Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 21. 1. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaTemeljem članka 6. Ustava Republike Hrvatske, odredbi Zakona o političkim strankama Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 76/93) te odluke Zbora Hrvatskih Republikanaca od 30. prosinca 1998. godine donesen je

STATUT POLITIČKE STRANKE
"HRVATSKI REPUBLIKANCI"
OPĆE ODREDBE I PROGRAMSKA NAČELA

Članak 1.

Politička stranka "Hrvatski Republikanci" je nezavisna, samostalna i jedinstvena svehrvatska stranka građana Republike Hrvatske koji svoje slobodne političke interese udružuju zbog ostvarivanja sljedećih programskih načela i ciljeva:

- uspostava i ustroj demokratske parlamentarne Hrvatske Republike sa hrvatskim Saborom kao obnositeljem zakonodavne vlasti i Predsjednikom Republike biranim od strane Sabora,

- temeljne vrijednosti republikanskog svijetonazora: sloboda, ljubav, poštenje, skromnost, sreća, tolerancija, poštovanje, odgovornost i kooperativnost,

- temeljni cilj republikanskog političkog djelovanja je oživotvorenje ideje integralne slobode, i to: slobode čovjeka kao čovjeka (slobode pojedinca unutar zajednice) i slobode čovjeka kao Hrvata (slobode zajednice unutar svjetskog poretka međunarodnih zajednica),

- temeljna načela republikanskog upravljanja državom:

znanstveno utemeljeno održivo upravljanje promjenama i procesima,

decentralizacija državne uprave prijenosom izvršnih upravnih funkcija građanima

poticanje tržišnog natjecanja i kontrolirano upravljanje monopolima,

učinkovitost državne administracije i javnih službi vođenih regulativom misije i cilja

provođenje kriterija rezultata kao mjerila uspješnosti rada državnih organa uprave, lokalne uprave i samouprave

stvarne potrebe naroda kao temeljni izvor oblika gospodarenja državom

poduzetnička, tržišna i domaćinska orijentacija Vlade,

socijalni mir, politička stabilnost, nacionalna i teritorijalna sigurnost kao temeljni motivi oblika odgovornog upravljanja državom,

transparentna tržišna orijentacija Vlade te održivo upravljanje promjenama poticanjem slobodnog održivog tržišnog natjecanja,

poticanje prosvjete i znanosti kao temelja inteligentnog upravljanja državom i osiguranja održive budućnosti Republike.

- socijalni razvoj i globalizacija uz održivi razvoj kao uvjeti nastupanja bio-tehnološkog doba te poticanje razvoja telekomunikacija kao temeljne infrastrukture moderne države,

- poticanje znanosti i održivi razvoj tehnologija kao preduvjet održivih oblika proizvodnje naroda i države,

- poticanje slobodnog i održivog razvoja regija i mikroregija,

- pravednost, ekonomičnost i sigurnost kao vrhovna načela rada državne administracije i javnih službi,

- cjelovita nezavisnost te razdioba zakonodavne, sudske i izvršne vlasti,

- poticanje slobodnog političkog i gospodarskog tržišnog natjecanja temeljenog na načelima transparentnosti, demokratičnosti i poštivanja ljudskih prava,

- kooperativnost, temeljena na načelima međusobnog uvažavanja i partnerstva, sa međunarodnim političkim i gospodarskim organizacijama,

- kontinuirani rad na znanstvenom utemeljenju kriterija kvalitete života te održivom razvoju civilizacijskog i kulturnog identiteta države, nacije, naroda i pojedinca.

Članak 2.

U ostvarivanju zadanih načela i ciljeva "Hrvatski Republikanci" se koriste svim zakonskim i demokratskim, parlamentarnim i vanparlamentarnim sredstvima, polazeći od neupitnih demokratskih i republikanskih načela političkog legaliteta i legitimiteta.

Članak 3.

Donošenjem ovoga Statuta "Hrvatski Republikanci" pravno uređuju temeljne interese stranke i svoga članstva, a to su:

naziv stranke, znak stranke, sjedište, programska načela i ciljeve, oblike informiranja javnosti o radu stranke, uvjete stupanja u članstvo, oblike organizacijskog i teritorijalnog ustroja stranke, tijela upravljanja te načine njihova izbora i opoziva, imenovanja i razrješenja sa pojedinih dužnosti, vrijeme trajanja pojedinih mandata, oblike i izvore sredstava za rad stranke, uvjete prestanka rada i djelovanja stranke te druga pitanja.

Članak 4.

Potpuni naziv političke stranke je: "Hrvatski Republikanci".

Skraćeni naziv stranke je: HR.

Politička stranka "Hrvatski Republikanci" djeluje na područje cijelog teritorija Republike Hrvatske.

Članak 5.

Politička stranka "Hrvatski Republikanci" je pravna osoba, koja je upisana u registar političkih organizacija pri nadležnom organu uprave Republike Hrvatske.

Političku stranku "Hrvatski Republikanci" predstavljaju i zastupaju Predsjednik i Tajnik stranke HR.

Predsjednik HR može ovlastiti i druge osobe da zastupaju i predstavljaju stranku "Hrvatski Republikanci", u skladu s odredbama ovoga Statuta.

Sjedište političke stranke "Hrvatski Republikanci" je Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 15.

Članak 6.

Politička stranka "Hrvatski Republikanci" ima štambilj okruglog oblika, promjera 3,5 cm, jajolikom crtom zaokruženu kraticu HR u sredini kruga kojem je na obodu ispisano: Politička stranka "Hrvatski Republikanci" - Zagreb.

Znak političke stranke "Hrvatski Republikanci" se sastoji od: stilizirani štit sa deset crveno-bijelih polja i dva velika bijela polja u kojima su stilizirani prikaz komiške falkuše i velebitske degenije. Ispod štita je razvučen hrvatski pleter u sredini kojeg je otvorena knjiga na čijim stranicama se nalazi skraćenica HR.

Zastava stranke "Hrvatski Republikanci" je bijele boje sa znakom stranke u sredini, u omjeru 2:1.

Čuvanje te korištenje štambilja, znaka i zastave političke stranke "Hrvatski Republikanci" utvrdit će se posebnom odlukom koju donosi Zbor Hrvatskih Republikanaca.

Članak 7.

Djelovanje i rad političke stranke "Hrvatski Republikanci" je otvoreno i javno.

Javnost rada stranke ostvaruje se održavanjem javnih skupova, tribina, foruma itd. te na pojedinačnom i ostalom grupnom suradnjom članstva s ostalim hrvatskim građanima, neposredno ili posredno putem medija.

Članak 8.

Politička stranka "Hrvatski Republikanci" dodjeljivat će priznanja i nagrade osobama zaslužnim za promicanje programskih načela stranke te svekoliki razvoj stranke.

Nagrade i priznanja dodjeljivat će se u obliku stranačkih zahvalnica, odličja i diploma, kojih će nazivlja te uvjete dodjele odrediti Zbor Hrvatskih Republikanaca zasebnim Pravilnikom.

ČLANSTVO

Članak 9.

Članom političke stranke "Hrvatski Republikanci" može postati svaki punoljetni i poslovno sposoban građanin Republike Hrvatske koji dragovoljno ispuni i potpiše stranačku pristupnicu te time prihvati odredbe Statuta i Programa stranke HR.

Član političke stranke "Hrvatski Republikanci" ne može biti članom niti jedne druge političke stranke koja ima sjedište u Republici Hrvatskoj.

O članovima stranke vodi se zaseban Registar članstva Hrvatskih Republikanaca.

Članak 10.

Prava i obveze člana HR su sljedeće:

- aktivno sudjeluje u kreiranju te oživotvorenju programskih načela stranke

- djeluje samoinicijativno u skladu s odredbama Statuta i Programa stranke

- bira ostale članove i sam biva biran u tijela upravljanja stranke

- može biti kandidat na predsjedničkim, parlamentarnim i lokalnim izbornim listama stranke

- uvijek biti potpuno upoznat sa svim aktivnostima stranke

- ima pravo na solidarnu pomoć stranke, osobito zbog povrede svojih prava glede članstva u stranci HR, a koja se pomoć određuje zasebnim Pravilnikom o stjecanju solidarne pomoći RH, koji donosi Zbor Hrvatskih Republikanaca

- po vlastitom izboru te odluci Tijela Upravljanja stranke, aktivno sudjeluje u odnosnim aktivnostima stranke

- redovito daje materijalnu i financijsku potporu stranci HR u obliku članarine, priloga te ostale oblike potpore

Članak 11.

Članstvo u političkoj stranci "Hrvatski Republikanci" prestaje na sljedeće načine:

- pismenim podnošenjem ostavke na članstvo

- isključenjem - konačnom pravovaljanom odlukom Zbora Hrvatskih Republikanaca

- smrću člana.

Članak 12.

Prijedlog o isključenju iz članstva donosi Izvršni odbor ogranka, županijske podružnice ili središnjice stranke, a dostavlja ga Zboru HR na konačno odlučivanje.

Odluku o isključenju iz članstva ogranka, županijske podružnice ili središnjice stranke donosi Zbor Hrvatskih Republikanaca, javnim glasovanjem dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova, u slučaju kada član svojim postupcima grubo narušava odredbe Statuta, Programa ili ugleda stranke.

Odluka o isključenju iz članstva dostavlja se članu obvezno pismenim putem s detaljnim obrazloženjem.

Na pismenu odluku o isključenju član se ima pravo žaliti u roku od 15 dana od primitka odluke i to Zboru Hrvatskih Republikanaca koji donosi konačnu odluku, bez prava žalbe.

Članak 13.

U radu i djelovanju stranke HR mogu aktivno sudjelovati simpatizeri te potporni članovi stranke. Isti mogu sudjelovati i sa sjednicama tijela upravljanja stranke, no bez prava odlučivanja.

UPRAVNA TIJELA I ORGANIZACIJSKI USTROJ

Članak 14.

Politička stranka "Hrvatski Republikanci" teritorijalno je ustrojena po principu sinergitičkog mrežnog sustava koji pretpostavlja nedvojben i interaktivan odnos ogranaka, županijskih podružnica i središnjice stranke.

Članak 15.

Članstvo političke stranke "Hrvatski Republikanci" teritorijalno je ustrojeno u sljedeće oblike djelovanja:

- središnjica političke stranke "Hrvatski Republikanci"

- županijske podružnice HR

- stranački ogranci HR (gradski i općinski)

- regionalna povjereništva i povjerenici HR.

U naseljima i dijelovima većih naselja i gradova te u općinama u kojima nije ustrojen općinski ogranak HR u Republici Hrvatskoj, te osobito na razinama prirodno-povijesnih regija i mikroregija, djelovat će povjereništva i/ili povjerenici Hrvatskih Republikanaca.

SREDIŠNJICA STRANKE "HRVATSKI REPUBLIKANCI"

Članak 16.

Politička stranka "Hrvatski Republikanci" je jedinstvena politička stranka koja obuhvaća cjelokupno svoje članstvo te sve organizacijske oblike HR na teritoriju Republike Hrvatske.

U pravnom prometu HR djeluje kao jedna pravna osoba.

Upravna tijela političke stranke "Hrvatski Republikanci" su:

- Predsjednik stranke

- Zbor Hrvatskih Republikanaca (skupština stranke)

- Središnji Republikanski Izvršni odbor (izvršni odbor stranke)

- Tajnik HR

- Nadzorni odbor HR (nadzorni odbor stranke).

ZBOR HRVATSKIH REPUBLIKANACA

Članak 17.

Zbor Hrvatskih Republikanaca je najviše programsko, statutarno i izborno tijelo stranke HR.

Zbor Hrvatskih Republikanaca čine:

- Predsjednik stranke (koji je ujedno i Predsjedatelj Zbora HR)

- članovi Središnjeg Republikanskog Izvršnog odbora

- obnašatelji funkcija u izvršnim tijelima Republike, a koji su članovi stranke HR

- predsjednici Županijskih podružnica i obnašatelji funkcija u jedinicama tijela lokalne uprave i samouprave, a koji su članovi stranke HR

- predsjednici ogranaka HR

- svi članovi stranke.

U radu Zbora Hrvatskih Republikanaca mogu sudjelovati i pozvani članovi - gosti (donatori i uglednici izvan Velikog vijeća HR, predstavnici organizacija i udruga koji podupiru rad stranke HR, predstavnici drugih stranaka, pravnih i drugih osoba iz zemlje i inozemstva koji nemaju aktivno pravo odlučivanja niti aktivno ili pasivno biračko pravo).

Članak 18.

Zbor Hrvatskih Republikanaca održava redovna zasjedanja jednom godišnje, a obvezno najmanje 90 dana prije početka izborne kampanje za održavanje parlamentarnih izbora za Hrvatski državni sabor i Predsjednika Republike. Redovno zasjedanje Zbora HR saziva Predsjednik stranke koji vrši funkciju Predsjedatelja Zbora Hrvatskih Republikanaca.

Odluku o sazivanju redovnih zasjedanja Zbora Hrvatskih Republikanaca donosi Središnji Republikanski Izvršni odbor, a Odluka sadrži odredbe o načinu izbora i broju članova Zbora te prijedlog Dnevnog reda, a objavljuje se najmanje 30 dana prije održavanja redovnog zasjedanja Zbora HR.

Članak 19.

Predsjedatelj Zbora Hrvatskih Republikanaca je obvezan sazvati izvanredno zasjedanje Zbora HR kad to zatraži Središnji Republikanski Izvršni odbor, Nadzorni odbor Hrvatskih Republikanaca ili najmanje sedam županijskih podružnica Hrvatskih Republikanaca.

Odluke izvanrednog zasjedanja Zbora imaju istu pravnu valjanost kao i odluke redovnog zasjedanja Zbora HR.

Ukoliko Predsjedatelj Zbora HR ne postupi u skladu s prethodnim stavkom ovoga članka Statuta u roku od 30 dana, zasjedanje Zbora HR može sazvati organ upravljanja koji je zatražio zasjedanje Zbora i u tom slučaju taj organ priprema i vodi rad zasjedanja Zbora HR.

Predsjedatelj Zbora HR može sazvati zasjedanje Zbora HR ukoliko ustanovi da Središnji Republikanski Izvršni odbor svojim radom i odlukama narušava odredbe Statuta i Programa HR.

Članak 20.

Zbor Hrvatskih Republikanaca:

- donosi, mijenja i dopunjuje Statut stranke HR

- donosi, mijenja i dopunjuje Program stranke HR

- donosi, mijenja i dopunjuje Izborni program te Pravilnik o radu Zbora HR

- određuje organizacijski ustroj stranke temeljem prijedloga Središnjeg Republikanskog Izvršnog odbora

- donosi odluke o temeljnim oblicima interesnog organiziranja unutar stranke HR

- usvaja Pravilnik o postupku kandidiranja za Hrvatski državni sabor, Predsjednika Republike te tijela nižih razina lokalne uprave i samouprave, a koji predlaže Središnji Republikanski Izvršni odbor

- usvaja izvješća o radu Središnjeg Republikanskog Izvršnog odbora, Nadzornog i Statutarnog odbora HR,

- razmatra izvješća Središnjeg Republikanskog Savjetodavnog odbora, Republikanske mladeži te Kluba zastupnika HR

- odlučuje o odgovornosti svih tijela stranke

- odlučuje o povezivanju sa srodnim političkim strankama u zemlji i inozemstvu, s javnim i privatnim zakladama, udrugama, društvima, javnim glasilima i iseljeničkim organizacijama te o učlanjenju u međunarodne političke organizacije i institucije, na prijedlog Središnjeg Republikanskog Izvršnog odbora

- donosi odluku o prestanku rada stranke HR ili stapanju s drugim strankama u Republici Hrvatskoj

- imenuje posebne odbore

- usvaja deklaracije i rezolucije koje imaju značenje načelnih političkih smjernica za rad stranke

- bira i razrješava dužnosti predsjednika stranke

- bira i razrješava dužnosti članove Središnjeg Republikanskog Izvršnog odbora

- bira i razrješava dužnosti predsjedatelja Zbora HR te članove Nadzornog odbora HR

- bira kandidata za Predsjednika Republike Hrvatske i liste kandidata za Sabor RH.

Članak 21.

Zbor Hrvatskih Republikanaca radi u zasjedanjima i odborima, koji su radna tijela Zbora.

Zasjedanje Zbora Hrvatskih Republikanaca čine dva Glavna zasjedanja Zbora RH, na jednom se donose Odluke, a na drugom se biraju kandidati za odnosne funkcije.

U odborima Zbora se razmatraju politička i ostala pitanja.

Odbori Zbora Hrvatskih Republikanaca su:

- odbor Zobra HR za gospodarstvo

- odbor Zbora HR za vanjsku politiku i nacionalnu sigurnost

- odbor Zbora HR za unutarnju politiku

- odbor Zbora HR za društvene djelatnosti

- odbor Zbora HR za strategiju i održivi razvoj stranke.

Zbor HR može odlučiti o osnivanju drugih odbora važnih za učinkovit rad stranke.

Članak 22.

Zbor Hrvatskih Republikanaca donosi pravovaljane odluke ukoliko je zasjedanju Zbora prisutno najmanje dvije trećine ukupnog broja članova Zbora, a odluke se donose dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova Zbora.

Članak 23.

Članovi svih upravnih tijela stranke "Hrvatski Republikanci" biraju se javnim glasovanjem, temeljem dvotrećinske većine glasova nazočnih članova Zbora HR.

Članak 24.

Odredbe o postupku i načinu izbora za članove organa upravljanja stranke HR utvrđuju se Poslovnikom o radu Zbora Hrvatskih Republikanaca.

SREDIŠNJI IZVRŠNI ODBOR HRVATSKIH REPUBLIKANACA

Članak 25.

Središnji Izvršni odbor Hrvatskih Republikanaca je najviše upravno tijelo stranke između zasjedanja Zbora Hrvatskih Republikanaca te koordinira i provodi cjelokupnu politiku stranke utvrđenu Statutom i Programom te izbornim programom stranke.

Središnji Izvršni odbor HR sastoji se od 5 članova.

Članovi Središnjeg Izvršnog odbora HR biraju između sebe Predsjednika Izvršnog odbora sa mandatom od četiri godine i pravom ponovnog izbora.

Odluka se donosi javnim glasovanjem, dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova SIO HR.

Članak 26.

Središnji Izvršni odbor Hrvatskih Republikanaca:

- operativno upravlja radom stranke HR između dva zasjedanja Zbora Hrvatskih Republikanaca

- pokreće rješavanje političkih pitanja na inicijativu Predsjednika i Zbora HR

- izvršava i provodi odluke Predsjednika stranke i Zbora HR

- operacionalizira deklaracije i rezolucije donesene na zasjedanju Zbora HR

- daje političke ocjene i stavove

- predlaže Zboru politički i izborni program stranke

- predlaže Predsjedatelju Zbora da sazove Zbor HR

- predlaže Zboru povezivanje sa srodnim organizacijama

- imenuje članove Središnjeg Izbornog odbora HR na prijedlog Predsjednika stranke

- prema potrebi osniva odbore za rješavanje političkih i drugih pitanja

- iznosi prijedloge Zboru za osnivanje interesnih oblika organiziranja stranke na zahtjev ogranaka, podružnica ili na vlastitu inicijativu

- podržava kandidate na izborima na svim razinama i unutarstranačkim izborima

- ima pravo i obvezu konzultiranog tijela o kandidatima Središnjeg Izvršnog odbora po položaju

- određuje mjerila i donosi odluke o počasnom članstvu

- daje suglasnost o nečlanovima na stranačkim izbornim listama

- donosi propise i pravilnike kojima se podrobnije uređuje organizacijski ustroj i način rada stranke

- donosi odluke o osnivanju ogranaka i županijskih podružnica te povjereništava i određuje povjerenike

- daje suglasnost na odluke županijskih podružnica o ustroju dragovoljne regionalne koordinacije

- pribavlja, raspodjeljuje i upravlja financijskim i poslovnim sredstvima stranke te donosi sve odluke u svezi s istima

- donosi odluke u području regulacije radnih i poslovnih odnosa u stranci

- osniva stranačka trgovačka i dionička društva te imenuje organe uprave u njima

- dostavlja Nadzornom odboru Hrvatskih Republikanaca periodične i završne financijske obračune prije zasjedanja Zbora stranke

- upravlja funkcioniranjem izvršnih tijela stranke na nižim razinama te njihovom odnosu prema članstvu

- vodi brigu o članstvu stranke

- daje suglasnost za osnivanje zajedničkog Kluba vijećnika

- donosi odluku o isključenju iz članstva temeljem odluke Izvršnog odbora ogranka ili podružnice, ili na vlastitu inicijativu

- razmatra sva pitanja koje iznesu Klub zastupnika i Republikanska mladež,

- donosi pravilnike o radu stranačkih ogranaka i županijskih podružnica stranke te regionalnih povjereništava i povjerenika

- donosi Pravilnike o radu Ureda stranke, Potpornog sponzorskog odbora stranke te o vlastitom radu.

Punovaljanost odluka Središnjeg Izvršnog odbora Hrvatskih Republikanaca označava potpis Predsjednika stranke HR.

Članak 27.

Zasjedanja Središnjeg Izvršnog odbora Hrvatskih Republikanaca održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca. Saziva ih izvršni direktor Središnjeg Izvršnog odbora koji je po položaju Predsjedatelj Središnjeg Izvršnog odbora i Predsjedatelj zasjedanja Središnjeg Izvršnog odbora.

U slučaju njegove spriječenosti, zasjedanjem Središnjeg Izvršnog odbora predsjeda zamjenik izvršnog direktora.

Zasjedanju Središnjeg Izvršnog odbora obvezno prisustvuju svi članovi Središnjeg Izvršnog odbora, a odluke su pravovaljane ukoliko je prisutno najmanje dvije trećine članova Središnjeg Izvršnog odbora stranke.

Zasjedanjima mogu prisustvovati i odabrani pozvani gosti, no bez prava odlučivanja.

Pravovaljane odluke se donose javnim glasovanjem, dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova IOHR.

PREDSJEDNIK STRANKE "HRVATSKI REPUBLIKANCI"

Članak 28.

Predsjednik stranke je stvarno najviše političko tijelo u stranci HR koje daje smjernice i smisao tekućoj političkoj djelatnosti stranke.

Predsjednika stranke HR bira Zbor Hrvatskih Republikanaca svojom pravovaljanom odlukom.

Mandat Predsjednika stranke HR traje četiri godine, uz mogućnost jednog ponavljanja mandata.

Kandidate za Predsjednika stranke predlaže Središnji Izvršni odbor HR ili Zbor HR, a pravovaljanu odluku o izboru Predsjednika stranke donosi Zbor HR javnim glasovanjem, temeljem dvotrećinske većine glasova nazočnih članova Zbora.

Članak 29.

Predsjednik stranke "Hrvatski Republikanci":

- samostalno zastupa i predstavlja stranku

- daje inicijative za konkretno političko djelovanje stranke

- vodi sjednice i potpisuje akte Središnjeg Izvršnog odbora HR

- putem Središnjeg Izvršnog odbora HR provodi odluke i zaključke Zbora HR

- predlaže Zboru HR članove Središnjeg Izvršnog odbora (osim onih koji su članovi po položaju) a Središnjem Izvršnom odboru predlaže članove Središnjeg Izbornog odbora

- izvještava Središnji Izvršni odbor o svom radu i djelatnostima te istome predlaže načine kako će ono poduprijeti te aktivnosti

- osobno imenuje svoje savjetnike i glasnogovornika.

Članak 30.

Predsjednik stranke "Hrvatski Republikanci" za svoj rad i djelovanje odgovara Zboru Hrvatskih Republikanaca.

Na prijedlog Središnjeg Izvršnog odbora HR, Nadzornog odbora HR ili najmanje trećine članova Zbora HR može se na zasjedanju Zbora HR pokrenuti pitanje izglasavanja povjerenja Predsjedniku stranke u slučaju neizvršavanja povjerenih obveza.

Glasovanje o povjerenju može zatražiti i sam Predsjednik stranke.

Odluka o nepovjerenju je pravovaljana ako je javnim glasovanjem na zasjedanju Zbora HR za nju glasalo najmanje polovica (50%) prisutnih članova Zbora HR. Ukoliko se izglasa nepovjerenje, Predsjednik stranke je dužan odmah podnijeti ostavku na funkciju Predsjednika stranke.

Predsjednik stranke HR može prije isteka mandata podnijeti ostavku, uz pismeno obrazloženje Zboru HR.

Članovi Središnjeg Izvršnog odbora i NO mogu biti opozvani prije isteka mandata na koji su izabrani u slučaju neizvršavanja povjerenih obveza. Opoziv vrši Zbor Hrvatskih Republikanaca, javnim glasovanjem, dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova Zbora.

NADZORNI ODBOR HRVATSKIH REPUBLIKANACA

Članak 31.

Nadzorni odbor HR ima 3 člana, uključujući predsjednika NO kojeg između sebe biraju članovi odbora.

Mandat predsjednika i članova NO je četiri godine, sa mogućnosti jednog ponovljenog mandata.

Odluka se donosi javnim glasovanjem, jednoglasnom odlukom.

Predsjednik i članovi NO ne mogu biti članovi niti jednog drugog upravnog tijela stranke, izuzev Zbora Hrvatskih Republikanaca.

Članak 32.

Nadzorni odbor Hrvatskih Republikanaca:

- brine o zakonitosti rada svih središnjih upravnih tijela stranke HR

- vrši financijski i poslovni nadzor nad radom Središnjeg Izvršnog odbora HR

- nadzire provedbe izbornih postupaka

- prati rad županijskih Nadzornih odbora i arbitrira u mogućim sporovima

- podnosi izvješće o svom radu Zboru Hrvatskih Republikanaca.

TAJNIK HRVATSKIH REPUBLIKANACA

Članak 33.

Tajnika Stranke bira Zbor Hrvatskih Republikanaca sa mandatom od četiri godine, uz mogućnost ponavljanja mandata.

Tajnik se bira javnim glasovanjem sa natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova Zbora HR.

Članak 34.

Tajnik Hrvatskih Republikanaca:

- koordinira rad Središnjeg Izvršnog odbora HR

- koordinira rad stranačkih ogranaka, Županijskih podružnica te povjerenstava i povjerenika

- odgovoran je za evidenciju članstva te ažurnost dokumentacije Stranke HR

INTERESNI OBLICI USTROJA HRVATSKIH REPUBLIKANACA

Članak 35.

Na općinskoj, gradskoj, regionalnoj, županijskoj i republičkoj razini prema potrebi se organiziraju interesni i funkcionalni oblici organiziranja HR, i to forumi i okrugli stolovi HR.

Odluku o osnivanju interesnih oblika organiziranja HR donosi Zbor Hrvatskih Republikanaca na zahtjev članstva ili na vlastiti prijedlog Zbora, a odlukom se određuju oblik organiziranja, prava i obveze predloženog oblika interesnog organiziranja, u skladu s potrebama i interesima stranke.

Članovi foruma i okruglih stolova mogu biti i građani RH koji nisu članovi stranke HR.

IMOVINA STRANKE

Članak 36.

Imovinu stranke čine novčana sredstva, nekretnine, pokretne stvari i druga imovinska prava. Stranka stječe imovinu uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima, darovima, dotacijama, obavljanjem njenih dopuštenih djelatnosti te prihodima od imovine i imovinskih prava u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

Članak 37.

Stranka Hrvatski Republikanci odgovara za svoje obveze cjelokupnom svojom imovinom.

Dobit koju stranka ostvari obavljanjem dopuštenih i registriranih djelatnosti ili od svoje imovine, Stranka će koristiti za obavljanje i unapređenje svojih djelatnosti kojima se ostvaruju njeni ciljevi.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Upravno tijelo stranke se raspušta na prijedlog Središnjeg Izvršnog Odbora stranke HR, i to ukoliko odnosno tijelo svojim radom i djelovanjem narušava odredbe ovoga Statuta.

Odluku o opozivu tijela stranke Hrvatskih Republikanaca prije isteka mandata na koji su izabrani donosi Zbor Hrvatskih Republikanaca dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova Zbora.

Članak 39.

U slučaju prestanka Stranke Hrvatski Republikanci nastupanjem Zakonom RH predviđenih razloga za prestanak, imovina Udruge pripast će Hrvatskom Crvenom križu i Caritasu pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji u jednakim dijelovima.

Članak 40.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa Stranke Hrvatski Republikanci u registar političkih stranaka pri nadležnom organu uprave Republike Hrvatske.

Predsjednik Stranke

"Hrvatski republikanci"
Ivica Filipović, v. r.
 

 

 Zakon o političkim strankama
Statut LIBRE - Stranke liberalnih demokrata
Statut Hrvatske stranke zelenih - Eko savez
Statut Južnohrvatske stranke
Statut Demokratske kneginečke stranke
Statut Hrvatske narodne stranke
Statut Hrvatske demokratske zajednice
Statut Stranke prava
Statut Demokratske socijalne unije - Snaga naroda
Statut Hrvatske pučke stranke
Statut Turopoljske demokratske stranke
Statut političke stranke Hrvatskih demokršćana
Statut Stranke hrvatskog preporoda
Statut Podravske stranke
Statut Nacionalne demokratske stranke
Statut Hrvatske stranke