PREGLED SVIH USLUGA

Novosti

EUROPSKE INTEGRACIJE

Nacionalni program RH za pridruživanje Europskoj uniji

> Popis kratica i pojmova

> Odnos RH i EU

> Interesi i prioriteti

> Pristup i metodologija

> Politički kriteriji

> Gospodarske prilagodbe

> Gospodarski trendovi

> Strukturne reforme

> Usklađivanje zakonodavstva

> Sloboda kretanja roba

> Sloboda kretanja radnika

> Sloboda pružanja usluga

> Sloboda kretanja kapitala

> Pravo trgovačkih društava

> Tržišno natjecanje i potpore

> Promet

> Carine

> Socijalna politika i zapošlja.

> Malo i srednje poduzetništvo

> Telekomunikacije i informac.

> Zaštita potrošača i zdravlja

> Pravosuđe, unutarnji poslovi

> Javna administracija

> Državna samouprava

> Komunikacijska strategija

> EU Dodatak A

> EU Dodatak B

 

> Sporazum o stabilizaciji

> Protokoli SSP

> Kronologija EU

> Institucije EU

> Izvori prava EU

> Pravni akti EU

> Financijske institucije

> Ministarstvo (MEI)

> Međunarodni ugovori

> Informacijski releji

> Baze podataka o EU

> EURO

 

Klikni za pregled priloga
> Pregled najvažnijih zakona

> Poslovni WEB katalog

> Trgovačko pravo

> EU Baza podataka

> Izrada Internet stranica


Google


WWW Poslovni Forum
KONTAKT PODACI ZA
Poslovni forum d.o.o.

Link na web stranicu sa e-mail adresama i telefonima
Pitanja, narudžbe, savjeti...IZRADA WEB STRANICA

Putem vlastitih web stranica možete pružiti brzu i detaljnu informaciju o Vašem poduzeću ili obrtu, proizvodima i uslugama. Obraćate se novim potencijalnim kupcima i kvalitetnije komunicirate sa svim postojećim, povećavate bazu dobavljača, dobivate pristup tržištima i segmentima koji su Vam dosad bili nedostupni - ukratko, poboljšavate svoje poslovanje i otvarate nove poslovne mogućnosti.

CMS su internet stranice sa administracijom putem koje možete uvijek samostalno dodavati i ažurirati sadržaj bez ikakvih dodatnih troškova, objavljivati neograničeni broj tekstova... Što je to administracija? Administracija znači da uz pomoć lozinke imate pristup u te stranice, kao što imate i pristup na Facebook ili Gmail. CMS plaćate samo jednom, cijena CMS-a ne ovisi o tome koliko ćete objaviti članaka. Možete objaviti na stotine i tisuće članaka, sve bez ikakvog dodatnog plaćanja kao što bi vam naplaćivali po broju stranica (članaka) da vam rade stranice onako kako su se nekada radile, a što nažalost većina i još danas nudi.

CMS Web Express odlikuje jednostavna promjena ili dorada dizajna, jednostavnost unosa i ažuriranja sadržaja. Na svojim CMS web stranicama možete imati i više tematskih cjelina i svakoj toj tematskoj cjelini možete zadati drugačiji dizajn. Dakle, niti sve pojedinačne web stranice unutar vašeg web portala ne moraju izgledati isto. Različitom slikom u zaglavlju web stranica, drugačijom bojom pozadine ili drugačijom bojom fonta možete vaše tematske cjeline učiniti prepoznatljivijima i olakšava snalaženje korisnika.POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


GOSPODARSKE PRILAGODBE


POGLAVLJE V.


5.1. CILJEVI GOSPODARSKE POLITIKEOpća procjena trenutne gospodarske situacije u Republici Hrvatskoj pokazuje da je došlo do poboljšanja općih i ekonomsko-financijskih uvjeta te da je Vladina politika postigla značajne pozitivne rezultate. Održana je makroekonomska stabilnost (inflacija, kamatna stopa, bruto međunarodne rezerve) i napravljeni su značajni koraci u fiskalnom usklađivanju (smanjivanje proračunskog deficita i udjela državnih rashoda u BDP-u), dok je u isto vrijeme zadržan ekonomski rast. Ekonomski rast još uvijek nije dovoljno jak da bi značajno smanjio nezaposlenost, ali je ipak utjecao na restrukturiranje gospodarstva.Glavni makroekonomski ciljevi Vlade RH u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju definirani u Zaključku Vlade RH o elementima ekonomske i fiskalne politike u 2002./2003. godini su:

- porast zapošljavanja (smanjenje nezaposlenosti);

- porast životnog standarda.


Za postizanje ovih ciljeva, u razdoblju 2002./2003., potrebno je nastaviti politiku makroekonomske stabilnosti uz povećanje investicija. Zbog ograničenja vanjskog zaduživanja potrebno je povećati domaću štednju putem smanjenja deficita proračuna i povećane privatne štednje te nastaviti odlučne strukturne i druge reforme stvarajući time preduvjete povećanog i dugoročnog održivog gospodarskog rasta.


U svrhu ostvarivanja tih ciljeva, glavni prioriteti za razdoblje 2002./2003. su sljedeći:

- daljnja konsolidacija fiskalnog sektora opće države s ciljem smanjenja ukupne javne potrošnje te smanjenje deficita proračuna;

- stabilnost financijsko-bankarskog sustava;

- usklađenost politike plaća s rastom produktivnosti i BDP-a, s time da bi u 2003. godini rast plaća morao biti niži u odnosu na rast BDP-a uz uvjet da prosječne realne plaće ne padaju;

- privatizacija javnih poduzeća (INA, HEP);

- podrška poduzetništvu;

- povećanje investicija;

- potpora izvozu i programima konkurentnosti izvoza;

- jačanje pravne sigurnosti;

- strukturne reforme u području zdravstva, mirovinskog sustava, uprave, obrambenog sektora, obrazovanja, znanosti i radnog zakonodavstva.


Radi ostvarenja općih i posebnih ciljeva u fiskalnom i monetarnom sektoru i daljnjim strukturnim prilagodbama te općenito radi daljnjeg održavanja dobrih odnosa sa svjetskim financijskim institucijama, institucijama Europske unije i međunarodnim tržištima kapitala potreban je, osim na već spomenutim strukturnim prilagodbama i reformama unutar sektora javne potrošnje te oživljavanju investicija, nastavak rada i na:

- socijalnim reformama i uspostavi učinkovitijeg socijalnog programa,

- borbi protiv sive ekonomije, odnosno jačanju legalne ekonomije i pravične tržišne utakmice,

- uklanjanju administrativnih prepreka i poticanju zapošljavanja,

- očuvanju stabilnog domaćeg financijsko-bankarskog sustava,

- neometanom pristupu međunarodnim tržištima kapitala.


Kako bi se stvorili preduvjeti za održivi gospodarski rast i razvoj, potrebno je tehnološko, proizvodno, tržišno, poslovno i vlasničko restrukturiranje proizvodnje.


Izvozna strategija kao temeljni pokretač gospodarskog rasta i uspostavljanja međunarodno konkurentnog gospodarstva zasnivat će se na dvjema ključnim zakonitostima svjetskog tržišta: to tehnološkoj (r)evoluciji i internacionalizaciji te globalizaciji svjetskog gospodarstva u cilju stvaranja privlačnog “ulagačkog proizvoda” sastavljenog od poticaja i olakšica, smanjene državne potrošnje i gospodarstva rasterećenog fiskalnog, carinskog i administrativnog troškovnog pritiska.


U vanjskotrgovinskom okruženju prioritet je stvaranje transparentnog i predvidivog hrvatskog gospodarstva, trgovinskog zakonodavstva i uključivanje RH u međunarodne gospodarske tijekove koji se temelje na uvjetima slobodne trgovine. Ti su ciljevi prvenstveno postignuti uključivanjem RH u WTO, potpisivanje SSP-a s EU, sklapanjem niza bilateralnih ugovora o slobodnoj trgovini, EFTA, uključivanjem u CEFTA-u te početkom gospodarskih reformi koje su neophodne za uključivanje RH u EU.


5.2. Gospodarski trendovi
 
  1999. 2000. 2001. 2002.(p) 2003.(p)
BDP, tekuće cijene, mil. kuna 141.579 152.519 162.909* 175.861 189.296
BDP, tekuće cijene, mil. USD 19.896 18.420 19.533 21.188 22.806
BDP, godišnje stope promjene -0,9 2,9 3,8* 3,5 4
Stopa inflacije, u % na kraju razdoblja 4,2 6,2 4,9 4 3,5
Stopa nezaposlenosti, % 1 19,1 21 - 23,3 -
Stopa nezaposlenosti, ILO, % 1 12,6 15,1 15,3 - 136
Osobna potrošnja mil. kuna 81.545 89.637 97.768* 52.606++ -
Državna potrošnja mil. kuna 39.341 39.816 38.496* 18.989++ -
Investicije, mil. kuna 32.025 33.281 37.252 21.273++ -
Izravna strana ulaganja, u mil. USD 1.413,30 1.077,20 1.367,80 493,8** -
Proračunski deficit, kons. opća država,% -8,2 -6,3 -6,8 -6,5 -5,5 (-4,5)
Proračunski deficit, kons. središnja država, % -7,4 -5,7 -5,4 -3,9 -2,6
Udio kons. opće države u BDP, % 56,2 52,7 52,6 51,4 50,4
Ukupni vanjski dug, mil. USD 9.872 11.002 11.216 13.280*** 12.396
Ukupni vanjski dug,
% BDP-a
53,3 58,8 57,5 55,9*** 54,4
Javni dug, kons.sr.drž., bez jamstava, % BDP 34,4 40,5 41,7 24,8*** 34,1
Vanjski dug, središnja država, % BDP 22,5 26,5 26,3 24,3 22,6
Otplate vanjskog duga (gl. i kam.), % izvoza - 8,6 15,7 22,4 18,1
Kamatne st. na kunske depozite2, kraj razd. 9,62 7,44 6,35 5,454 -
Kamatne st. na kunske kredite3, kraj razd. 20,83 20,3 18,81 16,974 -
Tekući račun platne bilance, mil. USD -1.390 -432 - 623* - -
Vanjskotrgovinska bilanca, mil. USD -3.497 -3.454 -4.384 -5 -
Izvoz, mil.USD 4.279 4.431 4.659 -5 -
Uvoz, mil.USD 7.777 7.886 9.043 -5 -
Izvoz roba u zemlje EU mil. USD  2.110 2.416 2.526 1.758,7+ -
Uvoz roba iz zemalja EU mil. USD 4.415 4.368 5.092 3.718,0+ -

p - označava projekcije

1 stopa nezaposlenosti izračunava se i objavljuje u polugodišnjoj dinamici te su dani podaci za prvo i drugo polugodište navedenih godina

2 bez valutne klauzule, na kratkoročne depozite stanovništva, na kraju razdoblja

3 bez valutne klauzule, ukupni prosjek stanovništvu, na kraju razdoblja

4 za kolovoz 2002.

5 za robnu razmjenu vidi tabelu u poglavlju 5.2.7. Vanjsko-trgovinski odnosi

6 Izvješće članova Misije MMF-a o konzultacijama u vezi s čl. IV. Statuta MMF-a, srpanj 2002.

* preliminarni rezultati

** I-VI 2002.

*** IX 2002.

+ I-VIII 2002.

++ I-IV 2002.


5.2.1. Gospodarski rast


Struktura BDP-a u milijunima kuna

  Total consumption Capital investment Change in inventor. Export of goods and services Import of goods and services GDP
Private consumption Government consumption
1 2 3 4 5 6 7=1+2+3
+4+5-6
1999 81.545 39.341 32.025 -404 57.920 69.848 141.579
2000 89.637 39.816 33.281 -2.421 71.899 79.693 152.519
2001 97.768 38.496 37.252 -1.566 80.015 89.056 162.909
I-IV 2002 52.606 18.989 21.273 4.560 32.957 46.519   83.868

Izvor: DZS   (NASTAVAK)