POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje, povećati prodaju? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla? Provjerite ponudu naših marketing usluga. Izrada web stranica, cijena vrlo povoljna.
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA, POVOLJNO I KVALITETNO
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI SABOR

2017

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

Proglašavam Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/45
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 19. srpnja 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.


Ovim se Zakonom uređuje sustav obveznoga zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, nositelj obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, opseg prava na zdravstvenu zaštitu i druga prava osoba osiguranih po toj osnovi, uvjeti i način njihova ostvarivanja i financiranja, kao i prava i obveze nositelja obveznoga zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, uključujući i prava i obveze ugovornih subjekata nositelja obveznoga zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu.
Obveznim zdravstvenim osiguranjem zaštite zdravlja na radu osobama osiguranim prema ovome Zakonu osiguravaju se prava utvrđena ovim Zakonom na načelima uzajamnosti i solidarnosti.

Članak 2.

Obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu (u daljnjem tekstu: Zavod).

Članak 3.

Prava koja pripadaju osobama osiguranim prema ovome Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ne mogu se prenositi na druge osobe niti nasljeđivati.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, nasljeđivati se mogu prava na novčana primanja koja su dospjela za isplatu, a ostala su neisplaćena zbog smrti osiguranika.

Članak 4.

Obveznim zdravstvenim osiguranjem zaštite zdravlja na radu osiguravaju se:
1. mjere za sprečavanje ozljeda na radu te mjere za sprečavanje i otkrivanje profesionalnih bolesti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i pravilnicima donesenim na temelju toga Zakona (u daljnjem tekstu: specifična zdravstvena zaštita radnika),
2. prava za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti.

II. SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA RADNIKA

Članak 5.

Specifična zdravstvena zaštita radnika obuhvaća:
1. liječničke preglede i dijagnostičke postupke radi utvrđivanja radne sposobnosti,
2. praćenje zdravstvenog stanja radnika,
3. preventivne preglede radnika s obzirom na spol, dob i uvjete rada te pojavu profesionalne bolesti i ozljede na radu,
4. davanje savjeta o zdravlju, sigurnosti, organizaciji rada i zaštitnim sredstvima,
5. organiziranje pružanja prve pomoći i hitnih medicinskih intervencija na mjestu rada,
6. praćenje i analizu pobola s osnove ozljeda na radu i profesionalnih bolesti,
7. stalnu skrb o boljoj prilagođenosti rada, uključujući vrijeme, način i uvjete rada,
8. sudjelovanje u obavješćivanju, stručnom osposobljavanju i obrazovanju iz zaštite zdravlja na radu, sigurnosti na radu i organizacije rada,
9. ocjenjivanje uvjeta rada na pojedinom radnom mjestu radi zaštite radnika od ozljeda na radu i profesionalnih bolesti u vezi s radom,
10. promociju zdravlja i zdravstveno prosvjećivanje,
11. sudjelovanje u mjerama profesionalne rehabilitacije radnika,
12. provođenje dijagnostičkih postupaka radi utvrđivanja profesionalnih bolesti.
Specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika iz stavka 1. ovoga članka provode zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada te specijalisti medicine rada u privatnoj praksi s kojima Zavod sklapa ugovor o provođenju zdravstvene zaštite iz članka 12. ovoga Zakona.
Sredstva za specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava doprinosa za zaštitu zdrav­lja na radu sukladno posebnome zakonu.
Standarde i normative zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu za svaku kalendarsku godinu donosi Upravno vijeće Zavoda uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog zavoda za medicinu rada i suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.

III. OZLJEDA NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

1. Ozljeda na radu

Članak 6.

Ozljedom na radu prema ovome Zakonu smatra se:
1. ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem te ozljeda prouzročena naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma, ako je uzročno vezana uz obavljanje poslova, odnosno djelatnosti na osnovi koje je ozlijeđena osoba osigurana,
2. bolest koja je nastala izravno i isključivo kao posljedica nesretnog slučaja ili više sile za vrijeme rada, odnosno obavljanja djelatnosti ili u vezi s obavljanjem te djelatnosti na osnovi koje je osigurana osoba osigurana,
3. ozljeda nastala na način iz točke 1. ovoga članka koju osigurana osoba zadobije na redovitom putu od stana do mjesta rada i obratno te na putu poduzetom radi stupanja na posao koji joj je osiguran, odnosno na posao na osnovi kojeg je osigurana,
4. ozljeda nastala na način iz točke 1. ovoga članka koju osiguranik zadobije u vezi s korištenjem prava na zdravstvenu zaštitu prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju i prava na profesionalnu rehabilitaciju prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju,
5. ozljeda, odnosno bolest iz točke 1. i 2. ovoga članka koja nastane kod osobe osigurane sukladno članku 9. ovoga Zakona,
6. ozljeda nastala na način iz točke 1. ovoga članka koju osigurana osoba zadobije u vezi s prethodnim utvrđivanjem zdravstvene sposobnosti kada je to prema zakonu obvezno prigodom zasnivanja radnog odnosa.

2. Profesionalne bolesti

Članak 7.

Profesionalne bolesti prema ovome Zakonu su bolesti izazvane dužim neposrednim utjecajem procesa rada i uvjeta rada na određenim poslovima.
Lista profesionalnih bolesti i poslova na kojima se te bolesti javljaju i uvjeti pod kojima se smatraju profesionalnim bolestima utvrđuju se posebnim zakonom.

IV. OSIGURANE OSOBE

Članak 8.

