Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 21. 1. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNa temelju članka 10. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« 111/96 i 164/98) na Osnivačkoj skupštini JUŽNOHRVATSKE STRANKE održanoj 1. kolovoza 2001. u Dubrovniku donesen je

STATUT
JUŽNOHRVATSKE STRANKE
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

JUŽNOHRVATSKA STRANKA je regionalna hrvatska politička stranka, osnovana na načelima višestranačja, parlamentarnog sustava, podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku, jednakopravnosti svih pred zakonom i jednakopravnosti svih oblika vlasništva te slobodnom tržištu roba, rada i kapitala. Opći ciljevi stranke određeni su u Programskoj deklaraciji prihvaćenoj na osnivačkoj skupštini.

JUŽNOHRVATSKA STRANKA posebno će se starati o očuvanju i promicanju posebnosti i vrijednosti južnohrvatske političke, gospodarske i kulturne baštine i tradicije koje čine sastavni dio identiteta hrvatskog naroda i države, poput vjere u Boga, hrvatske povijesti, kulture, jezika, pisma, prava, tradicije i prostora.

Članak 2.

Ovim Statutom JUŽNOHRVATSKA STRANKA uređuje pravni položaj, naziv, sjedište i znak, predstavljanje i zastupanje, područje, ciljeve i načela, način djelovanja, oblike organiziranja i unutarnje ustrojstvo (upravna tijela te način njihovog izbora i opoziva), određuje nadležnosti pojedinih upravnih tijela stranke, sredstva za rad, prestanak, postupak s imovinom u slučaju prestanka i ostala pitanja značajna za rad stranke.

Članak 3.

Ostvarivanje ciljeva, napose onih naznačenih u svojoj Programskoj deklaraciji JUŽNOHRVATSKA STRANKA nastojat će postići svojim političkim djelovanjem prije svega na području južne Hrvatske, ali i na svim državnim i društvenim razinama.

Ostvarivanje naznačenih ciljeva zadaća je svakog člana JUŽNOHRVATSKE STRANKE.

NAZIV I SJEDIŠTE STRANKE

Članak 4.

Naziv političke stranke je JUŽNOHRVATSKA STRANKA.

Skraćeni naziv stranke je JHS.

Sjedište JUŽNOHRVATSKE STRANKE je u Dubrovniku.

Odluku o promjeni naziva stranke donosi Sabor, a odluku o promjeni sjedišta Veliko vijeće stranke.

PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE STRANKE

Članak 5.

JUŽNOHRVATSKU STRANKU predstavlja i zastupa predsjednik stranke.

U slučaju njegove spriječenosti, predsjednika JUŽNOHRVATSKE STRANKE zamjenjuje jedan od dopredsjednika kojeg on odredi i to u granicama danih ovlasti. Ako je predsjednik spriječen odrediti osobu koja će ga mijenjati, učinit će to umjesto njega Veliko vijeće stranke.

PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 6.

JUŽNOHRVATSKA STRANKA djeluje u pravilu na području južne Hrvatske (Konavle, Župa dubrovačka, Dubrovnik, Dubrovačko primorje, Pelješac, Metković, Ploče, Korčula, Lastovo, Mljet, Elafitsko otočje). Ovisno o političkim i drugim interesima, djelovanje se može proširiti i na druga područja Republike Hrvatske.

JUŽNOHRVATSKA STRANKA surađuje sa svojim članovima, pristašama i simpatizerima i izvan navedenog područja djelovanja, te s organizacijama osnovanim u inozemstvu sukladno pravnom poretku pojedine strane zemlje.

JUŽNOHRVATSKA STRANKA može se učlaniti u međunarodne političke i nepolitičke organizacije.

Odluke o suradnji i učlanjenju donosi Veliko vijeće JUŽNOHRVATSKE STRANKE.

PEČAT I ZNAKOVLJE

Članak 7.

Pečat JUŽNOHRVATSKE STRANKE ovalnog je oblika, dužine promjera 46 mm i visine promjera 25 mm, koji uz gornji rub ovala ima ispisano JUŽNOHRVATSKA STRANKA, a uz donji rub DUBROVNIK.

Znak JUŽNOHRVATSKE STRANKE sastoji se od crvenih slova J i H, te zelenog slova S u obliku gušterice. U znaku je svijetloplavi natpis JUŽNOHRVATSKA STRANKA.

Način uporabe znakovlja i pečata donosi Veliko vijeće stranke.

II. TEMELJNA NAČELA I CILJEVI JUŽNOHRVATSKE STRANKE

Članak 8.

Temeljna svrha političkog djelovanja JUŽNOHRVATSKE STRANKE jest ostvarenje slobodne zajednice na području na kojem stranka djeluje, pri čemu se podrazumijeva da je u njoj slobodan, jednakopravan i socijalno siguran svaki pojedinac.

Članak 9.

Temeljni ciljevi JUŽNOHRVATSKE STRANKE su:

1. duhovno, materijalno i socijalno blagostanje južne Hrvatske u širem smislu, ali i svakog građanina na području djelovanja stranke,

2. brža gospodarska obnova i razvitak, potpunijim korištenjem prirodnih i ljudskih potencijala, osobito u turizmu, pomorstvu, te svim oblicima poduzetništva i obrtništva,

3. promicanje i zaštita temeljnih vrijednosti Domovinskog rata,

4. rješenje problema prometne odsječenosti južne Hrvatske i područja koje mu gravitira, od drugih hrvatskih područja, naročito izgradnjom brze ceste prema Splitu i Zagrebu,

5. poboljšanje komunalnog standarda građanstva, naročito vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda, javne čistoće, javnog gradskog i prigradskog prijevoza, javne rasvjete, tržnica na malo i sl.,

6. oblikovanje i provedba demografski, prostorno i ekološki održivog gospodarskog i socijalnog razvitka južne Hrvatske i područja koje mu gravitira,

7. dostizanje većeg zdravstvenog i socijalnog standarda svih kategorija stanovništva,

8. poboljšanje materijalnog položaja umirovljenika i socijalno ugroženih osoba,

9. poboljšanje kakvoće osnovnog školstva, srednjeg i visokog obrazovanja,

10. stvaranje povoljnijih materijalnih i društvenih uvjeta za brži razvitak znanosti, osobito onih koji na području djelovanja stranke imaju tradiciju, a to su humanističke, te one koje su važne za razvitak turizma i pomorstva,

11. unapređenje svih oblika kulturnih djelatnosti, uključujući i reafirmaciju kulturnih vrijednosti južne Hrvatske i njezinih posebnosti.

Članak 10.

U političkom djelovanju JUŽNOHRVATSKA STRANKA polazit će od temeljnih vrijednosti slobodne i suverene Republike Hrvatske, sadržanih u njenom Ustavu.

JAVNOST RADA

Članak 11.

Rad JUŽNOHRVATSKE STRANKE i njezinih tijela je javan. Za javnost rada odgovoran je predsjednik stranke.

Iznimno, tijela JUŽNOHRVATSKE STRANKE sa svojih sjednica mogu isključiti javnost kada se raspravlja o unutarstranačkim pitanjima.

III. ČLANSTVO

Članak 12.

Članom JUŽNOHRVATSKE STRANKE može postati hrvatski državljanin pod uvjetom da je punoljetan, poslovno sposoban, te da nije član druge političke stranke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Član JUŽNOHRVATSKE STRANKE mora prihvaćati Statut i Programsku deklaraciju stranke, te raditi na ostvarivanju njenih ciljeva.

Za učlanjenje u JUŽNOHRVATSKU STRANKU potrebno je potpisati pristupnicu u članstvo stranke. Potpisana pristupnica dostavlja se Glavnom tajništvu stranke koje je dužno utvrditi udovoljava li potpisnik pristupnice uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Ukoliko Malo vijeće stranke u roku od 30 dana od dana prispjele pristupnice pismenom odlukom ne odbije učlanjenje, smatrat će se da je izvršen upis u središnju evidenciju članstva stranke i od tog trenutka potpisnik pristupnice smatra se članom stranke.

Ukoliko je odluka Malog vijeća stranke negativna u odnosu na učlanjenje nekoga građanina Republike Hrvatske, o tome treba obavijestiti dotičnu osobu pismeno.

Ukoliko građanin Republike Hrvatske nije zadovoljan odlukom Malog vijeća stranke, o svome članstvu može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od primitka odluke o kojoj odlučuje Veliko vijeće stranke, čija je odluka konačna.

Nakon konačne odluke o upisu novoga člana, izdaje mu se članska iskaznica.

Za evidenciju članstva JUŽNOHRVATSKE STRANKE odgovoran je glavni tajnik stranke.

Članak 13.

Sabor JUŽNOHRVATSKE STRANKE može posebno zaslužnu osobu za razvitak i ostvarivanje ciljeva stranke proglasiti počasnim članom.

Uvjete i postupak dodjele statusa počasnog člana donosi Malo vijeće stranke.

Članak 14.

Član JUŽNOHRVATSKE STRANKE ima pravo:

1. sudjelovati u radu stranke, odnosno stvaranju i provedbi politike stranke,

2. birati i biti biran u tijela stranke,

3. dobiti člansku iskaznicu stranke,

4. biti izvješćivan o radu stranke,

5. podnijeti ostavku na dužnost u stranci na koju je izabran ili imenovan,

6. istupiti iz stranke.

Dužnosti člana JUŽNOHRVATSKE STRANKE su:

1. djelovati sukladno Statutu i Programskoj deklaraciji, te općim i drugim aktima i odlukama nadležnih tijela i dužnosnika stranke,

2. izvještavati o svom političkom djelovanju nadležna tijela i dužnosnike stranke,

3. štititi interese i ugled stranke i

4. provoditi odluke tijela stranke, pri čemu je mjerodavna odluka višeg tijela JUŽNOHRVATSKE STRANKE.

Izvršenje navedenih dužnosti te pridržavanje općih pravila uljuđenog ponašanja, predstavlja osnove stranačkog kodeksa.

Nepridržavanjem pravila takvog ponašanja, član ugrožava interese stranke, što se razmatra u postupku pred Sudom časti.

Za nepridržavanje pravila stranačkog kodeksa članu se može izreći mjera suspenzije i/ili isključenja iz stranke. Odluku o suspenziji donosi predsjednik stranke, a odluku o isključenju Sud časti. Na odluku o suspenziji, odnosno isključenju iz stranke, član ima pravo žalbe u roku od 8 dana, od dana izricanja odluke o suspenziji, odnosno isključenju, i to Velikom vijeću stranke.

Članak 15.

Članstvo u JUŽNOHRVATSKOJ STRANCI prestaje:

1. smrću člana,

2. istupanjem iz stranke i

3. isključenjem iz stranke.

Članak 16.

JUŽNOHRVATSKA STRANKA ima podupirajuće članove, državljane RH, koji moralno i materijalno potpomažu rad stranke. Podupiratelji ne mogu biti birani u tijela stranke, ali mogu sudjelovati u radu sjednica ako ih se pozove.

IV. ORGANIZACIJSKO USTROJSTVO JUŽNOHRVATSKE STRANKE

Članak 17.

JUŽNOHRVATSKA STRANKA je ustrojena po funkcionalno-teritorijalnom načelu.

JUŽNOHRVATSKA STRANKA se sastoji od stupnjeva ustroja:

1. središnjeg tijela (Sabor, Veliko i Malo vijeće stranke),

2. gradskih i općinskih podružnica i

3. ogranaka.

SREDIŠNJA TIJELA JUŽNOHRVATSKE STRANKE

Članak 18.

Središnja tijela JUŽNOHRVATSKE STRANKE jesu:

1. Sabor stranke

2. Malo vijeće

3. Veliko vijeće

4. Nadzorni odbor

5. Povjerenstvo za Statut i

6. Sud časti.

Članak 19.

Najviše tijelo JUŽNOHRVATSKE STRANKE je Sabor JUŽNOHRVATSKE STRANKE.

Sabor JUŽNOHRVATSKE STRANKE čine:

1. Malo vijeće stranke

2. Veliko vijeće stranke

3. predsjednici podružnica stranke

4. izabrani članovi stranke na svakih 10 članova od strane podružnica Južnohrvatske stranke.

Članak 20.

Sabor JUŽNOHRVATSKE STRANKE:

1. utvrđuje temeljna načela politike JUŽNOHRVATSKE STRANKE

2. donosi i mijenja Statut i program stranke

3. razmatra i usvaja izvješća o radu središnjih tijela stranke

4. bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika, glavnog tajnika i glavnog rizničara stranke

5. bira i razrješava članove Nadzornog odbora, Suda časti i povjerenstva za Statut

6. donosi preporuke, smjernice, rezolucije i odluke

7. odlučuje o imovini stranke

8. donosi odluku o prestanku rada stranke

9. proglašava počasne i podupirajuće članove stranke

10. donosi Poslovnik o svome radu.

Sabor JUŽNOHRVATSKE STRANKE djeluje po Poslovniku kojega sam donosi.

Članak 21.

Sabor JUŽNOHRVATSKE STRANKE saziva se u redovnom i izvanrednom zasjedanju.

Redovno zasjedanje Sabora saziva predsjednik JUŽNOHRVATSKE STRANKE. U pravilu se odvija svake četiri godine i tada je to izborni Sabor. Izvještajni Sabor se održava u pravilu jednom godišnje.

Izvanredno zasjedanje saziva predsjednik na vlastiti poticaj ili na temelju odluke 1/2 članova Velikog vijeća, te na zahtjev najmanje jedne trećine svih temeljnih ogranaka JUŽNOHRVATSKE STRANKE i to u roku od 60 dana od primitka zahtjeva.

Ukoliko predsjednik odbije sazvati Sabor, saziva ga Veliko vijeće JUŽNOHRVATSKE STRANKE.

Sabor može donositi odluke ako je nazočno najmanje 1/2 sabornika. Odluke su pravovaljane kada za njih glasuje više od polovine nazočnih izaslanika.

PREDSJEDNIK JUŽNOHRVATSKE STRANKE

Članak 22.

Predsjednik JUŽNOHRVATSKE STRANKE predstavlja i zastupa stranku, a suodgovoran je s ostalim članovima Malog vijeća za cjelokupan rad stranke. On saziva sjednice Malog i Velikog vijeća stranke, te predsjedava Malim i Velikim vijećem stranke.

Predsjednika JUŽNOHRVATSKE STRANKE bira Sabor stranke tajnim glasovanjem, većinom glasova svih sabornika na vrijeme od 4 godine.

MALO VIJEĆE JUŽNOHRVATSKE STRANKE

Članak 23.

Malo vijeće JUŽNOHRVATSKE STRANKE čine:

1. predsjednik

2. tri dopredsjednika

3. glavni tajnik i

4. glavni rizničar.

Dopredsjednike, glavnog tajnika i glavnog rizničara bira Sabor na prijedlog predsjednika JUŽNOHRVATSKE STRANKE većinom glasova svih sabornika na vrijeme od 4 godine. Oni se biraju javnim glasovanjem.

Članak 24.

Glavni tajnik JUŽNOHRVATSKE STRANKE priprema i skrbi se o:

1. radu Malog vijeća stranke

2. radu Velikog vijeća stranke

3. radu ostalih središnjih tijela stranke

4. ostalom, po naputku predsjednika stranke.

Članak 25.

Glavni rizničar brine se o prihodima i rashodima JUŽNOHRVATSKE STRANKE. Podnosi prijedlog financijskog plana i zaključnog računa.

Članak 26.

Dužnosti Malog vijeća JUŽNOHRVATSKE STRANKE su:

1. predlagati Velikom vijeću glavne i druge političke odluke

2. predlagati Velikom vijeću predsjednika Suda časti i donositi Pravilnik o njegovom radu

3. predlagati Velikom vijeću imenovanje Nadzornog odbora i donositi Pravilnik o njegovom radu

4. predlagati odluke o dodjeli priznanja.

Članak 27.

Sjednice Malog vijeća saziva predsjednik JUŽNOHRVATSKE STRANKE.

Malo vijeće JUŽNOHRVATSKE STRANKE odlučuje, kada su na njegovim sjednicama nazočne najmanje 2/3 članova. Odluke su pravovaljane ako za njih glasuje natpolovična većina prisutnih na sjednici.

VELIKO VIJEĆE JUŽNOHRVATSKE STRANKE

Članak 28.

Veliko vijeće JUŽNOHRVATSKE STRANKE čine:

1. članovi Malog vijeća stranke i

2. predsjednici svih podružnica stranke.

Veliko vijeće JUŽNOHRVATSKE STRANKE zasjeda po potrebi. Velikom vijeću stranke predsjedava predsjednik stranke, a u slučaju njegove spriječenosti predsjednik ovlašćuje osobu koja će predsjedavati u njegovoj odsutnosti sjednicama.

Članak 29.

Veliko vijeće JUŽNOHRVATSKE STRANKE:

1. raspravlja i odlučuje o bitnim političkim pitanjima

2. raspravlja o bitnim pitanjima iz djelovanja Malog vijeća stranke

3. prati provedbu i izvršavanje odluka stranke

4. utvrđuje godišnji financijski plan i prihvaća zaključni račun

5. utvrđuje izmjene i dopune Programske deklaracije i Statuta JUŽNOHRVATSKE STRANKE i predlaže Saboru na prihvaćanje

6. razvija organizacijsko ustrojstvo stranke

7. obavlja sve ostale važne poslove, koji nisu u nadležnosti sabora i drugih tijela stranke.

Veliko vijeće JUŽNOHRVATSKE STRANKE djeluje prema Poslovniku koji sam donosi.

Članak 30.

Predsjednik JUŽNOHRVATSKE STRANKE saziva Veliko vijeće stranke:

1. na vlastiti poticaj

2. na zahtjev natpolovične većine članova Velikog vijeća stranke.

Veliko vijeće može donositi odluke kada je na sjednici nazočna najmanje 1/2 njezinih članova, a odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova.

NADZORNI ODBOR JUŽNOHRVATSKE STRANKE

Članak 31.

Nadzorni odbor JUŽNOHRVATSKE STRANKE neovisno je tijelo sastavljeno od 3 člana koji nadziru materijalno i financijsko poslovanje stranke. On podnosi izvješća Velikom vijeću stranke i Saboru.

Mandat članova Nadzornog odbora JUŽNOHRVATSKE STRANKE traje četiri godine. Mandat može biti ponovljen.

Članovi Nadzornog odbora JUŽNOHRVATSKE STRANKE ne mogu biti članovi drugih središnjih tijela.

POVJERENSTVO ZA STATUT JUŽNOHRVATSKE STRANKE

Članak 32.

Povjerenstvo za Statut JUŽNOHRVATSKE STRANKE je tijelo sastavljeno od 3 člana. Ono brine o statutarnosti cjelokupnog rada JUŽNOHRVATSKE STRANKE.

Mandat članova Povjerenstva za Statut JUŽNOHRVATSKE STRANKE traje četiri godine. Mandat može biti ponovljen.

Članovi Povjerenstva za Statut JUŽNOHRVATSKE STRANKE ne mogu biti članovi drugih središnjih tijela.

SUD ČASTI JUŽNOHRVATSKE STRANKE

Članak 33.

Sud časti je tijelo koje čini 3 člana. On odlučuje o stegovnim i drugim sporovima unutar JUŽNOHRVATSKE STRANKE i to na temelju ovoga Statuta kao i Poslovnika o radu kojeg donosi Malo vijeće JUŽNOHRVATSKE STRANKE.

Članovi Suda časti JUŽNOHRVATSKE STRANKE ne mogu biti istodobno članovi drugih središnjih tijela. Mandat im traje 4 godine i može biti ponovljen.

TERITORIJALNA ORGANIZACIJA JUŽNOHRVATSKE STRANKE

Članak 34.

Temeljna teritorijalna organizacija JUŽNOHRVATSKE STRANKE je podružnica JUŽNOHRVATSKE STRANKE.

Podružnica se u pravilu osniva za područje jedne općine, grada ili otoka.

Članak 35.

Podružnica se može ustrojiti ako ima najmanje 10 članova za gradove a 7 za općine.

Članak 36.

Tijela upravljanja u temeljnim podružnicama jesu: Skupština članstva kao najviše tijelo i Izvršni odbor podružnice kao političko izvršno provedbeno tijelo.

Članak 37.

Izvršni odbor podružnice sastoji se najmanje od četiri člana: predsjednika, dopredsjednika, tajnika i rizničara, koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine.

Članak 38.

Podružnice pomažu i realiziraju politiku Južnohrvatske stranke, neposrednim djelovanjem svojih članova u različitim oblicima okupljanja i djelovanja građana, usklađuju djelovanje ogranaka na svom području i izražavaju interese stranke u općini u kojoj djeluju, a posebno u predstavničkom i izvršnim tijelima vlasti.

Članak 39.

Podružnice djeluju sukladno političkim načelima Južnohrvatske stranke sadržanim u Programu, Statutu i odlukama viših tijela stranke.

Podružnice nominiraju kandidate stranke za izbore u predstavnička tijela općina, odnosno grada, te predlažu kandidate za predstavnička tijela na ostalim razinama.

Članak 40.

Na području djelovanja podružnica, odnosno općina i gradova u kojima djeluje više članova stranke, a osobito na području za koje se osniva mjesni odbor ili gradski kotar osnivaju se ogranci u cilju uspostavljanja što učinkovitije teritorijalne organizacije stranke u podružnici te ostvarivanja politike mjesne samouprave.

Ogranak se osniva kad na području njegovog prostiranja djeluje najmanje 5 članova.

Članovi ogranka čine njegovu skupštinu, a skupština bira predsjednika, tajnika i rizničara ogranka.

Članak 41.

Odbori općinskih i gradskih podružnica dužni su izvještavati o svom radu Veliko vijeće JUŽNOHRVATSKE STRANKE.

Članak 42.

Općinske i gradske podružnice JUŽNOHRVATSKE STRANKE imaju pečat, čiji broj sa sjedištem podružnice utvrđuje redoslijedom osnivanja Malo vijeće.

V. KANDIDIRANJE, IZBOR I OPOZIV TIJELA JUŽNOHRVATSKE STRANKE

Članak 43.

Sva tijela JUŽNOHRVATSKE STRANKE biraju se na vrijeme od 4 godine.

Tajnim glasovanjem bira se predsjednik JUŽNOHRVATSKE STRANKE.

Kandidata za predsjednika JUŽNOHRVATSKE STRANKE predlaže Veliko vijeće stranke, a to mogu učiniti i najmanje 20 članova JUŽNOHRVATSKE STRANKE.

Kandidate za dopredsjednika, glavnog tajnika i glavnog rizničara JUŽNOHRVATSKE STRANKE pored predsjednika stranke, može predložiti i najmanje 10 članova stranke.

Predsjednici ostalih organizacijskih jedinica, članovi Povjerenstva za Statut, Suda časti, Nadzornog odbora i svi ostali biraju se javnim glasovanjem.

Na dužnost je izabran onaj kandidat, koji dobije natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova tijela koje ga bira.

Kada je predloženo više kandidata, provodi se tajno glasovanje, a izabran je onaj koji dobije najveći broj glasova.

Članak 44.

Kandidate za predstavnička tijela u Republici Hrvatskoj predlažu:

Veliko vijeće JUŽNOHRVATSKE STRANKE za predsjednika Republike Hrvatske, zastupnike u Saboru Republike Hrvatske i vijećnike u županijskim skupštinama.

Izvršni odbori kandidate za vijećnike u općinskim i gradskim vijećima.

Članak 45.

Svaki član tijela JUŽNOHRVATSKE STRANKE može biti opozvan, ako ne izvršava svoju funkciju ili ne postiže rezultate koji zadovoljavaju.

Na opoziv članova tijela na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovog Statuta o izboru istih.

VI. GLAVNO TAJNIŠTVO JUŽNOHRVATSKE STRANKE

Članak 46.

Glavno tajništvo obavlja organizacijske, administrativne, pravne, komercijalne, knjigovodstvene, blagajničke i ostale stručne i tehničke poslove potrebne za funkcioniranje JUŽNOHRVATSKE STRANKE i njezinih središnjih tijela.

Glavnim tajništvom rukovodi glavni tajnik.

U pravilu za obavljanje ovih poslova u glavnom tajništvu se može zaposliti odgovarajući broj stručnih ljudi.

VII. MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 47.

JUŽNOHRVATSKA STRANKA ostvarivat će prihode od:

1. članarine

2. darova i sličnih davanja

3. naknada iz proračuna lokalne samouprave i uprave

4. naknada iz državnog proračuna

5. iz ostalih izvora sukladno zakonu.

Materijalnim i financijskim poslovanjem stranke rukovodi glavni rizničar.

VIII. PRESTANAK POSTOJANJA JUŽNOHRVATSKE STRANKE

Članak 48.

JUŽNOHRVATSKA STRANKA prestaje postojati odlukom Sabora i to ako je donese najmanje 2/3 ukupnog broja sabornika.

Članak 49.

U slučaju prestanka postojanja JUŽNOHRVATSKE STRANKE sva imovina stranke udijelit će se po odluci Sabora novim korisnicima.

IX. OSTALE ODREDBE

Članak 50.

Sabor stranke može mijenjati i nadopunjavati ovaj Statut.

Članak 51.

Ovlast tumačenja ovog Statuta ima:

1. Sabor stranke

2. Povjerenstvo za Statut prema Poslovniku o svom radu.

X. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 52.

Osnivačka skupština bira privremeno predsjedništvo (Malo vijeće) JUŽNOHRVATSKE STRANKE kojega čine: predsjednik, tri dopredsjednika, glavni tajnik i glavni rizničar. Privremeno Malo vijeće obnaša dužnost do saziva Sabora.

Privremeno Malo vijeće sazvat će Sabor JUŽNOHRVATSKE STRANKE najkasnije u roku od 1 godine od održane osnivačke skupštine.

Članak 53.

Ovlašćuje se privremeno Malo vijeće iz prethodnog članka ovog Statuta da u roku od 6 mjeseci od održane osnivačke skupštine sazove općinske, odnosno gradske organizacije JUŽNOHRVATSKE STRANKE.

Članak 54.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se odmah. Ovaj Statut bit će objavljen u »Narodnim novinama« ili u jednom od javnih glasila.


Predsjednik Radnog predsjedništva Južnohrvatske stranke
Predsjednik Osnivačke skupštine Južnohrvatske stranke
Srećko Kljunak, v. r.
Tomislav Garmaz Zec, v. r.
 

 Zakon o političkim strankama
Statut LIBRE - Stranke liberalnih demokrata
Statut Hrvatske stranke zelenih - Eko savez
Statut Demokratske kneginečke stranke
Statut Hrvatske narodne stranke
Statut Hrvatske demokratske zajednice
Statut Stranke prava
Statut Demokratske socijalne unije - Snaga naroda
Statut Hrvatske pučke stranke
Statut Turopoljske demokratske stranke
Statut političke stranke Hrvatskih demokršćana
Statut Stranke hrvatskog preporoda
Statut političke stranke Hrvatski Republikanci
Statut Podravske stranke
Statut Nacionalne demokratske stranke
Statut Hrvatske stranke