POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje, povećati prodaju? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla? Provjerite ponudu naših marketing usluga. Izrada web stranica, cijena vrlo povoljna.
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA, POVOLJNO I KVALITETNO
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI SABOR

1709

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA KAVU

 

Proglašavam Zakon o posebnom porezu na kavu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. srpnja 2005. godine.

 

Broj: 01-081-05-2423/2

Zagreb, 12. srpnja 2005.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r

ZAKONOM

O POSEBNOM POREZU NA KAVU

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje plaćanje posebnog poreza na kavu koja se uvozi u carinsko područje Republike Hrvatske.

Članak 2.

Poseban porez na kavu prihod je državnog proračuna.

 

II. PREDMET OPOREZIVANJA

 

Članak 3.

(1) Predmet oporezivanja je kava koja se uvozi u carinsko područje Republike Hrvatske.

(2) Pod kava u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se:

1. sirova kava (uključujući i onu bez kofeina),

2. pržena kava (uključujući i onu bez kofeina) u zrnu ili mljevena,

3. kavine ljuske i opne, te

4. ostale proizvode od kave:

– ekstrakte, esencije i koncentrate kave (uključujući i one bez kofeina) u tekućem stanju, prahu ili pasti,

– proizvode dobivene miješanjem kave, ekstrakta, esencije ili koncentrata kave (uključujući i one bez kofeina) sa šećerom ili drugim sladilom, mlijekom u prahu, biljnim mastima, kakao prahom ili drugim dodacima,

– proizvode dobivene miješanjem mljevene pržene kave (uključujući i onu bez kofeina) s mljevenom prženom kavovinom,

– proizvode dobivene miješanjem ekstrakta, esencije ili koncentrata kave (uključujući i one bez kofeina) s ekstraktom kavovine,

– proizvode dobivene miješanjem ekstrakta, esencije ili koncentrata kave (uključujući i one bez kofeina) s ekstraktom kavovine, sa šećerom ili drugim sladilom, mlijekom u prahu, biljnim mastima, kakao prahom ili drugim dodacima,

– gotove napitke što sadrže kavu, ekstrakt, esenciju ili koncentrat kave (uključujući i one bez kofeina) u vodi, mlijeku ili sličnom, sa ili bez drugih dodataka.

(3) Čokolada te proizvodi slični čokoladi, krem proizvodi, bombonski proizvodi, pekarski proizvodi, prašci za pudinge i kreme i drugi slični proizvodi s dodatkom kave ne smatraju se kavom u smislu stavka 2. ovoga članka.

(4) Alkoholna i bezalkoholna pića s dodatkom kave oporezuju se prema posebnim propisima.

 

III. POREZNI OBVEZNIK

 

Članak 4.

(1) Obveznik posebnog poreza na kavu je pravna i fizička osoba koja u carinsko područje Republike Hrvatske uvozi, unosi ili prima kavu.

(2) Osoba koja u carinsko područje Republike Hrvatske u okviru putničkog i poštanskog prometa uvozi, unosi ili prima količine kave koje su prema carinskim propisima oslobođene plaćanja carine, ne smatra se poreznim obveznikom u smislu stavka 1. ovoga članka.

 

IV. POREZNA OSNOVICA

 

Članak 5.

(1) Posebni porez na kavu plaća se za jedan kilogram neto težine sirove kave, pržene kave, kavine ljuske i opne, odnosno ostalih proizvoda od kave iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, posebni porez na kavu, za gotove napitke što sadrže kavu, ekstrakt, esenciju ili koncentrat kave (uključujući i one bez kofeina) u vodi, mlijeku ili sličnom, sa ili bez drugih dodataka, plaća se prema postotku učešća kave u jednom kilogramu neto težine proizvoda.

 

V. VISINA POREZA

 

Članak 6.

Posebni porez na kavu plaća se za jedan kilogram neto težine kave i to:

1.         sirova kava (uključujući i onu bez kofeina)       5,00 kuna

2.         pržena kava (uključujući i onu bez kofeina)

            u zrnu ili mljevena                                            12,00 kuna

3.         kavine ljuske i opne                                         15,00 kuna

4.         ostali proizvodi od kave                                   20,00 kuna.

 

VI. NASTANAK POREZNE OBVEZE I PLAĆANJE POSEBNOG POREZA

 

Članak 7.

(1) Porezna obveza posebnog poreza na kavu pri uvozu nastaje s danom nastanka carinskog duga.

(2) Posebni porez na kavu obračunava i naplaćuje carinarnica koja provodi carinski postupak zajedno s obračunom i naplatom carinskog duga, prema propisima o obračunu i naplati carinskog duga.

 

VII. POVRAT POSEBNOG POREZA

 

Članak 8.

(1) Porezni obveznik ima pravo na povrat posebnog poreza na izvezenu kavu u visini plaćenog posebnog poreza pri uvozu.

(2) Ako se izvozi pržena kava i ostali proizvodi od kave iz članka 3. stavka 2. točke 2. i 4. ovoga Zakona, a posebni porez pri uvozu je obračunan i plaćen za sirovu kavu, porezni obveznik ima pravo na povrat poreza u visini posebnog poreza plaćenog za sirovu kavu uvećanog za 20%.

(3) Zahtjev za povrat posebnog poreza na kavu podnosi se nad­ležnoj carinarnici prema sjedištu poreznog obveznika.

(4) Zahtjevu za povrat posebnog poreza prilaže se dokaz o izvozu (kopija izvozne carinske deklaracije s potvrdom nadležne carinarnice da je obavljeno izvozno carinjenje i da je kava napustila carinsko područje Republike Hrvatske) i dokaz da je naplata izvezene kave obavljena sukladno propisima koji uređuju trgovinsko i devizno poslovanje.

 

VIII. PROMET KAVE

 

Članak 9.

(1) Kava koja je u prometu na carinskom području Republike Hrvatske, mora biti označena obilježavajućom markicom Ministarstva financija Republike Hrvatske, koja uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« mora imati naznačenu količinsku oznaku te slovnu oznaku serije i broj.

(2) Promet kave na carinskom području Republike Hrvatske podrazumijeva prodaju, prijevoz, skladištenje, te bilo koji oblik razmjene, zamjene ili ustupanja kave uz naknadu ili bez naknade, isporuku kave za uslugu dorade i prerade, vlastitu preradu te uvoz i izvoz kave.

(3) Kava koja se izvozi mora biti označena izvoznim obilježa­vajućim markicama Ministarstva financija, koja uz tekst »Republika Hrvatska – Ministarstvo financija« mora imati naznačene riječi »za izvoz« na hrvatskom jeziku ili jednom od stranih jezika, slovnu oznaku serije i broj.

(4) Iznimno, kava koja se izvozi može biti označena oznakama koje zahtijeva zemlja uvoznica, što mora biti dokumentirano dokazom o preuzimanju markica ili drugim odgovarajućim dokumentom.

 

Članak 10.

(1) Obveznici označavanja kave obilježavajućim markicama su porezni obveznici iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona i ostale pravne i fizičke osobe (proizvođač, prerađivač, vlasnik kave iz uslužne prerade i dorade ako je koristi za daljnju proizvodnju, preradu, prodaju ili bilo koji drugi način isporuke, trgovac i izvoznik) koje stavljaju kavu u promet na carinskom području Republike Hrvatske.

(2) Obveznik označavanja kave obilježavajućim markicama je i pravna i fizička osoba koja već označenu kavu pakira u manja ili veća pakovanja.

(3) Obveznik označavanja kave obilježavajućim markicama ne smije imati neoznačenu kavu u skladištu sirovina i gotovih proizvoda.

 

Članak 11.

(1) Obveznici označavanja kave iz članka 10. stavka 1. i 2. ovoga Zakona moraju obilježavajuće markice nalijepiti na pakovanjima na vidljivom mjestu.

(2) Ako se kava stavlja u promet na carinsko područje Republike Hrvatske u rasutom stanju, (rinfuza), obilježavajuće markice stavljaju se na ispravu koja prati kavu u prometu (otpremnica, izdatnica, popratnica ili druga službena isprava).