Obveznim zdravstvenim osiguranjem zaštite zdravlja na radu obvezno su zdravstveno osigurani sljedeći osiguranici:
1. osobe u radnom odnosu kod domaćeg ili stranog poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
2. osobe koje su izabrane ili imenovane na stalne dužnosti u određenim tijelima državne vlasti, odnosno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
3. osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj zaposlene u inozemstvu kod stranog poslodavca koje nemaju zdravstveno osiguranje stranog nositelja zdravstvenog osiguranja, odnosno koje nisu obvezno osigurane prema inozemnim propisima na način kako je to određeno međunarodnim ugovorom o socijalnom osiguranju,
4. članovi uprave trgovačkih društava ako nisu zdravstveno osigurani po drugoj osnovi,
5. osobe koje se nakon završenog obrazovanja stručno osposobljavaju bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Zakonu o radu,
6. osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost; osobe koje samostalno u obliku zanimanja obav­ljaju profesionalnu djelatnost te osobe koje u Republici Hrvatskoj obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili glavno zanimanje i koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit,
7. svećenici i drugi vjerski službenici vjerske zajednice koja je upisana u evidenciju vjerskih zajednica koju vodi nadležno državno tijelo,
8. osobe koje pružaju njegu i pomoć hrvatskom ratnom vojnom invalidu Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. grupe,
9. osobe koje je pravna ili fizička osoba prije stupanja u radni odnos uputila kao svoje stipendiste na praktičan rad u drugu pravnu osobu ili kod fizičke osobe radi stručnog osposobljavanja ili usavršavanja, dok traje praktičan rad.
Pod radnim odnosom sukladno stavku 1. točki 1. ovoga članka podrazumijeva se odnos poslodavca i radnika prema propisima o radu i drugim propisima koji uređuju pitanja zapošljavanja.

Članak 9.

Pored osiguranika iz članka 8. ovoga Zakona obvezno su zdravstveno osigurani za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti:
1. učenici i studenti na redovitom školovanju za vrijeme praktične nastave, za vrijeme stručne prakse, stručnih putovanja, odnosno za vrijeme rada putem posrednika pri zapošljavanju učenika i studenata,
2. osobe na stručnom osposobljavanju ili prekvalifikaciji koje organizira Hrvatski zavod za zapošljavanje,
3. djeca i mladež sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu u pravnoj osobi za osposobljavanje,
4. osobe koje pomažu redarstvenim službama u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti,
5. osobe koje sudjeluju u akcijama spašavanja ili u zaštiti i spašavanju u slučaju prirodnih i drugih nepogoda,
6. osobe koje na poziv državnih i drugih ovlaštenih tijela obav­ljaju dužnosti u interesu Republike Hrvatske,
7. športaši, treneri ili organizatori u sklopu organizirane amaterske športske aktivnosti,
8. osobe koje kao pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja ili ronioci obavljaju zadatke spašavanja života ili otklanjanja, odnosno sprečavanja opasnosti koje neposredno ugrožavaju život ili imovinu građana,
9. osobe koje kao članovi terenskih sastava sudjeluju u spašavanju i zdravstvenoj zaštiti u prirodnim i drugim nepogodama i nesrećama (poplave, potresi i sl.),
10. osobe na odsluženju vojnog roka (ročnici), obveznici civilne službe (civilni obveznici) te pričuvnici za vrijeme obavljanja službe u Oružanim snagama Republike Hrvatske,
11. osobe koje sudjeluju u organiziranim javnim radovima u Republici Hrvatskoj,
12. osobe koje ispunjavaju obvezu sudjelovanja u civilnoj zaštiti ili obvezu sudjelovanja u službi motrenja i obavješćivanja,
13. osobe koje kao članovi operativnih sastava dobrovoljnih vatrogasnih organizacija obavljaju zadatke gašenja požara, zaštite i spašavanja u slučaju drugih nepogoda, osiguravanja mjesta gdje postoji požarna opasnost, educiranja građana u protupožarnoj zaštiti, a na javnim priredbama obavljaju zadatke u sklopu javnih nastupa i demonstracija s prikazom vježbi.
Pravne i fizičke osobe, odnosno tijela državne vlasti obvezne su osigurati na zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti osobe iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

Za prava na zdravstvenu zaštitu iz članka 12. ovoga Zakona za slučaj profesionalne bolesti u statusu osigurane osobe osigurani su i umirovljenici te nezaposlene osobe koje su bile profesionalno izložene fibrogenim prašinama ili karcinogenima ako su bile zaposlene kod pravnih ili fizičkih osoba s registriranom djelatnošću u Republici Hrvatskoj.
Pored osoba iz stavka 1. ovoga članka za prava na zdravstvenu zaštitu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti osigurani su i umirovljenici te nezaposlene osobe kojima je bolest, odnosno ozljeda neposredna posljedica priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.
Sredstva za zdravstvenu zaštitu osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava doprinosa za zaštitu zdravlja na radu sukladno posebnome zakonu.

V. PRAVA ZA SLUČAJ OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

Članak 11.

Prava koja se na temelju ovoga Zakona ostvaruju za slučaj ozljede na radu ili profesionalne bolesti su:
1. pravo na zdravstvenu zaštitu,
2. pravo na novčane naknade.

1. Pravo na zdravstvenu zaštitu

Članak 12.

Pravo na zdravstvenu zaštitu iz članka 11. točke 1. ovoga Zakona obuhvaća pravo na:
1. primarnu zdravstvenu zaštitu,
2. specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu,
3. bolničku zdravstvenu zaštitu,
4. pravo na korištenje lijekova,
5. pravo na stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjestke,
6. pravo na ortopedska i druga pomagala.
Zavod je obvezan osobama osiguranim sukladno članku 8., 9. i 10. ovoga Zakona osigurati, u slučaju profesionalne bolesti i ozljede na radu, zdravstvenu zaštitu iz stavka 1. ovoga članka najmanje u standardu koji se osigurava osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju i propisima donesenim na temelju toga Zakona te je obvezan u cijelosti snositi troškove te zdravstvene zaštite.
Zdravstvenu zaštitu iz stavka 1. točke 1. do 5. ovoga članka osigurane osobe ostvaruju u zdravstvenim ustanovama i trgovačkim društvima koja u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada te kod specijalista medicine rada u privatnoj praksi, kao i u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima i kod zdravstvenih radnika privatne prakse uključenim u osnovnu mrežu zdravstvene djelatnosti s kojima je Zavod sklopio ugovor o provođenju zdravstvene zaštite.
Osigurana osoba zdravstvenu zaštitu iz stavka 1. točke 6. ovoga članka ostvaruje kod isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala s kojima je Zavod sklopio ugovor o isporuci ortopedskih i drugih pomagala.
Ugovor o provođenju zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima i kod zdravstvenih radnika privatne prakse uključenim u osnovnu mrežu zdravstvene djelatnosti Zavod može sklopiti samo za kapacitete izvan ugovorenih kapaciteta s Hrvatskim zavodom za obvezno zdravstveno osiguranje.
Uvjete i način ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, postupak i uvjete sklapanja ugovora s ugovornim subjektima iz stavka 3. i 4. ovoga članka te obrasce uputnica, recepata i drugih isprava na temelju kojih se ostvaruje zdravstvena zaštita iz stavka 1. ovoga članka propisat će općim aktom Zavod uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.
Općim aktom iz stavka 6. ovoga članka određuje se i potreban broj zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada te specijalista medicine rada u privatnoj praksi s kojima Zavod sklapa ugovor o provođenju zdravstvene zaštite (mreža ugovornih subjekata medicine rada).

2. Pravo na novčane naknade

Članak 13.

Pravo na novčane naknade iz članka 11. točke 2. ovoga Zakona obuhvaća pravo na:
1. naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad uzrokovane ozljedom na radu, odnosno profesionalnom bolešću,
2. naknadu troškova prijevoza u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz članka 12. ovoga Zakona,
3. naknadu pogrebnih troškova u slučaju smrti osigurane osobe ako je smrt neposredna posljedica priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.
Pravo na naknadu plaće iz stavka 1. točke 1. ovoga članka ostvaruju osiguranici iz članka 8. točke 1. do 4. i točke 6. do 8. ovoga Zakona, a pravo na naknadu troškova prijevoza i naknadu pogrebnih troškova iz stavka 1. točke 2. i 3. ostvaruju osigurane osobe iz članka 8., 9. i 10. ovoga Zakona.

2.1. Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad

Članak 14.

Pravo na naknadu plaće pripada osiguranicima iz članka 8. točke 1. do 4. i točke 6. do 8. ovoga Zakona od prvog dana privremene nesposobnosti za rad uzrokovane ozljedom na radu, odnosno profesionalnom bolešću.
Naknadu plaće iz stavka 1. ovoga članka obračunava i isplaćuje pravna, odnosno fizička osoba, s time da je Zavod obvezan vratiti isplaćenu naknadu u roku od 45 dana od dana primitka zahtjeva za povrat.

Članak 15.

Naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad uzrokovane ozljedom na radu i profesionalnom bolešću ne može iznositi manje od 100% od osnovice za naknadu plaće utvrđene sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju i propisima donesenim na temelju toga Zakona.

Članak 16.

Privremenu nesposobnost osiguranika za rad uzrokovanu ozljedom na radu, odnosno profesionalnom bolešću utvrđuje doktor specijalist medicine rada u zdravstvenoj ustanovi, odnosno trgovačkom društvu koje u svom sastavu ima djelatnost medicine rada ili specijalist medicine rada u privatnoj praksi, odnosno liječničko povjerenstvo Hrvatskog zavoda za medicinu rada, sukladno općem aktu koji donosi Zavod uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.
Nadzor nad ostvarivanjem prava s osnove privremene nesposobnosti za rad sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja Zavod.
Poslodavac osiguranika može zahtijevati od Zavoda kontrolu opravdanosti korištenja prava s osnove privremene nesposobnosti za rad osiguranika.
O utvrđenoj privremenoj nesposobnosti osiguranika kao i o prestanku privremene nesposobnosti osiguranika za rad doktor specijalist medicine rada iz stavka 1. ovoga članka obvezno u roku od 3 dana dostavlja obavijest izabranom doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite osiguranika sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Članak 17.

Osiguranik ima pravo u roku od 8 dana staviti prigovor na ocjenu specijalista medicine rada iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona o privremenoj nesposobnosti za rad liječničkom povjerenstvu Hrvatskog zavoda za medicinu rada.
Osiguraniku nezadovoljnom ocjenom, nalazom i mišljenjem liječničkog povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka Zavod će izdati rješenje u upravnom postupku.
Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
Pokretanje upravnog spora iz stavka 3. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 18.

Osiguranik ima pravo na naknadu plaće po osnovi ozljede na radu i profesionalne bolesti sve dok doktor specijalist medicine rada iz članka 16. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno liječničko povjerenstvo Hrvatskog zavoda za medicinu rada ne utvrde da je sposoban za rad ili dok nije konačnim rješenjem nadležnog tijela mirovinskog osiguranja utvrđena invalidnost osiguranika.
Ako privremena nesposobnost za rad traje neprekidno 6 mjeseci zbog iste ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti, doktor specijalist medicine rada obvezan je obraditi osiguranika za upućivanje na ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti te sa svom propisanom dokumentacijom uputiti osiguranika nadležnom tijelu mirovinskog osiguranja koje donosi ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga doktora specijalista medicine rada.
Obrada osiguranika za upućivanje na ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti tereti sredstva Zavoda samo u slučajevima kada je doktor specijalist medicine rada uputio osiguranika u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, odnosno po prijedlogu liječničkog povjerenstva Hrvatskog zavoda za medicinu rada.

Članak 19.

Osiguraniku kojem je za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad uzrokovane ozljedom na radu, odnosno profesionalnom bolešću prestao radni odnos, odnosno obavljanje djelatnosti osobnim radom, pripada naknada plaće i nakon prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti osobnim radom pod uvjetima utvrđenim člankom 18. ovoga Zakona.

Članak 20.

Osiguraniku pripada pravo na naknadu plaće i dok se nalazi u pritvoru, pod uvjetima i na način propisanim ovim Zakonom i općim aktom Zavoda.

Članak 21.

Osiguranik nema pravo na naknadu plaće ako:
– je svjesno prouzročio privremenu nesposobnost za rad,
– namjerno sprječava ozdravljenje, odnosno osposobljavanje,
– radi za vrijeme privremene nesposobnosti za rad,
– se bez opravdanog razloga ne odazove na poziv za liječnički pregled doktora specijalista medicine rada, odnosno liječničkog povjerenstva Hrvatskog zavoda za medicinu rada,
– doktor specijalist medicine rada, tijelo Zavoda ovlašteno za kontrolu privremene nesposobnosti za rad, odnosno liječničko povjerenstvo Hrvatskog zavoda za medicinu rada utvrdi da se ne pridržava uputa za liječenje, odnosno bez suglasnosti doktora specijalista medicine rada otputuje iz mjesta prebivališta.
U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka osiguranik nema pravo na naknadu plaće od dana nastanka tih slučajeva do dana njihova prestanka, odnosno prestanka posljedica njima uzrokovanih.

Članak 22.

Provedbene propise o načinu ostvarivanja prava na naknadu plaće za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za rad uzrokovane ozljedom na radu, odnosno profesionalnom bolešću te uvjete i način utvrđivanja privremene nesposobnosti za rad uzrokovane ozljedom na radu i profesionalnom bolešću kao i postupak utvrđivanja radne sposobnosti i invalidnosti donijet će Zavod uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.

2.2. Pravo na naknadu troškova prijevoza

Članak 23.

Pravo na naknadu troškova prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti ostvaruje se najmanje u visini naknade troškova prijevoza sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju.
Uvjete i način ostvarivanja prava na naknadu troškova prijevoza iz stavka 1. ovoga članka propisat, će uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, općim aktom Zavod.

2.3. Prava po prestanku radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti osobnim radom

Članak 24.

Osiguranik iz članka 8. točke 1. do 4 i točke 6. do 8. ovoga Zakona koji se ozlijedio na radu ili obolio od profesionalne bolesti, uz pravo na naknadu plaće iz članka 19. ovoga Zakona ostvaruje i pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na troškove prijevoza u vezi s korištenjem te zdravstvene zaštite zbog ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti i u slučaju prestanka radnog odnosa, odnosno obavljanja djelatnosti osobnim radom.
Pravo na naknadu plaće osiguranik iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje sve dok ponovno nije radno sposoban, odnosno do konačne ocjene radne sposobnosti ili invalidnosti.

2.4. Pravo na naknadu pogrebnih troškova

Članak 25.

U slučaju smrti osigurane osobe iz članka 8., 9. i 10. ovoga Zakona osigurava se pravo na naknadu pogrebnih troškova iz članka 13. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona ako je smrt osigurane osobe neposredna posljedica priznate ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.
Opći akt o visini, uvjetima i načinu ostvarivanja prava na naknadu pogrebnih troškova donijet će Zavod.

VI. POKRETANJE POSTUPKA UTVRĐIVANJA I PRIZNAVANJA OZLJEDE NA RADU, ODNOSNO PROFESIONALNE BOLESTI

Članak 26.

Prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti osigurane osobe iz članka 8., 9. i 10. ovoga Zakona ostvaruju nakon prethodno provedenog postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti od strane Zavoda.
Postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti pokreće pravna ili fizička osoba, tijelo držav­ne vlasti iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona, odnosno osoba koja samostalno osobnim radom obavlja djelatnost podnošenjem prijave Zavodu o ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti u roku iz članka 27. ovoga Zakona. Obrazac prijave općim aktom propisuje Zavod.
Primjerak prijave iz stavka 2. ovoga članka u roku iz članka 27. ovoga Zakona obvezno se podnosi i Hrvatskom zavodu za obvezno zdravstveno osiguranje, Hrvatskom zavodu za medicinu rada i dok­toru primarne zdravstvene zaštite osiguranika izabranom sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju.
Podnošenje prijave iz stavka 2. ovoga članka od strane pravne ili fizičke osobe, odnosno tijela državne vlasti iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona ima pravo zahtijevati i ozlijeđena ili oboljela osigurana osoba kojoj se prema ovome Zakonu osiguravaju prava za slučaj ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.
Ako pravna ili fizička osoba, odnosno tijelo državne vlasti iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona ne postupi prema stavku 2. i 4. ovoga članka, Zavod je obvezan na pisani zahtjev osigurane osobe, odnosno člana obitelji u slučaju smrti osigurane osobe provesti postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti.

Članak 27.

Prijava o ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti podnosi se:
– za slučaj ozljede na radu – u roku od 8 dana od dana nastanka ozljede na radu,
– za profesionalnu bolest – u roku od 8 dana od dana kada je osigurana osoba primila ispravu zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje u svom sastavu ima djelatnost medicine rada ili od privatne ordinacije medicine rada kojom joj je dijagnosticirana profesionalna bolest.

Članak 28.

Osigurana osoba za koju Zavodu nije podnesena prijava o ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti u roku od tri godine od isteka rokova iz članka 27. ovoga Zakona, gubi pravo na pokretanje postupka utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti od strane Zavoda.

Članak 29.

O priznatoj ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti Zavod je obvezan u roku od 8 dana obavijestiti Hrvatski zavod za obvezno zdravstveno osiguranje, izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite osigurane osobe sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, Hrvatski zavod za medicinu rada, Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat – Inspekciju rada.

Članak 30.

Provedbene propise o utvrđivanju i priznavanju ozljede na radu, odnosno profesionalne bolesti uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo donijet će Zavod.

Članak 31.

Stručni nadzor nad zdravstvenim ustanovama, odnosno trgovačkim društvima koje u svom sastavu imaju djelatnost medicine rada i privatnim ordinacijama medicine rada u postupku ocjenjivanja profesionalne bolesti, odnosno zdravstvene sposobnosti osiguranika sukladno posebnim propisima provodi Hrvatski zavod za medicinu rada.

VII. FINANCIRANJE OBVEZNOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

1. Izvori sredstava

Članak 32.

Prihodi obveznoga zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu su:
1. doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za zaštitu zdrav­lja na radu sukladno posebnom zakonu,
2. prihodi iz državnog proračuna,
3. prihodi od dividendi, kamata i drugi prihodi.

Članak 33.

Izdaci obveznoga zdravstvenog osiguranja za zaštitu zdravlja na radu obuhvaćaju izdatke za:
1. specifičnu zdravstvenu zaštitu,
2. zdravstvenu zaštitu iz članka 12. ovoga Zakona,
3. naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad uzrokovane ozljedom na radu, odnosno profesionalnom bolešću,
4. naknade troškova prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite iz točke 2. ovoga članka,
5. naknadu pogrebnih troškova iz članka 13. stavka 1. točke 3. ovoga Zakona,
6. provedbu obveznoga zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu,
7. rad tijela upravljanja Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu,
8. ostale izdatke.

Članak 34.

Osnovice, stope doprinosa, način obračuna i plaćanja doprinosa, rokovi plaćanja, obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa te druga pitanja u vezi s plaćanjem doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu uređuju se posebnim zakonom.

Članak 35.

Ako izdaci za ozljede na radu i profesionalne bolesti pojedinog obveznika uplate doprinosa u prethodnoj kalendarskoj godini prelaze prosječnu visinu troškova po osiguraniku, propisanih za granu djelatnosti u koju je razvrstan, Zavod tom obvezniku doprinosa utvrđuje za naredno razdoblje od 12 mjeseci s početkom od 1. travnja tekuće godine do 50% veću stopu doprinosa u skladu s mjerilima utvrđenim općim aktom koji donosi Zavod uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo.
Obvezniku uplate doprinosa kojem izdaci za ozljede na radu i profesionalne bolesti u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelaze 50% prosječne visine troškova po osiguraniku, propisanih za njegovu granu djelatnosti, Zavod utvrđuje za iduće razdoblje od 12 mjeseci s početkom od 1. travnja tekuće godine do 25% manju stopu doprinosa u skladu s općim aktom iz stavka 1. ovoga članka.
Obvezu plaćanja povećanoga, odnosno smanjenog doprinosa iz stavka 1. i 2. ovoga članka za pojedinog obveznika te njegovu visinu utvrđuje Zavod rješenjem.

Članak 36.

Radi utvrđivanja točnosti podataka i činjenica o kojima ovisi ostvarivanje prava prema ovome Zakonu Zavod ima pravo kontrole poslovnih knjiga, financijske dokumentacije i drugih evidencija obveznika uplate doprinosa.
Porezna uprava, Središnji registar osiguranika i druga nadležna tijela obvezni su Zavodu dostavljati podatke potrebne za ostvarivanje prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu.

Članak 37.

Osiguranicima iz članka 8. točke 3., 4., 6. i 7. ovoga Zakona, a koji nisu uplatili doprinos za najmanje 3 mjeseca ograničava se korištenje prava utvrđena ovim Zakonom, osim prava na hitnu medicinsku pomoć.
Pod hitnom medicinskom pomoći podrazumijeva se pružanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji su nužni u otklanjanju neposredne opasnosti po život i zdravlje.
Obustavljeno korištenje prava iz stavka 1. ovoga članka uspostavlja se unaprijed, od dana podmirenja dužnog iznosa doprinosa s pripadajućim kamatama.

2. Financijsko poslovanje Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

Članak 38.

Zavod ima poslovni fond za prava iz obveznoga zdravstvenoga osiguranja zaštite zdravlja na radu.

Članak 39.

Zavod ima pričuvu za provedbu prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu.
Ako se po završnom računu utvrdi višak prihoda, taj se višak unosi u pričuvu izdvajanjem najmanje 50% viška prihoda.
Nadzor nad korištenjem pričuve obavlja Upravno vijeće Zavoda.

Članak 40.

Pričuva iz članka 39. ovoga Zakona može iznositi najviše jednu dvanaestinu planiranih rashoda u tekućoj godini za provedbu prava iz članka 5. i 11. ovoga Zakona.
Tijekom godine pričuva se može koristiti kao obrtna sredstva za podmirivanje tekućih obveza Zavoda te kao pozajmica uz obvezu vraćanja najkasnije do kraja iduće godine uz kamatu.
Pričuva služi za pokrivanje viška rashoda nad prihodima i sanaciju gubitaka Zavoda.

Članak 41.

U svrhu osiguravanja podataka potrebnih za provođenje obveznoga zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu te nadzora nad ostvarivanjem prava utvrđenih ovim Zakonom u Zavodu se vode evidencije.
Opći akt o načinu i mjestu vođenja, obliku, sadržaju, rokovima te obveznicima vođenja evidencija, donijet će Upravno vijeće Zavoda.

Članak 42.

Postupak, način, uvjete i rokove utvrđivanja i ostvarivanja prava utvrđena ovim Zakonom te uvjete i način ugovaranja zdravstvene zaštite uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo propisat će općim aktom Zavod.

Članak 43.

U postupku rješavanja o pravima utvrđenim ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.
O pravima koja se ostvaruju prema odredbama ovoga Zakona u prvom stupnju rješava Zavod.
Protiv rješenja donesena sukladno stavku 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
Pokretanje upravnog spora iz stavka 3. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

VIII. HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

Članak 44.

Zavod jest pravna osoba čiji se ustroj i način rada uređuje ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Članak 45.

Osnivač Zavoda je Republika Hrvatska.
Zavod se upisuje u sudski registar.
Sjedište Zavoda je u Zagrebu.

Članak 46.

Zavod jest javna ustanova, na koju se primjenjuju propisi o ustanovama, ako ovim Zakonom nije drukčije uređeno.
Zavod ima svojstvo pravne osobe s pravima, obvezama te odgovornošću utvrđenom ovim Zakonom i Statutom.
Zavod organizira i provodi poslove obveznoga zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu utvrđenog ovim Zakonom.
U rješavanju o pravima i obvezama utvrđenim ovim Zakonom Zavod ima javne ovlasti.

Članak 47.

U provedbi obveznoga zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu Zavod obavlja osobito sljedeće poslove:
– provodi politiku razvoja i unapređivanja zdravstvene zaštite u vezi s ozljedama na radu i profesionalnim bolestima,
– obavlja poslove u vezi s ostvarivanjem prava osoba osiguranih prema ovome Zakonu, brine se o zakonitom ostvarivanju tih prava te im pruža potrebnu stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštiti njihovih interesa,
– planira novčana sredstva obveznoga zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu te plaća zdravstvene usluge ugovornim subjektima za osobe osigurane prema ovome Zakonu,
– obavlja poslove ugovaranja s ugovornim subjektima za provođenje zdravstvene zaštite iz članka 5. i 12. ovoga Zakona,
– utvrđuje cijenu zdravstvene zaštite iz članka 5. i 12. ovoga Zakona uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo,
– uređuje ostala pitanja vezana uz ostvarivanje prava utvrđena ovim Zakonom.

1. Ustrojstvo Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

Članak 48.

Zavod obavlja poslove iz svoje djelatnosti u sljedećim ustrojstvenim jedinicama:
– središnjoj ustrojstvenoj jedinici,
– područnim ustrojstvenim jedinicama.
Ustrojstvene jedinice Zavoda obavljaju poslove iz njegove djelat­nosti pod nazivom Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu i svojim nazivom, pri čemu moraju navesti sjedište Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu i svoje sjedište.

Članak 49.

Statutom Zavoda utvrđuje se djelokrug ustrojstvenih jedinica, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica, kao i druga pitanja značajna za obavljanje poslova Zavoda.
Statut Zavoda donosi upravno vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

2. Tijela Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

Članak 50.

Zavodom upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće sastoji se od 7 članova koje imenuje Vlada Repub­like Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo, i to:
– 3 predstavnika Gospodarsko-socijalnog vijeća,
– 2 predstavnika osiguranika,
– 1 predstavnika ministarstva nadležnog za zdravstvo,
– 1 predstavnika radnika Zavoda.
Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi Upravnog vijeća.
Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine.
Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukup­nog broja članova.
Djelokrug, ovlasti i odgovornost Upravnog vijeća utvrđuju se Statutom Zavoda.

Članak 51.

Radom Zavoda rukovodi ravnatelj.
Ravnatelj Zavoda ima zamjenika i pomoćnike.
Broj pomoćnika ravnatelja utvrđuje se Statutom Zavoda.
Ravnatelja i zamjenika ravnatelja Zavoda na vrijeme od 4 godine, a na temelju provedenoga javnog natječaja imenuje Vlada Repub­like Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo.
Pomoćnike ravnatelja Zavoda imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ravnatelja Zavoda.
Uvjeti za imenovanje, djelokrug rada, ovlaštenja i odgovornost ravnatelja, zamjenika ravnatelja i pomoćnika ravnatelja Zavoda utvrđuju se Statutom Zavoda.

Članak 52.

Ravnatelj Zavoda odgovoran je za financijsko poslovanje Zavoda.
Ravnatelj Zavoda odgovoran je za uravnoteženost rashoda s prihodima Zavoda te je obvezan ministru nadležnom za zdravstvo i ministru nadležnom za financije dostavljati tromjesečno izvješće o financijskom poslovanju Zavoda.

Članak 53.

Ravnatelj Zavoda može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan.
Upravno vijeće dužno je razriješiti ravnatelja i prije isteka mandata za koji je izabran ako:
– ravnatelj to osobno zahtijeva,
– nastane neki od razloga koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu,
– je u poslovanju Zavoda u šestomjesečnom razdoblju iskazan višak rashoda nad prihodima,
– svojim nesavjesnim ili nezakonitim radom prouzroči Zavodu veću štetu, zanemaruje ili nemarno obavlja svoju dužnost tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Zavoda,
– u svojem radu krši propise i opće akte Zavoda ili neoprav­dano ne izvršava odluke Upravnog vijeća ili postupa u protivnosti s njima.
Upravno vijeće mora prije donošenja odluke o razrješenju obavijestiti ravnatelja o razlozima za razrješenje i dati mu mogućnost da se o njima pisano izjasni.

Članak 54.

Zavod može imati nadzorna, stručna i savjetodavna tijela.
Sastav, osnivanje i poslovi tijela iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se Statutom Zavoda.

3. Nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

Članak 55.

Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata Zavoda obavlja ministarstvo nadležno za zdravstvo.
U provođenju nadzora iz stavka 1. ovoga članka ministarstvo nadležno za zdravstvo može:
– zahtijevati izvješća, podatke i druge obavijesti o obavljanju poslova,
– predložiti Vladi Republike Hrvatske pokretanje postupka pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske za ocjenu suglasnosti općih akata Zavoda s Ustavom i zakonom,
– izvršiti uvid u ustrojstvo i način poslovanja te predložiti mjere radi izvršenja pojedinih poslova,
– poduzeti i druge mjere propisane ovim Zakonom ili drugim propisima.

IX. NAKNADA ŠTETE

Članak 56.

Osoba osigurana prema ovome Zakonu obvezna je Zavodu nak­naditi štetu:
– ako je ostvarila primanje iz sredstava Zavoda na osnovi neistinitih ili netočnih podataka za koje je znala ili je morala znati da su neistiniti, odnosno netočni ili je primanje ostvarila na drugi protupravan način, odnosno u većem opsegu nego što joj pripada,
– ako je ostvarila primanje iz sredstava Zavoda uslijed toga što nije prijavila promjenu koja utječe na gubitak ili opseg prava, a znala je ili je morala znati za tu promjenu.

Članak 57.

Zavod je obvezan zahtijevati naknadu prouzročene štete od osobe koja je prouzročila bolest, ozljedu ili smrt osobe osigurane prema ovome Zakonu.
Za štetu koju je Zavodu u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka počinio radnik na radu ili u vezi s radom odgovara pravna ili fizička osoba.
Zavod je obvezan u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka zahtijevati naknadu štete i neposredno od radnika, ako je šteta prouzročena namjerno ili grubom nepažnjom. Kada Zavod zahtijeva naknadu štete od pravne osobe, fizičke osobe i od radnika, oni odgovaraju za štetu solidarno.

Članak 58.

Osoba osigurana prema ovome Zakonu kojoj je iz sredstava Zavoda isplaćen novčani iznos na koji nije imala pravo, obvezna je Zavodu vratiti primljeni iznos uz zakonske zatezne kamate.

Članak 59.

Zavod je obvezan zahtijevati naknadu prouzročene štete od prav­ne, odnosno fizičke osobe:
– ako je šteta nastala zato što nisu dani podaci ili što su dani neistiniti ili netočni podaci o činjenicama o kojima ovisi stjecanje ili opseg prava,
– ako je isplata izvršena na temelju neistinitih ili netočnih podataka.
Osobe osigurane prema ovome Zakonu koje su obvezne same podnositi prijave ili davati određene podatke u vezi sa svojim pravima i obvezama, obvezne su u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka same Zavodu naknaditi štetu koja je nastala jer su dani neistiniti podaci.
Za štetu u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, pravna i fizička osoba odgovara bez obzira na krivnju, a osobe osigurane prema ovome Zakonu u slučajevima iz stavka 2. ovoga članka odgovaraju za štetu ako su znale ili morale znati da su dani podaci neistiniti ili netočni, odnosno ako su znale ili morale znati za promjene koje utječu na gubitak ili opseg prava, a te promjene nisu prijavile.

Članak 60.

Zavod je obvezan zahtijevati naknadu prouzročene štete od prav­ne ili fizičke osobe ako su bolest, povreda ili smrt osobe osigurane prema ovome Zakonu nastale zbog toga što nisu provedene mjere zaštite na radu ili druge mjere za zaštitu građana.
Zavod je obvezan zahtijevati naknadu prouzročene štete od prav­ne ili fizičke osobe i kada je šteta nastala jer je radnik stupio na rad bez propisanoga prethodnoga zdravstvenog pregleda, a poslije se zdravstvenim pregledom utvrdi da ta osoba prema zdravstvenom stanju nije bila sposobna za rad na određenim poslovima.

Članak 61.

Zavod je obvezan zahtijevati naknadu prouzročene štete u slučajevima iz članka 57. ovoga Zakona i neposredno od osiguravatelja kod kojeg su ove osobe osigurane od odgovornosti za štetu uzrokovanu trećim osobama, prema propisima o obveznom osiguranju ovog rizika.

Članak 62.

Zavod je obvezan zahtijevati naknadu štete u slučajevima iz članka 57. ovoga Zakona i izravno od društva za osiguranje kod kojeg su vlasnici, odnosno korisnici motornog vozila osigurani od odgovornosti za štetu.
Ako je šteta nastala uporabom vozila čiji se vlasnik odnosno korisnik nije osigurao od automobilske odgovornosti, Zavod je obvezan zahtijevati naknadu štete od vlasnika, odnosno korisnika motornog vozila.
Ako je šteta nastala uporabom nepoznatoga motornog vozila Zavod je obvezan zahtijevati naknadu štete izravno od Hrvatskog ureda za osiguranje.

Članak 63.

Zavod je obvezan zahtijevati naknadu štete prouzročenu uporabom vozila inozemne registracije na području Republike Hrvatske, koje ima valjanu međunarodnu ispravu o osiguranju od automobilske odgovornosti izravno od Hrvatskog ureda za osiguranje.
Zavod je obvezan zahtijevati naknadu štete prouzročenu uporabom vozila inozemne registracije na području Republike Hrvatske, koja nije obuhvaćena osiguranjem od automobilske odgovornosti, izravno od Hrvatskog ureda za osiguranje.
Zavod je obvezan zahtijevati naknadu štete i kad je šteta nastala u inozemstvu u skladu s odredbama Zakona o osiguranju i međunarodnih ugovora.

Članak 64.

Zavod je obvezan zahtijevati naknadu štete u slučajevima predviđenim ovim Zakonom, bez obzira na to što je šteta nastala isplatom davanja koja kao pravo pripadaju osobi osiguranoj prema ovome Zakonu iz sredstava Zavoda.

Članak 65.

Naknada štete koju Zavod ima pravo zahtijevati u slučajevima iz članka 56., 57., 58. do 64. ovoga Zakona obuhvaća troškove zdravstvene zaštite te iznose novčanih naknada koje plaća Zavod.

Članak 66.

Pri utvrđivanju prava na naknadu štete prouzročene Zavodu primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima, kao i posebni propisi o naknadi štete.

Članak 67.

Tražbine naknade štete, u smislu odredbi ovoga Zakona, zastarijevaju istekom rokova određenih Zakonom o obveznim odnosima.
Rokovi zastare tražbina naknade štete u smislu odredbi ovoga Zakona počinju teći:
– u slučajevima iz članka 56. i članka 59. stavka 1. ovoga Zakona, od dana pravomoćnosti rješenja kojim je utvrđeno da isplaćeno primanje nije pripadalo ili je pripadalo u manjem opsegu,
– u slučajevima iz članka 57. i 60. ovoga Zakona od dana kada je postalo ovršnim rješenje kojim je priznato pravo na primanje iz sredstava Zavoda,
– u ostalim slučajevima kada se zahtijeva naknada za pojedine isplaćene naknade iz članka 65. ovoga Zakona, od dana izvršene isplate svakog pojedinog davanja.
Iznimno od stavka 2. ovog članka na pitanja zastare za štete prouzročene kaznenim djelom primjenjuju se rokovi predviđeni Zakonom o obveznim odnosima.

Članak 68.

Kada se utvrdi da je nastala šteta, Zavod će uz navođenje dokaza pozvati osobu osiguranu prema ovome Zakonu, pravnu ili fizičku osobu, pravnu osobu za osiguranje imovine i osoba ili drugu osobu koja je dužna naknaditi štetu, da u određenom roku naknadi štetu.
Ako šteta ne bude naknađena u određenom roku, Zavod tražbinu ostvaruje tužbom kod nadležnog suda.
Zavod ima pravo na zateznu kamatu po stopi propisanoj Zakonom o zateznim kamatama, od dana nastale štete.
Zavod nema pravo bez izričitog pristanka osobe osigurane prema ovom Zakonu ostvariti naknadu štete obustavom isplate ili ustezanjem od novčane naknade na koju osigurana osoba ima pravo u svezi s korištenjem prava utvrđena ovim Zakonom.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 69.

Novčanom kaznom od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba – obveznik plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu koja uz isplatu plaća, a najkasnije do konca mjeseca za prethodni mjesec ne uplati doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdrav­lja na radu.
Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi te fizička osoba – obveznik plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka pravnoj i fizičkoj osobi može se uz novčanu kaznu izreći i zaštitna mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti.

Članak 70.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja Zavodu u propisanom roku ne dostavi prijavu o ozljedi na radu, odnosno profesionalnoj bolesti (članak 27.)
Novčanom kaznom od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi i fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 71.

Novčanom kaznom u iznosu od 8.000 do 15.000 kuna kaznit će se za prekršaj doktor specijalist medicine rada u zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu, odnosno u privatnoj praksi ako:
– osiguraniku utvrdi privremenu nesposobnost za rad, a za to nema osnove (članak 16. stavak 1.)
– o utvrđenoj privremenoj nesposobnosti osiguranika, kao i o prestanku privremene nesposobnosti osiguranika za rad u propisanom roku ne dostavi obavijest doktoru medicine primarne zdravstvene zaštite osiguranika izabranom sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (članak 16. stavak 4.).

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 72.

Vlada Republike Hrvatske će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona osnovati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu te imenovati privremenoga ravnatelja koji će do dana imenovanja ravnatelja imati ovlasti iz članka 15. stavka 1. Zakona o ustanovama.
Upravno vijeće Zavoda obvezno je donijeti Statut u roku od 60 dana od dana upisa Zavoda u sudski registar.

Članak 73.

Zavod će opće akte na čije ga donošenje ovlašćuje ovaj Zakon donijeti u roku od šest mjeseci od dana upisa u sudski registar.

Članak 74.

Do dana stupanja na snagu provedbenih propisa iz članka 30. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja s osnove ozljede na radu i profesionalne bolesti (»Narodne novine«, br. 32/03.).

Članak 75.

Danom upisa u sudski registar Zavod će preuzeti radnike Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje koji su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona radili na poslovima zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, sredstva Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje prikupljena na ime doprinosa za ozljede na radu i profesionalne bolesti, obveze Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje s osnove zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti, poslovne prostorije i opremu koju je do dana upisa Zavoda u sudski registar koristio Hrvatski zavod za obvezno zdravstveno osiguranje za obavljanje poslova zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti.
Zavod će u roku od 30 dana od dana upisa u sudski registar preuzeti od Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje pismohranu i drugu dokumentaciju koja se odnosi na poslove zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti koje je do tog dana obavljao taj Zavod.

Članak 76.

Osigurane osobe koje su do dana stupanja na snagu ovoga Zakona započele ostvarivati pravo na zdravstvenu zaštitu i druga prava koja proizlaze iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 94/01., 88/02., 149/02., 117/03., 30/04., 177/04. i 90/05.) nastavljaju koristiti prava utvrđena tim Zakonom kod Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje na teret sredstava Zavoda.
Danom stupanja na snagu općih akata iz članka 73. ovoga Zakona osigurane osobe prava iz stavka 1. ovoga članka nastavljaju koristiti kod Zavoda.

Članak 77.

Žalbe podnesene protiv rješenja u postupcima ostvarivanja prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti donesenih na temelju Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 94/01., 88/02., 149/02., 117/03., 30/04., 177/04. i 90/05.) rješavat će se prema tom Zakonu i propisima donesenim na temelju toga Zakona.

Članak 78.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Pravilnik o pravu obveznika uplate doprinosa na povrat dijela posebnog doprinosa za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti (»Narod­ne novine«, br. 167/03.).

Članak 79.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/06-01/02
Zagreb, 13. srpnja 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.
 
IZRADA WEB STRANICA

Imati dobre web stranice danas je gotovo neizbježno za bilo koju tvrtku ili organizaciju koja želi biti prisutna na tržištu. Evo nekoliko razloga zašto bi trebali imati web stranice:

Dostupnost 24/7: Web stranice su dostupne 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, što omogućuje kupcima da se informiraju o proizvodima i uslugama tvrtke u bilo koje vrijeme.

Povećanje vidljivosti: Web stranice mogu pomoći tvrtkama da budu vidljivije na internetu, što može povećati broj posjetitelja i potencijalnih kupaca.

Predstavljanje tvrtke: Web stranice omogućuju tvrtkama da predstave svoje proizvode i usluge, povijest tvrtke, misiju i viziju, te da se razlikuju od konkurencije.

Komunikacija s kupcima: Web stranice omogućuju tvrtkama da komuniciraju s kupcima putem e-pošte, chatova, foruma, društvenih mreža i drugih kanala komunikacije.

Prodaja proizvoda i usluga: Web stranice omogućuju tvrtkama da prodaju svoje proizvode i usluge online, što može biti vrlo profitabilno i prikladno za kupce.

Branding: Web stranice su važan alat za branding, jer mogu pomoći u izgradnji prepoznatljivosti brenda, te u stvaranju pozitivne percepcije o tvrtki i njezinim proizvodima i uslugama.

Analitika i praćenje rezultata: Web stranice omogućuju tvrtkama da prate i analiziraju posjetitelje, te da bolje razumiju svoje kupce i poboljšaju svoje marketinške aktivnosti.

Sve u svemu, web stranice su važan alat za tvrtke koje žele biti konkurentne na tržištu, te komunicirati i prodavati svoje proizvode i usluge na najučinkovitiji način.

Link na našu ponudu za izradu web stranica - Provjerite!
 


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga