor LIBRE dao odobrenje temeljem prethodnog pristanka člana ili donatora;

2) isprave i podaci o općem ili trenutnom financijskom i drugom materijalnom stanju LIBRE, osim onih isprava i podataka koje je LIBRA dužna dostavljati nadležnim tijelima državne vlasti;

3) isprave i podaci naznačeni kao službena tajna od strane drugih pravnih osoba.

Poslovnom tajnom LIBRE smatraju se:

1) isprave, podaci i dokumentacija o drugim osobama ili institucijama s kojima surađuje LIBRA, a nalaze se u privremenom ili trajnom posjedu LIBRE, osim onih za objavu kojih je Glavni odbor LIBRE dao prethodno odobrenje;

2) isprave i podaci naznačeni kao poslovna tajna od strane drugih pravnih osoba.

Službenom ili poslovnom tajnom smatraju se i druge isprave i podaci vezani uz rad i političko djelovanje LIBRE priopćavanje kojih bi bilo protivno interesima LIBRE i uspješnom obavljanju službenih poslova, a o čemu odlučuje Glavni odbor LIBRE.

Glava III. ČLANSTVO

Vrste Članova

Članak 13.

Članstvo u LIBRI može biti redovno i počasno.

Redovni članovi LIBRE s prebivalištem u Republici Hrvatskoj u pravilu su organizirani po teritorijalnom načelu, prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, odnosno u najbližem ustrojstvenom obliku LIBRE, ukoliko u mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta nema ustrojstvenog oblika LIBRE.

Redovni članovi LIBRE koji nemaju prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj upisuju se samo u središnju evidenciju članstva LIBRE.

Glavno tajništvo LIBRE vodi središnju evidenciju članstva LIBRE, a ista je jedina mjerodavna za utvrđivanje statusa člana LIBRE, kao i ukupnog broja članova LIBRE.

Osim središnje evidencije članstva, ustrojstveni oblici stranke vode svoju evidenciju članstva LIBRE i usklađuju je sa središnjom evidencijom članstva.

Ustanovljena neusklađenost evidencije članstva pojedinog ustrojstvenog oblika sa središnjom evidencijom članstva stranke mora se otkloniti u roku od 90 dana.

Glavni tajnik LIBRE donosi obvezujuće upute o načinu i postupku vođenja evidencija članstva te o periodičnoj redovitoj provjeri usklađenosti evidencija članstva.

PoČasno Članstvo

Članak 14.

Počasnim članom LIBRE može postati osoba zaslužna za razvoj i promicanje liberalne demokracije.

Vijeće LIBRE donosi pojedinačne odluke o počasnim članovima LIBRE na prijedlog Glavnog odbora LIBRE.

U središnjoj evidenciji članstva vodi se zaseban popis počasnih članova LIBRE.

REDOVNO ČLANSTVO

Članak 15.

Redovnim članom LIBRE može postati hrvatski državljanin koji ispunjava sljedeće uvjete:

– da ima navršenih 18 godina života i punu poslovnu sposobnost,

– da u službenu pristupnicu unese istinite podatke i vlastoručno je potpiše,

– da izvršni odbor ogranka, odnosno izvršni odbor podružnice LIBRE, donese odluku o prijemu u članstvo prema Pravilniku koji donosi Vijeće LIBRE na prijedlog Glavnog odbora LIBRE.

Svaka pristupnica pohranjuje se u Glavnom tajništvu LIBRE, a na temelju pristupnice član LIBRE dobiva iskaznicu LIBRE koju izrađuje Glavno tajništvo LIBRE.

Vijeće LIBRE na prijedlog Glavnog odbora LIBRE donosi odluku o sklapanju sporazuma s pojedinom regionalnom ili lokalnom političkom strankama ili inicijativom.

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANA LIBRE

Članak 16.

Prava člana LIBRE jesu:

– sudjelovati u radu LIBRE,

– birati i biti biran u tijela LIBRE,

– inicirati osnivanje klubova prema interesnom načelu,

– dobiti iskaznicu LIBRE,

– biti izvještavan o radu LIBRE,

– podnijeti ostavku na dužnost u LIBRI na koju je izabran,

– istupiti iz LIBRE.

Dužnosti člana LIBRE jesu:

– djelovati u skladu sa Statutom i Programom, kao i ostalim općim i drugim aktima i odlukama nadležnih tijela i dužnosnika LIBRE,

– štititi interese i ugled LIBRE,

– redovito plaćati članarinu u skladu s Odlukom o članarini koju donosi Vijeće LIBRE na prijedlog Glavnog odbora LIBRE.

PRESTANAK ČLANSTVA

Članak 17.

Članstvo u LIBRI prestaje:

1) istupanjem iz članstva,

2) brisanjem iz evidencije članstva,

3) isključenjem iz članstva.

ISTUPANJE IZ ČLANSTVA

Članak 18.

Za istupanje iz članstva daje se pisana izjava koja ne mora biti obrazložena, a glavni tajnik stranke na zahtjev člana izdaje potvrdu o istupanju iz članstva u LIBRI.

BRISANJE IZ EVIDENCIJE ČLANSTVA

Članak 19.

Brisanje iz evidencije članstva provodi se:

– ako je prilikom učlanjenja u LIBRU potpisnik pristupnice dao netočne ili neistinite podatke;

– ako član LIBRE nije platio članarinu 6 mjeseci nakon što ga je nadležni dužnosnik LIBRE u pismeno upozorio na obvezu plaćanja članarine.

Protiv brisanja iz evidencije članstva žalba nije dopuštena, ali se brisani član može ponovo učlaniti u LIBRU nakon što se otklone razlozi brisanja iz evidencije uz provođenje postupka učlanjivanja iz članka 15. ovoga Statuta.

Vijeće LIBRE na prijedlog Glavnog odbora LIBRE donosi Pravilnik o postupku brisanja iz evidencije članstva LIBRE.

ISKLJUČENJE IZ ČLANSTVA

Članak 20.

Iz LIBRE se isključuje član koji:

– ne poštuje Statut i Program LIBRE, kao i druge opće i pojedinačne akte LIBRE te odluke koje donose nadležna tijela i dužnosnici LIBRE u okviru svoje nadležnosti;

– ponašanjem, djelovanjem ili postupanjem nanosi veću štetu interesima ili ugledu pojedinog tijela LIBRE ili LIBRI u cjelini;

– u javnosti učestalo iznosi političke stavove koji su u suprotnosti sa Statutom i Programom LIBRE te odlukama nadležnih tijela i dužnosnika LIBRE u okviru svoje nadležnosti;

– u javnim istupima učestalo vrijeđa ili kleveće drugog člana LIBRE.

Svaki član LIBRE, uz podršku još četiri člana može podnijeti pisani zahtjev za isključenjem iz stranke.

Zahtjev iz prethodnog stavka ovog članka podnosi se Časnom sudu LIBRE putem Glavnog tajništva LIBRE.

Članstvo u stranci isključenom članu stranke prestaje danom pravomoćnosti odluke o isključenju iz članstva u stranci.

Osoba koja je isključenjem prestala biti članom LIBRE ne može se ponovo učlaniti u LIBRU prije isteka roka od dvije godine od dana pravomoćnosti odluke o isključenju, niti može biti istaknuta kao kandidat na izborima prije isteka toga roka.

Glava IV. SREDIŠNJA TIJELA LIBRE

Članak 21.

Središnja tijela LIBRE jesu:

– Konvencija LIBRE,

– Vijeće LIBRE,

– Glavni odbor LIBRE,

– Nadzorni odbor LIBRE,

– Časni sud LIBRE.

A) KONVENCIJA LIBRE

Status, sazivanje i pravovaljanost rada Konvencije LIBRE

Članak 22.

Konvencija LIBRE je najviše programsko, statutarno i izborno tijelo LIBRE.

Redovna konvencija LIBRE zasjeda najmanje jednom u četiri godine, a redovito se održava u roku od 6 mjeseci nakon održavanja parlamentarnih izbora.

Redovna konvencija LIBRE uvijek je i izborna konvencija LIBRE.

Vijeće LIBRE može na prijedlog Glavnog odbora LIBRE odlučiti da se redovna Konvencija LIBRE održi i nakon roka od četiri godine od dana održavanja prethodne izborne konvencije, ali ne duže od šest mjeseci.

Konvencija LIBRE može pravovaljano raditi ako je nazočno više od polovice članova Konvencije LIBRE, a odluke se donose natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim u slučajevima kada je ovim Statutom drugačije određeno.

SASTAV KONVENCIJE LIBRE

Članak 23.

Članovi Konvencije LIBRE su izabrani predstavnici ustrojstvenih oblika LIBRE, članovi Vijeća, Kandidacijske komisije i Verifikacijske komisije LIBRE.

Odluku o broju i načinu izbora članova Konvencije LIBRE koji su predstavnici ustrojstvenih oblika LIBRE iz stavka 1. ovoga članka donosi Vijeće LIBRE na prijedlog Glavnog odbora LIBRE najkasnije 60 dana prije održavanja Konvencije LIBRE.

Djelokrug poslova Konvencije LIBRE

Članak 24.

Konvencija LIBRE obavlja sljedeće poslove:

– donosi Program i Statut LIBRE te odlučuje o njihovim izmjenama;

– usvaja deklaracije i rezolucije,

– donosi Poslovnik Konvencije LIBRE te odluke i druge akte iz svoje nadležnosti,

– bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednike LIBRE, članove Vijeća i Glavnog odbora, prihvaća izvješće predsjednika LIBRE o radu LIBRE u razdoblju između zasjedanja Konvencije LIBRE,

– prihvaća izvješća o radu središnjih tijela LIBRE,

– tumači odredbe Statuta i drugih akata Konvencije LIBRE,

– dodjeljuje priznanja pojedincima, tijelima te pravnim i drugim osobama za osobit doprinos radu LIBRE,

– imenuje komisije, odbore i druga radna tijela te im određuje zadaće,

– odlučuje o drugim pitanjima koja se tiču LIBRE.

U slučaju da prilikom izbora članova tijela ili dužnosnika LIBRE iz stavka 1. ovoga članka, dva ili više kandidata dobiju isti broj glasova za određeno mjesto u pojedinom tijelu ili za određeno dužnosničko mjesto, izbor obavlja Izborna komisija ždrijebom i o tome izvještava Konvenciju LIBRE.

Kandidacijska komisija

Članak 25.

Vijeće LIBRE imenuje predsjednika i četiri člana Kandidacijske komisije koja nadzire postupak kandidiranja za dužnosnike i članove u tijelima LIBRE koje bira Konvencija LIBRE.

Kandidature moraju biti dostavljene Kandidacijskoj komisiji najkasnije 15 dana prije održavanja Konvencije LIBRE.

Kandidature na samoj Konvenciji LIBRE mogu se isticati jedino pod uvjetom da u roku iz prethodnog stavka nije dostavljen dovoljan broj valjanih kandidatura.

Vijeće LIBRE donosi Poslovnik o radu Kandidacijske komisije.

Verifikacijska komisija

Članak 26.

Vijeće LIBRE imenuje predsjednika i četiri člana Verifikacijske komisije koja nadzire pravovaljanost postupka verifikacije članova Konvencije LIBRE i utvrđuje broj članova Konvencije LIBRE potreban za pravovaljan rad i pravovaljano odlučivanje.

Vijeće LIBRE donosi Poslovnik o radu Verifikacijske komisije.

Izborna komisija

Članak 27.

Konvencija LIBRE imenuje predsjednika i šest članova Izborne komisije koja provodi i nadzire postupak izbora za dužnosnike i članove u tijelima LIBRE koje bira Konvencija LIBRE.

Vijeće LIBRE donosi Poslovnik o radu Izborne komisije.

KOMISIJA ZA PRITUŽBE

Članak 28.

Konvencija LIBRE imenuje predsjednika i četiri člana Komisije za pritužbe kojoj se mogu uputiti prigovori zbog nepravilnosti u radu Konvencije LIBRE.

Vijeće LIBRE donosi Poslovnik o radu Komisije za pritužbe.

SAZIVANJE KONVENCIJE LIBRE

Članak 29.

Redovnu konvenciju LIBRE saziva predsjednik LIBRE. Redovna konvencija LIBRE zasjeda najmanje jednom u četiri godine, osim u slučajevima predviđenim ovim Statutom.

Vijeće LIBRE saziva Izvanrednu konvenciju LIBRE:

– ako na održanoj izbornoj konvenciji LIBRE predsjednik LIBRE nije izabran,

– ako predsjednik LIBRE ne sazove izbornu Konvenciju LIBRE nakon isteka roka od četiri godine od dana održavanja prethodne izborne Konvencije, a Vijeće nije donijelo odluku o odgodi prema odredbama ovoga Statuta;

– ako tako odluči dvije trećine članova Vijeća LIBRE;

– ako petina članova LIBRE vlastoručnim potpisima podnesu obrazloženi zahtjev za održavanjem Konvencije s prijedlogom dnevnog reda;

– ako skupštine dvadeset ogranaka iz najmanje pet županija podnesu obrazloženi zahtjev za održavanjem Konvencije s prijedlogom dnevnog reda.

Nadzorni odbor LIBRE saziva Konvenciju LIBRE ako se Vijeće LIBRE nije sastalo četiri mjeseca; u tom slučaju Nadzorni odbor preuzima ovlasti Vijeća u pripremi Konvencije LIBRE.

U slučajevima iz stavaka 4. i 5. ovoga članka Konvencija LIBRE mora se održati u roku od 120 dana od dana kada su stečeni uvjeti za sazivanje Konvencije LIBRE.

NAČIN IZBORA DUŽNOSNIKA I ČLANOVA TIJELA

Članak 30.

Predsjednik i dva potpredsjednika LIBRE biraju se na zasebnoj listi; kandidat s najviše glasova članova Konvencije LIBRE postaje predsjednikom LIBRE, a sljedeća dva kandidata po broju glasova postaju potpredsjednicima LIBRE.

Predsjednik Vijeća, četiri člana Glavnog odbora, potpredsjednik Vijeća i 20 članova Vijeća biraju se na zasebnoj listi; kandidat s najviše glasova postaje predsjednikom Vijeća, iduća četiri kandidata po broju glasova članovima Glavnog odbora, idući kandidat potpredsjednikom Vijeća, a idućih dvadeset kandidata članovima Vijeća.

Kandidati se imaju pravo kandidirati na obje liste.

B) PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI LIBRE

PREDSJEDNIK LIBRE

Članak 31.

Predsjednik LIBRE upravlja strankom i odlučuje o svim tekućim poslovima vezanim uz neposredno upravljanje strankom, a u dogovoru s članovima Glavnog odbora LIBRE.

Predsjednik LIBRE:

– predstavlja i zastupa LIBRU,

– provodi politiku LIBRE sukladno Programu i Statutu LIBRE, odlukama nadležnih tijela LIBRE i u tu svrhu donosi provedbene odluke,

– nadzire provođenje Programa i Statuta LIBRE te odluka nadležnih tijela LIBRE,

– predlaže Glavnom odboru donošenje odluke o raspuštanju Izvršnog odbora ustrojstvenog oblika LIBRE ako postupa suprotno Statutu LIBRE ili odlukama nadležnih tijela ili dužnosnika LIBRE, a u takvom slučaju donosi odluku o sazivanju izborne skupštine ustrojstvenog oblika LIBRE, koja se mora održati u roku od 60 dana od dana raspuštanja za ogranak odnosno 90 dana za podružnicu,

– u slučaju iz prethodnog stavka ovoga članka predlaže Glavnom odboru LIBRE imenovanje povjerenika koji organizira izbornu skupštinu ustrojstvenog oblika LIBRE;

– saziva i vodi sjednice Glavnog odbora LIBRE i potpisuje akte Glavnog odbora LIBRE;

– skrbi o suradnji Vijeća LIBRE i Glavnog odbora LIBRE,

– daje izjave za javnost u ime LIBRE;

– Konvenciji LIBRE i Vijeću LIBRE podnosi izvještaj o radu LIBRE.

POTPREDSJEDNICI LIBRE

Članak 32.

LIBRA ima dva potpredsjednika.

Potpredsjednici LIBRE zamjenjuju predsjednika LIBRE po njegovoj ovlasti i mogu biti zaduženi za provođenje politike u pojedinim programskim područjima.

C) VIJEĆE LIBRE

SASTAV I NAČIN IZBORA

Članak 33.

Vijeće LIBRE najviše je političko i programsko tijelo LIBRE između dviju Konvencija LIBRE.

Vijeće LIBRE sastoji se od članova izabranih na Konvenciji LIBRE i članova po funkciji.

Na Konvenciji LIBRE bira se predsjednik i potpredsjednik Vijeća te 20 članova Vijeća LIBRE; članovi Vijeća po funkciji su predsjednik i potpredsjednici LIBRE, članovi Glavnog odbora LIBRE, predsjednici podružnica te članovi LIBRE koji su saborski zastupnici i zamjenici ministara.

Vijeće saziva predsjednik Vijeća, a prva sjednica novoizabranog Vijeća mora se održati najkasnije u roku od 60 dana nakon Konvencije LIBRE.

Vijeće ima tajnika kojeg imenuje na prijedlog predsjednika Vijeća.

Rad Vijeća uređuje se Poslovnikom koji se usvaja na prvoj sjednici Vijeća.

Djelokrug poslova VijeĆa LIBRE i sazivanje sjednica

Članak 34.

Vijeće LIBRE:

– donosi odluke i zaključke te daje preporuke Glavnom odboru LIBRE temeljem Programa i Statuta LIBRE te programskih dokumenata Konvencije LIBRE,

– raspravlja i odlučuje o prihvaćanju izvještaja predsjednika LIBRE,

– pripema dokumente za Konvenciju LIBRE,

– odlučuje o povezivanju LIBRE s drugim političkim ili nepolitičkim organizacijama i o učlanjivanju LIBRE u međunarodne političke ili nepolitičke organizacije,

– donosi odluku o stupanju u koaliciju na državnoj razini i istupanju iz nje,

– odlučuje o kandidatu za predsjednika Republike Hrvatske, kandidatu za predsjednika Hrvatskoga Sabora i kandidatu za predsjednika Vlade Republike Hrvatske,

– donosi Pravilnik o postupku kandidiranja za Hrvatski sabor i predstavnička tijela županija, gradova i općina,

– utvrđuje kandidate i liste kandidata za Hrvatski sabor,

– na prijedlog Glavnog odbora LIBRE, određuje zamjenika u slučaju da izabrani zastupnik u Hrvatskom saboru prestane obnašati dužnost,

– bira Glavnog tajnika LIBRE,

– određuje uvjete i mjerila za dodjeljivanje priznanja pojedincima, tijelima te pravnim osobama za osobit doprinos radu LIBRE,

– bira vršitelja dužnosti predsjednika LIBRE ako izabrani predsjednik prestane obnašati dužnost,

– obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim aktima LIBRE.

Vijeće zasjeda najmanje jednom u tri mjeseca, a sjednice saziva predsjednik Vijeća.

Predsjednik Vijeća može pozvati istaknute stručnjake i javne djelatnike da sudjeluju u radu Vijeća LIBRE.

O administrativnim i stručnim poslovima Vijeća LIBRE brine se tajnik Vijeća LIBRE, a tehničku pomoć osigurava Glavno tajništvo LIBRE.

D) GLAVNI ODBOR LIBRE

SASTAV GLAVNOG ODBORA

Članak 35.

Glavni odbor LIBRE je najviše izvršno tijelo LIBRE, koje koordinira i provodi cjelokupnu politiku LIBRE, te samostalno odlučuje u okviru Programa i Statuta LIBRE, te programskih dokumenata LIBRE, a odgovorno je za svoj rad Vijeću LIBRE.

Glavni odbor LIBRE čine predsjednik i dva potpredsjednika LIBRE, predsjednik Vijeća, Glavni tajnik, četiri na Konvenciji LIBRE izabrana člana, članovi Vlade Republike Hrvatske, članovi Predsjedništva Hrvatskoga sabora te predsjednik Kluba zastupnika LIBRE u Hrvatskom Saboru.

Djelokrug Glavnog odbora LIBRE

Članak 36.

Glavni odbor LIBRE obavlja sljedeće poslove:

– političkim djelovanjem ostvaruje programske dokumente i Statut LIBRE,

– predlaže Vijeću stupanje u parlamentarne koalicije odnosno koalicijske vlade te istupanje iz istih;

– predlaže Vijeću kandidata za predsjednika Republike Hrvatske, kandidate i liste kandidata za Hrvatski sabor, kandidata za predsjednika Hrvatskog Sabora, kandidata za predsjednika Vlade Republike Hrvatske, kandidate za ministre, zamjenike ministara, pomoćnike i tajnike ministarstava, kandidate za ravnatelje državnih upravnih organizacija kao i kandidate za članove uprave i nadzorna tijela državnih poduzeća,

– ako se zbog kratkoće vremena ili zbog naglo promijenjenih političkih okolnosti ne može sastati Vijeće LIBRE donosi odluku o izbornim koalicijama na izborima za Hrvatski Sabor na temelju strateških odluka Vijeća LIBRE o suradnji s drugim političkim strankama,

– potvrđuje osnivanje interesnih klubova,

– brine se o ustrojstvu, članstvu i napretku LIBRE,

– potiče tijela LIBRE na donošenje odluka iz svoje nadležnosti,

– pokreće glasilo i druge publikacije,

– odlučuje o službenoj i poslovnoj tajni LIBRE,

– odlučuje o promjeni adrese sjedišta LIBRE,

– pribavlja i raspoređuje sredstva za djelovanje LIBRE,

– osniva poduzeća i raspolaže njima uz suglasnost Vijeća LIBRE,

– donosi odluke o ulaganju kapitala i imenuje osobe u uprave poduzeća.

Članak 37.

Glavni odbor LIBRE zasjeda najmanje jednom mjesečno, a sjednice saziva predsjednik LIBRE.

O administrativnim i stručnim poslovima Glavnog odbora LIBRE brine Glavno tajništvo LIBRE.

E) GLAVNO TAJNIŠTVO LIBRE

GLAVNI TAJNIK LIBRE

Članak 38.

Glavni tajnik LIBRE rukovodi radom Glavnog tajništva LIBRE sukladno odlukama Glavnog odbora LIBRE kojemu je odgovoran za rad.

Glavno tajništvo LIBRE obavlja administrativne, financijske, tehničke i stručne poslove sukladno odlukama Glavnog odbora LIBRE.

Glavni tajnik predlaže Glavnom odboru zasnivanje radnih odnosa i visinu plaća zaposlenika u Glavnom tajništvu LIBRE.

Glavni tajnik predlaže Glavnom odboru godišnji plan prihoda i rashoda.

Glavni tajnik predlaže Glavnom odboru Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Glavnog tajništva LIBRE.

F) NADZORNI ODBOR LIBRE

Članak 39.

Nadzorni odbor LIBRE ima predsjednika i četiri članova koje bira Vijeće LIBRE između svojih članova.

Konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora LIBRE saziva predsjednik u roku od 30 dana nakon početka rada Vijeća LIBRE.

Sva tijela i dužnosnici LIBRE dužni su Nadzornom odboru LIBRE na njegov zahtjev dati na uvid sve dokumente iz područja svog djelovanja.

Nadzorni odbor LIBRE neposredno je odgovoran Konvenciji LIBRE, a između dviju Konvencija LIBRE Vijeću LIBRE.

Djelokrug rada Nadzornog odbora

Članak 40.

Nadzorni odbor LIBRE ocjenjuje da li su odluke i rad tijela i dužnosnika LIBRE sukladni zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske te da li se sredstvima LIBRE raspolaže zakonito, uredno i namjenski.

Nadzorni odbor LIBRE odlučuje o žalbama protiv odluka i postupanja nadzornih odbora LIBRE na nižim razinama ustroja.

Nadzorni odbor LIBRE donosi Pravilnik o radu nadzornih odbora na nižim razinama ustroja.

Nadzorni odbor LIBRE preuzima ovlasti nadzornih odbora na nižim razinama ako su ispunjenje pretpostavke predviđene ovim Statutom.

Nadzorni odbor LIBRE može angažirati stručnjake radi vještačenja u određenim slučajevima.

U svom radu Nadzorni odbor LIBRE usko surađuje s Časnim sudom LIBRE.

G) ČASNI SUD LIBRE

Članak 41.

Časni sud LIBRE ima predsjednika i četiri člana koje bira Konvencija LIBRE.

Konstituirajuću sjednicu Časnog suda LIBRE saziva predsjednik u roku od 30 dana od dana održavanja Konvencije LIBRE.

Sva tijela i dužnosnici LIBRE dužni su Časnom sudu LIBRE na njegov zahtjev dati na uvid sve dokumente iz područja svog djelovanja, a koji su vezani uz razrješenje zahtjeva koji je pred Časnim sudom LIBRE.

DJELOKRUG POSLOVA ČASNOG SUDA

Članak 42.

Časni sud LIBRE provodi disciplinski postupak protiv člana LIBRE koji je svojim ponašanjem naštetio ugledu LIBRE, te može izreći jednu od tri moguće disciplinske mjere:

– opomenu,

– suspenziju s funkcije člana tijela LIBRE ili dužnosti u LIBRI i

– isključenje iz stranke.

Na opomenu i suspenziju s funkcije člana tijela LIBRE ili dužnosti u LIBRI, kao lakših disciplinskih mjera, nezadovoljni član, kojem je izrečena takva disciplinska mjera, može podnijeti žalbu u roku od 15 dana Glavnom odboru LIBRE, koji o žalbi mora odlučiti u roku od 30 dana nakon zaprimanja žalbe; odluka Glavnog odbora je konačna.

Na isključenje iz stranke, kao najtežu disciplinsku mjeru, nezadovoljni član, kojem je izrečena takva disciplinska mjera, može u roku od 15 dana podnijeti žalbu Vijeću LIBRE putem Glavnog tajništva; Vijeće mora o žalbi odlučiti u roku od 60 dana od dana zaprimanja žalbe u Glavnom tajništvu; odluka Vijeća je konačna.


Glava V. USTROJSTVENI OBLICI LIBRE

Članak 43.

LIBRA se teritorijalno ustrojava sljedećim ustrojstvenim oblicima:

– podružnica – na području jedne ili više županija i na području Grada Zagreba,

– ogranak – na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave.

Članak 44.

Ogranak se ustrojava unutar podružnice.

Ustrojstveni oblici mogu se nazvati po županiji ili regiji odnosno imenu jedinice lokalne samouprave.

Članak 45.

Odluku o osnivanju podružnice odnosno ogranka LIBRE donosi glavni odbor LIBRE.

Za osnivanje podružnice potrebna su najmanje tri osnovana ogranka.

Osnovana podružnica može se, odlukom Glavnog odbora LIBRE, preustrojiti (povećati ili smanjiti područje odnosno broj članova izvršnog tijela ili promijeniti naziv).

Članak 46.

Za osnivanje ogranka potrebno je najmanje sedam članova LIBRE.

Članak 47.

Glavni odbor LIBRE može za područje na kojem još nije osnovan ustrojstveni oblik LIBRE imenovati povjerenika ili povjerenstvo i odrediti mu ovlasti.

Članak 48.

Ustrojstveni oblici, dužnosnici i imenovani povjerenici odnosno povjerenstva djeluju prema Pravilniku o radu ustrojstvenih oblika LIBRE koji donosi Glavni odbor LIBRE.

A) Tijela ustrojstvenih oblika

Članak 49.

Tijela ustrojstvenih oblika su skupština, izvršni odbor i nadzorni odbor.

Skupština

Članak 50.

Skupština je najviše programsko i izborno tijelo ustrojstvenog oblika.

Skupštinu čine članovi ustrojstvenog oblika koji se prijave predsjedniku ustrojstvenog oblika ili verifikacijskoj komisiji, ali ne manje od broja članova potrebnog za osnivanje ustrojstvenog oblika.

Svi članovi moraju najmanje sedam dana ranije pisanim putem biti obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja te o predloženom dnevnom redu skupštine.

Članak 51.

Skupštinu saziva i vodi predsjednik ustrojstvenog oblika.

Skupština se saziva:

– na temelju odluke izvršnog odbora,

– ako se izvršni odbor nije sastao više od tri mjeseca,

– ako je izvršni odbor iskazao nepovjerenje predsjedniku ustrojstvenog oblika,

– ako jedna polovina članova izvršnog odbora podnese ostavku,

– ako sazivanje zahtijeva najmanje jedna trećina članova ustrojstvenog oblika uz predloženi dnevni red,

– ako tako odredi Glavni odbor LIBRE.

Ako predsjednik ustrojstvenog oblika ne sazove skupštinu i ona se ne održi u roku od 15 dana od dana ispunjenja barem jednog od uvjeta iz prethodnog stavka, tada skupštinu saziva nadzorni odbor ustrojstvenog oblika i ona se mora održati u daljnjem roku od 30 dana.

Ako nadzorni odbor ustrojstvenog oblika propusti rok iz prethodnog stavka, tada skupštinu podružnice saziva Glavni odbor LIBRE, a skupštinu ogranka izvršni odbor podružnice, i ona se mora održati u daljnjem roku od 30 dana.

U slučajevima iz stavka 2. alineje 2., 3. i 4. ovoga članka skupština mora biti izborna.

Članak 53.

Skupština obavlja sljedeće poslove:

– donosi program rada za razdoblje između dviju skupština,

– bira i razrješuje dužnosnike te članove izvršnog i nadzornog odbora,

– odlučuje o prihvaćanju izvješća predsjednika ustrojstvenog oblika o radu ustrojstvenog oblika u razdoblju između dviju skupština,

– bira članove radnih tijela skupštine,

– odlučuje i o drugim pitanjima određenima Pravilnikom o radu.

Ako skupština ne prihvati izvješće predsjednika o radu ustrojstvenog oblika, predsjedniku prestaje mandat.

Članak 54.

Izborna skupština ustrojstvenog oblika održava se najmanje jedamput tijekom četiri godine odnosno najkasnije šest mjeseci nakon održavanja redovitih izbora za predstavnička tijela jedinica regionalne (područne) odnosno lokalne samouprave.

Ukoliko se izborna skupština podružnice ne održi u roku iz stavka 1. ovoga članka, tada izbornu skupštinu saziva predsjednik LIBRE.

Ukoliko se izborna skupština ogranka ne održi u roku iz stavka 1. ovoga članka, tada izbornu skupštinu saziva predsjednik podružnice.

Ako izborna skupština ne izabere predsjednika, izvršni odbor bira vršitelja dužnosti predsjednika, natpolovičnom većinom svih svojih članova i saziva izbornu skupštinu koja se treba održati u roku od 3 mjeseca.

Članak 55.

U slučajevima iz članka 53. stavka 2. i članka 54. stavka 4. voditelj skupštine saziva izvršni odbor i vodi ga do izbora vršitelja dužnosti predsjednika.

Sjednica izvršnog odbora iz stavka 1. ovoga članka mora se održati u roku od tri dana od dana održavanja skupštine.

Izvršni odbor

Članak 56.

Izvršni odbor je izvršno političko tijelo ustrojstvenog oblika.

Izvršni odbor se sastaje najmanje jedamput u dva mjeseca.

Članak 57.

Izvršni odbor podružnice čine:

– dužnosnici ustrojstvenog oblika: predsjednik, potpredsjednik, tajnik i blagajnik,

– izabrani članovi prema odluci Glavnog odbora LIBRE o broju između 5 i 15 članova koji se biraju,

– članovi svih središnjih stranačkih tijela iz ustrojstvenog oblika,

– predsjednici ogranaka iz područja podružnice odnosno lokalnog ogranka,

– svi državni dužnosnici iz ustrojstvenog oblika,

– svi članovi na dužnosti i članstvu u izvršnom i predstavničkom tijelu jedinice regionalne (područne) samouprave.

Članak 58.

Izvršni odbor ogranka čine:

– dužnosnici ogranka: predsjednik, potpredsjednik, tajnik i blagajnik,

– tri izabrana člana,

– članovi svih središnjih stranačkih tijela iz ustrojstvenog oblika,

– svi državni dužnosnici iz ustrojstvenog oblika,

– svi članovi na dužnosti i članstvu u izvršnom i predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave.

Članak 59.

Djelokrug rada izvršnih odbora ustrojstvenih oblika određuje se Pravilnikom o radu ustrojstvenih oblika LIBRE.

Nadzorni odbor

Članak 60.

Nadzorni odbor podružnice ima predsjednika i četiri člana, a ogranka predsjednika i dva člana koje bira skupština ustrojstvenog oblika.

Članstvo u nadzornom odboru isključuje obnašanje ostalih dužnosti i članstvo u izvršnom odboru.

Članak 61.

Nadzorni odbor ocjenjuje jesu li odluke i rad dužnosnika i tijela ustrojstvenog oblika u suglasju sa zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, te raspolaže li se sredstvima ustrojstvenog oblika zakonito, uredno i namjenski.

Svi dužnosnici i tijela ustrojstvenog oblika dužna su na zahtjev nadzornog odbora dati na uvid sve dokumente iz područja svojeg djelovanja.

Nadzorni odbor postupa i prema Pravilniku o radu nadzornih odbora LIBRE kojim se detaljnije uređuju njegove ovlasti i način rada.

Članak 62.

Nadzorni odbor neposredno je odgovoran skupštini, kojoj predsjednik nadzornog odbora podnosi izvješće o radu.

Ako skupština ne izabere nadzorni odbor ili se broj članova nadzornog odbora smanji ispod tri kod podružnice odnosno dva kod ogranka, sve ovlasti i obveze nadzornog odbora preuzima Nadzorni odbor LIBRE.

B) DuŽnosnici ustrojstvenih oblika

Članak 63.

Dužnosnici ustrojstvenih oblika jesu: predsjednik, potpredsjednik, tajnik, blagajnik i predsjednik nadzornog odbora.

Dužnosti, ovlasti i odgovornosti dužnosnika ustrojstvenih oblika određuju se Pravilnikom o radu ustrojstvenih oblika LIBRE.

Glava VI. MANDAT IZABRANIH TIJELA I DUŽNOSNIKA

TRAJANJE MANDATA

Članak 64.

Članovi svih izabranih tijela LIBRE i izabrani dužnosnici LIBRE biraju se na razdoblje do sljedeće izborne konvencije LIBRE, odnosno do sljedeće skupštine nižeg ustrojstvenog oblika LIBRE.

IMENOVANJE VRŠITELJA DUŽNOSTI

Članak 65.

U slučaju da bilo koji dužnosnik ili član tijela LIBRE iz bilo kojeg razloga prestane obnašati dužnost, na njegovo mjesto bira se vršitelj dužnosti.

Izbor iz prethodnog stavka obavlja:

1) Vijeće LIBRE na središnjoj ustrojstvenoj razini LIBRE,

2) Izvršni odbor podružnice LIBRE na razini podružnice,

3) Izvršni odbor ogranka LIBRE na razini ogranka.

Izbor vršitelja dužnosti obavlja se tajnim glasovanjem nadležnog tijela, a za izbor je potrebna natpolovična većina svih članova tog tijela.

Prava i obveze vršitelja dužnosti jednaka su pravima i obvezama izvornog nositelja određene dužnosti.

Glava VII. KLUBOVI ZASTUPNIKA, KLUBOVI ČLANOVA SKUPŠTINE I KLUBOVI VIJEĆNIKA

OSNIVANJE I DJELOVANJE KLUBOVA LIBRE U PREDSTAVNIČKIM TIJELIMA

Članak 66.

Zastupnici LIBRE u Hrvatskom Saboru, članovi LIBRE u županijskoj skupštini, članovi LIBRE u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, vijećnici LIBRE u vijećima jedinica lokalne i mjesne samouprave radi skladnijeg i efikasnijeg djelovanja osnivaju klub zastupnika LIBRE, klub članova LIBRE u županijskoj skupštini, klub članova LIBRE u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, odnosno klub vijećnika LIBRE u jedinicama lokalne i mjesne samouprave.

Na prvoj sjednici, a koju saziva i kojom predsjedava dobno najstariji zastupnik, član ili vijećnik, članovi kluba izabiru predsjednika kluba te natpolovičnom većinom nazočnih donose Pravilnik o radu kluba.

Klubovi zastupnika, članova odnosno vijećnika mogu se formirati zajednički s klubovima drugih političkih stranaka.

Glava VIII. SREDSTVA ZA RAD I POSLOVANJE

STJECANJE SREDSTAVA

Članak 67.

LIBRA stječe prihode iz sljedećih izvora: članarina, dobrovoljnih priloga, državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave, izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organizacije stranačkih manifestacija, dobiti poduzeća čiji je vlasnik, kao i drugih izvora koji su dozvoljeni temeljem zakona i drugih propisa.

Glava IX. PRESTANAK RADA LIBRE

NAČIN PRESTANKA RADA I RASPODJELA IMOVINE

Članak 68.

LIBRA prestaje djelovati na način utvrđen zakonom.

Nakon prestanka djelovanja sva imovina LIBRE pripada ravnomjerno Hrvatskom Caritasu i Hrvatskom crvenom križu.

Glava X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

NAČIN PREDLAGANJA STATUTA I NJEGOVIH PROMJENA

Članak 69.

Prijedlog promjena i prijedlog novog Statuta LIBRE mogu dati Vijeće LIBRE, Glavni odbor LIBRE, tri izvršna odbora podružnice LIBRE ili 10 izvršnih odbora ogranaka iz najmanje tri županija.

Amandmane na prijedlog Statuta LIBRE mogu dati tijela na svim razinama LIBRE te svaki član LIBRE u skladu s provedbenim uputama koje određuje Glavni tajnik LIBRE.

S prijedlogom promjene ili prijedlogom novog Statuta moraju biti upoznati svi niži ustrojstveni oblici LIBRE najmanje 30 dana prije održavanja Konvencije LIBRE koja će odlučivati o tim promjenama ili novom Statutu LIBRE.

ODRŽAVANJE PRVE KONVENCIJE LIBRE

Članak 70.

Prva konvencija LIBRE mora se održati prije idućih parlamentarnih izbora a najkasnije godinu dana od dana održavanja Osnivačke konvencije LIBRE.

Popuna Vijeća LIBRE do prve Konvencije LIBRE

Članak 71.

Vijeće LIBRE može prije ustrojavanja podružnice LIBRE izabrati po jednog člana Vijeća iz svake županije.

Odredba stavka 1. ovoga članka vrijedi samo prije održavanja prve Konvencije LIBRE.

Izbor dužnosnika i članova tijela LIBRE na Osnivačkoj konvenciji LIBRE

Članak 72.

Izbor dužnosnika i članova tijela LIBRE na Osnivačkoj konvenciji LIBRE obavlja se javnim glasovanjem temeljem kandidacijskih lista koje predlaže Poticajni krug za osnivanje stranke liberalnog političkog usmjerenja.

Kandidacijske liste iz prethodnog stavka predlažu se za sve dužnosnike i tijela LIBRE za koje je ovim Statutom propisan izbor na Konvenciji LIBRE.

TUMAČENJE STATUTA LIBRE

Članak 73.

Izvorno tumačenje Statuta LIBRE daje Konvencija LIBRE, a između održavanja dviju Konvencija LIBRE, tumačenje daje Vijeće LIBRE.

STUPANJE NA SNAGU STATUTA LIBRE

Članak 74.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Zagreb, 21. rujna 2002.


Potpisi;

Predsjednik Radnog predsjedništva LIBRE

Predsjednik Osnivačke konvencije LIBRE
 

 Zakon o političkim strankama
Statut Hrvatske stranke zelenih - Eko savez
Statut Južnohrvatske stranke
Statut Demokratske kneginečke stranke
Statut Hrvatske narodne stranke
Statut Hrvatske demokratske zajednice
Statut Stranke prava
Statut Demokratske socijalne unije - Snaga naroda
Statut Hrvatske pučke stranke
Statut Turopoljske demokratske stranke
Statut političke stranke Hrvatskih demokršćana
Statut Stranke hrvatskog preporoda
Statut političke stranke Hrvatski Republikanci
Statut Podravske stranke
Statut Nacionalne demokratske stranke
Statut Hrvatske stranke