Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 21. 1. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNa temelju članka 10. Zakona o političkim strankama ("Narodne novine", br. 76/93), Sabor hrvatske narodne stranke, na zasjedanju održanom 15. travnja 2000. Godine, donio je izmjene i dopune Statuta HNS-a od 5. srpnja 1997. Godine, nakon ugradnje kojih na snagu stupa ovaj

STATUT
Hrvatske narodne strankeTEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatska narodna stranka (u daljnjem tekstu HNS) jest policička stranka. HNS se u svojem djelovanju zalaže za posvemašnji razvitak Hrvatske:


sudjelovanjem u stvaranju i oblikovanju političke volje naroda,
zauzimanjem političkih stavova o svim bitnim pitanjima javnog života, te poticanjem njihova optimalnog rješavanja,
sudjelovanjem u izborima za predstavnička tijela građana na svim razinama u Republici,
davanjem smjernica svojim predstavnicima izabranim u predstavnička tijela i izvršna tijela državne vlasti i lokalne samouprave i uprave,
praćenjem rada državnih organa, te nositelja javnih i društvenih ovlasti.

Članak 2.
Naziv stranke jest: Hrvatska narodna stranka. Skraćeni naziv stranke jest: HNS. Sjedište HNS-a je u Zagrebu.Članak 3.
HNS je pravna osoba, registrirana u Ministarstvu uprave RH, ima svoj žiro-račun i devizni račun, a u pravnom prometu s trećima za preuzete obveze odgovara sa svojim sredstvima, odnosno imovinom.Članak 4.
Hrvatska narodna stranka djeluje u Republici Hrvatskoj.Članak 5.
Hrvatsku narodnu stranku predstavlja i zastupa njezin predsjednik. Iznimno od 1. stavka ovog članka, u postupku kandidiranja za izbor zastupnika u Sabor Republike Hrvatske i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave HNS zastupaju:

predsjednici županijskih vijeća za izbor članova županijskih skupština,
predsjednici podružnica za izbor članova općinskog, odnosno gradskog vijeća, na svom području.
Članak 6.
HNS ima svoj pečat, štambilj, znak i zastavu. Pečat HNS-a okruglog je oblika, promjera 30 mm, s tekstom "HRVATSKA NARODNA STRANKA - ZAGREB". Štambilj je četverokutnog oblika, dimenzija 30X10 mm, i ima tekst "HRVATSKA NARODNA STRANKA - ZAGREB". Pečate imaju i organizacijski oblici HNS-a, s tim da umjesto oznake "ZAGREB" stoji naziv organizacijskog oblika i njegovo sjedište. Oblik, izgled i veličinu znaka i zastave ustanovljuje Središnji odbor stranke. Mjerodavni uzorak znaka i zastave pohranjen je u arhivu Ureda stranke. Znak HNS-a kvadratnog je oblika i sastoji se iz bijelih, rukom ispisanih i spojenih slova H, N i S, koja kvadrat dijele u gornje crveno i donje modro polje. Zastava HNS-a trobojna je, iz gornjega crvenog, srednjega bijelog, valovito oblikovanog, i donjega modrog polja, ukupnih dimenzija 200X100 cm. 0 potrebi zaštite znaka i zastave odlučuje Središnji odbor stranke.Članak 7.
HNS je samostalna politička stranka i djeluje u skladu sa svojim programskim utemeljenjima i odlukama svojih ovlaštenih tijela. HNS se može učlaniti u domaće i međunarodne organizacije i ustanove, odnosno sudjelovati u osnivanju takvih organizacija, po odluci Središnjeg odbora. 0 prestanku rada stranke, ili o njezinu stapanju s drugim političkim strankama, odluku donosi Sabor HNS.


Članak 8.
Rad HNS je javan, a ostvaruje se obavještavanjem članstva i javnosti putem priopćenja, konferencija za tisak i prisustvom predstavnika javnog informiranja na skupovima stranke. Javnost rada stranke može se, iznimno, isključiti kad se raspravlja i odlučuje o:

unutrašnjim kadrovskim pitanjima,
strategiji i taktici izborne promidžbe i nominaciji izbornih kandidata,
spajanju, odnosno udruživanju, s drugim strankama,
osnivanju i poslovanju poduzeća stranke, kad se radi o pitanjima koja se smatraju poslovnom tajnom,
drugim sličnim slučajevima, na temelju odluke tijela stranke.Članak 9.
HNS ima vlastitu nakladničku djelatnost, te može osnivati i svoju radijsku ili televizijsku postaju, sukladno zakonskim propisima.Članak 10.
HNS se financira:

sredstvima članarine i darovima članstva i simpatizera,
prihodima od imovine,
prihodima od dotacija,
prihodima od naknade troškova izborne utakmice,
prihodima od izdavačke djelatnosti i ostalih djelatnosti koje daju prihod,
ostalim prihodima. HNS može osnivati zaklade za razna područja djelovanja (likovno, književno, glazbeno, scensko i filmsko stvaralaštvo), a u skladu sa zakonskim propisima.ČLANSTVOČlanak 11.
Članom HNS može postati svaki punoljetan, poslovno sposoban državljanin RH, koji prihvaća Statut i Program stranke. Članom stranke postaje se potpisom pristupnice i upisom u registar članova HNS-a. Registar članova vodi Ured stranke, na razini središnjih tijela stranke. Sud časti može osporiti upis u registar članova HNS-a. Na temelju odluke Predsjedništva, i član neke druge stranke može postati članom HNS-a. Svaki član HNS-a dobiva iskaznicu stranke. TOP


Članak 12.
Članstvo u stranci prestaje:

istupom,
pristupom drugoj političkoj stranci,
isključenjem iz stranke,
smrću. Svaki prestanak članstva upisuje se u registar članova HNS-a.PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVAČlanak 13.
Svaki član HNS-a pripada jednoj od podružnica stranke. U podružnici članovi ostvaruju svoja prava i ispunjavaju svoje obveze. Za slučaj preseljenja iz mjesta stanovanja, član se odjavljuje u matičnoj podružnici stranke, te prijavljuje podružnici novog mjesta stanovanja i uključuje u njezin rad.Članak 14.
Član stranke ima pravo:

-sudjelovati u radu
-birati i biti biran
-iznositi prijedloge
-mišljenja i prigovore na rad stranke i njezinih tijela,
-sudjelovati u odlučivanju
-biti obaviješten o svim stavovima i odlukama stranke.Članak 15.
Član HNS-a dužan je:

-promicati Program stranke i zalagati se za njegovo oživotvorenje,
-pridržavati se odredaba Statuta stranke,
-provoditi odluke tijela stranke, pri čemu je mjerodavna odluka višeg tijela HNS-a,
-zalagati se za interese stranke i čuvati njezin ugled,
-uredno plaćati članarinu.STRANAČKA STEGAČlanak 16.
Osnove stranačke stege predstavlja izvršenje dužnosti iz članka 15. te pridržavanje općih pravila uljuđenog ponašanja. Nepridržavanjem pravila takvog ponašanja član ugrožava interese Stranke što se razmatra u postupku pred sudom časti. Za nepridržavanje pravila stranačke stege članu se može izreći mjera suspenzije i/ili isključenja iz Stranke. Odluku o suspenziji donosi predsjednik Stranke, a odluku o isključenju sud časti. Na odluku o suspenziji, odnosno isključenju iz Stranke, član ima pravo žalbe u roku od 15 dana od izricanja odluke o suspenziji, odnosno isključenju i to Sudu časti stranke.UNUTARNJA ORGANIZACIJA STRANKE


Članak 17.
HNS je organizirana teritorijalno i funkcionalno.
Teritorijalnu organizaciju HNS-a čine:

podružnice s ograncima;
županijske organizacije;
regionalni savezi;

Iznimno od stavka 2. ovog članka, na području grada može se osnovati zasebna gradska organizacija stranke.TERITORIJALNA ORGANIZACIJA PODRUŽNICA


Članak 18.
Podružnica je temeljna organizacijska jedinica HNS-a. Za osnivanje podružnice HNS-a nužno je 10 (deset) članova HNS-a. Podružnica se, u pravilu, osniva za područje jedne općine, grada ili otoka. Članovi HNS-a u općinama, odnosno gradovima gdje ne postoji podružnica HNS-a, članovi su podružnice HNS-a u susjednoj jedinici lokalne samouprave. U gradu Zagrebu podružnice se u pravilu osnivaju za područje jedne gradske četvrti. Kad god je to organizacijski opravdano, članstvo jednog područja može odrediti i drugačije teritorijalno prostiranje podružnice (veće od područja općine, odnosno gradske četvrti u gradu Zagrebu). U naselju, više međusobno povezanih manjih naselja, odnosno zgrada (stambeni blok), a osobito na području za koje se osniva mjesni odbor, podružnica osniva ogranak.Članak 19.
Podružnice promiču i oživotvoruju politiku HNS-a, neposrednim djelovanjem svojih članova u različitim oblicima okupljanja i djelovanja građana (u udrugama, klubovima mladih i sl.), usklađuju djelovanje ogranaka na svom području i izražavaju interese općine u kojima djeluju, a posebno u predstavničkim i izvršnim tijelima vlasti.Članak 20.
Podružnice djeluju sukladno političkim načelima HNS-a sadržanim u Programu, Statutu, deklaracijama i odlukama viših tijela Stranke.Podružnice samostalno odlučuju o međustranačkim dogovorima o suradnji i zajedničkim nastupima na izborima, u skladu s općom politikom Stranke. Podružnice nominiraju kandidate Stranke za izbore u predstavnička tijela općine, odnosno grada te predlažu kandidate za predstavnička tijela na ostalim razinama.Članak 21.
Podružnica HNS-a ima ova tijela:

-skupštinu;
-izvršni odbor;
-sud časti;
-nadzorni odbor;
-interesne odbore.Članak 22.
Skupština je najviše tijelo podružnice. Skupštinu čine svi članovi podružnice.Članak 23.
Nadležnosti skupštine podružnice su sljedeće:

suglasno općim političkim načelima, sadržanim u Programu, Statutu i drugim dokumentima Stranke, utvrđuje ciljeve djelovanja podružnice i njenih tijela;
u odvojenim postupcima, tajnim glasovanjem bira i razrješava:
predsjednika podružnice, koji je ujedno i predsjednik skupštine i izvršnog odbora
članove izvršnog odbora
članove nadzornog odbora
članove suda časti
razmatra i usvaja izvještaj o financijskom poslovanju podružnice;
bira predstavnike podružnice za Sabor stranke;
bira po jednog predstavnika na svakih započetih 25 (dvadeset pet) članova u županijsko vijeće;
utvrđuje broj članova izvršnog odbora;
obavlja druge poslove utvrđene Statutom.Članak 24.
Sjednice skupštine podružnice održavaju se po potrebi, a najmanje jedanput godišnje. Rad skupštine odvija se po poslovniku koji se donosi na prvoj sjednici novog saziva. Sjednice skupštine saziva i njima predsjedava predsjednik podružnice. Na zahtjev najmanje 1/5 (jedne petine) članova predsjednik podružnice će sazvati izvanrednu sjednicu skupštine.Članak 25.
Predsjednik podružnice predstavlja podružnicu. Predsjednik podružnice obavlja sljedeće zadatke:


organizira političko djelovanje podružnice, u skladu s njenim programom;
potiče političku djelatnost, radi na organiziranju podružnice, brine za materijalna i financijska dobra, potiče izvršavanje zadaća tijela podružnice;
obavlja i druge poslove predviđene Statutom.

Za obavljanje pojedinih poslova predsjednik može zadužiti bilo kojeg člana podružnice.


Članak 26.
Izvršni odbor podružnice čine:

predsjednik;
potpredsjednik;
5-14 (pet do četrnaest) članova, sukladno odluci skupštine podružnice;
vijećnici općinskog, odnosno gradskog vijeća, i članovi općinskog, odnosno gradskog poglavarstva iz redova HNS-a.

Iznimno, izvršni odbor može se povećati kooptiranjem do 1/3 (jedne trećine) novih članova u odnosu na broj izabranih članova izvršnog odbora. Članovi izvršnog odbora između sebe biraju potpredsjednika, tajnika i blagajnika. Sjednice izvršnog odbora saziva predsjednik ili najmanje 1/3 (jedna trećina) članova izvršnog odbora. Sjednicama izvršnog odbora predsjedava predsjednik podružnice, a u slučaju spriječenosti, predsjednika zamjenjuje potpredsjednik podružnice ili tajnik podružnice. Ukoliko predsjednik podružnice podnese ostavku, izvršni odbor, iz svog sastava, imenuje vršitelja dužnosti predsjednika, koji tu dužnost obavlja do izvanredne ili redovne izborne skupštine.


Članak 27.
Ovlaštenja izvršnog odbora podružnice su sljedeća:

organizira provođenje politike Stranke i izvršenje programa podružnice;
iznimno, po potrebi, kooptira članove izvršnog odbora, suda časti i nadzornog odbora podružnice;
provodi odluke skupštine podružnice;
osniva i koordinira rad interesnih odbora;
potiče omasovljenje članstva;
analizira i zauzima stajališta o aktualnim političkim pitanjima na području svog djelovanja;
osmišljava i organizira provođenje poslovnih aktivnosti podružnice;
organizira i vodi kontakte podružnice s javnošću;
utvrđuje kandidate za izbor u predstavnička tijela na svim razinama i za tijela Stranke;
nominira kandidate stranke za izbor u predstavnička tijela na razini svoje općine, odnosno grada;
organizira predizborne aktivnosti;
potiče i organizira promotivne aktivnosti (tribine, manifestacije, medijske nastupe i sl.);
na temelju stručnih radova interesnih odbora,
formulira programe za pojedina područja djelovanja;
vodi tekuće poslove;
obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.
TERITORIJALNA ORGANIZACIJA OGRANAK


Članak 28.
Ogranak se osniva na području općine i grada, prema kriterijima iz stavka 5. članka 18., a u cilju uspostavljanja što učinkovitije teritorijalne organizacije Stranke u podružnici i gradskoj organizaciji te ostvarivanja politike mjesne samouprave. Svaka podružnica samostalno, u skladu s konkretnim uvjetima, određuje broj i prostiranje ogranaka, a odnos podružnice i ogranaka regulira se posebnom odlukom podružnice. Ogranak se osniva kad na području njegovog prostiranja djeluje najmanje 5 (pet) članova. Članovi ogranka čine njegovu skupštinu. Skupština ogranka bira predsjednika, tajnika i blagajnika ogranka; oni obavljaju sve organizacijske i tekuće poslove ogranka. U ogranku s više od 15 (petnaest) članova, skupština bira izvršni odbor kojeg, uz predsjednika, tajnika i blagajnika, čine još najmanje dva člana. Predsjednik ogranka istodobno je i predsjednik njegove skupštine i izvršnog odbora.TERITORIJALNA ORGANIZACIJA ŽUPANIJSKA ORGANIZACIJAČlanak 29.
Županijska organizacija HNS-a ustrojava se na području županije, sukladno administrativno-teritorijalnoj podjeli Republike Hrvatske.Županijsku organizaciju HNS-a čine podružnice, ogranci i povjerenici HNS-a na području županije.Članak 30.
Županijska organizacija promiče i oživotvoruje politiku HNS-a, usklađuje djelovanje podružnica na svom području i izražava posebne interese županije u kojoj djeluje, preko svojih predstavnika u predstavničkim i izvršnim tijelima vlasti.Članak 31.
Županijska organizacija dužna je djelovati sukladno općim političkim načelima HNS-a, sadržanim u Programu, Statutu, deklaracijama i odlukama središnjih tijela Stranke.U skladu s načelima iz prethodnog stavka, županijska organizacija samostalno odlučuje o oblicima i načinu suradnje s drugim političkim strankama koje djeluju na njihovom području.Članak 32.
Tijela županijske organizacije su:

županijsko vijeće;
županijski izvršni odbor;
županijski nadzorni odbor;
županijski interesni odbori.
Članak 33.
Županijsko vijeće najviše je tijelo županijske organizacije HNS-a. Županijsko vijeće čine:

predsjednik, koji je ujedno i predsjednik županijske organizacije ili gradske organizacije HNS-a;
1 (jedan) ili više potpredsjednika;
tajnik;
blagajnik;
predsjednici podružnica s područja županijske organizacije;
vijećnici županijskih skupština i članovi županijskih poglavarstva iz redova HNS-a;
predsjednik interesnog odbora mladih županije;
predsjednica Ženske inicijative HNS-a županije;
po jedan predstavnik podružnice na svakih započetih 25 (dvadeset pet) članova. Članovi županijskog vijeća između sebe biraju predsjednika i 1 (jednog) ili više potpredsjednika, tajnika te blagajnika županijskog vijeća. Županijsko vijeće iz svog sastava bira županijski nadzorni odbor od 5 članova.Članak 34.
Ovlaštenja županijskog vijeća su sljedeća:

suglasno općim političkim načelima HNS-a, utvrđuje ciljeve na razini županije koje županijska organizacija, djelovanjem svojih podružnica, treba oživotvoriti;
koordinira rad podružnica i potiče formiranje novih te omasovljenje članstva;
bira predstavnike županijske organizacije uSredišnji odbor stranke, na temelju prijedloga podružnica;
organizira predizborne aktivnosti na razini županije;
potiče i organizira promotivne aktivnosti Stranke (tribine, manifestacije, medijske nastupe i sl.);
osniva županijske interesne odbore i koordinira njihov rad te na temelju stručnih analiza interesnih odbora utvrđuje programe organizacije za pojedina područja;
donosi poslovnik o radu županijskog vijeća;
obavlja druge poslove utvrđene Statutom.Članak 35.
Poslovnikom o radu županijskog vijeća reguliraju se:

ustroj županijskog vijeća;
sastav županijskog izvršnog odbora i drugih radnih tijela županijskog vijeća;
ovlaštenja županijskog izvršnog odbora i drugih radnih tijela županijskog vijeća.TERITORIJALNA ORGANIZACIJA REGIONALNI SAVEZ


Članak 36.
Uvažavajući zemljopisne, povijesne, gospodarske, kulturološke i druge posebnosti hrvatskih regija kao cjelina koje se prepoznaju i opstoje neovisno o sadašnjem teritorijalno-administrativnom ustroju Republike Hrvatske, odnosno o upravnoj podjeli na 20 županija i Grad Zagreb, te vodeći računa o dosegnutoj razini izgrađenosti svoje organizacije u pojedinim hrvatskim re gijama, Hrvatska narodna stranka uspostavlja svoju regionalnu organizaciju tako da u regionalni savez povezuje stranačke županijske organizacije u određenoj regiji, odnosno da bliske regije ili subregije udruži u jedan regionalni savez HNS-a.Organizaciju regionalnih saveza HNS-a ustrojit će Središnji odbor HNS-a, ovisno o mogućim promjenama teritorijalno-administrativnog ustroja Republike Hrvatske.Članak 37.
Slijedom kriterija navedenih u članku 37. Statuta, regionalni savezi HNS-a ustrojeni su tako da:

Središnje-hrvatski regionalni savez HNS-a čine organizacije HNS-a Grada Zagreba te Zagrebačke, Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije;
Dalmatinski regionalni savez HNS-a čine organizacije HNS-a Dubrovačko-neretvanske, Splitsko-dalmatinske, Šibenske i Zadarsko-kninske županije;
Istarsko-primorsko-goransko-lički regionalni savez HNS-a čine organizacije HNS-a Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije; Slavonsko-baranjski regionalni savez HNS-a čine organizacije HNS-a Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske i Vukovarsko-srijemske županije.Članak 38.
Kao koordinacijski forum, regionalni savez HNS-a organizacijsko je tijelo u kojemu se, zajedničkim razmatranjem izazova i načina djelovanja, usklađuje i pospješuje rad nižih organizacijskih oblika na području regije te izravnije provode opća strateško-programska politika Stranke i konkretne odluke središnjih tijela HNS-a.Osobita funkcija regionalnog saveza jest usklađivanje stajališta županijskih organizacija u određenoj regiji o pitanjima koja zadiru u specifične gospodarske, socijalne, kulturne i druge interese regije, kao i zastupanje stajališta regije u središnjim tijelima HNS-a.Članak 39.
U funkcionalno-organizacijskom smislu regionalni savez čine:

konferencija predsjednika i tajnika županijskih vijeća županijskih organizacija HNS-a koje čine određeni regionalni savez;
predsjednik regionalnog saveza;
tajnik regionalnog saveza.
Članak 40.
Konferencija predsjednika i tajnika županijskih vijeća određenog regionalnog saveza, odnosno regionalna konferencija HNS-a isključivo je savjetodavno tijelo bez izvršnih funkcija i mandata nad odlukama nižih tijela na svom području.Ona se sastaje po potrebi, a najmanje četiri puta godišnje, radi rasprave o stanju i zbivanjima u regiji, relevantnim za djelovanje HNS-a te radi donošenja smjernica za rad Stranke u regiji, odnosno na pojedinim tematskim područjima njenog djelovanja.Sjedište regionalne konferencije, odnosno određenog regionalnog saveza HNS-a, jest u sjedištu županije iz koje je aktualni predsjednik konferencije, odnosno saveza.Članak 41.
Sjednice regionalne konferencije saziva i vodi predsjednik regionalnog saveza HNS-a, s tim što prvu, konstituirajuću sjednicu regionalne konferencije HNS-a saziva i Ľorganizacije, članice regionalnog saveza.On također, nakon konzultacija u regiji, kandidira i nadzire postupak izbora predsjednika regionalnog saveza, odnosno konferencije.Predsjednika regionalnog saveza, odnosno konferencije, članovi konferencije biraju javnim glasovanjem.Izbor je punovažan nakon potvrde od strane Središnjeg odbora HNS-a u skladu s člankom 51. Statuta HNS-a.Članak 42.
Kao član Predsjedništva HNS-a, predsjednik regionalnog saveza dužan je pratiti sve aspekte ostvarivanja politike Stranke, odnosno realizacije odluka središnjih tijela HNS-a na svom području, potičući i nadzirući rad nositelja izvršnih funkcija u nižim tijelima Stranke te redovito izvještavajući o tome na sjednicama Predsjedništva HNS-a.Članak 43.
Tajnik regionalnog saveza u pravilu je profesionalni radnik u sastavu Središnjeg ureda HNS-a.Njega na prijedlog regionalnog saveza bira, odnosno imenuje predsjedništvo HNS-a, u skladu s člankom 54. Statuta HNS-a.Tajnik regionalnog saveza djeluje blisko surađujući sa Središnjim uredom stranke, a posebice s glavnim tajnikom i predstojnikom Središnjeg ureda HNS-a, kao i s nositeljima izvršnih funkcija u stranačkoj organizaciji na području regionalnog saveza.Tajnik regionalnog saveza potiče i usklađuje rad tajnika nižih organizacijskih oblika HNS-a na svom području, posebice vodeći računa o izgradnji i jačanju podružnica, odnosno na imenovanju povjerenika i osnivanju ogranaka HNS-a u onim gradovima, naseljima i općinama u kojima HNS nema članstva ili organizacijskih oblika.Tajnik regionalnog saveza posebice je odgovoran za uredno administrativno i financijsko poslovanje organizacijskih oblika HNS-a na području regije, za ubiranje članarine i evidentiranje drugih prihoda Stranke te za konceptualno osmišljavanje i tehničku provedbu promotivnih i drugih aktivnosti Stranke na području regionalnog saveza.SREDIŠNJA TIJELA STRANKEČlanak 44.
Središnja tijela stranke su:

Sabor stranke
Središnji odbor
Predsjednik Središnjeg odbora
Predsjedništvo
Predsjednik
Počasni predsjednik proglašen na 3. Saboru HNS-a
Potpredsjednici
Glavni tajnik Savjet HNS-a
Sud časti
Nadzorni odbor HNS-a
Stručni savjet HNS-a (predsjednici Središnjih interesnih odbora HNS-a)SREDIŠNJA TIJELA STRANKE - SABOR


Članak 45.
Sabor HNS-a je najviše programsko, statutarno i izborno tijelo HNS-a. Sabor HNS-a čine:


izborni članovi:
predstavnici podružnica izabrani na izbornim skupštinama podružnica i to tako da podružnica bira jednog predstavnika na svakih započetih 25 (dvadeset pet) članova.
članovi po funkciji:
predsjednici podružnica
članovi središnjih tijela Stranke, sukladno članku 44. ovog Statuta;
vijećnici općinskih i gradskih vijeća te članovi županijskih skupština iz redova HNS-a;
članovi poglavarstava, općina, gradova i županija. U radu Sabora mogu sudjelovati i ostali članovi HNS-a, ali bez prava raspravljanja i odlučivanja.


Članak 46.
Sabor HNS-a obavlja sljedeće poslove:

ustanovljuje opću politiku Stranke
razmatra i ocjenjuje cjelokupno djelovanje Stranke
donosi i mijenja temeljna načela HNS-a, programska usmjerenja i Statut HNS-a
usvaja temeljnu rezoluciju Sabora HNS-a kojom se utvrđuje politika Stranke u sljedećem mandatnom razdoblju te ostale rezolucije i deklaracije o političkim pitanjima
donosi poslovnik te odluke i druge akte iz svoje nadležnosti
bira i razrješava predsjednika Središnjeg odbora HNS-a
bira i razrješava predsjednika HNS-a
potvrđuje izbor članova Savjeta stranke na osnovi prijedloga predsjednika Stranke
bira i razrješava članove Suda časti na prijedlog Središnjeg odbora HNS-a;
bira i razrješava članove Nadzornog odbora HNS-a na prijedlog Središnjeg odbora HNS-a;
obavlja i druge poslove utvrđene Statutom.


Članak 47.
Sabor HNS-a može određene poslove i ovlaštenja prenijeti na Središnji odbor HNS-a, osim donošenja Statuta odnosno njegovih izmjena i dopuna.

Članak 48.
Sjednice Sabora HNS-a saziva i njima predsjeda, do izbora radnog predsjedništva, predsjednik, odnosno vršitelj dužnosti predsjednika HNS-a.Sjednice Sabora u vidu tematskih konvencija održavaju se prema potrebi, a izborni Sabor svake 4 (četiri) godine.Na zahtjev Središnjeg odbora ili najmanje 5 (pet) županijskih organizacija, predsjednik Stranke će sazvati izvanrednu sjednicu Sabora.
SREDIŠNJA TIJELA STRANKE - SREDIŠNJI ODBOR


Članak 49.
Središnji odbor HNS-a najviše je političko i programsko tijelo HNS-a između dvaju zasjedanja Sabora.

Članovi Središnjeg odbora su:

članovi Predsjedništva HNS-a;
predsjednici županijskih vijeća HNS-a;
po 1 (jedan) predstavnik županijske organizacije na započetih svakih 200 (dvjesto) članova HNS-a, počevši od broja 200 (dvjesto);
zastupnici u Saboru, ministri, zamjenici ministara te pomoćnici ministara u Vladi iz redova HNS-a;
do 15 (petnaest) članova HNS-a koje na prijedlog predsjednika Stranke bira Središnji odbor HNS.

Središnji odbor HNS-a mora se konstituirati u skladu sa Statutom najkasnije 60 dana od održavanja izbornog Sabora HNS-a.Konstituirajuću sjednicu Središnjeg odbora saziva predsjednik Središnjeg odbora, a na sjednici se na prijedlog predsjednika Središnjeg odbora bira i zamjenik predsjednika Središnjeg odbora HNS-a. Redovite sjednice Središnjeg odbora saziva po potrebi, a najmanje 4 (četiri) puta godišnje, predsjednik Središnjeg odbora HNS-a.Sjednica Središnjeg odbora HNS-a sazvat će se i na prijedlog najmanje 11 (jedanaest) članova tog tijela.


Članak 50.
Djelokrug rada i ovlaštenja Središnjeg odbora su sljedeća:

na osnovi programskih dokumenata i Statuta, donosi odluke i zaključke te daje preporuke predsjedniku HNS-a, potpredsjedniku i glavnom tajniku HNS-a;
raspravlja o stručnim analizama interesnih odbora i utvrđuje programske smjernice za pojedina područja političkog, ekonomskog i društvenog života;
odlučuje o povezivanju rada HNS-a s drugim političkim strankama ili nepolitičkim organizacijama te učlanjivanju HNS-a u međunarodne političke ili nepolitičke organizacije;
odlučuje o stupanju HNS-a u koaliciju na državnoj razini i istupanju iz nje;
na prijedlog predsjednika HNS-a bira 1 (jednog) ili više potpredsjednika;
na prijedlog predsjednika HNS-a bira glavnog tajnika Stranke;
utvrđuje prijedlog članova Suda časti i Nadzornog odbora za Sabor stranke;
na prijedlog predsjednika HNS-a bira glasnogovornika Stranke;
bira na prijedlog predsjednika Stranke do 7 (sedam) članova Predsjedništva;
bira na prijedlog predsjednika Stranke do 15 (petnaest) članova Središnjeg odbora;
nominira kandidate HNS-a za izbor zastupnika u Hrvatski državni sabor, kandidate za članove Vlade te kandidata za predsjednika Republike Hrvatske;
usvaja financijski plan i zaključni račun HNS-a za pojedinu godinu;
obavlja i druge poslove predviđene Statutom.

Način rada i odlučivanja na sjednicama Središnjeg odbora regulirat će se poslovnikom koji se usvaja na prvoj sjednici Središnjeg odbora.SREDIŠNJA TIJELA STRANKE - PREDSJEDNIŠTVO


Članak 51.
Predsjedništvo stranke je najviši izvršnopolitički organ Stranke.

Predsjedništvo stranke čine:
predsjednik HNS-a;
počasni predsjednik, proglašen na 3. Saboru HNS-a;
predsjednik Središnjeg odbora;
potpredsjednici HNS-a;
predsjednik Savjeta HNS-a;
glavni tajnik HNS-a;
predsjednici regionalnih saveza HNS-a;
glasnogovornik HNS-a;
do 7 (sedam) članova HNS-a koje na prijedlog predsjednika Stranke bira Središnji odbor HNS-a.

Sjednice Predsjedništva stranke saziva predsjednik HNS-a, a u slučaju spriječenosti predsjednika zamjenjuje jedan od predsjednika HNS-a kojega za to ovlasti predsjednik Stranke. Odluke Predsjedništva obavezne su za sva niža tijela Stranke, a u slučaju kolizije karaktera tih odluka s nadležnostima Središnjeg odbora HNS-a, niža tijela dužna su ih primjenjivati do relevantne odluke Središnjeg odbora HNS-a.


Članak 52.
Ovlaštenja Predsjedništva Stranke su sljedeća:


organizira provođenje ili provodi odluke Sabora, Središnjeg odbora i Predsjedništva stranke;
koordinira rad regionalnih saveza i županijskih organizacija na provođenju politike i Programa Stranke;
analizira i zauzima stajališta o aktualnim političkim pitanjima;
osniva interesne odbore Stranke i koordinira njihov rad;
osniva Odbor za razvoj i praćenje unutarnje organizacije Stranke, a po potrebi i druge odbore za unutarstranačka pitanja;
osmišljava i organizira provođenje političkih i poslovnih aktivnosti Stranke;
organizira i provodi kontakte Stranke s javnošću;
radi na organiziranju Stranke;
brine se za materijalna i financijska dobra potrebna Stranci;
predlaže Središnjem odboru financijski plan i zaključni račun Stranke za tekuću godinu;
obavlja druge poslove predviđene Statutom.

Članak 53.
Za potrebe obavljanja administrativnih, tehničkih i stručnih poslova Predsjedništvo stranke osniva Središnji ured stranke. Na prijedlog glavnog tajnika Stranke Predsjedništvo HNS-a donosi pravilnik o ustroju Ureda te broju administrativnih i drugih stručnih radnika za obavljanje poslova u Uredu. Predsjedništvo stranke na prijedlog glavnog tajnika imenuje predstojnika Središnjeg ureda stranke. Za rješavanje specifičnih zadaća iz svog djelokruga rada, Predsjedništvo stranke može osnivati povremena radna tijela.
SREDIŠNJA TIJELA STRANKE - PREDSJEDNIKČlanak 54.
Predsjednik HNS-a upravlja Strankom, izvršava i provodi odluke Predsjedništva te odlučuje o tekućim poslovima vezanim za neposredno upravljanje Strankom.

Predsjednik HNS-a;

predstavlja i zastupa Stranku;
provodi politiku Stranke u skladu s programskim dokumentima HNS-a, Statutom HNS-a, odlukama i zaključcima Sabora, Središnjeg odbora i Predsjedništva HNS-a te u tu svrhu donosi provedbene političke odluke, zaključke, upute i druge akte;
predlaže Saboru i Središnjem odboru HNS-a izbor i opoziv te potvrdu izbora, odnosno imenovanja članova tijela Stranke prema odredbama Statuta;
predlaže Središnjem odboru stranke donošenje odluke o raspuštanju izvršnog odbora podružnice HNS-a, odnosno županijskog vijeća HNS-a i imenovanje povjerenika Stranke koji organizira izbornu skupštinu podružnice i saziva sjednicu županijskog vijeća;
obavlja i druge poslove predviđene Statutom.

Ukoliko predsjednik HNS-a prestane obnašati svoju dužnost tijekom razdoblja svojeg mandata iz bilo kojeg razloga, Središnji odbor imenuje vršitelja dužnosti predsjednika HNS-a do sljedećeg izbornog Sabora HNS-a.


Članak 55.
Predsjednik HNS-a zadužuje potpredsjednike HNS-a za djelatnosti u provedbi pojedinih programskih područja, odnosno za neposredno provođenje politike HNS-a konkretnim političkim djelovanjem na državnoj i lokalnoj razini.
SREDIŠNJA TIJELA STRANKE - POČASNI PREDSJEDNIK


Članak 56. Hrvatska narodna stranka može imati počasnog predsjednika. Počasni predsjednik je časni naslov koji se dodjeljuje iznimno, utemeljitelju Stranke ili članu koji je svojim djelovanjem na osobit način obilježio ugled i djelovanje Stranke, kao i politički život Republike Hrvatske. Počasnog predsjednika proglašava Sabor Hrvatske narodne stranke. Djelokrug rada počasnog predsjednika jest predstavljanje Stranke u počasnim i drugim prigodama od posebnog značenja za Stranku. Počasni predsjednik član je Predsjedništva stranke.
SREDIŠNJA TIJELA STRANKE - PREDSJEDNIK SREDIŠNJEG ODBORA


Članak 57.
Predsjednik Središnjeg odbora saziva i predsjeda sjednicama Središnjeg odbora. Predsjednik Središnjeg odbora odgovoran je za funkcioniranje i izvršavanje djelokruga rada Središnjeg odbora utvrđenog ovim Statutom. U odsutnosti predsjednika Središnjeg odbora zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Središnjeg odbora.


SREDIŠNJA TIJELA STRANKE - GLAVNI TAJNIK


Članak 58.
Glavnog tajnika HNS-a bira i opoziva Središnji odbor na prijedlog predsjednika Stranke.

Glavni tajnik HNS-a:

sudjeluje u pripremi i radu središnjih tijela Stranke te priprema i osigurava organizacijske, materijalne i tehničke uvjete za njihov rad;
koordinira rad općinskih, gradskih i županijskih organizacija;
koordinira rad regionalnih tajnika;
zadužen je za unapređenje organizacijske strukture Stranke;
organizira ostvarivanje materijalno-financijskog poslovanja u skladu sa zakonom;
obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom.

U slučajevima duže odsutnosti ili spriječenosti, glavnog tajnika zamjenjuje član Predsjedništva kojeg odredi predsjednik Stranke.


SREDIŠNJA TIJELA STRANKE - GLASNOGOVORNIK


Članak 59.
Djelokrug rada glasnogovornika stranke regulira se na prijedlog predsjednika HNS-a, odlukom koju donosi Središnji odbor stranke. Glasnogovornika bira i opoziva Središnji odbor na prijedlog predsjednika Stranke.SREDIŠNJA TIJELA STRANKE - SAVJETČlanak 60.
Savjet HNS-a je tijelo koje ima političku, konzultativnu i inicijativnu zadaću. Savjet stranke bira, između svojih članova, predsjednika Savjeta. Savjet ima pravo predložiti sazivanje Središnjeg odbora i dnevni red njegove sjednice. Članovi Savjeta imaju pravo i dužnost sudjelovati u radu sjednice Središnjeg odbora sazvane na prijedlog Savjeta, ali bez prava odlučivanja. Savjet stranke ima do 35 (trideset pet) članova. Predsjednik Stranke predlaže sastav Savjeta iz redova osnivača i istaknutih aktivista, uvažavajući pritom i prijedloge županijskih organizacija HNS-a, a sastav Savjeta potvrđuje Sabor stranke. Savjet stranke sastaje se po potrebi, a njegove sjednice saziva predsjednik Savjeta. Sjednice Savjeta stranke može sazvati i predsjednik Stranke.SREDIŠNJA TIJELA STRANKE -SUDOVI ČASTIČlanak 61.
Sudovi časti HNS-a osnivaju se na razini Središnjice stranke i na razini podružnice. Sudovi časti na razini podružnice i Središnjice stranke imaju po 3 (tri) člana i 3 (tri) zamjenika člana. Članovi Suda časti biraju, između sebe, predsjednika. Sudovi časti djeluju prema Pravilniku o sudovima časti kojeg donosi Središnji odbor.SREDIŠNJA TIJELA STRANKE - NADZORNI ODBORČlanak 62.
Nadzorni odbori na razini podružnice, županijske organizacije i Središnjice stranke imaju po 5 članova. Članovi nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika nadzornog odbora. Nadzorni odbor ocjenjuje da li su odluke i rad tijela i dužnosnika u suglasnosti sa zakonima i drugim propisima RH te da li se sredstvima Stranke raspolaže zakonito, uredno i namjenski. Izvještaj o financijsko-materijalnom poslovanju koji se podnosi na odobrenje nadležnoj skupštini, vijeću, odnosno Saboru HNS-a, mora biti popraćen mišljenjem nadzornog odbora. Ako nadzorni odbor podružnice ili županijske organizacije nije izabran ili prestane djelovati iz bilo kojeg razloga, njegove ovlasti preuzima nadzorni odbor Središnjice HNS-a.FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA - INTERESNI ODBORI STRANKEČlanak 63.
Funkcionalnu organizaciju čine interesni odbori Stranke na svim razinama teritorijalne organizacije u kojima se ostvaruje kreativna aktivnost članova i simpatizera istih ili sličnih interesa (gospodarstvo, kultura, politički sustav, obrazovanje, znanost, socijalna skrb, ekologija i sl.)

Interesni odbori stranke osnivaju se na razinama:

središnjice stranke;
regionalnih saveza;
županijskih organizacija;
podružnica.

Odluku o osnivanju interesnih odbora donose Predsjedništvo i druga izvršna tijela Stranke, odnosno regionalnih saveza, županijskih organizacija i podružnica.Članak 64.
Interesni odbori svoj rad temelje na političkim načelima Stranke. U njima se osmišljavaju rješenja bitnih pitanja iz svih područja života Republike Hrvatske (političkog, ekonomskog, socijalnog, obrambenog, ekološkog, demografskog itd.). Na temelju rezultata rada odbora, nadležna tijela Stranke donose djelatne programe na svim razinama.Članak 65.
Odbori istovrsnih interesa, na raznim organizacijskim razinama, međusobno surađuju radi ujednačavanja stajališta prema istim pitanjima na svim razinama Stranke. Odbori na višoj organizacijskoj razini koordiniraju rad odbora na nižim razinama. Na inicijativu Središnjih interesnih odbora (Središnji interesni odbor mladih HNS-a, Središnji interesni odbor ženske inicijative HNS-a, Središnji interesni odbor za gospodarstvo i dr.), Predsjedništvo stranke može usvojiti Pravilnik o ustroju i načinu djelovanja interesnih odbora. Radi uspješnije koordinacije rada interesnih odbora, Središnji odbor stranke, na prijedlog Predsjedništva, ustanovljuje Stručni savjet HNS-a. Stručni savjet HNS-a sastoji se od kolegija predsjednika interesnih odbora na nacionalnoj razini (Središnji interesni odbori). Središnji odbor stranke će na prijedlog predsjednika HNS-a imenovati jednog od potpredsjednika za koordinatora rada Stručnog savjeta HNS-a. Administrativne i tehničko-organizacijske poslove za Stručni savjet HNS-a obavljat će Središnji ured stranke.Članak 66.
Broj članova pojedinog odbora nije ograničen. Članovi odbora između sebe biraju predsjednika. Za pojedina ekspertna rješenja odbori mogu angažirati stručnjake ili institucije izvan Stranke.FUNKCIONALNA ORGANIZACIJA - POVJERENIKČlanak 67.
Ako na nekom području nije uspostavljena podružnica ili je ranije postojeća raspuštena, županijsko vijeće će za to područje imenovati povjerenika sa zadaćom da aktivira članstvo i obavi Statutom predviđenu proceduru za njezinu uspostavu, odnosno obnovu.


IZBORI, KAMPANJE, OPOZIVČlanak 68.
Svaki član HNS-a može birati i biti biran u tijela Stranke na svim razinama. Sva tijela HNS-a biraju se za razdoblje od 4 (četiri) godine. Izbor za članove tijela Stranke obavlja se tajnim glasovanjem.Članak 69.
Način kandidiranja i postupak biranja određuje Središnji odbor, istodobno s donošenjem odluke o provođenju redovitih ili prijevremenih izbora za tijela Stranke, kad to Statutom nije potanje određeno.Članak 70.
Za svakog izbornog člana glasuje se u odvojenim postupcima.Članak 71 .
Opoziv pojedinih članova tijela Stranke ili tijela u cjelini te njihovu popunu (kada se stvore političkoprogramski razlozi za to, a uvjetovani su neaktivnošću tijela u cjelini ili pojedinih članova), može izvršiti isključivo ono tijelo koje je te članove ili tijela i izabralo, osim u slučajevima kada je to Statutom drugačije određeno.


KVORUM I ODLUČIVANJE

Članak 72.
Tijela HNS-a mogu donositi odluke ako je sjednici nazočna većina njihovih članova. Iznimno od odredbe prethodnog stavka, skupština ogranka i skupština podružnice može odlučivati ako je sjednici nazočna najmanje jedna trećina članova skupštine. Tijela Stranke donose pravovaljanu odluku ako je za nju glasovala većina nazočnih članova.


NOMINIRANJE KANDIDATA ZA PREDSTAVNIČKA TIJELAČlanak 73.
Kandidate za predstavnička tijela na svim razinama u Republici Hrvatskoj nominiraju:


Središnji odbor, za predsjednika Republike i zastupnike u Saboru RH;
županijsko vijeće, odnosno Gradsko vijeće HNS-a Grada Zagreba, za vijećnike u skupštinama županija, odnosno Grada Zagreba;
izvršni odbori podružnica, za vijećnike u vijećima općina, odnosno gradova.

Ako HNS na parlamentarnim izborima nastupa samostalno u županijskoj izbornoj jedinici, Središnji odbor nominira kandidata/kandidate na prijedlog županijskog vijeća te izborne jedinice.


STATUT I DRUGI AKTI STRANKEČlanak 74.
Statut je najviši normativni akt kojim se uređuje unutarnji ustroj i upravljanje u Stranci. Statut se donosi u postupku propisanim ovim Statutom.Članak 75.
Postupak donošenja Statuta te njegovih izmjena i dopuna mogu pokrenuti članovi i/ili tijela Stranke. Prijedlozi u smislu stavka 1. ovog članka dostavljaju se Predsjedništvu stranke koje je dužno očitovati se o svakom prijedlogu i o tome izvijestiti predlagatelja.Članak 76.
Predsjedništvo stranke osniva Odbor za statut koji izrađuje nacrte, odnosno nacrte izmjena i/ili dopuna Statuta. O nacrtu Statuta organizira se javna rasprava u županijskim organizacijama Stranke. Primjedbe i prijedlozi iz javne rasprave dostavljaju se Središnjem odboru koji utvrđuje prijedlog Statuta. Statut i izmjene i/ili dopune Statuta donosi Sabor stranke.Članak 77.
Tijela Stranke donose, u skladu sa svojim ovlastima utvrđenih Statutom, odluke zaključke i naputke. Odlukom se, na opći način, uređuju pitanja provedbe pojedinih odredaba Statuta. Zaključkom se uređuju konkretna pitanja iz nadležnosti tijela Stranke, a naputkom način postupanja tijela u Stranci.Članak 78.
Statut, izmjene i/ili dopune Statuta, objavljuju se u glasilu Stranke. Odluke, zaključci i naputci organa i tijela Stranke objavljuju se u izvješćima organa i tijela Stranke ili na drugi prikladan način.Članak 79. Deklaracije i programi koje donose središnja tijela Stranke donose se shodnom primjenom odredaba kojima je uređeno donošenje Statuta.


MATERIJALNO I FINANCIJSKO POSLOVANJEČlanak 80.
HNS ostvaruje prihode iz izvora utvrđenih u članku 10. Statuta. Predsjedništvo stranke, na prijedlog glavnog tajnika, određuje visinu članarine za svaku tekuću godinu te kriterije prema kojima se određene kategorije članova mogu osloboditi plaćanja članarine ili plaćati umanjenu članarinu.Članak 81.
U svrhu osiguranja materijalno-financijske osnove za rad, Stranka može osnovati poduzeće, samostalno ili s drugim osobama.Članak 82.
U slučaju prestanka rada Stranke, njezina imovina će pripasti Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu.Članak 83.
Financijsko i materijalno poslovanje Stranke te djelovanje poduzeća u njezinom vlasništvu, regulira se Pravilnikom o financijsko-materijalnom poslovanju što ga donosi Središnji odbor.


PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEČlanak 84.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a ustrojstvo HNS-a i konstituiranje njegovih tijela, predviđeni izmjenama i dopunama Statuta, objavit će se u roku od 60 dana.U Zagrebu, 15. travnja 2000. godine

 

 

 Zakon o političkim strankama
Statut LIBRE - Stranke liberalnih demokrata
Statut Hrvatske stranke zelenih - Eko savez
Statut Južnohrvatske stranke
Statut Demokratske kneginečke stranke
Statut Hrvatske demokratske zajednice
Statut Stranke prava
Statut Demokratske socijalne unije - Snaga naroda
Statut Hrvatske pučke stranke
Statut Turopoljske demokratske stranke
Statut političke stranke Hrvatskih demokršćana
Statut Stranke hrvatskog preporoda
Statut političke stranke Hrvatski Republikanci
Statut Podravske stranke
Statut Nacionalne demokratske stranke
Statut Hrvatske stranke