(3) Ako se kava stavlja u promet na carinsko područje Republike Hrvatske u skupnom pakovanju obilježavajuće markice stavljaju se na vidljivo mjesto na skupnom pakovanju i moraju se zadržati na pakovanju dok se proizvod iz pakovanja u cijelosti ne potroši.

(4) Skupnim pakovanjem iz stavka 3. ovoga članka smatra se samo ono pakovanje koje sadrži pojedinačna pakovanja od 20 i manje grama.

(5) Na carinskom području Republike Hrvatske nije dozvoljena prodaja kave, prijevoz kave bez dokumenata o nabavi, odnosno izvozu, kupovina ili posjedovanje kave, ako kava nije označena obilježavajućim markicama ili ako je označena krivotvorenim markicama.

(6) Prodaja kave krajnjem potrošaču dozvoljena je samo u originalnom pakovanju označenom obilježavajućom markicom.

(7) Oblik i sadržaj obilježavajućih markica, način njihova izdavanja, način označavanja kave te vođenje evidencije o izdanim i iskorištenim obilježavajućim markicama kao i naknadu troškova tiskanja obilježavajućih markica propisuje ministar financija.

 

Članak 12.

(1) Pravna ili fizička osoba koja prevozi kavu koja je u prometu na carinskom području Republike Hrvatske za treće osobe ili za vlastite potrebe smije prevoziti samo kavu označenu obilježavajućom markicom na pakovanju ili na ispravi iz članka 11. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Proizvode iz članka 3. stavka 2. ovoga Zakona obveznici posebnog poreza kao i sve druge pravne i fizičke osobe ne smiju prodavati na mjestima koja su određena kao tržnice i mjestima gdje se može prigodno trgovati, odnosno na otvorenim mjestima na kojima ne postoji obveza evidentiranja gotovinskog prometa preko naplatnih uređaja ili izdavanja računa u smislu Zakona o porezu na dodanu vrijednost, osim u okviru pružanja ugostiteljskih usluga i prodaje putem automata.

(3) Prodavanjem proizvoda u smislu stavka 2. ovoga članka smatra se izlaganje ili posjedovanje kave na mjestima na kojima se prodaja ne smije obavljati.

 

IX. VOĐENJE EVIDENCIJE

 

Članak 13.

(1) Porezni obveznik iz članka 4. stavka 1. i ostale pravne i fizičke osobe iz članka 10. stavka 1. i 2. ovoga Zakona koje stavljaju kavu u promet na carinsko područje Republike Hrvatske dužne su voditi evidenciju o količini zaliha, otpisanim količinama sirove kave, uvozu, izvozu, proizvodnji, preradi, prometu i prodaji kave po nazivu proizvoda odnosno vrstama izraženim u kilogramima neto težine te obračunatom, plaćenom i vraćenom posebnom porezu na kavu.

(2) Najmanja količina proizvedene pržene kave od 100 kg sirove kave iznosi 83,33 kg.

(3) Evidencije moraju odgovarati podacima iz uvoznih, odnosno izvoznih carinskih deklaracija i ostaloj dokumentaciji.

(4) Upisivanje u evidencije iz stavka 1. ovoga članka obavlja se svakodnevno, a najkasnije sljedećeg radnog dana od nastanka poslovnog događaja.

(5) Ministar financija propisat će sadržaj, oblik i način vođenja evidencija iz stavka 1. ovoga članka.

 

X. IZVJEŠĆIVANJE

 

Članak 14.

(1) Porezni obveznik iz članka 4. stavka 1. i ostale pravne i fizičke osobe iz članka 10. stavka 1. i 2. ovoga Zakona koje stavljaju kavu u promet na carinsko područje Republike Hrvatske obvezni su do 15. u mjesecu za proteli mjesec, a do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu dostaviti nadležnoj carinarnici izvješće o uvezenim i izvezenim količinama kave, preuzetim i utrošenim obilježavajućim markicama za kavu, obračunatom i plaćenom posebnom porezu, odnosno vraćenom posebnom porezu na kavu, prodanim količinama u tuzemstvu te stanju zaliha kave.

(2) U prilogu godišnjeg izvješća iz stavka 1. ovoga članka dostav­ljaju se i popisne liste zaliha kave sa stanjem na dan 31. prosinca prethodne godine.

(3) Ministar financija propisat će oblik i sadržaj izvješća iz stavka 1. ovoga članka.

 

XI. UPRAVNI I INSEPKCIJSKI NADZOR

 

Upravni nadzor

 

Članak 15.

Upravni nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo financija – Carinska uprava.

 

Inspekcijski nadzor

 

Članak 16.

(1) Inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na evidentiranje, označavanje i stavljanje kave u promet na carinsko područje Republike Hrvatske, obavljaju gospodarski insepktori Državnog inspektorata, odnosno ovlaštene osobe za obavljanje nadzora, sukladno posebnom propisu.

(2) Kada inspektor ili ovlaštena osoba iz stavka 1. ovoga članka na licu mjesta utvrdi da je stavljanjem u promet, prijevozom, preradom i proizvodnjom kave bez obilježavajućih markica počinjen prekršaj, do donošenja rješenja o izvšenom prekršaju privremeno će oduzeti kavu koja se stavlja u promet, prevozi, prerađuje ili proizvodi na carinskom području Republike Hrvatske bez obilježavajućih markica i o tome izdati usmeno rješenje, a najkasnije u roku od 30 dana donijeti pisano rješenje.

(3) O oduzetoj kavi iz stavka 2. ovoga članka s točno označenom količinom i vrstom, nadziranoj pravnoj ili fizičkoj osobi inspek­tor će izdati potvrdu.

(4) O izvršenom privremenom oduzimanju kave inspektor je dužan odmah izvjestiti nadležno tijelo kojem je podnio zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog počinjenog prekršaja, radi daljnjeg postupanja s privremeno oduzetom robom.

(5) Žalba protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa izvršenja rješenja.

 

XII. POSTUPOVNE ODREDBE

 

Članak 17.

(1) Glede žalbenog postupka, obnove postupka, zastare, obračunavanja, naplate i povrata posebnog poreza na kavu te vođenja prekršajnog postupka, primjenjuju se odredbe Općega poreznog zakona.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u postupku naknadnog obračuna posebnog poreza na kavu postupa se prema odredbama Carinskog zakona.

 

XIII. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 18.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 400.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako protivno ovome Zakonu:

1. stavlja u promet na carinsko područje Republike Hrvatske kavu koja nije označena obilježavajućom markicom ili je označena krivotvorenim markicama ili kupuje ili posjeduje takove proizvode,

2. izvozi kavu koja nije označena izvoznim obilježavajućim markicama Ministarstva financija Republike Hrvatske,

3. kava koju je namijenila izvozu nema oznaku zemlje uvoznice, dokumentirani dokaz o preuzimanju markica ili drugi odgovarajući dokument,

4. prevozi kavu koja nije označena obilježavajućom markicom na pakovanju ili na dokumentu koji prati kavu,

5. se bavi trgovinom kave koja nije označena obilježavajućom markicom,

6. krajnjem potrošaču prodaje kavu koja nije u originalnom pakovanju označena obilježavajućim markicama,

7. ne vodi ili netočno vodi propisane evidencije,

8. nadležnoj carinarnici ne podnese ili u roku ne podnese izvješća ili podnese netočno izvješće o uvezenim i izvezenim količinama kave, preuzetim i utrošenim obilježavajućim markicama za kavu, obračunatom i plaćenom posebnom porezu, odnosno vraćenom posebnom porezu na kavu te stanju zaliha kave,

9. prodaje na mjestima koja su određena kao tržnice i mjesta gdje se može prigodno trgovati, na otvorenim mjestima na kojima ne postoji obveza evidentiranja gotovinskog prometa ili izdavanja računa.

(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

(4) Uz novčanu kaznu za prekršaje iz ovoga članka, pravnoj ili fizičkoj osobi bit će izrečena zaštitna mjera oduzimanja kave kojom je učinjen prekršaj.

(5)  Pored zaštitne mjere iz stavka 4. ovoga članka, pravnoj ili fizičkoj osobi može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti do godine dana.

(6) Pored zaštitnih mjera iz stavka 4. i 5. ovoga članka, pravnoj ili fizičkoj osobi oduzet će se imovinska korist ostvarena počinjenim prekršajem.

 

Članak 19.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 400.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

1. ne osigura uvjete za obavljanje nadzora,

2. ne da na uvid dokument o uvozu, izvozu kave, plaćanju poreza i ostalu poslovnu dokumentaciju,

3. ometa ovlaštenu osobu u obavljanju nadzora.

(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 40.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 40.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

 

Članak 20.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 400.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba iz članka 21. ovoga Zakona:

1. ako ne popiše zalihe na dan početka primjene ovoga Zakona,

2. ako ne dostavi zapisnik o obavljenom popisu zaliha nadležnoj carinarnici u roku propisanom ovim Zakonom.

(2) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 40.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

(3)  Novčanom kaznom od 5.000,00 do 40.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

 

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 21.

(1) Trgovci na malo i obveznici označavanja kave iz članka 10. stavka 1. i 2. ovoga Zakona obvezni su popisati zalihe kave na dan početka primjene ovoga Zakona i o tome sastaviti zapisnik po nazivu proizvoda, odnosno vrstama kave izraženim u kilogramima neto težine.

(2) Zapisnik o obavljenom popisu zaliha iz stavka 1. ovoga članka treba dostaviti nadležnoj carinarnici u roku od 10 dana od dana obavljenog popisa.

(3) Popisane zalihe kave iz stavka 1. ovoga članka trgovci na malo mogu prodavati bez obilježavajućih markica još 30 dana od dana početka primjene ovoga Zakona.

 

Članak 22.

Ministar financija donijet će propise iz članka 11., 13. i 14. ovoga Zakona najkasnije do dana početka primjene ovoga Zakona.

 

Članak 23.

Danom početka primjene ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o posebnom porezu na kavu (»Narodne novine«, br. 139/97., 55/00., 59/00., 127/00. i 107/01.).

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. rujna 2005.

 

Klasa: 410-19/05-01/03

Zagreb, 8. srpnja 2005.

Hrvatski Sabor

Predsjednik

Hrvatskoga Sabora

Vladimir Šeks, v. r.

 
 
IZRADA WEB STRANICA

Imati dobre web stranice danas je gotovo neizbježno za bilo koju tvrtku ili organizaciju koja želi biti prisutna na tržištu. Evo nekoliko razloga zašto bi trebali imati web stranice:

Dostupnost 24/7: Web stranice su dostupne 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, što omogućuje kupcima da se informiraju o proizvodima i uslugama tvrtke u bilo koje vrijeme.

Povećanje vidljivosti: Web stranice mogu pomoći tvrtkama da budu vidljivije na internetu, što može povećati broj posjetitelja i potencijalnih kupaca.

Predstavljanje tvrtke: Web stranice omogućuju tvrtkama da predstave svoje proizvode i usluge, povijest tvrtke, misiju i viziju, te da se razlikuju od konkurencije.

Komunikacija s kupcima: Web stranice omogućuju tvrtkama da komuniciraju s kupcima putem e-pošte, chatova, foruma, društvenih mreža i drugih kanala komunikacije.

Prodaja proizvoda i usluga: Web stranice omogućuju tvrtkama da prodaju svoje proizvode i usluge online, što može biti vrlo profitabilno i prikladno za kupce.

Branding: Web stranice su važan alat za branding, jer mogu pomoći u izgradnji prepoznatljivosti brenda, te u stvaranju pozitivne percepcije o tvrtki i njezinim proizvodima i uslugama.

Analitika i praćenje rezultata: Web stranice omogućuju tvrtkama da prate i analiziraju posjetitelje, te da bolje razumiju svoje kupce i poboljšaju svoje marketinške aktivnosti.

Sve u svemu, web stranice su važan alat za tvrtke koje žele biti konkurentne na tržištu, te komunicirati i prodavati svoje proizvode i usluge na najučinkovitiji način.

Link na našu ponudu za izradu web stranica - Provjerite!
 


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga