Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 21. 1. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNa temelju članka 10. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01), Glavna skupština Demokratske kneginečke stranke, na zasjedanju održano 16. veljače 2002. godine, donijela je

STATUT
Demokratske kneginečke strankeTEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Demokratska kneginečka stranka (u daljnjem tekstu DKS) jest politička stranka. DKS se u svojem djelovanju zalaže za posvemašnji razvitak Hrvatske, a poglavito Općine Gornji Kneginec i Varaždinske županije:

• sudjelovanjem u stvaranju i oblikovanju političke volje naroda,

• zauzimanjem političkih stavova o svim bitnim pitanjima javnog života, te poticanjem njihova optimalnog rješavanja,

• sudjelovanjem u izborima za predstavnička tijela građana,

• davanjem smjernica svojim predstavnicima izabranim u predstavnička tijela i izvršna tijela državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave i uprave,

• praćenjem rada državnih organa, te nositelja javnih i društvenih ovlasti.

Članak 2.

Naziv stranke jest: Demokratska kneginečka stranka. Skraćeni naziv stranke jest: DKS.
Sjedište DKS-a je u Knegincu Gornjem.

Članak 3.

DKS je pravna osoba, registrirana u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, ima svoj žiroračun i devizni račun, a u pravonom prometu s trećima za preuzete obveze odgovara sa svojim sredstvima, odnosno imovinom.

Članak 4.

Demokratska kneginečka stranka djeluje u Republici Hrvatskoj, s naglaskom na područje općine Gornji Kneginec i Varaždinske županije.

Članak 5.

Demokratsku kneginečku stranku predstavlja i zastupa njezin predsjednik. Iznimno od 1. stavka ovog članka, u postupku kandidiranja za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave DKS zastupaju:

• predsjednici podružnica za izbor članova županijskih skupština izvan područja Varaždinske županije,

• predsjednici podružnice za izbor članova općinskog, odnosno gradskog vijeća, na svom području.

Članak 6.

DKS ima svoj pečat, štambilj, znak i zastavu.
Pečat DKS-a okruglog je oblika, promjera 30 mm, s tekstom »DEMOKRATSKA KNEGINEČKA STRANKA – KNEGINEC GORNJI«
Štambilj je četverokutnog oblika, dimenzija 30¤10 mm, i ima tekst »DEMOKRATSKA KNEGINEČKA STRANKA – KNEGINEC GORNJI«. Pečate imaju i organizacijski oblici DKS-a, s tim da umjesto oznake »KNEGINEC GORNJI« stoji naziv organizacijskog oblika i njegovo sjedište. Oblik, izgled i veličinu znaka i zastave ustanovljuje Glavna skupština stranke. Mjerodavni uzorak znaka i zastave pohranjen je u arhivu Ureda stranke.
Znak DKS-a ima oblik štita sa kneginečkom kulom i crkvom u prvom planu, na podlozi velikog sunca narančaste boje, dijelom grba Republike Hrvatske u donjem lijevom uglu, zelenom podlogom u donjem desnom uglu, nebom iznad siluete sunca na kojem se u desnom gornjem uglu ističe bijeli grozd sa listom, a u lijevom gornjem uglu ispisan je skraćeni i puni naziv Stranke – DKS. Demokratska kneginečka stranka.
Zastava DKS-a narančaste je boje, ukupnih dimenzija 200¤100 cm sa znakom DKS-a u sredini.
O potrebi zaštite znaka i zastave odlučuje Glavna skupština stranke.

Članak 7.

DKS je samostalna politička stranka i djeluje u skladu sa svojim programskim utemeljenjima i odlukama svojih ovlaštenih tijela. DKS se može učlaniti u domaće i međunarodne organizacije i ustanove, odnosno sudjelovati u osnivanju takvih organizacija, po odluci Glavnog odbora. O prestanku rada stranke, ili o njezinu stapanju s drugim političkim strankama, odluku donosi Glavna skupština DKS-a.

Članak 8.

Rad DKS-a je javan, a ostvaruje se obavještavanjem članstva i javnosti putem priopćenja, konferencija za tisak i prisustvom predstavnika javnog informiranja na skupovima stranke. Javnost rada stranke može se, iznimno, isključiti kad se raspravlja i odlučuje o:

• unutrašnjim kadrovskim pitanjima,

• strategiji i taktici izborne promidžbe i nominaciji izbornih kandidata,

• spajanju, odnosno udruživanju s drugim strankama,

• osnivanju i poslovanju poduzeća stranke, kad se radi o pitanjima koja se smatraju poslovnom tajnom,

• drugim sličnim slučajevima, na temelju odluke tijela stranke.

Članak 9.

DKS može imati vlastitu nakladničku djelatnost, te može osnivati i svoju radijsku ili televizijsku postaju, sukladno zakonskim propisima.

Članak 10.

DKS se financira:

• sredstvima članarine i darovima članstva i simpatizera,

• prihodima od imovine,

• prihodima od dotacija,

• prihodima od naknade troškova izborne utakmice,

• prihodima od izdavačke djelatnosti i ostalih djelatnosti koje daju prihod,

• ostalim prihodima.

ČLANSTVO

Članak 11.

Članom DKS-a može postati svaki punoljetan, poslovno sposoban državljanin RH, koji prihvaća Statut i Program stranke. Članom stranke postaje se potpisom pristupnice i upisom u registar članova DKS-a. Registar članova vodi Ured stranke, na razini središnjih tijela stranke. Sud časti može osporiti upis u registar članova DKS-a. Na temelju odluke Predsjedništva, i član neke druge stranke može postati članom DKS-a. Svaki član DKS-a dobiva člansku iskaznicu stranke.

Članak 12.

Članstvo u stranci prestaje:

• istupom,

• pristupom drugoj političkoj stranci,

• isključenjem iz stranke,

• smrću.

Svaki prestanak članstva upisuje se u registar članova DKS-a.


PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

Članak 13.

Svaki član DKS-a pripada jednoj od podružnica stranke. U podružnici članovi ostvaruju svoja prava i ispunjavaju svoje obveze. Za slučaj preseljenja iz mjesta stanovanja, član se odjavljuje u matičnoj podružnici stranke, te prijavljuje podružnici novog mjesta stanovanja i uključuje u njezin rad.

Članak 14.

Član stranke ima pravo:

• sudjelovati u radu, birati i biti biran, iznositi prijedloge, mišljenja i prigovore na rad stranke i njezinih tijela,

• sudjelovati u odlučivanju, biti obaviješten o svim stavovima i odlukama stranke.

Članak 15.

Član DKS-a dužan je:

• promicati Program stranke i zalagati se za njegovo oživotvorenje,

• pridržavati se odredaba Statuta stranke,

• provoditi odluke tijela stranke, pri čemu je mjerodavna odluka višeg tijela DKS-a,

• zalagati se za interese stranke i čuvati njezin ugled,

• uredno plaćati članarinu.

STRANAČKA STEGA

Članak 16.

Osnovne stranačke stege predstavlja izvršenje dužnosti iz članka 15. te pridržavanje općih pravila uljuđenog ponašanja.

Nepridržavanjem pravila takvog ponašanja član ugrožava interese stranke što se razmatra u postupku pred sudom časti.

Za nepridržavanje pravila stranačke stege članu se može izreći mjera suspenzije i/ili isključenja iz Stranke. Odluku o suspenziji donosi predsjednik Stranke, a odluku o isključenju sud časti. Na odluku o suspenziji, odnosno isključenju iz Stranke, član ima pravo žalbe u roku od 15 dana od izricanja odluke o suspenziji, odnosno isključenju i to Sudu časti stranke.

unutarnja organizacija stranke

Članak 17.

DKS je organizirana teritorijalno i funkcionalno.

Teritorijalnu organizaciju DKS-a čine:

– podružnice s ograncima.

TERITORIJALNA ORGANIZACIJA PODRUŽNICA

Članak 18.

Podružnica je temeljna organizacijska jedinica DKS-a.

Za osnivanje podružnice DKS-a nužno je 10 (deset) članova DKS-a.

Podružnica se, u pravilu, osniva za područje jedne općine, grada ili otoka.

Članovi DKS-a u općinama, odnosno gradovima gdje ne postoji podružnica DKS-a, članovi su podružnice DKS-a u susjednoj jedinici lokalne samouprave.

Kad god je to organizacijski opravdano, članstvo jednog područja može odrediti i drugačije teritorijalno prostiranje podružnice područja općine, odnosno grada.

U naselju, više međusobno povezanih manjih naselja, a osobito na području za koje se osniva mjesni odbor, podružnica osniva ogranak.

Podružnice osniva predsjednik DKS-a.

Članak 19.

Podružnice promiču i oživotvoruju politiku DKS-a, neposrednim djelovanjem svojih članova u različitim oblicima okupljanja i djelovanja građana (u udrugama, klubovima mladih i sl.), usklađuju djelovanje ogranaka na svom području i izražavaju interese općine u kojima djeluju, a posebno u predstavničkim i izvršnim tijelima vlasti.

Članak 20.

Podružnice djeluju sukladno političkim načelima DKS-a sadržanim u Programu, Statutu, deklaracijama i odlukama viših tijela Stranke.

Podružnice samostalno odlučuju o međustranačkim dogovorima o suradnji i zajedničkim nastupima na izborima, u skladu s općom politikom Stranke.

Podružnice nominiraju kandidate Stranke za izbore u predstavnička tijela općine, odnosno grada te predlažu kandidate za predstavnička tijela na ostalim razinama.

Članak 21.

Podružnica DKS-a ima ova tijela:

– skupštinu;

– izvršni odbor;

– nadzorni odbor.

Članak 22.

Skupština je najviše tijelo podružnice.

Skupštinu čine svi članovi podružnice.

Članak 23.

Nadležnosti skupštine podružnice su sljedeće:

– suglasno općim političkim načelima, sadržanim u Programu, Statutu i drugim dokumentima Stranke,

– utvrđuje ciljeve djelovanja podružnice i njenih tijela;

– u udvojenim postupcima, tajnim glasovanjem bira i razrješava:

* predsjednika podružnice, koji je ujedno i predsjednik skupštine i izvršnog odbora;

* članove izvršnog odbora;

* članove nadzornog odbora;

– razmatra i usvaja izvještaj o financijskom poslovanju podružnice;

– bira predsjednike podružnice za Sabor stranke;

– utvrđuje broj čanova izvršnog odbora;

– obavlja druge poslove utvrđene Statutom.

Članak 24.

Sjednice skupštine podružnice održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput godišnje.

Rad skupštine odvija se po poslovniku koji se donosi na prvoj sjednici novog saziva.

Sjednice skupštine saziva i njima predsjedava predsjednik podružnice.

Na zahtjev najmanje 1/5 (jedne petine) članova predsjednik podružnice će sazvati izvanrednu sjednicu skupštine.

Članak 25.

Predsjednik podružnice predstavlja podružnicu.

Predsjednik podružnice obavlja sljedeće zadatke:

– organizira političko djelovanje podružnice, u skladu s njenim programom;

– potiče političku djelatnost, radi na organiziranju podružnice, brine za materijalna i financijska dobra, potiče izvršavanje zadaća tijela podružnice;

– obavlja i druge poslove predviđene Statutom.

Za obavljanje pojedinih poslova predsjednik može zadužiti bilo kojeg člana podružnice.

Članak 26.

Izvršni odbor podružnice čine:

– predsjednik;

– potpredsjednik;

– 5 članova, sukladno odluci skupštine podružnice;

– vijećnici općinskog, odnosno gradskog vijeća, i članovi općinskog, odnosno gradskog poglavarstva iz redova DKS-a.

Iznimno, izvršni odbor može se povećati kooptiranjem do 1/3 (jedne trećine) novih članova u odnosu na broj izabranih članova izvršnog odbora.

Članovi izvršnog odbora između sebe biraju potpredsjednika, tajnika i blagajnika.

Sjednice izvršnog odbora saziva predsjednik ili najmanje 1/3 (jedna trećina) članova izvršnog odbora.

Sjednicama izvršnog odbora predsjedava predsjednik podružnice, a u slučaju spriječenosti, predsjednika zamjenjuje potpredsjednik podružnice ili tajnik podružnice.

Ukoliko predsjednik podružnice podnese ostavku, izvršni odbor, iz svog sustava, imenuje vršitelja dužnosti predsjednika, koji tu dužnost obavlja do izvanredne ili redovne izborne skupštine.

Članak 27.

Ovlaštenja izvršnog odbora podružnice su sljedeća:

– organizira provođenje politike Stranke i izvršenja programa podružnice;

– iznimno, po potrebi, kooptira članove izvršnog odbora i nadzornog odbora podružnice;

– provodi odluke skupštine podružnice;

– potiče omasovljenje članstva;

– analizira i zauzima stajališta o aktualnim političkim pitanjima na području svog djelovanja;

– osmišljava i organizira provođenje poslovnih aktivnosti podružnice;

– organizira i vodi kontakte podružnice s javnošću;

– utvrđuje kandidate za izbor u predstavnička tijela na svim razinama i za tijela Stranke;

– nominira kandidate stranke za izbor u predstavnička tijela na razini svoje općine, odnosno grada;

– organizira predizborne aktivnosti;

– potiče i organizira promotivne aktivnosti (tribine, manifestacije, medijske nastupe i sl.);

– formulira programe za pojedina područja djelovanja;

– vodi tekuće poslove;

– obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

TERITORIJALNA ORGANIZACIJA OGRANAK

Članak 28.

Ogranak se osniva na području mjesnog odbora općine i grada, prema kriterijima iz stavka 5. članka 18., a u cilju uspostavljanja što učinkovitije teritorijalne organizacije Stranke u podružnici i gradskoj organizaciji te ostvarivanja politike mjesne samouprave.

Svaka podružnica samostalno, u skladu s konkretnim uvjetima, određuje broj i prostiranje ogranaka, a odnos podružnice i ogranaka regulira se posebnom odlukom podružnice.

Ogranak se osniva kad na području njegovog prostiranja djeluje najmanje 5 (pet) članova.

Članovi ogranka čine njegovu skupštinu.

Skupština ogranka bira predsjednika, tajnika i blagajnika ogranka; oni obavljaju sve organizacijske i tekuće poslove ogranka.

U ogranku s više od 15 (petnaest) članova, skupština bira izvršni odbor kojeg, uz predsjednika, tajnika i blagajnika, čine još najmanje dva člana.

Predsjednik ogranka istodobno je i predsjednik njegove skupštine i izvršnog odbora.

Ogranak osniva predsjedništvo DKS-a na prijedlog podružnice.

SREDIŠNJA TIJELA STRANKE

Članak 29.

Središnja tijela stranke su:

– Glavna skupština;

– Glavni odbor;

– predsjednik Glavnog odbora;

– predsjedništvo;

– predsjednik;

– potpredsjednici;

– glavni tajnik;

– glasnogovornik;

– Sud časti;

– Nadzorni odbor DKS-a.

SREDIŠNJA TIJELA STRANKE – GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 30.

Glavna skupština DKS-a je najviše programsko, statutarno i izborno tijelo DKS-a.

Glavnu skupštinu DKS-a čine:

a) izabrani članovi:

– predstavnici podružnica izabrani na izbornim skupštinama podružnica i to tako da podružnica bira jednog predstavnika na svakih započeti 5 (pet) članova.

b) članovi po funkciji:

– predsjednici podružnica;

– članovi središnjih tijela Stranke, sukladno članku 29. ovog Statuta;

– vijećnici općinskih i gradskih vijeća te članovi županijskih skupština iz redova DKS-a;

– članovi poglavarstva, općina, gradova i županija.

U radu Glavne skupštine mogu sudjelovati i ostali članovi DKS-a, ali bez prava raspravljanja i odlučivanja.

Članak 31.

Glavna skupština DKS-a obavlja sljedeće poslove:

– ustanovljuju opću politiku Stranke;

– razmatra i ocjenjuje cjelokupno djelovanje Stranke,

– donosi i mijenja temeljna načela DKS-a, programska usmjerenja i Statut DKS-a;

– usvaja temeljnu rezoluciju Glavne skupštine DKS-a kojom se utvrđuje politika Stranke u sljedećem mandatnom razdoblju te ostale rezolucije i deklaracije o političkim pitanjima;

– donosi poslovnik te odluke i druge akte iz svoje nadležnosti;

– bira i razrješava i predsjednika Glavnog odbora DKS-a;

– bira i razrješava predsjednika DKS-a;

– bira i razrješava 3 potpredsjednika DKS-a na prijedlog predsjednika DKS-a;

– na prijedlog predsjednika DKS-a bira glavnog i izvršnog tajnika Stranke;

– na prijedlog predsjednika DKS-a bira do 3 člana Predsjedništva Stranke;

– na prijedlog predsjednika DKS-a bira glasnogovornika Stranke;

– bira i razrješava članove Suda časti na prijedlog Glavnog odbora DKS-a;

– bira i razrješava članove Nadzornog odbora DKS-a na prijedlog Glavnog odbora DKS-a;

– bira i razrješava 5 članova Glavnog odbora na prijedlog predsjednika DKS-a;

– obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.

Članak 32.

Glavna skupština DKS-a može određene poslove i ovlaštenja prenijeti na Glavni odbor DKS-a, osim donošenja Statuta odnosno njegovih izmjena i dopuna.

Članak 33.

Sjednice Glavne skupštine DKS-a saziva i njima predsjeda, do izbora radnog predsjedništva, predsjednik, odnosno vršitelj dužnosti predsjednika Glavnog odbora DKS-a.

Sjednice Glavne skupštine u vidu tematskih konvencija održavaju se jedanput godišnje, po potrebi i više puta, a izborna Glavna skupština svake 4 (četiri) godine.

Na zahtjev Glavnog odbora, podružnice ili najmanje 2 (dva) ogranka, predsjednik Stranke će sazvati izvanrednu sjednicu Glavne skupštine.

SREDIŠNJA TIJELA STRANKE – GLAVNI ODBOR

Članak 34.

Glavni odbor DKS-a najviše je političko i programsko tijelo DKS-a između dvaju zasjedanja Glavne skupštine.

Članovi Glavnog odbora su:

– članovi Predsjedništva DKS-a;

– predsjednici podružnica DKS-a;

– zastupnici u Saboru, ministri, zamjenici ministara te pomoćnici ministara u Vladi iz redova DKS-a;

– do 5 (pet) članova DKS-a koje na prijedlog predsjednika Stranke bira Glavna skupština.

Glavni odbor DKS-a mora se konstituirati u skladu sa Statutom najkasnije 60 dana od održavanja izborne Glavne skupštine DKS-a.

Konstituirajuću sjednicu Glavnog odbora saziva predsjednik Glavnog odbora, a na sjednici se na prijedlog predsjednika Glavnog odbora bira i zamjenik predsjednika Glavnog odbora DKS-a.

Redovite sjednice Glavnog odbora saziva po potrebi, a najmanje 4 (četiri) puta godišnje, predsjednik Glavnog odbora DKS-a.

Sjednica Glavnog odbora DKS-a sazvat će se i na prijedlog najmanje 11 (jedanaest) članova tog tijela.

Članak 35.

Djelokrug rada i ovlaštenja Glavnog odbora su sljedeća:

– na osnovi programskih dokumenata i Statuta, donosi odluke i zaključke te daje preporuke predsjedniku DKS-a, potpredsjedniku i glavnom tajniku DKS-a;

– raspravlja o stručnim analizama interesnih odbora i utvrđuje programske smjernice za pojedina područja političkog, ekonomskog i društvenog života;

– odlučuje o povezivanju rada DKS-a s drugim političkim stranakama ili nepolitičkim organizacijama te učlanjivanju DKS-a u međunarodne političke ili nepolitičke organizacije;

– odlučuje o stupanju DKS-a u koaliciju na državnoj razini i istupanju iz nje;

– utvrđuje prijedlog članova Suda časti i Nadzornog odbora za Glavnu skupštinu stranke;

– nominira kandidate DKS-a za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, te kandidate za izbor vijećnika u predstavnička tijela i lokalne i područne (regionalne) samouprave;

– usvaja financijski plan i zaključni račun DKS-a za pojedinu godinu;

– obavlja i druge poslove predviđene Statutom.

Način rada i odlučivanja na sjednicama Glavnog odbora regulirat će se poslovnikom koji se usvaja na prvoj sjednici Glavnog odbora.

SREDIŠNJA TIJELA STRANKE – PREDSJEDNIŠTVO

Članak 36.

Predsjedništvo stranke je najviši izvršnopolitički organ Stranke.

Predsjedništvo stranke čine:

– predsjednik Stranke;

– 3 potpredsjednik Stranke;

– glavni tajnik Stranke;

– izvršni tajnik;

– rizničar;

– glasnogovornik DKS-a;

– do 3 (tri) člana DKS-a koje na prijedlog predsjednika Stranke bira Glavni odbor DKS-a.

Sjednice Predsjedništva stranke saziva predsjednik DKS-a, a u slučaju spriječenosti predsjednika zamjenjuju jedan od potpredsjednika DKS-a kojega za to ovlasti predsjednik Stranke.

Odluke Predsjedništva obavezne su za sva niža tijela Stranke, a u slučaju kolizije karaktera tih odluka s nadležnostima Glavnog odbora DKS-a, niža tijela dužna su ih primjenjivati do relevantne odluke Glavnog odbora DKS-a.

Članak 37.

Ovlaštenja Predsjedništva Stranke su sljedeća:

– organizira provođenje ili provodi odluke Glavne skupštine, Glavnog odbora i Predsjedništva stranke;

– analizira i zauzima stajališta o aktualnim političkim pitanjima;

– osniva interesne odbore Stranke i koordinira njihov rad;

– osniva Odbor za razvoj i praćenje unutarnje organizacije Stranke, a po potrebi i druge odbore za unutarstranačka pitanja;

– osmišljava i organizira provođenje političkih i poslovnih aktivnosti Stranke;

– organizira i provodi kontakte Stranke s javnošću;

– radi na organiziranju Stranke;

– brine se za materijalna i financijska dobra potrebna Stranci;

– predlaže Glavnom odboru financijski plan i zaključni račun Stranke za tekuću godinu;

– obavlja druge poslove predviđene Statutom.

Članak 38.

Za potrebe obavljanja administrativnih, tehničkih i stručnih poslova Predsjedništva stranke osniva Središnji ured stranke kojeg vodi izvršni tajnik Stranke.

Na prijedlog glavnog tajnika Stranke Predsjedništva DKS-a donosi pravilnik o ustroju Ureda te broju administrativnih i drugih stručnih radnika za obavljanje poslova u Uredu.

Predsjedništvo stranke na prijedlog glavnog tajnika imenuje izvršnog tajnika Stranke.

Za rješavanje specifičih zadaća iz svog djelokruga rada, Predsjedništvo stranke može osnivati povremena radna tijela.

SREDIŠNJA TIJELA STRANKE PREDSJEDNIK

Članak 39.

Predsjednik Glavnog odbora DKS-a ujedno je i predsjednik Predsjedništva i predsjednik Stranke. Predsjednik DKS-a upravlja Strankom, izvršava i provodi odluke Predsjedništva, te odlučuje o tekućim poslovima vezanim za neposredno upravljanje Strankom.

Predsjednik DKS-a;

– predstavlja i zastupa Stranku;

– provodi politiku Stranke u skladu s programskim dokumentima DKS-a, Statutom DKS-a, odlukama i zaključcima Glavne skupštine, Glavnog odbora i Predsjedništva DKS-a te u tu svrhu donosi provedbene političke odluke, zaključke, upute i druge akte;

– predlaže Glavnoj skupštini i Glavnom odboru DKS-a izbor i opoziv te potvrdu izbora, odnosno imenovanja članova tijela Stranke prema odredbama Statuta;

– predlaže Glavnom odboru stranke donošenje odluke o raspuštanju izvršnog odbora podružnice DKS-a i imenovanje povjerenika Stranke koji organizira izbornu skupštinu podružnice i saziva sjednicu;

– obavlja i druge poslove predviđene Statutom.

Ukoliko predsjednik DKS-a prestane obnašati svoju dužnost tijekom razdoblja svojeg mandata iz bilo kojeg razloga, Glavni odbor imenuje vršitelja dužnosti predsjednika DKS-a do sljedeće izborne Glavne skupštine DKS-a.

Članak 40.

Predsjednik DKS-a zadužuje potpredsjednike DKS-a za djelatnosti u provedbi pojedinih programskih područja, odnosno za neposredno provođenje politike DKS-a konkretnim političkim djelovanjem na državnoj i lokalnoj razini.

SREDIŠNJA TIJELA STRANKE – PREDSJEDNIK GLAVNOG ODBORA

Članak 41.

Predsjednik Glavnog odbora saziva i predsjeda sjednicama Glavnog odbora.

Predsjednik Glavnog odbora odgovoran je za funkcioniranje i izvršavanje djelokruga rada Glavnog odbora utvrđenog ovim Statutom.

U odsutnosti predsjednika Glavnog odbora zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Glavnog odbora.

SREDIŠNJA TIJELA STRANKE – GLAVNI TAJNIK

Članak 42.

Glavnog tajnika DKS-a bira i opoziva Glavni odbor na prijedlog predsjednika Stranke.

Glavni tajnik DKS-a:

– sudjeluje u pripremi i radu središnjih tijela Stranke te priprema i osigurava organizacijske, materijalne i tehničke uvjete za njihov rad;

– koordinira rad podružnica;

– koordinira rad tajnika podružnica;

– zadužen je za unapređenje organizacijske strukture Stranke;

– organizira ostvarivanje materijalno-financijskog poslovanja u skladu sa zakonom;

– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom.

U slučajevima duže odsutnosti ili spriječenosti, glavnog tajnika zamjenjuje izvršni tajnik.

SREDIŠNJA TIJELA STRANKE – GLASNOGOVORNIK

Članak 43.

Djelokrug rada glasnogovornika stranke regulira se na prijedlog predsjednika DKS-a, odlukom koju donosi Glavni odbor stranke.

Glasnogovornika bira i opoziva Glavni odbor na prijelog predsjednika Stranke.

SREDIŠNJA TIJELA STRANKE – SUDOVI ČASTI

Članak 44.

Sudovi časti DKS-a osnivaju se na razini Glavnog odbora stranke i na razini podružnice.

Sudovi časti na razini podružnice i Glavnog odbora stranke imaju po 3 (tri) člana i 3 (tri) zamjenika člana.

Članovi Suda časti biraju, između sebe, predsjednika.

Sudovi časti djeluju prema Pravilniku o sudovima časti kojeg donosi Glavni odbor.

SREDIŠNJA TIJELA STRANKE – NADZORNI ODBOR

Članak 45.

Nadzorni odbori na razini podružnice i Glavne skupštine stranke imaju po 3 člana i 3 zamjenika.

Članovi nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika nadzornog odbora.

Nadzorni odbor ocjenjuje da li su odluke i rad tijela i dužnosnika u suglasnosti sa zakonima i drugim propisima RH te da li se sredstvima Stranke raspolaže zakonito, uredno i namjenski.

Izvještaj o financijsko-materijalnom poslovanju koji se podnosi na odobrenje nadležnoj skupštini, vijeću, odnosno Glavnoj skupštini DKS-a, mora biti popraćen mišljenjem nadzornog odbora.

Ako nadzorni odbor podružnice nije izabran ili prestane djelovati iz bilo kojeg razloga, njegove ovlasti preuzima nadzorni odbor Glavne skupštine DKS-a.

FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA – POVJERENIK

Članak 46.

Ako na nekom području nije uspostavljena podružnica ili je ranije postojeća raspuštena, Glavni odbor će za to područje imenovati povjerenika sa zadaćom da aktivira članstvo i obavi Statutom predviđenu proceduru za njezinu uspostavu, odnosno obnovu.

IZBORI, KANDIDIRANJE, OPOZIV

Članak 47.

Svaki član DKS-a može birati i biti biran u tijela Stranke na svim razinama.

Sva tijela DKS-a biraju se za razdoblje od 4 (četiri) godine.

Izbor za članove tijela Stranke obavlja se u pravilu javnim glasovanjem.

Članak 48.

Način kandidiranja i postupak biranja određuje Glavni odbor, istodobno s donošenjem odluke o provođenju redovitih ili prijevremenih izbora za tijela Stranke, kad to Statutom nije potanje određeno.

Članak 49.

Za svakog izbornog člana glasuje se u odvojenim postupcima.

Članak 50.

Opoziv pojedinih članova tijela Stranke ili tijela u cjelini te njihovu popunu (kada se stvore političkoprogramski razlozi za to, a uvjetovani su neaktivnošću tijela u cjelini ili pojedinih članova), može izvršiti isključivo ono tijelo koje je te članove ili tijela i izabralo, osim u slučajevima kada je to Statutom drugačije određeno.

Članovi pojedinih tijela stranke opozivaju se kada rade u suprotnosti sa programom i ciljevima stranke.

KVORUM I ODLUČIVANJE

Članak 51.

Tijela DKS-a mogu donositi odluke ako je sjednici nazočna većina njihovih članova.

Iznimno od odredbe prethodnog stavka, skupština ogranka i skupština podružnice može odlučivati ako je sjednici nazočna najmanje jedna trećina članova skupštine.

Tijela Stranke donose pravovaljanu odluku ako je za nju glasovala većina nazočnih članova.

Primjedne i prijedlozi iz javne rasprave dostavljaju se Glavnom odboru koji utvrđuje prijedlog Statuta.

Statut i izmjene i/ili dopune Statuta donosi Glavna skupština stranke.

NOMINIRANJE KANDIDATA ZA PREDSTAVNIČKA TIJELA

Članak 52.

Kandidate za predstavnička tijela na svim razinama u Republici Hrvatskoj nominiraju:

– Glavni odbor, za zastupnika u Saboru RH i predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;

– izvršni odbori ogranaka, za predstavnike u tijelima mjesnih odbora.

STATUT I DRUGI AKTI STRANKE

Članak 53.

Statut je najviši normativni akt kojim se uređuje unutarnji ustroj i upravljanje u Stranci.

Statut se donosi u postupku propisanom ovim Statutom.

Članak 54.

Postupak donošenja Statuta te njegovih izmjena i dopuna mogu pokrenuti članovi i/ili tijela Stranke.

Prijedlozi u smislu stavka 1. ovog članka dostavljaju se Predsjedništvu stranke koje je dužno očitovati se o svakom prijedlogu i o tome izvijestiti predlagatelja.

Članak 55.

Predsjedništvo stranke osniva Odbor za statut koji izrađuje nacrte, odnosno nacrte izmjena i/ili dopuna Statuta.

O nacrtu Statuta može se organizirati javna rasprava u podružnicama i ograncima Stranke.

Primjedbe i prijedlozi iz javne rasprave dostavljaju se Glavnom odboru koji utvrđuje prijedlog Statuta.

Statut izmjene i/ili dopune Statuta donosi Glavna skupština stranke.

Članak 56.

Tijela Stranke donose, u skladu sa svojim ovlastima utvrđenih Statutom, odluke, zaključke i naputke. Odlukom se, na opći način, uređuju pitanja provedbe pojedinih odredaba Statuta.

Zaključkom se uređuju konkretna pitanja iz nadležnosti tijela Stranke, a naputkom način postupanja tijela u stranci.

Članak 57.

Statut, izmjene i/ili dopune Statuta, objavljuju se u glasilu Strnke.

Odluke, zaključci i naputci organa i tijela Stranke objavljuju se u izvješćima organa i tijela Stranke ili na drugi prikladan način.

Članak 58.

Deklaracije i programi koje donose središnja tijela Stranke donose se shodnom primjenom odredaba kojima je uređeno donošenje Statuta.

MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 59.

DKS ostvaruje prihode iz izvora utvrđenih u članku 10. Statuta.

Predsjedništvo stranke, na prijedlog glavnog tajnika, određuje visinu članarine za svaku tekuću godinu te kriterije prema kojima se određene kategorije članova mogu osloboditi plaćanja članarine ili plaćati umanjenu članarinu.

Članak 60.

U svrhu osiguranja materijalno-financijske osnove za rad, Stranka može osnovati poduzeće, samostalno ili s drugim osobama.

Članak 61.

U slučaju prestanka rada Stranke, njezina imovina će pripasti RKT Župi »Sv. Marije Magdalene« Gornji Kneginec.

Članak 62.

Financijsko i materijalno poslovanje Stranke te djelovanje poduzeća u njezinom vlasništvu, regulira se Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju što ga donosi Glavni odbor.

PRIJELAZE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«. Ustrojstvo DKS-a i konstituiranje njegovih tijela, predviđeno Statutom, objavit će se u roku od 60 dana.

Predsjednik DKS-a
Damir Keretić, v. r. 

 Zakon o političkim strankama
Statut LIBRE - Stranke liberalnih demokrata
Statut Hrvatske stranke zelenih - Eko savez
Statut Južnohrvatske stranke
Statut Hrvatske narodne stranke
Statut Hrvatske demokratske zajednice
Statut Stranke prava
Statut Demokratske socijalne unije - Snaga naroda
Statut Hrvatske pučke stranke
Statut Turopoljske demokratske stranke
Statut političke stranke Hrvatskih demokršćana
Statut Stranke hrvatskog preporoda
Statut političke stranke Hrvatski Republikanci
Statut Podravske stranke
Statut Nacionalne demokratske stranke
Statut Hrvatske stranke