Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 21. 1. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaOPĆI SABOR HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE na temelju odredbe članka 6. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 135/97) i članka 10. Zakona o političkim strankama ("Narodne novine" broj 76/93 i 111/96) na svojem 5. zasjedanju 29. travnja 2000. godine, donio je Statut Hrvatske demokratske zajednice, čije su izmjene i dopune donijete na 8. zasjedanju 21. lipnja 2003. godine, te se objavljuje integralna verzija kako slijedi;

STATUT
HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE
I. TEMELJNE ODREDBE

Naziv stranke i sjedište
Članak 1.
(1) Stranka nosi naziv: Hrvatska demokratska zajednica (u daljnjemu tekstu: HDZ).
(2) Skraćeni je naziv stranke HDZ.
(3) Sjedište je HDZ-a u Zagrebu.

Hrvatska demokratska zajednica
Članak 2.
(1) HDZ je narodna stranka koja okuplja sve slojeve hrvatskog naroda i drugih građana Hrvatske, čiji se program temelji na domoljublju, načelima demokracije i kršćanske civilizacije te drugim vrijednostima koje su u tradiciji hrvatskog naroda.
(2) HDZ je narodna i socijalna stranka jer zastupa interese svih društvenih slojeva.
(3) HDZ je suvremena stranka jer uvažava dosege moderne uljudbe.
(4) HDZ je slobodnjačka stranka jer promiče ideju i sustav slobode za svakog i svugdje.
(5) HDZ je nacionalna i državotvorna stranka jer promiče hrvatski nacionalni interes, čuva tradiciju i identitet hrvatskog naroda i vrijednosti Domovinskog rata.
(6) HDZ je europska stranka jer prihvaća europske standarde i budućnost Hrvatske vidi u Europi.

Područje djelovanja
Članak 3.
(1) HDZ djeluje u Republici Hrvatskoj.
(2) HDZ djeluje i u inozemstvu, u skladu s Pravilnikom koji donosi Središnji odbor HDZ-a, i u okvirima pravnog poretka dotične države.

Pečat, znak, himna, zastava i članska iskaznica
Članak 4.
(1) HDZ ima pečat okrugla oblika; na njemu je u pravilnome rasporedu polukružno ispisano "Hrvatska demokratska zajednica Zagreb", a u sredini se nalazi znak HDZ-a.
(2) Županijske, gradske, područne i općinske organizacije HDZ-a imaju pečat okrugla oblika, na kojem je polukružno ispisano Hrvatska demokratska zajednica, te naziv i sjedište dotične organizacije.
(3) Znak je HDZ-a u obliku velikoga latiničnog slova "H" obojena crvenom, bijelom i plavom bojom, na isti način kao i hrvatska trobojnica, poprečnicu mu čine slova "D" i "Z", izvedena u obličju hrvatskoga tropleta.
(4) Himna je HDZ-a pjesma Bože, čuvaj Hrvatsku, autora teksta Drage Britvića i autora glazbe Đanija Maršana.
(5) Zastava je HDZ-a svjetloplave boje sa znakom HDZ-a u sredini, ispod kojeg piše "HDZ".
(6) Izgled i sadržaj članske iskaznice utvrđuje Središnji odbor na prijedlog Predsjedništva HDZ-a.

Javnost rada
Članak 5.
(1) Rad je HDZ-a i njegovih tijela javan.
(2) Sa zasjedanja pojedinih tijela HDZ-a može se njihovom odlukom isključiti javnost.

Glasila stranke
Članak 6.
(1) HDZ ima stranačko glasilo.
(2) Stranka će radi ostvarivanja svojega programa izdavati i druga glasila, a služit će se i ostalim sredstvima javnoga priopćavanja.

Odnosi prema drugim strankama i udrugama
Članak 7.
(1) HDZ surađuje sa srodnim strankama u domovini i u inozemstvu.
(2) HDZ se temeljem odluke Središnjeg odbora učlanjuje u međunarodne udruge srodnih stranaka, ako to pridonosi ostvarivanju njezinih programskih ciljeva.


II. ČLANSTVO

Uvjeti za stjecanje članstva
Članak 8.
(1) Članom HDZ-a može postati svaka osoba s navršenih 18 godina života koja:
a) prihvaća načela, Program i Statut stranke,
b) izražava spremnost promicati ciljeve stranke,
c) nije član koje druge stranke, registrirane u Republici Hrvatskoj,
d) ima hrvatsko državljanstvo u domovini, ili je pripadnik hrvatskoga naroda u iseljeništvu.
(2) Članom stranke ne može postati osoba:
a) koja je isključena ili je istupila iz HDZ-a,
b) čije je ponašanje u suprotnosti s Etičkim kodeksom HDZ-a.
(3) Iznimno, osoba koja je istupila iz HDZ-a, može postati član stranke, uz suglasnost Visokog časnog suda.

Učlanjenje
Članak 9.
(1) O primitku u članstvo HDZ-a odlučuje nadležno tijelo Temeljne organizacije. Prava i obveze člana HDZ-a ostvaruju se preuzimanjem članske iskaznice.
(2) Nadležno tijelo Temeljne organizacije može uskratiti primitak u članstvo, a tu odluku s obrazloženjem dužno je u roku od 8 dana proslijediti višem tijelu stranke.
(3) Iznimno i druga tijela stranke mogu odlučivati o primitku u članstvo HDZ-a. Odluka o primitku prosljeđuje se nadležnom tijelu Temeljne organizacije.
(4) Članovi HDZ-a ispunjavaju Upitnik za članstvo koji se unosi u Registar članstva.

Članak 10.
(1) Svaki član HDZ-a pripada jednoj temeljnoj organizaciji HDZ-a (ogranku), prema mjestu prebivališta.
(2) Dođe li do preseljenja, član se mora odjaviti u temeljnoj organizaciji, te navesti novu adresu, da bi mogao biti upisan u drugu temeljnu organizaciju ili ogranak. Ukoliko se član sam ne odjavi, taj će postupak autonomno pokrenuti temeljni ogranak.
(3) Višestruko članstvo nije dopušteno.

Prava i obveze članova
Članak 11.
(1) Član HDZ-a ima pravo u temeljnoj organizaciji kojoj pripada, te u svim tijelima kojih je član, sudjelovati u političkom oblikovanju stranke, osobito u raspravama, prijedlozima i zahtjevima, te odlučivati s tim u svezi. Njegovo je pravo i da ga obavješćuju tijela stranke, njezini dužnosnici i izabrani vijećnici i zastupnici.
(2) Član HDZ-a dužan je redovito dolaziti na sastanke organizacija odnosno tijela stranke kojima pripada.
(3) Član HDZ-a ima pravo birati i biti biran u tijela stranke.
(4) Član HDZ-a mora, unutar opće stranačke usmjeridbe, zastupati i promicati program i interese stranke, pridržavati se njezina statuta i štovati stranačku stegu, te štovati etički kodeks ponašanja u stranci.
(5) Član HDZ-a mora plaćati članarinu.
(6) Član HDZ-a ne može istodobno obnašati dužnost predsjednika na više od dvije organizacijske razine.

Obveze dužnosnika, zastupnika i vijećnika
Članak 12.
(1) Državni dužnosnici, članovi predstavničkih i izvršnih tijela jedinica lokalne samouprave, koji su članovi HDZ-a, obvezni su izvješćivati o svojemu radu i raspravljati s članovima o svim političkim pitanjima iz područja njihova djelokruga, i to pred svojim temeljnim ogrankom najmanje jednom godišnje, a najmanje dvaput pred svojom općinskom, gradskom i županijskom organizacijom, te organizacijom HDZ-a u inozemstvu. Dužni su se odazvati i na
svaki obrazloženi posebni poziv svojeg temeljnog ogranka ili organizacije.
(2) Članovi HDZ-a koji su izabrani kao zastupnici u Hrvatski sabor, te vijećnici u županijskim, gradskim i općinskim skupštinama, dužni su svoj mandat obvezno vratiti HDZ-u ako prijeđu iz HDZ-a u drugu stranku, osnuju novu stranku ili žele postati neovisni. Ta upražnjena mjesta popunjavaju njihovi zamjenici u izbornim jedinicama ili sa stranačkih lista.

Prestanak članstva
Članak 13.
(1) Članstvo u HDZ-u prestaje:
a) istupanjem iz stranke,
b) isključenjem,
c) upisom u koju drugu stranku, registriranu u Republici Hrvatskoj,
d) ako iz neopravdanih razloga ne plati članarinu duže od 6 mjeseci,
e) kandidiranjem na izborima bez suglasnosti stranke,
f) podnošenjem ostavke na članstvo ili dužnost u predstavničkim, izvršnim i drugim tijelima vlasti, bez prethodne suglasnosti nadležnog tijela HDZ-a,
g) u slučaju smrti,
h) brisanjem iz članstva stranke.
(2) Član ima pravo istupiti iz HDZ-a podnošenjem pisane izjave o istupanju.
(3) Član HDZ-a može biti isključen ako teže povrijedi članske obveze.
(4) O isključenju odlučuju časni sudovi županijskih organizacija i Grada Zagreba, protiv čijih je odluka dopušten priziv na Visoki časni sud.
(5) Članu HDZ-a koji se upiše u drugu stranku registriranu u Republici Hrvatskoj, članstvo prestaje trenutkom upisa.
(6) Član HDZ-a može biti brisan iz članstva stranke u slučaju nanošenja štete političkim interesima ili ugledu stranke.
(7) O brisanju iz članstva odlučuje:
a) za članove temeljnog ogranka izvršni odbor ogranka većinom glasova svih članova odbora,
b) za članove općinskih, gradskih, područnih, županijskih ili Gradske organizacije HDZ-a grada Zagreba dotični odbor većinom glasova svih članova odbora,
c) za članove središnjih tijela i državne dužnosnike Nacionalno vijeće HDZ-a većinom svih glasova
(8) Svako tijelo koje donese odluku o prestanku članstva brisanjem dužno je u roku od 8 dana pisano obrazloženje odluke o brisanju proslijediti na razmatranje neposredno višem tijelu stranke.

Počasno članstvo i priznanja HDZ-a
Članak 14.
(1) HDZ ima i počasne članove.
(2) Počasne članove na prijedlog Predsjedništva HDZ-a proglašava Opći sabor HDZ-a, a između zasjedanja Općeg sabora počasne članove proglašava Središnji odbor HDZ-a na prijedlog Predsjedništva HDZ-a.
(3) Članovima i počasnim članovima mogu se dodjeljivati priznanja, u skladu s Pravilnikom koji donosi Središnji odbor HDZ-a.


III. USTROJSTVO HDZ-a

Temeljne odredbe
Članak 15.
(1) HDZ je ustrojen na područnom načelu.
(2) HDZ se sastoji od temeljnih organizacija, to jest ogranaka, općinskih ili gradskih organizacija i županijskih organizacija, te organizacije HDZ-a Grada Zagreba i organizacija HDZ-a u inozemstvu.
(3) Temeljna organizacija HDZ-a jest ogranak HDZ-a.
(4) Ako nema uvjeta za ustrojavanje ogranaka u okviru općinske, odnosno gradske organizacije HDZ-a, iznimno se ustanovljuje jedinstvena općinska ili gradska organizacija HDZ-a kao temeljna organizacija HDZ-a. Tada poslove iz djelokruga izvršnog odbora temeljnog ogranka obavlja općinski odnosno gradski odbor.
(5) Odluku o ustrojavanju ogranka donosi općinski odnosno gradski odbor HDZ-a kada broj članova općinske ili gradske organizacije HDZ-a prijeđe brojku od najmanje 50 članova, uz uvjet da ogranci ne smiju imati manje od 5 članova.
(6) Ogranci se ustrojavaju u načelu za područje jednoga mjesnog odbora ili više mjesta, ili dijelova grada, ili za područje određene izborne jedinice za tijela lokalne samouprave.
(7) U većim gradovima gdje su ustrojeni gradski kotarevi ili četvrti kao jedinice mjesne samouprave mogu se osnovati područne organizacije HDZ-a u čiji sastav ulaze svi temeljni ogranci HDZ-a s područja dotičnog kotara ili četvrti.

Ogranci HDZ-a
Članak 16.
(1) Na području na kojem je ustrojen, ogranak HDZ-a djeluje u sastavu općinske ili gradske organizacije.
(2) Tijela u ogranku jesu: skupština članstva, kao najviše tijelo, i izvršni odbor ogranka.
(3) Izvršni odbor ogranka sastoji se od 3 do 9 članova.
(4) Predsjednik izvršnog odbora ogranka dužan je sazivati sastanke Izvršnog odbora ogranka najmanje jednom mjesečno.
(5) Predsjednika izvršnog odbora ogranka i izvršni odbor ogranka izabire i razrješuje skupština, a potpredsjednika,
tajnika i rizničara izabire izvršni odbor na prijedlog predsjednika.
(6) Skupštinu ogranka može sazvati izvršni odbor ogranka, koji je dužan sazvati skupštinu i na zahtjev najmanje 1/3 članova HDZ-a dotičnog ogranka.

Zadaće ogranaka
Članak 17.
(1) Zadaće ogranaka HDZ-a jesu osobito:
a) raspravljanje političkih problema i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru svojega djelokruga,
b) provođenje politike HDZ-a na području ogranka,
c) određuje predloženike na izborima za tijela mjesne samouprave na području ogranka,
d) sudjeluje u predlaganju predloženika na izborima za tijela mjesne i lokalne samouprave,
e) nakon obavljenih izbora za tijela mjesne i lokalne samouprave obvezno obavlja podrobnu raš člambu o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a, uzimajući u obzir na ranijim izborima postignuti uspjeh, te uspjeh svake pojedine političke stranke koja je na tim izborima imala svoje predloženike,
f) sudjeluju u radu mjesnih odbora.

Područne organizacije HDZ-a
Članak 18.
(1) Na području na kojem je ustrojena, područna organizacija djeluje u sastavu gradske organizacije HDZ-a.
(2) Područnu organizaciju vodi područni odbor HDZ-a koji se sastoji od 9 do 17 članova biranih na skupštini područne organizacije HDZ-a. Svaka dva mjeseca saziva se zajednička sjednica područnog odbora HDZ-a i predsjednika svih ogranaka.
(3) Skupštinu područne organizacije HDZ-a može sazvati područni odbor, koji je dužan sazvati skupštinu područnog odbora i na zahtjev natpolovičnog broja temeljnih ogranaka.
(4) Predsjednik područnog odbora bira se i razrješuje na skupštini područne organizacije HDZ-a.
(5) Predsjednik područnog odbora dužan je sazivati sastanke područnog odbora najmanje jednom mjesečno.
(6) Područni odbor na prijedlog predsjednika područnog odbora bira predsjedništvo koje uz predsjednika čine dva potpredsjednika, tajnik i rizničar.
(7) Predsjedništvo područnog odbora priprema sjednice područnog odbora i odgovorno je za provedbu odluka i zaključaka područnog odbora. Predsjedništvo je dužno na svakoj sjednici Odbora izvijestiti Odbor o svome djelovanju između dviju sjednica.

Zadaće područnog odbora HDZ-a
Članak 19.
(1) Zadaće područnog odbora HDZ-a jesu osobito:
a) raspravljanje političkih problema i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru svojega djelokruga,
b) provođenje politike HDZ-a na području kotara ili četvrti u kojem djeluju,
c) imenovanje stalnih i privremenih tijela (povjerenstava) za proučavanje pojedinih pitanja,
d) sudjelovanje u predlaganju predloženika na državnim izborima,
e) sudjelovanje u predlaganju i određivanju predloženika na izborima za tijela mjesne i lokalne samouprave,
f) određuje predloženike na izborima za tijela mjesne samouprave na području gradskog kotara ili četvrti,
g) nakon obavljenih izbora za tijela mjesne i lokalne samouprave obvezno obavlja podrobnu raš člambu o postignutom
izbornom uspjehu HDZ-a, uzimajući u obzir na ranijim izborima postignuti uspjeh, te uspjeh svake pojedine političke stranke koja je na tim izborima imala svoje predloženike.
(2) Područni odbor HDZ-a djeluje prema Poslovniku što ga sam donosi.

Općinske organizacije HDZ-a
Članak 20.
(1) Na području općine djeluje općinska organizacija HDZ-a.
(2) Općinsku organizaciju vodi općinski odbor HDZ-a koji se sastoji od 9 do 17 članova biranih na skupštini općinske organizacije HDZ-a. Svaka dva mjeseca saziva se zajednička sjednica općinskog odbora i predsjednika svih ogranaka.
(3) Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a, predsjednik općinskog vijeća i načelnik općine ulaze po položaju u općinski odbor, ako su članovi HDZ-a.
(4) Skupštinu općinske organizacije može sazvati općinski odbor, koji je dužan sazvati skupštinu općinske organizacije i na zahtjev natpolovičnog broja temeljnih ogranaka.
(5) Predsjednik općinskog odbora bira se i razrješuje na skupštini općinske organizacije HDZ-a.
(6) Predsjednik općinskog odbora HDZ-a dužan je sazivati sastanke općinskog odbora najmanje jednom mjesečno.
(7) Općinski odbor na prijedlog predsjednika bira predsjedništvo koje uz predsjednika čine dva potpredsjednika, tajnik i blagajnik. Općinski načelnici, članovi HDZ-a su po položaju članovi Predsjedništva Općinskih odbora HDZ-a.
(8) Predsjedništvo općinskog odbora priprema sjednice općinskog odbora i odgovara za provedbu odluka i zaključaka općinskog odbora. Predsjedništvo je dužno na svakoj sjednici Odbora izvijestiti Odbor o svome djelovanju između dviju sjednica.

Zadaće općinskog odbora HDZ-a
Članak 21.
(1) Zadaće općinskog odbora HDZ-a jesu osobito:
a) raspravljanje političkih problema i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru svojega djelokruga,
b) provođenje politike HDZ-a na području općine,
c) imenovanje stalnih i privremenih tijela (povjerenstava) za proučavanje pojedinih pitanja,
d) sudjelovanje u predlaganju predloženika na državnim izborima,
e) određivanje predloženika na izborima za tijela lokalne samouprave općine,
f) nakon obavljenih izbora za tijela mjesne i lokalne samouprave i državnim izborima, obvezno obavlja podrobnu raščlambu o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a, uzimajući u obzir na ranijim izborima postignuti uspjeh, te uspjeh svake pojedine političke stranke koja je na tim izborima imala svoje predloženike.
(2) Općinski odbor vlastan je raspustiti temeljni ogranak HDZ-a i donijeti odluku o održavanju izvanredne izborne skupštine.
(3) Općinski odbor HDZ-a djeluje prema Poslovniku što ga sam donosi.

Gradske organizacije HDZ-a
Članak 22.
(1) Na području grada djeluje gradska organizacija HDZ-a.
(2) Gradsku organizaciju vodi gradski odbor HDZ-a koji se sastoji od 9 do 21 člana biranih na skupštini gradske organizacije HDZ-a. Svaka dva mjeseca saziva se zajednička sjednica gradskog odbora HDZ-a i predsjednika svih
ogranaka.
(3) Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a, predsjednik gradskog vijeća i gradonačelnik ulaze po položaju u gradski odbor ako su članovi HDZ-a.
(4) Skupštinu gradske organizacije HDZ-a može sazvati gradski odbor HDZ-a, koji je dužan sazvati skupštinu gradskog odbora i na zahtjev natpolovičnog broja temeljnih ogranaka.
(5) Predsjednik gradskog odbora bira se i razrješuje na izbornoj skupštini gradske organizacije HDZ-a.
(6) Predsjednik gradskog odbora dužan je sazivati sastanke gradskog odbora najmanje jednom mjesečno.
(7) Gradski odbor na prijedlog predsjednika bira predsjedništvo koje uz predsjednika čine tri potpredsjednika, tajnik i rizničar. Gradonačelnici, članovi HDZ-a su po položaju članovi Predsjedništva Gradskog odbora HDZ-a.
(8) Predsjedništvo gradskog odbora priprema sjednice gradskog odbora i odgovorno je za provedbu zaključaka i odluka gradskog odbora. Predsjedništvo je dužno na svakoj sjednici Odbora izvijestiti Odbor o svome djelovanju između dviju sjednica.

Zadaće gradskog odbora HDZ-a
Članak 23.
(1) Zadaće gradskog odbora HDZ-a jesu osobito:
a) raspravljanje o političkim problemima i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru svojega djelokruga,
b) provođenje politike HDZ-a na području grada,
c) imenovanje stalnih i privremenih tijela (povjerenstava) za proučavanje pojedinih pitanja,
d) udjelovanje u predlaganju predloženika na državnim izborima,
e) određivanje predloženika na izborima za tijela lokalne samouprave grada,
f) nakon obavljenih izbora za tijela mjesne i lokalne samouprave i državne izbore, obvezno obavlja podrobnu raščlambu o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a, uzimajući u obzir na ranijim izborima postignuti uspjeh, te uspjeh svake pojedine političke stranke koja je na tim izborima imala svoje predloženike.
(2) Gradski odbor vlastan je raspustiti temeljni ogranak HDZ-a i donijeti odluku o održavanju izvanrednih izbornih skupština.
(3) Gradski odbor HDZ-a djeluje prema Poslovniku što ga sam donosi.

Županijske organizacije HDZ-a
Članak 24.
(1) Na području županije djeluje županijska organizacija HDZ-a, koju čine sve općinske i gradske organizacije s područja županije.
(2) Županijsku organizaciju vodi županijski odbora HDZ-a koji se sastoji od 21 do 39 članova biranih na skupštini županijske organizacije HDZ-a.
(3) Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a, saborski zastupnici koji su izabrani i s prebivalištem su u dotičnoj županiji, predsjednik županijske skupštine i župan po položaju ulaze u županijski odbor ako su članovi HDZ-a. Predsjednici županijskih Zajednica sudjeluju u radu županijskog odbora bez prava odlučivanja.
(4) Skupštinu županijske organizacije može sazvati županijski odbor HDZ-a, koji je dužan sazvati skupštinu županijske organizacije i na zahtjev natpolovičnog broja općinskih odnosno gradskih organizacija HDZ-a.
(5) Predsjednik županijskog odbora bira se i razrješuje na izbornoj skupštini županijske organizacije HDZ-a.
(6) Predsjednik županijskog odbora HDZ-a dužan je sazivati sastanke županijskog odbora najmanje jednom mjesečno.
(7) Županijski odbor na prijedlog predsjednika bira predsjedništvo koje uz predsjednika čine četiri potpredsjednika, tajnik i rizničar. Župani, članovi HDZ-a su po položaju članovi Predsjedništva Županijskog odbora.
(8) Predsjedništvo županijskog odbora priprema sjednice županijskog odbora i odgovorno je za provedbu odluka i zaključaka županijskog odbora. Predsjedništvo je dužno na svakoj sjednici Odbora izvijestiti Odbor o svome djelovanju između dviju sjednica.

Zadaće županijskog odbora HDZ-a
Članak 25.
(1) Zadaće županijskog odbora HDZ-a jesu osobito:
a) raspravljanje o političkim problemima i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru svojega djelokruga,
b) provođenje politike HDZ-a na području županije,
c) imenovanje stalnih i privremenih tijela (povjerenstava) za proučavanje pojedinih pitanja,
d) sudjelovanje u predlaganju predloženika na državnim izborima,
e) određivanje predloženika na izborima za tijela županijske lokalne samouprave,
f) nakon obavljenih izbora za tijela državne vlasti i tijela županijske lokalne samouprave, obvezno obavlja podrobnu raščlambu o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a, uzimajući u obzir na ranijim izborima postignuti uspjeh, te uspjeh svake pojedine političke stranke koja je na tim izborima imala svoje predloženike,
(2) Županijski odbor HDZ-a odlučuje o žalbi na odluku općinskog ili gradskog odbora o raspuštanju temeljnih ogranaka,
(3) Županijski odbor HDZ-a vlastan je raspustiti općinski ili gradski odbor HDZ-a i donijeti odluku o održavanju izvanredne izborne skupštine,
(4) Županijski odbor HDZ-a djeluje prema Poslovniku što ga sam donosi.

Organizacija HDZ-a za Grad Zagreb
Članak 26.
(1) Na području Grada Zagreba djeluje organizacija HDZ-a za Grad Zagreb, koju čine sve područne organizacije HDZ-a gradskih četvrti.
(2) Gradsku organizaciju vodi gradski odbor HDZ-a koji se sastoji od predsjednika područnih odbora i od 39 do 57 članova biranih na izbornoj skupštini organizacije HDZ-a za Grad Zagreb.
(3) Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a, saborski zastupnici (sukladno čl. 24. Statuta), predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba i gradonačelnik Grada Zagreba ulaze po položaju u Gradski odbor Grada Zagreba ako su članovi HDZ-a.
(4) Skupštinu organizacije HDZ-a za Grad Zagreb može sazvati Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba, koji je dužan sazvati skupštinu i na zahtjev natpolovičnog broja područnih odbora HDZ-a.
(5) Predsjednik Gradskog odbora bira se neposredno na izbornoj skupštini organizacije HDZ-a za Grad Zagreb.
(6) Predsjednik Gradskog odbora dužan je sazivati sastanke Gradskog odbora najmanje jednom mjesečno.
(7) Gradski odbor na prijedlog predsjednika Gradskog odbora bira Predsjedništvo koje uz predsjednika čine pet potpredsjednika, pet članova Predsjedništva, tajnik i rizničar.
(8) Predsjedništvo Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba priprema sjednice Gradskog odbora, odgovorno je za provedbu odluka i zaključaka Gradskog odbora i ovlašteno je samostalno donositi odluke o tekućim dnevnopolitičkim pitanjima. Predsjedništvo je dužno na svakoj sjednici Odbora izvijestiti Odbor o svome djelovanju između dvaju zasjedanja Odbora.

Zadaće Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba
Članak 27.
(1) Zadaće Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba jesu osobito:
a) raspravljanje o političkim problemima i odlučivanje o političkim pitanjima u okviru svojega djelokruga,
b) provođenje politike HDZ-a na području Grada Zagreba,
c) imenovanje stalnih i privremenih pomoćnih tijela (povjerenstava) za proučavanje pojedinih pitanja,
d) sudjelovanje u predlaganju predloženika na državnim izborima,
e) određivanje predloženika na izborima za tijela lokalne samouprave Grada Zagreba,
f) nakon obavljenih državnih izbora i izbora za tijela lokalne samouprave Grada Zagreba, obvezno obavlja podrobnu raščlambu o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a, uzimajući u obzir na ranijim izborima postignuti uspjeh, te uspjeh svake pojedine političke stranke koja je na tim izborima imala svoje predloženike,
(2) Gradski odbor HDZ-a grada Zagreba vlastan je raspustiti područni odbor HDZ-a i donijeti odluku o održavanju izvanredne izborne skupštine.
(3) Gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba djeluje prema Poslovniku što ga sam donosi.

Organizacija HDZ-a u inozemstvu
Članak 28.
(1) HDZ djeluje u inozemstvu.
(2) Ustroj i zadaće HDZ-a u inozemstvu, određuju se Pravilnikom koji na prijedlog organizacija HDZ-a u inozemstvu donosi Središnji odbor HDZ-a.

Središnja tijela HDZ-a
Članak 29.
Središnja tijela HDZ-a jesu:
1. Opći sabor HDZ-a
2. Predsjedništvo HDZ-a
3. Nacionalno vijeće HDZ-a
4. Središnji odbor HDZ-a
5. Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru
6. Visoki časni sud HDZ-a
7. Nadzorni odbor HDZ-a

Opći sabor HDZ-a
Članak 30.
(1) Opći sabor HDZ-a najviše je stranačko tijelo, koje radi na redovitim i izvanrednim zasjedanjima.
(2) Opći izborni sabor HDZ-a zasjeda svake četvrte godine, a izvještajni svake druge godine.
(3) Opći sabor HDZ-a sastoji se od:
a) članova središnjih tijela HDZ-a iz članka 29. stavak 2. do 7.,
b) zastupnika u Hrvatskom državnom saboru koji su članovi HDZ-a,
c) predsjednika Vlade i njezinih članova koji su članovi HDZ-a,
d) izaslanika općinskih, odnosno gradskih organizacija HDZ-a, županijskih organizacija HDZ-a i organizacije HDZ-a za Grad Zagreb, koji čine najmanje 50% ukupnog sastava Općeg sabora,
e) izaslanika što ih izabiru organizacije HDZ-a ustrojene u inozemstvu,
f) predsjednika županijskih organizacija HDZ-a i.20 predsjednika organizacije HDZ-a za Grad Zagreb, župana, gradonačelnika Grada Zagreba, predsjednika županijskih skupština i predsjednika Gradske skupštine Grada Zagreba ukoliko su članovi HDZ-a, kao i predsjednika klubova vijećnika županija i Grada Zagreba,
g) izaslanika Mladeži HDZ-a,
h) izaslanica Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski",
i) izaslanika ostalih organizacijskih zajednica u sklopu HDZ-a.
(4) Odluku o datumu održavanja redovnog ili izvanrednog sabora, o načinu određivanja i broju izaslanika donosi Predsjedništvo stranke.
(5) Predsjedništvo HDZ-a će sazvati Opći sabor na izvanredno zasjedanje i onda ako to zatraži 1/3 izaslanika Sabora ili natpolovičan broj županijskih organizacija HDZ-a.
(6) Način rada i donošenje odluka na Općem saboru uređuje se Poslovnikom o radu Općeg sabora, a čiji prijedlog utvrđuje Predsjedništvo HDZ-a.
(7) Sjednica Općeg sabora može se održati ukoliko je nazočna većina izaslanika Općeg sabora, a pravovaljane odluke Opći sabor donosi većinom glasova nazočnih izaslanika.

Zadaće Općeg sabora HDZ-a
Članak 31.
(1) Opći sabor HDZ-a:
a) utvrđuje temeljna načela politike HDZ-a,
b) donosi Program HDZ-a,
c) donosi Statut HDZ-a,
d) nakon provedenih izbora na razini države provodi raščlambu o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a uspoređujući s uspjehom drugih stranaka,
e) bira i razrješuje predsjednika HDZ-a na prijedlog 400 nazočnih izaslanika; bira i razrješuje zamjenika predsjednika HDZ-a na prijedlog 300 nazočnih izaslanika; bira i razrješuje tri potpredsjednika HDZ-a, svakog zasebno na prijedlog po 200 nazočnih izaslanika. Prije pristupanja glasovanju, svi predloženici za predsjednika HDZ-a obvezni su se predstaviti Općem saboru HDZ-a. Predsjednik i zamjenik predsjednika HDZ-a izabrani su ako je za svakog od njih
glasovalo iznad 50% izaslanika koji su pristupili glasovanju. Ukoliko nijedan predloženik za predsjednika ili zamjenika predsjednika nije dobio dovoljan broj glasova u prvom krugu, glasovanje se opetuje između dvojice predloženika koji su dobili najveći broj glasova i izabran je onaj predloženik koji je dobio veći broj glasova. Za potpredsjednike su izabrani oni predloženici koji su dobili najveći broj glasova. Svaki predloženik koji se predlaže za dužnost predsjednika
HDZ-a, zamjenika predsjednika HDZ-a ili potpredsjednika HDZ-a ima pravo osobno imenovati najviše dva promatrača radi nadzora nad radom izbornog povjerenstva.
f) na prijedlog 20% nazočnih izaslanika, iz dotične grupe županija, bira i razrješuje pet članova Predsjedništva HDZ-a tako da Opći sabor bira po jednog člana Predsjedništva iz ovih županija:
- Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Virovitičko-podravska,
- Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Varaždinska, Krapinsko-zagorska i Međimurska,
- Grad Zagreb, Zagrebačka županija,
- Primorsko-goranska, Istarska, Ličko-senjska, Sisačko-moslavačka, Karlovačka,
- Splitsko-dalmatinska, Zadarska, Šibensko- kninska, Dubrovačko-neretvanska.
g) na prijedlog Predsjednika HDZ-a bira i razrješuje predsjednika i članove Visokog časnog suda HDZ-a,
h) na prijedlog Predsjednika HDZ-a bira i razrješuje predsjednika i članove Nadzornog odbora HDZ-a,
i) donosi odluku o prestanku postojanja HDZ-a.
(2) Opći sabor HDZ-a djeluje po Poslovniku što ga sam donosi.

Središnji odbor HDZ-a
Članak 32.
(1) Središnji odbor HDZ-a čine:
a) 25 članova koje bira Sabor HDZ-a temeljem pojedinačnih predloženičkih lista koje trebaju biti podržane s 50 potpisa izaslanika Sabora,
b) članovi Predsjedništva HDZ-a,
c) predsjednici županijskih odbora HDZ-a,
d) 23 člana, od kojih po jednog imenuje svaki županijski odbor (ukupno 20), a tri člana imenuje gradski odbor HDZ-a Grada Zagreba,
e) 8 predstavnika koordinacija HDZ-a u inozemstvu, sukladno Pravilniku o radu,
f) župani i predsjednici županijskih skupština ako su članovi HDZ-a,
g) ravnatelj Zaklade HDZ-a,
h) predsjednici Zajednica HDZ-a,
i) 3 predstavnika Mladeži HDZ-a i to: glavni tajnik MHDZ-a, predsjednik studentske organizacije MHDZ-a, predsjednik Nacionalnog odbora MHDZ-a,
j) 3 predstavnice Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski",
k) glavni urednik Glasnika HDZ-a.
(2) Predsjednik HDZ-a po položaju je predsjednik Središnjeg odbora HDZ-a.
(3) Središnji odbor na prijedlog Predsjednika HDZ-a bira zamjenika predsjednika Središnjeg odbora i tajnika Središnjeg odbora.

Zadaće Središnjeg odbora HDZ-a
Članak 33.
(1) Središnji odbor HDZ-a:
a) brine se o provedbi odluka Općeg sabora,
b) na prijedlog Predsjedništva HDZ-a raspravlja i donosi odluke o bitnim političkim pitanjima HDZ-a, kao i o svim drugim pitanjima koja izrijekom nisu stavljena u nadležnost drugih tijela,
c) po prijedlogu Nacionalnog vijeća utvrđuje prijedlog Statuta i Programa i podnosi ga Općem saboru HDZ-a na prihvaćanje,
d) na prijedlog Predsjedništva HDZ-a određuje predizbornu i izbornu strategiju stranke,
e) na prijedlog Predsjedništva utvrđuje izborni program stranke,
f) nakon obavljenih izbora za državna tijela i tijela lokalne vlasti i samouprave, obavlja podrobnu raščlambu o postignutom izbornom uspjehu HDZ-a, uzimajući u obzir na ranijim izborima postignuti uspjeh, uspoređujući ga s uspjehom drugih stranaka,
g) na prijedlog predsjednika HDZ-a imenuje i razrješuje glavnog tajnika i zamjenika glavnog tajnika,
h) imenuje i razrješuje glavnog urednika, ravnatelja i Vijeće stranačkog glasila,
i) određuje upisninu i članarinu za svaku tekuću godinu,
j) podnosi Općem saboru izvješće o svom radu,
k) bira i razrješuje časne sudove prvoga stupnja,
l) vlastan je preinačiti pojedine odredbe Statuta ako je promjena nužna zbog zakonskih odredaba,
m) vlastan je, u vrijeme kada Opći sabor ne zasjeda, izabrati predsjednika i članove Visokog časnog suda na ispražnjena mjesta, na prijedlog predsjednika HDZ-a,
n) imenuje odbore i povjerenstva prema potrebi, određuje im sastav i zadaću,
o) donosi odluku o promjeni adrese sjedišta Hrvatske demokratske zajednice,
p) na prijedlog Predsjedništva HDZ-a utvrđuje opći etički kodeks ponašanja članova HDZ-a,
q) zastupa prava i dužnosti zakladnika Zaklade HDZ-a,
r) utvrđuje usklađenost Pravilnika o djelovanju Mladeži HDZ-a sa Statutom HDZ-a.
(2) Središnji odbor HDZ-a djeluje prema Poslovniku što ga sam donosi.
(3) Sjednica Središnjeg odbora može se održati ukoliko je nazočna većina članova Središnjeg odbora, a pravovaljane odluke Središnji odbor donosi većinom glasova nazočnih.

Sazivanje Središnjeg odbora HDZ-a
Članak 34.
(1) Središnji odbor saziva Predsjednik HDZ-a i predsjeda sjednicama u pravilu tri puta godišnje.
(2) Predsjednik je dužan sazvati Središnji odbor i ako to zatraži trećina članova Središnjeg odbora ili natpolovična većina županijskih odbora HDZ-a.

Predsjednik HDZ-a
Članak 35.
(1) Predsjednik HDZ-a predstavlja i zastupa HDZ, odgovara za njegov rad, vodi politiku stranke u skladu sa programom stranke i odlukama središnjih tijela te ima pravo i dužnost provoditi sve mjere da bi u provođenju
stranačke politike osigurao suradnju i odgovornost svih tijela i dužnosnika stranke.
(2) Predsjednik HDZ-a predsjeda sjednicama Predsjedništva HDZ-a i Središnjeg odbora HDZ-a i brine se za provedbu njihovih odluka.
(3) Predsjednik HDZ-a je vlastan sudjelovati na sjednicama ogranaka, općinskih, gradskih i županijskih odbora sa savjetodavnim pravom.
(4) Predsjednik HDZ-a pisanom odlukom određuje zamjenika, jednog od potpredsjednika ili glavnog tajnika da u njegovo ime zastupa Stranku za pojedina pitanja. Zamjenik predsjednika obavlja poslove za koje ga ovlasti predsjednik HDZ-a.
(5) Predsjednik HDZ-a predlaže imenovanje i razrješenje glavnog tajnika i zamjenika glavnog tajnika.
(6) U slučaju izočnosti ili spriječenosti predsjednika HDZ-a, zamjenjuje ga zamjenik.
(7) U slučaju smrti predsjednika HDZ-a ili njegove trajne spriječenosti (okolnosti koje utvrđuje Središnji odbor na prijedlog Predsjedništva HDZ-a), u roku do 30 dana održat će se izvanredni Opći sabor na kojem će se izabrati
predsjednik HDZ-a.

Predsjedništvo HDZ-a
Članak 36.
(1) Predsjedništvo HDZ-a čine:
a) predsjednik,
b) zamjenik predsjednika,
c) tri potpredsjednika,
d) pet članova Predsjedništva,
e) predsjednik Republike Hrvatske (ako je član HDZ-a),
f) predsjednik Hrvatskog sabora (ako je član HDZ-a),
g) predsjednik Vlade RH (ako je član HDZ-a),
h) glavni tajnik HDZ-a,
i) predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru,
j) predsjednik Mladeži HDZ-a,
k) predsjednica Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski",
l) međunarodni tajnik HDZ-a.
(2) Rizničar i glasnogovornik sudjeluju u radu Predsjedništva, bez prava odlučivanja.
(3) U radu Predsjedništva, po potrebi, sudjeluju i druge osobe, bez prava odlučivanja.

Zadaće Predsjedništva HDZ-a
Članak 37.
(1) Predsjedništvo HDZ-a:
a) provodi odluke Općeg sabora HDZ-a, raspravlja i odlučuje o bitnim političkim pitanjima, osim onih koje su u djelokrugu Općeg sabora, Nacionalnog vijeća i Središnjeg odbora, te o svim drugim pitanjima koje nisu stavljena u djelokrug drugih tijela HDZ-a,
b) predlaže Središnjem odboru i Nacionalnom vijeću odluke o bitnim političkim pitanjima HDZ-a,
c) predlaže Središnjem odboru predizbornu i izbornu strategiju stranke,
d) raspravlja i odlučuje o tekućim dnevnopolitičkim pitanjima i vodi materijalno-financijsko poslovanje stranke,
e) prihvaća financijski plan i zaključni račun,
f) imenuje odbore i povjerenstva prema potrebi, određuje im sastav i zadaće,
g) na prijedlog predsjednika HDZ-a imenuje i razrješuje rizničara HDZ-a,
h) na prijedlog predsjednika HDZ-a imenuje i razrješuje glasnogovornika HDZ-a,
i) na prijedlog glavnog tajnika imenuje tajnike za pojedine grupe poslova,
j) daje suglasnost za pokretanje stegovnog postupka protiv članova središnjih tijela HDZ-a te državnih dužnosnika iz redova HDZ-a,
k) utvrđuje kandidate stranke na državnim izborima,
l) odlučuje o žalbi na odluku Nacionalnog vijeća o raspuštanju županijskog odbora ili Gradskog odbora HDZ-a grada Zagreba.
(2) Predsjedništvo HDZ-a djeluje prema Poslovniku što ga samo donosi.
(3) Sjednica Predsjedništva može se održati ukoliko je nazočna većina članova Predsjedništva, a pravovaljane odluke Predsjedništvo donosi većinom glasova nazočnih članova, ukoliko ovim Statutom nije drukčije određeno.

Nacionalno vijeće HDZ-a
Članak 37 a.
(1) Nacionalno vijeće HDZ-a čine: Predsjedništvo HDZ-a, predsjednici županijskih odbora HDZ-a i predsjednik HDZ-a grada Zagreba, te tri do pet predstavnika koordinacija HDZ-a iz inozemstva.
(2) Nacionalno vijeće saziva predsjednik HDZ-a i njime predsjeda radi usklađivanja rada središnjih tijela HDZ-a, u pravilu, šest puta godišnje.
(3) Nacionalno vijeće osim zadaće iz stavka 2. ovog članka:
a) donosi odluku o raspuštanju županijskih organizacija HDZ-a i organizacije HDZ-a grada Zagreba i organizacija HDZa u inozemstvu, kao i odluku o održavanju izvanrednih skupština tih organizacija
b) donosi odluku o održavanju redovitih ili izvanrednih prijevremenih unutarstranačkih izbora
c) donosi Pravilnik o dodjeli priznanja HDZ-a i Pravilnik o djelovanju HDZ-a u iseljeništvu
d) imenuje odbore i povjerenstva prema potrebi, određuje im sastav i zadaće
e) utvrđuje prijedlog Statuta HDZ-a ili izmjena i dopuna Statuta HDZ-a i upućuje ga Središnjem odboru.
(4) Nacionalno vijeće djeluje prema Poslovniku kojeg samo donosi.

Glavni tajnik HDZ-a
Članak 38.
(1) Glavni tajnik HDZ-a:
a) pomaže predsjedniku HDZ-a pri ispunjavanju njegovih zadaća i sve djelatnosti izvršava u dogovoru s predsjednikom,
b) sudjeluje u pripremi i radu središnjih tijela stranke te priprema i osigurava organizacijske, materijalne i tehničke uvjete za njihov rad,
c) provodi odluke središnjih tijela stranke, aktivno surađujući sa županijskim odborima HDZ-a odnosno Gradskim
odborom HDZ-a Grada Zagreba, i usklađuje njihov rad,
d) vlastan je sudjelovati na sjednicama ogranaka, općinskih, gradskih i županijskih odbora sa savjetodavnim pravom,
e) odlučuje o administrativnim pitanjima i pitanjima namještenika HDZ-a,
f) predlaže Predsjedništvu HDZ-a imenovanje tajnika za pojedine grupe poslova.
(2) Glavni je tajnik po položaju član Predsjedništva HDZ-a.

Savjetodavno vijeće HDZ-a
Članak 39.
(1) Savjetodavno vijeće HDZ-a tvore osobito zaslužni, ugledniji i viđeniji članovi HDZ-a koji nisu članovi središnjih tijela HDZ-a. Njih na prijedlog Predsjedništva HDZ-a bira Središnji odbor HDZ-a. To je neformalno tijelo HDZ-a.
(2) Savjetodavno vijeće saziva i predsjeda mu predsjednik HDZ-a. Ono raspravlja o stanju stranke ili o najvažnijim temama za državu. Ono ne donosi nikakve obvezujuće odluke ni za jedno tijelo HDZ-a, ali ideje, prijedloge i sugestije
iznesene na sjednici Savjetodavnog vijeća upućuje Predsjedništvu HDZ-a.
(3) Tijela nižih razina mogu imati svoja savjetodavna vijeća sastavljena sukladno točkama 1. i 2. ovog članka. Njih na prijedlog predsjedništva odgovarajuće razine stranačke organizacije bira odbor HDZ-a dotične razine. To vijeće saziva po potrebi i predsjeda mu predsjednik HDZ-a dotične razine.

Odnosi između tijela HDZ-a
Članak 40.
(1) Sva tijela HDZ-a, na svim razinama, samostalno obavljaju poslove u svojemu djelokrugu i nadležnosti, sukladno načelu supsidijarnosti.
(2) Iznimno, viša tijela imaju pravo izdavati obvezne upute i poduzimati druge mjere kojima se usmjerava rad nižih tijela u okviru djelokruga nižih tijela, ako niže tijelo ne može samostalno i odgovorno to činiti.
(3) Sve organizacije i tijela HDZ-a obvezno provode odluke viših tijela u okvirima djelokruga tih, viših tijela.
(4) Organizacije i tijela HDZ-a ovlašteni su nastupati u pravnome prometu u granicama svojih poslova i dužnosti, a u skladu s odgovarajućim odlukama Predsjedništva HDZ-a, te u tu svrhu mogu imati zaseban podračun i pečat.

IV. ČASNI SUDOVI HDZ-a
Opća odredba
Članak 41.
(1) Časni sudovi jesu tijela HDZ-a koja odlučuju o povredama prava i obveza članova HDZ-a.
(2) Časni sudovi jesu: časni sudovi prvoga stupnja i Visoki časni sud HDZ-a.
(3) Časni sudovi u suđenju su neovisni, a postupaju samo po zahtjevu tijela ovlaštenih za pokretanje postupka.
(4) Članovi časnih sudova ne smiju biti članovima kojega drugog tijela HDZ-a iste razine.
(5) Mandat članova časnih sudova traje dvije godine i mogu biti opet birani.
(6) Časni sudovi i njihovi članovi ne mogu pokretati stegovne postupke.

Ustanovljivanje časnih sudova prvoga stupnja
Članak 42.
(1) Časni sudovi prvoga stupnja ustanovljuju se za županijske organizacije HDZ-a te za organizaciju HDZ-a Grada Zagreba.
(2) Časne sudove prvoga stupnja imenuje Središnji odbor HDZ-a.
(3) Časni sud prvoga stupnja sastoji se od predsjednika i 4 suca.
(4) U prvom stupnju sude časni sudovi prvoga stupnja.
(5) Protiv odluka časnih sudova prvoga stupnja dopušten je priziv Visokome časnome sudu u roku 8 dana od dana primitka odluke.

Ustanovljivanje Visokog časnog suda HDZ-a
Članak 43.
(1) Visoki časni sud ustanovljuje se za cijelo područje djelovanja HDZ-a.
(2) Visoki časni sud bira Opći sabor HDZ-a na prijedlog predsjednika HDZ-a.
(3) Visoki časni sud HDZ-a sastoji se od predsjednika i 6 visokih sudaca.
(4) Visoki časni sud odlučuje o prizivima protiv odluka časnih sudova prvoga stupnja.
(5) Visoki časni sud vlastan je po prizivu pobijanu presudu potvrditi, promijeniti ili ukinuti i vratiti na ponovnu raspravu i odlučivanje.
(6) Za slučaj vođenja postupka protiv člana središnjih tijela HDZ-a, u prvom stupnju sudi Visoki časni sud HDZ-a.
(7) Za slučaj iz stavka (6) priziv se podnosi Predsjedništvu HDZ-a u roku od 8 dana od primitka odluke, a Predsjedništvo je vlasno pobijenu odluku potvrditi, promijeniti ili ukinuti i vratiti na ponovnu raspravu i odlučivanje.
(8) Ako se vodi postupak protiv člana Predsjedništva HDZ-a, dotični član Predsjedništva ne može sudjelovati pri donošenju odluke. Ako je priziv podnio član Predsjedništva, ne može sudjelovati u radu u svom predmetu.

Stegovne mjere
Članak 44.
(1) U odlučivanju o pravima i obvezama članova HDZ-a časni sudovi izriču odlukom stegovne mjere.
(2) Stegovne su mjere:
a) ukor,
b) oduzimanje dužnosti u stranci,
c) uvjetno isključenje,
d) bezuvjetno isključenje.
(3) Ukor se izriče članu HDZ-a za lakšu povredu članskih obveza.
(4) Oduzimanje dužnosti u stranci može se izreći članu HDZ-a za opetovano činjenje lakših povreda članskih obveza.
Takva se mjera izriče obvezno pri izricanju uvjetnog isključenja.
(5) Uvjetno isključenje i bezuvjetno isključenje izriče se članu HDZ-a za težu povredu članske obveze.
(6) Kad je zbog teže povrede članskih obveza pokrenut postupak pred časnim sudom po prijedlogu ovlaštenoga tijela, dotičnome članu miruju članska prava.

Teže povrede obveza člana HDZ-a
Članak 45.
(1) Težom povredom obveza člana smatra se svako njegovo postupanje koje je uzrokovalo ili je moglo uzrokovati teže posljedice za ugled i interese stranke, ili štetu, a i kad bitno krši Statut HDZ-a, ili djeluje u suprotnosti s Programom HDZ-a, ili se ponaša suprotno načelima i ustroju HDZ-a, ili pak grubo krši etički kodeks ponašanja članova HDZ-a.

Sastav sudova i način odlučivanja
Članak 46.
(1) Časni sudovi sude u vijeću, a odluke donose većinom glasova članova vijeća.
(2) Vijeće časnog suda prvoga stupnja sastoji se od predsjednika suda i najmanje dva suca.
(3) Umjesto predsjednika može nastupiti sudac kojega predsjednik odredi da ga zamjenjuje ako on ne prisustvuje suđenju.
(4) Vijeće Visokoga časnoga suda sastoji se od predsjednika i najmanje četvorice visokih sudaca.
(5) Umjesto predsjednika Visokoga časnoga suda može nastupiti visoki sudac kojega predsjednik odredi da ga zamjenjuje ako on ne prisustvuje suđenju.
Mjesna nadležnost
Članak 47.
(1) Mjesna nadležnost časnoga suda ravna se prema pripadnosti člana protiv kojeg se pokreće postupak u njegovoj županijskoj organizaciji HDZ-a, odnosno u organizaciji HDZ-a za Grad Zagreb.
(2) Sukobe mjesne nadležnosti časnih sudova prvoga stupnja HDZ-a rješava Visoki časni sud HDZ-a.
(3) Visoki časni sud HDZ-a vlastan je na prijedlog stranaka odrediti da u pojedinom predmetu postupa drugi časni sud prvoga stupnja ako to pridonosi pravilnome rješavanju problema.
Postupak
Članak 48.
(1) Postupak pred časnim sudom vlasni su pokrenuti:
a) svako središnje tijelo HDZ-a protiv svakoga člana,
b) ostala tijela HDZ-a, ali samo protiv onih članova kojima je to tijelo nadležno.
(2) Svaki član HDZ-a može podnijeti prijedlog tijelu HDZ-a da se pokrene postupak.
(3) Protiv članova središnjih tijela HDZ-a ne može se pokrenuti postupak bez odobrenja Predsjedništva HDZ-a, a u
slučaju kad se odobri pokretanje postupka, u prvom stupnju sudi Visoki časni sud HDZ-a.
(4) Član stranke protiv kojega je postupak pokrenut i tijelo HDZ-a koje je postupak pokrenulo imaju položaj stranaka u postupku.
(5) Sud utvrđuje samo one činjenice što su ih stranke iznijele i izvodi samo one dokaze što su ih stranke predložile.
Teret dokazivanja određenih činjenica pada na stranku koja ih je iznijela.
(6) Časni sudovi kada sude u prvom stupnju moraju postupak provesti onim načinom koji omogućuje izricanje odluke već na prvom ročištu.
(7) Središnji odbor propisuje postupovnik za stranački časni sud, s tim da se podredno primjenjuju načela kaznenog postupka.

V. NADZORNA TIJELA
Opća odredba
Članak 49.
(1) Nadzorna tijela HDZ-a ustrojavaju se u obliku nadzornih odbora. Nadzorna tijela HDZ-a imaju dužnost i ovlaštenje
nadzirati materijalno-financijsko poslovanje tijela i organizacija HDZ-a.
(2) U nadzorni odbor ne smiju biti birani članovi tijela HDZ-a iste razine.
Nadzorni odbor
Članak 50.
(1) Nadzorni odbor HDZ-a nadzire zakonitost materijalno-financijskog poslovanja HDZ-a te vođenje ukupnog arhiva HDZ-a (zapisnici i sl.) i o tome podnosi izvješće za cijelo mandatno razdoblje Općem saboru, a za svaku godinu Središnjem odboru HDZ-a.
(2) Nadzorni odbor HDZ-a vlastan je nadzirati i materijalno-financijsko poslovanje svih ostalih organizacijskih oblika u
HDZ-u.
(3) Nadzorni odbor HDZ-a sastoji se od 5 do 7 članova.
(4) Predsjednika i članove Nadzornog odbora bira i razrješuje Opći sabor HDZ-a.
Nadzorni odbori organizacija HDZ-a
Članak 51.
(1) Općinske, područne, gradske i županijske organizacije, te organizacija HDZ-a za Grad Zagreb ustrojavaju svoj
nadzorni odbor.
(2) Nadzorni odbori organizacija HDZ-a nadziru materijalno-financijsko poslovanje svoje organizacije HDZ-a i vođenje
ukupnog arhiva organizacije (zapisnici i sl.) te o tome za svaku kalendarsku godinu podnose izvješće odboru
organizacije HDZ-a.
(3) Nadzorni se odbori sastoje od predsjednika i 2 do 4 člana.
(4) Članove nadzornog odbora bira izborna skupština odnosnih organizacija.

VI. ZASEBNI NAČIN ORGANIZIRANJA I DJELOVANJA U HDZ-u
Organizacija mladeži HDZ-a
Članak 52.
(1) U sastavu HDZ-a ustanovljena je zajednica mladeži HDZ-a kao zasebna organizacijska cjelina.
(2) Zajednica mladeži HDZ-a ima naziv Mladež HDZ-a, sa sjedištem u Zagrebu.
(3) Mladež HDZ-a djeluje u Hrvatskoj, a može se organizirati i u inozemstvu.
(4) Mladež HDZ-a može ustanovljivati podružnice kao oblike svojega djelovanja.
(5) Mladeži HDZ-a osigurava se zastupljenost u tijelima HDZ-a. Predsjednici organizacija Mladeži HDZ-a po položaju
ulaze u sastav vodstva organizacija HDZ-a iste razine.
(6) Konvencija Mladeži HDZ-a donosi pravilnik o djelovanju Mladeži HDZ-a, koji mora biti usklađen s ovim Statutom.
Klub zastupnika HDZ-a
Članak 53.
(1) Zastupnici, članovi HDZ-a u Hrvatskom saboru ustanovljuju Klub zastupnika HDZ-a.
(2) Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru u okviru Programa HDZ-a i odluka središnjih tijela HDZ-a zauzima
stajališta o prijedlozima zakona i drugih odluka iz djelokruga Hrvatskoga sabora.
(3) Klub zastupnika HDZ-a na prijedlog Predsjedništva HDZ-a utvrđuje i predlaže kandidate za predsjednike i
potpredsjednike saborskih tijela.
(4) Na prijedlog Predsjedništva HDZ-a Klub zastupnika bira i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Kluba.
(5) Predsjednik Kluba predstavlja i zastupa Klub zastupnika.
(6) Klub zastupnika donosi Poslovnik o svom radu.
Klubovi vijećnika HDZ-a
Članak 54.
(1) Vijećnici članovi HDZ-a ustanovljuju u skupštini jedinice lokalne samouprave klub vijećnika HDZ-a, koji donose
Poslovnik o radu.
(2) Članovi kluba vijećnika HDZ-a biraju između sebe predsjednika i tijela kluba.
Zajednice HDZ-a
Članak 55.
(1) Radi sveobuhvatnog razmatranja svih područja društvenog života, rješavanja specifičnih problema i promicanja
programa HDZ-a, u sastavu HDZ-a ustanovljuju se zajednice kao zasebne organizacijske cjeline:
a) Zajednica žena "Katarina Zrinski",
b) Zajednica sela "Stjepan Sulimanac",
c) Zajednica radnika i službenika "Andrija Hebrang",
d) Zajednica umirovljenika,
e) Akademska zajednica "Dr. Ante Starčević",
f) Zajednica obrtnika "Hrvatski radiša",
g) Zajednica branitelja - "Gojko Šušak",
h) Zajednica Klub utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman".
(2) Središnji odbor HDZ-a može donijeti odluku i o ustanovljavanju drugih zajednica kao zasebnih organizacijskih cjelina unutar HDZ-a.
(3) Pravilnik o ustroju i djelovanju Zajednica donosi Središnji odbor HDZ-a.
(4) Predsjednik Zajednice bira se na skupštini Zajednice sukladno Pravilniku o ustroju i djelovanju.

VII. NAČIN IZBORA I TRAJANJE MANDATA
Način izbora za tijela HDZ-a
Članak 56.
(1) Izbori za sva tijela i dužnosnike HDZ-a obavljaju se tajnim glasovanjem.
(2) Sva tijela HDZ-a po potrebi mogu dopuniti (kooptirati) broj svojih članova do najviše 1 izabranog broja u pravilu radi ravnomjerne teritorijalne zastupljenosti svih područja na kojem dotična organizacija HDZ-a djeluje, ili važnih političkih potreba nužnih za djelotvorno funkcioniranje pojedinog tijela stranke.
(3) Postupak izbora svih tijela i dužnosnika HDZ-a, osim onih utvrđenih Statutom HDZ-a, pobliže se uređuje Propisnikom koji donosi Nacionalno vijeće HDZ-a.
Trajanje mandata
Članak 57.
(1) Tijela i dužnosnici HDZ-a biraju se na vrijeme od četiri godine i to od idućeg mandatnog razdoblja.
(2) Tijela i dužnosnike HDZ-a može opozvati tijelo koje ih je izabralo i prije isteka mandata ukoliko ne izvršavaju
povjerene zadaće.
(3) U slučaju smrti, podnošenja ostavke ili prestanka članstva predsjednika temeljnog, općinskog, područnog,
gradskog, županijskog ili predsjednika HDZ-a grada Zagreba dotični odbor bira novog predsjednika tog tijela.
(4) U vrijeme trajanja mandata naknadno izabranog člana ubraja se i vrijeme člana umjesto kojeg je izabran.
(5) Prestankom mandata tijela HDZ-a prestaje i mandat njegovih članova.

VIII. PREDLAGANJE ZA IZBORE
Postupak predlaganja
Članak 58.
Postupak za predlaganje na državnim izborima te izborima za tijela lokalne uprave i samouprave provodi se sukladno
odredbama Statuta HDZ-a, a obvezatne upute donosi Predsjedništvo HDZ-a.

IX. FINANCIRANJE I SREDSTVA ZA RAD
Opća odredba
Članak 59.
(1) HDZ je politička stranka, a posluje kao neprofitna udruga čija sredstva služe isključivo ostvarivanju njezinih političkih ciljeva.
(2) Na prijedlog Predsjedništva HDZ-a, Središnji odbor donosi Financijski statut kojime se reguliraju sva pitanja vezana
uz stranačke financije.
(3) Financijsko poslovanje HDZ-a propisuje Predsjedništvo HDZ-a, uz uvjet da osigura zakonitost te javnost prikazivanja podrijetla i namjene sredstava tijekom svake kalendarske godine.
(4) Neposredne poslove glede financiranja i ostaloga financijskog poslovanja vodi rizničar HDZ-a koji sudjeluje u radu Predsjedništva HDZ-a.
Rizničar
Članak 60.
(1) Rizničar mora voditi brigu o redovnom ubiranju članarine, o pravovremenom donošenju proračuna te o pridržavanju istoga, o štedljivom upravljanju sredstvima.
(2) Sva prava i obveze rizničara preciznije se razrađuju Financijskim statutom HDZ-a.
Sredstva za rad
Članak 61.
(1) Prihodi HDZ-a jesu:
a) prihodi od članarine,
b) prihodi od darova i sličnih davanja,
c) prihodi ostvareni poslovanjem poduzeća kojih je HDZ vlasnikom,
d) prihodi namaknuti izdavaštvom i prodajom promidžbenog materijala,
e) prihodi od stranačkih priredbi,
f) prihodi od naknada iz državnoga proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave,
g) ostali prihodi.
Imovina HDZ-a u slučaju prestanka postojanja stranke
Članak 62.
(1) U slučaju prestanka postojanja HDZ-a, njegova imovina pripada Republici Hrvatskoj.

X. PRESTANAK HDZ-a

Prestanak HDZ-a vlastitom odlukom
Članak 63.
(1) HDZ prestaje postojati odlukom Općeg sabora HDZ-a.
(2) Odluka o prestajanju valjana je samo ako se donese većinom od 3/4 ukupnoga broja punopravnih članova Općeg
sabora.

XI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 64.
(1) Izbor sastava središnjih tijela za koja je nadležan Opći sabor izvršit će se na IX. Općem saboru HDZ-a.
(2) Ostala tijela stranke nastavit će raditi do kraja mandata.
(3) Odredba članka 57. stavak 1. primjenjuje se za naredno zasjedanje (IX) Općeg sabora HDZ-a.
(4) Mandat Općeg sabora HDZ-a, kao i skupština županijskih, gradskih, općinskih i temeljnih organizacija prestaje konstituiranjem dotičnih tijela u novom sazivu.
Postupanje u izvanrednim prilikama
Članak 65.
(1) U ratu ovlasti središnjih tijela preuzimaju Predsjednik i Predsjedništvo HDZ-a.
(2) Ovlasti prema odredbama stavka (1) traju najkasnije do dana prestanka rata, te se o svim odlukama moraju obavijestiti ona tijela iz čijeg su djelokruga odluke donesene.
Redakcija i izvorno tumačenje
Članak 66.
(1) Nacionalno vijeće je vlasno obaviti redakciju teksta Statuta prihvaćenog na Općem saboru.
(2) Ovaj su Statut vlasni izvorno tumačiti Opći sabor HDZ-a, a Nacionalno vijeće kada Opći sabor ne zasjeda.
Objavljivanje
Članak 67.
Ovaj Statut objavit će se u stranačkom glasilu.
Stupanje na snagu
Članak 68.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

dr. Ivo Sanader
predsjednik
Hrvatske demokratske zajednice

 

 Zakon o političkim strankama
Statut LIBRE - Stranke liberalnih demokrata
Statut Hrvatske stranke zelenih - Eko savez
Statut Južnohrvatske stranke
Statut Demokratske kneginečke stranke
Statut Hrvatske narodne stranke
Statut Stranke prava
Statut Demokratske socijalne unije - Snaga naroda
Statut Hrvatske pučke stranke
Statut Turopoljske demokratske stranke
Statut političke stranke Hrvatskih demokršćana
Statut Stranke hrvatskog preporoda
Statut političke stranke Hrvatski Republikanci
Statut Podravske stranke
Statut Nacionalne demokratske stranke
Statut Hrvatske stranke