PREGLED SVIH USLUGA

Novosti

EUROPSKE INTEGRACIJE

Nacionalni program RH za pridruživanje Europskoj uniji

> Popis kratica i pojmova

> Odnos RH i EU

> Interesi i prioriteti

> Pristup i metodologija

> Politički kriteriji

> Gospodarske prilagodbe

> Gospodarski trendovi

> Strukturne reforme

> Usklađivanje zakonodavstva

> Sloboda kretanja roba

> Sloboda kretanja radnika

> Sloboda pružanja usluga

> Sloboda kretanja kapitala

> Pravo trgovačkih društava

> Tržišno natjecanje i potpore

> Promet

> Carine

> Socijalna politika i zapošlja.

> Malo i srednje poduzetništvo

> Telekomunikacije i informac.

> Zaštita potrošača i zdravlja

> Pravosuđe, unutarnji poslovi

> Javna administracija

> Državna samouprava

> Komunikacijska strategija

> EU Dodatak A

> EU Dodatak B

 

> Sporazum o stabilizaciji

> Protokoli SSP

> Kronologija EU

> Institucije EU

> Izvori prava EU

> Pravni akti EU

> Financijske institucije

> Ministarstvo (MEI)

> Međunarodni ugovori

> Informacijski releji

> Baze podataka o EU

> EURO

 

Klikni za pregled priloga
> Pregled najvažnijih zakona

> Poslovni WEB katalog

> Trgovačko pravo

> EU Baza podataka

> Izrada Internet stranica


Google


WWW Poslovni Forum
KONTAKT PODACI ZA
Poslovni forum d.o.o.

Link na web stranicu sa e-mail adresama i telefonima
Pitanja, narudžbe, savjeti...IZRADA WEB STRANICA

Putem vlastitih web stranica možete pružiti brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu, proizvodima i uslugama. Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate sa svim postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne mogućnosti.

CMS su internet stranice sa administracijom putem koje možete uvijek samostalno dodavati i ažurirati sadržaj bez ikakvih dodatnih troškova, objavljivati neograničeni broj tekstova... Što je to administracija? Administracija znači da uz pomoć lozinke imate pristup u te stranice, kao što imate i pristup na Facebook ili Gmail. CMS plaćate samo jednom, cijena CMS-a ne ovisi o tome koliko ćete objaviti članaka. Možete objaviti na stotine i tisuće članaka, sve bez ikakvog dodatnog plaćanja kao što bi vam naplaćivali po broju stranica (članaka) da vam rade stranice onako kako su se nekada radile, a što nažalost većina i još danas nudi.

CMS Web Express odlikuje jednostavna promjena ili dorada dizajna, jednostavnost unosa i ažuriranja sadržaja. Na svojim CMS web stranicama možete imati i više tematskih cjelina i svakoj toj tematskoj cjelini možete zadati drugačiji dizajn. Dakle, niti sve pojedinačne web stranice unutar vašeg web portala ne moraju izgledati isto. Različitom slikom u zaglavlju web stranica, drugačijom bojom pozadine ili drugačijom bojom fonta možete vaše tematske cjeline učiniti prepoznatljivijima i olakšava snalaženje korisnika.POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


MINISTARSTVO ZA EUROPSKE INTEGRACIJE VLADE RH


Ulica grada Vukovara 62
10000 Zagreb
tel: 1 45 69 336
fax:16303183
Url : www.mei.hr


 


Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 75/93, 48/99, 15/2000, 127/2000 i 59/2001) i članka 34. stavka 1. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave ("Narodne novine", broj 43/2000),
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. srpnja 2001. godine, donijela


UREDBU
o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za europske integracijeI. OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva za europske integracije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija i drugih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, njihov djelokrug i način upravljanja, te okvirni broj državnih službenika i namještenika Ministarstva.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG

Članak 2.
Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
1. Kabinet ministra
2. Tajništvo
3. Uprava za usklađivanje pravnog sustava
4. Uprava za strategiju integriranja
5. Uprava za koordinaciju programa pomoći i suradnje s Europskom unijom
6. Uprava za informiranje, obrazovanje i prevođenje
7. Tajništvo Glavnog pregovarača za Europsku uniju.


1. KABINET MINISTRA
Članak 3.
Kabinet ministra je posebna ustrojstvena jedinica koja za ministra za europske integracije (u daljnjem tekstu ministra) i njegovog zamjenika obavlja protokolarne poslove, poslove u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, te druge stručne i administrativne poslove.
Na čelu Kabineta ministra je tajnik Kabineta ministra. Tajnik Kabineta ministra koordinira rad članova Kabineta, obavlja stručne poslove za ministra i zamjenika ministra, brine o redovitom radu Kabineta, obavlja protokolarne poslove vezane za aktivnosti ministra i zamjenika, vodi zapisnik sa sjednica Kolegija ministra i obavlja druge povjerene mu poslove.

Samostalni izvršitelji za posebne službene
potrebe Ministarstva
Članak 4.
Uz Kabinet ministra se predviđa šest samostalnih izvršitelja:
1. glasnogovornik
2. savjetnik za europske integracije na županijskoj razini i odnose sa županijama
3. savjetnik za odnose s Vladom Republike Hrvatske i Hrvatskim saborom
4. savjetnik za organizaciju rada i unutarnju koordinaciju
5. savjetnik za poslove informatizacije, sustav kvalitete i unutarnju kontrolu
6. savjetnik za pravna pitanja.

Glasnogovornik brine o nastupu ministra, zamjenika ministra i pomoćnika ministra u hrvatskim i stranim medijima, u suradnji s Odjelom za informiranjem planira i provodi Komunikacijsku strategiju i druge medijske aktivnosti Ministarstva, uz pomoć uprava ministarstva koordinira izradu odgovora na stručna novinarska pitanja, zamjenjuje ministra i zamjenika ministra u javnim nastupima ukoliko su oni spriječeni i obavlja druge protokolarne poslove vezane za aktivnosti ministra i zamjenika.
Savjetnik za europske integracije na županijskoj razini je zadužen je za komunikaciju s djelatnicima županijskih savjeta za europske integracije i djelatnicima lokalne uprave i samouprave te za koordinaciju provedbe projekata koje uprave Ministarstva provode na razini županija, a tiču se programiranja, provedbe i nadzora provedbe programa tehničke pomoći Europske unije, informiranja javnosti i obrazovanja djelatnika lokalne uprave i samouprave.
Savjetnik za odnose s Vladom Republike Hrvatske i Hrvatskom saborom zadužen je za distribuciju dokumenata koji dolaze iz Vlade Republike Hrvatske ili Hrvatskog sabora u Ministarstvo, te raspodjelu i izvršenje zadataka po zaključcima Vlade Republike Hrvatske. Savjetnik koordinira pripreme dokumenata i drugih akata koji se iz Ministarstva upućuju na Vladu Republike Hrvatske i Hrvatski sabor. Zadužen je za održavanje kontakata sa stručnim službama Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora te za komunikaciju i informiranje članova koordinacija Vlade Republike Hrvatske i odbora Hrvatskog sabora koji su vezani na rad Ministarstva.
Savjetnik za organizaciju rada i unutarnju koordinaciju zadužen je za pripremu i realizaciju izvanrednih projekata koji ne spadaju pod izravnu nadležnost uprava Ministarstva, te za koordinaciju projektnih zadataka koji uključuju više uprava Ministarstva i drugih organizacijskih jedinica izvan Ministarstva. Obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.
Savjetnik za poslove informatizacije, sustav kvalitete i unutarnju kontrolu zadužen je za stručno koordiniranje poslova informatizacije u Ministarstvu, koordiniranje provedbe programa tehničke pomoći u pogledu informatičke podrške i baza podataka te za koordiniranje poslova internetizacije. Zadužen je za realizaciju uvođenja sustava kvalitete u rad Ministarstva te za njegovo unaprjeđivanje kao i za provođenje unutarnje kontrole u Ministarstvu. Obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.
Savjetnik za pravna pitanja zadužen je za pravnu obradu i nadzor nad provedbom svih natječaja koje provodi Ministarstvo, koordinira rad vanjskih pravnih savjetnika i pravnih zastupnika u slučaju pravnih sporova, po ovlaštenju ministra i prema dobivenim naputcima vodi pregovore za sklapanje ugovora s vanjskim dobavljačima i davateljima usluga u granicama date ovlasti. Obavlja i druge pravne poslove po nalogu ministra.


2. TAJNIŠTVO
Članak 5.
Tajništvo je posebna ustrojstvena jedinica koja obavlja stručne i administrativne poslove vezane za: organizaciju i koordinaciju rada ustrojstvenih jedinica, vođenje brige o stanju kadrova u Ministarstvu i predlaganje planova stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika i namještenika; poduzimanje mjera za osiguranje učinkovitosti na radu; uredno i pravilno korištenje imovine i sredstava za rad; financijsko-računovodstvene poslove, te obavljanje drugih poslova koje mu povjeri ministar.
U Tajništvu se ustrojavaju:
1. Odjel za organizacijske, kadrovske, opće poslove i poslove informatizacije
2. Odjel za financijske i računovodstvene poslove.

1. Odjel za organizacijske, kadrovske, opće poslove i poslove informatizacije
Članak 6.
Odjel za organizacijske, kadrovske, opće poslove i poslove informatizacije je unutarnja ustrojstvena jedinica koja obavlja stručne i administrativne poslove vezane za: organizaciju i koordinaciju rada ustrojstvenih jedinica, vođenje brige o stanju kadrova u Ministarstvu i predlaganje planova stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika i namještenika; poslove pisarnice, pismohrane, prijepisa, umnožavanja te obavlja i druge pomoćne i tehničke poslove koje mu povjeri ministar. Odjel obavlja stručne i administrativne poslove vezane za: planiranje, razvoj i održavanje informacijskog sustava Ministarstva; planiranje i provedbu programa informatičkog obrazovanja službenika i namještenika; povezivanje Ministarstva s drugim tijelima državne uprave i lokalne samouprave te resornim institucijama i ustanovama; tehničko održavanje internet stranice Ministarstva; izrađivanje informatičkih programa za potrebe Ministarstva te druge poslove koje mu povjeri ministar.
U Odjelu za organizacijske, kadrovske, opće poslove i poslove informatizacije ustrojavaju se:
a) Odjeljak za kadrovske i organizacijske poslove
b) Odjeljak za pomoćno-tehničke poslove
c) Odjeljak za opće poslove
d) Odjeljak za poslove informatizacije.

2. Odjel za financijske i računovodstvene poslove
Članak 7.
Odjel za financijske i računovodstvene poslove je unutarnja ustrojstvena jedinica koja obavlja stručne i administrativne poslove vezane za: računovodstvo, financijsko poslovanje, obračun plaća, te druge financijsko-računovodstvene poslove koje mu povjeri ministar.


3. UPRAVA ZA USKLAĐIVANJE PRAVNOG SUSTAVA
Članak 8.
Uprava za usklađivanje pravnog sustava koordinira usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije i s obvezama preuzetim međunarodnim ugovorima sklopljenim u okviru Vijeća Europe; vrši analizu usklađenosti pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije i s pravnim instrumentima Vijeća Europe; predlaže mjere radi usklađivanja zakonodavstva; prati integracijske zakonodavne procese država kandidata za članstvo u Europskoj uniji; obavještava javnost o pravnom sustavu Europske unije i o pravnim instrumentima Vijeća Europe te daje stručnu pomoć radnim tijelima Vlade Republike Hrvatske, tijelima državne uprave i tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u usklađivanju pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije; sudjeluje u procesu pregovaranja s Europskom unijom te daje administrativnu i stručnu podršku tijelima uključenim u proces pregovaranja s Europskom unijom.
U Upravi za usklađivanje pravnog sustava ustrojavaju se:
1. Odjel za analizu usklađenosti pravnog sustava
2. Odjel za praćenje procesa usklađivanja pravnog sustava.

1. Odjel za analizu usklađenosti pravnog sustava
Članak 9.
Odjel za analizu usklađenosti pravnog sustava vrši analizu usklađenosti pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije i s pravnim instrumentima Vijeća Europe te izrađuje mišljenja o usklađenosti nacrta prijedloga propisa s acquis communautaireom Europske unije i s pravnim instrumentima Vijeća Europe.
U Odjelu za analizu usklađenosti pravnog sustava ustrojavaju se:
a) Odsjek za pravo Europske unije i pravo Vijeća Europe I
b) Odsjek za pravo Europske unije i pravo Vijeća Europe II.

a) Odsjek za pravo Europske unije i pravo Vijeća Europe I
Članak 10.
Odsjek za pravo Europske unije i pravo Vijeća Europe I vrši analizu usklađenosti nacrta prijedloga propisa s propisima Europske unije, s obvezama preuzetim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske i s pravnim instrumentima Vijeća Europe te izrađuje mišljenja o usklađenosti nacrta prijedloga propisa u slijedećim područjima: slobodno kretanje dobara, osoba, usluga i kapitala, trgovačko pravo, pravo tržišnog natjecanja, promet, porezi, ekonomska i monetarna unija, zaštita potrošača i zdravlja, pravosuđe i unutarnji poslovi, carinska unija, vanjski odnosi, zajednička vanjska i sigurnosna politika te institucije.

b) Odsjek za pravo Europske unije i pravo Vijeća Europe II
Članak 11.
Odsjek za pravo Europske unije i pravo Vijeća Europe II vrši analizu usklađenosti nacrta prijedloga propisa s propisima Europske unije, s obvezama preuzetim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske i s pravnim instrumentima Vijeća Europe te izrađuje mišljenja o usklađenosti nacrta prijedloga propisa u slijedećim područjima: poljoprivreda, ribarstvo, socijalna politika i zapošljavanje, energetika, industrijska politika, malo i srednje poduzetništvo, znanost i istraživanje, obrazovanje, telekomunikacije i informacijska tehnologija, kultura i audiovizualna politika, regionalna politika i strukturni fondovi, zaštita okoliša, statistika, financijska kontrola i proračun.

2. Odjel za praćenje procesa usklađivanja pravnog sustava
Članak 12.
Odjel za praćenje procesa usklađivanja pravnog sustava koordinira usklađivanje pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije i s obvezama preuzetim međunarodnim ugovorima sklopljenim u okviru Vijeća Europe; predlaže mjere radi usklađivanja zakonodavstva; prati integracijske zakonodavne procese država kandidata za članstvo u Europskoj uniji; obavještava javnost o pravnom sustavu Europske unije i o pravnim instrumentima Vijeća Europe te daje stručnu pomoć radnim tijelima Vlade, tijelima državne uprave i tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u usklađivanju pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije; sudjeluje u procesu pregovaranja s Europskom unijom te daje administrativnu i stručnu podršku tijelima uključenim u proces pregovaranja s Europskom unijom.
U Odjelu za praćenje procesa usklađivanja pravnog sustava ustrojavaju se:
a) Odsjek za provođenje mjera za provedbu procesa, institucionalnu suradnju, dokumentaciju i stručne informacije
b) Odsjek za izradu programa usvajanja acquisa i podršku procesu pregovora.

a) Odsjek za provođenje mjera za provedbu procesa, institucionalnu suradnju, dokumentaciju i stručne informacije
Članak 13.
Odsjek za provođenje mjera za provedbu procesa, institucionalnu suradnju, dokumentaciju i stručne informacije prati napredak država kandidata za članstvo u Europskoj uniji u procesu zakonodavne prilagodbe i uključivanja u Europsku uniju; predlaže metodologiju usklađivanja zakonodavstva; obavještava javnost o pravnom sustavu Europske unije i o pravnim instrumentima Vijeća Europe te daje stručnu pomoć radnim tijelima Vlade Republike Hrvatske, tijelima državne uprave i tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u usklađivanju pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije; surađuje s domaćim i inozemnim stručnim savjetnicima; sudjeluje u organizaciji stručnih savjetovanja, radionica, seminara i tečajeva; vodi dokumentaciju propisa Europske unije, usklađenih propisa Republike Hrvatske kao i njihovih prijevoda te vodi baze podataka o usklađivanju pravnog sustava.

b) Odsjek za izradu programa usvajanja acquisa i podršku procesu pregovora
Članak 14.
Odsjek za izradu programa usvajanja acquisa i podršku procesu pregovora koordinira i prati ispunjavanje obveza preuzetih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske u svezi s usklađivanjem zakonodavstva te pruža stručnu podršku tijelima uključenim u provedbu Sporazuma; koordinira izradu Nacionalnog programa za usvajanje acquisa te koordinira i prati njegovu provedbu; koordinira aktivnosti tijela državne uprave radi učinkovitog usvajanja acquisa te pruža potrebnu stručnu podršku tijelima državne uprave tijekom procesa usvajanja acquisa; sudjeluje u procesu pregovaranja s Europskom unijom i procesu analitičkog pregleda zakonodavstva te daje administrativnu i stručnu podršku tijelima uključenim u proces pregovaranja s Europskom unijom.


4. UPRAVA ZA STRATEGIJU INTEGRIRANJA
Članak 15.
Uprava za strategiju integriranja koordinira aktivnosti tijela državne uprave u cilju efikasne provedbe gospodarskih prilagodbi Republike Hrvatske prema Europskoj uniji, prati zbivanja u ključnim politikama Europske unije relevantnim za Hrvatsku i napredak zemalja kandidata u procesu prilagodbi i integriranja u Europsku uniju, radi na uspostavi i unapređenju koordinacijskih mehanizama u Republici Hrvatskoj na svim razinama vezano uz gospodarske aspekte integriranja, koordinira rad na praćenju provedbi procesa gospodarskih prilagodbi Republike Hrvatske prema Europskoj uniji, potiče i razvija redovitu praksu provođenja analiza gospodarskih posljedica integracije uključujući utjecaje usvajanja acquisa na gospodarstvo, inicira i koordinira rad na strateškim dokumentima vezano uz gospodarske aspekte integriranja u Europsku uniju, priprema analitičke podloge za proces pregovora s Europskom unijom vezano uz gospodarska pitanja, pruža stručnu podršku tijelima uključenim u proces pregovaranja s Europskom unijom i implementaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, koordinira i prati provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom, koordinira stvaranje informacijske podloge potrebne tijelima Europske unije za izradu analiza i mišljenja o mogućnostima prijema Republike Hrvatske u punopravno članstvo.
U Upravi za strategiju integriranja ustrojavaju se:
1. Odjel za koordinaciju i praćenje provedbe
2. Odjel za analitiku.

1. Odjel za koordinaciju i praćenje provedbe
Članak 16.
Odjel za koordinaciju i praćenje provedbe obavlja poslove vezane za: pružanje stručne podrške tijelima uključenim u proces pregovaranja s Europskom unijom, osmišljava, koordinira i obrađuje materijale vezane za pokretanje rada na izradi strateških dokumenata za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, koordinira i analizira implementaciju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, radi na stvaranju informacijske podloge potrebne tijelima Europske unije za izradu analiza i mišljenja o mogućnostima prijema Republike Hrvatske u punopravno članstvo, te koordinira tijela državne uprave u procesu prilagođavanja hrvatskog gospodarstva uvjetima funkcioniranja jedinstvenog tržišta te gospodarskog sustava Europske unije.

2. Odjel za analitiku
Članak 17.
Odjel za analitiku obavlja stručne poslove vezane za: pripremu analitičke podloge za kontinuirano praćenje ključnih politika Europske unije, prati analitičke dokumente zemalja kandidata vezano uz gospodarske aspekte integriranja, potiče i razvija redovitu praksu provođenja analiza gospodarskih učinaka integracije uključujući utjecaje usvajanja acquisa na gospodarstvo Republike Hrvatske, te izrađuje očitovanje Ministarstva na različite dokumente koji se tiču gospodarskih prilagodbi i potpadaju u nadležnost Odjela.


5. UPRAVA ZA KOORDINACIJU PROGRAMA POMOĆI I SURADNJE S EUROPSKOM UNIJOM
Članak 18.
Uprava za koordinaciju programa pomoći i suradnje s Europskom unijom upravna je organizacija u sastavu Ministarstva za europske integracije i središnja jedinica za obavljanje poslova u svezi sa koordiniranjem procesa programiranja, provedbe i praćenja provedbe programe pomoći i suradnje s Europskom unijom, osim za poslove u svezi s financiranjem, nabavom, plaćanjem, nadzorom i revizijom provedbe svih programa i projekata pomoći Europske unije Republici Hrvatskoj. Surađuje sa središnjom jedinicom za obavljanje poslova u svezi s financiranjem, nabavom, plaćanjem, nadzorom i revizijom provedbe svih programa i projekata pomoći Europske unije Republici Hrvatskoj; priprema izvještaje o provedbi programa pomoći i suradnje s Europskom unijom za nacionalnog koordinatora programa pomoći i Europsku komisiju; pregovara s Europskom komisijom vezano za poslove iz njenog djelokruga rada; predlaže mjere radi osiguranja učinkovitog prikupljanja i korištenja programa pomoći i suradnje, i pruža stručnu pomoć tijelima državne uprave pri izradi projekata.
U Upravi za koordinaciju programa pomoći i suradnje s Europskom unijom ustrojavaju se:
1. Odjel za nacionalne programe
2. Odjel za programe regionalne, transnacionalne i prekogranične suradnje.

1. Odjel za nacionalne programe
Članak 19.
Odjel za nacionalne programe koordinira programiranje, provedbu i praćenje provedbe nacionalnih programa pomoći i suradnje s Europskom unijom, surađuje sa središnjom jedinicom za obavljanje poslova u svezi s financiranjem, nabavom, plaćanjem, nadzorom i revizijom provedbe svih nacionalnih programa i projekata pomoći Europske unije Republici Hrvatskoj; vezano za poslove iz svog djelokruga rada priprema izvještaje o provedbi programa pomoći i suradnje s Europskom unijom za nacionalnog koordinatora programa pomoći i Europsku komisiju, pregovara s Europskom komisijom, predlaže mjere radi osiguranja učinkovitog prikupljanja i korištenja programa pomoći i suradnje, i pruža stručnu pomoć tijelima državne uprave pri izradi projekata.

2. Odjel za programe regionalne, transnacionalne i prekogranične suradnje
Članak 20.
Odjel za programe regionalne, transnacionalne i prekogranične suradnje koordinira programiranje, provedbu i praćenje provedbe programa regionalne, transnacionalne i prekogranične suradnje; vezano za poslove iz svog djelokruga rada surađuje sa središnjom jedinicom za obavljanje poslova u svezi s financiranjem, nabavom, plaćanjem, nadzorom i revizijom provedbe programa i projekata pomoći Europske unije Republici Hrvatskoj, priprema izvještaje o provedbi programa pomoći i suradnje s Europskom unijom za nacionalnog koordinatora programa pomoći i Europsku komisiju, pregovara s Europskom komisijom, predlaže mjere radi osiguranja učinkovitog prikupljanja i korištenja programa pomoći i suradnje, i pruža stručnu pomoć tijelima državne uprave pri izradi projekata.


6. UPRAVA ZA INFORMIRANJE, OBRAZOVANJE I PREVOĐENJE
Članak 21.
Uprava za informiranje, obrazovanje i prevođenje priprema i provodi komunikacijsku strategiju za obavještavanje javnosti o raznim aspektima integracije Republike Hrvatske u Europsku uniju; obavlja poslove razmijene i prijenosa informacija unutar Ministarstva te između Ministarstva i radnih tijela Vlade, tijela državne uprave te tijela lokalne uprave i samouprave kao i nevladinih organizacija; obavlja poslove upoznavanja i informiranja javnosti o Europskoj uniji i Vijeću Europe; u suradnji s drugim nadležnim tijelima državne uprave utvrđuje potrebe za obrazovanjem i usavršavanjem u području europskih integracija, organizira i koordinira programe obuke i usavršavanja za europske integracije (predavanja, seminari, konferencije, tečajevi, kraći stručni boravci u inozemnim institucijama); priprema i provodi program stipendiranja poslijediplomskih europskih studija u inozemstvu, te poslijediplomskih i specijalističkih studija u zemlji, a u suradnji s drugim tijelima državne uprave planira zapošljavanje mladih stipendista Vlade Republike Hrvatske iz područja europskih integracija; potiče i podupire uvođenje predmeta koji se odnose na pitanja europskih integracija u programe hrvatskih škola, visokih učilišta i sveučilišta i osnivanje specijaliziranih poslijediplomskih europskih studija; obavlja poslove prevođenja, redakture te koordinacije prevođenja redakture i lekture primarnih i sekundarnih akata zakonodavstva Europske unije na hrvatski jezik; prevođenja te koordinacije prevođenja, redakture i lekture relevantnog domaćeg zakonodavstva na jedan od službenih jezika Europske unije; obavlja poslove prevođenja i koordinacije prevođenja za potrebe cijelog Ministarstva; priprema prijedloge za uspostavljanje jedinstvene terminologije Europske unije; priprema i redovito ažurira pojmovnike terminologije Europske unije na hrvatskom jeziku; postavlja baze podataka u svrhu koordinacije svih područja rada prevoditelja i terminologa; stvara i održava baze podataka prijevoda propisa Europske unije na hrvatskom jeziku; održava baze podataka prijevoda propisa Republike Hrvatske na jednom od službenih jezika Europske unije; osniva i koordinira rad savjeta za stručnu reviziju; organizira programe stručne izobrazbe za djelatnike odjela za prevođenje kao i za prevoditelje i lektore koji rade kao vanjski suradnici putem seminara, konferencija i tečajeva, studijskih putovanja i sl.; priprema metodološka i ostala uputstva za rad za unutarnju uporabu u Odjelu za prevođenje, kao i za vanjske suradnike; priprema i provodi javni natječaj za prevodilačke i lektorske usluge vanjskih suradnika; objavljuje prijevode u dvojezičnoj verziji (paralelno na izvornom i ciljnom jeziku) u tiskanom i elektronskom obliku; potiče istraživački rad iz područja metodologije prevođenja i terminološke obrade; potiče unapređivanje prevoditeljske struke.
U Upravi za informiranje, obrazovanje i prevođenje ustrojavaju se:
1. Odjel za informiranje i obrazovanje
2. Odjel za prevođenje acquisa na hrvatski jezik
3. Odjel za prevođenje hrvatskog zakonodavstva i za prevođenje za potrebe Ministarstva.

1. Odjel za informiranje i obrazovanje
Članak 22.
Odjel za informiranje i obrazovanje priprema i provodi komunikacijsku strategiju za obavještavanje javnosti o raznim aspektima integracije Republike Hrvatske u Europsku uniju; obavlja poslove razmjene i prijenosa informacija o raznim aspektima europskih integracija Republike Hrvatske u Europsku uniju unutar Ministarstva te između Ministarstva i radnih tijela Vlade, tijela državne uprave te tijela lokalne uprave i samouprave kao i nevladinih organizacija; obavještava opću javnost i interesne skupine o europskim integracijama Republike Hrvatske te općenito o europskim integracijskim procesima; u suradnji s ostalim tijelima državne uprave utvrđuje potrebe za usavršavanjem u području europskih integracija, što uključuje razvoj specifičnih znanja, vještina i sposobnosti, sve s ciljem što boljeg prilagođavanja i razvitka državne uprave Republike Hrvatske za procese integriranja Republike Hrvatske u Europsku uniju; izrađuje plan usavršavanja i organizira programe obuke o europskim integracijama; organizira dodjeljivanje stipendija za poslijediplomske europske studije u zemlji i inozemstvu te potiče i podupire uvođenje predmeta koji se odnose na pitanja europskih integracija u programe hrvatskih škola, visokih učilišta i sveučilišta i osnivanje specijaliziranih poslijediplomskih europskih studija.
U Odjelu za informiranje i obrazovanje ustrojavaju se:
a) Odsjek za informiranje
b) Odsjek za obrazovanje.

a) Odsjek za informiranje
Članak 23.
Odsjek za informiranje izrađuje i provodi u djelo komunikacijsku strategiju za obavještavanje javnosti o europskim integracijama Republike Hrvatske, obavještava opću javnost te posebno unutar nje definirane ciljne skupine o raznim aspektima europskih integracija Republike Hrvatske u Europsku uniju te o europskim integracijskim procesima općenito; potiče i podupire uvođenje predmeta koji se odnose na pitanja europskih integracija u programe hrvatskih škola, visokih učilišta i sveučilišta te osnivanje specijaliziranih poslijediplomskih europskih studija.

b) Odsjek za obrazovanje
Članak 24.
Odsjek za obrazovanje osmišljava, provodi i koordinira programe obrazovanja o europskim integracijama za zaposlene u državnoj upravi; priprema i provodi program stipendiranja poslijediplomskih europskih studija u inozemstvu, te poslijediplomskih i specijalističkih studija u zemlji, a u suradnji s drugim tijelima državne uprave planira zapošljavanje mladih stipendista Vlade Republike Hrvatske iz područja europskih integracija.

2. Odjel za prevođenje acquisa na hrvatski jezik
Članak 25.
Odjel za prevođenje acquisa na hrvatski jezik obavlja poslove prevođenja, redakture te koordinacije prevođenja, redakture i lekture primarnih i sekundarnih akata zakonodavstva Europske unije na hrvatski jezik, postavlja baze podataka u svrhu koordinacije svih područja rada prevoditelja i terminologa, stvara i održava baze podataka prijevoda propisa Europske unije na hrvatskom jeziku, priprema prijedloge za uspostavljanje jedinstvene terminologije, priprema i provodi javni natječaj za prevodilačke i lektorske usluge vanjskih suradnika; priprema metodološke i ostala uputstva za rad za unutarnju uporabu u Odjelu, kao i za vanjske suradnike.
U Odjelu za prevođenje acquisa ustrojavaju se dva odsjeka:
a) Odsjek za jezičnu i terminološku redakturu
b) Odsjek za pravnu redakturu i koordinaciju.

a) Odsjek za jezičnu i terminološku redakturu
Članak 26.
Odsjek za jezičnu i terminološku redakturu obavlja poslove koordinacije prevođenja i jezične redakture i lekture primarnih i sekundarnih akata zakonodavstva Europskih zajednica i Vijeća Europe; u suradnji sa stručnjacima iz različitih područja i s prevoditeljima, priprema prijedloge za uspostavljanje jedinstvene terminologije Europske unije te priprema i redovito ažurira pojmovnike terminologije Europske unije na hrvatskom jeziku; organizira program stručne izobrazbe za djelatnike Odjela te za vanjske suradnike Odjela; postavlja baze podataka u svrhu koordinacije svih područja rada prevoditelja i terminologa; stvara i održava baze podataka prijevoda propisa Europske unije na hrvatskom jeziku; održava baze podataka prijevoda propisa Republike Hrvatske na jednom od službenih jezika Europske unije.

b) Odsjek za pravnu redakturu i koordinaciju
Članak 27.
Odsjek za pravnu redakturu i koordinaciju obavlja poslove pravne redakture prevedenih tekstova te koordinacije prevođenja i pripreme dokumenata za prijevod i raspoređivanje tekstova prema stručnim područjima; osniva i koordinira rad savjeta za stručnu reviziju; uz pomoć elektronske baze podataka prati tekstove za prevođenje; savjetuje o uporabi nove terminologije i sudjeluje u izradi terminoloških pojmovnika i priručnika;

3. Odjel za prevođenje hrvatskog zakonodavstva i za prevođenje za potrebe Ministarstva
Članak 28.
Odjel za prevođenje hrvatskog zakonodavstva i za prevođenje za potrebe Ministarstva obavlja poslove prevođenja te koordinacije prevođenja, redakture i lekture zakonodavstva relevantnog za usklađivanje s acquisom Europske unije na jedan od službenih jezika Europske unije, te obavlja poslove prevođenja i koordinacije prevođenja za potrebe Ministarstva.


7. TAJNIŠTVO GLAVNOG PREGOVARAČA ZA EUROPSKU UNIJU
Članak 29.
Tajništvo Glavnog pregovarača za Europsku uniju ustrojava se kao samostalan odjel u sastavu Ministarstva.
Tajništvo Glavnog pregovarača za Europsku uniju pruža stručnu, tehničku i administrativnu pomoć Glavnom pregovaraču.
Tajništvo Glavnog pregovarača koordinira zadatke i poslove koji proističu iz pregovora. Tajništvo obavlja poslove obrade i pripreme podloga tehničkih radnih skupina, koordinira pripremu izvješća za Državno izaslanstvo, te sudjeluje u pripremi sjednica Koordinacije za vođenje pregovora između Republike Hrvatske i Europske unije.
Tajništvo obavlja sve tehničke, stručne poslove vezane uz pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i sve druge poslove prema nalogu Glavnog pregovarača.
Tajništvo surađuje sa svim Upravama unutar ministarstva u okviru svojih nadležnosti, te drugim ministarstvima prema nalogu Glavnog pregovarača za Europsku uniju.

III. UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM I UNUTARNJIM USTROJSTVENIM JEDINICAMA U MINISTARSTVU
Članak 30.
Ministar predstavlja Ministarstvo i upravlja njegovim radom.
Zamjenik ministra zamjenjuje ministra u slučaju njegovog izbivanja ili spriječenosti, te obavlja i druge poslove koje mu povjeri ministar.
Ukoliko zamjenik ministra nije imenovan, ministra će zamjenjivati pomoćnik ministra kojeg odredi ministar.
Radom Kabineta ministra upravlja tajnik Kabineta ministra.
Radom uprava Ministarstva upravljaju pomoćnici ministra.
Radom Tajništva upravlja tajnik Ministarstva.
Radom Tajništva Glavnog pregovarača za Europsku uniju upravlja Glavni pregovarač za Europsku uniju i tajnik Glavnog pregovarača - načelnik.
Radom odjela upravljaju načelnici odjela.

Članak 31.
Zamjenik ministra odgovoran je za svoj rad ministru i Vladi.
Tajnik Ministarstva te pomoćnici ministra odgovorni su za svoj rad ministru.
Tajnik Glavnog pregovarača – načelnik odgovoran je za svoj rad Glavnom pregovaraču i ministru.
Načelnici odjela odgovorni su za svoj rad pomoćniku ministra, a u Tajništvu tajniku Ministarstva.

Članak 32.
Ovlasti i odgovornosti državnih službenika i namještenika pobliže će se utvrditi Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

Članak 33.
Savjetodavno tijelo ministra je Kolegij ministra.
Stalni članovi Kolegija ministra su zamjenik ministra, tajnik Ministarstva, pomoćnici ministra, tajnik Kabineta ministra te savjetnici ministra.
Ostali službenici Ministarstva pozivaju se na sjednice Kolegija prema potrebi.

Članak 34.
Za raspravljanje o pojedinim pitanjima obavljanja poslova državne uprave iz djelokruga Ministarstva, za utvrđivanje nacrta propisa i drugih dokumenata, davanje mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz djelokruga Ministarstva ministar može osnivati stručne savjete, odnosno radne grupe.

IV. SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI
Članak 35.
Poslove i zadatke iz djelokruga Ministarstva, ovisno o vrsti, složenosti, stručnoj spremi i drugim uvjetima obavljaju službenici i namještenici, raspoređeni na radna mjesta u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.
Okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva nalazi se u tabeli koja je sastavni dio ove Uredbe i koja se neće objaviti u "Narodnim novinama".

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 36.
Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva donijet će ministar, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove opće uprave, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 37.
Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za europske integracije ("Narodne novine", broj 24/2000).

Članak 38.
Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".


Klasa: 023-03/01-01/45
Urbroj: 5030118-01-1
Zagreb, 26. srpnja 2001.

 
Na temelju članka 60. stavaka 1. i 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 75/93, 48/99, 15/2000, 127/00 i 59/01) i članka 34. stavka 1. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave ("Narodne novine", broj 43/01),
Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 06. lipnja 2002. godine, donijela


UREDBU
O izmjenama i dopunama uredbe o unutarnjem ustrojstvu ministarstva za europske integracije


Članak 1.

U Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za europske integracije ("Narodne novine", broj 70/01) članak 2. mijenja se i glasi:

"Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se slijedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:
1. Kabinet ministra
2. Tajništvo
3. Uprava za usklađivanje pravnog sustava
4. Uprava za strategiju integriranja
5. Uprava za koordinaciju programa pomoći i suradnju s Europskom unijom
6. Uprava za informiranje i obrazovanje
7. Zavod za prevođenje."


Članak 2.

U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Kabinet ministra je posebna ustrojstvena jedinica koja za ministra za europske integracije (u daljnjem tekstu ministra) i njegovog zamjenika obavlja protokolarne poslove; poslove u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja; poslove vezane za politička pitanja pridruživanja i pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, za europske integracije na županijskoj razini i odnose sa županijama, za odnose s Vladom Republike Hrvatske i Hrvatskim saborom, za organizaciju rada i unutarnju koordinaciju, informatizaciju, sustav kvalitete, unutarnju kontrolu, pravna i međunarodno-pravna pitanja; te druge stručne i administrativne poslove."


Članak 3.

Naslov ispred članka 4. "Samostalni izvršitelji za posebne službene potrebe Ministarstva" i cijeli članak 4. brišu se.

Članak 4.

Dosadašnji članak 5. postaje članak 4.

Članak 5.

Dosadašnji naslov ispred članka 6. i članak 6. postaju naslov ispred članka 5. i članak 5. u kojem se stavak 2. mijenja i glasi:

"U Odjelu za organizacijske, kadrovske, opće poslove i poslove informatizacije ustrojavaju se:
a) Pododsjek za kadrovske poslove i poslove informatizacije, unutar kojeg se ustrojavaju:
aa) Odjeljak za kadrovske poslove, poslove pisarnice i pismohrane
ab) Odjeljak za poslove informatizacije
b) Pododsjek za opće i organizacijske poslove, unutar kojeg se ustrojavaju:
ba) Odjeljak za pomoćno tehničke poslove
bb) Odjeljak za opće poslove."

Članak 6.

Iza novog članka 5. dodaju se novi članci 6.a i 6.b koji glase:

" a) Pododsjek za kadrovske poslove i poslove informatizacije

Članak 6.a

Pododsjek za kadrovske poslove i poslove informatizacije je unutarnja ustrojstvena jedinica koja obavlja upravne, stručne i administrativne poslove vezane za vođenje brige o stanju kadrova u Ministarstvu i predlaganje planova stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika i namještenika; te poslova vezanih za planiranje, razvoj i održavanje informacijskog sustava Ministarstva; informatičko obrazovanje službenika i namještenika; povezivanje Ministarstva s drugim tijelima državne uprave i tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave te resornim institucijama i ustanovama, poslove vezane za rad pisarnice i pismohrane odnosno arhive.
U Pododsjeku za kadrovske poslove i poslove informatizacije ustrojavaju se:
aa) Odjeljak za kadrovske poslove, poslove pisarnice i pismohrane
ab) Odjeljak za poslove informatizacije.
Odjeljak za kadrovske poslove, poslove pisarnice i pismohrane je unutarnja ustrojstvena jedinica koja obavlja upravne, stručne i administrativne poslove vezane za praćenje stanja kadrova u Ministarstvu; pripremu rješenja i druge stručne i administrativne poslove iz područja radnih odnosa (prijam i raspored u državnu službu te prestanak državne službe); poduzimanje mjera za osiguranje učinkovitosti u radu i nadzor rada državnih službenika i namještenika; predlaganje planova stručnog usavršavanja i osposobljavanja državnih službenika i namještenika; vodi osobne očevidnike državnih službenika i namještenika i druge evidencije iz radnih odnosa; poslove vezane za rad pisarnice: obavlja prijem, razvrstavanje i dostavu pošte, raspoređivanje akata i otpremu akata; poslove pismohrane odnosno arhiviranja; poslove vezane za evidencije javnih nabava; poslove prijepisa i umnožavanja.
Odjeljak za poslove informatizacije je unutarnja ustrojstvena jedinica koja obavlja stručne i administrativne poslove vezane za planiranje, razvoj i održavanje informacijskog sustava Ministarstva; planiranje i provedbu informatičkog obrazovanja službenika i namještenika; povezivanje Ministarstva s drugim tijelima državne uprave i tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave te resornim institucijama i ustanovama; tehničko održavanje Internet stranice Ministarstva; izrađivanje informatičkih programa za potrebe Ministarstva te druge poslove.

b) Pododsjek za opće i organizacijske poslove

Članak 6.b

Pododsjek za opće i organizacijske poslove je unutarnja ustrojstvena jedinica koja obavlja stručne i administrativne poslove vezane za organizaciju i koordinaciju rada ustrojstvenih jedinica; održavanja poslovnog prostora i zgrade sa okolnim prostorom; poslove čišćenja te druge tehničke i pomoćne poslove.
U Pododsjeku za opće i organizacijske poslove ustrojavaju se:
ba) Odjeljak za pomoćno tehničke poslove
bb) Odjeljak za opće poslove.
Odjeljak za pomoćno tehničke poslove je unutarnja ustrojstvena jedinica koja obavlja poslove održavanja tehničke i funkcionalne ispravnosti poslovnog prostora i zgrade sa okolnim prostorom, opreme, sredstava za rad; poslove uređenja prostora; poslove čišćenja te druge pomoćno tehničke poslove.
Odjeljak za opće poslove je unutarnja ustrojstvena jedinica koja obavlja poslove pružanja jednostavnih ugostiteljskih usluga, pripreme i posluživanja napitaka i bezalkoholnih pića u kantini Ministarstva; poslove nabave roba, radova i usluga male vrijednosti sukladno propisima, te druge poslove."


Članak 7.

U članku 8. stavku 1. tekst koji glasi: "obavještava javnost o pravnom sustavu Europske unije i o pravnim instrumentima Vijeća Europe" briše se.


Članak 8.

Članak 13. mijenja se i glasi:
"Odsjek za provođenje mjera za provedbu procesa, institucionalnu suradnju, dokumentaciju i stručne informacije prati napredak država kandidata za članstvo u Europskoj uniji u procesu zakonodavne prilagodbe i uključivanja u Europsku uniju; predlaže metodologiju usklađivanja zakonodavstva; daje stručnu pomoć radnim tijelima Vlade Republike Hrvatske, tijelima državne uprave i tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave u usklađivanju pravnog sustava Republike Hrvatske s pravnim sustavom Europske unije; surađuje s domaćim i inozemnim stručnim savjetnicima; vodi dokumentaciju propisa Europske unije, usklađenih propisa Republike Hrvatske te vodi baze podataka o usklađivanju pravnog sustava."


Članak 9.

U članku 15. stavak 2. mijenja se i glasi:

"U Upravi za strategiju integriranja ustrojavaju se:
1. Odjel za koordinaciju provedbe integracijskih aktivnosti
2. Odjel za analitiku."


Članak 10.

Naslov ispred članka 16. mijenja se i glasi:

"1. Odjel za koordinaciju provedbe integracijskih aktivnosti"

U članku 16. odgovarajuće se mijenja naziv Odjela odnosno riječi "Odjel za koordinaciju i praćenje provedbe" zamjenjuju se tako da glase "Odjel za koordinaciju provedbe integracijskih aktivnosti", a ostali dio članka 16. ostaje neizmijenjen u cijelosti.


Članak 11.

Naslov ispred članka 21. i članak 21. mijenjaju se i glase:

"6. UPRAVA ZA INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE

Uprava za informiranje i obrazovanje priprema i provodi komunikacijsku strategiju za obavještavanje javnosti o raznim aspektima integracije Republike Hrvatske u Europsku uniju; obavlja poslove razmijene i prijenosa informacija unutar Ministarstva te između Ministarstva i radnih tijela Vlade, tijela državne uprave te tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i nevladinih organizacija; obavlja poslove upoznavanja i informiranja javnosti o Europskoj uniji i Vijeću Europe; u suradnji s drugim nadležnim tijelima državne uprave utvrđuje potrebe za obrazovanjem i usavršavanjem u području europskih integracija, organizira i koordinira programe obuke i usavršavanja za europske integracije (predavanja, seminari, konferencije, tečajevi, kraći stručni boravci u inozemnim institucijama); priprema i provodi program stipendiranja poslijediplomskih europskih studija u inozemstvu, te poslijediplomskih i specijalističkih studija u zemlji, a u suradnji s drugim tijelima državne uprave planira zapošljavanje stipendista Vlade Republike Hrvatske iz područja europskih integracija; potiče i podupire uvođenje predmeta koji se odnose na pitanja europskih integracija u programe hrvatskih škola, visokih učilišta i sveučilišta i osnivanje specijaliziranih poslijediplomskih europskih studija.
U Upravi za informiranje i obrazovanje ustrojavaju se:
1. Odjel za informiranje
2. Odjel za obrazovanje."


Članak 12.

Naslov ispred članka 22. i članak 22. se mijenjaju i glase:

"Odjel za informiranje

Članak 22.

Odjel za informiranje priprema i provodi komunikacijsku strategiju za obavještavanje javnosti o raznim aspektima integracije Republike Hrvatske u Europsku uniju; obavlja poslove razmjene i prijenosa informacija o raznim aspektima europskih integracija Republike Hrvatske u Europsku uniju unutar Ministarstva te između Ministarstva i radnih tijela Vlade, tijela državne uprave te tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i nevladinih organizacija; obavještava opću javnost i interesne skupine o europskim integracijama Republike Hrvatske te općenito o europskim integracijskim procesima."


Članak 13.

Naslov ispred članka 23. i članak 23. mijenjaju se i glase:

" Odjel za obrazovanje

Članak 23.

Odjel za obrazovanje u suradnji s ostalim tijelima državne uprave utvrđuje potrebe za usavršavanjem u području europskih integracija, što uključuje razvoj specifičnih znanja, vještina i sposobnosti, sve s ciljem što boljeg prilagođavanja i razvitka državne uprave Republike Hrvatske za procese integriranja Republike Hrvatske u Europsku uniju; izrađuje plan usavršavanja i organizira i koordinira programe obuke i usavršavanja za europske integracije (predavanja, seminari, konferencije, tečajevi, kraći stručni boravci u inozemnim institucijama); organizira dodjeljivanje stipendija za poslijediplomske europske studije u zemlji i inozemstvu kao i za specijalističke studije u zemlji, te potiče i podupire uvođenje predmeta koji se odnose na pitanja europskih integracija u programe hrvatskih škola, visokih učilišta i sveučilišta i osnivanje specijaliziranih poslijediplomskih europskih studija; u suradnji s drugim tijelima državne uprave planira zapošljavanje stipendista Vlade Republike Hrvatske iz područja europskih integracija."


Članak 14.

Naslovi ispred članka 24. i članak 24. mijenjaju se i glase:

"ZAVOD ZA PREVOĐENJE

Članak 24.

Zavod za prevođenje obavlja poslove prevođenja, jezične i pravne redakture te koordinacije prevođenja redakture i lekture primarnih i sekundarnih akata zakonodavstva Europske unije na hrvatski jezik; prevođenja te koordinacije prevođenja, jezične i pravne redakture i lekture relevantnog domaćeg zakonodavstva na jedan od službenih jezika Europske unije; obavlja poslove prevođenja i koordinacije prevođenja za potrebe cijelog Ministarstva; priprema prijedloge za uspostavljanje jedinstvene terminologije Europske unije; priprema i redovito ažurira pojmovnike terminologije Europske unije na hrvatskom jeziku; unosi podatke u baze podataka u svrhu koordinacije svih područja rada prevoditelja i terminologa; unosi i održava sadržaj baze podataka prijevoda propisa Europske unije na hrvatskom jeziku; održava sadržaj baze podataka prijevoda propisa Republike Hrvatske na jednom od službenih jezika Europske unije; osniva i koordinira rad savjeta za stručnu reviziju; organizira programe stručne izobrazbe za djelatnike odjela za prevođenje kao i za prevoditelje i lektore koji rade kao vanjski suradnici putem seminara, konferencija i tečajeva, studijskih putovanja i sl.; priprema metodološka i ostala uputstva za rad za unutarnju uporabu u Odjelima, kao i za vanjske suradnike; priprema i provodi javni natječaj za prevodilačke i lektorske usluge vanjskih suradnika; objavljuje prijevode u dvojezičnoj verziji (paralelno na izvornom i ciljnom jeziku) u tiskanom i elektronskom obliku; potiče istraživački rad iz područja metodologije prevođenja i terminološke obrade; potiče unapređivanje prevoditeljske struke.
U Zavodu za prevođenje ustrojavaju se:
1. Odjel za prevođenje acquisa na hrvatski jezik
2. Odjel za prevođenje hrvatskog zakonodavstva i za prevođenje za potrebe Ministarstva."


Članak 15.

U članku 25.stavak 2. se mijenja i glasi:

"U Odjelu za prevođenje acquisa na hrvatski jezik ustrojavaju se dva odsjeka:
a) Odsjek za jezičnu redakturu i koordinaciju
b) Odsjek za pravnu redakturu i koordinaciju."


Članak 16.

Tekst iznad članka 26. i članak 26. mijenjaju se i glase:

"a) Odsjek za jezičnu redakturu i koordinaciju

Članak 26.

Odsjek za jezičnu redakturu i koordinaciju obavlja poslove koordinacije prevođenja i jezične redakture i lekture primarnih i sekundarnih akata zakonodavstva Europskih zajednica i Vijeća Europe; u suradnji sa stručnjacima iz različitih područja i s prevoditeljima priprema prijedloge za uspostavljanje jedinstvene terminologije Europske unije te priprema i redovito ažurira pojmovnike terminologije Europske unije na hrvatskom jeziku; organizira program stručne izobrazbe za djelatnike Odjela te za vanjske suradnike Odjela; unosi podatke u baze podataka u svrhu koordinacije svih područja rada prevoditelja i terminologa; unosi i održava sadržaj baze podataka prijevoda propisa Europske unije na hrvatskom jeziku; održava sadržaj baze podataka prijevoda propisa Republike Hrvatske na jednom od službenih jezika Europske unije."


Članak 17.

Naslov ispred članka 29. "7. Tajništvo Glavnog pregovarača za Europsku uniju" i članak 29. brišu se.


Članak 18.

U članku 30. stavak 7. mijenja se i glasi:

"Radom Zavoda za prevođenje upravlja ravnatelj s položajem pomoćnika ministra."


Članak 19.

U članku 31. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Tajnik ministarstva te pomoćnici ministra i ravnatelj zavoda odgovorni su za svoj rad ministru."

U članku 31. stavak 3. briše se, a stavak 4. postaje stavak 3.


Članak 20.

Ustroj radnih mjesta službenika i namještenika koji je sastavni dio Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva uskladit će ministar u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.


Članak 21.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-03/01-01/45
Urbroj: 5030109-02-1

Zagreb, 6. lipnja 2002.                                   NN 69/02