POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje, povećati prodaju? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla? Provjerite ponudu naših marketing usluga. Izrada web stranica, cijena vrlo povoljna.
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA, POVOLJNO I KVALITETNO
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI SABOR

1371

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA

Proglašavam Zakon o sredstvima za zaštitu bilja koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 20. svibnja 2005. godine.

Broj: 01-081-05-1989/2

Zagreb, 27. svibnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA

 

I. TEMELJNE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje promet sredstava za zaštitu bilja i aktivnih tvari koje su sredstva za zaštitu bilja, registracija sredstava za zaštitu bilja, izdavanje dozvola, nadzor prometa sredstava za zaštitu bilja, nadzor ostataka sredstava za zaštitu bilja, vođenje upisnika i evidencija, izvješćivanje i razmjena podataka o sredstvima za zaštitu bilja, tehnički zahtjevi za uređaje za primjenu sredstava za zaštitu bilja, ovlaštenja tijela odgovornih za provedbu ovoga Zakona i nadzor nad njegovom provedbom.

(2) Ovim se Zakonom uređuje i registracija sredstava za zaštitu bilja koja sadrže genetski modificirane organizme ili se sastoje od njih, uz uvjet da je ispuštanje tih organizama u okoliš dopušteno na temelju procjene rizika za okoliš sukladno odredbama propisa koje uređuju genetski modificirane organizme.

(3) Sredstva za zaštitu bilja razvrstavaju se, pakiraju i označavaju u skladu s ovim Zakonom, te u skladu s propisima kojima se uređuju kemikalije.

(4) Proizvodnja sredstava za zaštitu bilja, promet za potrebe njihove proizvodnje, izvješćivanje, sadržaj sigurnosno tehničkog lista, dobra laboratorijska praksa te nadzor proizvodnje sredstava za zaštitu bilja uređuju se propisima o kemikalijama.

(5) Otpad sredstava za zaštitu bilja i ambalaže, te nadzor ispuštanja u okoliš uređuju propisi o zaštiti okoliša, odnosno propisi koji uređuju postupanje s otpadom.

 

Značenje izraza

Članak 2.

Izrazi rabljeni u ovom Zakonu imaju značenje:

1. Sredstva za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: sredstva) jesu konačni oblici aktivnih tvari i pripravci namijenjeni za:

– zaštitu bilja i biljnih proizvoda od štetnih organizama ili za sprječavanje djelovanja tih organizama,

– utjecaj na životne procese bilja na način drukčiji od hranjiva (npr. regulatori rasta),

– čuvanje biljnih proizvoda, ako nisu predmet drugih propisa,

– uništavanje neželjenog bilja, biljnih dijelova, zadržavanje ili sprječavanje neželjenog rasta bilja.

2. Ostaci sredstava jesu jedna ili više tvari prisutne na bilju ili proizvodima biljnog podrijetla, ili u bilju ili proizvodima biljnog podrijetla, jestivim proizvodima životinjskog podrijetla ili bilo gdje drugdje u okolišu, a posljedica su uporabe sredstava, uključujući njihove metabolite i proizvode nastale njihovom razgradnjom ili reakcijom.

3. Tvari jesu kemijski elementi i njihovi spojevi koji se pojavljuju prirodno ili su dobiveni u proizvodnom procesu, uključujući bilo koju nečistoću koja je neizbježiva posljedica proizvodnoga procesa.

4. Aktivne tvari jesu tvari ili mikroorganizmi, uključujući viruse, koje imaju opći ili poseban učinak na štetne organizme ili na bilje, biljne dijelove ili biljne proizvode.

5. Popis aktivnih tvari sadrži popis aktivnih tvari koje su dopuštene za uporabu u sredstvima u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Popis). Popis se usklađuje sa službenim Popisom aktivnih tvari dopuštenih u sredstvima u Europskoj uniji (u daljnjem tekstu: EU).

6. Stare aktivne tvari jesu aktivne tvari koje nisu na Popisu i koje su bile registrirane i stavljene u promet prije 26. srpnja 1993. godine u bilo kojoj državi članici EU.

7. Nove aktivne tvari jesu aktivne tvari koje nisu na Popisu, a bile su registrirane i stavljene u promet nakon 26. srpnja 1993. godine u bilo kojoj državi članici EU.

8. Pripravci su smjese ili otopine dviju ili više tvari od kojih je najmanje jedna aktivna tvar, a rabe se kao sredstva za zaštitu bilja.

9. Sredstva za zaštitu bilja jesu istovjetna kad je sadržaj aktivne tvari i drugih sastojaka u njima jednak unutar međunarodno propisanih odstupanja, uključujući nečistoće i druge sastojke u aktivnoj tvari, te ako se podudaraju fizikalno-kemijska svojstva pripravka, oznake, pakiranje i ambalaža, osim trgovačkog naziva pripravka.

10. Bilje jest živo bilje i živi biljni dijelovi, uključujući svježe voće i sjeme.

11. Biljni proizvodi jesu neprerađeni proizvodi biljnog podrijetla ili proizvodi biljnog podrijetla koji su prošli jednostavnu preradu, kao što je mljevenje, sušenje ili prešanje, isključujući bilje definirano u točki 10. ovoga članka.

12. Štetni organizmi bilja ili biljnih proizvoda jesu organizmi biljnog ili životinjskog svijeta te virusi, bakterije, fitoplazme i drugi patogeni organizmi koji su štetni za bilje i biljne proizvode.

13. Životinje su one životinjske vrste koje uobičajeno čovjek hrani, drži ili konzumira.

14. Promet je bilo koja opskrba sredstvima za zaštitu bilja, bilo naplaćena ili besplatna, uporaba i primjena, te uvoz koji podrazumijeva unošenje sredstva na carinsko područje Republike Hrvatske, osim skladištenja radi otpreme s carinskog područja Republike Hrvatske ili skladištenja radi njihova zbrinjavanja.

15. Registracija sredstva jest propisani upravni postupak u kojem nadležna uprava nakon primitka pisanog zahtjeva za registraciju sredstva od pravne ili fizičke osobe (podnositelja zahtjeva) upisane u Upisnik, obavlja registraciju sredstva, odnosno dopušta promet sredstva na području Republike Hrvatske.

16. Dobra poljoprivredna praksa jest obavljanje poljoprivredne djelatnosti na način kojim se omogućuje dobro gospodarenje poljoprivrednim zemljištem i reprodukcijskim materijalom uz uvažavanje prirodnih obilježja poljoprivrednog područja. Dobra poljoprivredna praksa obuhvaća optimalnu kombinaciju agrotehničkih mjera, uključujući primjenu sredstava za zaštitu bilja, s ciljem sačuvanja prirodne plodnosti poljoprivrednog zemljišta, sprječavanja onečišćenja okoliša, prekomjerne uporabe mineralnih i organskih gnojiva i sredstava, te da uzgojeno bilje ili biljni proizvodi namijenjeni za prehranu sadrže što je moguće manje ostataka sredstava. Pri tome primjenu sredstva treba prilagoditi karakteristikama okoliša.

17. Integrirana zaštita bilja jest racionalna primjena kombinacije bioloških, biotehnoloških, kemijskih ili oplemenjivačkih mjera kultiviranja bilja, pri čemu je uporaba kemijskih sredstava ograničena na najnužniju mjeru potrebnu za održavanje populacije štetnih organizama ispod razine koja može prouzročiti znatnu gospodarsku štetu ili gubitak.

18. Uređaji za primjenu sredstava jesu strojevi i uređaji za primjenu sredstava uključujući i njihove sastavne dijelove, koji utječu na ispravnost primjene.

19. Nadležna uprava za registraciju sredstava jest unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: nadležna uprava) koja provodi upravne poslove u području prometa sredstava, uporabe uređaja za primjenu sredstava, nadzora nad provođenjem ovoga Zakona, razmjene informacija, uspostave sustava uzajamnog obavještavanja i izvješćivanja Europske komisije.

 

II. PROMET SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Općenito

Članak 3.

(1) Sredstvo se ne smije staviti u promet niti rabiti na području Republike Hrvatske ako nije registrirano u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dopuštena je proizvodnja, skladištenje i promet, izuzimajući uporabu sredstva koje nije registrirano, a namijenjeno je prometu u drugoj državi, pod uvjetom da sredstvo neće biti stavljeno u promet niti se rabiti na području Republike Hrvatske.

(3) Za izvođenje pokusa u istraživačke i razvojne svrhe u kojima se ne ispušta sredstvo u okoliš, nije potrebno tražiti dopuštenje nadležne uprave.

 

Stavljanje sredstva za zaštitu bilja u promet

Članak 4.

(1) Sredstvo se može staviti u promet kao pripravak ako je registrirano pri nadležnoj upravi, te ako je razvrstano, pakirano, označeno i opremljeno etiketom s propisanim podacima (deklaracijom) i uputom za primjenu u skladu s posebnim propisima o opasnim tvarima i pripravcima te u skladu s provedbenim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(2) Sredstvo se ne smije nalaziti u prometu ako mu je prošao rok uporabe.

(3) Način razvrstavanja, pakiranja, označavanja sredstva, sadržaj etikete i upute za uporabu propisuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: ministar).

 

Uvjeti za obavljanje prometa sredstvima za zaštitu bilja

Članak 5.

(1) Prometom sredstava (izuzimajući primjenu) mogu se baviti pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje te djelatnosti sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, upisane u Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju promet sredstava (u daljnjem tekstu: Upisnik).

(2) Upisnik vodi nadležna uprava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Nadležna uprava utvrđuje ispunjava li pravna ili fizička osoba propisane uvjete za upis u Upisnik, a ako ih ispunjava, dodjeljuje im jedinstveni upisni broj.

(3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju imati odgovornu osobu za obavljanje prometa sredstvima za zaštitu bilja.

(4) Ured državne uprave županije, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležni za gospodarstvo rješenjem utvrđuju jesu li ispunjeni uvjeti za upis u Upisnik iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Osim uvjeta za upis u Upisnik, pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka koje se bave prometom sredstvima moraju ispunjavati i posebne uvjete glede prostora, opreme i stručnoga kadra.

(6) Detaljne uvjete kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe za upis u Upisnik iz stavka 1. i 2. ovoga članka, odgovornu osobu iz stavka 3. ovoga članka, sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika, način upisa i brisanje iz Upisnika, te uvjete iz stavka 4. ovoga članka propisuje ministar. Uvjete iz stavka 5. ovoga članka propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo.

 

Prikupljanje podataka i vođenje evidencija

Članak 6.

(1) Pravne i fizičke osobe koje se bave prometom sredstvima moraju voditi evidenciju o količini nabavljenih sredstava, količini sredstava u prometu, količini uskladištenih sredstava i količini sredstava koja su povučena iz prometa. O navedenim podacima obvezni su obavijestiti nadležnu upravu najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu.

(2) Pravne i fizičke osobe iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona obvezne su pored vođenja evidencije iz stavka 1. ovoga članka također voditi i evidenciju o uporabi sredstava, te podatke o uporabi proslijediti nadležnoj upravi najkasnije do 31. ožujka tekuće godine za proteklu godinu.

(3) Pravne i fizičke osobe koje se bave prometom registriranih sredstava, koja su na temelju oznaka opasnosti posebnim propisima koji uređuju kemikalije razvrstana u sredstva s oznakom T+, moraju pored evidencije iz prvog stavka ovoga članka voditi i evidenciju koja sadrži:

– podatke o sredstvu (trgovački naziv, namjena, rok uporabe),

– datum prodaje odnosno isporuke sredstva,

– količinu prodanog odnosno isporučenog sredstva,

– za pravne osobe navodi se naziv tvrtke, sjedište i matični broj, a za fizičke osobe ime i prezime, adresa i broj osobne iskaznice,

– potpis isporučitelja i primatelja.

(4) Pravne i fizičke osobe koje se bave prometom sredstva moraju čuvati najmanje pet godina podatke iz stavka 3. ovoga članka, te ih na zahtjev nadležne uprave dati na uvid.

(5) Detaljan sadržaj evidencija i izvješća, način vođenja evidencija i izvješćivanja propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo.

 

Prodaja sredstava za zaštitu bilja

Članak 7.

(1) Sredstva se prema oznakama opasnosti, pakiranju i načinu uporabe prodaju na sljedećim mjestima:

– u specijaliziranim prodavaonicama (poljoprivrednim ljekarnama) za sredstva,

– u ostalim prodavaonicama u kojima se ne prodaju prehrambene namirnice (vrtni centri, cvjećarnice i slično) ili u posebnom dijelu prodavaonice koja je fizički odvojena od one u kojoj se prodaju prehrambene namirnice.

(2) Mjesta prodaje iz stavka 1. ovoga članka određuje nadležna uprava rješenjem o registraciji sredstva.

(3) Sredstva za koja je u rješenju o registraciji određeno da se mogu prodavati samo u specijaliziranim prodavaonicama smiju se prodavati samo korisniku koji predoči

valjani dokaz o ispunjavanju uvjeta glede izobrazbe ili stručne osposobljenosti, sukladno odredbama članka 9. ovoga Zakona.

(4) Iznimno, odredba stavka 3. ovoga članka ne odnosi se na korisnike koji se bave poljoprivrednom djelatnošću samo za vlastite potrebe.

 

Pravilna uporaba sredstva za zaštitu bilja

Članak 8.

(1) Sredstvo se mora pravilno primjenjivati sukladno rješenju o registraciji.

(2) Sredstvo se primjenjuje u skladu s uputom za uporabu i uputom na etiketi, što uključuje pripremu propisane koncentracije uz poštivanje načela dobre poljoprivredne prakse, ako je moguće i integrirane zaštite bilja, te zaštite okoliša.

(3) Primjena sredstva iz zrakoplova nije dopuštena. U iznimnim slučajevima (primjena u šumama i na velikim ratarskim površinama u monokulturama) može se dopustiti primjena iz zrakoplova uz prethodno odobrenje nadležne uprave.

(4) Nije dopuštena uporaba sredstva na način koji bi prouzročio onečišćenje stambenih, gospodarskih i sličnih objekata u kojima obitavaju ljudi i životinje, te onečišćenje voda i susjednih zemljišta.

(5) Korisnici sredstava navedeni u članku 9. ovoga Zakona koji provode zaštitu bilja, obvezni su na propisan način voditi evidenciju o uporabi sredstava, brigu o pravilnom čuvanju sredstava i postupati s otpadom sredstava u skladu s propisima koji uređuju postupanje s otpadom.

(6) Davanje savjeta i preporuka, oglašavanje, i druge vrste promidžbe dopušteni su samo za registrirana sredstva, i to za namjene određene u rješenju o registraciji i u skladu s uputom na etiketi i s uputom za uporabu.

(7) Upute kojih su se korisnici sredstava pri primjeni sredstava obvezni pridržavati, sadržaj i način vođenja evidencije o uporabi sredstava propisuje ministar.

 

Korisnici sredstava za zaštitu bilja

Članak 9.

(1) Pravna ili fizička osoba koja se bavi poljoprivrednom djelatnošću i stavljanjem svojih proizvoda na tržište može primjenjivati sredstvo samo ako ispunjava propisane uvjete glede izobrazbe ili stručne osposobljenosti, te ako posjeduje odgovarajuće uređaje za pravilnu primjenu sredstva.

(2) Uvjete iz stavka 1. ovoga članka, program stručnog osposobljavanja te način provjere znanja za primjenu sredstva propisuje ministar.

 

Ostaci sredstava za zaštitu bilja

Članak 10.

(1) Ostaci sredstava na bilju ili biljnim proizvodima ili u bilju ili biljnim proizvodima, te u hrani ne smiju biti prisutni u koncentracijama višim od propisanih.

(2) Kada se utvrdi da su ostaci sredstava na bilju ili biljnim proizvodima, ili u bilju ili biljnim proizvodima te u hrani veći od propisane maksimalno dopuštene koncentracije, takvo bilje, biljne proizvode ili hranu treba uništiti ili na drugi način spriječiti njihovu uporabu za prehranu ljudi ili životinja.

(3) Maksimalno dopuštene koncentracije ostataka sredstava u hrani, na bilju ili biljnim proizvodima, ili u bilju ili biljnim proizvodima, bilje i biljne proizvode i hranu za koje se utvrđuju maksimalno dopuštene koncentracije ostataka sredstava, mjere i postupke koji se moraju poduzeti kada se laboratorijskim metodama utvrdi prekoračenje maksimalno dopuštenih koncentracija, te ostale mjere i postupke nadležnih tijela propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.

(4) Metode uzorkovanja za utvrđivanje ostataka sredstava u hrani, na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla i u njima propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.

 

Sredstva za zaštitu bilja označena sa T+

Članak 11.

(1) Registrirana sredstva koja su prema stupnju opasnosti označena sa T+ nisu namijenjena za opću uporabu i ne smiju se stavljati u slobodan promet.

(2) Promet i primjena sredstava iz stavka 1. ovoga članka dopušteni su samo pravnim i fizičkim osobama koje imaju zaposleno stručno osoblje osposobljeno za rad s otrovima i koje ispunjavaju propisane uvjete glede smještaja i opreme, te imaju dozvolu izdanu od nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti prometa i primjene otrova sukladno posebnim propisima koji se odnose na otrove.

(3) Uvjete glede stručnog osoblja, smještaja i opreme koje moraju udovoljiti pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.

 

Zabrana, ograničenje prometa i primjene

Članak 12.

(1) Kada u provedbi mjera i postupaka propisanih iz područja zaštite okoliša i novih znanstvenih i tehničkih spoznaja, postoje dokazi da je registrirano sredstvo opasnost za ljude ili okoliš, ministar može ograničiti ili zabraniti promet i primjenu sredstva na cijelom području Republike Hrvatske, ili na njezinu dijelu.

(2) Kada sredstvo sadrži određene aktivne tvari kojima je promet ograničen ili zabranjen u EU, ministar će ograničiti ili zabraniti promet, odnosno primjenu takva sredstva u Republici Hrvatskoj.

 

Podnositelj zahtjeva

Članak 13.

(1) Zahtjev za registraciju sredstva podnosi proizvođač ili pravna, odnosno fizička osoba koja nastupa u ime i za račun proizvođača, ima sjedište u Republici Hrvatskoj i odgovorna je za prvo stavljanje sredstva u promet.

(2) Sadržaj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

 

III. REGISTRACIJA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA

A. POSTUPAK REGISTRACIJE

Registracija sredstva za zaštitu bilja

Članak 14.

(1) Zahtjev za registraciju sredstva podnosi se nadležnoj upravi i uz njega se prilaže:

1. propisana dokumentacija potrebna za ocjenu aktivnih tvari u sredstvu, navedena u članku 15. stavku 3. ovoga Zakona, osim u slučaju navedenom u članku 16. stavku 2. ovoga Zakona,

2. propisana dokumentacija potrebna za ocjenu sredstva, navedena u članku 16. stavku 5. ovoga Zakona, i drugi podaci, dokumenti i uzorci potrebni za ispunjenje uvjeta za registraciju, ako to zahtijeva nadležna uprava.

(2) Ocjenu dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka provode osposobljeni stručnjaci Zavoda za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Zavod za zaštitu bilja), Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada i, kada je to potrebno, druge pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: ocjenjivači) koje ovlasti ministar.

(3) Ocjenjivači ne smiju istovremeno biti članovi Povjerenstva iz članka 20. ovoga Zakona.

(4) Na temelju međusobno usuglašenog mišljenja ocjenjivači daju prijedlog za registraciju sredstva na temelju kojeg nadležna uprava donosi rješenje o registraciji sredstva.

(5) Uvjete glede stručne osposobljenosti, sastava i načina rada ocjenjivača, uvjete koje moraju ispunjavati pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka i postupak ocjene aktivne tvari i sredstva, te donošenja prijedloga za registraciju sredstva iz stavka 4. ovoga članka propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo i ministra nadležnog za gospodarstvo.

(6) Pri prosuđivanju uvjeta za registraciju sredstva na osnovi aktivnih tvari uvrštenih na Popis iz članka 30. ovoga Zakona primjenjuju se jedinstvena načela za ocjenjivanje sredstva koja propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.

(7) Pri prosuđivanju uvjeta za registraciju sredstva na osnovi aktivnih tvari koje još nisu na Popisu iz članka 30. ovoga Zakona i nemaju potpunu dokumentaciju primjenjuju se uvjeti iz članka 23. ovoga Zakona.

 

Dokumentacija za ocjenu aktivne tvari

Članak 15.

(1) Uz zahtjev za registraciju aktivne tvari podnositelj zahtjeva prilaže propisanu dokumentaciju za ocjenu aktivne tvari.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako svi zahtijevani podaci nisu dostupni, podnositelj zahtjeva može umjesto podataka koji nedostaju priložiti odgovarajuće obrazloženje. Nadležna uprava ocijenit će opravdanost obrazloženja za svaki pojedini slučaj.

(3) Sadržaj dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka i način postupanja s dokumentacijom propisuje pravilnikom ministar uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.

 

Dokumentacija za ocjenu sredstva za zaštitu bilja

Članak 16.

(1) Uz zahtjev za registraciju sredstva podnositelj zahtjeva prilaže propisanu dokumentaciju za ocjenu aktivne tvari i sredstva.

(2) Ako sredstvo sadrži aktivnu tvar koja se već nalazi na Popisu aktivnih tvari, aktivnu tvar ne treba ponovno ocjenjivati ako se stupanj čistoće i vrste nečistoća znatno ne razlikuju od sastava navedenog u dokumentaciji za uvrštavanje aktivne tvari na Popis. Zahtjevu za registraciju sredstva potrebno je priložiti i dokaz o istovjetnosti aktivne tvari.

(3) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, podnositelj zahtjeva može, ako svi zahtijevani podaci nisu dostupni, umjesto podataka koji nedostaju priložiti odgovarajuće obrazloženje. Nadležna uprava ocijenit će opravdanost obrazloženja za svaki pojedini slučaj.

(4) Za sredstvo koje je već registrirano u nekoj od država članica EU, u skladu s odredbama članka 24. ovoga Zakona može se podnijeti zahtjev za priznavanje registracije uz koji je potrebno priložiti podatke o identitetu aktivne tvari, podatke o identitetu sredstva, dokaz o registraciji sredstva u nekoj od država članica EU uz ovjereni prijevod na hrvatski ili engleski jezik, izvatke dokumentacije iz članka 15. stavka 3. ovoga Zakona i stavka 5. ovoga članka, te obrazloženje opravdanosti primjene toga sredstva u uvjetima u Republici Hrvatskoj.

(5) Sadržaj dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka i način postupanja s dokumentacijom propisuje pravilnikom ministar uz suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo.

 

Sprječavanje ponavljanja pokusa na kralježnjacima

Članak 17.

(1) U postupku pripreme dokumentacije iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona priznaje se i inozemna dokumentacija o pokusima na životinjama, ako su pokusi za sredstvo koje je predmet registracije bili provedeni u skladu s načelima dobre laboratorijske prakse.

(2) Radi sprječavanja ponavljanja pokusa na kralježnjacima podnositelj zahtjeva mora, prije izvođenja pokusa na kralježnjacima, podnijeti upit nadležnoj upravi o tome je li već registrirano istovjetno sredstvo, te zatražiti ime ili naziv tvrtke, adresu ili sjedište vlasnika rješenja o registraciji sredstva.

(3) Podnositelj zahtjeva mora uz upit iz stavka 2. ovoga članka priložiti dokaz da domaći ili strani proizvođač namjerava registrirati sredstvo te postoji li na raspolaganju propisana dokumentacija.

(4) Kada nadležna uprava utvrdi da podnositelj zahtjeva traži registraciju sredstva koje je istovjetno već registriranom sredstvu neke druge osobe na koju glasi rješenje o registraciji sredstva, dostavit će podnositelju zahtjeva naziv i adresu tvrtke na koju glasi rješenje o registraciji sredstva registriranog sredstva, te o tom izvijestiti osobu ili osobe na koje glasi rješenje o registraciji sredstva.

(5) Podnositelj zahtjeva i osoba na koju glasi rješenje o registraciji sredstva trebaju poduzeti sve kako bi postigli dogovor o zajedničkoj uporabi podataka, a radi sprječavanja ponavljanja pokusa na kralježnjacima.

(6) Za provođenje pokusa na životinjama potrebno je prethodno dobiti dopuštenje upravnog tijela nadležnog za veterinarstvo.

 

Zaštita podataka

Članak 18.

(1) Nadležna uprava u postupku registracije sredstva ne smije u korist drugih podnositelja zahtjeva rabiti:

1. podatke iz dokumentacije o aktivnoj tvari priložene uz zahtjev za registraciju, osim:

– ako je podnositelj zahtjeva dobio suglasnost prvog podnositelja zahtjeva ili osobe na koju glasi rješenje o registraciji sredstva i to može dokazati odgovarajućim dokumentom,

– ili ako je proteklo najmanje deset godina od prvog uvrštavanja aktivne tvari na Popis,

– ili ako je prošlo najmanje deset godina od prve registracije aktivne tvari u nekoj od država članica EU,

– ili ako je proteklo pet godina od registracije sredstva na temelju primljenih dodatnih podataka, potrebnih za prvo uvrštavanje aktivne tvari na Popis, osim ako to petogodišnje razdoblje protekne prije desetogodišnjeg razdoblja iz druge i treće alineje ove točke, što vrijedi za promjenu uvjeta za uvrštavanje aktivne tvari ili za produljenje uvrštenja aktivne tvari na Popis;

2. podatke iz dokumentacije o sredstvu, priložene uz zahtjev za registraciju, osim:

– ako se za uporabu takvih podataka drugi podnositelj zahtjeva dogovori s prvim podnositeljem zahtjeva ili osobom na koju glasi rješenje o registraciji sredstva i to može dokazati odgovarajućim dokumentom,

– ili ako je proteklo deset godina od prve registracije sredstva u bilo kojoj državi članici EU, koje sadrži nove ili stare aktivne tvari.

 

Rješenje o registraciji sredstva za zaštitu bilja

Članak 19.

(1) Rješenje o registraciji sredstva iz članka 23. do članka 27. ovoga Zakona izdaje nadležna uprava.

(2) Rješenje o registraciji sredstva izdaje se na temelju prijedloga ocjenjivača iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona najkasnije 12 mjeseci nakon primitka potpune dokumentacije podnositelja zahtjeva.

(3) Iznimno od odredbi stavka 2. ovoga članka, za zahtjev za izmjenom ili dopunom rješenja o registraciji sredstva zbog manjih promjena koje nemaju utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš (promjena trgovačkog naziva sredstva, promjena naziva postojećeg proizvođača ili zastupnika, promjena sastava koji se sukladno međunarodnim standardima smatra manjom izmjenom bez promjene sadržaja aktivne tvari) nije potrebno mišljenje i prijedlog ocjenjivača, odnosno njihov prijedlog za registraciju sredstva.

(4) Rješenje o registraciji sredstva glasi na sredstvo i na podnositelja zahtjeva iz članka 13. ovoga Zakona. U rješenju moraju biti jasno napisani trgovački naziv sredstva, naziv i sadržaj aktivnih tvari i drugih opasnih tvari u sredstvu, podaci o uporabi, razvrstavanje i označavanje sredstva, dopuštena mjesta prodaje, karenca i najviše dopuštene koncentracije ostataka sredstava u hrani.

(5) Detaljan sadržaj rješenja o registraciji sredstva iz stavka 4. ovoga članka propisuje ministar.

 

Povjerenstvo

Članak 20.

(1) Za obavljanje poslova praćenja prometa sredstava i drugih poslova vezanih uz sredstva i ostatke sredstava određenih ovim Zakonom osniva se Povjerenstvo za sredstva za zaštitu bilja i ostatke sredstava za zaštitu bilja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao savjetodavno tijelo Ministarstva.

(2) Ministar rješenjem imenuje članove Povjerenstva iz redova znanstvenih i stručnih djelatnika iz područja poljoprivrede – biljnog zdravstva, šumarstva, vodoprivrede, zdravstva i zaštite okoliša.

(3) Članovi Povjerenstva ne smiju biti u sukobu interesa s podnositeljima zahtjeva ili s pravnim ili fizičkim osobama koje proizvode ili se bave prometom sredstava.

(4) Članovima Povjerenstva pripada naknada za rad u visini koju odredi ministar.

(5) Detaljne uvjete o sastavu Povjerenstva, djelokrugu i načinu rada propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo i ministra nadležnog za zaštitu okoliša.

 

Tajnost podataka

Članak 21.

(1) Nadležna uprava osigurava da će se prema podacima o industrijskim i trgovačkim tajnama koje je dostavio podnositelj zahtjeva iz članka 15. i 16. ovoga Zakona odnositi kao prema povjerljivima, ako to podnositelj zahtjeva zatraži i ako zahtjev ocijeni opravdanim, uz pridržavanje propisa o slobodnom pristupu informacijama.

(2) Povjerljivost se ne odnosi na:

– naziv i sadržaj svih aktivnih tvari i naziv sredstva, te najmanju čistoću tehničke aktivne tvari koju mora osigurati proizvođač,

– naziv ostalih tvari koje su razvrstane kao opasne u skladu s propisima o razvrstavanju, označavanju i pakiranju opasnih tvari,

– fizikalno-kemijske podatke o aktivnim tvarima i sredstvu,

– načine sprječavanja štetnih učinaka aktivnih tvari ili sredstva,

– sažetak rezultata testiranja za utvrđivanje učinkovitosti i neškodljivosti tvari ili sredstava za ljude, životinje i okoliš,

– preporučene postupke i sigurnosne mjere za smanjivanje rizika pri rukovanju, skladištenju, prijevozu, požaru i drugim opasnostima,

– određivanje sadržaja aktivnih tvari, nečistoća i drugih sastojaka u aktivnim tvarima i ostataka sredstava,

– metode zbrinjavanja otpada i ambalaže sredstva,

– postupke dekontaminacije u slučaju rasipanja ili istjecanja,

– podatke o prvoj pomoći i liječenju u slučaju štetnog djelovanja na ljude.

(3) Ako podnositelj zahtjeva naknadno obznani da informacije ili dio informacija iz stavka 1. ovoga članka ne smatra povjerljivima, mora o tome izvijestiti nadležnu upravu.

 

Izvješćivanje o potencijalno štetnim učincima sredstva za zaštitu bilja

Članak 22.

(1) Osoba na koju glasi rješenje o registraciji sredstva ili osoba iz članka 33. ovoga Zakona kojoj je odobreno proširenje primjene registriranog sredstva, obvezna je odmah izvijestiti nadležnu upravu o svim novim podacima, o mogućem opasnom utjecaju bilo kojeg sredstva ili ostataka sredstava na zdravlje ljudi, životinja, površinske i podzemne vode i okoliš općenito, uključujući nove spoznaje o mogućim ograničenjima plodoreda.

(2) Obveza iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na korisnika sredstva ako primijeti da sredstvo opasno utječe na zdravlje ljudi, životinja, površinske i podzemne vode i okoliš.

 

B. VRSTE REGISTRACIJE

Uvjeti za registraciju

Članak 23.

(1) Nadležna uprava izdat će rješenje o registraciji sredstva ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– da su aktivna tvar ili aktivne tvari u tom sredstvu uvrštene na Popis, na temelju dokumentacije iz članka 15. stavka 3. i članka 16. stavka 5. ovoga Zakona,

– da je sredstvo u skladu s propisom kojim se uređuju jedinstvena načela za ocjenjivanje sredstva, navedenim u članku 14. stavku 6. ovoga Zakona,

– da je sredstvo u skladu s uvjetima navedenim od točke 1. – 5. stavka 2. ovoga članka.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka, sredstvo se može registrirati na temelju dokumentacije iz članka 15. stavka 2. i članka 16. stavka 3. ovoga Zakona, ako je u tijeku postupak za uvrštavanje na Popis aktivne tvari iz tog sredstva u EU te ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. da je, u skladu sa znanstvenim i tehničkim razvojem i na temelju ocjene sredstva, utvrđeno da uz pravilnu primjenu sredstvo:

– djeluje učinkovito,

– nema neprihvatljivog učinka na bilje ili biljne proizvode,

– ne uzrokuje nepotrebne patnje štetnih glodavaca koji se suzbijaju,

– nema štetan utjecaj na zdravlje ljudi ili životinja, izravno ili neizravno (npr. putem vode za piće, hrane ili stočne hrane) ili na površinske i podzemne vode,

– nema neprihvatljiv utjecaj na okoliš, uzimajući u obzir ponašanje sredstva u okolišu, naročito onečišćenje površinskih i podzemnih voda, uključujući vodu za piće, te utjecaj na organizme na koje se ne odnosi primjena,

– ne nakuplja se u tlu i hranidbenom lancu;

2. da je, s pomoću metoda prihvaćenih po propisanom postupku u EU ili dogovorenim među nadležnim tijelima država članica EU, moguće utvrditi sadržaj aktivnih tvari i toksikoloških i ekotoksikoloških važnih nečistoća i sastojaka u tehničkoj aktivnoj tvari i pripravku;

3. da je odgovarajućim metodama moguće utvrditi ostatke sredstava koji mogu znatno utjecati na zdravlje ljudi i okoliš, a posljedica su pravilnog načina primjene;

4. da se utvrđena fizikalno-kemijska svojstva smatraju prihvatljivima u uvjetima odgovarajuće primjene i skladištenja sredstva;

5. da su u dokumentaciji predložene maksimalno dopuštene koncentracije ostataka sredstava u hrani te predložene karence za zatražene primjene.

6. Nadležna uprava će odbiti rješenjem registraciju sredstva ako ostaci u tlu ograničavaju plodored dulje od dvije godine.

(3) Dokumentacija iz članka 15. stavka 3. i članka 16. stavka 5. ovoga Zakona, priložena uz zahtjev za registraciju, mora biti pripremljena na temelju metoda koje propisuje ministar. Metode se trebaju izvoditi u odgovarajućim prilikama poljoprivredne proizvodnje, zaštite bilja i okoliša koje odgovaraju okolnostima u kojima će se sredstvo primjenjivati na području Republike Hrvatske. Metode za prikupljanje podataka o svojstvima i utjecaju sredstava na zdravlje ljudi i životinja, te na okoliš, moraju se provoditi u skladu s načelima dobre laboratorijske prakse. Metode za utvrđivanje učinkovitosti sredstva moraju se provoditi u ustanovama koje posjeduju potvrdu nadležne uprave o ispunjavanju uvjeta glede dobre istraživačke prakse.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, dio sredstava koji u sebi ne sadrži aktivne tvari (npr. ljepljive ploče, ljepljive trake, ljepljive, fizičke i feromonske lovke) ne podliježe postupku registracije sredstva.

(5) Sredstvo namijenjeno za primjenu u poljoprivredi može se na temelju zahtjeva registrirati i za primjenu na nepoljoprivrednim površinama, ako su ispunjeni propisani uvjeti iz točke 1. – 5. stavka 2. ovoga članka. Podnositelj zahtjeva treba priložiti dokumentaciju propisanu člankom 15. stavkom 3. i člankom 16. stavkom 5. ovoga Zakona.

 

Priznavanje registracije

Članak 24.

(1) Podnositelj zahtjeva može zahtijevati da se sredstvu koje sadrži aktivnu tvar ili aktivne tvari uvrštene na Popis iz članka 30. ovoga Zakona registrira na temelju obavljene registracije u drugoj državi članici EU, ako je to sredstvo bilo registrirano u skladu s jedinstvenim načelima za ocjenjivanje sredstva iz članka 14. stavka 6. ovoga Zakona i ako su pri predloženoj primjeni sredstva na području Republike Hrvatske prilike u poljoprivrednoj proizvodnji, zaštiti bilja i okolišu, uključujući klimatske uvjete važne za primjenu sredstva, usporedive s prilikama u drugim državama članicama iste klimatske zone. U tim slučajevima nije potrebno na području Republike Hrvatske još jednom obavljati testove i analize navedene u članku 23. ovoga Zakona. Zahtjevu za priznavanje registracije treba priložiti dokumentaciju iz članka 16. stavka 4. ovoga Zakona.

(2) Nadležna uprava može odbiti zahtjev iz stavka 1. ovoga članka zbog neusporedivosti prilika poljoprivredne proizvodnje, zaštite bilja, okoliša ili klimatskih uvjeta. Nadležna uprava zatražit će da se testovi, analize ili ispitivanja obave u Republici Hrvatskoj, te može odrediti i dodatne uvjete glede primjene sredstva zbog:

– posebne ekološke osjetljivosti na određenim područjima (kraš­ka područja),

– razlika u prehrambenim navikama stanovništva,

– pojave rezistentnosti.

(3) Nadležna uprava može, uz suglasnost s podnositeljem zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka u postupku priznavanja registracije, uz uvažavanje odredbi iz članka 23. stavka 2. točke 1. i na temelju mišljenja ocjenjivača iz članka 14. stavka 2. i 4. ovoga Zakona, izmijeniti predloženu primjenu sredstva da bi se izuzele iz usporedbe sve neusporedive prilike u poljoprivrednoj proizvodnji, zaštiti bilja ili okolišu, uključujući i klimatske uvjete.

(4) U postupku rješavanja zahtjeva za priznavanje registracije sredstva potrebno je uzeti u obzir i uvjete određene propisima Republike Hrvatske o zaštiti na radu pravnih i fizičkih osoba koje dolaze u doticaj sa sredstvom u prometu te korisnika sredstva.

(5) Nadležna uprava može u postupku priznavanja registracije ograničiti primjenu sredstvu zbog razlika u prehrambenim navikama stanovništva u Republici Hrvatskoj radi sprječavanja izloženosti potrošača ostacima sredstva višim od dopuštenoga dnevnog unosa (ADI).

 

Rok valjanosti registracije i produljenje

Članak 25.

(1) Nadležna uprava na temelju prijedloga ocjenjivača iz članka 14. stavka 4. ovoga Zakona registrira sredstvo na rok valjanosti koji ne može biti dulji od deset godina.

(2) Sredstvu se može višekratno produljiti registracija, svaki put najviše do deset godina. Zahtjev za produljenje registracije podnosi se nadležnoj upravi najmanje dvanaest mjeseci prije isteka roka valjanosti registracije.

(3) Ako su nastale promjene uvjeta na temelju kojih je sredstvo bilo registrirano, nadležna uprava zahtijevat će cjelovitu dokumentaciju za ocjenu sredstva, ili određen dio dokumentacije potrebne za donošenje odluke o produljenju roka valjanosti registracije.

(4) Registrirano sredstvo podliježe u bilo koje vrijeme ponovnoj ocjeni ako sredstvo više ne udovoljava nekom od zahtjeva iz članka 23. stavka 1. i 2. ovoga Zakona. U takvom slučaju nadležna će Uprava, od osobe na koju glasi rješenje o registraciji sredstva ili od pravne ili fizičke osobe kojoj je bilo odobreno proširenje primjene sredstva iz članka 33. ovoga Zakona, zahtijevati dokumentaciju i dodatne podatke potrebne za ponovnu ocjenu sredstva.

(5) Detaljne uvjete za produljenje registracije i za ponovnu ocjenu sredstva propisuje ministar.

 

Privremena registracija

Članak 26.

(1) Kada sredstvo sadrži novu aktivnu tvar za koju je podnositelj zahtjeva iz članka 13. ovoga Zakona podnio dokumentaciju iz članka 15. stavka 3. i članka 16. stavka 5. ovoga Zakona i za koju je Europska komisija izdala odluku o potpunosti dokumentacije, nadležna uprava može unutar tri godine od datuma izdavanja odluke Europske komisije izdati rješenje o privremenoj registraciji sredstva na rok od najviše tri godine, uz uvjet da sredstvo ispunjava uvjete iz članka 23. stavka 2. točke 1. – 5. ovoga Zakona.

(2) U rješenju o privremenoj registraciji iz stavka 1. ovoga članka privremeno se utvrđuju maksimalno dopuštene koncentracije ostataka sredstva u poljoprivrednim proizvodima. Pri određivanju privremene maksimalne dopuštene koncentracije ostataka uzimaju se u obzir uvjeti predložene primjene sredstva.

(3) Kad Europska komisija odlukom produlji rok iz prvoga stavka ovoga članka, nadležna uprava može produljiti rok privremene registracije sredstva.

 

Izmjena rješenja o registraciji

Članak 27.

(1) Kada se promijene uvjeti koji su bili temelj za izdavanje rješenja o registraciji sredstva, nadležna će uprava na zahtjev osobe na koju glasi rješenje o registraciji sredstva ili po službenoj dužnosti izmijeniti rješenje o registraciji sredstva.

(2) Nadležna uprava će izmijeniti rješenje o registraciji sredstva ako se na temelju razvoja znanstvenih i tehničkih saznanja može izmijeniti način uporabe i korištene količine.

(3) Izmjene u rješenju o registraciji sredstva iz stavka 1. i 2. ovoga članka mogu se odobriti jedino ako se utvrdi da se uvjeti iz članka 23. stavka 2. točke 1. i dalje ispunjavaju.

(4) Nadležna uprava će na prijedlog osobe na koju glasi rješenje o registraciji sredstva također izmijeniti rješenje o registraciji sredstva ako je to isto sredstvo toga proizvođača registrirano u bilo kojoj državi članici EU pod istim ili drugim trgovačkim nazivom.

(5) Nadležna uprava može zahtijevati dodatne podatke, dokumente i uzorke koji su mu potrebni za prosudbu opravdanosti izmjene rješenja o registraciji sredstva.

 

C. PRESTANAK VALJANOSTI REGISTRACIJE

Prestanak valjanosti registracije

Članak 28.

(1) Valjanost registracije prestaje vrijediti:

1. nakon isteka roka valjanosti iz rješenja o registraciji na koji je sredstvo bilo registrirano, ako se registracija ne produljuje;

2. prestankom valjanosti rješenja o registraciji:

– na zahtjev osobe na koju glasi rješenje o registraciji sredstva,

– kada nisu ispunjene ili više ne postoje pretpostavke za izdavanje rješenja o registraciji sredstva,

– kada su dostavljeni lažni podaci ili podaci o činjenicama koje dovode u zabludu, a na temelju kojih je dobiveno rješenje o registraciji sredstva,

– kada sredstvo prestane ispunjavati uvjete za registraciju sredstva,

– u slučajevima zabrane prometa sredstva na cijelom području Republike Hrvatske iz članka 12. ovoga Zakona,

– kad osoba na koju glasi rješenje o registraciji sredstva ne podnese dokumentaciju iz članka 16. stavka 5. ovoga Zakona u roku propisanom u članku 25. stavku 2. ovoga Zakona,

– kada se aktivna tvar izbriše iz Popisa iz članka 30. ovoga Zakona;

3. prestankom valjanosti rješenja o privremenoj registraciji iz članka 26. ovoga Zakona u skladu s odlukom Europske komisije o neuvrštavanju aktivne tvari na Popis.

(2) Kada osoba na koju glasi rješenje o registraciji sredstva odluči da prije isteka registracije više neće stavljati u promet sredstvo, dužna je o tome izvijestiti nadležnu upravu i dostaviti pisano obrazloženje prije prestanka obavljanja prometa toga sredstva.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, nakon isteka roka iz rješenja o registraciji, sredstvo se može nalaziti u prometu najviše 18 mjeseci od isteka registracije radi prodaje postojećih zaliha.

(4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, nadležna uprava može donijeti odluku da se nakon prestanka valjanosti registracije sredstva zalihe tog sredstva odstrane u skladu s propisima koji uređuju opasni otpad. Nadležna uprava može u rješenju o ukidanju registracije osobi na koju glasi rješenje o registraciji sredstva odrediti razdoblje u kojem može prodati postojeće zalihe sredstva ili odrediti odstranjenje zalihe sukladno s propisima koji uređuju opasni otpad.

(5) Detaljnije uvjete o postupanju sa zalihama sredstva iz stavka 4. ovoga članka propisuje ministar.

 

D. UPISNIK SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Upisnik sredstava za zaštitu bilja

Članak 29.

(1) Nadležna uprava vodi Upisnik sredstava na temelju izdanih rješenja o registraciji. Upisnik registriranih sredstava objavljuje se u »Narodnim novinama«.

(2) Sadržaj Upisnika registriranih sredstava i rokove objave u »Narodnim novinama« propisuje ministar.

 

E. POPIS AKTIVNIH TVARI

Popis aktivnih tvari

Članak 30.

Popis aktivnih tvari objavljuje se u »Narodnim novinama«. Rokove objave propisuje ministar.

 

IV. DOZVOLE

Dozvola za istraživanja ili razvoj

Članak 31.

(1) Svako ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe koje uključuje istraživanje neregistriranog sredstva u okolišu, dopušteno je samo na temelju prethodne dozvole za istraživanje ili razvoj. Dozvolu izdaje nadležna uprava, i to za ograničenu količinu sredstva ili za ograničeno područje istraživanja.

(2) Na temelju pisanog zahtjeva i pozitivnog mišljenja ocjenjivača, nadležna uprava izdat će dozvolu iz stavka 1. ovoga članka ako sredstvo nije opasno za zdravlje ljudi i životinja i ako nema nepovoljnog utjecaja na okoliš.

(3) Ako nadležna uprava utvrdi da bi predložena istraživanja za koja je podnesen pisani zahtjev mogla imati štetan utjecaj na zdravlje ljudi i životinja ili neprihvatljivo štetan utjecaj na okoliš, može na prijedlog ocjenjivača zabraniti istraživanja ili ih dopustiti uz ispunjavanje uvjeta za sprječavanje štetnog utjecaja.

(4) Uvjeti koje mora ispunjavati podnositelj zahtjeva, sadržaj zahtjeva, sadržaj dozvole, uvjete za provođenje istraživanja i rok istraživanja propisuje ministar.

 

Izvanredna dozvola

Članak 32.

(1) U slučaju izvanrednih okolnosti koje može prouzročiti štetni organizam, a nije ga moguće suzbiti ili ograničiti na odgovarajući način s registriranim sredstvom niti drugim mjerama, ili u slučaju nestašice sredstava na tržištu, nadležna uprava može izdati izvanrednu dozvolu za promet neregistriranog sredstva.

(2) Postupak za izdavanje izvanredne dozvole može se pokrenuti po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke. U postupku izdavanja dozvole nadležna uprava zahtijeva stručno mišljenje ocjenjivača iz članka 14. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Nadležna uprava izdat će izvanrednu dozvolu za promet neregistriranog sredstva po službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke i kada na tržištu nema registriranih sredstava za određene namjene (tretiranje određenih vrsta sjemena, tretiranje sjemena određenim sredstvom i slično), ako je takav zahtjev ili potreba u skladu s dostignućima znanosti, dobrom gospodarskom praksom te postupcima i standardima EU.

(4) Sadržaj zahtjeva i sadržaj izvanredne dozvole propisuje ministar.

 

Dozvola za proširenje primjene /male kulture i male namjene

Članak 33.

(1) Stručne i znanstvene institucije iz područja poljoprivrede i šumarstva, pravne i fizičke osobe koje se profesionalno bave poljoprivrednom ili šumarskom djelatnošću mogu podnijeti zahtjev nadležnoj upravi za proširenje primjene već registriranog sredstva za druge primjene (male kulture ili male namjene).

(2) Podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka dužan je uz zahtjev priložiti podatke ili dokumentaciju kojom obrazlaže zahtjev za proširenje područja primjene registriranog sredstva.

(3) Nadležna uprava može izdati dozvolu za proširenje primjene ako su ispunjeni uvjeti iz članka 23. stavka 2. točke 1. podstavka 3., 4., i 5. i točke 5. tog stavka ovoga Zakona, te na temelju prijedloga ocjenjivača. Obavijest o proširenju primjene navodi se na dodatnoj uputi za uporabu, ili u službenom glasilu.

(4) Ministar propisuje detaljne uvjete izdavanja dozvole iz stavka 1. ovoga članka i sadržaj dozvole, te određuje što se smatra malim kulturama ili malim namjenama.

 

V. STRUČNE INSTITUCIJE ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA, OSTATKE SREDSTAVA I UREĐAJE ZA PRIMJENU SREDSTAVA

Ovlaštene pravne osobe

Članak 34.

(1) Znanstvene i stručne poslove i zadaće iz područja sredstava i uređaja za primjenu sredstava, poslove referentnog laboratorija Republike Hrvatske za praćenje ostataka sredstava koji proistječu iz ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, te iz odredbi međunarodnih konvencija i ugovora iz područja sredstava i uređaja za njihovu primjenu, koji obvezuju Republiku Hrvatsku, obavljaju:

– Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske,

– Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada,

– Hrvatski zavod za javno zdravstvo,

– Zavod za mehanizaciju poljoprivrede Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku,

– Zavod za mehanizaciju poljoprivrede Agronomskog fakulteta u Zagrebu, (u daljnjem tekstu: stručne institucije), svaki u sklopu svog djelokruga rada.

(2) U slučaju potrebe ministar može ovlastiti i druge znanstvene i stručne institucije za provođenje određenih stručnih poslova i zadataka iz područja sredstava, ostataka sredstava i uređaja za primjenu sredstava.

(3) Uvjete glede prostorija, opremljenosti i stručne osposobljenosti zaposlenika koje trebaju ispunjavati stručne institucije iz stavka 1. i 2. ovoga članka propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo i ministra nadležnog za gospodarstvo.

Znanstveni i stručni poslovi i zadaće na području registracije, prometa sredstava za zaštitu bilja i uređaja za primjenu sredstava

Članak 35.

(1) Znanstveni i stručni poslovi i zadaće na području registracije sredstava, ostataka sredstava, te prometa koje obavljaju stručne institucije iz članka 34. ovoga Zakona naročito su:

1. zadaće na području ispitivanja i ocjenjivanja sredstava u postupku registracije,

2. znanstveno-stručna potpora nadležnoj upravi u postupku registracije sredstava i utvrđivanja maksimalno dopuštenih koncentracija ostataka sredstava,

3. procjena rizika u vezi s donošenjem stručnih podloga za utvrđivanje maksimalno dopuštenih koncentracija ostataka sredstava (u suradnji s Hrvatskom agencijom za hranu),

4. laboratorijska ispitivanja sredstava,

5. praćenje ostataka sredstava u hrani, na bilju ili u bilju ili biljnim proizvodima, ili u okolišu,

6. provedba godišnjeg programa Ministarstva postregistracijske kontrole sredstava,

7. provedba godišnjeg programa Ministarstva praćenja (monitoring) ostataka sredstava,

8. izrada stručnih podloga i mišljenja iz područja sredstava i ostataka sredstava za potporu nadležnoj upravi pri donošenju odluka,

9. provođenje istraživačkih i razvojnih djelatnosti iz predmetnog područja,

10. razvijanje i uvođenje novih postupaka u dobroj poljoprivrednoj praksi,

11. uvođenje europskih standarda na području testiranja biološke učinkovitosti sredstava,

12. zadaci na području evidencije prometa sredstvima,

13. sudjelovanje pri uspostavi i razvijanju informacijskog sustava sredstava i ostataka sredstava,

14. zadaće vezane uz stručno osposobljavanje (sustavnu izobrazbu) osoba odgovornih za promet sredstvima i korisnika sredstava,

15. druge zadaće iz područja sredstava, ostataka sredstava i uređaja za primjenu sredstava.

(2) Znanstveni i stručni poslovi i zadaće na području uređaja za primjenu sredstava koje obavljaju stručne institucije iz članka 34. ovoga Zakona naročito su:

1. izrada stručnih podloga za podršku odlučivanju nadležnoj upravi na području uređaja za primjenu sredstava,

2. zadaće vezane uz stručno osposobljavanje na području uređaja za primjenu sredstava,

3. sudjelovanje pri uvođenju, razvijanju i uspostavi informacijskog sustava na području uređaja za primjenu sredstava,

4. provođenje istraživačke i razvojne djelatnosti,

5. obavljanje drugih zadaća na području uređaja za primjenu sredstava.

Financiranje znanstvenih i stručnih poslova i zadaća

Članak 36.

Financijska sredstva za obavljanje znanstvenih i stručnih poslova i zadaća iz članka 35. ovoga Zakona osiguravaju se u državnom proračunu, osim za poslove koji se obavljaju na zahtjev pravnih i fizičkih osoba za koje one plaćaju naknadnu sukladno članku 56. ovoga Zakona.

 

VI. DAVATELJI USLUGA

Poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama

Članak 37.

(1) Poslove suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu sredstvima za zaštitu bilja obavljaju pravne i fizičke osobe koje udovoljavaju propisanim uvjetima (u daljnjem tekstu: davatelji usluga).

(2) Davatelji usluga iz stavka 1. ovoga članka upisuju se u Upisnik pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju poslove suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama u poljoprivredi i šumarstvu sredstvima za zaštitu bilja.

(3) Uvjete iz stavka 1. ovoga članka, te uvjete za upis u Upisnik iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo.

(4) Ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležni za gospodarstvo utvrđuju rješenjem ispunjavaju li davatelji usluga propisane uvjete.

 

VII. UREĐAJI ZA PRIMJENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Certifikat

Članak 38.

(1) U promet se smiju stavljati samo uređaji za primjenu sredstava koji propisanom uporabom jamče, za ljude i okoliš, sigurnu primjenu sredstava i koji posjeduju svjedodžbu o prikladnosti (u daljnjem tekstu: certifikat) o ispunjavanju propisanih uvjeta.

(2) Proizvođač ili uvoznik uređaja za primjenu sredstva treba prije stavljanja u promet, na vlastiti zahtjev, pribaviti certifikat kojim se potvrđuje da uređaj ispunjava propisane uvjete.

(3) Ministar može propisati da za određene vrste uređaja za primjenu sredstava nije potreban certifikat.

(4) Uvjete koje moraju ispunjavati uređaji za primjenu sredstava i visinu troškova za izdavanje certifikata propisuje ministar.

 

Certifikacijsko tijelo

Članak 39.

(1) Proizvođač ili uvoznik podnosi certifikacijskom tijelu zahtjev za izdavanje certifikata.

(2) Certifikacijsko tijelo jest pravna ili fizička osoba koju rješenjem ovlašćuje ministar, uz uvjet da ispunjava propisane uvjete glede stručne osposobljenosti zaposlenika, prostora i opreme.

(3) Certifikacijsko tijelo vodi evidenciju o vrsti, tipu i godištu certificiranih uređaja, datumu izdavanja certifikata te o proizvođaču ili uvozniku. Certifikacijsko tijelo dužno je čuvati podatke iz evidencije najmanje 10 godina od izdavanja certifikata, te ih na zahtjev uprave dati na uvid.

(4) Način izdavanja ovlaštenja iz stavka 2. ovoga članka, te sadržaj i način vođenja evidencije i uvjete iz stavka 2. i 3. ovoga članka propisuje ministar.

 

Redoviti pregled uređaja

Članak 40.

(1) Vlasnik uređaja za primjenu sredstava može upotrebljavati samo one uređaje koji se redovito pregledavaju i koji nose znak o redovitom pregledu.

(2) Nakon obavljenoga redovitog pregleda, pravna ili fizička osoba iz članka 41. stavka 1. ovoga Zakona izdaje znak o obavljenom redovitom pregledu.

(3) Ministar može propisati da za određene vrste uređaja iz stavka 1. ovoga članka pregled nije obvezan.

 

Znak o redovitom pregledu

Članak 41.

(1) Znak o redovitom pregledu izdaje pravna ili fizička osoba, koju rješenjem ovlašćuje ministar ako ispunjava uvjete glede prostora, opreme i stručne osposobljenosti zaposlenika.

(2) Pravne i fizičke osobe koje obavljaju preglede uređaja iz članka 40. ovoga Zakona dužne su voditi evidenciju o rezultatima pregleda, vlasnicima pregledanih uređaja (osobno ime, naziv tvrtke i adresa) i rezultatu pregleda zasebno za svaki uređaj. Podaci iz evidencije čuvaju se najmanje 6 godina.

(3) Uvjete iz stavka 1. ovoga članka, sadržaj redovitih pregleda, vođenje evidencije, oblik i rok valjanosti znaka iz članka 40. stavka 2. ovoga Zakona propisuje ministar.

 

VIII. MEĐUNARODNI PROMET

Uvoz sredstava za zaštitu bilja

Članak 42.

(1) Sredstva mogu uvoziti samo pravne i fizičke osobe vlasnici rješenja o registraciji sredstva, ili od njih odgovarajućim dokumentom ovlašteni uvoznici upisani u Upisnik iz članka 5. ovoga Zakona. Pravne i fizičke osobe dužne su pri uvozu pošiljku sredstava prijaviti fitosanitarnoj inspekciji na ulaznom graničnom prijelazu u Republiku Hrvatsku.

(2) Nadzor nad uvozom sredstava obavlja fitosanitarni inspektor.

(3) Granične prijelaze za promet sredstvima preko državne granice određuje ministar, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.

 

Uvoz uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja

Članak 43.

(1) Dopušten je uvoz samo onih uređaja za primjenu sredstava koje prati certifikat ili dozvola nadležnog tijela. Ako nije međunarodnim ugovorom drukčije određeno, carinska služba neće odobriti carinjenje i uporabu uređaja, uz izuzeće provoza i carinskog skladištenja, ako uređaj nema propisani certifikat ili dozvolu nadležnog tijela.

(2) Ministar propisuje uvjete za uvoz na temelju dozvole.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ministar može propisati da za određene vrste uređaja nije potreban certifikat, odnosno dozvola.

 

IX. NADLEŽNA UPRAVA

Ovlaštenja i zadaće nadležne uprave

Članak 44.

Ovlaštenja i zadaće nadležne uprave po ovom Zakonu jesu:

1. koordinacija poslova vezanih uz registraciju sredstava,

2. vođenje postupka registracije i izdavanje dozvola i rješenja o registraciji sredstava,

3. vođenje upisnika, popisa i evidencija,

4. priprema propisa i obavljanje drugih upravnih zadaća iz radnog djelokruga te briga o njihovoj provedbi,

5. utvrđivanje ispunjavanja uvjeta i upisivanje u Upisnik iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona,

6. praćenje stanja na području prometa sredstvima i sudjelovanje u pripremi mjera,

7. priprema, koordinacija i praćenje propisanih programa vezanih za mjere i pravilnu primjenu sredstava (postregistracijske kontrole sredstava) te briga za izvođenje programa,

8. uvođenje načela dobre poljoprivredne prakse i integrirane zaštite bilja,

9. priprema i koordinacija poslova vezanih uz ostatke sredstava i provođenje programa praćenja (monitoringa) ostataka sredstava u hrani, na bilju ili biljnim proizvodima, ili u bilju ili biljnim proizvodima,

10. priprema izvješća, analiza, informacija i druge građe za tijela i međunarodne organizacije o kojima je Republika Hrvatska obvezna izvješćivati u skladu s propisima i na temelju međunarodnih ugovora,

11. briga o informiranju javnosti i zainteresiranih o poslovima iz djelokruga rada,

12. izdavanje publikacija iz djelokruga rada,

13. uspostava i razvoj informacijsko-komunikacijskog sustava iz djelokruga rada, prikupljanje, obrada, posredovanje i pohrana podataka iz djelokruga rada i upravljanje informacijskim sustavom,

14. briga o provođenju stručnog upotpunjavanja znanja i osposobljavanja zaposlenika iz djelokruga rada,

15. suradnja s drugim tijelima u državi i inozemstvu u sklopu djelokruga rada,

16. obavljanje drugih zadaća iz svog djelokruga rada.

 

X. NADZOR

Inspekcija

Članak 45.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, te nadzor nad radom stručnih institucija uključenih u znanstvene i stručne poslove i zadaće iz područja sredstava obavlja Ministarstvo.

(2) Inspekcijski nadzor u provođenju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja fitosanitarna inspekcija, poljoprivredna inspekcija i veterinarska inspekcija Ministarstva i sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

(3) Poslove inspekcijskog nadzora iz stavka 2. ovoga članka provode fitosanitarni inspektori, poljoprivredni inspektori, veterinarski i sanitarni inspektori, svaki u sklopu svojih nadležnosti, sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, te posebnih propisa.

(4) Uvjeti za obavljanje poslova fitosanitarnog inspektora, veterinarskog inspektora i sanitarnog inspektora propisani su posebnim zakonima.

(5) Poslove poljoprivrednog inspektora može obavljati osoba koja ima završeni Agronomski fakultet ili Poljoprivredni ili Šumarski fakultet određenog studija, odsjeka ili smjera i pet godina radnog iskustva u struci te položen državni stručni ispit iz područja sredstava za zaštitu bilja.

(6) Inspektori iz stavka 3. ovoga članka imaju iskaznicu kojom dokazuju svoj identitet i ovlasti.

(7) Određeni studij, odsjek ili smjer fakulteta navedenih u stavku 5. ovoga članka i program posebnog dijela državnoga stručnog ispita iz područja sredstava za zaštitu bilja propisuje ministar.

 

Ovlaštenja fitosanitarnog inspektora

Članak 46.

Fitosanitarni inspektor na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega ima sljedeća ovlaštenja:

1. provjerava nalazi li se sredstvo koje se uvozi u Upisniku registriranih sredstava iz članka 29. stavka 1. ovoga Zakona, ili sredstvo ima rješenje kojim se dopušta njegov uvoz,

2. provjerava ostalu dokumentaciju koja prati sredstvo,

3. nadzire obavljanje znanstvenih i stručnih poslova institucija iz članka 34. ovoga Zakona te poslova koje obavljaju davatelji usluga iz članka 37. ovoga Zakona,

4. zabranjuje uvoz sredstva pravnoj ili fizičkoj osobi ako nije upisana u Upisnik iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona i o tome obavještava nadležnu upravu,

5. zabranjuje uvoz sredstva ako sredstvo nije odgovarajuće registrirano, razvrstano, pakirano i označeno, te opremljeno s uputom za uporabu, ako nema odgovarajuću dozvolu ili je promet tog sredstva zabranjen, osim u slučajevima propisanim člankom 3. stavkom 2. ovoga Zakona,

6. privremeno zabranjuje uvoz sredstva, kada je potrebno ispraviti nedostatke na pošiljci sredstva ili na dokumentaciji koja je prati,

7. podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, u slučajevima određenima ovim Zakonom,

8. poduzima i druge radnje i postupke koji su od interesa za cijelo područje Republike Hrvatske, potrebne za provedbu ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, kao i radnje i postupke za koje je ovlašten posebnim propisima.

 

Ovlaštenja poljoprivrednog inspektora

Članak 47.

Poljoprivredni inspektor ima na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega sljedeća ovlaštenja:

1. zabranjuje promet sredstva ako za njega nije izdano rješenje o registraciji,

2. zabranjuje promet zabranjenih sredstava,

3. zabranjuje promet sredstvu ako mu je istekao rok uporabe,

4. provjerava ispunjavaju li pravne ili fizičke osobe iz članka 5. ovoga Zakona uvjete za obavljanje prometa sredstvima i ostale uvjete propisane člankom 5. ovoga Zakona,

5. zabranjuje, do otklanjanja nepravilnosti, obavljanje djelatnosti prometa sredstvima ako pravne ili fizičke osobe nisu upisane u Upisnik iz članka 5. ovoga Zakona ili ako ne ispunjavaju propisane uvjete; o tome inspektor obavještava nadležnu upravu,

6. uzima uzorke za postregistracijsku kontrolu sredstva,

7. zabranjuje promet sredstvu ako sredstvo nije u skladu s rješenjem o registraciji (npr: ambalaža, sadržaj etikete (deklaracije), razvrstavanje, oznake, uputa za uporabu, fizikalno-kemijska svojstva i drugo), i

8. zabranjuje promet sredstvu kad je u postregistracijskoj kontroli utvrđeno da je sredstvo neispravno,

9. zabranjuje korisniku nepravilnu primjenu sredstva,

10. utvrđuje identitet prekršitelja kad sumnja da se ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona, po potrebi fotografiranjem ili snimanjem,

11. uzima uzorke bilja, biljnih proizvoda, supstrata za rast bilja, mješavine škropiva, sredstva ili druge potrebne uzorke radi provjere propisane primjene sredstva (npr.: oštećenja usjeva, nepridržavanje karence i slično),

12. uklanja iz prometa neispravne uređaje za primjenu sredstava i određuje provjeru usklađenosti s certifikatom,

13. zabranjuje promet uređajima za primjenu sredstava ako ne posjeduju propisani certifikat,

14. zabranjuje promet uređajima za primjenu sredstava ako nisu u skladu s certifikatom,

15. zabranjuje uporabu uređaja za primjenu sredstava ako uređaj nema na sebi znak o redovitom pregledu ili ako nije redovito pregledavan,

16. podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, u slučajevima određenim ovim Zakonom,

17. zabranjuje žetvu usjeva ili ubiranje plodina i/ili naređuje njihovo uništavanje radi nepravilne primjene sredstva odnosno primjene sredstva suprotno odredbama članka 8. ovoga Zakona,

18. obavlja i druge radnje i određuje druge mjere potrebne za provođenje ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

 

Ovlaštenja sanitarnog i veterinarskog inspektora

Članak 48.

Sanitarni i veterinarski inspektor ima na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega sljedeća ovlaštenja:

1. uzima uzorke hrane i bilja i biljnih proizvoda i druge potrebne uzorke za utvrđivanje ostataka sredstava u hrani, bilju i biljnim proizvodima, sukladno nadležnostima utvrđenim u Dodatku 1. Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 117/03., 130/03. i 48/04.),

2. određuje odgovarajuće mjere ako utvrdi prekoračenje maksimalno dopuštenih koncentracija ostataka sredstava,

3. zabranjuje promet hrane, bilja ili biljnih proizvoda od kojih su uzeti uzorci za utvrđivanje ostataka sredstava do dobivanja rezultata analize,

4. podnosi prijave za kaznena djela i zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, u slučajevima određenim ovim Zakonom,

5. poduzima i druge radnje i postupke koji su od interesa za cijelo područje Republike Hrvatske, potrebne za provedbu ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

 

Dužnosti

Članak 49.

(1) Pravne i fizičke osobe koje podliježu nadzoru inspekcija iz članka 45. stavka 2. ovoga Zakona dužne su omogućiti obavljanje inspekcijskog nadzora, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za nesmetani rad.

(2) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su na zahtjev inspekcija u određenom roku dostaviti ili pripremiti podatke i materijale koji su im potrebni za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora.

(3) Rok iz stavka 2. ovoga članka mora biti primjeren vrsti zahtjeva.

 

Inspekcijski postupak

Članak 50.

(1) Nadležni inspektor iz članka 45. stavka 3. ovoga Zakona u obavljanju inspekcijskog nadzora vodi postupak, sastavlja zapisnik i donosi rješenja kada je za to ovlašten ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(2) Na postupak inspektora iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

(3) Žalba na rješenje inspekcije iz stavka 1. ovoga članka ne zadržava njegovo izvršenje.

(4) Protiv rješenja inspektora iz članka 45. stavka 3. može se podnijeti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

(5) Protiv rješenja Ministarstva donesenih na temelju ovoga Zakona u prvom stupnju nije dopuštena žalba već se može pokrenuti upravni spor.

 

Ovlašteni laboratoriji

Članak 51.

(1) Nadležni inspektori iz stavka 45. stavka 3. ovoga Zakona svaki u okviru svoje nadležnosti dostavljaju na analizu uzorke uzete u inspekcijskom postupku ovlaštenim pravnim osobama iz članka 34. ovoga Zakona.

(2) Rezultati analize iz stavka 1. ovoga članka smatraju se konačnima.

 

Donošenje rješenja

Članak 52.

(1) Ako nadležni inspektor iz članka 45. stavka 2. ovoga Zakona u obavljanju inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon, ili propisi doneseni na temelju njega, naredit će rješenjem da se utvrđene nepravilnosti, odnosno nedostaci uklone u određenom roku.

(2) Nadležni inspektor donijet će rješenje iz stavka 1. ovoga članka bez odgode, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka inspekcijskog nadzora.

 

Privremene mjere

Članak 53.

(1) Nadležni inspektor iz članka 45. stavka 2. ovoga Zakona može privremeno, do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju oduzeti dokumentaciju i predmete koji u prekršajnom ili sudskom postupku mogu poslužiti kao dokaz.

(2) O privremenom oduzimanju dokumentacije ili predmeta iz stavka 1. ovoga članka izdaje se potvrda.

 

XI. PRIBAVLJANJE PODATAKA I INFORMACIJA I VOĐENJE EVIDENCIJA

Pribavljanje i korištenje podataka i informacija

Članak 54.

(1) Radi uređenja prometa i nadzora nad prometom sredstava nadležna uprava prikuplja podatke i informacije o sredstvima i ostacima sredstava potrebne za izradu i održavanje zbirki podataka i vođenje evidencija o prometu sredstvima.

(2) Nadležna uprava pribavlja i koristi podatke i informacije koje u sklopu propisanih zbirki podataka i evidencija vode druga tijela državne uprave, ustanove, proizvođači sredstava i druga ovlaštena tijela, u skladu s propisima koji uređuju pravo na pristup informacijama i zaštitu podataka.

(3) Način prikupljanja podataka i informacija, vođenja zbirki i evidencija iz stavka 1. ovoga članka i obvezu čuvanja tajnosti propisuje ministar.

 

Međunarodna razmjena informacija

Članak 55.

(1) Nadležna uprava razmjenjuje na međunarodnoj razini informacije o registriranim sredstvima, o zabranama, prestanku valjanosti registracija sredstava, ograničenju primjene i ostalim podacima vezanima za sredstva.

(2) Informacija mora sadržavati najmanje:

– ime vlasnika rješenja o registraciji sredstva,

– trgovački naziv sredstva,

– oblik pripravka,

– naziv i udio svih aktivnih tvari koje sredstvo sadrži,

– svrhu ili svrhe za koje je sredstvo namijenjeno,

– utvrđene maksimalno dopuštene koncentracije ostataka sredstava, ako još nisu utvrđeni propisima Europske unije,

– ako postoji, razlog privremene zabrane ili ograničenja prometa sredstva.

(3) Upisnik sredstava registriranih u Republici Hrvatskoj razmjenjuje se na međunarodnoj razini jednom godišnje.

(4) Radi lakše primjene stavka 1. – 3. ovoga članka uspostavlja se informacijski sustav podržan odgovarajućim programima.

 

XII. NAKNADE

Naknade

Članak 56.

(1) Pravne i fizičke osobe plaćaju:

1. naknade vezane uz postupak registracije sredstva i naknadu za izdavanje rješenja o registraciji sredstva snosi podnositelj zahtjeva i osoba na koju glasi rješenje o registraciji sredstva iz članka 31., 32. i 33. ovoga Zakona,

2. naknadu za provođenje postregistracijskog nadzora registriranih sredstava (laboratorijska ispitivanja fizikalno-kemijskih svojstava sredstava) i za provedbu godišnjih programa praćenja ostataka registriranih sredstava (monitoring) podnositelj zahtjeva snosi u određenom postotku na iznos naknade iz točke 1. ovoga članka,

3. naknade za izdavanje certifikata uređajima za primjenu sredstava snosi proizvođač ili uvoznik uređaja,

4. naknade za redoviti pregled uređaja za primjenu sredstava snose vlasnici uređaja,

5. naknadu za provođenje sustavne izobrazbe vlasnika bilja i ostalih sudionika u provođenju poslova vezanih uz sredstva, ostatke sredstava i uređaje za primjenu sredstava snose fizičke i pravne osobe za koje se sustavna izobrazba izvodi,

6. naknade za analize na prisutnost ostataka sredstava pri inspekcijskom nadzoru snosi vlasnik bilja, biljnih proizvoda ili proizvoda životinjskog podrijetla, kada ostaci sredstava prelaze propisane maksimalno dopuštene koncentracije ostataka sredstava,

7. naknade za analize tla i drugih predmeta pri inspekcijskom nadzoru primjene sredstava ili aktivnih tvari snosi vlasnik, odnosno korisnik zemljišta, ako se utvrdi primjena zabranjenog sredstva ili nepravilna primjena sredstva,

8. naknade za analize bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta pri inspekcijskom nadzoru kojim je utvrđena nepravilna primjena sredstva, kada ostaci sredstava prelaze propisane maksimalno dopuštene koncentracije odnosno kad se na bilju za koje nije propisana primjena sredstava utvrdi prisutnost ostataka sredstava, plaća korisnik sredstva ili stranka koja je zahtijevala pregled,

9. naknade za laboratorijsko ispitivanje sredstava pri inspekcijskom nadzoru snosi osoba na koju glasi rješenje o registraciji sredstva ako to sredstvo nije u skladu s rješenjem o registraciji,

10. naknade za testiranja uređaja za primjenu sredstava pri inspekcijskom nadzoru snosi proizvođač ili uvoznik, ako uređaji ne ispunjavaju uvjete iz certifikata,

11. naknade za pregled sredstava pri uvozu snosi uvoznik.

(2) Naknade iz stavka 1 točke 1. – 10. ovoga članka prihod su osoba koje obavljaju poslove ili pružaju usluge za koje se plaća naknada.

(3) Naknade iz stavka 1. točke 11. ovoga članka prihod su državnog proračuna.

(4) Visinu naknada iz stavka 1. ovoga članka i način raspodjele iznosa osobama iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.

Sredstva iz državnog proračuna

Članak 57.

Financijska sredstva za obavljanje poslova iz članka 35. stavka 1. točke 5., 6., 7., 8., 9. i 10. ovoga Zakona osiguravaju se u državnom proračunu.

 

XIII. KAZNENE ODREDBE

Prekršaji pravnih i fizičkih osoba poduzetnika

Članak 58.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. na području Republike Hrvatske pusti u promet i primjenu sredstva koje nije registrirano, odnosno ako za njega nije izdano rješenje o registraciji sredstva (članak 3. stavak 1.),

2. pusti u promet sredstvo koje nije razvrstano, pakirano i označeno (deklarirano) u skladu s propisima, uključujući uputu za uporabu (članak 4. stavak 1.),

3. ne ispunjava propisane uvjete za obavljanje prometa sredstvima (članak 5. stavak 1., 3. i 4.),

4. prodaje sredstvo kupcu koji nije predočio valjani dokaz o ispunjavanju uvjeta glede izobrazbe ili stručne osposobljenosti (članak 7. stavak 3.),

5. ne primjenjuje sredstvo na propisan način (članak 8. stavak 1. i 2.),

6. primjenjuje sredstvo iz zrakoplova bez odobrenja nadležne uprave (članak 8. stavak 3.),

7. primjenjuje sredstvo suprotno odredbama članka 8. stavka 4. ovoga Zakona,

8. daje savjete, preporuke, obavlja oglašavanje i druge vrste promidžbe u suprotnosti s odredbama članka 8. stavka 6. ovoga Zakona,

9. ne ispunjava propisane uvjete glede izobrazbe, odnosno stručne osposobljenosti ili propisane uvjete primjene (članak 9. stavak 1.),

10. stavlja u slobodan promet sredstva koja su razvrstana kao T+ (članak 11. stavak 1.),

11. nema zaposleno stručno osoblje za rad s otrovima i ako ne ispunjava propisane uvjete glede smještaja i opreme (članak 11. stavak 2.),

12. stavlja u promet ili primjenjuje sredstvo suprotno odredbama ili ograničenjima (članak 12.),

13. podnositelj zahtjeva ne ispita, odnosno ne podnese upit pri nadležnoj upravi, je li već registrirano istovjetno sredstvo (članak 17. stavak 2.),

14. ne izvijesti nadležnu upravu o svim novim podacima, o mogućem opasnom utjecaju bilo kojeg sredstva ili ostatka sredstva (članak 22.),

15. osoba na koju glasi rješenje o registraciji sredstva ne poštuje rok i uvjete iz članka 28. stavka 3. ovoga Zakona,

16. obavlja ispitivanje sredstva bez dozvole ili suprotno uvjetima iz dozvole (članak 31. stavak 1. i 3.),

17. stavi u promet ili primjenjuje sredstvo suprotno izdanoj dozvoli (članak 32.),

18. primjenjuje sredstvo bez dozvole ili suprotno dozvoli za proširenje primjene (članak 33.),

19. stručne poslove i zadatke obavlja suprotno odredbama propisa i programima kojima se utvrđuje način izvođenja stručnih poslova i zadaća (članak 35.),

20. obavlja suzbijanje i iskorjenjivanje bilja, a ne ispunjava propisane uvjete (članak 37.)

21. stavlja u promet uređaje za primjenu sredstava koji ne ispunjavaju uvjete iz certifikata (članak 38. stavak 1.),

22. stavlja u promet uređaje za primjenu sredstava bez propisnog certifikata (članak 38. stavak 2.)

23. rabi uređaje za primjenu sredstava koji nisu redovito pregledavani (članak 40. stavak 1.),

24. uvozi sredstvo, a nije upisan u Upisnik ili pri uvozu ne prijavi pošiljku fitosanitarnoj inspekciji (članak 42.),

25. inspektoru ne omogući nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora po ovom Zakonu ili ga pri tom sprječava, vrijeđa ili mu ne da na uvid zahtijevanu dokumentaciju, objašnjenje podataka ili potrebne predmete (članak 49.).

(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba (samostalni poduzetnik ili pojedinac) ako u obavljanju samostalne djelatnosti počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

 

Ostali prekršaji pravnih i fizičkih osoba poduzetnika

Članak 59.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

1. ako stavlja u promet sredstvo kojemu je istekao rok uporabe (članak 4. stavak 2.),

2. ako ne vodi evidencije na propisan način ili nadležnoj upravi ne dostavi podatke u propisanom roku (članak 6. stavak 1., 2. i 3.),

3. ako ne čuva podatke u skladu sa člankom 6. stavkom 4. ovoga Zakona,

4. ako prodaje sredstvo na mjestu prodaje koje nije odobreno rješenjem nadležne uprave (članak 7. stavak 1. i 2.),

5. ako upotrijebi sredstvo u koncentracijama višim od propisanih (članak 10. stavak 2.),

6. ako ne vodi evidencije u skladu s odredbama članka 39. i 41. ovoga Zakona,

7. ako stavi u promet uređaje za primjenu sredstva bez certifikata ili dozvole nadležnog tijela (članak 43. stavak 1.).

(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 40.000,00 kuna kaznit će se i fizička osoba (samostalni poduzetnik ili pojedinac) ako u obavljanju samostalne djelatnosti počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 500,00 do 6.000,00 kuna.

 

Prekršaji fizičkih osoba pojedinaca

Članak 60.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1. stavlja u promet sredstvo, a nije upisana u Upisnik (članak 5. stavak 1.),

2. sredstvo ne primjenjuje na propisan način (članak 8. stavak 1. i 2.),

3. primjenjuje sredstvo iz zrakoplova (članak 8. stavak 3.),

4. ne ispunjava propisane uvjete glede stručne osposobljenosti ili ako ne rabi prikladne uređaje za primjenu sredstva (članak 9. stavak 1.),

5. sama primjenjuje sredstvo suprotno propisanim uvjetima članka 11. stavka 2.,

6. primjenjuje sredstvo unatoč ograničenju ili zabrani nadležne uprave (članak 12.),

7. primjenjuje sredstvo koje nema izvanrednu dozvolu ili u suprotnosti s uvjetima izvanredne dozvole (članak 32.),

8. primjenjuje sredstvo protivno uvjetima iz dozvole za proširenje primjene (članak 33.),

9. obavlja suzbijanje i iskorjenjivanjem štetnih organizama, a nije upisana u Upisnik (članak 37.)

10. uvozi sredstvo, a nije upisana u Upisnik ili pri uvozu pošiljku ne prijavi fitosanitarnoj inspekciji (članak 42. stavak 1.),

11. inspektoru ne omogući nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora po ovom Zakonu ili ga pri tom sprječava, vrijeđa ili mu ne da na uvid zahtijevanu dokumentaciju, objašnjenje podataka ili potrebne predmete (članak 49.).

 

Ostali prekršaji fizičkih osoba pojedinaca

Članak 61.

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 8.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba pojedinac ako:

1. primjenjuje sredstvo suprotno odredbi članka 8. stavka 4.,

2. ne vodi evidenciju o primjeni sredstava (članak 8. stavak 5.),

3. ne izvijesti nadležnu upravu o opasnom utjecaju sredstva (članak 22.),

4. rabi uređaje za primjenu sredstava koji nisu redovito pregledavani i ne nose znak o redovitom pregledu (članak 40. stavak 1.).

 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Nadzor nad prometom sredstava za zaštitu bilja kroz državnu granicu

Članak 62.

Nakon prijema Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU, poslovi nadzora nad prometom sredstvima kroz državnu granicu s državama članicama EU prenose se u unutarnji promet, nadzor kojeg obavlja poljoprivredna inspekcija.

 

Podnositelj zahtjeva za registraciju sredstva za zaštitu bilja

Članak 63.

Nakon prijema Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU, zahtjev za registraciju sredstva koje se namjerava staviti u promet na području Republike Hrvatske, može podnijeti i pravna ili fizička osoba sa sjedištem u bilo kojoj državi članici EU.

 

Uvjeti za obavljanje prometa sredstvima za zaštitu bilja nakon prijema Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU

Članak 64.

Nakon prijema Republike Hrvatske u punopravno članstvo EU, prometom sredstava i uređajima za primjenu sredstava na području Republike Hrvatske mogu se baviti pravne i fizičke osobe sa sjedištem u bilo kojoj državi članici EU, ako ispunjavaju uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

 

Nedovršeni postupci za registraciju sredstava za zaštitu bilja

Članak 65.

Postupci za registraciju sredstava započeti, a nedovršeni do početka primjene ovoga Zakona, dovršit će se prema propisima koji su važili do početka primjene ovoga Zakona, a prema odredbama ovoga Zakona samo u slučaju ako je to povoljnije za stranku u postupku.

 

Propisi doneseni na temelju ovoga Zakona i rok za njihovu izradu

Članak 66.

(1) Propise na temelju ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do stupanja na snagu propisa iz članka 66. stavka 1. ovoga Zakona, ostaju na snazi propisi doneseni na temelju Zakona o zaštiti bilja (»Narodne novine«, br. 10/94. i 117/03.) ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

(3) Do donošenja propisa iz članka 42. stavka 3. ovoga Zakona o određivanju graničnih prijelaza za promet sredstava preko državne granice, ostaje na snazi Naredba o određivanju ulaznih graničnih prijelaza za pošiljke bilja i biljnih proizvoda za koje je obvezan zdravstveni pregled (»Narodne novine«, br. 155/04.).

 

Drugi provedbeni propisi

Članak 67.

Pored propisa iz članka 66. stavka 1. ovoga Zakona ministar može donijeti i druge provedbene propise koji su neophodni za implementaciju direktiva i odluka EU iz poručja sredstava za zaštitu bilja i njihovih ostataka.

 

Propisi koji se stavljaju izvan snage

Članak 68.

(1) Danom početka primjene ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o zaštiti bilja (»Narodne novine«, br. 10/94. i 117/03.).

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona briše se članak 58. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti bilja (»Narodne novine«, br. 117/03.).

(3) Od dana stupanja na snagu ovoga Zakona inspekcijske poslove u svezi s prometom sredstava pri uvozu obavlja fitosanitarna inspekcija, a inspekcijske poslove u unutarnjem prometu sredstava obavlja poljoprivredna inspekcija Ministarstva prema odredbama Zakona iz stavka 1. ovoga članka.

 

Stupanje na snagu

Članak 69.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007., osim članka 9. i članka 38. – 41. ovoga Zakona koji se primjenjuju od 1. siječnja 2009.

Klasa: 320-20/05-01/01

Zagreb, 20. svibnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

 
 
IZRADA WEB STRANICA

Imati dobre web stranice danas je gotovo neizbježno za bilo koju tvrtku ili organizaciju koja želi biti prisutna na tržištu. Evo nekoliko razloga zašto bi trebali imati web stranice:

Dostupnost 24/7: Web stranice su dostupne 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, što omogućuje kupcima da se informiraju o proizvodima i uslugama tvrtke u bilo koje vrijeme.

Povećanje vidljivosti: Web stranice mogu pomoći tvrtkama da budu vidljivije na internetu, što može povećati broj posjetitelja i potencijalnih kupaca.

Predstavljanje tvrtke: Web stranice omogućuju tvrtkama da predstave svoje proizvode i usluge, povijest tvrtke, misiju i viziju, te da se razlikuju od konkurencije.

Komunikacija s kupcima: Web stranice omogućuju tvrtkama da komuniciraju s kupcima putem e-pošte, chatova, foruma, društvenih mreža i drugih kanala komunikacije.

Prodaja proizvoda i usluga: Web stranice omogućuju tvrtkama da prodaju svoje proizvode i usluge online, što može biti vrlo profitabilno i prikladno za kupce.

Branding: Web stranice su važan alat za branding, jer mogu pomoći u izgradnji prepoznatljivosti brenda, te u stvaranju pozitivne percepcije o tvrtki i njezinim proizvodima i uslugama.

Analitika i praćenje rezultata: Web stranice omogućuju tvrtkama da prate i analiziraju posjetitelje, te da bolje razumiju svoje kupce i poboljšaju svoje marketinške aktivnosti.

Sve u svemu, web stranice su važan alat za tvrtke koje žele biti konkurentne na tržištu, te komunicirati i prodavati svoje proizvode i usluge na najučinkovitiji način.

Link na našu ponudu za izradu web stranica - Provjerite!
 


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga