Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 21. 1. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNa temelju članka 5. Izmjena i dopuna Statuta od 20. rujna 2003. godine i Statuta DEMOKRATSKE SOCIJALNE UNIJE od 17. kolovoza 2003. godine Predsjedništvo Stranke je na svojoj sjednici održanoj 22. rujna 2003. godine utvrdilo pročišćeni tekst

STATUTA
DEMOKRATSKE SOCIJALNE UNIJE
- SNAGE NARODA -I. TEMELJNE ODREDBE

Naziv stranke i sjedište

Članak 1.

DEMOKRATSKA SOCIJALNA UNIJA – SNAGA NARODA – u daljnjem tekstu DSU – SNAGA NARODA – hrvatska je politička stranka narodnog usmjerenja, osnovana i ustrojena radi djelovanja u korist cjelovitoga političkog, ekonomskog, socijalnog, kulturnog i etičko-moralnog razvoja hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske, te općeg napretka Republike Hrvatske kao demokratske i socijalne države.

Puni naziv stranke glasi: DEMOKRATSKA SOCIJALNA UNIJA – SNAGA NARODA.

Skraćeni naziv stranke je DSU – SNAGA NARODA.

Naziv stranke na engleskom jeziku je Democratic Social Union, odnosno u skraćenom obliku
DSU – SNAGA NARODA.

Članak 2.

Sjedište stranke DSU – SNAGE NARODA je u Zagrebu.

Pečat, znak, zastava i svečana pjesma

Članak 3.

Pečat DSU – SNAGE NARODA pravokutnog je oblika, dimenzija 20 x 60 mm, s upisanim tekstom DEMOKRATSKA SOCIJALNA UNIJA – SNAGA NARODA ZAGREB.

Znak DSU – SNAGE NARODA sastoji se iz stiliziranih inicijala D, S i U.

Glavni odbor će posebnom odlukom utvrditi izgled zastave DSU – SNAGE NARODA i odrediti svečanu pjesmu DSU – SNAGE NARODA, te način korištenja i čuvanja pečata, korištenja znaka, zastave i svečane pjesme.

Radi korištenja u promotivne svrhe, DSU – SNAGE NARODA može imati trajni ili provizorni logotip, simbol i službeni slogan, o čemu odluku donosi Predsjedništvo DSU – SNAGE NARODA.

Predstavljanje i zastupanje stranke

Članak 4.

DSU – SNAGU NARODA predstavlja i zastupa predsjednik DSU – SNAGE NARODA.

DSU – SNAGU NARODA može predstavljati i zastupati dopredsjednik, član predsjedništva ili glavni tajnik temeljem pisane ovlasti, odnosno punomoći predsjednika.

Iznimno, u slučaju da je predsjednik DSU – SNAGE NARODA spriječen ili odsutan, a nije ni na koga prenio pravo zastupanja ili predstavljanja DSU – SNAGE NARODA, stranku predstavlja i zastupa glavni tajnik DSU – SNAGE NARODA.

II. CILJEVI I NAČIN DJELOVANJA

Ciljevi djelovanja

Članak 5.

DSU – SNAGA NARODA je politička stranka koja djeluje radi ostvarivanja sljedećih načela i ciljeva:

Cilj DSU – SNAGE NARODA je izgraditi Hrvatsku kao modernu demokratsku, nacionalnu i socijalnu državu, utemeljenu na načelima judeokršćanske tradicije i europske civilizacije, te sustava moralnih i etičkih vrednota duboko ukorijenjenih u hrvatskom narodu.

Modernizacija i prosperitet Hrvatske temelji se na parlamentarnoj demokraciji s načelom subsidijarnosti, zaštite života, pojedinačnih i kolektivnih ljudskih prava, podršci obitelji i lokalnoj zajednici, tržišnoj ekonomiji dopunjenoj solidarnošću i društvenom brigom za slabe i nemoćne, te na suradnji s ostalim državama i međunarodim organizacijama u procesu europskih i globalnih integracija.

Javnost rada i pravni status

Članak 6.

Stranka djeluje preko svojih ustrojstvenih oblika.

Rad DSU – SNAGE NARODA i njegovih tijela je javan.

Sa zasjedanja pojedinih tijela DSU – SNAGE NARODA može se, odlukom tog tijela, isključiti javnost.

DSU – SNAGA NARODA je pravna osoba, registrirana u Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Republike Hrvatske, ima svoj žiroračun i devizni račun, a u pravnom prometu s trećim osobama za preuzete obveze odgovara svim svojim sredstvima, odnosno cjelokupnom imovinom.

Službena tajna

Članak 7.

Službenom tajnom smatraju se isprave i osobni podaci o članovima DSU – SNAGE NARODA, te dokumentacija o njihovom političkom djelovanju.

Službenom tajnom smatraju se dokumenti i podaci o financijskom i materijalnom stanju DSU – SNAGE NARODA, osim onih dokumenata koje DSU – SNAGA NARODA dostavlja nadležnim državnim tijelima.

Dokumenti koji predstavljaju službenu tajnu nose oznaku »službena tajna«.

Odluku o dokumentima koji su službena tajna donosi Predsjedništvo DSU – SNAGE NARODA.

Glasilo stranke

Članak 8.

DSU – SNAGA NARODA može izdavati stranačko glasilo i uređivati vlastitu internetsku stranicu.

Županijske, gradske i općinske podružnice DSU – SNAGE NARODA mogu izdavati svoje glasilo i uređivati vlastitu internetsku stranicu.

DSU – SNAGA NARODA se može koristiti ostalim sredstvima javnog priopćavanja.

Satutarnost akata

Članak 9.

Svi akti DSU – SNAGE NARODA moraju biti usklađeni sa Statutom DSU – SNAGE NARODA, a akti nižih ustrojstvenih oblika i upravnih tijela, te dužnosnika DSU – SNAGE NARODA sukladni Statutu i aktima viših upravnih tijela i dužnosnika DSU – SNAGE NARODA.

Svaki član DSU – SNAGE NARODA dužan je provoditi Statut i Program DSU – SNAGE NARODA te poštovati odluke i stavove Predsjedništva DSU – SNAGE NARODA, te drugih nadležnih upravnih tijela i dužnosnika.

Područje djelovanja

Članak 10.

DSU – SNAGA NARODA djeluje na području Republike Hrvatske.

U ostvarivanju svojih ciljeva i programa DSU – SNAGE NARODA surađuje s političkim strankama i udrugama sličnog usmjerenja u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.

Način i postupci izbora i imenovanja i trajanje mandata tijela i članova

Članak 11.

Izbor dužnosnika i članova tijela DSU – SNAGE NARODA obavlja se u pravilu tajnim glasovanjem.

Posebnom odlukom Predsjedništva DSU – SNAGE NARODA može se odrediti i javni način glasovanja.

U postupku izbora dužnosnika ili članova upravnih tijela kad je istaknut samo jedan kandidat za izbor je potrebno natpolovična većina svih koji su pristupili glasovanju.

U postupku izbora dužnosnika u kojem se bira više dužnosnika ili članova upravnih tijela izabrani su oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova.

U slučajevima opoziva prije isteka mandata izabrani dužnosnici i članovi upravnih tijela razrješuju se tajnim glasovanjem.

Mandat svim izbornim upravnim tijelima DSU – SNAGE NARODA traje dvije godine, ako ovim Statutom nije drukčije određeno. Toliko traje i mandat članova tih tijela.

Njih može i prije isteka mandata opozvati tijelo koje ih je izabralo.

U vrijeme trajanja mandata naknadno izabranog člana ubraja se i vrijeme člana umjesto kojeg je izabran.

Prestankom mandata stranačkih tijela prestaje i mandat njihovih članova.

Pravovaljanost rada i odlučivanja

Članak 12.

Upravna tijela DSU – SNAGE NARODA pravovaljano odlučuju ako je nazočno više od polovice ukupnog broja članova, osim ako je ovim Statutom drukčije određeno.

Upravna tijela donose odluke natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, osim ako ovim Statutom nije drukčije određeno.

III. ČLANSTVO

Uvjeti za stjecanje članstva

Članak 13.

Članom DSU – SNAGE NARODA može postati svaki punoljetan i poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske koji prihvaća Statut i Program DSU – SNAGE NARODA, te potpiše pristupnicu DSU – SNAGI NARODA.

O primitku u članstvo odlučuje predsjedništvo općinske odnosno gradske podružnice.

Pristupnice novoprimljenih članova potpisuje predsjednik odgovarajuće podružnice i dostavlja ih Glavnom tajniku. Pristupnice se unose u središnji registar DSU – SNAGE NARODA i registar podružnice DSU – SNAGE NARODA koja je primila novog člana.

Član DSU – SNAGE NARODA ne može biti članom druge političke stranke.

Članstvo u DSU – SNAGI NARODA dokazuje se članskom iskaznicom.

Sadržaj i izgled članske iskaznice, svojom odlukom, utvrđuje Glavni odbor stranke ne prijedlog Predsjedništva DSU – SNAGE NARODA.

Područna pripadnost članova

Članak 14.

Član DSU – SNAGE NARODA pripada općinskoj ili gradskoj podružnici DSU – SNAGE NARODA, odnosno ogranku prema mjestu prebivališta.

Dođe li do promjene mjesta prebivališta, član se mora odjaviti iz dosadašnjega temeljnog ustrojstvenog oblika i prijaviti u podružnicu odnosno ogranak prema mjestu svog novog prebivališta.

Prava i dužnosti članova

Članak 15.

Član DSU – SNAGE NARODA ima pravo:

– sudjelovati u radu DSU – SNAGE NARODA, iznositi prijedloge, mišljenja i prigovore na rad DSU – SNAGE NARODA i njegovih tijela, te birati i biti biran u upravna tijela svih ustrojstvenih oblika i razina organiziranja DSU – SNAGE NARODA,

– sudjelovati u odlučivanju, te biti obaviješten o svim stajalištima i odlukama DSU – SNAGE NARODA,

– biti kandidiran, na listama DSU – SNAGE NARODA ili koalicija u kojima DSU – SNAGA NARODA sudjeluje, na svim razinama izbora i preuzeti dužnosti u skladu s izbornim rezultatima,

– ostvarivati druga prava i izvršavati druge obveze sukladno Statutu i odlukama donesenim na temelju Statuta.

Državni dužnosnici, članovi predstavničkih i izvršnih tijela lokalne samouprave koji su članovi DSU – SNAGE NARODA obvezni su izvješćivati o svom radu svoju temeljnu ustrojstvenu jedinicu i raspravljati s članovima o svim političkim pitanjima iz svoga djelokruga političkog djelovanja, te su se dužni odazvati na svaki njezin obrazloženi pisani poziv.

Članak 16.

Član DSU – SNAGE NARODA dužan je:

– promicati Program DSU – SNAGE NARODA i zalagati se za njegovo ostvarivanje,

– pridržavati se odredaba Statuta DSU – SNAGE NARODA,

– provoditi odluke tijela DSU – SNAGE NARODA, pri čemu je mjerodavna odluka višeg tijela DSU – SNAGE NARODA,

– zauzimati se za interese DSU – SNAGE NARODA i čuvati njegov ugled, te

– uredno plaćati članarinu.

Obveze dužnosnika, zastupnika i vijećnika

Članak 17.

Državni dužnosnici, članovi predstavničkih i izvršnih tijela lokalne samouprave koji su članovi DSU – SNAGE NARODA obvezni su izvješćivati o svom radu svoju temeljnu organizaciju i raspravljati s članovima o svim političkim pitanjima iz svoga djelokruga političkog djelovanja, te su se dužni odazvati na svaki njezin obrazloženi pisani poziv.

Prestanak članstva

Članak 18.

Osim iz zakonskih razloga članstvo u DSU – SNAGI NARODA prestaje:

– istupanjem iz članstva,

– brisanjem iz registra članstva i

– isključenjem iz članstva.

Članak 19.

Istupanjem iz članstva prestaje članstvo voljom dotadašnjeg člana, temeljem njegove pisane izjave, koja ne mora biti obrazložena.

Glavni tajnik DSU – SNAGE NARODA može na zahtjev bivšeg člana izdati potvrdu o istupanju iz stranke.

Članak 20.

Brisanjem iz registra članstva prestaje članstvo u DSU – SNAGI NARODA:

– ako je prilikom učlanjenja potpisnik pristupnice dao netočne ili neistinite podatke,

– ako član pristupi drugoj političkoj stranci registriranoj u Republici Hrvatskoj,

– smrću člana.

Nalog za brisanje iz registra članstva daje Glavni tajnik DSU – SNAGE NARODA na prijedlog predsjednika temeljnog ustrojstvenog oblika kojem je član pripadao.

Protiv odluke o brisanju člana iz registra članstva zbog razloga iz stavka 1. ovog članka nije dopuštena žalba.

Članak 21.

Isključenjem iz članstva prestaje članstvo u DSU – SNAGI NARODA-u članu koji:

– svojim djelovanjem krši odredbe Statuta, ili mu je djelovanje suprotno Programu i aktima DSU – SNAGE NARODA,

– svojim ponašanjem ugrožava interese DSU – SNAGE NARODA, nanosi štetu DSU – SNAGI NARODA i ugrožava ugled DSU – SNAGE NARODA u javnosti,

– u svojim javnim nastupima agresivno i netolerantno iznosi političke stavove, koji su u suprotnosti sa Statutom i Programom DSU – SNAGE NARODA, ili vrijeđa i kleveće druge članove ili dužnosnike DSU – SNAGE NARODA.

Prijedlog za isključenje s obrazloženjem i navođenjem konkretnih razloga za isključenje može podnijeti svaki član ili svako tijelo DSU – SNAGE NARODA županijskom sudu časti DSU – SNAGE NARODA.

Odluke o isključenju članstva donosi županijski sud časti DSU – SNAGE NARODA.

Član može izjaviti žalbu Visokom sudu časti u roku osam dana koji će o žalbi odlučiti u roku trideset dana.

Odluka Visokog suda časti mora biti u pisanom obliku i obrazložena.

Kada se odlučuje o žalbi za isključenje iz člansva DSU – SNAGE NARODA, na sjednicu Visokog suda časti obvezno se poziva podnositelj žalbe, a može se pozvati ili tražiti pisano očitovanje prvostupanjskog suda časti koji je donio odluku o isključenju.

Do konačnosti odluke prava i dužnosti člana miruju.

Odluka Visokog suda časti je konačna, osim u slučajevima propisanim ovim Statutom.

Podrobnije odredbe o povredama članskih dužnosti, postupku donošenja i vrstama odluka sudova časti uređuje se posebnim pravilnikom sukladno odredbama ovog Statuta.

Počasno članstvo i priznanja

Članak 22.

Počasnim članom DSU – SNAGE NARODA može postati osoba zaslužna za razvoj DSU – SNAGE NARODA.

Počasne članove na prijedlog Predsjedništva DSU – SNAGE NARODA proglašava Opći sabor DSU – SNAGE NARODA, a između zasjedanja Općeg sabora počasne članove proglašava Glavni odbor DSU – SNAGE NARODA na prijedlog Predsjedništva DSU – SNAGE NARODA.

Članovima i počasnim članovima mogu se dodijeljivati priznanja u skladu s pravilnikom koji donosi Glavni odbor DSU – SNAGE NARODA.

Članak 23.

U akcijama DSU – SNAGE NARODA mogu sudjelovati i surađivati simpatizeri stranke koji po pozivu mogu sudjelovati i na sjednicama radnih tijela stranke, ali bez prava odlučivanja.

Članarina

Članak 24.

Odluku o visini članarine za određeno vremensko razdoblje za pojedine kategorije članova donosi Glavni odbor DSU – SNAGE NARODA.

Član može davati materijalnu potporu DSU – SNAGI NARODA-u u obliku donacija, priloga i drugih oblika pomoći.

IV. USTROJSTVENI OBLICI

Članak 25.

DSU – SNAGA NARODA je jedinstvena stranka ustrojena na teritorijalnom načelu.

Svaki ustrojstveni oblik djeluje kao dio cjelovitog DSU – SNAGE NARODA provodeći samostalno na svom području politiku stranke.

U sklopu teritorijalnog organiziranja stranke mogu se na svim razinama ustrojiti interesni oblici rada i djelovanja DSU – SNAGE NARODA.

Ustrojstveni oblici viših razina imaju pravo i dužnost nadzirati politički rad i materijalno poslovanje ustrojstvenih oblika nižih razina u pogledu pridržavanja Statuta, Programa i odluka tijela viših razina.

Teritorijalni ustroj stranke

Članak 26.

DSU – SNAGA NARODA je teritorijalno ustrojena:

– na državnoj razini,

– na razini županija i grada Zagreba,

– na razini gradova,

– na razini općina.

Temeljni ustrojstveni oblici DSU – SNAGE NARODA:

– ogranak,

– općinska podružnica,

– ogranak gradske četvrti,

– gradska podružnica,

– županijska podružnica i

– podružnica grada Zagreba.

Općinske, gradske, županijske i podružnicu grada Zagreba osniva Predsjednišvo DSU – SNAGE NARODA, a ogranke gradske četvrti i ogranke osnivaju izvršni odbori nadležne općinske, gradske odnosno podružnice grada Zagreba.

Interesni oblici djelovanja

Članak 27.

Na općinskoj, gradskoj, županijskoj i državnoj razini mogu se ustrojavati interesni oblici organiziranja i povezivanja koji mogu pridonijeti učinkovitijem i sveobuhvatnijem ostvarivanju specifičnih interesa i ciljeva određenih društvenih slojeva i grupacija, poput organizacije mladih, organizacije žena i slično.

Odluku o osnivanju, i pravila za ustroj i rad organizacija iz prethodnog stavka donosi Glavni odbor DSU – SNAGE NARODA na prijedlog Predsjedništva DSU – SNAGE NARODA.

Na državnoj razini organiziranja DSU – SNAGE NARODA osniva se Centar za program i strategiju (CPS).

Glavni odbor i Predsjedništvo DSU – SNAGE NARODA mogu prema potrebi osnivati i druge oblike interesnog djelovanja na državnoj razini.

U radu interesnih oblika djelovanja mogu sudjelovati i osobe koje nisu članovi DSU – SNAGE NARODA.

V. UPRAVNA TIJELA, NAČIN NJIHOVA IZBORA I OPOZIVA, TRAJANJE MANDATA I NAČIN ODLUČIVANJA

V. 1. Središnja upravna tijela DSU – SNAGE NARODA

Članak 28.

DSU – SNAGA NARODA na državnoj razini obuhvaća cjelokupno članstvo i sve ustrojstvene oblike DSU – SNAGE NARODA.

Središnja upravna tijela DSU – SNAGE NARODA su:

• Opći sabor

• Glavni odbor

• Predsjedništvo

• Predsjednik

• Glavni tajnik

• Nadzorni odbor

• Visoki sud časti.

Opći sabor

Članak 29.

Opći sabor je najviše tijelo DSU – SNAGE NARODA.

Članovi Općeg sabora su:

a) izborni članovi – izaslanici ustrojstvenih oblika na razini općina i gradova izabrani na odgovarajućim izbornim skupštinama, odnosno ograncima u skladu s brojem članova.

b) Članovi po funkciji:

– predsjednici i članovi predsjedništva općinskih, gradskih, županijskih i podružnice grada Zagreba.

– članovi središnjih upravnih tijela DSU – SNAGE NARODA

– članovi predstavničkih i izvršnih tijela na svim razinama vlasti iz redova DSU – SNAGE NARODA.

Odluku o načinu izbora i broju izaslanika svakog ustrojstvenog oblika DSU – SNAGE NARODA za Opći sabor, donosi Predsjedništvo DSU – SNAGE NARODA.

Članak 30.

Zasjedanje Općeg sabora saziva i njime predsjedava, do izbora radnog predsjedništva, predsjednik DSU – SNAGE NARODA.

Opći sabor zasjeda po potrebi, a najmanje jednom u dvije godine.

Predsjednik će sazvati Opći sabor na zahtjev najmanje 11 (jedanaest) županijskih podružnica.

Zasjedanje Općeg sabora odvija se po poslovniku što ga usvaja sam Sabor.

Zadaće Općeg sabora

Članak 31.

Opći sabor:

– utvrđuje temeljna načela politike DSU – SNAGE NARODA,

– donosi Program i Statut DSU – SNAGE NARODA te izmjene i dopune Programa i Statuta stranke,

– bira i razrješuje predsjednika, dopredsjednike i članove predsjedništva DSU – SNAGE NARODA,

– bira i razrješuje glavnog tajnika,

– bira i razrješuje predsjednika i članove Visokog suda časti i Nadzornog odbora,

– razmatra i prihvaća izvješće o radu predsjednika, Nadzornog odbora i Visokog suda časti,

– razmatra i ocjenjuje cjelokupno djelovanje DSU – SNAGE NARODA,

– odlučuje o povjerenju predsjedniku, te izabranim članovima predsjedništva stranke i glavnom tajniku,

– usvaja Programsku deklaraciju Općeg sabora kojom se utvrđuje političko djelovanje DSU – SNAGE NARODA u sljedećem razdoblju,

– daje autentično tumačenje Statuta DSU – SNAGE NARODA,

– dodjeljuje priznanja pojedincima, tijelima, te pravnim i drugim osobama za osobni prinos radu DSU – SNAGE NARODA,

– imenuje komisije, odbore i druga radna tijela,

– obavlja druge poslove utvrđene Statutom.

Članak 32.

Opći sabor može pravovaljano raditi ako su nazočne dvije trećine od ukupnog broja članova sabora, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih.

Statut i Program DSU – SNAGE NARODA prihvaćaju se i mijenjaju nadpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Općeg sabora.

Članak 33.

Opći sabor bira javnim glasovanjem svoja radna tijela.

Glasovanje na Općem saboru, o više kandidata, u pravilu je tajno.

Opći sabor može odlučiti da glasovanje za članove upravnih tijela bude javno.

Glavni odbor

Članak 34.

Glavni odbor je najviše tijelo DSU – SNAGE NARODA između dvaju zasjedanja Općeg sabora.

Glavni odbor saziva i vodi predsjednik Glavnog odbora.

Predsjednik DSU – SNAGE NARODA je po položaju predsjednik Glavnog odbora.

Na prijedlog Predsjedništva DSU – SNAGE NARODA Glavni odbor imenuje tri podpredsjednika Glavnog odbora koji se biraju na konstituirajućoj sjednici Glavnog odbora.

Glavni odbor sastaje se u pravilu dva puta godišnje.

Predsjednik Glavnog odbora je dužan sazvati Glavni odbor na zahtjev natpolovične većine njegovih članova.

Članak 35.

Članovi Glavnog odbora su:

– predsjednik i članovi Predsjedništva DSU – SNAGE NARODA iz članka 38. Statuta,

– članovi Nadzornog odbora DSU – SNAGE NARODA,

– predsjednici općinskih, gradskih, županijskih i podružnice grada Zagreba,

– saborski zastupnici i dužnosnici u izvršnoj vlasti na državnoj razini iz redova DSU – SNAGE NARODA.

Članovi Visokog suda časti sudjeluju u radu Glavnog odbora bez prava odlučivanja.

Zadaće Glavnog odbora

Članak 36.

Glavni odbor:

– provodi odluke i odgovara za provedbu odluka Općeg sabora,

– na prijedlog Predsjedništva DSU – SNAGE NARODA raspravlja i donosi strateške odluke o gospodarskim i socijalnim pitanjima, nacionalnim interesima te drugim političkim pitanjima sukladno Programu i Statutu DSU – SNAGE NARODA,

– utvrđuje prijedlog Statuta i Programa DSU – SNAGE NARODA,

– na prijedlog Predsjedništva određuje predizbornu i izbornu strategiju DSU – SNAGE NARODA,

– analizira postignuti uspjeh na izborima za predstavnička tijela i o tome zauzima stavove,

– saziva Opći sabor na redovito ili izvanredno zasjedanje,

– priprema prijedloge dokumenata za Opći sabor,

– donosi odluku o održavanju redovitih ili izvanrednih unutarstranačkih izbora, na razini cijele DSU – SNAGE NARODA ili pojedinih ustrojstvenih oblika DSU – SNAGE NARODA,

– podnosi Općem saboru izvješće o svom radu,

– donosi odluku o promjeni adrese stranke,

– bira na prijedlog Predsjedništva tri podpredsjednika Glavnog odbora,

– na prijedlog predsjednika, imenuje i razrješuje rizničara,

– usvaja financijski plan za narednu godinu i zaključni račun DSU – SNAGE NARODA za proteklu godinu,

– na prijedlog Predsjedništva donosi Etički kodeks DSU – SNAGE NARODA,

– donosi odluku o promjeni adrese stranke,

– obavlja druge poslove predviđene Statutom.

Glavni odbor ovlašten je, kad Opći sabor ne zasjeda, na prijedlog predsjednika DSU – SNAGE NARODA, izabrati članove ostalih središnjih upravnih tijela DSU – SNAGE NARODA na ispražnjena i nepopunjena mjesta ako je to potrebno.

Članak 37.

Glavni odbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, a može odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje polovica članova Glavnog odbora.

Predsjedništvo

Članak 38.

Predsjedništvo je političko – izvršno tijelo DSU – SNAGE NARODA.

Čine ga:

– predsjednik,

– dopredsjednici,

– članovi Predsjedništva, i

– glavni tajnik.

Članak 39.

Sjednice Predsjedništva održavaju se u pravilu jednom mjesečno.

Sjednice Predsjedništva saziva i vodi predsjednik, a ako je spriječen, zamjenjuje ga – po njegovoj odluci – jedan od dopredsjednika, bilo u svim funkcijama ili u okviru ovlasti što ih predsjednik privremeno na njega prenese.

Odluke Predsjedništva obvezne su za sva niža tijela stranke.

Zadaće Predsjedništva

Članak 40.

Predsjedništvo DSU – SNAGE NARODA:

– raspravlja i odlučuje o bitnim političkim pitanjima,

– provodi odluke Općeg sabora, Glavnog odbora i svoje vlastite,

– usklađuje djelovanje središnjih tijela i ostalih ustrojstvenih oblika DSU – SNAGE NARODA na provedbi Programa i politike DSU – SNAGE NARODA,

– predlaže Glavnom odboru raspravu i strategiju u gospodarskim i socijalnim pitanjima, nacionalnim interesima i drugim bitnim političkim pitanjima, sukladno Programu i Statutu DSU – SNAGE NARODA,

– utvrđuje kandidate DSU – SNAGE NARODA za izbore za predstavnička tijela,

– predlaže Glavnom odboru predizbornu i izbornu strategiju DSU – SNAGE NARODA,

– analizira aktualna zbivanja i zauzima stajališta o njima,

– osmišljava i vodi odnose DSU – SNAGE NARODA s drugim političkim, građanskim i interesnim organizacijama,

– osniva i imenuje odbore i povjerenstva prema potrebi, te im određuje sastav i zadaće,

– osniva interesne odbore i potiče njihov rad,

– na prijedlog predsjednika imenuje i razrješuje glasnogovornika DSU – SNAGE NARODA,

– na prijedlog predsjednika, imenuje predsjednika i ravnatelja Centra za program i strategiju,

– provodi informativno-promotivne aktivnosti, te vodi odnose s javnošću,

– koncipira i provodi poslovnu politiku DSU – SNAGE NARODA, upravljajući materijalnim i drugim dobrima,

– osniva odbore i druga tijela za praćenje i poticanje razvoja DSU – SNAGE NARODA,

– predlaže Glavnom odboru financijski plan i zaključni račun,

– obavlja druge poslove predviđene Statutom.

Članak 41.

Predsjedništvo odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova, a može odlučivati ako sjednici prisustvuju najmanje polovica članova.

Članak 42.

Za potrebe poslovanja DSU – SNAGE NARODA, Predsjedništvo – na prijedlog predsjednika – osniva Glavno tajništvo DSU – SNAGE NARODA.

Odlukom o osnivanju glavnog tajništva uređuje se njegov ustroj i način poslovanja.

Na čelu Glavnog tajništva je glavni tajnik DSU – SNAGE NARODA.

Predsjednik

Članak 43.

Predsjednik predstavlja, zastupa i vodi DSU – SNAGU NARODA te odgovara za njegov rad.

Predsjednik:

– saziva sjednice Predsjedništva, predsjeda sjednicama Predsjedništva i Glavnog odbora,

– organizira političko djelovanje DSU – SNAGE NARODA, radi ostvarivanja njegova Programa,

– brine o provođenju odluka i zaključaka Općeg sabora, Glavnog odbora i Predsjedništva DSU – SNAGE NARODA, u skladu sa statutarnom pozicijom i mandatom tih tijela,

– predlaže Općem saboru, Glavnom odboru i Predsjedništvu izbor i opoziv, te imenovanja ili razrješenja članova središnjih upravnih tijela i nositelja dužnosti, u skladu s odredbama ovog Statuta,

– predlaže, ako procijeni da se ukazala potreba, Glavnom odboru raspuštanje izvršnog odbora podružnice i imenovanje povjerenika do izbora novog izvršnog odbora,

– ovlašten je sudjelovati na sjednicama ogranaka, općinskih, gradskih i županijskih odbora, sa savjetodavnim pravom, te

– obavlja druge poslove predviđene Statutom.

Za slučaj trajne spriječenosti ili ostavke na obavljanje predsjedničke dužnosti, u roku od 90 dana održat će se Opći sabor DSU – SNAGE NARODA, na kojem će se izabrati predsjednik DSU – SNAGE NARODA.

Do održavanja izvanrednog Općeg sabora Predsjedništvo će jednog od članova Predsjedništva izabrati za vršitelja dužnosti predsjednika DSU – SNAGE NARODA.

Dopredsjednici i članovi predsjedništva

Članak 44.

Predsjedniku pri izvršavanju dužnosti pomaže najmanje jedan, a najviše tri dopredsjednika, te najmanje tri, a najviše sedam članova predsjedništva DSU – SNAGE NARODA.

Raspodjelu zadaća među dopredsjednicima i članovima predsjedništva određuje predsjednik u ovisnosti od njihove stručne i ostale kompetentnosti, a oni djeluju u okviru ovlasti koje predsjednik na njih prenese.

Glavni tajnik

Članak 45.

Glavni tajnik DSU – SNAGE NARODA:

– pomaže predsjedniku u ispunjavanju njegovih zadaća i svoje dužnosti i tajničke poslove obavlja u dogovoru s predsjednikom,

– sudjeluje u pripremi i radu središnjih tijela stranke, te priprema i osigurava organizacijske, materijalne i tehničke uvjete za njihov rad,

– provodi odluke središnjih upravnih tijela DSU – SNAGE NARODA, surađujući sa županijskim odborima, odnosno Gradskim odborom podružnice Grada Zagreba, i usklađuje njihov rad u provedbi odluka Glavnog odbora i Predsjedništva,

– ovlašten je sudjelovati na sjednicama ogranaka, općinskih, gradskih i županijskih odbora sa savjetodavnom ulogom,

– koordinira i sudjeluje, zajedno s nadležnim središnjim i ostalim tijelima DSU – SNAGE NARODA, u izgradnji organizacijske i kadrovske strukture DSU – SNAGE NARODA,

– rukovodi glavnim tajništvom DSU – SNAGE NARODA,

– odlučuje u administrativnim poslovima i pitanjima namještenika DSU – SNAGE NARODA,

– obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom te po nalogu predsjednika, Predsjedništva i Glavnog odbora DSU – SNAGE NARODA.

Članak 46.

Rizničar brine o materijalno-financijskim poslovima DSU – SNAGE NARODA i izravno je odgovoran Glavnom odboru DSU – SNAGE NARODA za uredno knjigovodstveno praćenje prihoda i izdataka na svim računima DSU – SNAGE NARODA.

V. 2. Ustroj temeljnih i ostalih organizacija DSU – SNAGE NARODA

Općinska i gradska podružnica DSU – SNAGE NARODA

Članak 47.

Općinska i gradska podružnica su temeljni oblik povezivanja i organiziranja članova na području jedinica lokalne samouprave (u nastavku: temeljna organizacija) sa statusom grada odnoso općine i u pravilu se podudara s upravno-teritorijalnim ustrojstvom Republike Hrvatske.

Tamo gdje ne postoji temeljna organizacija, niti je imenovan povjerenik članovi pristupaju teritorijalno najbližoj temeljnoj organizaciji, o čemu odluku donosi županijski odbor.

Odluku o osnivanju temeljne organizacije donosi Predsjedništvo DSU – SNAGE NARODA na prijedlog županijskog odbora ili glavnog tajnika DSU – SNAGE NARODA.

U mjestima u kojima nije osnovana temeljna organizacija DSU – SNAGE NARODA, Predsjedništvo DSU – SNAGE NARODA može imenovati povjerenika DSU – SNAGE NARODA radi stvaranja uvjeta za osnivanje temeljne organizacije.

Općinska i gradska podružnica djeluju na svom području samostalno.

Općinska podružnica

Članak 48.

Na području općine djeluje općinska podružnica DSU – SNAGE NARODA koju čine svi ogranci s područja općine, te svi članovi na području općine.

Općinska podružnica može se ustrojiti ako broji najmanje 20 članova.

Općinsku podružnicu vodi općinski odbor.

U okviru općinske podružnice mogu se osnivati ogranci ako je broj članova općinske podružnice veći od pedeset.

Predsjednik kluba vijećnika DSU – SNAGE NARODA, predsjednik općinskog vijeća i načelnik općine, iz redova DSU – SNAGE NARODA, sudjeluju u radu izvršnog odbora bez prava glasa.

Gradska podružnica

Članak 49.

Na području grada djeluje gradska podružnica DSU – SNAGE NARODA, koju čine svi ogranci ili ogranci gradskih četvrti s područja grada, te svi članovi s područja grada.

Gradsku podružnicu vodi gradski odbor.

U okviru gradske podružnice mogu se osnivati ogranci gradskih četvrti, ili ogranci, ako je broj članova gradske organizacije veći od pedeset članova.

Predsjednik kluba vijećnika DSU – SNAGE NARODA, te predsjednik gradskog vijeća i gradonačelnik, iz redova DSU – SNAGE NARODA, sudjeluju u radu izvršnog odbora bez prava glasa.

Zadaće temeljne organizacije

Članak 50.

Temeljne organizacije raspravljaju o gospodarskim, socijalnim i kulturnim pitanjima i ostalim pitanjima na području svog djelovanja, te svim drugim političkim pitanjima i odlučuju po njima u okviru svojih ovlasti, u skladu s Programom i Statutom DSU – SNAGE NARODA.

Temeljne organizacije provode utvrđenu politiku i program DSU – SNAGE NARODA.

Temeljne organizacije predlažu Predsjedništvu DSU – SNAGE NARODA kandidate na lokalnim izborima svoje razine i daju mišljenja i preporuke za kandidate na državnoj razini.

Izvršni odbor temeljne organizacije, u slučaju potrebe, imenuje povjerenstva za proučavanje pojedinih pitanja.

Tijela temeljne organizacije

Članak 51.

Tijela temeljne organizacije DSU – SNAGE NARODA su:

– skupština,

– općinski odnosno gradski odbor,

– predsjedništvo,

– predsjednik i

– nadzorni odbor.

Predsjednik skupštine temeljne organizacije i svi članovi tijela biraju se iz redova članova skupštine temeljne organizacije.

Sva tijela donose poslovnik o svom radu.

Skupština temeljne organizacije

Članak 52.

Skupština je najviše programsko i izborno tijelo temeljne organizacije DSU – SNAGE NARODA.

Skupštinu temeljne organizacije čine svi članovi dotične organizacije ukoliko ne broji više od dvije stotine članova.

Ako temeljna organizacija DSU – SNAGE NARODA broji više od dvije stotine članova, može se organizirati na predstavničkom principu, a u suprotnom svi članovi čine skupštinu.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako joj prisustvuje natpolovična većina članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih.

Ako je skupština organizirana na predstavničkom principu nju čine:

– predstavnici članova stranke izabrani sukladno posebnoj odluci općinskog odnosno gradskog odbora,

– svi članovi općinskog odnosno gradskog odbora te članovi nadzornog odbora,

– svi vijećnici u predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave i

– svi članovi poglavarstava predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave iz redova DSU – SNAGE NARODA.

Članak 53.

Skupština temeljnog ustrojstvenog oblika DSU – SNAGE NARODA održava se u pravilu svake dvije godine.

Skupština može biti redovita i izvanredna.

Skupštinu saziva općinski, odnosno gradski odbor temeljne organizacije.

Iznimno, općinski odnosno gradski odbor je dužan sazvati skupšinu na zahtjev županijskog odbora, Glavnog odbora DSU – SNAGE NARODA, Predsjedništva DSU – SNAGE NARODA, Nadzornog odbora DSU – SNAGE NARODA ili nadzornog odbora temeljne organizacije.

Općinski odnosno gradski odbor temeljne organizacije dužan je sazvati izvanrednu skupštinu temeljne organizacije u roku 30 dana od dana primitka pisanog zahtjeva u sljedećim slučajevima:

– ogranka, kada to zatraže najmanje dvije trećine članstva,

– općinske podružnice, kada to zatraži najmanje polovica članstva ili dvije trećine ogranaka,

– ogranka gradske četvrti, kada to zatraži najmanje polovica članstva ili dvije trećine ogranaka,

– gradske podružnice, kada to zatraži polovica članstva ili najmanje dvije trećine ogranaka,

– županijske podružnice, kada to zatraže najmanje dvije trećine općinskih i gradskih podružnica,

– podružnice grada Zagreba, kada to zatraže najmanje dvije trećine ogranaka gradskih četvrti.

Skupština radi po ovom Statutu i poslovniku o radu skupštine temeljne organizacije.

Zadaće skupštine temeljne organizacije

Članak 54.

Skupština temeljne organizacije:

1. odlučuje o izvješću o radu nadzornog odbora,

– donosi program rada temeljne organizacije,

– posebnom odlukom utvrđuje broj i sastav općinskog odnosno gradskog odbora i predsjedništva temeljne organizacije.

2. bira predsjednika općinskog ili gradskog odbora i nadzorni odbor,

– bira najmanje 10 članova općinskog odbora, odnosno najmanje 15 članova gradskog odbora,

– bira predstavnike temeljne organizacije za županijsku skupštinu,

– bira izaslanike temeljne organizacije za Opći sabor sukladno odluci nadležnog središnjeg tijela,

– predlaže kandidate za članove tijela županijske podružnice,

– po potrebi odlučuje o povjerenju izabranim članovima tijela temeljne organizacije,

– donosi poslovnik o svom radu,

– razmatra i ostala pitanja od interesa za DSU – SNAGU NARODA na svojoj razini organizacije lokalne samouprave.

Izvršni odbor temeljne organizacije

Članak 55.

Izvršni odbor općinske i gradske podružnice naziva se općinski odnosno gradski odbor.

Općinski odnosno gradski odbor sastoji se od predsjednika i članova izabranih na prijedlog predsjednika.

Nakon izbora predsjednika temeljne organizacije glasuje se pojedinačno o svakom članu izvršnog odbora kojeg predloži izabrani predsjednik. Ako određeni predloženik ne bude izabran, predsjednik predlaže drugog do popune izvršnog odbora.

Na prijedlog predsjednika, općinski, odnosno gradski odbor imenuje tajnika i rizničara temeljne organizacije.

Izvršni odbor donosi poslovnik o svom radu i o radu tijela koje ustrojava u skladu sa svojim ovlastima.

Predsjednik izvršnog odbora temeljne organizacije dužan je sazivati sastanke izvršnog odbora najmanje jednom u dva mjeseca.

Članak 56.

U temeljnoj organizaciji koja ima manje od 15 članova ne osniva se općinski odnosno gradski odbor, već svi članovi osim nadzornog odbora temeljne organizacije čine općinski odnosno gradski odbor.

Zadaće izvršnog odbora temeljne organizacije

Članak 57.

Ovlasti izvršnog odbora općinske odnosno gradske podružnice su sljedeće:

– nadzire provođenje programa temeljne organizacije, Programa i Statuta DSU – SNAGE NARODA i odluka viših tijela DSU – SNAGE NARODA,

– daje političke ocjene i utvrđuje političke stavove,

– provodi odluke skupštine podružnice,

– osniva interesne odbore i usklađuje njihovo djelovanje,

– potiče okupljanje novog članstva,

– analizira aktualna politička pitanja i zauzima stajališta relevantna za područje svog djelovanja,

– osmišljava i organizira poslovnu aktivnost podružnice,

– organizira i vodi odnose podružnice s javnošću,

– bira i razrješuje dva podpredsjednika, tajnika i rizničara općinskog odnosno gradskog odbora,

– predlaže kandidate podružnice za izbor u tijela DSU – SNAGE NARODA,

– predlaže kandidate za predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave i kandidata za dužnosti u izvršnoj vlasti jedinica lokalne samouprave,

– najmanje dva puta godišnje razmatra rad vijećnika i članova izvršne vlasti u jedinici lokalne samouprave te o tome zauzima stajališta i donosi odluke,

– razmatra i predlaže nadležnim središnjim upravnim tijelima moguće koalicije prije i poslije izbora za predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave,

– predlaže županijskom odboru kandidate za predstavničko tijelo i izvršnu vlast županije, Hrvatski sabor, te kandidate za županijska i druga tijela DSU – SNAGE NARODA,

– zapisnike sa svojih sjednica dostavlja županijskom odboru,

– sastaje se najmanje jednom u dva mjeseca.

– organizira i provodi stalne i predizborne promotivne aktivnosti,

– oblikuje, na temelju stručnih radova interesnih odbora, programe za pojedina područja djelovanja,

– vodi tekuće poslove i druge aktivnosti utvrđene Statutom.

Predsjedništvo temeljne organizacije

Članak 58.

Broj i sastav predsjedništva temeljne organizacije utvrđuje se posebnom odlukom skupštine temeljne organizacije.

Predsjedništvo temeljne organizacije čine, po položaju, predsjednik, dva podpredsjednika, tajnik i rizničar temeljne organizacije.

Zadaće Predsjedništva temeljne organizacije

Članak 59.

Presjedništvo temeljne organizacije je političko-izvršno tijelo temeljne organizacije i općinskog odnosno gradskog odbora.

Predsjedništvo upravlja temeljnom organizacijom između dviju sjednica općinskog odnosno gradskog odbora;

– provodi program temeljne organizacije i Program i Satut DSU – SNAGE NARODA,

– daje političke ocjene i utvrđuje političke stavove na općinskoj odnosno gradskoj razini,

– organizira i provodi izbornu kampanju za predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave

– odlučuje i potiče mjesno i interesno organiziranje članova u jedinici lokalne samouprave,

– općinskom odnosno gradskom odboru predlaže kandidate za predstavničko tijelo i dužnosti u izvršnoj vlasti jedinica lokalne samouprave, kandidate za županijsku skupštinu i dužnosti u izvršnoj vlasti županije, Hrvatski sabor, te kandidate za sva stranačka tijela DSU – SNAGE NARODA.

Predsjedništvo temeljne organizacije sastaje se najmanje jednom mjesečno.

Predsjednik temeljne organizacije

Članak 60.

Predsjednik temeljne organizacije saziva i vodi sjednice općinskog, odnosno gradskog odbora i predsjedništva i brine se o provođenju odluka, te u skladu s ovlaštenjima predstavlja i zastupa temeljnu organizaciju.

Predsjednik je dužan najmanje dva puta godišnje općinskom, odnosno gradskom odboru podnijeti izvješće o svom radu i radu predsjedništva, a za svoj rad odgovara skupštini temeljne organizacije.

Predsjednik podružnice obavlja sljedeće zadatke:

– organizira političko djelovanje podružnice, u skladu s programom rada prihvaćenim na sjednici skupštine,

– potiče cjelokupnu djelatnost podružnice, organizira je i brine za materijalna i novčana dobra, te potiče izvršavanje zadaća tijela podružnice,

– potpisuje odluke i zaključke skupštine i izvršnog odbora podružnice,

– obavlja i druge poslove predviđene Statutom.

Za obavljanje pojedinih poslova, predsjednik može zadužiti i/ili ovlastiti bilo kojega člana podružnice.

Ogranak

Članak 61.

Na području na kojem je ustrojen, ogranak DSU – SNAGE NARODA djeluje u sastavu općinske ili gradske podružnice odnosno ogranka gradske četvrti.

Ogranak se može ustrojiti ako broji najmanje 20 članova. Vodi ga predsjednik ogranka koji je ujedno predsjednik izvršnog odbora ogranka.

Na ustroj i rad ogranka i njegovih tijela odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Statuta koje se odnose na temeljnu organizaciju sukladno odluci nadležnog tijela o osnivanju ogranka.

Ogranak gradske četvrti

Članak 62.

Na području na kojem je ustrojen, ogranak gradske četvrti djeluje u sastavu gradske podružnice DSU – SNAGE NARODA.

Ogranak gradske četvrti može se ustrojiti ako broji najmanje trideset članova.

Ogranak gradske četvrti ima izvršni odbor ogranka gradske četvrti.

U okviru gradske četvrti mogu se osnivati ogranci ako je broj članova ogranka gradske četvrti veći od 50 članova.

Na ustroj i rad ogranka gradske četvrti i njegovih tijela odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovog Statuta koje se odnose na temeljnu organizaciju, sukladno odluci nadležnog tijela o osnivanju ogranka gradske četvrti.

Županijska podružnica

Članak 63.

Na području županije djeluje županijska podružnica DSU – SNAGE NARODA, koju čine sve općinske i gradske podružnice s područja županije, te svi članovi na području županije. Županijska podružnica može se ustrojiti ako broji najmanje pedeset članova.

Županijsku organizaciju vodi izvršni odbor županijske organizacije koji se naziva županijski odbor.

Predsjednik kluba vijećnika DSU – SNAGE NARODA, te saborski zastupnici koji su izabrani i s prebivalištem su u dotičnoj županiji, predsjednik županijske skupštine, župan, predsjednici županijskih zajednica, iz redova DSU – SNAGE NARODA, sudjeluju u radu županijskog odbora bez prava glasa.

Tijela županijske podružnice

Članak 64.

Tijela županijske podružnice su:

– skupština,

– županijski odbor,

– predsjedništvo,

– predsjednik,

– nadzorni odbor,

– sud časti.

Sva tijela donose poslovnik o svom radu.

Županijska skupština

Članak 65.

Županijska skupština DSU – SNAGE NARODA je najviše izborno i programsko političko tijelo stranke na razini županije.

Skupština je ustrojena na predstavničkom principu, razmjerno broju članova svake temeljne organizacije u županiji s tim da svaka organizacija mora biti zastupljena s najmanje dva člana, a što se određuje posebnom odlukom županijskog odbora.

Osim izabranih članova, skupštinu čine:

– svi članovi županijskog odbora i nadzornog odbora

– predsjednici općinskih i gradskih podružnica,

– vijećnici DSU – SNAGE NARODA u županijskoj skupštini,

– članovi središnjih upravnih tijela DSU – SNAGE NARODA koji su istovremeno članovi županijske podružnice,

– zastupnici u Hrvatskom saboru, članovi izvršne vlasti na državnoj razini iz redova DSU – SNAGE NARODA, a koji su istovremeno članovi županijske podružnice,

– članovi županijskog poglavarstva iz redova DSU – SNAGE NARODA.

Čanak 66.

Izborna skupština županijske podružnice održava se u pravilu svake dvije godine.

Skupštinu saziva županijski odbor.

Iznimno, županijski odbor dužan je sazvati skupštinu na zahtjev općinskih i gradskih podružnica koje predstavljaju polovicu ukupnog broja članova ili jednu trećinu ukupnog broja temeljnih organizacija u županiji, Glavnog odbora DSU – SNAGE NARODA, Predsjedništva DSU – SNAGE NARODA.

Ako županijski odbor u roku od 30 dana ne postupi prema zahtjevu iz prethodnog stavka skupštinu može sazvati ovlašteni predlagatelj koji tada priprema i rukovodi radom skupštine.

Zadaće županijske skupštine

Članak 67.

Skupština županijske podružnice:

– bira i opoziva članove svojih tijela,

– promiče ciljeve i interese DSU – SNAGE NARODA na svom području,

– utvrđuje razvojne i druge programe na području županije,

– odlučuje o izvješću o radu Nadzornog odbora,

– donosi program rada županijske podružnice,

– posebnom odlukom utvrđuje broj i sastav županijskog odbora,

– bira na dvije godine predsjednika i članove županijskog odbora, nadzorni odbor i županijski sud časti,

– po potrebi odlučuje o povjerenju izabranim članovima tijela županijske podružnice.

Županijski odbor

Članak 68.

Županijski odbor je najviše tijelo koje bira skupština.

Županijski odbor čine predsjednik, tri podpredsjednika, tajnik, najmanje 15 izabranih članova županijskog odbora koji se bira na skupštini županijske podružnice.

U sastav županijskog odbora obvezno ulazi predsjednik općinske odnosno gradske podružnice, a ostatak do punog broja određuje se ovisno o broju stanovnika općine odnosno grada, te broju članstva DSU – SNAGE NARODA u općini odnosno gradu.

Predsjednik Kluba vijećnika DSU – SNAGE NARODA u predstavničkom tijelu jedinica lokalne uprave i samouprave član je županijskog odbora po položaju.

Zadaće županijskog odbora

Članak 69.

Županijski odbor:

– ostvaruje programska načela i provodi odluke županijske skupštine DSU – SNAGE NARODA,

– nadzire provođenje programa županijske organizacije, Programa i Statuta DSU – SNAGE NARODA i odluka središnjih upravnih tijela DSU – SNAGE NARODA,

– daje političke ocjene i utvrđuje političke stavove,

– utvrđuje kandidate za županijsku skupštinu i kandidate za dužnosti u izvršnoj vlasti županije,

– sastaje se najmanje jednom u tri mjeseca,

– temeljem prijedloga općinskih i gradskih odbora, te drugih Statutom ovlaštenih predlagatelja, predlaže Predsjedništvu DSU – SNAGE NARODA kandidate za Hrvatski sabor,

– odgovoran je za rad stranke u županiji,

– koordinira, usmjerava i potiče rad temeljnih organizacija i povjerenika,

– raspravlja i zauzima stajališta o osobito važnim političkim pitanjima iz rada podružnice,

– odlučuje o mogućem osnivanju koordinacije pojedinih podružnica u županiji, kao i koordinacije više županijskih podružnica,

– najmanje jednom godišnje razmatra rad vijećnika DSU – SNAGE NARODA u predstavničkom tijelu županije i članova DSU – SNAGE NARODA u izvršnoj vlast županije, te o tome zauzima stajališta i donosi odluke,

– razmatra i predlaže nadležnim središnjim upravnim tijelima moguće koalicije prije i poslije izbora za predstavničko tijelo županije,

– zapisnike sa svojih sjednica dostavlja Glavnom tajništvu stranke,

– predlaže isključenje iz članstva DSU – SNAGE NARODA,

– obavlja i druge poslove sukladno Statutu i odlukama viših tijela DSU – SNAGE NARODA.

Predsjedništvo županijske podružnice

Članak 70.

Predsjedništvo županijske podružnice po položaju čine predsjednik, tri podpredsjednika, tajnik i rizničar, te izabrani članovi koje imenuje županijski odbor.

Predsjedništvo broji ukupno 11 članova.

Predsjedništvo se sastaje najmanje jednom mjesečno.

Zadaće Predsjedništva županijske podružnice

Članak 71.

Predsjedništvo županijske podružnice je izvršno – političko tijelo.

Predsjedništvo županijske podružnice:

– upravlja županijskom podružnicom između dviju sjednica županijskog odbora,

– provodi program županijske organizacije, Program i Statut DSU – SNAGE NARODA i odluke središnjih upravnih tijela,

– daje političke ocjene i utvrđuje politička stajališta,

– organizira i provodi izbornu kampanju za županijsku skupštinu i Hrvatski sabor,

– potiče stranačko i interesno organiziranje članstva,

– županijskom odboru predlaže kandidate za predstavničko tijelo i izvršnu vlast županije, kandidate za Hrvatski sabor i tijela DSU – SNAGE NARODA.

Zajedno sa županijskim odborom suodgovorno je za ukupan rad stranke u županiji.

Predsjednik županijske podružnice

Članak 72.

Predsjednik vodi i predstavlja županijsku podružnicu, brine za poštivanje i provođenje Statuta i Programa DSU – SNAGA NARODA, te programa županijske podružnice, predsjedava sjednicama skupštine i županijskog odbora te izvršava njihove odluke.

Predsjednik županijske podružnice dužan je najmanje jednom godišnje županijskom odboru podnijeti izvješće o svom radu i radu predsjedništva, a za svoj rad odgovara županijskoj skupštini DSU – SNAGE NARODA.

Podpredsjednici pomažu predsjedniku u radu i djeluju u okviru zaduženja i ovlaštenja koje on na njih prenese.

Tajnik županijske podružnice brine se o provođenju zaključaka i odluka odbora, pomaže predsjedniku u sazivanju sjednica, koordinira rad općinskih i gradskih podružnica, a za svoj rad odgovara skupštini, predsjedniku i županijskom odboru.

Podružnica Grada Zagreba

Članak 73.

Na području Grada Zagreba djeluje jedinstvena podružnica Grada Zagreba, koju čine svi ogranci gradskih četvrti i ogranci te svi članovi na području Grada Zagreba.

Na podružnicu Grada Zagreba, na odgovarajući način, primjenjuju se odredbe ovog Statuta o županijskoj podružnici.

Odluku o osnivanju ogranka gradske četvrti, odnosno ogranaka donosi Gradski odbor na prijedlog Predsjedništva podružnice DSU – SNAGE NARODA Grada Zagreba.

Predsjednik kluba vijećnika DSU – SNAGE NARODA, te saborski zastupnici, predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba, iz redova DSU – SNAGE NARODA, a koji su istodobno članovi podružnice Grada Zagreba, sudjeluju u radu izvršnog odbora bez prava glasa.

Skupština podružnice Grada Zagreba donosi, na prijedlog Predsjedništva podružnice Grada Zagreba, a u skladu s ovim Statutom, svoja pravila kojima pobliže utvrđuje ustrojstvo i upravna tijela, te njihovu nadležnost i međusobnu povezanost u djelovanju podružnice.

Predsjedništvo podružnice DSU – SNAGE NARODA Grada Zagreba dužno je zatražiti prethodno mišljenje Nadzornog odbora DSU – SNAGE NARODA na državnoj razini o usklađenosti prijedloga pravila iz prethodnog stavka s ovim Statutom.

Povjerenik

Članak 74.

Ako na nekom području nisu uspostavljeni ogranak ni podružnica, ili su raniji raspušteni, županijski odbor imenovat će za to područje povjerenika, zadaća kojega je aktivirati staro i okupiti novo članstvo, te provesti statutarnu proceduru za osnivanje ogranka, odnosno podružnice.

Povjerenik ima ovlasti predsjednika i izvršnog odbora podružnice.

Funkcija povjerenika gasi se čim se okupi skupština i utemelje izvršna tijela podružnice.

Ako na određenm području nije osnovana županijska podružnica, povjerenika imenuje Predsjedništvo DSU – SNAGE NARODA.

VI. SUDOVI ČASTI

Opća odredba

Članak 75.

Sudovi časti su tijela koja odlučuju o povredama prava i obveza člana DSU – SNAGE NARODA.

Sudovi časti su:

– sudovi časti prvog stupnja i

– Visoki sud časti.

Sudovi časti su u suđenju neovisni, a postupaju samo po zahtjevu tijela ovlaštenih za pokretanje postupka.

Članovi sudova časti ne smiju biti članovima kojega drugog tijela DSU – SNAGE NARODA iste razine.

Sudovi časti imaju dvogodišnji mandat i mogu biti ponovno birani.

Sudovi časti i njihovi članovi ne mogu pokretati stegovne postupke.

Sudovi časti u svom radu postupaju sukladno posebnom pravilniku što ga donosi Glavni odbor DSU – SNAGE NARODA.

Osnivanje sudova časti prvog stupnja

Članak 76.

Sudovi časti prvog stupnja osnivaju se za županijsku podružnicu i za podružnicu Grada Zagreba.

Sud časti prvog stupnja sastoji se od predsjednika i 4 (četiri) suca.

Predsjednika i suce suda časti prvog stupnja bira skupština županijske podružnice, odnosno podružnice Grada Zagreba.

U prvom stupnju sude sudovi časti prvog stupnja.

Protiv odluke sudova časti prvog stupnja dopuštena je žalba Visokom sudu časti u roku 8 (osam) dana od dana primitka odluke.

Osnivanje Visokog suda časti

Članak 77.

Visoki sud časti osniva se za cijelo područje djelovanja DSU – SNAGE NARODA.

Opći sabor bira predsjednika i suce Visokog suda časti.

Visoki sud časti se sastoji od predsjednika i četiri suca.

Visoki sud časti odlučuje po žalbama protiv odluka sudova časti prvog stupnja.

Visoki sud časti ovlašten je ožalbenu odluku potvrditi, promijeniti ili ukinuti i vratiti na ponovno raspravljanje i odlučivanje prvostupanjskom sudu časti.

Ako se vodi postupak protiv člana središnjeg upravnog tijela DSU – SNAGE NARODA, u prvom stupnju sudi Visoki sud časti.

U slučaju iz prethodnog stavka žalba se podnosi Predsjedništvu DSU – SNAGE NARODA u roku osam dana od dana primitka odluke, a Predsjedništvo je ovlašteno pobijanu odluku potvrditi, promijeniti ili ukinuti i vratiti Visokom sudu časti na ponovno suđenje i odlučivanje.

Ako se postupak vodi protiv člana predsjedništva DSU – SNAGE NARODA, dotični član predsjedništva ne može sudjelovati u donošenju odluke u vlastitom predmetu.

VII. NADZORNI ODBORI

Opća odredba

Članak 78.

Nadzorni odbori imaju dužnost i ovlaštenja nadzirati statutarnost općih i pojedinačnih akata pojedinih tijela DSU – SNAGE NARODA te materijalno-financijsko poslovanje tijela i ustrojstvenih oblika DSU – SNAGE NARODA.

U nadzorni odbor ne smiju biti birani članovi tijela DSU – SNAGE NARODA iste razine.

Nadzorni odbor DSU – SNAGE NARODA

Članak 79.

Nadzorni odbor DSU – SNAGE NARODA nadzire zakonitost materijalno-financijskog poslovanja DSU – SNAGE NARODA i o tome podnosi izvješće za cijelo mandatno razdoblje Općem saboru DSU – SNAGE NARODA, a za svaku godinu Glavnom odboru DSU – SNAGE NARODA.

Nadzorni odbor DSU – SNAGE NARODA ovlašten je nadzirati zakonitost materijalno-financijskog poslovanja svih ostalih ustrojstvenih oblika u DSU – SNAGI NARODA.

Nadzoni odbor DSU – SNAGE NARODA sastoji se od pet članova, a može valjano odlučivati ako su nazočna najmanje tri člana, a odluke donosi većinom glasova nazočnih.

Predsjednika i članove Nadzornog odbora bira i razrješuje Opći sabor DSU – SNAGE NARODA.

Nadzorni odbor ima dvogodišnji mandat.

Nadzorni odbori podružnica i ogranaka

Članak 80.

Općinske, gradske, županijske i podružnica grada Zagreba osnivaju svoje nadzorne odbore, a ogranci gradske četvrti i ogranci osnivaju nadzorne odbore, sukladno odluci o osnivanju tih ogranaka.

Nadzorni odbori iz prethodnog stavka nadziru statutarnost općih i pojedinačnih akata i materijalno-financijsko poslovanje svojeg ustrojstvenog oblika i o tome izvješćuju njegov izvršni odbor za svaku kalendarsku godinu.

Nadzorni odbori se sastoje od predsjednika i dvaju članova.

Predsjednika i članove nadzornog odbora bira skupština ustrojstvenog oblika.

Nadzorni odbor iz ovog članka ima dvogodišnji mandat.

VIII. FUNKCIONALNI USTROJ

Centar za program i strategiju

Članak 81.

Centar za program i strategiju (dalje: CPS) je interesni oblik organziranja DSU – SNAGE NARODA koji okuplja stručnjake srodnih područja radi izrade analiza, programa, prijedloga i elaborata, kao elemenata Hrvatskog nacionalnog programa i Strategije razvoja Republike Hrvatske, a koje DSU – SNAGA NARODA koristi kao podlogu u svom političkom djelovanju.

CPS u tu svrhu ustrojava radne skupine, odbore i povjerenstva, organizira okrugle stolove, tribine i simpozije te objavljuje rezultate svoga rada.

Na čelu CPS-a je predsjednik CPS-a kojem u radu pomaže ravnatelj CPS-a.

Predsjednika i ravnatelja CPS-a na prijedlog predsjednika imenuje Predsjedništvo DSU – SNAGE NARODA na rok od četiri godine.

Rad CPS-a uređuje se posebnim pravilnikom koji donosi Predsjedništvo DSU – SNAGE NARODA na prijedlog predsjednika DSU – SNAGE NARODA.

Interesni odbori

Članak 82.

Interesni odbori stručna su tijela, sastavljena od kvalificiranih članova DSU – SNAGE NARODA i simpatizera, okupljenih da bi razmatrali i izrađivali analize, odnosno programske upute, s pojedinih područja od javnog interesa.

Interesni odbori osnivaju se na svim ustrojstvenim razinama, a odluku o njihovom okupljanju donose relevantna izvršna tijela DSU – SNAGE NARODA.

Broj članova interesnih odbora nije ograničen.

Članovi, između sebe, biraju predsjednika odbora.

Odluku o osnivanju i pravila za njihov ustroj i rad donosi Predsjedništvo na prijedlog predsjednika DSU – SNAGE NARODA.

Savjetodavno vijeće

Članak 83.

Savjetodavno vijeće tvore osobito zaslužni i ugledni članovi DSU – SNAGE NARODA koji nisu članovi središnjih upravnih tijela DSU – SNAGE NARODA.

Članovi savjetodavnog vijeća mogu biti i ugledne osobe koje nisu članovi DSU – SNAGE NARODA.

Članove savjetodavnog vijeća, na prijedlog Predsjedništva, imenuje Glavni odbor DSU – SNAGE NARODA.

Savjetodavno vijeće saziva i predsjeda mu predsjednik DSU – SNAGE NARODA.

IX. SREDSTVA ZA POSLOVANJE

Temeljne odredbe

Članak 84.

DSU – SNAGA NARODA posluje kao neprofitna organizacija, kojoj sredstva služe isključivo za ostvarivanje njezinih političkih interesa.

Posebnim pravilnikom, koji na prijedlog Predsjedništva donosi Glavni odbor DSU – SNAGE NARODA uređuje se cjelokupno materijalno-financijsko poslovanje DSU – SNAGE NARODA.

Svaki ustrojstveni oblik DSU – SNAGA NARODA ima rizničara.

Rizničar vodi brigu o redovitoj uplati članarine, o pravodobnom donošenju proračuna ustrojstvenog oblika DSU – SNAGE NARODA, o pridržavanju donesenog proračuna i racionalnom upravljanju sredstvima.

Pravilnikom iz stavka 2. ovog članka pobliže se utvrđuju prava i obveze rizničara.

Način ostvarivanja prihoda

Članak 85.

DSU – SNAGA NARODA ostvaruje prihode od:

– članarina,

– dobrovoljnih priloga i donacija,

– prihoda iz Državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne samouprave,

– prihoda od stranačkih priredaba,

– prihoda od izdavačke djelatnosti,

– prihoda od promidžbenog materijala i suvenira,

– prihoda iz dobiti trgovačkog društva čiji je vlasnik DSU – SNAGA NARODA,

– ostalih zakonom dozvoljenih izvora prihoda.

X. PRESTANAK POSTOJANJA DSU – SNAGE NARODA TE POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA DSU – SNAGE NARODA

Članak 86.

DSU – SNAGA NARODA može prestati postojati kad nastupe razlozi predviđeni Zakonom o političkim strankama.

DSU – SNAGA NARODA može prestati postojati odlukom Općeg sabora o prestanku djelovanja DSU – SNAGE NARODA. Odluka o prestanku valjana je samo ako se donese većinom od tri četvrtine ukupnog broja punopravnih članova Općeg sabora.

Članak 87.

Odlukom o prestanku postojanja, Opći sabor odlučit će o imovini DSU – SNAGE NARODA.

Ukoliko Opći sabor ne donese takvu odluku, imovina DSU – SNAGE NARODA po njegovom brisanju iz registra političkih stranaka pripada Caritasu Hrvatske biskupske konferencije i treba se podijeliti siromašnima i potrebitima.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 88.

Ovaj Statut stupa na snagu i primjenjuje se od trenutka donošenja na Osnivačkoj skupštini DSU – SNAGE NARODA.

DSU – SNAGA NARODA će se ustrojiti prema odredbama ovog Statuta u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od njegovog donošenja.

Do održavanja Općeg sabora Osnivačka skupština će izabrati i imenovati središnja upravna tijela predviđena ovim Statutom.

Ovaj će Statut nakon registracije DSU – SNAGE NARODA biti objavljen u Narodnim novinama i u jednom dnevnom listu u Republici Hrvatskoj.

Članak 89.

Predsjedništvo DSU – SNAGE NARODA je ovlašteno obaviti redakciju teksta Statuta prihvaćenog na Osnivačkoj skupštini ili Općem saboru.

Predsjednik Stranke
Zvonko Zubak, v. r.

PROGRAM

Polazišta i temeljna načela

Demokratska socijalna unija – snaga naroda (u nastavku: DSU – snaga naroda) je nastala na procjeni osnivača da je sazrelo vrijeme za obrat u promišljanju hrvatskih potencijala i perspektiva i da više nije održiv parlamentarni monopol stranaka koje umjesto da vode računa isključivo o dobrobiti naroda više su usmjerene na zadovoljavanje statusno-interesnih ambicija svojih struktura, bez odgovora na ključna pitanja nacionalnog, demokratskog, gospodarskog, socijalnog i kulturnog razvoja i stanja javnog sustava moralnih vrijednosti. DSU polazi od toga da je sve veća apstinencija birača na svim razinama izbora, manje znak njihove apolitičnosti, ili izbjegavanje građanske odgovornosti, a više pokazateljem stupnja razočaranosti postojećim stanjem hrvatske demokracije, ekonomsko-socijalnog stanja, stanjem društvenog morala i partitokratsko-klijentelističkim sustavom što ga vodeće stranke koriste za svoje strukture, a na štetu većine građana i razvojnih perspektiva Hrvatske.

DSU je posljedicom spoznaje kako su izgledi hrvatske nacije da riješi teškoće svoga unutarnjeg razvoja i osvoji vjerodostojno mjesto u suvremenim europskim i univerzalnim procesima ovisni o žurnoj promjeni općeg koncepta, odnosno o usvajanju cjelovita nacionalnog programa demokratske i ekonomsko-socijalne preobrazbe i promjena u sustavu javnih moralnih vrijednosti, kako bi se zaustavila sadašnja stihija u znaku (neo)liberalnog »divljeg kapitalizma« i dramatična erozija odgovornosti nositelja javnih dužnosti za izvršenje datih obećanja i preuzetih obveza. DSU ustanovljuje da je hrvatsko društvo podijeljeno, kao rijetko kad, na osiromašenu većinu i, uglavnom na nedopustiv način, obogaćenu manjinu, što uz ozbiljne političke i ideološke podjele predstavlja branu ozbiljnijem iskoraku prema narodnom zajedništvu.

DSU izražava uvjerenje da hrvatski narod može izaći iz sadašnjih teškoća i postati osnove za razvoj i napredak samo ako uspostavi potrebnu razinu optimizma i narodnog jedinstva. DSU je odgovor na mnoge želje i zahtjeve različitih udruga, građanskih inicijativa i pojedinaca, u traženju kanala za demokratsku akciju radi osvajanja mogućnosti presudnog utjecanja na stanje i budućnost ekonomsko-socijalnih odnosa, budući da sve veći broj građana/birača ne nalazi među postojećim strankama onu koja može aktivirati narodni optimizam kakvoćom svojih koncepcija, umijećem provedbe programa oporavka zemlje i uspostavom razvojnog modela sukladnog izazovima europskih integracija i globalizacijskih procesa.

DSU je strankom prvoga izbora svih onih koje je aktualna stranačka scena zapravo isključila iz odlučivanja o njihovoj vlastitoj sudbini, pa iako se – u skladu sa zakonom – registrira kao stranka, DSU je, zapravo, unija za savezništvo između gubitnika hrvatske divlje – kapitalističke tranzicije i ljudi sposobnih koncipirati i realizirati alternativni program demokratskog, ekonomsko-socijalnog i kulturnog razvoja.

DSU je više vrijednosna nego ideološka politička organizacija, koja svoj ustroj i djelovanje temelji na načelima subsidijarnosti, izravne demokracije, socijalno tržišnog gospodarstva i slobodnog poduzetništva, zaštite i promocije hrvatskog identiteta i jasnog sustava društvenog morala.

Cilj nam je izgraditi Hrvatsku kao demokratsku, nacionalnu i socijalnu državu, na načelima europske civilizacije utemeljene na judeokršćanskoj tradiciji i na sustavu etičkih i moralnih vrednota ukorijenjenih u hrvatskom narodu.

DSU uzima da su parlamentarna demokracija, s načelom subsidijarnosti, zaštita života, zaštita pojedinačnih i kolektivnih ljudskih prava, podrška obitelji i lokalnoj zajednici, slobodno socijalno gospodarstvo (tržišna ekonomija i briga za slabe i nemoćne), suradnja s ostalim državama i međunarodnim organizacijama u procesu europske i globalne integracije temelji politike koja se zauzima za modernu Hrvatsku i njezin prosperitet.

DSU vjeruje u narodnu snagu i njegovu sposobnost prevladavanja postojećih poteškoća. DSU polazi od toga da hrvatski narod, koji je tisuću godina gradio svoj prosperitet identičan narodima s kojima je živio unutar srednjoeuropskog i mediteranskog prostora, u državnopravnim svezama od XI. do XX. stoljeća, od prekida tih veza odnosno od 1918. stalno bilježi gospodarsko i socijalno propadanje. Došao je trenutak kad se takve tendencije i takva praksa moraju zaustaviti i napraviti odlučan zaokret prema narodnom blagostanju.

DSU polazi od zahtjeva hrvatske stvarnosti da je nužno probuditi stvaralačke snage hrvatskog naroda, da je nužno iskorijeniti duh besperspektivnosti, malodušja i straha koji se iz dana u dan sve više širi. Zbog toga je potrebno najprije iz narodnog bića iskorijeniti strah od neimaštine i strah od posljedica kritičkoga odnosa prema društvenoj zbilji. Samo ljudi s vizijama, koje su nastale na temeljima čvrstih moralnih načela, časni ljudi, ljudi koji su svojim djelima pokazali da znaju, mogu i hoće raditi i kao slobodni poduzetnici i kao ljudi kojima je na srcu opće dobro, a do sada, u dominantnim političkim okolnostima, nisu bili u prilici dovoljno se politički afirmirati, mogu unijeti tu odlučnost u narodni život i otvoriti perspektive radu i napretku.

DSU će sve svoje snage uložiti u prosperitet demokratske i socijalne države Republike Hrvatske polazeći od temeljne ustavne norme da vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.

Za DSU pravna sigurnost je prva pretpostavka urednom funkcioniranju demokratskog poretka, sigurnosti, slobodama i pravima građana. Pravna država, odnosno država vladavine prava, mora osiguravati uspješne mehanizme onemogućavanja korupcije svakog, a posebno organiziranog kriminala koji se ponekad povezuje i s vlašću. Suzbijanje trgovine drogom je dio te borbe protiv kriminala, ali i pitanje nacionalne sigurnosti i pitanje zdravlja nacije, posebno mlađe populacije.

DSU je prioritetna zadaća definiranje ciljeva strategije razvoja Republike Hrvatske i osnivanje Centra koji će toj zadaći pristupiti na temelju znanstvenih spoznaja i istraživanja, i u tome okupiti najupućenije i najbolje stručnjake i znanstvenike.

DSU u svoj program ugrađuje ustavne postulate o slobodi, jednakosti, nacionalnoj ravnopravnosti i ravnopravnosti spolova, mirotvorstvu, socijalnoj pravdi, poštivanju prava čovjeka, nepovredivosti vlasništva, očuvanju prirode i čovjekova okoliša, vladavini prava i demokratskom višestranačkom sustavu kao najvišim vrednotama i glavnom okviru svoga ukupnog djelovanja.

DSU brigu o pravima nacionalnih manjina i etničkih skupina i zaštitu njihova identiteta razumije kao dio bitnih pitanja uspješnog funkcioniranja demokratskog poretka.

DSU uzima potpuno neupitnim da je Republika Hrvatska u Domovinskom ratu od agresije branila svoj suverenitet, jedinstvenost i nedjeljivost. RH je predvođena svojim prvim predsjednikom, izabranim na slobodnim demokratskim izborima, ujedinjujući domovinsku i iseljenu Hrvatsku vodila pravedan, obrambeni rat za oslobođenje svojih okupiranih područja. DSU će se protiviti svakom postupku koji bi bio usmjeren krivotvorenju povijesne istine o hrvatskoj vojsci i Domovinskom ratu i koji bi nanosio štetu časti, ponosu i dostojanstvu hrvatskih branitelja. Briga o hrvatskim braniteljima odnosi se jednako i na obitelji poginulih, na zatočene, nestale i civilne žrtve, a posebnu brigu treba iskazivati prema invalidima Domovinskog rata.

DSU polazi od toga da je čovjek kao osoba, njegova sloboda i njegova ljudska prava najviši cilj i svrha političkog djelovanja.

Pravo na život je prvo čovjekovo pravo.

DSU će uvijek držati živom svijest o tomu da svakom čovjeku i građaninu treba omogućiti poštovanje i pravnu zaštitu njegova osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti. Isto tako svakom čovjeku država mora jamčiti slobodu savjesti i vjeroispovijesti, slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja.

DSU uzima da je zaštita ljudskih prava i građanskih sloboda nužna pretpostavka civiliziranom životu, dostojnu svih žrtava podnesenih za slobodnu, demokratsku, samostalnu Republiku Hrvatsku.

DSU polazi od toga da je obitelj najvažnija ljudska zajednica, da je potrebno unapređivati posebnu zaštitu djece i sve oblike ravnopravnosti između spolova. DSU će posebnu pozornost usmjeriti prema zaštiti prava žena i punoj afirmaciji njihove uloge u životu zajednice.

Ovaj politički program, ostvarivanje čovjekove slobode stavlja u kontekst realnih socijalnih i gospodarskih prilika i zahtijeva da se stalno čini što je moguće više za slobodan život, i život oslobođen svakog oblika ovisnosti i podređenosti.

Za DSU demokratska država Hrvatska nije samorazumljivo, konačno postignuće, nego prvenstveno svakodnevna obveza svih koji sudjeluju u javnom životu, da se ukorijenjenost stečevina demokratskog života stalno provjerava i diže na višu razinu, da obnašatelji javnih dužnosti uvijek budu pod kontrolom onih koji su ih izabrali. Upravo zbog tih obveza u ime ove stranke ugrađen je pridjev koji upozorava i traži neprekidnu koncentraciju na pojam demokracije i kao prakse i kao cilja. U svom razumijevanju demokracije DSU izdvaja načelo supsidijarnosti kao važno polazište, jer upravljanje poslovima lokalnoga značaja treba, radi učinkovitosti i racionalnosti, prenijeti na općine, gradove i županije i približiti ih građanima kako bi mogli razvijati nove inicijative i odlučivati o poslovima važnim za vlastiti svakodnevni život.

Samo doista demokratska država Hrvatska može osigurati puno oslobođenje kreativnih narodnih snaga i odlučno prekinuti veze s totalitarnom i nedemokratskom sviješću koja je još zaostala.

DSU preuzima svoj dio odgovornosti za zajednički život i opstanak, solidarnost, zaštitu nemoćnih i slabijih i ukupnu čovječnost u odnosu prema potrebnima. U definiranju svoga socijalnog programa DSU polazi od temeljne obveze da zaposleni i članovi njihovih obitelji moraju imati socijalnu sigurnost, a da posebna skrb pripada nezbrinutim građanima, invalidima, nesposobnima za rad, slabim i nemoćnim osobama i nezaposlenima.

DSU će se zauzimati za takvu zdravstvenu zaštitu stanovništva u kojoj imovno stanje ni u kom slučaju neće biti odlučujući faktor narodnog zdravlja, nego će najbolja zdravstvena usluga biti dostupna svima i uvijek, neovisno o veličini zdravstvene ustanove i mjestu gdje se ona nalazi.

DSU odbacuje svaku socijalnu neosjetljivost kapitala, a zahtijeva uravnoteženo partnerstvo radnika, poslodavaca i države.

DSU polazi od konstatacije da u javnom sektoru stručni ljudi nisu dovoljno plaćeni. DSU će zahtijevati da se minimalna plaća, koja danas ne omogućuje Ustavom zagarantiran dostojan život zaposlenika i njegove obitelji, poveća bar u skladu s tom ustavnom normom.

DSU će zahtijevati da se u javnom sektoru osigura dostojna plaća na temelju stručnosti, odgovornosti i prinosa javnom dobru, koja će omogućiti da se na primjeren način mogu obnašati i najodgovornije dužnosti.

DSU će zahtijevati da se, zbog negativnih učinaka dosadašnjih privatizacijskih procesa, odmah izradi nova strategija privatizacije, a da se do tada zaustave postupci privatizacije u kojima su uočene nepravilnosti.

DSU polazi od toga da je privatizacija pogrešno provedena i da je dovela do mnogih negativnih posljedica, od osiromašivanja dijela stanovništva, koje je ostalo bez posla i nezbrinuto, do neopravdanog bogaćenja ljudi koji su različitim kreditima došli u posjed podcijenjenih poduzeća i onda iz njih izvukli kapital.

DSU je razgradio strategiju koja će dovesti do zaokreta u zapošljavanju, osobito mladih ljudi, te u položaj umirovljenika.

DSU uzima vrlo ozbiljno znanstvenostručne uvide koji pokazuju da je dosadašnjom politikom u Hrvatskoj prouzročen ozbiljan poremećaj u gospodarskoj strukturi, osobito kroz proces deinustrijalizacije, što je dovelo do tolikog broja nezaposlenih. Međutim, nakon aktiviranja svih razvojnih potencijala Hrvatskoj će čak nedostajati radno sposobnog stanovništva.

DSU polazi od toga da svatko, neovisno o spolu, vjeri, etničkoj pripadnosti ili političkom uvjerenju ima pravo na jednaku šansu i tretman u izboru profesije i zapošljavanju, da svi zaposleni imaju pravo na primjerene radne uvjete, te da svatko mora imati mogućnost zarađivati za život slobodno poduzetim ili preuzetim radom.

DSU će vrlo snažno podupirati Ustavom utvrđenu potpunu trodiobu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu.

DSU će se zauzimati za to da zajamčena obrana zemlje vlastitim snagama ni u jednom trenutku ne dođe u pitanje, neovisno o uključivanju u međunarodne sigurnosne institucije. Hrvatska mora imati modernu vojsku primjerenu svom geostrateškom položaju i iskustvima stečenim u Domovinskom ratu.

Treća sastavnica u imenu ove stranke – unija – upućuje na nastojanje da se ujedine sve snage koje mogu pridonijeti hrvatskoj odlučnosti u prevladavanju sadašnjih poteškoća. Ova stranka polazi od pretpostavke da vraćanje na sve podjele koje su prethodile Domovinskom ratu znatno otežavaju nastojanja za modernizacijom Hrvatske i nadvladavanjem postojećeg stanja.

DSU uzima nespornim da je uspostavom demokratske hrvatske države i jedinstvom u Domovinskom ratu postalo potpuno neproduktivno i štetno pozivanje na bilo koji oblik preddemokratskog ustroja Hrvatske.

Izborni sustav

DSU se zauzima za izravno biranje u predstavnička tijela na svim razinama, što će omogućiti bolje zastupanje biračkoga tijela i novi tip odgovornosti prema biračima, kako bi se što prije dokinuo partitokratski sustav, koji je u posvemašnjoj suprotnosti s osnovnim smislom i svrhom demokracije.

Hrvatska i Hrvati izvan Hrvatske

DSU polazi od obveze propisane Ustavom Republike Hrvatske da RH štiti prava i interese svojih državljana koji žive ili borave u inozemstvu i promiče njihove veze s domovinom, pri čemu Ustav RH jamči dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama osobitu skrb i zaštitu Republike Hrvatske.

DSU ocjenjuje da je današnji odnos prema iseljenoj Hrvatskoj vrlo sličan onomu koji je bio primjenjivan prije uspostave demokratske hrvatske države, kad je, desetljećima, hrvatsko iseljeništvo tretirano kao »neprijateljska emigracija«.

Posebno pogubne posljedice nastaju iz kršenja ustavne norme o pomoći Hrvatima u BiH. DSU polazi od pretpostavke da Hrvati u BiH žive u državi u kojoj moraju biti jedan od tri ravnopravna i konstitutivna naroda. Sve što bi išlo ispod toga značilo bi pretvaranje Hrvata u BiH u nacionalnu manjinu kojom vladaju brojniji, što DSU neće prihvatiti.

DSU će, u odnosu na iseljenu Hrvatsku i na Hrvate u BiH, svoje postupanje temeljiti na utanačenjima iz hrvatskog Ustava u dijelu koji uređuje taj odnos.

DSU domovinsku i iseljenu Hrvatsku drži jedinstvenim bićem, a svu važnost toga jedinstva najbolje je pokazao Domovinski rat. Trajni povratak hrvatskih iseljenika u Hrvatsku bit će, s jedne strane, indikator hrvatskog prosperiteta, jer su mnogi napustili Hrvatsku zbog neimaštine, a s druge strane, element demografske obnove i jačeg povezivanja Hrvatske sa svijetom.

Čovjekova sloboda i ljudska prava

DSU se neće zadovoljiti samo proklamacijom, nego će bdjeti nad provedbom ustavnih načela koja ustanovljuju da svaki čovjek i građanin u RH ima sva prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkim ili drugim uvjerenjima, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama i da su svi pred zakonom jednaki.

Slobode se i prava mogu ograničiti samo zakonom radi zaštite slobode i prava drugih ljudi, pravnog poretka, javnog morala i zdravlja. Svako se ograničenje slobode mora budno nadzirati i ograničavati razmjerno naravi potrebe za ograničenjem.

DSU će posebnu brigu posvetiti ravnopravnosti i zaštiti prava nacionalnih manjina.

DSU naglašava da je svatko osobno odgovoran ako se ogriješi o ustavne odredbe o temeljnim pravima čovjeka i građanina, te da se ne može opravdati višim nalogom.

Gospodarska i socijalna politika

DSU svoj odnos prema gospodarskim i socijalnim pravima utemeljuje na ustavnoj postavci da su poduzetnička i tržišna sloboda temelji za gospodarski ustroj RH i da država mora osigurati svim poduzetnicima jedank pravni položaj na tržištu.

DSU se neće zadovoljiti nikakvim parcijalnim rješenjima, niti se koncentrirati samo na pojedine segmente hrvatskog gospodarstva, nego će općim ustavnim proklamacijama o socijalnom tržišnom gospodarstvu i slobodnom poduzetništvu, u najkraćem mogućem vremenu, pridodati Strategiju razvoja i osigurati da se kompetentna tijela njome sustavno bave.

Rasprodajom bankarskog sustava Hrvatska je izgubila financijski suverenitet, odnosno kontrolu nad vlastitim novcem, a time i nad vlastitim razvojem.

DSU će zahtijevati ponovnu uspostavu financijskog i razvojnog suvereniteta.

Rasprodajom velikih nacionalnih korporacija izgubljene su visokoakumulativne i profitabilne gospodarske tvrtke, a time i mogućnosti kontrole hrvatskog kapitala koji je trebao poslužiti kao generator ubrzanog razvoja.

DSU polazi od toga da država mora, koristeći se instrumentima koji joj stoje na raspolaganju osigurati ubrzan i uspješan razvoj ukupnog gospodarstva, koje neće zaostajati u sudaru s konkurencijom na globalnoj razini.

DSU uzima nespornim da je prvo, urgentno ulaganje koje država mora poduzeti radi napretka u gospodarstvu, ulaganje u obrazovanje i znanost.

DSU će učiniti sve da se odmah zaustave nepromišljena i neracionalna vanjska zaduživanja, da se postojeći dug što prije smanji, a u ostalom dijelu reprogramira, kako bi se što uspješnije pokrenuo novi razvojni ciklus.

DSU zastupa stajalište da zaposleni, nezaposleni i umirovljenici i njihove obitelji imaju pravo na dostojanstven život i pravo na socijalnu sigurnost.

Posebnu skrb zaslužuje njega djece od najranije dobi, materinstvo, zaštita trudnoće i porođaja. Da bi se štitilo materinstvo, prava djece i mladeži nužno je stvarati snažnije socijalne, kulturne, odgojne, materijalne i druge uvjete.

Svima, koji iz opravdanih razloga, sami ne mogu sebi osigurati podmirenje osnovnih životnih potreba, država je dužna u tomu pomoći, jednako kao što je dužna i svim građanima osigurati pravo na zdravstvenu zaštitu.

Zdravlje nacije i svakoga pojedinca neposredni je i važni interes zajednice.

Demografska politika

DSU uviđa da je nužna promišljena, dugoročna politika potpore obitelji, zaštiti materinstva i ukupnoj pronatalitetnoj politici.

DSU drži posve alarmantnim najnovije podatke o odnosu umrlih i novorođenih u Hrvatskoj.

DSU polazi od toga da je neophodna cjelovita demografska politika i njezino provođenje, a ovaj program spominje samo neke od važnih elemenata. Upravo zbog povijesnih okolnosti u kojima je živjela, Hrvatska nije vodila samostalnu demografsku politiku, što je, dijelom, i dovelo do sadašnje situacije.

DSU zna da nikakve proklamacije ne mogu promijeniti sadašnje stanje nego samo izravna državna potpora i ozbiljna pomoć mladim obiteljima radi rješavanja stambenog pitanja, veće naknade rodiljama, bile one zaposlene ili nezaposlene, otvaranje savjetovališta za mlade roditelje, otvaranje suvremenih vrtića za brigu o djeci zaposlenih roditelja, stimuliranje višečlanih obitelji, pomoć u školovanju djece iz brojnijih obitelji slabijeg imovnog stanja.

DSU će ponuditi poseban sustav pomoći samohranim roditeljima.

DSU će tražiti promjene u radnopravnom zakonodavstvu kako bi se omogućilo da majke u višečlanim obiteljima mogu koristiti i prijevremeno umirovljenje, već od navršenih četrdeset i pet godina života.

Školstvo

DSU će poduzimati inicijative radi potpune provedbe ustavne proklamacije o obvezatnom obrazovanju. Država je dužna osigurati kvalitetno osnovno i srednje obrazovanje pri čemu se školski sustav mora temeljiti na srednjoeuropskoj tradiciji hrvatskog školstva, s primjenom suvremenih dostignuća u odgojno-obrazovnim sustavima. Uz obitelj, škola mora osposobljavati mlade ljude za život u demokratskom društvu.

DSU polazi od toga da je temeljno pravo mladoga čovjeka, i interes zajednice, da mu država omogući školovanje u skladu s njegovim sklonostima i sposobnostima.

Kultura, znanost, obrazovanje

DSU vrlo snažno naglašava potrebu čuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta hrvatskog naroda i svih hrvatskih građana, jer u procesu globalizacijskih povezivanja i utjecaja materijalno moćnijih i stanovništvom brojnijih naroda, aktivnosti na tom planu mogu se mjeriti sa snagom djelovanja same države čija će se uloga postupno mijenjati.

DSU polazi od toga da afirmacija tradicionalnih hrvatskih narodnih vrednota u duhovnoj i u materijalnoj sferi, ni na koji način nije u koliziji s integracijskim procesima i približavanjima Europskoj uniji i drugim međudržavnim asocijacijama.

DSU zastupa stav da je njegovanje i razvijanje bitnih odrednica nacionalnog identiteta s jedne strane prinos europskoj riznici različitih subjektiviteta i njezino obogaćivanje, a s druge strane podizanje na višu razinu trajne hrvatske otvorenosti izvanjskim utjecajima, o čemu svjedoči ukupno hrvatsko duhovno i materijalno nasljeđe. Treba preokrenuti procese koji s podcjenjivanjem i zazorom gledaju na nacionalnu tradiciju i povijest. Volja za slobodom traži i odlučnost da se na međunarodnoj sceni afirmiraju pozitivne predodžbe o hrvatskoj državnoj, socijalnoj, etičkoj i ukupnoj duhovnoj i materijalnoj baštini.

DSU će posebno poticati razvoj vrhunske znanosti, te bogatstvo i raznolikost vrijednog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

DSU će poticati unapređenje sustava javnih i privatnih učilišta i pomagati da se osiguravaju primjereni materijalni temelji za njihov rad.

DSU će poticati ravnopravnu međunarodnu suradnju hrvatskih sveučilišta i razmjene studenata.

DSU uviđa da je potreban dugoročniji nacionalni program znanstvenih istraživanja, koji bi sadržavao i rangiranje programa prema važnosti i žurnosti.

DSU će poticati razvoj znanosti i naglašavati da je upravo to ključni elemenat hrvatskog gospodarskog napretka. Pod poticajem ponajprije se misli na materijalne pretpostavke odnosno osiguravanje novčane pomoći.

Hrvatsko selo i otoci

DSU je nesporno da Hrvatska ima sve pretpostavke da bi oživjela, ojačala i modernizirala hrvatsko selo u funkciji ukupnog razvoja i posebno drukčijeg pristupa nacionalnoj demografskoj politici.

DSU polazi od toga da u Hrvatskoj ne smije biti neobrađene zemlje.

DSU će zahtijevati da se zakonom osigura pravo na socijalnu sigurnost ljudima koji žive na selu, ako to pitanje nisu na drugi način riješili.

DSU će zahtijevati da se mjerama porezne politike stimulira proizvodnja na hrvatskom selu (oslobođenje od poreza na sjeme, gnojiva i naftne derivate).

Oslonac razvoja hrvatskog sela su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, odnosno obiteljsko poduzetništvo u turizmu i gospodarskim djelatnostima na otocima i u priobalju.

DSU polazi od toga da je briga o hrvatskim otocima i životu njihova stanovništva gospodarsko i sigurnosno-strateško pitanje.

Uz tradicionalne vrijednosti koje se mogu reaktivirati, čista zemlja, čiste rijeke i drugi izvori pitke vode i čisto more pretpostavke su snažnom razvoju modernoga hrvatskog sela kome će biti dostupna potpora države, nove tehnologije i znanstveni pristup poljoprivredi, ribarstvu, turizmu, šumarstvu i ukupnom malom i srednjem poduzetništvu.

Hrvatska može i mora proizvoditi dovoljno zdrave hrane i za svoje potrebe i za izvoz.

Mediji

DSU polazi od toga da mediji, koji njeguju odgovornost i profesionalnost, imaju ključnu ulogu u ostvarivanju demokracije u suvremenom društvu.

DSU će snažno podupirati pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informacijama. Mediji moraju štititi ljudsko dostojanstvo.

DSU je zagovornik potpune zabrane cenzure.

Kritike i upozorenja što ih iznose mediji masovnoga komuniciranja, posebno kritičnost prema sukobu interesa u obnašanju dužnosti s velikim javnim ovlaštenjima, mogu samo pridonositi kontroli vlasti na svim razinama, poticati toleranciju i dijalog.

DSU ne vidi boljega kriterija u prosuđivanju o medijima od vrednovanja njihova odnosa prema istini i ljudskom dostojanstvu.

DSU polazi od toga da je za prosperitet hrvatskih medija neophodno odrediti kriterije stručnosti i obrazovanosti novinara.

DSU se protivi svakoj zlouporabi medija.

Hrvatska i svijet

DSU polazi od toga da je miroljubivost, sloboda i suradnja temelj vanjskoj politici RH. Osnovna je zadaća hrvatskoj vanjskoj politici promicati nacionalne interese u suradnji s međunarodnom zajednicom i drugim državama.

DSU hrvatsku vanjsku politiku motri u kontekstu suvremenih zbivanja u njezinom užem i širem okruženju. Neovisno o agresivnoj politici kakvoj je Hrvatska bila izložena njezini i kratkoročni i dugoročni interesi su razvijanje dobrosusjedskih odnosa sa svima.

U tom svjetlu treba gledati i na hrvatsku suradnju s BiH, ali i kao zadaću koju propisuje hrvatski Ustav. Suradnja s BiH je političko, gospodarsko i sigurnosno pitanje, međutim sadašnja teritorijalna podjela i politička situacija u BiH ozbiljan su faktor nestabilnosti i nesigurnosti.

Hrvatsko približavanje EU i NATO paktu spada među važna pitanja u promicanju hrvatskih nacionalnih interesa. Međutim približavanje NATO-u i samostalni ulazak u Europsku uniju zahtijevaju pažljivu analizu uvjeta i modaliteta stvarne, a ne samo formalne prilagodbe hrvatskog pravnog i gospodarskog sustava europskim standardima, što može značiti ozbiljan iskorak u odnosu na dosadašnju praksu.

DSU podupire odlučno suprotstavljanje terorizmu svih vrsta.

DSU suradnja s Međunarodnim sudom u Haagu temelji na potrebi zaštite hrvatskih nacionalnih interesa i ustavnopravnog poretka, napose na zaštiti istine o obrambenom karakteru Domovinskog rata, te najviših međunarodnopravnih standarda, osuđujući pritom svaki pokušaj zloporabe toga suda u političke svrhe.

DSU snažno podupire pravo na povratak svojim domovima svih izbjeglica i prognanika, i podržavat će mjere državne politike u tu svrhu, bez obzira na nacionalnu ili vjersku pripadnost povratnika.

Ekološka svijest

DSU će na svaki način poticati zaštitu i čuvanje prirodnoga okoliša, kako bi što čistijim ostavili zemlju, rijeke i more generacijama koje dolaze nakon nas. Posebnu pozornost će usmjeriti razvijanju ekološke svijesti kod najmlađih, a široku ekološku edukaciju ugraditi u sve elemente obrazovnog sustava.

DSU će zahtijevati zakonsku zaštitu zdravog okoliša, ali i posebne poticaje kroz ekonomsku i poreznu politiku.

DSU će tražiti uvođenje posebnih ekoloških standarda i osmišljavanje ukupnog sustava zaštite okoliša.

DSU polazi od toga da Hrvatska ima prirodne prednosti u očuvanosti okoliša, posebno pitke vode i da to već danas predstavlja veliko narodno bogatstvo. Kako su faktori koji mogu utjecati na zagađenje okoliša neovisni o granicama između država, Hrvatska mora sudjelovati u svim međunarodnim inicijativama kako bi se koordiniranim djelovanjima štete spriječavale ili učinile što manjim.

Nacionalna sigurnost, obrana i oružane snage

DSU polazi od toga da je obrana Republike Hrvatske pravo i dužnost svih za to sposobnih njezinih građana.

DSU se zauzima za to da iskustva Domovinskog rata, posebno zajedništvo obrambeno-sigurnosnog sustava i naroda, budu modelom i za buduća postupanja.

DSU će nacionalnoj sigurnosti poklanjati posebnu pozornost, polazeći od razumijevanja da sve Ustavom zaštićene vrijednosti zahtijevaju adekvatnu skrb koju će provoditi kompetentne službe sastavljene od vrhunski obrazovanih stručnjaka, kojima na raspolaganju stoji i moderna tehnička oprema.

DSU će zahtijevati stalan i kvalitetan parlamentarni nadzor nad sigurnosnim službama.

Sigurnosno-obrambene službe moraju štititi državnu neovisnost, teritorijalnu cjelovitost i sigurnost naroda i pojedinca.

DSU će tražiti posebnu brigu o sprječavanju špijunaže u gospodarstvu i onemogućavanje potkopavanja sigurnosti zemlje kroz ugroze vitalnih gospodarskih subjekata.

Hrvatska mora biti sposobna vlastitim snagama uvijek i na svim razinama štititi svoju sigurnost i teritorijalnu cjelovitost.

DSU će zahtijevati razvoj dobro obučene i opremljene obalne straže.

Hrvatska mora osigurati učinkovitu protupožarnu službu na čitavom teritoriju, a posebno, zbog specifičnosti, hrvatskog priobalja.

Hrvatskoj je potrebna dobro organizirana civilna zaštita koja bi pomagala pri elementarnim nepogodama i drugim ugrozama ljudi i imovine.

Hrvatska vojska mora biti ustrojena sukladno geostrateškom i zemljopisnom položaju Hrvatske.

Hrvatska vojska njeguje mirotvorstvo i duh pobjedničke vojske koja je nastala i razvijala se u Domovinskom ratu.

DSU će se zauzimati za ustroj moderno opremljene profesionalne vojske i za ročno služenje vojnoga roka.

DSU će se zauzimati da i hrvatska vojska bude primjereno plaćena, prema kriterijima za određivanje plaća u javnom sektoru.

DSU uzima da je pitanje razminiranja Hrvatske sigurnosno pitanje koje zahtijeva najžurnije učinkovito rješenje.

DSU će u provedbi ovoga programa nastojati okupiti što širi krug ljudi, kojima je zauzimanje za javno dobro ispred interesa za vlastite probitke, ljude koji uz svoje poštenje, stručnost i kreativnost vjeruju u narodnu snagu i mogućnost odlučnog preokreta u smjeru buđenja volje za uspjehom i ponovnom uspostavom narodnog jedinstva, uz odbacivanje svake apatije i bezvoljnosti do koje su doveli protagonisti i zagovornici partitokratsko-klijentelističkih interesa.

DSU je uvjeren da će uspjeti u ostvarivanju ovoga programa u korist Hrvatske i svih njezinih državljana, oživljavajući zajedništvo i ispunjavajući ustavne obveze prema iseljenoj Hrvatskoj i dijelovima hrvatskog naroda izvan domovine.
 

 

 Zakon o političkim strankama
Statut LIBRE - Stranke liberalnih demokrata
Statut Hrvatske stranke zelenih - Eko savez
Statut Južnohrvatske stranke
Statut Demokratske kneginečke stranke
Statut Hrvatske narodne stranke
Statut Hrvatske demokratske zajednice
Statut Stranke prava
Statut Hrvatske pučke stranke
Statut Turopoljske demokratske stranke
Statut političke stranke Hrvatskih demokršćana
Statut Stranke hrvatskog preporoda
Statut političke stranke Hrvatski Republikanci
Statut Podravske stranke
Statut Nacionalne demokratske stranke
Statut Hrvatske stranke