POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje, povećati prodaju? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla? Provjerite ponudu naših marketing usluga. Izrada web stranica, cijena vrlo povoljna.
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA, POVOLJNO I KVALITETNO
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI SABOR

3044

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O LEASINGU

Proglašavam Zakon o leasingu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. prosinca 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/75
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 7. prosinca 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON O LEASINGU

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Opća odredba

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju:
1. uvjeti za osnivanje, poslovanje i prestanak rada leasing društva,
2. ugovor o leasingu,
3. prava i obveze subjekata u poslovima leasinga,
4. financijsko izvještavanje,
5. nadzor nad poslovanjem leasing društava,
6. upravljanje rizicima.

Pojmovi

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Zakona, imaju sljedeće značenje:
1. Objekt leasinga je pokretna ili nepokretna stvar u skladu s propisima koji uređuju vlasništvo, odnosno druga stvarna prava.
2. Država članica je država koja je članica Europske unije.
3. Strana država je država koja nije članica Europske unije.
4. Leasing društvo države članice je pravna osoba sa sjedištem u državi članici koja u skladu s propisima te države članice obavlja poslove leasinga.
5. Strano leasing društvo je pravna osoba sa sjedištem izvan područja Republike Hrvatske i države članice koja u skladu s propisima te strane države obavlja poslove leasinga.
6. Kvalificirani udjel jest posredno ili neposredno vlasništvo poslovnog udjela, dionica ili drugih prava na temelju kojih imatelj stječe 10% ili više u glasačkim pravima ili kapitalu određene pravne osobe, odnosno i vlasništvo manje od 10% ako postoji utjecaj na upravljanje tom pravnom osobom.
7. Povezane osobe su samostalne osobe koje su međusobno povezane na jedan od sljedećih načina:
– upravljanjem, kapitalom ili na koji drugi način tako da zajedno stvaraju poslovnu politiku i djeluju usklađeno u namjeri postizanja zajedničkih poslovnih ciljeva,
– jedna osoba ima mogućnost usmjeravati drugu ili bitno utjecati na nju pri odlučivanju o financiranju i poslovanju,
– poslovanje jedne osobe, odnosno njezini rezultati poslovanja mogu u značajnoj mjeri utjecati na poslovanje, odnosno na rezultate poslovanja druge osobe.
Povezanim osobama smatraju se i ostali oblici povezanosti u smislu Zakona o trgovačkim društvima.
8. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Leasing društvo

Članak 3.

(1) Leasing društvo je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je upisana u sudski registar na temelju odobrenja Agencije za obavljanje poslova leasinga.
(2) Leasing društvo može biti osnovano kao dioničko društvo, odnosno društvo s ograničenom odgovornošću.
(3) Leasing društvo ne može se upisati u sudski registar prije dobivanja odobrenja iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Izraz »leasing«, odnosno njegovu izvedenicu u nazivu tvrtke može upisati u sudski registar i koristiti u pravnom prometu samo društvo koje je dobilo odobrenje iz stavka 1. ovoga članka.

Subjekti u poslovima leasinga

Članak 4.

(1) Subjekti u poslovima leasinga su davatelj leasinga, primatelj leasinga i dobavljač objekta leasinga.
(2) Davatelj leasinga je svaka osoba koja, u skladu sa člankom 6. stavkom 1. i 2. ovoga Zakona, ima pravo obavljati poslove leasinga.
(3) Primatelj leasinga je svaka osoba koja na osnovi ugovora o leasingu stječe pravo korištenja objekta leasinga uz obvezu plaćanja ugovorene naknade.
(4) Dobavljač objekta leasinga je pravna ili fizička osoba koja posluje i obavlja gospodarsku djelatnost u skladu s propisima o trgovačkim društvima, odnosno propisima o obrtu, koja s davateljem leasinga sklapa ugovor na osnovi kojeg davatelj leasinga stječe pravo vlasništva na objektu leasinga, osim ako dobavljač objekta leasinga i davatelj leasinga nisu ista osoba.

Poslovi leasinga

Članak 5.

(1) Posao leasinga je pravni posao u kojem davatelj leasinga na temelju kupoprodajnog ugovora sa dobavljačem objekta leasinga stječe pravo vlasništva na objektu leasinga i primatelju leasinga na temelju ugovora o leasingu odobrava pravo korištenja tog objekta lea­singa na određeno razdoblje, a ovaj za to plaća određenu naknadu.
(2) Posao leasinga iz stavka 1. ovoga članka s obzirom na svoja obilježja može biti posao financijskog leasinga i posao operativnog leasinga.
(3) Posao financijskog leasinga je pravni posao iz stavka 1. ovoga članka u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja obje­ta leasinga plaća davatelju leasinga naknadu koja uzima u obzir cjelokupnu vrijednosti objekta leasinga, snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i opcijom kupnje može steći pravo vlasništva nad tim objektom leasinga po određenoj cijeni koja je u trenutku izvršenja te opcije manja od stvarne vrijednosti objekta leasinga u tom trenutku.
(4) Posao operativnog leasinga je pravni posao iz stavka 1. ovoga članka u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga određenu naknadu koja ne mora uzimati u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga, davatelj leasinga snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i primatelj leasinga nema određenu opciju kupnje, može se prekinuti korištenje uz određene uvjete.

Obavljanje poslova leasinga

Članak 6.

(1) Poslove leasinga može obavljati samo:
1. leasing društvo iz članka 3. ovoga Zakona,
2. leasing društvo države članice iz članka 31. ovoga Zakona,
3. podružnica stranoga leasing društva iz članka 32. ovoga Zakona.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, poslove financijskog leasinga može obavljati banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, banka sa sjedištem u državi članici, odnosno podružnica banke sa sjedištem u stranoj državi uz uvjete i na način određen propisima koji uređuju poslovanje banaka u Republici Hrvatskoj.
(3) Na osobe iz stavka 2. ovoga članka koje obavljaju poslove financijskoga leasinga primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje uređuju:
1. ugovor o leasingu (Glava V., članak 35. do 37.),
2. prava i obveze (Glava VI., članak 39. do 47.),
3. registar objekata leasinga (Glava VII., članak 52. i 53.) i
4. pravo koje se primjenjuje na ugovor o leasingu s međunarodnim elementom (Glava XVI., članak 91. do 94.).

GLAVA II.

STATUSNE ODREDBE

Primjena odredbi Zakona o trgovačkim društvima

Članak 7.

Na leasing društva primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Djelatnost leasing društava

Članak 8.

(1) Leasing društvo smije obavljati samo poslove leasinga iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, leasing društvo može obavljati i poslove koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima leasinga.
(3) Poslovima iz stavka 2. ovoga članka smatraju se posredovanje kod prodaje, odnosno prodaja predmeta koji pripadaju leasing društvu po osnovi obavljanja poslova leasinga.
(4) Leasing društvo ne smije odobravati kredite niti odobravati zajmove.

Temeljni kapital leasing društva

Članak 9.

(1) Temeljni kapital leasing društva ne može biti manji od iznosa 1 (jedan) milijun kuna.
(2) Temeljni kapital mora biti u cijelosti uplaćen u novcu prije upisa osnivanja ili upisa povećanja temeljnog kapitala leasing društva u sudski registar.
(3) Sredstva temeljnog kapitala leasing društva ne mogu biti iz zajmova ili kredita niti biti opterećena na bilo koji način.
(4) Iznimno, odredbe stavka 2. ovoga članka ne primjenjuju se u slučaju spajanja ili pripajanja leasing društava, odnosno u slučaju podjele leasing društva.

Dionice

Članak 10.

(1) Ako je leasing društvo osnovano kao dioničko društvo, dionice društva moraju glasiti na ime.
(2) Povlaštene dionice leasing društva osnovanog kao dioničko društvo mogu biti do najviše 25% ukupnih dionica iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Dionice moraju biti izdane u nematerijaliziranom obliku.

Odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela

Članak 11.

(1) Za stjecanje poslovnog udjela ili dionica leasing društva na temelju kojih osoba posredno ili neposredno stječe kvalificirani udjel u leasing društvu (u daljnjem tekstu: stjecatelj kvalificiranog udjela) prethodno je potrebno od Agencije odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela.
(2) Stjecatelj kvalificiranog udjela dužan je za svako daljnje stjecanje poslovnog udjela ili dionica leasing društva na osnovi kojih stječe ili prelazi 20%, 33% ili 50% udjela u glasačkim pravima ili kapitalu društva, odnosno ako bi leasing društvo postalo njegovo društvo kćer, prethodno zatražiti od Agencije odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela.
(3) Ako osoba koja je dobila odobrenje iz stavka 1. ili stavka 2. ovoga članka namjerava otuđiti svoj poslovni udjel ili dionice tako da bi se na taj način njezin udio smanjio ispod granice za koju je dobila odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela, dužna je o tome prethodno obavijestiti Agenciju.
(4) Agencija propisuje način obavještavanja o promjenama iz stavka 3. ovoga članka.
(5) Odobrenje iz stavka 1. ili stavka 2. ovoga članka prestaje važiti ako osoba u roku od 6 mjeseci od kada je dobila od Agencije odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela ne stekne poslovni udjel ili dionice na koje se odobrenje odnosi.
(6) Osoba koja stekne ili posjeduje poslovni udjel ili dionice u suprotnosti s odredbom stavka 1. ili stavka 2. ovoga članka nema pravo glasa, odnosno sudjelovanja u upravljanju leasing društvom na temelju poslovnog udjela ili dionica koje je pribavila na taj način.
(7) Pravo glasa iz stavka 6. ovoga članka, za vrijeme dok stjecatelj kvalificiranog udjela nema pravo glasa, pribraja se pravu glasa drugih imatelja poslovnih udjela ili dionica leasing društva razmjerno njihovom udjelu u temeljnom kapitalu leasing društva na način da stjecatelj kvalificiranog udjela sudjeluje u glasovanju samo s poslovnim udjelom ili dionicama koje nije stekao u suprotnosti s odredbom stavka 1. ili stavka 2. ovoga članka.

Odlučivanje o odobrenju za stjecanje kvalificiranog udjela

Članak 12.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz članka 11. stavka 1. ili stavka 2. ovoga Zakona mora sadržavati sljedeće podatke:
1. za pravne osobe stjecatelje kvalificiranog udjela:
– izvod iz sudskog registra, odnosno drugog odgovarajućeg javnog registra,
– financijske izvještaje za posljednje dvije poslovne godine,
– popis osoba koje su povezane sa stjecateljem kvalificiranog udjela te opis načina povezanosti,
– ako je stjecatelj dioničko društvo i izvadak dioničara iz registra dionica.
2. za fizičke osobe stjecatelje kvalificiranog udjela:
– ime i prezime, datum rođenja i adresu,
– popis osoba koje su povezane sa stjecateljem kvalificiranog udjela te opis načina povezanosti.
(2) Agencija će odbiti zahtjev za izdavanjem odobrenja iz članka 11. stavka 1. ili stavka 2. ovoga Zakona ako iz podataka s kojima raspolaže proizlazi da bi zbog:
– pravnog, odnosno financijskog položaja budućeg stjecatelja kvalificiranog udjela ili zbog djelatnosti, odnosno poslova koje obavlja budući stjecatelj kvalificiranog udjela ili s njime povezane osobe ili zbog postupaka koje su budući stjecatelji kvalificiranog udjela činili, moglo biti ugroženo poslovanje leasing društva,
– djelatnosti ili poslova koje obavlja budući stjecatelj kvalificiranog udjela moglo biti onemogućeno ili znatno otežano obavljanje nadzora nad poslovanjem leasing društva.
(3) Ako je pravna osoba podnijela zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga, postupak odlučivanja o odobrenju iz članka 11. stavka 1. ili stavka 2. ovoga Zakona objedinjuje se s postupkom odlučivanja o izdavanju odobrenja za obavljanje poslova leasinga.
(4) Ako Agencija o zahtjevu za izdavanje odobrenja iz članka 11. stavka 1. ili stavka 2. ovoga Zakona ne odluči u roku od dva mjeseca od dana podnošenja zahtjeva, smatra se da je odobrenje izdano.
(5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, Agencija na zahtjev stjecatelja kvalificiranog udjela mora u roku od 8 dana od primitka zahtjeva donijeti odluku kojom se potvrđuje da je odobrenje izdano.

Odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjelau drugoj pravnoj osobi

Članak 13.

(1) Leasing društvu prije stjecanja kvalificiranog udjela u drugoj pravnoj osobi prethodno je potrebno od Agencije odobrenje za stjecanje kvalificiranog udjela.
(2) Leasing društvo iz stavka 1. ovoga članka prije svakog daljnjeg stjecanja na temelju kojeg bi steklo ili prešlo granicu od 20%, 33% ili 50% udjela u pravu glasa ili udjela u kapitalu druge pravne osobe, odnosno ako bi ta pravna osoba postala njegovo društvo kćer, dužno je prethodno zatražiti odobrenje Agencije.
(3) Ako leasing društvo namjerava otuđiti poslovni udjel ili dionice u drugoj pravnoj osobi na način da se njegov udio u toj pravnoj osobi spusti ispod granice navedene u stavku 1., odnosno 2. ovoga članka, o svojoj namjeri mora prethodno pisanim putem obavijestiti Agenciju.
(4) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke o pravnoj osobi na koju se zahtjev odnosi:
– izvod iz sudskog registra, odnosno drugog odgovarajućeg javnog registra,
– financijske izvještaje za posljednje dvije poslovne godine,
– popis osoba koje su povezane s pravnom osobom te opis načina povezanosti,
– ako je dioničko društvo i izvadak dioničara iz registra dioni­ca.

Odobrenje za obavljanje poslova leasinga

Članak 14.

(1) Odobrenje za obavljanje poslova leasinga izdaje Agencija.
(2) Zahtjevu za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti:
1. osnivački akt,
2. poslovni plan za prve tri poslovne godine koji sadrži predviđenu bilancu i račun dobiti i gubitka,
3. popis osnivača leasing društva u kojem su navedeni svi identifikacijski podaci osnivača,
4. ukupni nominalni iznos dionica, odnosno poslovnih udjela svakoga od osnivača i njihov postotni udjel u temeljnom kapitalu leasing društva,
5. dokaz o osiguranim sredstvima za osnivanje društva i uplatu temeljnog kapitala,
6. za osnivače – pravne osobe koji su imatelji kvalificiranih udjela izvod iz sudskog registra, odnosno drugog odgovarajućeg javnog registra i financijske izvještaje za posljednje dvije poslovne godine,
7. ako je osnivač dioničko društvo, izvadak dioničara iz registra dionica,
8. prijedlog članova uprave i sastav nadzornog odbora.
(3) Osnivačkim aktom iz stavka 2. točke 1. ovoga članka smatra se statut, društveni ugovor, odnosno izjava o osnivanju sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

Izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga

Članak 15.

Agencija je dužna u roku od 60 dana od dana primitka urednog zahtjeva iz članka 14. ovoga Zakona izdati odobrenje za obavljanje poslova leasinga ili odbiti zahtjev.

Odbijanje zahtjeva za izdavanjem odobrenja za obavljanje poslova leasinga

Članak 16.

Agencija će odbiti zahtjev za izdavanjem odobrenja za obavljanje poslova leasinga:
1. ako iz osnivačkog akta i druge dokumentacije leasing društva proizlazi da leasing društvo nije organizirano u skladu s ovim Zakonom, odnosno da nisu osigurani uvjeti za poslovanje leasing društva određeni ovim Zakonom, ili
2. ako su odredbe osnivačkog akta leasing društva u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona.

Prestanak važenja odobrenja za obavljanje poslova leasinga

Članak 17.

Odobrenje za obavljanje poslova leasinga prestaje važiti:
1. istekom vremena određenoga u osnivačkom aktu ako je leasing društvo bilo osnovano na određeno vrijeme,
2. danom otvaranja stečajnog postupka nad leasing društvom,
3. danom otvaranja redovite likvidacije leasing društva,
4. danom dostave rješenja o oduzimanju odobrenja za obavljanje poslova leasinga,
5. danom upisa novog leasing društva u sudski registar u slučaju spajanja,
6. brisanjem iz sudskog registra leasing društva koje se pripaja ili
7. danom upisa u sudski registar podjele leasing društva na više društava.

Oduzimanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga

Članak 18.

(1) Agencija će rješenjem oduzeti odobrenje za obavljanje poslova leasinga ako:
1. leasing društvo ne počne poslovati unutar godine dana od dana izdavanja odobrenja za obavljanje poslova leasinga,
2. leasing društvo samostalno prestane obavljati poslove leasinga dulje od šest mjeseci, odnosno prestane ostvarivati prihod od obavljanja poslova leasinga dulje od šest mjeseci,
3. leasing društvo prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je dobilo odobrenje za obavljanje poslova leasinga,
4. je leasing društvo dobilo odobrenje za obavljanje poslova leasinga na temelju neistinite dokumentacije,
5. leasing društvo onemogući Agenciji obavljanje nadzora nad svojim poslovanjem,
6. leasing društvo u propisanim rokovima ne izvršava naloge Agencije o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti u svojem poslovanju.
(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka Agencija je dužna dostaviti leasing društvu u roku od 8 dana od dana donošenja rješenja.
(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka Agencija je dužna objaviti u »Narodnim novinama«, dostaviti ga nadležnom trgovačkom sudu i o tome izdati priopćenje za javnost.
(4) Leasing društvo ne smije sklapati nove poslove u vezi s obavljanjem poslova leasinga od dana dostave rješenja iz stavka 1. ovoga članka, osim onih poslova koji imaju za cilj i kojima se osigurava prestanak leasing društva na način određen ovim Zakonom.

Uprava leasing društva

Članak 19.

(1) Uprava leasing društva mora imati najmanje dva člana.
(2) Najmanje jedan član uprave leasing društva mora znati hrvatski jezik.
(3) Najmanje jedan član uprave mora u Republici Hrvatskoj imati prebivalište.
(4) Članovi uprave leasing društva moraju biti u radnom odnosu s leasing društvom na puno radno vrijeme.
(5) Uprava mora obavljati poslove leasing društva u Republici Hrvatskoj.

Uvjeti za člana uprave leasing društva

Članak 20.

(1) Član uprave leasing društva može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
1. ima visoku stručnu spremu,
2. ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova društva,
3. nije bila član uprave leasing društva ili drugog trgovačkog društva kojem je oduzeto odobrenje za obavljanje poslova ili nad kojim je pokrenut stečajni postupak,
4. ispunjava uvjete za člana uprave u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima,
5. nije član uprave, odnosno prokurist drugog leasing društva.
(2) Pod stručnim kvalifikacijama i iskustvom iz stavka 1. točke 2. ovoga članka podrazumijeva se najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u leasing društvu, odnosno šest godina iskustva na poslovima koji se mogu usporediti s poslovima leasing društva.

Odobrenje za člana uprave leasing društva

Članak 21.

(1) Članom uprave leasing društva može biti imenovana osoba koja od Agencije dobije odobrenje za člana uprave leasing društva.
(2) Zahtjev za izdavanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka podnosi nadzorni odbor leasing društva za mandat koji ne može biti duži od pet godina.
(3) Zahtjevu iz stavka 2. ovoga članka moraju se priložiti dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 20. ovoga Zakona, koji ne smiju biti stariji od tri mjeseca, osim dokaza iz članka 20. stavka 1. točke 1. i 2. ovoga Zakona.
(4) Sadržaj potrebne dokumentacije, kojom kandidat za člana uprave dokazuje ispunjava li uvjete iz članka 20. ovoga Zakona, propisuje Agencija.
(5) Agencija može odlučiti da kandidat za člana uprave u postupku odlučivanja o odobrenju mora predstaviti program vođenja poslova leasing društva.
(6) Agencija će izdati odobrenje iz stavka 1. ovoga članka ako na temelju dokumenata iz stavka 3. ovoga članka i predstavljenog programa iz stavka 5. ovoga članka zaključi da kandidat ispunjava uvjete za člana uprave leasing društva.
(7) Agencija će odbiti izdavanje odobrenja za člana uprave leasing društva ako iz podataka kojima raspolaže proizlazi da bi, zbog djelatnosti i poslova kojima se osoba bavi, odnosno zbog postupaka koje je osoba činila, bilo ugroženo poslovanje leasing društva ili ako na temelju navoda iz stavka 5. ovoga članka prosudi da kandidat neće izvršavati poslove leasing društva u skladu s propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugih zakona i propisa koji uređuju poslovanje leasing društava ili ako utvrdi da je osoba u zahtjevu za izdavanje odobrenja, odnosno tijekom predstavljanja iz stavka 5. ovoga članka navela netočne podatke.
(8) Osoba koja je dobila odobrenje za člana uprave leasing društva na koje se odobrenje odnosi, mora prije imenovanja na funkciju člana uprave drugog leasing društva dobiti odobrenje Agencije. Na izdavanje odobrenja na odgovarajući način se primjenjuju odredbe stavka 5., 6., i 7. ovoga članka.
(9) Ako je podnijet zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga, postupak odlučivanja o odobrenju iz stavka 1. ovoga članka objedinjuje se s postupkom odlučivanja o odobrenju za obavljanje poslova leasinga.
(10) Odobrenje iz stavka 1. ovoga članka prestaje važiti ako:
1. osoba u roku od šest mjeseci od primitka odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave ne bude imenovana i ne stupi na dužnost člana uprave leasing društva na koje se odobrenje odnosi, a postupak izdavanja odobrenja bio je spojen s postupkom izdavanja odobrenja za obavljanje poslova leasinga,
2. osoba u roku od tri mjeseca od primitka odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave ne bude imenovana i ne stupi na dužnost člana uprave leasing društva na koje se odobrenje odnosi,
3. osobi prestaje funkcija člana uprave leasing društva, na koju se odobrenje odnosi, s danom prestanka funkcije,
4. osobi istekne ugovor o radu s leasing društvom, na koje se odobrenje odnosi, s danom isteka ugovora.

Obveze člana uprave leasing društva

Članak 22.

(1) Članovi uprave leasing društva moraju osigurati poslovanje leasing društva u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, odnosno u skladu s drugim zakonima kojima se uređuje poslovanje leasing društava te propisima donesenim na temelju tih zakona.
(2) Članovi uprave leasing društva moraju osigurati praćenje rizika kojima je izloženo leasing društvo kod poslovanja te donijeti odgovarajuće mjere kojima će leasing društvo ograničavati rizike.
(3) Članovi uprave moraju osigurati ustrojavanje sustava unutarnjih kontrola u svim područjima poslovanja leasing društva i unutarnje revizije te osigurati da njihovo djelovanje bude u skladu s ovim Zakonom i na temelju njega donesenim propisima.
(4) Članovi uprave leasing društva moraju osigurati vođenje poslovnih i drugih knjiga te poslovne dokumentacije, sastavljanje knjigovodstvenih isprava, procjenu knjigovodstvenih stavki, sastavljanje financijskih i drugih izvješća, o čemu su dužni izvještavati ili obavještavati Agenciju u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona.

Oduzimanje odobrenja za člana uprave leasing društva

Članak 23.

(1) Agencija će oduzeti odobrenje za člana uprave leasing društva ako:
1. je odobrenje izdano na temelju neistinitih podataka,
2. član uprave teže prekrši obveze člana uprave iz članka 22. ovoga Zakona,
3. su prestali postojati uvjeti iz Zakona o trgovačkim društvima za člana uprave.
(2) Agencija objedinjuje oba postupka ako je protiv člana uprave započet postupak za oduzimanje odobrenja za člana uprave zbog nezakonitosti i nepravilnosti, a zbog kojih je protiv leasing društva započet postupak za oduzimanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga.
(3) Ako je članu uprave oduzeto odobrenje za člana uprave ili mu je odobrenje prestalo važiti zbog isteka ugovora o radu, nadzorni odbor leasing društva dužan je odmah razriješiti člana, odnosno članove uprave te u roku od 90 dana od dana razrješenja člana, odnosno članova uprave imenovati novoga člana, odnosno nove članove uprave.

Nadzorni odbor leasing društva

Članak 24.

(1) Leasing društvo mora imati nadzorni odbor.
(2) Nadzorni odbor leasing društva sastoji se od najmanje tri člana.
(3) Osnivačkim aktom leasing društva može se odrediti da nadzorni odbor ima više članova, ali njihov broj mora biti neparan.
(4) Na nadzorni odbor leasing društva na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o trgovačkim društvima.

Članovi nadzornog odbora leasing društva

Članak 25.

(1) Članom nadzornog odbora leasing društva ne može biti imenovana osoba koja je:
1. povezana s pravnim osobama u kojima leasing društvo ima vi­še od 5% prava glasa ili takav udio u njegovu temeljnom kapitalu,
2. član nadzornog odbora ili uprave ili prokurist u drugom leasing društvu.
(2) Zabrana iz stavka 1. ovoga članka ne vrijedi za osobe koje su članovi nadzornog odbora, uprave ili prokuristi leasing društva koje ima većinski udio ili većinsko pravo u odlučivanju u leasing društvu iz stavka 1. ovoga članka u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.

Uvjeti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora leasing društva

Članak 26.

(1) Za člana nadzornog odbora leasing društva može biti imenovana osoba koja:
1. ispunjava uvjete iz Zakona o trgovačkim društvima za člana nadzornog odbora,
2. nije bila član uprave društva nad kojim se provodi ili je proveden stečajni postupak.
(2) Agencija može od uprave leasing društva zatražiti sazivanje skupštine i predložiti razrješenje člana nadzornog odbora ako:
1. član nadzornog odbora krši obveze navedene u članku 28. ovoga Zakona,
2. su prekršene odredbe članka 25. ovoga Zakona,
3. ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka.

Nadležnost nadzornog odbora leasing društva

Članak 27.

Osim nadležnosti koje nadzorni odbor ima u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, nadzorni odbor leasing društva:
1. daje suglasnost upravi za određivanje poslovne politike leasing društva,
2. daje suglasnost upravi za određivanje financijskog plana leasing društva,
3. daje suglasnost upravi za određivanje ustrojstva sustava unutarnjih kontrola,
4. odlučuje o drugim poslovima određenim ovim Zakonom.

Obveze članova nadzornog odbora leasing društva

Članak 28.

(1) Članovi nadzornog odbora leasing društva, osim nadležnosti iz članka 27. ovoga Zakona, dužni su:
1. raspravljati o činjenicama koje je utvrdila Agencija i druga nadzorna tijela tijekom postupka nadzora nad leasing društvom,
2. provjeravati financijske izvještaje leasing društva i o tome sastaviti pisano izvješće skupštini,
3. obrazlagati skupštini dioničara, odnosno članovima društva svoje mišljenje uz godišnje izvješće uprave.
(2) Članovi nadzornog odbora leasing društva solidarno su odgovorni društvu za štetu koja je nastala zbog zanemarivanja njihovih obveza iz stavka 1. ovoga članka, osim ako dokažu da su pošteno i savjesno ispunjavali svoje dužnosti.

GLAVA III.

OBAVLJANJE POSLOVA LEASINGA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Obavljanje poslova leasinga u državi članici

Članak 29.

(1) Leasing društvo koje namjerava početi s obavljanjem poslova leasinga u državi članici dužno je o tome obavijestiti Agenciju i navesti državu članicu u kojoj namjerava početi s obavljanjem poslova leasinga.
(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora obuhvaćati način obavljanja poslova leasinga.
(3) Ako leasing društvo u državi članici namjerava osnovati podružnicu, obavijest mora sadržavati i sljedeće:
1. poslovni plan podružnice za iduće tri godine,
2. imena osoba koje su ovlaštene za vođenje poslova podružnice,
3. tvrtku podružnice u državi članici,
4. način dobivanja dokumentacije o poslovanju podružnice.
(4) Agencija je dužna obavijest iz stavka 1. ovoga članka u roku od 30 dana od dana dostave obavijesti dostaviti nadzornom tijelu države članice nadležnom za poslove leasinga u kojoj leasing društvo namjerava početi s obavljanjem poslova leasinga, odnosno u roku od 90 dana kada leasing društvo namjerava osnovati podružnicu u državi članici i o tome obavijestiti leasing društvo.
(5) Leasing društvo može početi neposredno s obavljanjem poslova leasinga ili osnovati podružnicu u državi članici, nakon primitka obavijesti Agencije iz stavka 4. ovoga članka.
(6) Ako Agencija u roku od 90 dana od primitka obavijesti iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi leasing društvu obavijest iz stavka 4. ovoga članka, smatra se da je suglasna s početkom obavljanja poslova leasinga u državi članici.

Obavljanje poslova leasinga u stranoj državi

Članak 30.

(1) Leasing društvo može obavljati poslove leasinga u stranoj državi samo preko podružnice.
(2) Za osnivanje podružnice u stranoj državi leasing društvo mora prethodno dobiti odobrenje Agencije.
(3) Uz zahtjev za dobivanje odobrenja iz stavka 2. ovoga članka, leasing društvo mora priložiti:
1. poslovni plan podružnice za sljedeće tri godine,
2. imena osoba ovlaštenih za vođenje poslova podružnice,
3. naziv i adresu podružnice,
4. način dobivanja dokumentacije o poslovanju podružnice.
(4) Agencija može odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje podružnice u stranoj državi ako je, uzimajući u obzir propise strane države u kojoj leasing društvo namjerava osnovati podružnicu ili prakse vezane uz provođenje tih propisa, vjerojatno da će obavljanje nadzora u skladu s odredbama ovoga Zakona biti onemogućeno.
(5) Međusobna suradnja i razmjena podataka između Agencije i nadzornog tijela strane države može biti uređena posebnim propisima, odnosno sporazumima.

GLAVA IV.

OBAVLJANJE POSLOVA LEASINGA LEASING DRUŠTAVA IZ DRŽAVA ČLANICA I STRANIH DRŽAVA

Obavljanje poslova leasinga leasing društva države članice

Članak 31.

(1) Leasing društvo koje je u skladu s propisima države članice ovlašteno obavljati poslove leasinga u državi članici može obavljati te poslove preko podružnice ili neposredno na području Republike Hrvatske.
(2) Podružnica leasing društva iz stavka 1. ovoga članka mora dostaviti Agenciji izvješća i informacije potrebne za provođenje ovlasti i dužnosti Agencije prema ovome Zakonu.

Obavljanje poslova leasinga stranog leasing društva

Članak 32.

Strano leasing društvo može obavljati poslove leasinga na području Republike Hrvatske samo preko podružnice.

Osnivanje i prestanak podružnice stranog leasing društva

Članak 33.

(1) Strano leasing društvo može osnovati podružnicu na području Republike Hrvatske ako od Agencije dobije odobrenje za obavljanje poslova leasinga za podružnicu.
(2) Uz zahtjev za izdavanjem odobrenja iz stavka 1. ovoga članka strano leasing društvo koje osniva podružnicu dužno je priložiti sljedeće:
1. izvadak iz sudskog registra ili drugoga odgovarajućeg registra države u kojoj se nalazi sjedište tog stranog leasing društva, a koji ne može biti stariji od 30 dana,
2. osnivački akt ili drugu odgovarajuću dokumentaciju tog stranog leasing društva,
3. podatke o članovima upravnih i nadzornih tijela tog stranog leasing društva,
4. revidirana poslovna izvješća tog stranog leasing društva za posljednje tri poslovne godine,
5. dokument koji vjerodostojno prikazuje imatelje i njihove udjele u upravljanju tog stranog leasing društva,
6. poslovni plan za prve tri godine poslovanja podružnice,
7. odobrenje nadzornog tijela tog stranog leasing društva za osnivanje podružnice ako je takvo odobrenje potrebno prema propisima države stranog leasing društva,
8. izjavu tog stranog leasing društva da će podružnica voditi svu dokumentaciju koja se odnosi na njezino poslovanje na hrvatskom jeziku i pohraniti je u sjedištu podružnice te da će sastavljati financijska izvješća u skladu s ovim Zakonom ili propisima donesenim na temelju ovoga Zakona,
9. ostalu dokumentaciju koju odredi Agencija na temelju koje je moguće utvrditi je li podružnica kadrovski, tehnički i organizacijski sposobna obavljati poslove leasinga.
(3) Agencija može, kao uvjet za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga podružnici stranog leasing društva, zahtijevati da strano leasing društvo položi na području Republike Hrvatske određeni novčani iznos ili pruži drugo odgovarajuće osiguranje kao jamstvo za namiru obveza koje proizlaze iz poslova zaključenih na području Republike Hrvatske.
(4) Agencija će izdati odobrenje za obavljanje poslova leasinga podružnici stranog leasing društva ako na temelju podataka s kojima raspolaže i dokumentacije priložene uz zahtjev za izdavanje odobrenja zaključi da je podružnica financijski, upravljački, organizacijski, kadrovski i tehnički sposobna poslovati u skladu s odredbama ovoga Zakona.
(5) Agencija će odbiti zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga podružnici stranog leasing društva ako je s obzirom na propise države u kojoj se nalazi sjedište stranog leasing društva ili prakse te države vezane uz primjenu i provođenje tih propisa vjerojatno da će obavljanje nadzora u skladu s odredbama ovoga Zakona biti otežano.
(6) Iznimno, odredbe stavka 5. ovoga članka ne odnose se na izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga za osnivanje podružnice stranog leasing društva sa sjedištem u zemlji članici Svjetske trgovinske organizacije (WTO).
(7) Agencija će podružnici stranog leasing društva oduzeti odobrenje za obavljanje poslova leasinga:
1. ako je nadzorno tijelo stranog leasing društva oduzelo tom leasing društvu odobrenje za obavljanje poslova leasinga,
2. ako je podružnica dobila odobrenje za obavljanje poslova leasinga na temelju neistinitih podataka ili ne posluje po propisima Republike Hrvatske,
3. ako podružnica ne može ispunjavati svoje obveze.

Primjena drugih odredbi ovoga Zakona na poslovanje
stranog leasing društva

Članak 34.

(1) Na podružnicu stranog leasing društva iz članka 32. ovoga Zakona na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ovoga Zakona koje se odnose na:
1. upravu leasing društva (članak 19. do 23.),
2. ugovor o leasingu (članak 35. do 38.),
3. prava i obveze (članak 39. do 51.),
4. Registar leasinga (članak 52. i 53.),
5. upravljanje rizicima (članak 54. i 55.),
6. financijsko izvješćivanje (članak 56. do 62.),
7. nadzor (članak 63. do 81.),
8. povjerljive podatke (članak 85. do 87.).
(2) Agencija može pobliže propisati način primjene odredbi iz stavka 1. ovoga članka na podružnicu stranog leasing društva.

GLAVA V.

UGOVOR O LEASINGU

Pojam

Članak 35.

(1) Ugovorom o leasingu obvezuje se davatelj leasinga pribaviti objekt leasinga od dobavljača objekta leasinga i primatelju leasinga odobriti pravo korištenja tog objekta leasinga na određeno razdoblje, a ovaj se obvezuje plaćati mu za to određenu naknadu.
(2) Primatelj leasinga određuje objekt leasinga i dobavljača tog objekta leasinga.

Sadržaj i oblik ugovora o leasingu

Članak 36.

(1) Ugovor o leasingu obvezno mora sadržavati sljedeće odred­be:
1. tvrtku i sjedište davatelja leasinga,
2. tvrtku i sjedište, odnosno ime, prezime i adresu primatelja leasinga,
3. određenje posla leasinga (financijski ili operativni),
4. detaljno određenje objekta leasinga,
5. vrijednost objekta leasinga,
6. ukupni iznos naknada,
7. iznos pojedine naknade,
8. vrijeme trajanja ugovora,
9. razloge i uvjete prijevremenog prestanka ugovora.
(2) Osim odredbi iz stavka 1. ovoga članka ugovor može sadržavati i druge odredbe kojima se uređuju rizici od kojih se objekt leasinga mora osigurati i način osiguranja, vrijeme, mjesto i način preuzimanja objekta leasinga, troškovi prijevoza objekta leasinga, troškovi montaže i instalacije u slučaju da se radi o kompleksnom objektu leasinga, troškove održavanja objekta leasinga, mogućnost obuke osoblja primatelja leasinga za korištenje objekta leasinga, kao i druge podatke.
(3) Ugovor o leasingu mora biti sklopljen u pisanom obliku.
(4) Ugovor o leasingu mora biti napisan na pregledan i razumljiv način primatelju leasinga.

Posebne odredbe za ugovor o financijskom leasingu

Članak 37.

(1) Ugovor o financijskom leasingu, osim odredbi iz članka 36. stavka 1. ovoga Zakona, obvezno sadrži i sljedeće odredbe:
1. iznos učešća u ukupnoj vrijednosti objekta leasinga,
2. iznos, broj i rokove plaćanja pojedinih rata (otplatna tablica),
3. realnu godišnju kamatnu stopu.
(2) Agencija će pravilnikom propisati način i metodu izračuna realne godišnje kamatne stope uključujući i sve elemente izračuna.

Posebne odredbe za ugovor o operativnom leasingu

Članak 38.

(1) Ugovor o operativnom leasingu, osim odredbi iz članka 36. stavka 1. ovoga Zakona, obvezno sadrži i sljedeće odredbe:
1. iznos, broj i rokove plaćanja pojedinih obroka,
2. ostatak vrijednosti objekta leasinga.
(2) Agencija će pravilnikom propisati način i metodu izračuna iznosa ukupne naknade uključujući i sve elemente izračuna.

GLAVA VI.

PRAVA I OBVEZE

Primjena odredbi Zakona o obveznim odnosima

Članak 39.

Na prava i obveze subjekata u poslovima leasinga primjenjuju se osnove obveznih odnosa (opći dio) Zakona o obveznim odnosima, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Obveze davatelja leasinga

Članak 40.

(1) Davatelj leasinga dužan je prema zahtjevu primatelja leasinga pribaviti objekt leasinga od dobavljača objekta leasinga kojeg je odredio primatelj leasinga.
(2) Davatelj leasinga dužan je obavijestiti dobavljača objekta leasinga da objekt leasinga pribavlja radi izvršenja ugovora o leasingu te navesti osobu koja je primatelj leasinga.
(3) Obavijest iz stavka 2. ovoga članka davatelj leasinga dužan je dostaviti dobavljaču objekta leasinga najkasnije do preuzimanja objekta leasinga.

Odgovornost za pravne nedostatke

Članak 41.

(1) Davatelj leasinga odgovoran je primatelju leasinga ako treći polaže neko pravo na objekt leasinga ili njegov dio koje isključuje, umanjuje ili ograničava pravo primatelja leasinga, osim ako je primatelj leasinga o tome obaviješten i pristao je na preuzimanje objekta leasinga opterećenog tim pravom.
(2) Ako treći polaže neko pravo iz stavka 1. ovoga članka, primatelj leasinga dužan je o tome obavijestiti davatelja leasinga, osim kad je to davatelju leasinga već poznato.
(3) Ako primatelj leasinga ne postupi u skladu s odredbama stavka 2. ovoga članka odgovoran je davatelju leasinga za nastalu štetu.
(4) Utvrdi li se da trećemu pripada pravo koje sasvim isključuje pravo primatelja leasinga, ugovor se raskida po samom zakonu, a davatelj leasinga je dužan primatelju leasinga nadoknaditi štetu.
(5) Kad se pravom trećega samo ograničava pravo primatelja leasinga, ovaj može, po svojem izboru, raskinuti ugovor ili zahtijevati sniženje leasing naknade i u svakom slučaju naknadu štete.

Isključenje odgovornosti za štetu nastalu korištenjem objekta leasinga

Članak 42.

(1) Davatelj leasinga nije odgovoran primatelju leasinga za štetu nastalu korištenjem objekta leasinga.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, davatelj leasinga odgovoran je primatelju leasinga za štetu nastalu korištenjem objekta leasinga u slučaju kada je sudjelovao u izboru objekta leasinga ili ako je to ugovorom izričito ugovoreno.

Obveze primatelja leasinga

Članak 43.

(1) Primatelj leasinga dužan je preuzeti objekt leasinga na način određen ugovorom o leasingu.
(2) Primatelj leasinga dužan je davatelju leasinga plaćati naknadu u iznosima, rokovima i na način određen ugovorom o leasingu.
(3) Do ispunjenja obveze isporuke sukladne ugovoru o leasingu, primatelj leasinga nije dužan plaćati naknadu koju bi na temelju ugovora o leasingu bio dužan plaćati nakon isporuke objekta leasinga.

Raskid ugovora zbog neisporuke

Članak 44.

(1) Ako dobavljač objekta leasinga primatelju leasinga ne isporuči objekt leasinga, ako ga isporuči sa zakašnjenjem, ako objekt ima materijalni nedostatak ili nije u skladu s ugovorom o leasingu, primatelj leasinga može odbiti prihvat isporuke ili raskinuti ugovor o leasingu i ima pravo na naknadu štete od dobavljača objekta leasinga.
(2) Ako raskine ugovor, primatelj leasinga ima pravo na povrat naknade koju je platio u skladu s ugovorom o leasingu.

Raskid ugovora zbog neplaćanja naknade

Članak 45.

(1) Ako je primatelj leasinga dva uzastopna roka u zakašnjenju s plaćanjem naknade, davatelj leasinga može raskinuti ugovor o leasingu i ima pravo na iznos dužne naknade i ostale tražbine iz ugovora o leasingu.
(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka ostaje na snazi ako primatelj leasinga plati iznos dužne naknade prije nego mu je raskid priopćen.
(3) Ako raskine ugovor, davatelj leasinga ima pravo oduzeti objekt leasinga od primatelja leasinga.

Korištenje objekta leasinga

Članak 46.

(1) Primatelj leasinga dužan je u skladu s ugovorom ili namjenom objekta leasinga koristiti objekt leasinga s pažnjom dobroga gospodarstvenika.
(2) Gubitak objekta leasinga ili gubitak njegove funkcije ne oslobađa primatelja leasinga od njegovih obveza određenih ugovorom o leasingu.
(3) Primatelj leasinga odgovoran je za štetu koju uzrokuje korištenjem objekta leasinga suprotno ugovoru ili namjeni objekta leasinga.

Predaja objekta leasinga drugome na korištenje

Članak 47.

(1) Primatelj leasinga može objekt leasinga u cjelini ili pojedinim dijelovima dati drugome na korištenje samo uz pisanu suglasnost davatelja leasinga.
(2) Davatelj leasinga može raskinuti ugovor o leasingu i zahtijevati naknadu štete ako je primatelj leasinga bez njegove pisane suglasnosti dao objekt leasinga drugome na korištenje.
(3) Predaja objekta leasinga drugome na korištenje ne oslobađa primatelja leasinga obveza određenih ugovorom o leasingu.

Vraćanje objekta leasinga

Članak 48.

(1) Primatelj leasinga dužan je po prestanku ugovora o leasingu bez odgađanja objekt leasinga vratiti davatelju leasinga na način i u stanju određenim ugovorom o leasingu, osim ako je sukladno ugovoru o leasingu ispunio uvjete kojima stječe pravo vlasništva nad objektom leasinga, pravo produženja ugovora o leasingu ili je za taj objekt leasinga sklopljen novi ugovor o leasingu.
(2) Primatelj leasinga ne odgovara za istrošenost objekta leasinga koja nastane njegovim redovitim korištenjem, kao ni za promjene na njemu koje su izvršene u dogovoru s davateljem leasinga.

Obveze dobavljača objekta leasinga

Članak 49.

Dobavljač objekta leasinga je dužan objekt leasinga isporučiti primatelju leasinga u ispravnom stanju na način određen ugovorom o leasingu, osim ako je ugovorom o leasingu predviđeno da objekt leasinga isporuči davatelj leasinga.

Odgovornost dobavljača objekta leasinga prema primatelju leasinga

Članak 50.

(1) Ako dobavljač objekt leasinga ne isporuči primatelju leasinga, ako ga isporuči sa zakašnjenjem ili ako objekt leasinga ima materijalni nedostatak, primatelj leasinga ima prema dobavljaču objekta leasinga prava koja bi, prema propisima koji uređuju obvezne odnose, imao da je ugovorna strana s dobavljačem objekta leasinga.
(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, primatelj leasinga nema pravo sniženja cijene ili zamjene bez suglasnosti davatelja leasinga.
(3) Dobavljač objekta leasinga ne može biti odgovoran primatelju leasinga i davatelju leasinga za istu štetu.

Solidarna odgovornost davatelja leasinga i dobavljača objekta leasinga

Članak 51.

Ako je davatelj leasinga izabrao dobavljača objekta leasinga, solidarno s njim odgovara primatelju leasinga ako objekt leasinga nije isporučen primatelju leasinga, ako je isporučen sa zakašnjenjem ili ako objekt leasinga ima materijalni nedostatak.

GLAVA VII.

REGISTAR OBJEKATA LEASINGA

Registar

Članak 52.

(1) Agencija vodi Registar objekata leasinga (u daljnjem tekstu: Registar).
(2) Registar mora sadržavati sljedeće podatke iz ugovora o leasingu:
1. tvrtku i sjedište davatelja leasinga,
2. tvrtku i sjedište, odnosno ime, prezime i adresu primatelja leasinga,
3. određenje posla leasinga (financijski ili operativni),
4. detaljno određenje objekta leasinga,
5. vrijednost objekta leasinga,
6. iznos pojedine naknade,
7. vrijeme trajanja ugovora.
(3) Davatelj leasinga dužan je podatke iz stavka 2. ovoga članka dostaviti Agenciji u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o leasingu, njegovih izmjena i/ili dopuna, te prestanka ugovora.
(4) Upis u Registar ima deklaratorni pravni učinak.
(5) Agencija je dužna učiniti javno dostupnim samo podatke iz stavka 2. točke 4. i točke 7. ovoga članka.
(6) Agencija je dužna ažurno voditi Registar iz stavka 1. ovoga članka.
(7) Način i oblik vođenja Registra propisuje Agencija.

Naknada za vođenje Registra

Članak 53.

(1) Naknadu za vođenje Registra dužni su plaćati:
1. leasing društvo iz članka 3. ovoga Zakona,
2. leasing društvo države članice iz članka 31. ovoga Zakona,
3. podružnica stranoga leasing društva iz članka 32. ovoga Zakona,
4. banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja obavlja poslove financijskoga leasinga,
5. podružnica banke sa sjedištem u stranoj državi koja u Republici Hrvatskoj obavlja poslove financijskoga leasinga.
(2) Naknadu za vođenje Registra obračunava i naplaćuje Agencija.
(3) Iznos naknade iz stavka 1. ovoga članka propisuje Agencija.

GLAVA VIII.

RIZICI

Upravljanje rizicima

Članak 54.

Leasing društvo mora imati razrađene politike i procedure za identificiranje, mjerenje i praćenje rizika kojima je izloženo u svom poslovanju.

Propisi o upravljanju, načinu oblikovanja pričuva i izvještavanju o rizicima

Članak 55.

Agencija može pravilnikom propisati obvezu leasing društvu iz članka 3. ovoga Zakona i podružnici stranog leasing društva iz članka 32. ovoga Zakona kriterije i način upravljanja rizicima, oblikovanje pričuva, uvjete i način upotrebe pričuva, te oblik, način i rokove izvještavanja o upravljanju rizicima.

GLAVA IX.

FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Vođenje poslovnih knjiga, evidencija i dokumentacije

Članak 56.

Leasing društvo mora organizirati svoje poslovanje i voditi poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju te ostale evidencije na način koji omogućuje provjeru posluje li leasing društvo u skladu s propisima i standardima struke.

Financijski izvještaji

Članak 57.

Leasing društvo sastavlja i objavljuje financijske izvještaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Revizija godišnjih financijskih izvještaja

Članak 58.

(1) Na postupak revizije godišnjih financijskih izvještaja leasing društava primjenjuju se odredbe Zakona o reviziji, ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.
(2) Leasing društvo je dužno Agenciji dostaviti revidirane financijske izvještaje u roku od petnaest dana od dana sastavljanja izvješća revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja, a najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.
(3) Isto revizorsko društvo ili samostalni revizor mogu u istom leasing društvu uzastopno obaviti najviše četiri revizije financijskih izvještaja.
(4) Revizorsko društvo ili samostalni revizor ne može u istoj poslovnoj godini obavljati reviziju financijskih izvještaja i pružati konzultantske usluge istom leasing društvu.

Izvještavanje Agencije

Članak 59.

Leasing društvo dužno je izvijestiti Agenciju o revizorskom društvu odnosno samostalnom revizoru kojeg je izabralo za obavljanje revizije financijskih izvještaja.

Ovlast Agencije u vezi s obavljenom revizijom

Članak 60.

(1) Revizor je dužan na zahtjev Agencije dati i dodatna obrazloženja u vezi s obavljenom revizijom.
(2) Agencija može odbiti mišljenje revizora o financijskim izvještajima i zahtijevati da reviziju obave ovlašteni revizori iz drugog revizorskog društva ili drugi samostalni revizor na trošak leasing društva kad utvrdi da financijski izvještaji ne prikazuju istinit i vjeran prikaz financijskog stanja leasing društva u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Linearna konsolidacija

Članak 61.

(1) Agencija može za potrebe nadzora naložiti leasing društvu sastavljanje konsolidiranih izvještaja ako:
1. se jedno ili više trgovačkih društava smatra pridruženim društvom leasing društvu u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja,
2. su leasing društvo i drugo trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ovisna društva istog vladajućeg društva koje ima sjedište izvan Republike Hrvatske,
3. je leasing društvo s drugim trgovačkim društvom sklopilo ugovor na osnovi kojeg se zajednički upravlja tim društvima,
4. uprava ili nadzorni odbor leasing društva i jednog ili više trgovačkih društava s kojima leasing društvo nije kapitalno povezano imaju većinu istih članova u razdoblju za koje sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka Agencija svojim rješenjem određuje opseg konsolidacije, a naročito trgovačka društva koja će biti obuhvaćena konsolidacijom, te način i učestalost sastavljanja konsolidiranih financijskih i nadzornih izvještaja.

Kontni plan

Članak 62.

Agencija može propisati kontni plan za leasing društva.

GLAVA X.

NADZOR NAD LEASING DRUŠTVIMA

Nadzor nad leasing društvima

Članak 63.

(1) Agencija obavlja nadzor nad leasing društvima radi provjere posluju li leasing društva u skladu s pravilima određenim ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovog ili drugih zakona kojima se uređuje poslovanje leasing društava, te propisa donesenih na temelju tih zakona.
(2) Agencija obavlja i nadzor nad pravnim osobama povezanim s leasing društvima ako je to nužno radi nadzora nad poslovanjem leasing društva.
(3) Ako je za nadzor nad pojedinim društvom iz stavka 2. ovoga članka nadležno drugo nadzorno tijelo, Agencija može obaviti pregled poslovanja tog društva u suradnji s tim nadzornim tijelom.
(4) Nadzor nad poslovanjem leasing društva mogu obavljati i druga nadzorna tijela u skladu s ovlaštenjima na temelju zakona u okviru svog djelokruga poslovanja.
(5) Odredbe o nadzoru leasing društava na odgovarajući se način primjenjuju na nadzor podružnice stranoga leasing društva.

Način obavljanja nadzora

Članak 64.

Agencija obavlja nadzor nad leasing društvima na sljedeći način:
1. praćenjem, prikupljanjem i provjerom izvješća i obavijesti leasing društava te drugih osoba koje su prema propisima ovoga Zakona i drugih zakona dužne izvještavati Agenciju, odnosno obavještavati je o pojedinim činjenicama i okolnostima,
2. pregledom poslovanja leasing društva,
3. izricanjem mjera nadzora u skladu s ovim Zakonom.

Izvješćivanje Agencije

Članak 65.

(1) Leasing društvo dužno je izvješćivati Agenciju o sljedećim činjenicama i okolnostima:
1. upisu i promjenama podataka koji se upisuju u sudski registar,
2. sazivu skupštine i svim odlukama prihvaćenim na skupštini,
3. imateljima dionica leasing društva te stjecanju, odnosno izmjeni kvalificiranih udjela iz članka 11. ovoga Zakona,
4. planiranom otvaranju, preseljenju, zatvaranju ili privremenom prestanku podružnice ili predstavništva, odnosno drugim promjenama,
5. ulaganjima na temelju kojih je leasing društvo posredno ili neposredno steklo kvalificirani udio u drugoj pravnoj osobi kao i o svakom daljnjem ulaganju u tu pravnu osobu,
6. promjenama u strukturi kapitala,
7. prestanku obavljanja pojedinih poslova leasinga.
(2) Leasing društvo dužno je na zahtjev Agencije dostaviti izvješća i informacije o svim poslovima, bitnim za obavljanje nadzora, odnosno obavljanje drugih poslova Agencije.
(3) Agencija će pravilnikom propisati podrobniji sadržaj izvješća iz stavka 1. i 2. ovoga članka kao i način i rokove izvješćivanja.

Mjere nadzora

Članak 66.

Mjere nadzora nad leasing društvom, prema ovom Zakonu, jesu sljedeće:
1. otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti,
2. određivanje dodatnih mjera,
3. oduzimanje odobrenja,
4. odlučivanje o razlozima za stečaj leasing društva,
5. podnošenje prijedloga za pokretanje prekršajnog postupka.

Rješenje o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 67.

(1) Agencija donosi rješenje o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti ako prilikom obavljanja nadzora nad leasing društvom utvrdi sljedeće:
1. član uprave nema odobrenje iz članka 21. ovoga Zakona,
2. leasing društvo ne ispunjava uvjete za obavljanje poslova leasinga,
3. leasing društvo obavlja djelatnosti koje prema ovom Zakonu ne smije obavljati,
4. leasing društvo krši pravila o upravljanju rizicima,
5. leasing društvo krši pravila o vođenju poslovnih knjiga i izradi financijskih izvještaja odnosno reviziji financijskih izvještaja,
6. leasing društvo krši obvezu izvješćivanja,
7. leasing društvo krši druge odredbe ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa odnosno odredbe drugih zakona kojima se uređuje poslovanje leasing društava.
(2) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka Agencija određuje rok za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti.
(3) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Izvješće o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 68.

(1) Leasing društvo dužno je u roku koji odredi Agencija rješenjem iz članka 67. stavka 1. ovoga Zakona otkloniti utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti te Agenciji u roku koji odredi Agencija, dostaviti izvješće u kojem su opisane mjere za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti. Izvješću moraju biti priloženi dokumenti i drugi dokazi iz kojih proizlazi da su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.
(2) Ako iz izvješća iz stavka 1. ovoga članka i priloženih dokaza proizlazi da su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene, Agencija donosi rješenje kojim utvrđuje da su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene. Agencija može prije donošenja rješenja obaviti ponovni pregled poslovanja u opsegu potrebnom da bi se utvrdilo jesu li nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.
(3) Ako je izvješće nepotpuno odnosno iz izvješća i priloženih dokaza ne proizlazi da su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene, Agencija će leasing društvu rješenjem naložiti dopunu izvješća te odrediti rok za dopunu.
(4) Agencija je dužna rješenje iz stavka 2., odnosno 3. ovoga članka donijeti u roku od trideset dana nakon primitka izvješća o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti, u protivnom se smatra da su nezakonitosti i nepravilnosti uklonjene.
(5) Ako su rješenjem Agencije određene dodatne mjere iz članka 69. ovoga Zakona, odredbe ovoga članka, koje se odnose na otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti i na izvješće o uklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti, odnose se i na provođenje dodatnih mjera te na obavješćivanje o provedbi dodatnih mjera.

Dodatne mjere o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 69.

(1) Ako Agencija prilikom obavljanja nadzora utvrdi da leasing društvo teže krši pravila o upravljanju rizikom, rješenjem o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti može odrediti i sljedeće dodatne mjere:
1. naložiti upravi leasing društva da prihvati plan mjera radi osiguranja solventnosti leasing društva,
2. naložiti upravi leasing društva i nadzornom odboru sazivanje skupštine leasing društva te predlaganje odgovarajućih odluka, kao što su:
– odluka o povećanju temeljnog kapitala leasing društva,
– odluka o povećanju temeljnog kapitala iz dobiti leasing društva,
3. zabraniti leasing društvu sklapanje novih ugovora o leasingu u pojedinim ili svim poslovima leasinga,
4. zabraniti leasing društvu obavljanje poslova leasinga određenim osobama,
5. zabraniti leasing društvu sklapanje poslova s pojedinim dioničarima, članovima uprave, članovima nadzornog odbora, osobama koje su s leasing društvom povezane osobe,
6. naložiti upravi leasing društva donošenje ili provedbu mjere radi:
– poboljšanja postupaka upravljanja rizicima,
– poboljšanja postupka naplate dospjelih potraživanja leasing društva,
– ispravnog vrednovanja bilančnih i izvanbilančnih stavki,
– poboljšanja informacijskog sustava,
– druge mjere nužne radi realizacije solventnosti leasing društva,
7. zabraniti odnosno ograničiti leasing društvu raspolaganje imovinom kojom upravlja leasing društvo.
(2) Leasing društvo teže krši pravila o upravljanju rizikom ako:
1. mu je ugrožena likvidnost,
2. nije organiziralo poslovanje, odnosno ne vodi poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju te druge administrativne i poslovne evidencije na način da je moguće u bilo kojem trenutku provjeriti da posluje li u skladu s ovim Zakonom,
3. ne donese mjere i odredi pravila odgovarajućeg vrednovanja bilančnih i izvanbilančnih stavki, odnosno ako te stavke vrednuje suprotno odredbama ovoga Zakona, odnosno na temelju njega donesenih propisa,
4. obavlja djelatnosti koje prema ovom Zakonu ne smije obavljati,
5. krši obvezu pravodobnog i korektnog izvještavanja, određenu ovim Zakonom, odnosno na temelju njega donesenih propisa,
6. zaključuje prividne poslove u namjeri netočnog iskazivanja financijskog stanja.
(3) Agencija će naložiti nadzornom odboru leasing društva razrješenje dužnosti člana uprave i imenovanje novog člana odnosno novih članova uprave u sljedećim slučajevima:
1. leasing društvo nije postupilo u skladu s rješenjem o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti, odnosno
2. uprava leasing društva nije provela dodatne mjere iz stavka 1. ovoga članka koje je odredila, odnosno
3. leasing društvo ponovo krši obvezu pravodobnog i točnog izvještavanja odnosno obavještavanja Agencije ili ometa Agenciju u obavljanju nadzora.

GLAVA XI.

POSTUPAK NADZORA

Ovlaštene osobe

Članak 70.

(1) Nadzor poslovanja leasing društva provodi ovlaštena osoba Agencije.
(2) Radi obavljanja nadzora poslovanja leasing društva, Agencija može ovlastiti ovlaštenog revizora ili drugu stručnu osobu.
(3) Ovlaštene osobe iz stavka 2. ovoga članka imaju kod obavljanja nadzora poslovanja za koje su ovlaštene jednake nadležnosti kao Agencija.

Opseg nadzora

Članak 71.

(1) Leasing društvo dužno je ovlaštenoj osobi omogućiti nadzor svih poslovnih knjiga, spisa i druge dokumentacije.
(2) Leasing društvo dužno je, na zahtjev Agencije, izručiti računalne ispise, odnosno preslike evidencija, odnosno drugih poslovnih knjiga i dokumentacije.
(3) Članovi uprave i radnici leasing društva dužni su ovlaštenoj osobi, na njezin zahtjev, dati izvješća i informacije o svim poslovima bitnim za obavljanje nadzora.
(4) Ovlaštena osoba može obaviti i nadzor nad poslovanjem pravnih osoba povezanih s leasing društvom ako je to nužno radi potpunijeg pregleda poslovanja leasing društva.

Izvješća i informacije

Članak 72.

(1) Agencija može od leasing društva, pravnih osoba povezanih s leasing društvom ili drugih pravnih osoba zatražiti informacije o svim poslovima koji su s obzirom na svrhu pojedinog nadzora bitne za procjenu poštuju li oni odredbe Zakona odnosno na temelju njega donijete propise.
(2) Izvješća i informacije iz stavka 1. ovoga članka Agencija može zatražiti i od članova uprave i osoba zaposlenih kod leasing društva, pravnih osoba povezanih s leasing društvom ili drugih pravnih osoba.
(3) Agencija može osobe iz stavka 2. ovoga članka pozvati da o poslovima iz stavka 1. ovoga članka u roku koji ne smije biti kraći od tri dana daju usmenu izjavu ili sastave pisano izvješće.

Nadzor poslovanja

Članak 73.

(1) Leasing društvo, pravna osoba povezana s leasing društvom ili druga pravna osoba dužna je ovlaštenoj osobi Agencije, na njezin zahtjev, omogućiti obavljanje nadzora poslovanja u svom sjedištu kao i u drugim prostorijama u kojima obavljaju djelatnosti i poslove u vezi s kojima Agencija provodi nadzor.
(2) Leasing društvo, pravna osoba povezana s leasing društvom ili druga pravna osoba dužna je ovlaštenoj osobi Agencije, na njezin zahtjev, omogućiti pregled poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije i administrativnih, odnosno poslovnih evidencija u opsegu nužnom za obavljanje pojedinog nadzora, odnosno u opsegu određenom zakonom kojim se uređuje pojedini nadzor.
(3) Leasing društvo, pravna osoba povezana s leasing društvom ili druga pravna osoba dužna je ovlaštenoj osobi Agencije, na njezin zahtjev, izručiti računalne ispise, odnosno preslike poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije i administrativnih odnosno poslovnih evidencija.
(4) Agencija je dužna nadzor poslovanja obavljati na način da time u većoj mjeri nego je to nužno ne ometa normalno poslovanje leasing društva, pravnih osoba povezanih s leasing društvom ili drugih pravnih osoba u skladu s predmetom pojedinog nadzora.

Zahtjev za nadzor poslovanja

Članak 74.

(1) Zahtjev za nadzor poslovanja leasing društvu, pravnoj osobi povezanoj s leasing društvom ili drugoj pravnoj osobi dostavlja se najmanje osam dana prije početka nadzora poslovanja.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ovlaštena osoba može zahtjev za nadzor poslovanja uručiti tek prilikom početka nadzora poslovanja ako nije bilo moguće na drugi način postići cilj pojedinog nadzora.
(3) Zahtjev za nadzor poslovanja mora obuhvaćati predmet nadzora.
(4) Zahtjev za nadzor poslovanja mora obuhvaćati i pravnu pouku o pravnim posljedicama koje mogu nastupiti ako leasing društvo, pravna osoba povezana s leasing društvom ili druga pravna osoba ne bi postupila u skladu sa zahtjevom za nadzor poslovanja, odnosno ako se Agenciji ne bi omogućilo obavljanje nadzora poslovanja na način određen člankom 73. ovoga Zakona.
(5) Agencija može za vrijeme obavljanja nadzora poslovanja nadopuniti zahtjev za nadzor poslovanja. Na nadopunu naloga na odgovarajući način se primjenjuju odredbe stavaka 3. i 4. ovoga članka.

Uvjeti za obavljanje nadzora

Članak 75.

Leasing društvo, pravna osoba povezana s leasing društvom ili druga pravna osoba dužna je ovlaštenim osobama Agencije staviti na raspolaganje odgovarajuće prostorije u kojima mogu neometano i bez prisutnosti drugih osoba obaviti nadzor poslovanja.

Uvjeti za pregled računalno vođenih poslovnih knjiga i evidencija

Članak 76.

(1) Leasing društvo, pravna osoba povezana s leasing društvom ili druga pravna osoba koja računalno obrađuje, odnosno vodi poslovne knjige i druge evidencije dužna je, na zahtjev ovlaštene osobe Agencije, osigurati odgovarajuća pomagala za pregled poslovnih knjiga i evidencija te provjere odgovarajućih računalno obrađenih podataka.
(2) Leasing društvo, pravna osoba povezana s leasing društvom ili druga pravna osoba dužna je Agenciji dostaviti dokumentaciju iz koje je vidljiv kompletni opis rada računalnog sustava. Iz dokumentacije moraju biti vidljivi i podsustavi i datoteke računalnog sustava. Dokumentacija mora omogućavati uvid u:
1. računalno rješenje,
2. postupke u okviru računalnog rješenja,
3. kontrolu koja osigurava točnu i pouzdanu obradu podataka,
4. kontrole koje sprječavaju neovlašteno dodavanje, izmjenu ili brisanje pohranjenih računalnih unosa.
(3) Svaka izmjena računalnih rješenja (računalnih programa) iz stavka 1. ovoga članka mora biti dokumentirana u vremenskom slijedu nastanka izmjene, zajedno s datumom izmjene. Iz dokumentacije mora biti vidljiva i svaka izmjena oblika datoteka.

Nalazi nadzora

Članak 77.

(1) Nakon obavljenog nadzora poslovanja leasing društva ovlaštene osobe Agencije sastavljaju zapisnik o obavljenom nadzoru koji su dužne dostaviti leasing društvu.
(2) Na zapisnik o nadzoru, leasing društvo ima pravo prigovora Agenciji u roku od 8 dana od dana primitka zapisnika.

Rješenje za otklanjanje nepravilnosti

Članak 78.

Kada Agencija prilikom obavljanja nadzora utvrdi nepoštivanje odredbi ovoga Zakona odnosno na temelju njega donesenih propisa te drugih propisa kojima se uređuje poslovanje leasing društava, nadziranom leasing društvu, pravnoj osobi povezanoj s leasing društvom ili drugoj pravnoj osobi rješenjem će naložiti otklanjanje nepravilnosti, odnosno naložiti mu da poduzme, odnosno ne poduzima određene radnje (otklanjanje nepravilnosti).

Sadržaj rješenja

Članak 79.

Rješenje za otklanjanje nepravilnosti mora sadržavati:
1. točan opis nepoštivanja odredbe Zakona čije se otklanjanje nalaže,
2. rok u kojem nadzirano leasing društvo, pravna osoba povezana s leasing društvom ili druga pravna osoba mora otkloniti nepravilnosti i podnijeti izvješće o otklanjanju nepravilnosti,
3. način otklanjanja nepravilnosti u slučaju kada Agencija naloži nadziranom leasing društvu odnosno pravnoj osobi povezanoj s leasing društvom ili drugoj pravnoj osobi da nepravilnosti otkloni na određeni način,
4. dokumente odnosno dokaze o otklanjanju nepravilnosti u slučaju kada Agencija naloži da nadzirano leasing društvo odnosno pravna osoba povezana s leasing društvom ili druga pravna osoba predoči određene dokumente odnosno druge dokaze.

Predočavanje izvješća ovlaštenog revizora ootklanjanju nepravilnosti

Članak 80.

Kada Agencija utvrdi nepravilnosti u vođenju poslovnih knjiga odnosno administrativnih i drugih evidencija koje je leasing društvo dužno voditi, odnosno utvrdi li veće nepravilnosti u poslovanju leasing društva, može leasing društvu rješenjem naložiti da i o otklanjanju nepravilnosti predoči izvješće s pozitivnim mišljenjem ovlaštenog revizora o tome da su utvrđene nepravilnosti otklonjene.

Odgovornost za štetu

Članak 81.

Ovlaštene osobe Agencije ne odgovaraju za štetu koja nastane prilikom obavljanja dužnosti u okviru ovoga Zakona, Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i propisa donesenih na temelju tih zakona, osim ako se dokaže da prilikom obavljanja dužnosti nisu postupali pažnjom dobrog stručnjaka, odnosno da su određenu radnju učinili ili propustili učiniti namjerno ili grubom nepažnjom.

GLAVA XII.

NADZOR NAD DRUGIM OSOBAMA

Opće odredbe

Članak 82.

Agencija je ovlaštena provoditi i nadzor nad drugim osobama koje osim drugih djelatnosti ili kao jedinu djelatnost obavljaju poslove leasinga bez odobrenja Agencije.

Mjere nadzora

Članak 83.

(1) Ako Agencija, prema podacima kojima raspolaže, utvrdi da osoba obavlja poslove leasinga bez odobrenja Agencije, toj će se osobi zabraniti obavljanje navedenih poslova.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Agencija prethodno mo­že obaviti pregled poslovnih knjiga i druge dokumentacije osobe i prikupiti dokaze kako bi utvrdila obavlja li osoba poslove leasinga.

GLAVA XIII.

SURADNJA NADZORNIH TIJELA

Obrada podataka i pružanje informacija

Članak 84.

(1) Agencija prikuplja i obrađuje podatke o činjenicama i okolnostima koje su bitne za obavljanje poslova iz njezine nadležnosti propisane ovim Zakonom.
(2) Podacima iz stavka 1. ovoga članka naročito se smatraju podaci o:
1. odobrenjima za obavljanje poslova leasinga i drugim odobrenjima koje izdaje Agencija na temelju ovoga Zakona,
2. članovima uprave i nadzornog odbora leasing društava,
3. podružnicama odnosno neposrednom obavljanju poslova leasinga u državama članicama od strane leasing društava sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
4. podružnicama odnosno neposrednom obavljanju poslova leasing društava država članica na području Republike Hrvatske,
5. podružnicama u stranim državama leasing društava sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
6. podružnicama stranih leasing društava u Republici Hrvatskoj,
7. imateljima kvalificiranih udjela iz članka 11. ovoga Zakona,
8. revidiranim financijskim izvještajima iz članka 58. ili članka 61. ovoga Zakona,
9. izvršenim mjerama nadzora iz članka 66. ovoga Zakona,
10. informacijama koje Agencija prikupi u okviru razmjene informacija s drugim nadzornim tijelima i institucijama.
(3) Podatke iz stavka 2. ovoga članka Agencija smije dostaviti:
1. drugim nadzornim tijelima, odnosno institucijama, ako su im oni potrebni radi obavljanja nadzora nad poslovanjem leasing društva, odnosno pravnih osoba povezanim s leasing društvom te ako za ta tijela vrijedi obveza čuvanja povjerljivih podataka,
2. nadzornim tijelima stranih država prema zaključenim sporazumima, ako su im oni potrebni radi obavljanja nadzora nad poslovanjem leasing društava te ako za ta tijela vrijedi obveza čuvanja povjerljivih podataka,
3. nadležnom sudu ako su mu podaci potrebni u stečajnom postupku nad leasing društvom,
4. Ministarstvu financija Republike Hrvatske za potrebe pripreme propisa, vođenje statistike ili vođenje strategije na području financijskog i poreznog sustava.
(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, podatke iz stavka 2. točke 10. ovoga članka Agencija smije dostaviti drugim tijelima jedino uz izričito odobrenje tijela koje mu je dostavilo te podatke.

GLAVA XIV.

POVJERLJIVI PODACI

Opća odredba

Članak 85.

Leasing društvo dužno je kao povjerljive čuvati sve podatke, informacije, činjenice i okolnosti za koje je saznalo u poslovanju s primateljem leasinga, odnosno dobavljačem leasinga.

Obveza čuvanja povjerljivih podataka

Članak 86.

(1) Članovi tijela leasing društva, dioničari, odnosno vlasnici poslovnih udjela leasing društva, radnici leasing društva, odnosno druge osobe kojima su vezano za njihov rad u leasing društvu ili uz pružanje usluga za leasing društvo na bilo koji način dostupni podaci iz članka 85. ovoga Zakona ne smiju te podatke priopćavati trećim osobama, iskoristiti ih protiv interesa leasing društva i njegovih klijenata ili omogućiti da ih koriste treće osobe.
(2) Obveza čuvanja povjerljivih podataka ne vrijedi u sljedećim slučajevima:
1. strana izričito pisanim putem pristane da se priopće pojedini povjerljivi podaci,
2. nadležni sud pisanim putem zahtijeva, odnosno naloži predočenje tih podataka radi utvrđivanja činjenica u kaznenim postup­cima,
3. u slučajevima određenima propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca,
4. ako su ti podaci potrebni radi odlučivanja o pravnim odnosima između leasing društva i primatelja leasinga, odnosno dobavljača leasinga, odnosno drugih imatelja prava iz ugovora o leasingu u sudskom sporu,
5. nadležni sud pisanim putem zahtijeva odnosno naloži predočenje tih podataka za potrebe ostavinskog postupka,
6. nadležni sud pisanim putem zahtijeva odnosno naloži predočenje tih podataka radi ovrhe nad imovinom primatelja leasinga odnosno drugog imatelja prava iz ugovora o leasingu,
7. za potrebe nadzora koji u okviru svojih nadležnosti provodi Agencija, odnosno drugo nadzorno tijelo,
8. Agenciji za potrebe vođenja Registra objekata leasinga,
9. poreznom tijelu za potrebe postupaka koje ono provodi u okviru svojih nadležnosti.
(3) Obveza čuvanja povjerljivih podataka postoji za osobe iz stavka 1. ovoga članka i nakon prestanka rada u leasing društvu, odnosno nakon prestanka svojstva dioničara, odnosno vlasnika poslovnog udjela ili članstva u tijelima leasing društva.
(4) Nadzorno tijelo, odnosno druga tijela i sudovi smiju podat­ke koje su prikupili na temelju stavka 2. ovoga članka upotrijebiti isključivo u svrhu zbog koje su prikupljeni.

Prikupljanje, vođenje i upotreba povjerljivih podataka

Članak 87.

Leasing društva prikupljaju, obrađuju, čuvaju, dostavljaju i upotrebljavaju povjerljive podatke iz članka 85. ovoga Zakona u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka i ostalim propisima o zaštiti podataka.
 

GLAVA XV.

ZAŠTITA POTROŠAČA

Pojam potrošač

Članak 88.

Pod pojmom potrošač, u smislu ovoga Zakona, podrazumijeva se svaka fizička osoba, primatelj leasinga, koja ima prava i obveze po ugovoru o leasingu.

Reklamacije potrošača

Članak 89.

(1) Ako potrošač smatra da se leasing društvo ne pridržava uvjeta iz ugovora o leasingu, svoj prigovor na postupke leasing društva može uputiti:
1. odgovarajućoj organizacijskoj jedinici leasing društva,
2. društvu ili udruzi za zaštitu potrošača,
3. nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata,
4. drugim nadležnim tijelima.
(2) Agencija je ovlaštena u okviru svojih nadzornih nadležnosti nad leasing društvima provjeravati pridržava li se leasing društvo običaja i pravila struke.

Primjena posebnog zakona

Članak 90.

Osim na temelju odredaba članka 88. i 89. ovoga Zakona, zaštita prava potrošača (fizičkih osoba) provodi se na temelju posebnog zakona kojim se uređuje zaštita potrošača.

GLAVA XVI.

PRAVO KOJE SE PRIMJENJUJE NA UGOVOR O LEASINGU S MEĐUNARODNIM ELEMENTOM

Primjena odredaba

Članak 91.

(1) Odredbe ove glave Zakona vrijede za određivanja prava koje se primjenjuje na ugovore o leasingu s međunarodnim elementom kada ugovorne strane imaju prebivalište ili sjedište u Republici Hrvatskoj i nekoj od država članica.
(2) Ako u ovoj glavi Zakona nije drugačije određeno, na određivanje prava koje vrijedi za ugovore o leasingu iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe zakona koji uređuje prava koja vrijede za odnose s međunarodnim elementom.

Materijalnopravne odredbe stranog prava

Članak 92.

(1) Ako odredbe ove glave Zakona upućuju na strano pravo, u obzir se uzimaju samo materijalnopravne odredbe kojima se uređuje sadržaj pravnog odnosa, a ne odredbe koje upućuju na drugo pravo.
(2) Ako pojedina država čije se pravo primjenjuje obuhvaća više dijelova unutar kojih vrijede različite odredbe iz stavka 1. ovoga članka, smatra se da u smislu ove glave Zakona svaki dio te države predstavlja samostalnu državu.

Strano pravo koje je u suprotnosti s obvezujućim propisima

Članak 93.

Odredbe ove glave Zakona ne isključuju primjenu odredaba ovog odnosno drugih zakona koji na prisilan način uređuju sadržaj pravnog odnosa na temelju ugovora o leasingu, bez obzira na to koje se pravo primjenjuje.

Pravo koje se primjenjuje na ugovor o leasingu

Članak 94.

(1) Ako primatelj objekta leasinga ima prebivalište u Republici Hrvatskoj, na ugovor o leasingu primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.
(2) Ako primatelj objekta leasinga ima prebivalište u državi članici, na ugovor o leasingu primjenjuje se pravo te države članice.
(3) Iznimno od odredbe stavka 1., odnosno stavka 2. ovoga članka, strane mogu glede ugovora izabrati pravo države koje je primatelj objekta leasinga državljanin.
(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, strane mogu izabrati pravo druge države ako pravo države članice u kojoj primatelj objekta leasinga ima prebivalište dopušta izbor drugog prava.

GLAVA XVII.

STEČAJ I LIKVIDACIJA

Stečaj leasing društva

Članak 95.

Na stečaj leasing društva na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Stečajnog zakona.

Izvješćivanje Agencije

Članak 96.

Presliku izvješća stečajnog upravitelja o tijeku stečajnog postupka stečajni upravitelj dužan je dostaviti Agenciji.

Likvidacija leasing društva

Članak 97.

Likvidacija leasing društva provodi se u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, osim ako ovim Zakonom nije drugačije određeno.

Imenovanje likvidatora

Članak 98.

Likvidatorom leasing društva može biti imenovana samo osoba koja ispunjava uvjete za imenovanje za člana uprave leasing društva iz članka 20. ovoga Zakona.

Izvješćivanje Agencije

Članak 99.


Likvidatori su dužni, ako utvrde da imovina leasing društva u likvidaciji nije dovoljna za isplatu svih potraživanja vjerovnika, bez odgađanja podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka i o tome odmah izvijestiti Agenciju.

GLAVA XVIII.

UDRUŽENJE LEASING DRUŠTAVA

Udruženje leasing društava

Članak 100.

Leasing društva se mogu udružiti u udruženje leasing društava koje je osnovano kao gospodarsko interesno udruženje ili kao neki drugi oblik udruživanja gospodarskih subjekata u skladu s posebnim zakonom.

GLAVA XIX.

PREKRŠAJNE ODREDBE

Prekršaji leasing društva

Članak 101.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj leasing društvo koje:
1. obavlja djelatnost suprotno odredbama članka 8. ovoga Zakona,
2. je osnovano kao dioničko društvo, a njegove dionice izdane su suprotno odredbama članka 10. ovoga Zakona,
3. stječe kvalificirani udio u drugoj pravnoj osobi suprotno odredbama članka 13. ovoga Zakona,
4. prilikom obavljanja poslova leasinga u državi članici postupi suprotno odredbama članka 29. ovoga Zakona,
5. prilikom obavljanja poslova leasinga u stranoj državni postupi suprotno odredbama članka 30. ovoga Zakona,
6. ne organizira poslovanje i vođenje poslovnih knjiga u skladu s odredbama članka 56. ovoga Zakona,
7. prilikom sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja postupi suprotno odredbama članka 57. ili 58. ovoga Zakona,
8. ne postupi po rješenju Agencije iz članka 61. ovoga Zakona,
9. ne dostavi izvješće Agenciji u skladu s odredbama članka 68. ovoga Zakona,
10. ne omogući ovlaštenim osobama Agencije provedbu nadzora u skladu s odredbama članka 71. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj leasing društvo ako:
1. prilikom izbora člana uprave postupi suprotno odredbama članka 21. ovoga Zakona,
2. članovi uprave leasing društva ne ispunjavanju obveze u skladu s odredbama članka 22. ovoga Zakona,
3. prilikom imenovanja članova nadzornog odbora postupi suprotno odredbama članka 24., 25. ili 26. ovoga Zakona,
4. ugovor o leasingu nije sastavljen u skladu s odredbama članka 36., 37. ili 38. ovoga Zakona,
5. ne obavijesti dobavljača objekta leasinga u skladu s odredbama članka 40. ovoga Zakona,
6. ne dostavi podatke za upis u Registar u skladu s odredbama članka 52. ovoga Zakona,
7. ne plati naknadu za vođenje Registra u skladu s odredbama članka 53. ovoga Zakona,
8. ne upravlja rizicima u poslovanju u skladu s odredbama članka 54. ovoga Zakona,
9. ne izvijesti Agenciju o izabranom revizorskom društvu odnosno samostalnom revizoru u skladu s odredbama članka 59. ovoga Zakona,
10. ne izvijesti Agenciju u skladu s odredbama članka 65. ovoga Zakona,
11. ne dostavi informacije Agenciji u skladu s odredbama članka 72. ovoga Zakona,
12. prilikom likvidacije postupi suprotno odredbama članka 98. ili 99. ovoga Zakona,
13. ne postupi u skladu s odredbama članka 106. ovoga Zakona.
(3) Odgovorna osoba u leasing društvu kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. i 2. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

Prekršaji banaka

Članak 102.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj banka koja:
1. ugovor o leasingu ne sastavlja u skladu s odredbama članka 36. ili 37. ovoga Zakona,
2. ne obavijesti dobavljača objekta leasinga u skladu s odredbama članka 40. ovoga Zakona,
3. ne dostavi podatke za upis u Registar u skladu s odredbama članka 52. ovoga Zakona,
4. ne plati naknadu za vođenje Registra u skladu s odredbama članka 53. ovoga Zakona.
(2) Odgovorna osoba u banci kaznit će se za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

Prekršaji ostalih osoba

Članak 103.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za financijski prekršaj fizička osoba, obrtnik i pravna osoba koja:
1. obavlja poslove leasinga bez odobrenja Agencije za obavljanje poslova leasinga,
2. stječe ili stekne kvalificirani udio u leasing društvu suprotno odredbama članka 11. ovoga Zakona,
3. Agenciji ne dostavi informacije u skladu s odredbama članka 72. ovoga Zakona.
4. ovlaštenim osobama Agencije ne omogući provedbu nadzora u skladu s odredbama članka 73. ovoga Zakona.
(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka koje je počinila pravna osoba, kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

Zastara

Članak 104.

(1) Zastara za prekršaje iz članka 101. do 103. ovoga Zakona nastupa u roku od tri godine od dana počinjenja prekršaja, a za izvršenje izrečenih prekršajnih sankcija u roku od dvije godine od pravomoćnosti rješenja o prekršaju.
(2) Zastara se prekida svakom radnjom Agencije, ali nastupa u svakom slučaju kada protekne dvostruko vrijeme određeno stavkom 1. ovoga članka.

GLAVA XX.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Donošenje propisa

Članak 105.

Agencija je dužna donijeti propise na temelju ovlasti iz ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Usklađivanje s odredbama ovoga Zakona

Članak 106.

(1) Pravne osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju poslove leasinga i upisane su u sudski registar nastavljaju poslovati kao leasing društva prema ovome Zakonu.
(2) Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti:
1. poslove leasinga sa člankom 5. ovoga Zakona,
2. temeljni kapital sa člankom 9. ovoga Zakona,
3. upravu društva sa člankom 21. ovoga Zakona,
4. članove nadzornog odbora društva sa člankom 24., 25. i 26. ovoga Zakona,
5. poslovanje s drugim odredbama ovoga Zakona ako odredbama ovoga Zakona nije drugačije određeno.
(3) Odredbe članka 20. stavka 1. točke 1. ovoga Zakona ne primjenjuju se na osobu koja na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavlja funkciju člana uprave u pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka i ima višu stručnu spremu u razdoblju od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(4) Ako pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka ne postupe u roku i na način određen odredbama stavka 1. i 2. ovoga članka dužne su prestati obavljati poslove leasinga i djelatnost leasinga brisati iz sudskog registra.
(5) Pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka dužna je u roku od mjesec dana nakon isteka roka iz stavka 2. ovoga članka Agenciji dostaviti izvješće o usklađivanju u skladu s odredbama stavka 2. ovoga članka. Izvješću je potrebno priložiti:
1. osnivački akt u obliku javnobilježničke isprave,
2. popis dioničara ili vlasnika poslovnih udjela s njihovim osobnim podacima, tvrtku i sjedište te nominalni iznos dionica ili postotaka poslovnog udjela u temeljnom kapitalu leasing društva,
3. za dioničare ili vlasnike poslovnog udjela – pravne osobe koji su imatelji kvalificiranih udjela:
– izvod iz sudskog registra, odnosno drugog odgovarajućeg javnog registra,
– ako je dioničar ili vlasnik poslovnog udjela dioničko društvo uz navedeno i izvadak dioničara iz knjige dioničara, odnosno ako dionice glase na ime donosioca, ovjeren prijepis javnobilježničke isprave o popisu prisutnih na posljednjoj skupštini; za dioničare koji su strane pravne osobe isprave je nužno priložiti u ovjerenom prijevodu,
– financijske izvještaje za posljednje dvije poslovne godine,
4. popis osoba koje su povezane s imateljima kvalificiranih udjela i opis načina povezanosti.
(6) Ako iz izvješća iz stavka 5. ovoga članka i priloženih dokaza proizlazi da je pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka usklađena s odredbama stavka 2. ovoga članka, Agencija će izdati odobrenje za obavljanje poslova leasinga u skladu s odredbama članka 15. ovoga Zakona.
(7) Ako pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka ne postupi u skladu s odredbama stavka 2. i stavaka 4. do 6. ovoga članka, Agencija će pokrenuti postupak likvidacije u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 107.

(1) Ugovori o leasingu, kao i svi drugi ugovori koji imaju značaj financiranja drugih osoba sklopljeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona vrijede do isteka obveza iz tih ugovora, ali se ne smiju produžavati.
(2) Leasing društva dužna su Agenciji u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dostaviti sljedeće podatke:
1. popis svih važećih ugovora o leasingu, kao i sve druge ugovore koji imaju značaj financiranja drugih osoba,
2. popis trgovačkih društava u kojima imaju kvalificirani udjel,
3. podatke iz članka 52. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 108.

Do stupanja na snagu članka 29., članka 31. i članka 91. do 94. ovoga Zakona:
1. na obavljanje poslova leasing društava u državi članici primjenjuju se odredbe članka 30. ovoga Zakona,
2. na obavljanje poslova leasing društava iz država članica primjenjuju se odredbe članaka 32. do 34. ovoga Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 109.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 29., članka 31., članka 91. do 94. ovoga Zakona koji stupaju na snagu danom prijema Republike Hrvatske u članstvo u Europskoj uniji.

Klasa: 451-01/06-01/01
Zagreb, 1. prosinca 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.
 
IZRADA WEB STRANICA

Imati dobre web stranice danas je gotovo neizbježno za bilo koju tvrtku ili organizaciju koja želi biti prisutna na tržištu. Evo nekoliko razloga zašto bi trebali imati web stranice:

Dostupnost 24/7: Web stranice su dostupne 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, što omogućuje kupcima da se informiraju o proizvodima i uslugama tvrtke u bilo koje vrijeme.

Povećanje vidljivosti: Web stranice mogu pomoći tvrtkama da budu vidljivije na internetu, što može povećati broj posjetitelja i potencijalnih kupaca.

Predstavljanje tvrtke: Web stranice omogućuju tvrtkama da predstave svoje proizvode i usluge, povijest tvrtke, misiju i viziju, te da se razlikuju od konkurencije.

Komunikacija s kupcima: Web stranice omogućuju tvrtkama da komuniciraju s kupcima putem e-pošte, chatova, foruma, društvenih mreža i drugih kanala komunikacije.

Prodaja proizvoda i usluga: Web stranice omogućuju tvrtkama da prodaju svoje proizvode i usluge online, što može biti vrlo profitabilno i prikladno za kupce.

Branding: Web stranice su važan alat za branding, jer mogu pomoći u izgradnji prepoznatljivosti brenda, te u stvaranju pozitivne percepcije o tvrtki i njezinim proizvodima i uslugama.

Analitika i praćenje rezultata: Web stranice omogućuju tvrtkama da prate i analiziraju posjetitelje, te da bolje razumiju svoje kupce i poboljšaju svoje marketinške aktivnosti.

Sve u svemu, web stranice su važan alat za tvrtke koje žele biti konkurentne na tržištu, te komunicirati i prodavati svoje proizvode i usluge na najučinkovitiji način.

Link na našu ponudu za izradu web stranica - Provjerite!
 


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga