POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje, povećati prodaju? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla? Provjerite ponudu naših marketing usluga. Izrada web stranica, cijena vrlo povoljna.
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA, POVOLJNO I KVALITETNO
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina: NN 2006 / NN 2007

HRVATSKI SABOR

3187

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O KREDITNIM UNIJAMA

Proglašavam Zakon o kreditnim unijama, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/93  Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 19. prosinca 2006.

Predsjednik Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.
 

ZAKON

O KREDITNIM UNIJAMA


I. OPĆE ODREDBE

Opća odredba

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada kreditnih unija te nadzor nad poslovanjem kreditnih unija.

Kreditna unija

Članak 2.

(1) Kreditna unija je financijska institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za rad.
(2) Kreditna unija ne može se upisati u sudski registar prije dobivanja odobrenja iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Tvrtka i skraćena tvrtka kreditne unije mora sadržavati izraz »kreditna unija«.
(4) Izraz »kreditna unija« odnosno njegovu izvedenicu u tvrtki ili skraćenoj tvrtki može upisati u sudski registar i koristiti u pravnom prometu samo pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka.

Poslovi kreditne unije

Članak 3.

(1) Kreditna unija smije obavljati djelatnost koja obuhvaća samo sljedeće poslove:
1. primati novčane depozite članova kreditne unije u domaćoj valuti,
2. odobravati kredite članovima kreditne unije u domaćoj valuti,
3. obavljati mjenjačke poslove za članove kreditne unije,
4. dodjeljivati novčanu pomoć članovima kreditne unije,
5. davati jamstva za obveze članova kreditne unije u domaćoj valuti.
(2) Mjenjačke poslove iz stavka 1. točke 3. ovoga članka kreditna unija dužna je obavljati sukladno uvjetima i načinu utvrđenim propisima kojima se uređuje poslovanje ovlaštenih mjenjača.

Povezane osobe

Članak 4.

(1) Povezane osobe, u smislu ovoga Zakona, su osobe koje su međusobno povezane na jedan od sljedećih načina:
– jedna od njih ima posredan ili neposredan utjecaj na drugu ili više osoba, ili su pod utjecajem jedne ili više osoba,
– jedna ima mogućnost posredno ili neposredno usmjeravati drugu ili više osoba ili bitno utjecati na nju ili njih pri odlučivanju o financiranju i poslovanju,
– poslovanje jedne osobe, odnosno njezini rezultati poslovanja mogu u značajnoj mjeri utjecati na poslovanje, odnosno rezultate poslovanja druge ili više osoba.
(2) Povezanim osobama, u smislu ovoga Zakona, smatraju se i članovi uže obitelji.
(3) Članovima uže obitelji, u smislu ovoga Zakona, smatraju se:
– bračni drug, odnosno osoba s kojom duže vrijeme živi u zajedničkom kućanstvu koje, prema propisima kojima se uređuju bračni i obiteljski odnosi, ima položaj jednak bračnoj zajednici,
– roditelji i djeca, odnosno posvojena djeca,
– ostale osobe koje su pod skrbništvom te osobe.

II. STATUSNE ODREDBE

Osnivanje

Članak 5.

(1) Kreditnu uniju može osnovati 30 ili više osoba koje ispunjavaju uvjete iz članka 9. ovoga Zakona.
(2) Kreditna unija može biti osnovana na jednom od sljedećih načela:
1. načelo zaposlenja, ili
2. načelo zanimanja, odnosno profesije, ili
3. teritorijalno načelo.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka kreditna unija može biti osnovana i na drugom načelu koje osigurava ostvarivanje zajedničkog interesa i financijske uzajamnosti članova kreditne unije.
(4) Statutom kreditne unije mora biti određeno načelo iz stavka 2. ili stavka 3. ovoga članka.
(5) Kreditna unija osniva se na osnivačkoj skupštini usvajanjem statuta kreditne unije.
(6) Statut kreditne unije moraju usvojiti svi osnivači kreditne unije izjavom o usvajanju statuta u obliku isprave koja se sastavlja kod javnog bilježnika.
(7) U ispravi iz stavka 6. ovoga članka moraju se navesti imena, jedinstveni matični broj građana i prebivalište osnivača te iznosi uplaćenih članskih udjela.
(8) Osnivačka skupština kreditne unije utvrđuje i prijedlog osoba za članove uprave te donosi odluku o postupku imenovanja članova nadzornog odbora kreditne unije, poslovni plan kreditne unije za prve tri godine poslovanja kreditne unije i odluku o podnošenju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad kreditne unije.
(9) Osnivačka skupština kreditne unije odluke iz stavka 8. ovoga članka donosi većinom glasova svih osnivača.
(10) Svaki osnivač kreditne unije ima pravo na jedan glas.
(11) Osnivači kreditne unije postaju članom kreditne unije uplatom članskog udjela.

Statut

Članak 6.

(1) Statut kreditne unije mora sadržavati odredbe o:
1. tvrtki i sjedištu kreditne unije,
2. predmetu poslovanja,
3. iznosu temeljnog kapitala,
4. iznosu članskog udjela,
5. uvjetima i načinu dodatne uplate članskih udjela,
6. načinu i obliku objave priopćenja članovima kreditne unije,
7. uvjetima i načinu pristupanja i istupanja iz članstva kreditne unije,
8. broju članova uprave i nadzornog odbora,
9. uvjetima i načinu uporabe dobiti, odnosno pokrića gubitka,
10. načinu sazivanja skupštine,
11. postupku donošenja odluka na skupštini članova kreditne unije,
12. pravima i obvezama koje članovi imaju prema kreditnoj uniji te pravima i obvezama koje kreditna unija ima prema članovima,
13. prestanku rada kreditne unije.
(2) Statut može, pored odredbi navedenih u stavku 1. ovoga članka, sadržavati i odredbe o drugim pitanjima od značaja za obavljanje djelatnosti kreditne unije.
(3) Statut kreditne unije mora biti sastavljen u obliku javnobilježničkog akta.

Temeljni kapital

Članak 7.

(1) Temeljni kapital kreditne unije je ukupan iznos članskih udjela.
(2) Najniži iznos temeljnog kapitala kreditne unije je 500.000,00kuna.
(3) Prije upisa kreditne unije u sudski registar temeljni kapital mora u cijelosti biti uplaćen u novcu.
(4) Iznimno, odredba stavka 3. ovoga članka ne primjenjuje se u slučaju spajanja ili pripajanja kreditne unije, odnosno u slučaju podjele kreditne unije.
(5) Najviši iznos članskih udjela pojedinog člana kreditne unije i s njim povezanih osoba ne smije biti veći od 5% ukupnog iznosa članskih udjela.
(6) Članski udjeli moraju biti jednaki i uplaćeni u novcu.

Upis u sudski registar

Članak 8.

(1) Prijavu za upis kreditne unije u sudski registar podnose svi članovi uprave i nadzornog odbora kreditne unije.
(2) Prijava za upis u sudski registar mora sadržavati:
1. tvrtku, sjedište i predmet poslovanja kreditne unije,
2. odobrenje za rad kreditne unije,
3. iznos temeljnog kapitala,
4. članove uprave i nadzornog odbora te njihovo prebivalište i jedinstveni matični brojevi građana.
(3) Prijavi iz stavka 2. ovoga članka prilažu se:
1. statut kreditne unije i izjava o usvajanju statuta,
2. dokaz ovlaštene financijske institucije o uplaćenom iznosu temeljnog kapitala, odnosno članskih udjela u novcu,
3. odluka o imenovanju uprave i nadzornog odbora.
(4) U sudski registar upisuju se:
1. tvrtka, sjedište i predmet poslovanja kreditne unije,
2. ukupni iznos temeljnog kapitala,
3. dan usvajanja statuta,
4. imena i prezimena članova uprave, predsjednika i članova nadzornog odbora, njihovo prebivalište i jedinstveni matični broj građana,
5. ovlasti za zastupanje kreditne unije.

Članovi kreditne unije

Članak 9.

(1) Članovi kreditne unije mogu biti samo osobe koje imaju zajednički interes i zajedno djeluju s ciljem unapređenja i zaštite međusobnog interesa na načelu financijske uzajamnosti.
(2) Članovi kreditne unije mogu biti samo:
1. trgovci pojedinci i obrtnici sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i
2. fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.
(3) Osobe iz stavka 2. ovoga članka mogu biti članovi kreditne unije ako ispunjavaju samo jedan od sljedećih uvjeta u skladu s načelom iz članka 5. stavka 2. ili stavka 3. ovoga Zakona i statutom kreditne unije:
1. da su zaposleni kod istog poslodavca, odnosno u istoj djelatnosti, ili
2. pripadaju određenom zanimanju, odnosno profesiji, ili
3. prebivanju na istom području, ili
4. su međusobno povezane na drugi način kojim osiguravaju ostvarivanje zajedničkog interesa na načelu uzajamnosti.
(4) Prebivanje na istom području iz stavka 3. točke 3. ovoga članka smatra se prebivanjem na području iste jedinice područne (regionalne) samouprave.

Pristupanje u kreditnu uniju

Članak 10.

(1) Osoba koja želi postati član kreditne unije dužna je u pisanom obliku podnijeti zahtjev za pristupanje u kreditnu uniju.
(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:
1. osobne podatke,
2. dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. ovoga Zakona.
(3) Odobrenje za pristupanje u kreditnu uniju donosi nadzorni odbor kreditne unije jednoglasnom odlukom svih članova.
(4) Članom kreditne unije postaje osoba koja je dobila odobrenje iz stavka 3. ovoga članka, dala izjavu o prihvaćanju statuta koju je ovjerovio javni bilježnik i koja je uplatila članski udjel.

Istupanje iz kreditne unije

Članak 11.

(1) Član kreditne unije može istupiti iz kreditne unije na vlastiti pisani zahtjev i prema uvjetima utvrđenim statutom kreditne unije.
(2) Član kreditne unije može biti isključen iz kreditne unije jednoglasnom odlukom nadzornog odbora ako prestane ispunjavati uvjete iz članka 9. ovoga Zakona, odnosno iz drugih razloga utvrđenih statutom kreditne unije.
(3) U slučaju istupanja, odnosno isključenja iz kreditne unije, kreditna unija dužna je toj osobi isplatiti njezin članski udjel i pripadajući dio dobiti ako je ostvarena.
(4) Prava iz stavka 3. ovoga članka ostvaruju i nasljednici, odnosno pravni sljednici člana kreditne unije.

Upisnik članova kreditne unije

Članak 12.

(1) Kreditna unija dužna je voditi upisnik članova kreditne unije.
(2) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:
1. redni broj upisa,
2. datum upisa i datum početka članstva,
3. ime i prezime, odnosno tvrtku,
4. prebivalište, odnosno sjedište i adresu,
5. broj i iznos članskih udjela,
6. druge podatke određene statutom kreditne unije.
(3) U slučaju prestanka članstva u kreditnoj uniji, pored podataka iz stavka 2. ovoga članka, upisnik mora sadržavati i datum prestanka članstva u kreditnoj uniji.
(4) Hrvatska narodna banka će propisati oblik i način vođenja upisnika.

Prava i obveze kreditne unije i članova kreditne unije

Članak 13.

(1) Sva prava i obveze članova kreditne unije kao i obveze kreditne unije prema članovima moraju se odrediti primjenom jednakih uvjeta i mjerila.
(2) Kreditna unija dužna je utvrđivati i iskazivati aktivnu efektivnu kamatnu stopu na odobrene kredite.
(3) Hrvatska narodna banka će propisati način i elemente utvrđivanja aktivne efektivne kamatne stope iz stavka 2. ovoga članka.
(4) Obavijesti i informacije koje kreditna unija objavi moraju sadržavati naznaku da su upućene isključivo članovima kreditne unije.

Tijela kreditne unije

Članak 14.

Tijela kreditne unije jesu uprava, nadzorni odbor i skupština.

Uprava

Članak 15.

(1) Uprava vodi poslove kreditne unije, zastupa je i predstavlja te obavlja druge poslove sukladno ovom Zakonu, statutu i drugim aktima kreditne unije.
(2) Na upravu kreditne unije na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima koje se odnose na upravu društva s ograničenom odgovornošću, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Članovi uprave

Članak 16.

(1) Uprava kreditne unije sastoji se od jednog ili više članova.
(2) Ako uprava ima više članova, svi članovi zajedno zastupaju kreditnu uniju.
(3) Uprava kreditne unije ne smije ovlastiti prokurista za samostalno zastupanje kreditne unije.
(4) Uprava mora voditi poslove kreditne unije u sjedištu kreditne unije.

Uvjeti za imenovanje člana uprave

Članak 17.

(1) Član uprave kreditne unije može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
– ima najmanje srednju stručnu spremu,
– ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i radno iskustvo potrebno za vođenje poslova kreditne unije,
– član je kreditne unije za čiju upravu se kandidira,
– nije bila član uprave ili nadzornog odbora kreditne unije, odnosno član uprave trgovačkog društva u stečaju, odnosno kreditne unije kojoj je oduzeto odobrenje za rad,
– ispunjava uvjete iz Zakona o trgovačkim društvima za člana uprave,
– nije član uprave ili nadzornog odbora niti prokurist druge kreditne unije ili trgovačkog društva.
(2) Pod stručnim kvalifikacijama i iskustvom iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka podrazumijeva se najmanje trogodišnje radno iskustvo na rukovodećim položajima u kreditnoj uniji odnosno vođenja poslova trgovačkog društva ili financijske institucije.

Izdavanje odobrenja za člana uprave

Članak 18.

(1) Članom uprave kreditne unije može biti imenovana osoba koja je od Hrvatske narodne banke dobila odobrenje za člana uprave.
(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka podnosi nadzorni odbor kreditne unije za mandat koji ne može biti duži od 4 godine.
(3) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka moraju se priložiti dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 17. ovoga Zakona koji ne smiju biti stariji od tri mjeseca osim dokaza iz članka 17. stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga Zakona i program rada za razdoblje na koje se imenuje.
(4) Na traženje Hrvatske narodne banke zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka potrebno je priložiti i drugu dokumentaciju.
(5) Hrvatska narodna banka može zatražiti da kandidat za člana uprave u postupku odlučivanja o odobrenju mora osobno predstaviti program rada za razdoblje na koje se imenuje.
(6) Hrvatska narodna banka izdat će odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ako iz zahtjeva i priložene dokumentacije utvrdi da kandidat ispunjava uvjete za člana uprave.
(7) Hrvatska narodna banka odbit će zahtjev za izdavanje odobrenja ako:
– utvrdi da osoba ne ispunjava uvjete iz članka 17. ovoga Zakona,
– iz podataka kojima raspolaže proizlazi da bi, zbog djelatnosti i poslova kojima se osoba bavi, odnosno zbog postupaka koje je osoba činila, bilo ugroženo poslovanje kreditne unije,
– na temelju programa iz stavka 3. ovoga članka procijeni da kandidat neće voditi poslove kreditne unije sukladno ovom Zakonu i drugim propisima,
– utvrdi da je osoba u dokumentaciji koja je priložena zahtjevu za izdavanje odobrenja navela netočne, odnosno neistinite podatke.
(8) Osoba koja je dobila odobrenje za člana uprave kreditne unije mora prije imenovanja na tu funkciju u drugoj kreditnoj uniji ponovno dobiti odobrenje iz stavka 1. ovoga članka.
(9) Član uprave kreditne unije može biti ponovno imenovan članom uprave prema postupku propisanom odredbama ovoga članka.
(10) Ako su osnivači kreditne unije podnijeli zahtjev za izdavanje odobrenja za rad, postupak odlučivanja o odobrenju iz stavka 1. ovoga članka objedinjuje se s postupkom izdavanja odobrenja za rad kreditne unije.

Prestanak važenja odobrenja za člana uprave

Članak 19.

Odobrenje iz članka 18. stavka 1. ovoga Zakona prestaje važiti:
– ako osoba u roku od 6 mjeseci od dana primitka odobrenja za člana uprave kreditne unije ne bude imenovana i ne stupi na tu dužnost, u slučaju da je postupak davanja odobrenja bio objedinjen s postupkom davanja odobrenja za rad kreditne unije,
– ako osoba u roku od 3 mjeseca od dana primitka odobrenja za člana uprave kreditne unije ne bude imenovana i ne stupi na dužnost člana uprave kreditne unije na koju se odobrenje odnosi,
– ako osobi prestaje funkcija člana uprave i to danom prestanka funkcije u kreditnoj uniji na koju se odobrenje odnosi,
– danom isteka ugovora o radu s kreditnom unijom na koju se odobrenje odnosi, odnosno danom prestanka članstva u toj kreditnoj uniji.

Oduzimanje odobrenja za člana uprave

Članak 20.

(1) Hrvatska narodna banka oduzet će odobrenje za člana uprave kreditne unije ako:
1. je odobrenje dano na temelju netočnih i neistinitih podataka,
2. član uprave teže prekrši obveze iz članka 22. i 23. ovoga Zakona,
3. su prestali postojati uvjeti za člana uprave iz Zakona o trgovačkim društvima.
(2) Hrvatska narodna banka objedinit će postupak oduzimanja odobrenja za člana uprave ako je pokrenut postupak oduzimanja odobrenja za rad kreditnoj uniji.
(3) Ako je odobrenje za člana uprave kreditne unije oduzeto ili je prestalo važiti, nadzorni odbor kreditne unije dužan je bez odgađanja pokrenuti postupak za imenovanje novog člana uprave prema odredbama ovoga Zakona.

Radni odnos članova uprave

Članak 21.

Članovi uprave kreditne unije moraju biti u radnom odnosu s kreditnom unijom na puno radno vrijeme.

Obveze člana uprave

Članak 22.

(1) Članovi uprave kreditne unije dužni su voditi poslovanje kreditne unije sukladno odredbama ovoga Zakona i drugim propisima kojima se uređuje poslovanje kreditne unije.
(2) Članovi uprave kreditne unije dužni su osigurati praćenje rizika kojima je kreditna unija izložena pri poslovanju te donijeti odgovarajuća pravila za upravljanje rizicima.
(3) Članovi uprave kreditne unije dužni su osigurati vođenje poslovnih i drugih knjiga te poslovne dokumentacije, sastavljanje knjigovodstvenih isprava, sastavljanje financijskih izvještaja i drugih izvješća koje propiše Hrvatska narodna banka te izvještavati o tome Hrvatsku narodnu banku sukladno ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.
(4) Članovi uprave kreditne unije dužni su pisanim putem obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svakom imenovanju ili prestanku svoje funkcije u nadzornom odboru ili upravi drugih pravnih osoba u roku od 8 dana od dana imenovanja ili prestanka funkcije.

Obavještavanje nadzornog odbora

Članak 23.

(1) Uprava kreditne unije mora bez odgađanja pisanim putem obavijestiti nadzorni odbor kreditne unije ako:
1. je ugrožena likvidnost ili solventnost kreditne unije,
2. nastupe razlozi za prestanak ili oduzimanje odobrenja za rad kreditne unije,
3. se financijsko stanje kreditne unije izmijeni tako da kreditna unija ne ispunjava uvjete iz članka 36. stavka 2. i članka 38. stavka 3. ovoga Zakona.
(2) Član uprave kreditne unije mora bez odgađanja pisanim putem obavijestiti nadzorni odbor kreditne unije o:
1. imenovanju i prestanku njegove funkcije u upravi ili nadzornim tijelima drugih pravnih osoba, i
2. oduzimanju odobrenja za člana uprave kreditne unije.

Nadzorni odbor

Članak 24.

(1) Nadzorni odbor kreditne unije ima najmanje 3 člana.
(2) Statutom kreditne unije može se odrediti i veći broj članova nadzornog odbora s time da njihov broj mora biti neparan, a može imati najviše 9 članova.
(3) Članovi nadzornog odbora se imenuju najviše na četiri godine i mogu biti ponovno birani, odnosno imenovani.
(4) Na nadzorni odbor kreditne unije na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima koje se odnose na nadzorni odbor društva s ograničenom odgovornošću, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Uvjeti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora

Članak 25.

(1) Članom nadzornog odbora kreditne unije može biti imenovana osoba član kreditne unije koja:
1. ispunjava uvjete za člana nadzornog odbora sukladno Zakonu o trgovačkim društvima,
2. nije član nadzornog odbora ili uprave druge kreditne unije,
3. nije bila član uprave kreditne unije u stečaju ili prisilnoj likvidaciji.
(2) Hrvatska narodna banka može od uprave kreditne unije zatražiti sazivanje skupštine i predložiti razrješenje člana nadzornog odbora kreditne unije ako:
1. ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka,
2. krši obveze navedene u članku 27. ovoga Zakona odnosno statutu kreditne unije.

Nadležnosti nadzornog odbora

Članak 26.

Nadzorni odbor kreditne unije ima sljedeće nadležnosti:
1. nadzire poslovanje kreditne unije,
2. imenuje i razrješuje članove uprave,
3. odlučuje o pristupanju i isključenju iz kreditne unije,
4. daje upravi suglasnost na prijedlog računovodstvene politike i prijedlog pravila za upravljanje,
5. daje upravi suglasnost na financijski plan kreditne unije,
6. odlučuje o drugim poslovima utvrđenim ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili statutom kreditne unije.

Obveze članova nadzornog odbora

Članak 27.

(1) Članovi nadzornog odbora kreditne unije moraju:
1. raspravljati o činjenicama koje su utvrđene od strane nadzornih tijela,
2. provjeravati godišnje financijske izvještaje kreditne unije i o tome sastaviti pisano izvješće skupštini,
3. obrazlagati skupštini kreditne unije svoje mišljenje uz financijske izvještaje.
(2) Članovi nadzornog odbora kreditne unije solidarno odgovaraju kreditnoj uniji za štetu nastalu zbog zanemarivanja obveza iz stavka 1. ovoga članka.

Skupština

Članak 28.

(1) Član kreditne unije svoja prava ostvaruje na skupštini, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.
(2) Na skupštini kreditne unije svaki član kreditne unije ima pravo na jedan glas. Član kreditne unije može pravo glasa na skupštini ostvariti i preko opunomoćenika koji za to ima pisanu punomoć koju je ovjerovio javni bilježnik.
(3) Statutom kreditne unije koja ima više od 200 članova može se utvrditi da skupština može biti organizirana kao skupština svih članova ili kao skupština zastupnika članova kojih ne može biti manje od 50 i moraju biti članovi te kreditne unije.
(4) Postupak imenovanja zastupnika iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se statutom kreditne unije.
(5) Na skupštinu kreditne unije na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima koje se odnose na skupštinu društva s ograničenom odgovornošću, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Nadležnosti skupštine

Članak 29.

Skupština kreditne unije odlučuje o pitanjima koja su određena ovim Zakonom i statutom kreditne unije, a osobito o:
1. izmjenama i dopunama statuta kreditne unije,
2. imenovanju i razrješenju članova nadzornog odbora,
3. financijskim izvještajima kreditne unije,
4. upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitka,
5. pripajanju ili spajanju kreditne unije,
6. prestanku kreditne unije.

Odluke skupštine

Članak 30.

(1) Skupština kreditne unije može valjano odlučivati ako je na njoj prisutno više od polovine svih članova skupštine.
(2) Skupština kreditne unije donosi odluke većinom glasova prisutnih članova skupštine, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za donošenje odluke o izmjeni i dopuni statuta kreditne unije potrebna je tročetvrtinska većina glasova prisutnih članova skupštine.
(4) Odluke skupštine moraju biti u obliku javnobilježničkog akta ili javnobilježničkog zapisnika.

III. OBAVLJANJE POSLOVA KREDITNE UNIJE

Odobrenje za rad

Članak 31.

(1) Odobrenje za rad kreditne unije izdaje Hrvatska narodna banka.
(2) Zahtjevu za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti:
1. statut kreditne unije u obliku javnobilježničkog akta,
2. dokaz o uplati članskih udjela,
3. poslovni plan za prve tri godine poslovanja koji uključuje objašnjenje razloga i ciljeva osnivanja, projekciju bilance i računa dobiti i gubitka, opis organizacijske i kadrovske strukture i tehničke infrastrukture te računovodstvene politike kreditne unije,
4. popis osnivača kao članova kreditne unije s njihovim osobnim podacima i dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. ovoga Zakona,
5. prijedlog kandidata za članove uprave,
6. popis članova nadzornog odbora.

Rok za odlučivanje o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad

Članak 32.

(1) Hrvatska narodna banka obvezna je u roku od 3 mjeseca od dana primitka potpunog zahtjeva iz članka 31. stavka 2. ovoga Zakona odlučiti o istom i donijeti odgovarajuće rješenje.
(2) Ako je zahtjev iz članka 31. stavka 2. ovoga Zakona nepotpun, Hrvatska narodna banka odredit će rok u kojem kreditna unija može dopuniti zahtjev, ali krajnji rok za donošenje rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti dulji od 6 mjeseci od dana primitka zahtjeva.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad

Članak 33.

Hrvatska narodna banka odbit će zahtjev za izdavanje odobrenja za rad ako:
1. predloženi član uprave ne ispunjava uvjete za imenovanje iz članka 17. ovoga Zakona,
2. iz statuta kreditne unije i druge dokumentacije proizlazi da kreditna unija nije organizirana u skladu s ovim Zakonom, odnosno da nisu osigurani uvjeti za poslovanje kreditne unije određeni ovim Zakonom, odnosno propisima donesenima na temelju ovoga Zakona,
3. iz dokumentacije i drugih poznatih činjenica proizlazi da kreditna unija kadrovski, tehnički ili organizacijski nije sposobna poslovati u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona,
4. su odredbe statuta kreditne unije u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, odnosno propisa donesenih na temelju ovoga Zakona.

Prestanak važenja odobrenja za rad

Članak 34.

(1) Odobrenje za rad prestaje važiti:
1. ako kreditna unija ne počne poslovati u roku od 6 mjeseci od dana izdavanja odobrenja za rad,
2. ako kreditna unija ne obavlja poslove dulje od 3 mjeseca,
3. danom otvaranja stečaja, odnosno početka postupka prisilne likvidacije,
4. danom upisa nove kreditne unije u sudski registar u slučaju spajanja kreditnih unija,
5. brisanjem iz sudskog registra kreditne unije koja se pripaja drugoj kreditnoj uniji.
(2) Ako nastupi razlog iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka donijet će rješenje kojim se utvrđuje da je odobrenje za rad prestalo važiti.

Oduzimanje odobrenja za rad

Članak 35.

(1) Hrvatska narodna banka rješenjem će kreditnoj uniji oduzeti odobrenje za rad ako:
1. je odobrenje za rad dano na temelju netočnih i neistinitih podataka,
2. nadzorni odbor ne razriješi člana uprave i ne imenuje novoga člana uprave kreditne unije sukladno izrečenoj mjeri iz članka 61. stavka 3. ovoga Zakona, odnosno ako novoimenovani član uprave u roku od 2 mjeseca od dana imenovanja ne osigura otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti,
3. obavlja poslove suprotno članku 3. ovoga Zakona.
(2) Hrvatska narodna banka, pored razloga iz stavka 1. ovoga članka, rješenjem će kreditnoj uniji oduzeti odobrenje za rad ako:
1. kreditna unija ne ispunjava uvjete vezane za stopu solventnosti i ostale uvjete za poslovanje u skladu s odredbama pravila za upravljanje rizicima,
2. na bilo koji način onemogućuje obavljanje nadzora poslovanja kreditne unije,
3. kreditna unija ne ispunjava tehničke, organizacijske, kadrovske ili ostale uvjete za obavljanje djelatnosti,
4. kreditna unija ne postupi sukladno rješenju iz članka 58. stavka 1. ovoga Zakona.

IV. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Upravljanje rizicima

Članak 36.

(1) Kreditna unija dužna je održavati razinu ukupnog iznosa članskih udjela i pričuva kreditne unije adekvatnu opsegu i poslovima koje kreditna unija obavlja te s obzirom na rizike kojima je izložena (stopa solventnosti).
(2) Kreditna unija dužna je poslovati tako da je sposobna pravodobno ispuniti dospjele obveze (načelo likvidnosti) te na način da je trajno sposobna ispunjavati sve svoje obveze (načelo solventnosti).

Pričuve kreditne unije

Članak 37.

(1) Kreditna unija dužna je čitavu dobit unositi u pričuve kreditne unije sve dok iznos pričuva ne dosegne 20% ukupnog iznosa članskih udjela.
(2) Nakon što pričuve kreditne unije dosegnu razinu iz stavka 1. ovoga članka, kreditna unija mora najmanje 50% ostvarene dobiti unijeti u pričuve kreditne unije, a ostatak može isplatiti članovima kreditne unije razmjerno visini njihovih članskih udjela.

Stopa solventnosti kreditne unije

Članak 38.

(1) Stopa solventnosti kreditne unije je odnos između zbroja ukupnog iznosa članskih udjela i oblikovanih pričuva te aktive kreditne unije pomnožen sa 100.
(2) Stopa solventnosti mora u svakom trenutku iznositi najmanje 9% iznosa iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Zbroj ukupnog iznosa članskih udjela i oblikovanih pričuva kreditne unije ne smije biti manji od iznosa iz stavka 2. ovoga članka.

Rizici kreditne unije

Članak 39.

(1) Rizici kojima je kreditna unija izložena u svom poslovanju su:
1. rizik likvidnosti,
2. kreditni rizik,
3. operativni rizik,
4. kamatni rizik,
5. valutni rizik,
6. rizik izloženosti prema jednoj osobi,
7. ostali rizici.
(2) Hrvatska narodna banka će propisati postupke, načine mjerenja, procjenjivanja i upravljanja rizicima iz stavka 1. ovoga članka.

Izvješća

Članak 40.

Hrvatska narodna banka će propisati sadržaj, oblik, način i rokove dostavljanja izvješća o stopi solventnosti iz članka 38. i rizicima iz članka 39. ovoga Zakona.

Upravljanje likvidnošću

Članak 41.

(1) Kreditna unija dužna je radi osiguranja od rizika likvidnosti donijeti i provoditi politiku redovitog upravljanja likvidnošću koja obuhvaća:
1. planiranje očekivanih poznatih i mogućih novčanih odljeva i dovoljnih novčanih priljeva za pokriće istih,
2. redovito praćenje likvidnosti,
3. donošenje odgovarajućih mjera za sprečavanje, odnosno otklanjanje uzroka nelikvidnosti.
(2) Kreditna unija mora dnevno izračunavati iznose likvidnih sredstava, te održavati minimalni stupanj likvidnosti.

Izloženost kreditnom riziku

Članak 42.

(1) Kreditni rizik je rizik gubitka koji nastaje zbog neispunjavanja obveze člana kreditne unije kao dužnika prema kreditnoj uniji.
(2) Izloženost kreditne unije prema jednoj osobi i s njom povezanim osobama je iznos svih potraživanja po kreditima ili drugim osnovama i preuzetih obveza kreditne unije prema jednoj osobi.
(3) Izloženost iz stavka 2. ovoga članka ne smije iznositi više od 15% iznosa zbroja ukupnog iznosa članskih udjela i oblikovanih pričuva.
(4) Zbroj izloženosti iz stavka 2. ovoga članka koje su jednake ili više od 10% iznosa zbroja ukupnog iznosa članskih udjela i oblikovanih pričuva ne smije biti veći od šesterostrukog iznosa zbroja ukupnog iznosa članskih udjela i oblikovanih pričuva.

Upravljanje kreditnim rizikom

Članak 43.

(1) Kreditna unija, prije sklapanja ugovora ili drugog pravnog posla koji predstavlja osnovu za nastanak izloženosti kreditne unije kreditnom riziku, dužna je procijeniti kreditni rizik.
(2) Kreditna unija rizik procjenjuje na osnovi:
1. kreditne sposobnosti dužnika,
2. urednosti dužnika u podmirivanju obveza po osnovi kredita i drugih novčanih obveza,
3. kvaliteti i vrijednosti instrumenata osiguranja tražbina.

Procjenjivanje plasmana

Članak 44.

(1) Kreditna unija dužna je kontinuirano pratiti i procjenjivati naplativost svojih odobrenih plasmana.
(2) Kreditna unija dužna je, za pojedine plasmane za koje utvrdi da će naplata biti ostvarena u manjem iznosu od sadašnje vrijednosti iznosa potraživanja, izvršiti ispravak vrijednosti u visini utvrđenog gubitka koji čini razlika između sadašnje vrijednosti iznosa potraživanja i očekivane naplate.

Ograničenja ulaganja

Članak 45.

Ulaganja kreditne unije u zemljišta, zgrade, opremu i uređenje poslovnog prostora zajedno ne smiju prelaziti 30% iznosa ukupnih članskih udjela i oblikovanih pričuva.

V. POSLOVNE KNJIGE I POSLOVNA IZVJEŠĆA

Opća odredba

Članak 46.

Kreditna unija dužna je sastavljati knjigovodstvene isprave, voditi poslovne knjige, obavljati popis imovine, prava i obveza, sastavljati i objavljivati financijske izvještaje sukladno Zakonu o računovodstvu i drugim propisima, poštujući pritom računovodstvene i financijske standarde i načela.

Vođenje poslovnih knjiga, evidencija i dokumentacije

Članak 47.

(1) Kreditna unija dužna je organizirati poslovanje i voditi poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju te ostale evidencije na način koji omogućuje provjeru posluje li kreditna unija sukladno propisima i standardima struke.
(2) Hrvatska narodna banka propisuje:
1. kontni plan kreditne unije,
2. vrste i oblike financijskih izvještaja,
3. način i rokove dostavljanja financijskih izvještaja iz točke 2. ovoga stavka.

VI. POVJERLJIVI PODACI

Opća odredba

Članak 48.

Kreditna unija dužna je kao povjerljive čuvati sve podatke o stanju depozita i kredita te druge podatke, činjenice i okolnosti za koje je saznala u poslovanju s pojedinim članom kreditne unije.

Obveza čuvanja povjerljivih podataka

Članak 49.

(1) Članovi tijela kreditne unije, radnici kreditne unije, odnosno druge osobe kojima su vezano za njihov rad u kreditnoj uniji ili uz pružanje usluga za kreditnu uniju na bilo koji način dostupni podaci iz članka 48. ovoga Zakona ne smiju te podatke priopćavati trećim osobama, iskoristiti ih protiv interesa kreditne unije i njezinih članova ili omogućiti da ih koriste treće osobe.
(2) Obveza čuvanja povjerljivih podataka prestaje u sljedećim slučajevima:
1. ako član kreditne unije izričito pisanim putem pristane da se priopće pojedini povjerljivi podaci,
2. ako su podaci potrebni radi utvrđivanja činjenica u sudskim postupcima i predočenje tih podataka pisanim putem zahtijeva odnosno naloži nadležni sud,
3. u slučajevima određenim propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca,
4. ako su podaci potrebni radi odlučivanja o pravnim odnosima između kreditne unije i člana kreditne unije u sudskom sporu i predočenje tih podataka pisanim putem zahtijeva odnosno naloži nadležni sud,
5. ako su podaci potrebni radi ostavinskog ili drugog imovinskopravnog postupka i predočenje tih podataka pisanim putem zahtijeva odnosno naloži nadležni sud ili nadležni javni bilježnik,
6. ako su podaci potrebni za provedbu postupka ovrhe nad imovinom člana kreditne unije i predočenje tih podataka pisanim putem zahtijeva odnosno naloži nadležni sud,
7. ako su podaci potrebni Hrvatskoj narodnoj banci odnosno drugom nadzornom tijelu za potrebe nadzora koje ono obavlja u okviru svojih zakonskih ovlasti, a priopćavaju se na njihov pisani zahtjev.
(3) Obveza čuvanja povjerljivih podataka postoji za osobe iz stavka 1. ovoga članka i nakon prestanka rada u kreditnoj uniji, odnosno nakon prestanka svojstva člana ili sudjelovanja u tijelima kreditne unije.
(4) Hrvatska narodna banka odnosno druga tijela i sudovi smiju podatke koje su prikupili na temelju stavka 2. ovoga članka upotrijebiti isključivo u svrhu zbog koje su prikupljeni.

VII. NADZOR I IZVJEŠTAVANJE

Nadzor kreditne unije

Članak 50.

Hrvatska narodna banka obavlja nadzor nad poslovanjem kreditnih unija radi provjere posluju li kreditne unije u skladu s odredbama ovoga Zakona, drugih zakona te propisa donesenih na temelju tih zakona.

Način obavljanja nadzora

Članak 51.

Hrvatska narodna banka obavlja nadzor poslovanja kreditne unije na sljedeći način:
1. praćenjem, prikupljanjem i analizom financijskih izvještaja i obavijesti kreditne unije,
2. izravnim nadzorom u kreditnoj uniji.

Analiza financijskih izvještaja

Članak 52.

Nadzor analizom financijskih izvještaja obavljaju zaposlenici Hrvatske narodne banke (ovlaštenici po zaposlenju) praćenjem, prikupljanjem i provjerom financijskih izvještaja, izvješća i obavijesti koje su kreditne unije obvezne dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci prema odredbama ovoga Zakona u rokovima i na način koji su određeni propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Osobe ovlaštene za izravni nadzor

Članak 53.

(1) Izravni nadzor poslovanja kreditne unije provodi ovlaštena osoba Hrvatske narodne banke na temelju ovlaštenja guvernera Hrvatske narodne banke.
(2) Radi obavljanja poslova izravnog nadzora poslovanja, guverner Hrvatske narodne banke može ovlastiti ovlaštenog revizora ili drugu stručno osposobljenu osobu.
(3) Ovlaštene osobe iz stavka 2. ovoga članka imaju kod obavljanja izravnog nadzora poslovanja kreditne unije jednake nadležnosti kao i ovlaštene osobe Hrvatske narodne banke.

Izravni nadzor poslovanja

Članak 54.

(1) Kreditna unija dužna je ovlaštenoj osobi omogućiti nadzor svih poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije te ostalih evidencija i druge dokumentacije.
(2) Kreditna unija je dužna, na zahtjev Hrvatske narodne banke, dostaviti računalne ispise, kopije evidencija, drugih poslovnih knjiga i dokumentacije.
(3) Kreditna unija dužna je ovlaštenim osobama Hrvatske narodne banke staviti na raspolaganje odgovarajuće prostorije u kojima mogu neometano i bez prisutnosti drugih osoba obaviti nadzor poslovanja.
(4) Hrvatska narodna banka može zatražiti od kreditne unije, odnosno odgovorne osobe informacije o svim poslovima koje su s obzirom na svrhu pojedinog nadzora bitne za procjenu poštuju li se odredbe ovoga Zakona, odnosno na temelju njega donesenih propisa.
(5) Članovi tijela kreditne unije i radnici kreditne unije dužni su na zahtjev ovlaštene osobe dati izvješća i informacije o svim poslovima bitnim za obavljanje nadzora.
(6) Hrvatska narodna banka može članove tijela kreditne unije i radnike kreditne unije pozvati da o poslovima iz stavka 4. ovoga članka, u roku koji ne smije biti kraći od 3 dana, sastave pisano izvješće ili ih pozvati da o tim poslovima daju usmenu izjavu.

Obavijest o izravnom nadzoru poslovanja

Članak 55.

(1) Obavijest o izravnom nadzoru poslovanja dostavlja se kreditnoj uniji najmanje 8 dana prije početka nadzora.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ovlaštena osoba može obavijest o izravnom nadzoru poslovanja uručiti prilikom početka nadzora ako nije bilo moguće na drugi način postići cilj pojedinog nadzora.
(3) Obavijest o izravnom nadzoru poslovanja mora sadržavati predmet nadzora.

Zapisnik o obavljenom nadzoru

Članak 56.

(1) Nakon obavljenog nadzora analizom financijskih izvještaja ili izravnog nadzora poslovanja kreditne unije ovlaštene osobe sastavljaju zapisnik o obavljenom nadzoru.
(2) Hrvatska narodna banka propisuje obrazac, način vođenja i dostavljanja zapisnika o obavljenom nadzoru.

Mjere nadzora

Članak 57.

Mjere koje Hrvatska narodna banka u obavljanju nadzora rada i poslovanja kreditne unije može poduzeti jesu:
1. naložiti otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti,
2. određivanje mjera za utvrđeno kršenje pravila za upravljanje rizicima,
3. oduzimanje odobrenja za rad,
4. pokretanje prisilne likvidacije kreditne unije,
5. podnošenje prijedloga za otvaranje stečaja nad kreditnom unijom.

Rješenje o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 58.

(1) Mjere iz članka 57. točke 1. ovoga Zakona rješenjem će se izreći ako:
1. član uprave nema odobrenje iz članka 18. ovoga Zakona,
2. kreditna unija ne ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti,
3. kreditna unija obavlja djelatnosti koje prema ovom Zakonu ne smije obavljati,
4. kreditna unija krši pravila o upravljanju rizicima,
5. kreditna unija krši pravila o vođenju poslovnih knjiga i sastavljanju financijskih izvještaja,
6. kreditna unija krši obvezu izvještavanja i obavještavanja,
7. kreditna unija krši druge odredbe ovoga Zakona, na temelju njega donesenih propisa, odnosno odredbe drugih zakona.
(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Sadržaj rješenja o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 59.

Rješenje iz članka 58. stavka 1. ovoga Zakona mora sadržavati:
1. točan opis nepoštivanja odredbi ovoga Zakona čije se otklanjanje nalaže,
2. rok u kojem kreditna unija mora otkloniti nezakonitosti i nepravilnosti,
3. rok u kojem kreditna unija mora Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti izvješće o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti,
4. način otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti.

Izvješće o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 60.

(1) Kreditna unija dužna je u roku iz članka 59. točke 2. ovoga Zakona otkloniti utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te u roku iz članka 59. točke 3. ovoga Zakona Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti izvješće o poduzetim mjerama radi otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti. Izvješću moraju biti priloženi dokumenti i drugi dokazi o otklonjenim nezakonitostima i nepravilnostima.
(2) Ako je izvješće iz stavka 1. ovoga članka nepotpuno, Hrvatska narodna banka može zahtijevati dopunu izvješća u roku koji odredi.

Mjere za utvrđeno kršenje pravila o upravljanju rizicima

Članak 61.

(1) Ako Hrvatska narodna banka prilikom obavljanja nadzora utvrdi da kreditna unija krši pravila o upravljanju rizicima, može rješenjem o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti odrediti i sljedeće mjere:
1. naložiti upravi kreditne unije donošenje plana mjera radi osiguranja stope solventnosti kreditne unije,
2. naložiti upravi i nadzornom odboru kreditne unije sazivanje skupštine kreditne unije te predlaganje odluke o povećanju temeljnog kapitala iz članka 7. stavka 2. ovoga Zakona uplatom dodatnih članskih udjela,
3. zabraniti kreditnoj uniji sklapanje novih ugovora o depozitu, odnosno kreditima i jamstvima,
4. zabraniti kreditnoj uniji obavljanje određenih vrsta isplate odnosno isplate određenim osobama,
5. zabraniti kreditnoj uniji sklapanje poslova s pojedinim članovima kreditne unije,
6. naložiti upravi kreditne unije da donese ili provede mjere radi:
– poboljšanja postupaka upravljanja rizicima,
– ograničavanja odobravanja kredita,
– poboljšanja postupaka naplate dospjelih potraživanja,
– ispravnog vrednovanja bilančnih i izvanbilančnih stavki,
– poboljšanja informacijskog sustava,
– održavanja stope solventnosti propisane člankom 38. stavkom 2. ovoga Zakona,
7. zabraniti, odnosno ograničiti kreditnoj uniji raspolaganje imovinom.
(2) Kreditna unija krši pravila o upravljanju rizicima ako:
1. ne dostiže stopu solventnosti iz članka 38. stavka 2. ovoga Zakona ili ne udovoljava pravilima o minimalnoj likvidnosti,
2. ne organizira poslovanje, odnosno ne vodi poslovne knjige, financijske izvještaje i druga izvješća na način da je moguće u bilo kojem trenutku provjeriti posluje li sukladno odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, odnosno drugim zakonima i propisima,
3. ne donese mjere i ne odredi pravila o vrednovanju bilančnih i izvanbilančnih stavki, odnosno ako te stavke vrednuje u suprotnosti sa Zakonom o računovodstvu,
4. obavlja djelatnosti koje prema ovom Zakonu ne smije obavljati,
5. krši obvezu pravodobnog, potpunog i istinitog izvještavanja sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenim na temelju ovoga Zakona,
6. sklapa prividne poslove u namjeri netočnog iskazivanja financijskog stanja kreditne unije.
(3) Hrvatska narodna banka naložit će nadzornom odboru kreditne unije razrješenje članova uprave i pokretanje postupka za imenovanje novih članova uprave ako:
1. kreditna unija ne postupa sukladno rješenju o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti,
2. uprava kreditne unije ne provede mjere iz stavka 1. ovoga članka,
3. kreditna unija dva puta uzastopce prekrši obvezu pravodobnog, potpunog i istinitog izvještavanja odnosno obavještavanja Hrvatske narodne banke ili ometa obavljanje nadzora ovlaštene osobe Hrvatske narodne banke.

Redovito izvještavanje

Članak 62.

(1) Kreditna unija dužna je izvještavati Hrvatsku narodnu banku o sljedećim činjenicama i okolnostima:
1. upisu i promjenama podataka u sudskom registru,
2. sazivu skupštine i svim odlukama prihvaćenim na skupštini,
3. prestanku obavljanja određenih poslova kreditne unije.
(2) Kreditna unija dužna je Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati popis članova kreditne unije jednom godišnje i to u roku od 30 dana od dana isteka poslovne godine.
(3) Uprava kreditne unije dužna je Hrvatsku narodnu banku bez odgađanja obavijestiti o sljedećim događajima:
1. ako je ugrožena likvidnost, odnosno solventnost kreditne unije,
2. ako nastupe razlozi za prestanak, odnosno oduzimanje odobrenja za rad,
3. ako se financijski položaj kreditne unije izmijeni do mjere da kreditna unija ne dostiže stopu solventnosti iz članka 38. stavka 2. ovoga Zakona.

Izvještavanje na zahtjev

Članak 63.

Kreditna unija dužna je na zahtjev Hrvatske narodne banke dostaviti izvješća i informacije o svim poslovima za koje Hrvatska narodna banka utvrdi da su bitni za obavljanje nadzora.

VIII. SURADNJA NADZORNIH TIJELA

Suradnja nadzornih tijela

Članak 64.

(1) Hrvatska narodna banka nadležna je za prikupljanje i obradu podataka o činjenicama i okolnostima bitnim za obavljanje poslova i nadležnosti određenih ovim Zakonom.
(2) Podacima iz stavka 1. ovoga članka, bitnim za obavljanje poslova i nadležnosti Hrvatske narodne banke određenih ovim Zakonom, smatraju se osobito podaci o:
1. odobrenjima za rad kreditnih unija i drugim odobrenjima koje izdaje Hrvatska narodna banka na temelju ovoga Zakona,
2. članovima uprave i članovima nadzornih odbora kreditnih unija,
3. informacijama koje Hrvatska narodna banka prikupi u okviru razmjene informacije od drugih nadležnih nadzornih tijela.
(3) Podatke iz stavka 2. ovoga članka Hrvatska narodna banka smije dostaviti:
– nadležnim nadzornim tijelima, ako su im oni potrebni radi obavljanja nadzora nad poslovanjem kreditne unije, te ako za ta tijela vrijedi obveza čuvanja povjerljivih podataka u opsegu određenom člankom 49. stavkom 4. ovoga Zakona,
– sudu, ako su mu podaci potrebni u stečajnom postupku nad kreditnom unijom,
– Ministarstvu financija Republike Hrvatske za potrebe pripreme propisa, vođenje statistike ili vođenje strategije na području financijskog i poreznog sustava.
(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, podatke iz stavka 2. točke 3. ovoga članka Hrvatska narodna banka smije dostavljati drugim nadzornim tijelima jedino uz izričito odobrenje nadzornog tijela koje mu je dostavilo te podatke.

IX. UDRUŽIVANJE KREDITNIH UNIJA

Udruživanje kreditnih unija

Članak 65.

(1) Kreditne unije mogu se udružiti u udruženje kreditnih unija koje se može osnovati kao gospodarsko interesno udruženje ili kao neki drugi oblik udruživanja gospodarskih subjekata.
(2) Kreditna unija ne smije zaključivati nikakve pisane ili usmene ugovore s drugom kreditnom unijom ili udruženjem kreditnih unija kojima se može ograničiti načelo slobodnog tržišnog natjecanja, odnosno konkurencije, odnosno kojim mogu biti ugroženi interesi članova kreditne unije.
(3) U cilju provedbe stavka 2. ovoga članka, udruženje kreditnih unija Hrvatskoj narodnoj banci mora dostaviti svoj statut i sve sporazume kojih je udruženje kreditnih unija stranka.

X. STATUSNE PROMJENE

Pripajanje i spajanje

Članak 66.

(1) Jedna ili više kreditnih unija može se pripojiti drugoj kreditnoj uniji (kreditna unija preuzimatelj) bez provedbe postupka likvidacije, prijenosom cijele imovine jedne ili više kreditnih unija (pripojena kreditna unija) u zamjenu za članske udjele u kreditnoj uniji preuzimatelju.
(2) Dvije ili više kreditnih unija mogu se spojiti bez provedbe postupaka likvidacije, osnivanjem nove kreditne unije na koju prelazi cijela imovina kreditnih unija koje se spajaju u zamjenu za članske udjele u novoj kreditnoj uniji.
(3) Za donošenje odluke o pripajanju ili spajanju kreditnih unija potrebne su odluke skupština kreditnih unija koje se pripajaju ili spajaju.
(4) Odluke iz stavka 3. ovoga članka donose se tročetvrtinskom većinom svih članova skupština svake kreditne unije.

Odobrenje za pripajanje ili spajanje

Članak 67.

(1) Kreditna unija prije pripajanja ili spajanja s drugom kreditnom unijom mora dobiti odobrenje Hrvatske narodne banke. Na donošenje odluke o odobrenju za pripajanje ili spajanje odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 31. do 34. ovoga Zakona.
(2) Hrvatska narodna banka će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje ili spajanje ako nadležno tijelo za zaštitu tržišnog natjecanja ocijeni koncentraciju nastalu kao posljedicu pripajanja ili spajanja nedopuštenom.
(3) Kreditna unija koja nastaje spajanjem mora od Hrvatske narodne banke dobiti odobrenje za rad prije upisa spajanja u sudski registar.
(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, Hrvatska narodna banka objedinit će postupak donošenja odluke o odobrenju za spajanje s postupkom izdavanja odobrenja za rad.
(5) Odredbe ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se i u slučaju podjele kreditne unije.

XI. LIKVIDACIJA I STEČAJ KREDITNE UNIJE

Redovita likvidacija kreditne unije

Članak 68.

(1) Skupština kreditne unije može donijeti odluku o prestanku kreditne unije.
(2) Za vrijeme trajanja postupka likvidacije na kreditnu uniju primjenjuju se isti propisi koji su važili prije početka postupka likvidacije, osim ako iz odredbi ovoga Zakona ili svrhe likvidacije ne proizlazi drukčije.
(3) Za vrijeme trajanja postupka likvidacije kreditna unija ne smije sklapati nove niti povećavati odnosno produžavati postojeće ugovore o depozitu, odnosno kreditu.
(4) Imovina preostala nakon plaćanja obveza podijelit će se članovima kreditne unije razmjerno visini članskih udjela.
(5) Na postupak redovite likvidacije kreditne unije primjenjuju se odredbe propisa kojima se regulira likvidacija banaka, osim ako nije drugačije određeno ovim Zakonom.

Ograničenje obavljanja poslova

Članak 69.

(1) Uprava kreditne unije dužna je Hrvatsku narodnu banku obavijestiti o odluci iz članka 68. stavka 1. ovoga Zakona bez odgode, a najkasnije sljedećeg radnog dana nakon donošenja odluke.
(2) Tijekom postupka likvidacije kreditna unija može obavljati samo poslove za provedbu postupka likvidacije i o tome obavještavati Hrvatsku narodnu banku najmanje jednom godišnje.

Prisilna likvidacija kreditne unije

Članak 70.

(1) Hrvatska narodna banka donosi rješenje o pokretanju prisilne likvidacije ako je:
1. kreditnoj uniji oduzeto odobrenje za rad,
2. odobrenje za rad kreditne unije prestalo važiti, a skupština nije donijela odluku o likvidaciji kreditne unije u roku od 3 mjeseca od dana primitka rješenja iz članka 34. stavka 2. ovoga Zakona.
(2) Hrvatska narodna banka dužna je donijeti rješenje iz stavka 1. ovoga članka u roku od 8 dana od dana nastupanja razloga iz stavka 1. ovoga članka.

Likvidator

Članak 71.

Hrvatska narodna banka imenovat će likvidatora rješenjem o pokretanju prisilne likvidacije te odrediti vrstu i opseg poslova koje obavlja likvidator.

Nastupanje stečajnog razloga

Članak 72.

Ako likvidatori utvrde da imovina kreditne unije nije dovoljna za plaćanje potraživanja svih vjerovnika kreditne unije, dužni su bez odgode o tome obavijestiti Hrvatsku narodnu banku i podnijeti prijedlog za otvaranje stečaja.

Primjena odredaba o stečajnom postupku

Članak 73.

Na stečajni postupak nad kreditnom unijom na odgovarajući način primjenjuju se odredbe propisa koji uređuje stečaj banaka, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka

Članak 74.

Prijedlog za otvaranje stečaja nad kreditnom unijom mogu podnijeti vjerovnici, kreditna unija ili Hrvatska narodna banka.

XII. PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršaji kreditnih unija

Članak 75.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 150.000 kuna kaznit će se za prekršaj kreditna unija koja:
1. ne obavlja poslove sukladno odredbama članka 3. ovoga Zakona,
2. donese odobrenje za pristupanje u kreditnu uniju suprotno odredbama članka 10. ovoga Zakona,
3. ne vodi upisnik članova kreditne unije sukladno odredbama članka 12. ovoga Zakona,
4. ne primjenjuje jednake uvjete i mjerila za sve članove kreditne unije sukladno odredbi članka 13. stavka 1. ovoga Zakona,
5. ne utvrdi ili ne iskaže aktivnu efektivnu kamatnu stopu sukladno odredbama članka 13. stavka 2. ovoga Zakona ili je utvrdi i iskaže suprotno propisu donesenom na temelju članka 13. stavka 3. ovoga Zakona
6. objavi informaciju suprotno odredbi članka 13. stavka 4. ovoga Zakona,
7. ne ispunjava uvjet iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona,
8. prekrši odredbe o radnom odnosu članova uprave iz članka 21. ovoga Zakona,
9. ima nadzorni odbor sastavljen protivno odredbama članka 24. stavka. 1., 2. i 3. ovoga Zakona,
10. postupa suprotno odredbama članka 37. ovoga Zakona,
11. postupi suprotno odredbi o stopi solventnosti iz članka 38. stavka 2. ovoga Zakona,
12. ne postupi sukladno odredbama članka 39. stavka 2. ovoga Zakona,
13. ne dostavlja izvješća sukladno propisima donesenim na temelju članka 40. ovoga Zakona,
14. ne upravlja likvidnošću sukladno članku 41. ovoga Zakona,
15. sklopi pravni posao zbog kojeg bi nastala ili se povećala izloženost kreditne unije iz članka 42. stavka 3. i 4. ovoga Zakona,
16. ne procjenjuje kreditni rizik sukladno odredbama članka 43. ovoga Zakona,
17. postupa suprotno odredbama članka 44. ovoga Zakona,
18. postupi suprotno odredbama o ograničenju ulaganja iz članka 45. ovoga Zakona,
19. vodi poslovne knjige, sastavlja knjigovodstvena izvješća, vrednuje knjigovodstvene stavke ili sastavlja financijske izvještaje suprotno odredbama članka 46. ili protivno propisima donesenim na temelju članka 47. stavka 2. ovoga Zakona,
20. ovlaštenoj osobi ne omogući obavljanje nadzora na način propisan odredbama članka 54. ovoga Zakona,
21. ne izvještava Hrvatsku narodnu banku o činjenicama i okolnostima iz članka 62. stavka 1. i 2. i članka 63. ovoga Zakona,
22. sklopi ugovor suprotno članku 65. stavku 2. ovoga Zakona,
23. ne dostavi odluku Ministarstvu financija i Hrvatskoj narodnoj banci sukladno odredbama članka 78. stavka 2. ovoga Zakona,
24. ne dostavlja Ministarstvu financija i Hrvatskoj narodnoj banci izvješća iz članka 79. ovoga Zakona.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba kreditne unije novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 kuna.

Prekršaji članova uprave

Članak 76.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj član uprave kreditne unije koji:
1. postupi suprotno odredbama članka 16. ovoga Zakona,
2. postupi suprotno odredbama članka 22. ovoga Zakona,
3. ne obavijesti nadzorni odbor kreditne unije sukladno odredbama članka 23. ovoga Zakona,
4. ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku sukladno odredbama članka 62. ovoga Zakona.

Prekršaji drugih osoba

Članak 77.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj udruženje kreditnih unija koje ne postupi sukladno odredbi članka 65. stavka 3. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba udruženja kreditnih unija.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Odlučivanje o preoblikovanju

Članak 78.

(1) Skupština štedno-kreditne zadruge koja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ima odobrenje za rad i upisana je u sudski registar dužna je do 30. travnja 2007. donijeti odluku o:
– nastavku rada kao kreditna unija te u propisanom roku uskladiti svoje akte, rad i poslovanje s odredbama ovoga Zakona, ili
– preoblikovati se u štednu banku te u propisanom roku uskladiti svoje akte, rad i poslovanje s odredbama Zakona o bankama, ili
– prestanku štedno-kreditne zadruge i pokrenuti postupak likvidacije.
(2) Odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi skupština tročetvrtinskom većinom prisutnih članova skupštine i dostavlja Ministarstvu financija i Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije do 15. svibnja 2007.

Izvješćivanje

Članak 79.

(1) Štedno-kreditna zadruga iz članka 78. stavka 1. ovoga Zakona dužna je, do dobivanja odobrenja za rad kao kreditna unija ili štedna banka, Ministarstvu financija i Hrvatskoj narodnoj banci dostavljati tromjesečne financijske izvještaje.
(2) Oblik i sadržaj financijskih izvještaja iz stavka 1. ovoga članka, te rokove dostavljanja propisuje Hrvatska narodna banka.

Usklađivanje kao kreditna unija

Članak 80.

(1) U slučaju iz članka 78. stavka 1. podstavka 1. ovoga Zakona, štedno-kreditna zadruga dužna je do 31. prosinca 2007. uskladiti:
1. tvrtku sukladno odredbama članka 2. stavka 3. ovoga Zakona,
2. poslove s odredbama članka 3. ovoga Zakona,
3. statut s odredbama članka 6. ovoga Zakona,
4. temeljni kapital s odredbama članka 7. ovoga Zakona,
5. članove kreditne unije sukladno odredbama članka 9. ovoga Zakona,
6. upisnik članova kreditne unije sukladno odredbama članka 12. ovoga Zakona,
7. upravu sukladno odredbama članka 18. ovoga Zakona,
8. nadzorni odbor sukladno odredbama članka 25. stavka 1. ovoga Zakona,
9. poslovanje s drugim odredbama ovoga Zakona.
(2) Zadrugar štedno-kreditne zadruge koji ne ispunjava uvjete za člana kreditne unije ima pravo na isplatu iznosa zadružnog udjela.
(3) Zadrugarima iz stavka 2. ovoga članka štedno-kreditna zadruga dužna je do dana podnošenja zahtjeva za donošenje rješenja o odobrenju za rad isplatiti iznos zadružnog udjela sukladno statutu i uvjetima štedno-kreditne zadruge.
(4) Štedno-kreditna zadruga iz stavka 1. ovoga članka dužna je do isteka roka iz stavka 1. ovoga članka Hrvatskoj narodnoj banci podnijeti zahtjev za donošenje rješenja o odobrenju za rad kojemu se obvezno prilaže:
1. statut kreditne unije u obliku javnobilježničkog akta,
2. poslovni plan za sljedeće tri godine poslovanja koji uključuje objašnjenje razloga i ciljeva za nastavak poslovanja, projekciju bilance i računa dobiti i gubitka, opis organizacijske i kadrovske strukture i tehničke infrastrukture te računovodstvene politike kreditne unije,
3. popis članova kreditne unije s njihovim osobnim podacima i podacima o visini članskog udjela pojedinog člana kreditne unije,
4. prijedlog kandidata za članove uprave i popis članova nadzornog odbora,
5. izvješće ovlaštenog revizora o obavljenom uvidu o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja za 2006. godinu,
6. dva zadnja tromjesečna izvještaja iz članka 79. ovoga Zakona,
7. izvješće o usklađivanju sukladno odredbama stavka 1. ovoga članka.
(5) Ako iz izvješća iz stavka 4. točke 7. ovoga članka i priloženih dokumenata proizlazi da je štedno-kreditna zadruga usklađena s odredbama ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka izdat će odobrenje za rad sukladno odredbama članka 31. ovoga Zakona.
(6) U slučaju da je Hrvatska narodna banka štedno-kreditnoj zadruzi odbila zahtjev za izdavanje odobrenja za rad, Hrvatska narodna banka donosi rješenje o pokretanju postupka prisilne likvidacije.
(7) Hrvatska narodna banka obvezna je u roku od 6 mjeseci od dana primitka potpunog zahtjeva iz stavka 4. ovoga članka odlučiti o istom i donijeti odgovarajuće rješenje.
(8) Ako je zahtjev iz stavka 4. ovoga članka nepotpun, Hrvatska narodna banka odredit će rok u kojem štedno-kreditna zadruga može dopuniti zahtjev, ali krajnji rok za donošenje rješenja iz stavka 7. ovoga članka ne smije biti dulji od 9 mjeseci od dana primitka zahtjeva.
(9) U slučaju kada je štedno-kreditnoj zadruzi odbijen zahtjev za izdavanje odobrenja za rad kao štedna banka sukladno odredbama ovoga Zakona i Zakona o bankama, štedno-kreditna zadruga može u roku od 60 dana od dana primitka rješenja o odbijanju zahtjeva donijeti odluku o poslovanju kao kreditna unija i podnijeti izvješće i zahtjev sukladno odredbama stavka 4. ovoga članka ili donijeti odluku o likvidaciji.
(10) Na donošenje odluke iz stavka 9. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 78. stavka 2. ovoga Zakona.
(11) Štedno-kreditna zadruga koja je dobila odobrenje za rad kao kreditna unija mora dostaviti prijavu za upis promjene u sudski registar sukladno članku 8. ovoga Zakona i nastavlja djelovati kao ista pravna osoba.

Preoblikovanje u štednu banku

Članak 81.

(1) Štedno-kreditna zadruga iz članka 78. stavka 1. ovoga Zakona koja je donijela odluku o preoblikovanju u štednu banku dužna je Hrvatskoj narodnoj banci podnijeti zahtjev za dobivanje odobrenja za rad kao štedna banka sukladno odredbama ovoga Zakona i Zakona o bankama.
(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka štedno-kreditna zadruga dužna je podnijeti najkasnije do 1. ožujka 2008.
(3) Na postupak izdavanja odobrenja za rad primjenjuju se odredbe članka 33., članka 34. stavka 1. i 2. i članaka 35. do 37. Zakona o bankama.
(4) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka štedno-kreditna zadruga dužna je priložiti izvješće ovlaštenog revizora o obavljenom uvidu o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja za 2006. godinu.
(5) Nakon što dobije odobrenje za rad kao štedna banka, štedno-kreditna zadruga podnosi sudu prijavu za upis preoblikovanja u sudski registar.
(6) Prijavi za upis preoblikovanja u sudski registar prilažu se:
1. odluka o preoblikovanju,
2. imena, jedinstveni matični broj građana i prebivalište članova uprave i nadzornog odbora štedne banke.
(7) Odluka o preoblikovanju sadržava:
1. tvrtku štedno-kreditne zadruge i tvrtku dioničkog društva štedne banke,
2. iznos temeljnog kapitala, broj i nominalni iznos dionica,
3. statut dioničkog društva štedne banke,
4. imena i prezimena članova uprave i nadzornog odbora štedne banke,
5. imena zadrugara koji su glasovali za preoblikovanje.
(8) Odlukom o preoblikovanju mora se odrediti koje osobe polažu pravo na upis dionica.
(9) Dionice se uplaćuju u novcu, zakonom određenim sredstvom plaćanja, na račun štedne banke kod ovlaštene financijske institucije u Republici Hrvatskoj, osim dionica koje se odnose na zamjenu zadružnog udjela u dionice.
(10) Zadružni udjeli zadrugara koji ima pravo na dionice štedne banke zamjenjuju se dionicama u vrijednosti njegovih zadružnih udjela.
(11) Prije upisa preoblikovanja u sudski registar mora se u cijelosti uplatiti nominalni iznos dionica.
(12) Upisom preoblikovanja u sudski registar, štedno-kreditna zadruga nastavlja djelovati kao dioničko društvo štedna banka i prestaje funkcija upravitelja štedno-kreditne zadruge i članova nadzornog odbora ako odlukom o preoblikovanju nije što drugo određeno.
(13) Štedno-kreditna zadruga nad kojom se provodi postupak likvidacije ili je otvoren stečaj ne može se preoblikovati u štednu banku.

Prava i obveze zadrugara u postupku preoblikovanja u štednu banku

Članak 82.

(1) Zadrugar štedno-kreditne zadruge koja je donijela odluku o preoblikovanju u štednu banku slobodnom voljom odlučuje o tome želi li postati dioničar štedne banke.
(2) Zadrugar štedno-kreditne zadruge koji želi postati dioničar štedne banke dužan je do 1. svibnja 2007. o tome dati izjavu koju ovjerovljuje javni bilježnik.
(3) Zadrugar štedno-kreditne zadruge koji ne želi postati dioničar štedne banke ili koji u roku iz stavka 2. ovoga članka ne da izjavu nema pravo na dionice štedne banke.
(4) Zadrugarima iz stavka 3. ovoga članka štedno-kreditna zadruga dužna je u roku od 60 dana od isteka roka iz stavka 2. ovoga članka isplatiti iznos zadružnog udjela sukladno statutu i uvjetima štedno-kreditne zadruge.

Prestanak odobrenja za rad izdanog od Ministarstva financija

Članak 83.

(1) Ako štedno-kreditna zadruga ne donese odluku iz članka 78. stavka 1. ovoga Zakona ili ne dostavi odluku Ministarstvu financija i Hrvatskoj narodnoj banci sukladno odredbi članka 78. stavka 2. ovoga Zakona, ili ne dostavi izvješće o usklađivanju sukladno odredbama članka 80. ovoga Zakona ili ne podnese zahtjev za dobivanje odobrenja za rad kao štedna banka sukladno odredbama članka 81. ovoga Zakona, prestaje važiti odobrenje za rad izdano od Ministarstva financija na temelju Zakona o štedno-kreditnim zadrugama (»Narodne novine«, br. 84/02.).
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo financija donosi rješenje o pokretanju postupka prisilne likvidacije.
(3) Ministarstvo financija dužno je donijeti rješenje iz stavka 2. ovoga članka u roku 30 dana od dana nastupanja razloga iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Postupak likvidacije štedno-kreditne zadruge koji je pokrenut na temelju rješenja iz stavka 2. ovoga članka provodi se sukladno odredbama Zakona o štedno-kreditnim zadrugama (»Narodne novine«, br. 84/02.).

Postupci s važećim ugovorima

Članak 84.

Ugovori o kreditu, ugovori o depozitu te svi drugi pravni poslovi koji imaju bilo koji oblik financiranja osoba koje nisu članovi kreditne unije ili ne ispunjavaju uvjete za člana kreditne unije sukladno uvjetima utvrđenim statutom kreditne unije i odredbama članka 9. ovoga Zakona sklopljeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona vrijede do isteka obveza i prava iz tih ugovora i ne smiju se produžavati.

Postupci

Članak 85.

(1) Svi postupci za dobivanje odobrenja koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se sukladno odredbama ovoga Zakona.
(2) Ministarstvo financija dužno je sve zaprimljene zahtjeve za dobivanje odobrenja dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(3) Postupci stečaja i likvidacije štedno-kreditnih zadruga koji su pokrenuti sukladno odredbama Zakona o štedno-kreditnim zadrugama (»Narodne novine«, br. 84/02.) dovršit će se sukladno odredbama toga Zakona.
(4) Nadzor poslovanja štedno-kreditne zadruge do dana izdavanja odobrenja za rad kao kreditne unije sukladno odredbama ovoga Zakona ili preoblikovanja u štednu banku na temelju odobrenja za rad štedne banke sukladno odredbama ovoga Zakona i Zakona o bankama (»Narodne novine«, br. 84/02.) ovlašteno je obavljati Ministarstvo financija.
(5) Na obavljanje nadzora Ministarstva financija nad poslovanjem štedno-kreditne zadruge na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje uređuju nadzor poslovanja kreditnih unija.

Donošenje propisa

Članak 86.

(1) Hrvatska narodna banka dužna je donijeti propise na temelju ovlasti iz ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a propis iz članka 79. stavka 2. ovoga Zakona do 31. prosinca 2007.
(2) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se propisi doneseni na temelju Zakona o štedno-kreditnim zadrugama (»Narodne novine«, br. 84/02.), ako nisu u suprotnosti s ovim Zakonom.

Prestanak važenja propisa

Članak 87.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o štedno-kreditnim zadrugama (»Narodne novine«, br. 84/02.).

Stupanje na snagu

Članak 88.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2007.

Klasa: 452-02/06-01/01
Zagreb, 15. prosinca 2006.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.


Poslovne novine 
IZRADA WEB STRANICA

Imati dobre web stranice danas je gotovo neizbježno za bilo koju tvrtku ili organizaciju koja želi biti prisutna na tržištu. Evo nekoliko razloga zašto bi trebali imati web stranice:

Dostupnost 24/7: Web stranice su dostupne 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, što omogućuje kupcima da se informiraju o proizvodima i uslugama tvrtke u bilo koje vrijeme.

Povećanje vidljivosti: Web stranice mogu pomoći tvrtkama da budu vidljivije na internetu, što može povećati broj posjetitelja i potencijalnih kupaca.

Predstavljanje tvrtke: Web stranice omogućuju tvrtkama da predstave svoje proizvode i usluge, povijest tvrtke, misiju i viziju, te da se razlikuju od konkurencije.

Komunikacija s kupcima: Web stranice omogućuju tvrtkama da komuniciraju s kupcima putem e-pošte, chatova, foruma, društvenih mreža i drugih kanala komunikacije.

Prodaja proizvoda i usluga: Web stranice omogućuju tvrtkama da prodaju svoje proizvode i usluge online, što može biti vrlo profitabilno i prikladno za kupce.

Branding: Web stranice su važan alat za branding, jer mogu pomoći u izgradnji prepoznatljivosti brenda, te u stvaranju pozitivne percepcije o tvrtki i njezinim proizvodima i uslugama.

Analitika i praćenje rezultata: Web stranice omogućuju tvrtkama da prate i analiziraju posjetitelje, te da bolje razumiju svoje kupce i poboljšaju svoje marketinške aktivnosti.

Sve u svemu, web stranice su važan alat za tvrtke koje žele biti konkurentne na tržištu, te komunicirati i prodavati svoje proizvode i usluge na najučinkovitiji način.

Link na našu ponudu za izradu web stranica - Provjerite!
 


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga