Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 21. 1. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNa temelju članka 6. i 10. Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« br. 76/93, 111/96, 164/98) na osnivačkoj skupštini Stranke hrvatskog preporoda, održanoj u Splitu, dana 14. listopada 1999. godine donesen je


STATUT
STRANKE HRVATSKOG PREPORODA
I. OSNOVNE ODREDBE (CILJEVI I DJELOVANJE STRANKE)

Članak 1.
Stranka hrvatskog preporoda je demokratska, domoljubna, europski i svjetski orijentirana politička organizacija hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske.


Članak 2.
Cilj Stranke hrvatskog preporoda je gospodarski, moralni i svaki drugi prosperitet Republike Hrvatske i svih njezinih građana, očuvanje nezavisnosti i ugleda Republike Hrvatske kako u domovini tako i u inozemstvu, omogućavanje stranih ulaganja, poticanje proizvodnje, zapošljavanja, te zaštite i dostojanstva svih, a posebno socijalno ugroženih građana.

Način djelovanja stranke se očituje u svakodnevnom i sustavnom ostvarenju Programa stranke i političkih deklaracija stranke, javnim i međunarodnim djelovanjem putem glasila, tribina, skupova i na sve druge zakonom dopuštene načine.


II. NAZIV, SJEDIŠTE I ZNAK STRANKE

Članak 3.
Naziv stranke: Stranka hrvatskog preporoda

Skraćeni naziv stranke: SHP

Sjedište stranke: Split, Cesta mira 27

Stranka hrvatskog preporoda djeluje u Republici Hrvatskoj.


Članak 4.
Pečat stranke je okruglog pleterastog oblika kojem je u sredini tiskanim slovima ispisano »SHP«, iznad se nalazi djetelina s četiri lista, a ispod je ispisan u tri reda puni naziv stranke »STRANKA HRVATSKOG PREPORODA« i to: u prvom redu STRANKA, u drugom redu HRVATSKOG, i u trećem redu PREPORODA.

Znak stranke je okruglog pleterastog oblika. U sredini znaka su latinična slova »S«, »H«, »P«, a iznad slova nalazi se djetelina s četiri lista.

Ispod znaka ispisano je puno ime stranke »STRANKA HRVATSKOG PREPORODA«. I to u prvom redu STRANKA, u drugom redu HRVATSKOG, i u trećem redu PREPORODA.


Članak 5.
Rad Stranke hrvatskog preporoda je javan. Sa pojedinih zasjedanja stranačkih tijela može se odlukom tih tijela samo isključiti javnost (prilikom odlučivanja o prizivu u svezi stegovne odgovornosti članstva i sl.).

Svoja priopćenja stranka će objavljivati u jednom od dnevnih glasila ili će izdavati svoje stranačko glasilo.


Članak 6.
Stranka hrvatskog preporoda će surađivati sa srodnim strankama u domovini i u inozemstvu u skladu s odlukama središnjih tijela.


III. ČLANSTVO

Članak 7.
Redovitim članom Stranke hrvatskog preporoda može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba koja ima hrvatsko državljanstvo, prihvaća program, načela i Statut Stranke hrvatskog preporoda.

Pored redovnog članstva stranka može imati i počasne članove i to će biti osobe koje su posebno zaslužne za rad stranke o čemu donosi odluku Skupština stranke natpolovičnom većinom glasova.

Članom Stranke hrvatskog preporoda ne može biti građanin koji je u isto vrijeme član neke druge političke stranke.


Članak 8.
Osoba koja želi postati redovnim članom Stranke hrvatskog preporoda mora vlastoručno potpisati pristupnicu stranci. Član stranke upisuje se u registar članova stranke o čemu odluku donosi predsjednik stranke.

Član stranke ima pravo sudjelovanja u političkom oblikovanju stranke, sudjelovati u svim raspravama, davati prijedloge i odlučivati u svezi s tim.

Član stranke ima pravo birati i biti biran u stranačka tijela.

Dužnost članova stranke je da promiču načela i odredbe političke i programske deklaracije stranke, te da na svaki način zastupaju interese stranke i pridržavaju se načela i Statuta stranke, kao i da plaćaju članarinu.


Članak 9.
Članstvo u stranci prestaje:

a) smrću člana

b) istupanjem iz stranke

c) isključenjem iz stranke.

Prestanak članstva upisuje se u registar redovnih članova stranke.


IV. USTROJSTVO STRANKE HRVATSKOG PREPORODA

A) SKUPŠTINA STRANKE

Članak 10.
Najviše tijelo Stranke hrvatskog preporoda je Skupština stranke.

Skupštinu stranke čine svi redovni članovi.

Izaslanici za Skupštinu stranke određuju se na način da svaka podružnica (gradska ili općinska) na svakih 20 članova daje jednog izaslanika za Skupštinu stranke.

Svi članovi županijskih vijeća po položaju su izaslanici za Skupštinu stranke, kao i svi članovi Glavnog odbora, te Nadzornog odbora stranke.

Skupština može odlučivati ukoliko je nazočna natpolovična većina izaslanika.

Broj izaslanika prije održavanja Skupštine utvrđuje Glavni odbor stranke.

Svoje odluke Skupština donosi većinom nazočnih članova.


Članak 11.
Skupština Stranke hrvatskog preporoda odlučuje o:

- donošenju Statuta stranke, njegovim izmjenama i dopunama

- usvaja programske i izborne deklaracije stranke

- bira i razrješava predsjednika stranke

- bira i razrješava prvog i ostale dopredsjednike stranke (ukupno pet)

- bira i razrješava članove Glavnog odbora stranke

- bira i razrješava članove Nadzornog odbora stranke

- donosi odluku o prestanku postojanja stranke

- odlučuje o financijskim pitanjima stranke, donosi završni račun

- odlučuje o izboru počasnih članova stranke.

Broj dopredsjednika Stranke hrvatskog preporoda je pet, s tim da Glavni odbor Stranke može povećati broj dopredsjednika vodeći računa o povećanju broja članova.


Članak 12.
Skupština stranke se redovito saziva svake dvije godine, s time da se pored redovitih mogu održavati i izvanredne skupštine stranke.

Sjednice Skupštine stranke saziva predsjednik stranke. Predsjednik stranke dužan je sazvati Skupštinu i na zahtjev najmanje jedne polovine članova Glavnog odbora. Ukoliko predsjednik ne sazove skupštinu stranke u roku od 30 dana od uredno predanog zahtjeva, moći će je sazvati gore navedeni predlagač.


B) GLAVNI ODBOR STRANKE

Članak 13.
Najviše tijelo stranke između dvije skupštine čini Glavni odbor stranke.

Glavni odbor stranke čine:

- predsjednik stranke

- dopredsjednici stranke (pet dopredsjednika)

- glavni tajnik

- rizničar

- ostali izabrani članovi Glavnog odbora (sedam članova).

Predsjednik stranke je po položaju i predsjednik Glavnog odbora stranke.

Glavni odbor sastaje se najmanje jednom tromjesečno.

Glavni odbor odlučuje o svim pitanjima u svezi ciljeva i načina odlučivanja Stranke hrvatskog preporoda, predlaže Skupštini stranke donošenje odluka o izboru članova, svim kandidatima, te svim drugim pitanjima bitnim za funkcioniranje stranke, a posebice o:

- ostvarivanju Programa stranke

- ostvarivanju načela i ciljeva stranke

- primjeni Statuta stranke i svih drugih stranačkih akata

- predlaže promjene Programa stranke

- predlaže promjene Statuta

- predlaže sazivanje izvanredne Skupštine stranke

- donosi provedbene odluke o svezi ustrojstva županijskih vijeća i podružnice stranke.


Članak 14.
Glavni odbor stranke odlučuje na sjednicama kojima mora biti nazočna natpolovična većina članova odbora (osam članova odbora). Glavni odbor radi prema svom Poslovniku. Odluke se donose većinom nazočnih članova odbora.

Pojedini članovi Glavnog odbora stranke mogu se opozvati i prije isteka roka na koji ih je izabrala Skupština stranke.

Članovi Glavnog odbora se mogu opozvati ukoliko djeluju protivno Statutu i Programu stranke, ukoliko pristupe nekoj drugoj političkoj stranci ili štete ugledu stranke.

Prijedlog za opoziv članova Glavnog odbora može podnijeti predsjednik stranke, a prijedlog za opoziv predsjednika Glavnog odbora najmanje polovina članova Glavnog odbora.

Ukoliko se na Skupštini usvoji opoziv predsjednika Glavnog odbora automatski se smatra da su opozvani i svi drugi članovi Glavnog odbora, tako da se treba provesti ponovni izbor svih članova odbora.

Ukoliko se na Skupštini usvoji odluka o opozivu bilo kojeg drugog člana Glavnog odbora, na njegovo se mjesto bira drugi član, a kojem će onda mandat isteći kada ističe i svim ostalim članovima Glavnog odbora, a koji su ranije izabrani.


C) PREDSJEDNIK STRANKE

Članak 15.
Predsjednik Stranke hrvatskog preporoda predstavlja i zastupa Stranku hrvatskog preporoda, a bira ga i razrješava Skupština Stranke hrvatskog preporoda, uz njegovu odgovornost za svoj rad Skupštini stranke. Osim toga, predsjednik je dužan osigurati redovit rad i djelovanje stranke i svih stranačkih tijela.

Predsjednik Stranke hrvatskog preporoda ima ovlast suspendirati iz članstva bilo kojeg člana stranke, a može ga isključiti iz stranke posebice zbog:

- težeg kršenja odredbi Statuta i Programske deklaracije stranke

- težeg odstupanja od načela i ciljeva stranke

- ostalih razloga sukladno Statutu stranke.

Protiv ove odluke može se uputiti priziv Glavnom odboru stranke u roku od petnaest dana, koji je dužan u daljnjem roku od petnaest dana donijeti svoju odluku koja je u tom slučaju konačna.

Predsjednika u odsutnosti zamjenjuje prvi dopredsjednik stranke, ali samo u slučaju njegove spriječenosti ili izočnosti.


D) PREDSJEDNIŠTVO STRANKE

Članak 16.
Predsjedništvo stranke čine predsjednik, dopredsjednici, glavni tajnik i rizničar stranke, tj. ukupno osam članova.

Predsjedništvo stranke odlučuje o svim tekućim pitanjima dok se ne sastane Glavni odbor stranke. Predsjedništvo stranke pravovaljano odlučuje ukoliko je nazočno najmanje pet članova predsjedništva, a odluke se donose natpolovičnim brojem glasova nazočnih članova Predsjedništva na sjednici.

Predsjedništvo raspravlja o tekućim pitanjima (o iznosima i prikupljanju članarine, izdacima stranke, kupnji opreme, inventara i sl.) te odlučuje o svim pitanjima koja nisu u nadležnosti nekih drugih nadležnih stranačkih tijela.

Predsjedništvo je dužno Glavnom odboru stranke redovno dostavljati izvješća o svom radu i tražiti suglasnost za donošenje određenih političkih odluka, odnosno za već donesene odluke. Predsjedništvo radi u skladu s Poslovnikom o svom radu.


E) NADZORNI ODBOR

Članak 17.
Nadzorni odbor stranke sastoji se od pet članova koji između sebe biraju predsjednika. Članove Nadzornog odbora bira Skupština stranke na vrijeme od dvije godine. Nadzorni odbor prati financijsko poslovanje stranke i sve druge poslovne knjige, te kontrolira zakonitost rada stranke, u skladu s Pravilnikom o svom radu. Svoja izvješća daje Skupštini stranke, a između dvije Skupštine Glavnom odboru stranke. Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ukoliko je nazočna natpolovična većina članova, a odluke se donose većinom glasova prisutnih.


PODRUŽNICE I ŽUPANIJSKA VIJEĆA

Članak 18.
Podružnica je temeljna jedinica Stranke hrvatskog preporoda.

Podružnicu čine svi članovi stranke koji žive u jednom gradu ili općini kao osnovnoj upravnoj jedinici (gradske odnosno općinske podružnice).

Na nivou županija osnivaju se županijska vijeća stranke, a sve u skladu s teritorijalnom podjelom Republike Hrvatske.

Provedbom upute o ustrojstvu i radu podružnica i tijelima podružnica, kao i županijskih vijeća, odluku će donijeti Glavni odbor, nakon što se počnu ustrojavati podružnice i županijska vijeća stranke.


V. IZBOR TIJELA STRANKE HRVATSKOG PREPORODA

Članak 19.
Sva tijela stranke biraju se na rok od dvije godine, a svi izbori se provode tajnim glasovanjem. Kandidat koji dobije najviše glasova nazočnih, izabran je u tijelo stranke.


VI. MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE STRANKE

Članak 20.
Stranka hrvatskog preporoda, kao neprofitabilna politička stranka, ostvaruje svoje prihode od članarine, darova, legata, dragovoljnih priloga, organiziranjem priredbi iz proračunskih sredstava u skladu sa zakonom i drugim dopuštenim izvorima u skladu sa zakonom.


VII. PRESTANAK POSTOJANJA STRANKE

Članak 21.
Stranka hrvatskog preporoda prestaje postojati u slučajevima iz članka 23. Zakona o političkim strankama, te ukoliko takvu odluku donese Skupština stranke.

U tom slučaju sva imovina stranke će se unovčiti, a prihod uplatiti u dobrotvorne svrhe.


VIII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 22.
Autentično tumačenje ovog Statuta daje Skupština stranke, odnosno Glavni odbor između dva zasjedanja Skupštine.


Članak 23.
Ovaj Statut objavit će se u »Narodnim novinama«, službenom listu Republike Hrvatske.

Statut stupa na snagu danom donošenja na Skupštini stranke.

Split, 14. listopada 1999.


Predsjednik Radnog predsjedništva
Osnivačke skupštine
Petar Bogdan, v. r.
Božidar Maslov, v. r.

 

 Zakon o političkim strankama
Statut LIBRE - Stranke liberalnih demokrata
Statut Hrvatske stranke zelenih - Eko savez
Statut Južnohrvatske stranke
Statut Demokratske kneginečke stranke
Statut Hrvatske narodne stranke
Statut Hrvatske demokratske zajednice
Statut Stranke prava
Statut Demokratske socijalne unije - Snaga naroda
Statut Hrvatske pučke stranke
Statut Turopoljske demokratske stranke
Statut političke stranke Hrvatskih demokršćana
Statut političke stranke Hrvatski Republikanci
Statut Podravske stranke
Statut Nacionalne demokratske stranke
Statut Hrvatske stranke

 

 

POSLOVNI FORUM u izboru za najbolje web stranice