POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 24. 5. 2018.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


NABAVITE JOŠ DANAS CMS  -  SAZNAJTE ŠTO JE CMS?

CMS ili Content Menagment System je izraz za programirane web stranice što Vam omogućava da jednostavno sami unosite, editirate ili brišete sadržaj sa svojih stranica putem administratorskog sučelja, a što je vrlo bitno, bez ikakvih posebnih predznanja. Ukoliko imate elementarno znanje za npr. poslati e-mail, ili pisati u Wordu, to je sasvim dovoljno za korištenje CMS-a.
CMS osigurava trenutne promjene sadržaja na Vašim stranicama, te stoga više nema potrebe za mjesečnim troškovima održavanja stranica da bi na njima uvijek imali aktualne vijesti i ponudu!  Opširnije >>

VIDEO PREZENTACIJA
CMS VIDEO PREZENTACIJA
FLASH PREZENTACIJA


ZAKON O DRŽAVNIM POTPORAMA

(NN 47/03)
I. OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuju opći uvjeti i pravila odobravanja, nadzora provedbe i povrata državnih potpora u svrhu očuvanja poduzetničke i tržišne slobode, osiguranja jednakoga pravnog položaja svih poduzetnika na tržištu, poticanja gospodarskoga napretka, socijalnoga blagostanja građana i brige za gospodarski razvoj i očuvanje okoliša svih područja Republike Hrvatske, te provedbe međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske.

(2) Predmet ovoga Zakona nisu državne potpore poljoprivredi i ribarstvu.

Subjekti primjene

Članak 2.

(1) Davatelji državne potpore, u smislu ovoga Zakona, jesu Republika Hrvatska putem ovlaštenih pravnih osoba i središnjih tijela državne uprave, jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave, te svaka pravna osoba koja dodjeljuje ili upravlja državnim potporama u smislu ovoga Zakona.

(2) Korisnici državne potpore, u smislu ovoga Zakona, jesu pravne i fizičke osobe koje, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluju u prometu roba i usluga, a koriste neki od oblika državne potpore.

II. DRŽAVNE POTPORE

Pojam državnih potpora

Članak 3.

(1) Državne potpore, u smislu ovoga Zakona, svi su stvarni i potencijalni rashodi ili umanjeni prihodi države dodijeljeni od davatelja državne potpore koji narušavaju ili bi mogli narušiti tržišno natjecanje davanjem povlastice na tržištu korisniku državne potpore, bez obzira na oblik državne potpore.

(2) Državne potpore iz stavka 1. ovoga članka razvrstavaju se na opće koje se utvrđuju programima i propisima za unaprijed neodređene primatelje te na pojedinačne za određene primatelje.

(3) Postupak propisan odredbama ovoga Zakona primjenjuje se i na izmjene, odnosno dopune akata kojima se utvrđuju opće i pojedinačne državne potpore.

Opća zabrana i izuzeća od opće zabrane

Članak 4.

(1) Osim ako nije drukčije određeno ovim Zakonom, smatra se da nisu sukladne ovom Zakonu one državne potpore koje, bez obzira na njihov oblik, narušavaju ili bi mogle narušiti tržišno natjecanje davanjem povlastice na tržištu korisniku državne potpore, osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, smatraju se sukladnima ovome Zakonu državne potpore za ublažavanje ili otklanjanje šteta prouzročenih prirodnim nepogodama, izvanrednim ili ratnim okolnostima.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, sukladnima ovome Zakonu mogu se ocijeniti sljedeće državne potpore:

a) državne potpore koje potiču gospodarski razvoj područja s neuobičajeno niskim životnim standardom ili velikom nezaposlenosti,

b) državne potpore namijenjene promicanju kulture i zaštiti baštine,

c) državne potpore namijenjene provedbi značajnih projekata ili otklanjanju poteškoća u gospodarstvu,

d) državne potpore namijenjene poticanju određenih gospodarskih djelatnosti ili određenih gospodarskih područja,

e) državne potpore pravnim i fizičkim osobama kojima je na temelju posebnih propisa povjereno obavljanje službe od općega gospodarskog interesa ili utvrđeno isključivo pravo obavljanja određene djelatnosti, a bez kojih bi državnih potpora bili onemogućeni u obavljanju i provedbi povjerenih im zadaća,

f) državne potpore koje posebnim propisima odredi Vlada Republike Hrvatske, a koje nisu u suprotnosti sa svrhom ovoga Zakona.

(4) Vlada Republike Hrvatske propisuje sadržaj i bitne elemente za ocjenu sukladnosti ovome Zakonu državnih potpora iz stavka 3. ovoga članka.

Nadležnost Agencije

Članak 5.

Odobravanje, nadzor provedbe i povrat općih i pojedinačnih državnih potpora obavlja Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja osnovana Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 48/95. i 89/98.) u daljnjem tekstu: Agencija.

Djelokrug Agencije u odnosu na državne potpore

Članak 6.

(1) Agencija obavlja sljedeće poslove:

a) razmatra i ocjenjuje prijedloge državnih potpora te programe državnih potpora u okviru godišnjih i višegodišnjih planova odobravanja državnih potpora,

b) nadzire provedbu i učinke dodijeljenih državnih potpora te nalaže povrat državnih potpora koje su dane ili korištene protivno propisima,

c) prikuplja, obrađuje i evidentira podatke o državnim potporama,

d) prikuplja podatke o korištenju i učincima dodijeljenih državnih potpora,

e) vodi evidenciju o državnim potporama,

f) sastavlja godišnje izvješće o svom radu i podnosi ga Hrvatskom saboru,

g) surađuje s tijelom nadležnim za državne potpore poljoprivredi i ribarstvu prilikom pripreme godišnjeg izvješća o državnim potporama,

h) surađuje s tijelima nadležnima za pripremu proračuna, sukladno posebnom zakonu, države, jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave prilikom pripreme proračuna,

i) podnosi godišnje izvješće o državnim potporama Hrvatskom saboru,

j) surađuje s međunarodnim tijelima, u skladu s međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske,

k) sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na državne potpore, te daje poticaje i prijedloge za unapređenje sustava državnih potpora,

l) obavlja ostale poslove vezane uz provedbu ovoga Zakona.

(2) Pri obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka Agencija ima javne ovlasti i surađuje s tijelima koja u Republici Hrvatskoj nadziru financijsko poslovanje vezano za državne potpore.

Stručni djelokrug Savjeta

Članak 7.

Savjet Agencije pored poslova utvrđenih Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja daje ravnatelju Agencije:

1. mišljenje o prijedlozima akata kojima se utvrđuje odobravanje ili davanje općih i pojedinačnih državnih potpora, nacrtima prijedloga zakona i drugih propisa koji se odnose na državne potpore,

2. poticaje i prijedloge za unapređenje sustava državnih potpora,

3. mišljenje o drugim pitanjima iz područja državnih potpora.

III. POSTUPAK ODOBRAVANJA, NADZORA PROVEDBE I POVRATA DRŽAVNIH POTPORA

Postupak pred Agencijom

Članak 8.

(1) Na postupak davanja mišljenja na prijedloge programa i propisa kojima se utvrđuju opće državne potpore primjenjuju se propisi kojima je uređen postupak njihova donošenja.

(2) Na postupak glede akata kojima se daju, odnosno odobravaju pojedinačne potpore primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

Akti Agencije

Članak 9.

(1) Mišljenje o prijedlogu akata kojima se utvrđuju opće državne potpore Agencija daje u postupku i rokovima propisanim za njihovo donošenje.

(2) Rješenjem, kao upravnim aktom, Agencija:

a) daje suglasnost na prijedlog akta kojim se namjerava odobriti ili dati pojedinačna potpora,

b) odbija davanje suglasnosti na prijedlog akta kojim se namjerava odobriti ili dati pojedinačna potpora,

c) odbacuje zahtjev za davanje suglasnosti na prijedlog akta kojim se namjerava odobriti ili dati pojedinačna potpora,

d) ukida suglasnost danu na prijedlog akta kojim se namjerava odobriti ili dati pojedinačna potpora i nalaže povrat sredstava korištenih na temelju odobrene ili dane pojedinačne potpore,

e) obustavlja postupak pred Agencijom.

(3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka žalba nije dopuštena ali se može pokrenuti upravni spor.

(4) S ocjenom o nepravilnosti provedbe akata kojima su odobrene ili dane opće državne potpore Agencija izvješćuje Hrvatski sabor.

Dostava podataka i dokumentacije

Članak 10.

(1) U obavljanju poslova iz članka 6. ovoga Zakona Agencija je ovlaštena od davatelja državne potpore i/ili korisnika državne potpore pisanim aktom zahtijevati sve podatke i dokumentaciju koje smatra potrebnima za provedbu odredaba ovoga Zakona.

(2) Davatelj državne potpore i/ili korisnik državne potpore dužni su pisanim putem u roku 30 dana dostaviti sve tražene podatke i dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako i nakon ponovljenog zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka davatelj državne potpore i/ili korisnik državne potpore ne dostavi tražene podatke i dokumentaciju, Agencija može donijeti rješenje iz članka 13. ovoga Zakona.

Pojedinačne državne potpore

Članak 11.

(1) Davatelj državne potpore dužan je dostaviti Agenciji prijedlog akta o odobravanju, odnosno davanju pojedinačne državne potpore kojim izražava namjeru odobravanja, odnosno davanja državne potpore u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(2) Vlada Republike Hrvatske propisuje sadržaj prijedloga i postupak dostave prijedloga Agenciji iz stavka 1. ovoga članka.

Opće državne potpore

Članak 12.

(1) Na postupak i rokove davanja mišljenja Agencije na prijedloge općih državnih potpora iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave primjenjuju se odredbe Zakona o proračunu.

(2) Postupak i rokove dostavljanja prijedloga akata kojima se odobravaju ili daju opće državne potpore, osim navedenih u stavku 1. ovoga članka, radi davanja mišljenja Agencije, propisuje Vlada Republike Hrvatske.

Odobrenje državne potpore

Članak 13.

(1) Rješenje o davanju ili odbijanju davanja suglasnosti na prijedlog akta iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona kojim se potvrđuje usklađenost prijedloga s ovim Zakonom Agencija je obvezna donijeti najkasnije u roku od 60 dana od dana prijama prijedloga.

(2) Ako Agencija utvrdi da se prijedlog akta kojim se namjerava odobriti ili dati pojedinačna državna potpora ne odnosi na potporu koja se u smislu ovoga Zakona smatra državnom potporom, odbacit će zahtjev za davanje suglasnosti.

(3) Bez rješenja iz stavka 1. ovoga članka pojedinačna potpora ne može se dati ni koristiti osim u slučaju iz članka 15. ovoga Zakona.

(4) U slučaju kada je zahtjev za davanje suglasnosti odbijen može se ponovno podnijeti pod uvjetom da su otklonjeni razlozi zbog kojih je prethodno odbijen.

Nadzor provedbe i povrat državne potpore

Članak 14.

(1) Nadzor provedbe državne potpore obavlja se na prijedlog ravnatelja Agencije, korisnika državne potpore, davatelja državne potpore te pravne ili fizičke osobe koja ima pravni interes.

(2) Ako Agencija pri obavljanju nadzora provedbe državne potpore iz članka 6. stavka 1. točke b) ovoga Zakona utvrdi nepravilnosti, Agencija donosi rješenje kojim se davatelju državne potpore i/ili korisniku državne potpore određuje rok od najdulje 3 mjeseca za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

(3) Ako davatelj državne potpore i/ili korisnik državne potpore u roku iz stavka 2. ovoga članka ne otkloni nepravilnosti, Agencija rješenjem ukida danu suglasnost i nalaže davatelju državne potpore i/ili korisniku državne potpore povrat iznosa dodijeljene državne potpore u dijelu u kojem je utvrđena nepravilnost, uvećan za iznos zakonskih zateznih kamata koje teku od dana koji je utvrđen kao dan na koji je nepravilnost započela.

Naknadno odobrenje i povrat državne potpore

Članak 15.

(1) Ako je pojedinačna državna potpora odobrena ili dana bez suglasnosti Agencije zato što davatelj iz opravdanih objektivnih razloga nije u roku dostavio prijedlog sukladno članku 11. ovoga Zakona Agencija može naknadno donijeti rješenje kojim se daje suglasnost na akt o odobravanju ili davanju takove potpore ako utvrdi da je ona usklađena s odredbama ovoga Zakona.

(2) Ako u slučaju potpore iz stavka 1. ovoga članka Agencija utvrdi da potpora nije usklađena s odredbama ovoga Zakona, donijet će rješenje kojim se ukida akt o odobravanju ili davanju potpore i nalaže povrat iznosa iskorištene potpore uvećan za iznos zakonske zatezne kamate počev od dana početka korištenja potpore.

Pravilnik o postupku odobravanja, nadzora provedbe,
naknadnog odobrenja i povrata državne potpore

Članak 16.

Ravnatelj Agencije propisuje oblik i sadržaj te način prikupljanja podataka i vođenja evidencija državnih potpora.

Objavljivanje

Članak 17.

Upravni akti Agencije iz članka 9. stavka 2. točke a), b) i d) ovoga Zakona te presude Upravnoga suda Republike Hrvatske na temelju tih upravnih akata objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Povjerljivost podataka

Članak 18.

(1) Podaci i dokumentacija, prikupljeni u postupku odobravanja, nadzora provedbe i povrata državne potpore, povjerljivi su.

(2) Ravnatelj Agencije, zaposlenici Agencije te predsjednik i članovi Savjeta dužni su povjerljivost podataka i dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka štititi i nakon prestanka obavljanja dužnosti, odnosno radnog odnosa.

Godišnja izvješća

Članak 19.

(1) Ravnatelj Agencije podnosi do 30. travnja tekuće godine Hrvatskom saboru godišnje izvješće o radu Agencije za proteklu godinu u odnosu na državne potpore i godišnje izvješće o državnim potporama.

(2) Nadležno ministarstvo i ovlaštene pravne osobe dužne su surađivati s Agencijom prilikom izrade godišnjeg izvješća o državnim potporama u poljoprivredi i ribarstvu.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Obvezuje se Agencija da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona utvrdi popis važećih programa i drugih akata kojima su odobrene ili dane opće državne potpore do stupanja na snagu ovoga Zakona i podnese Hrvatskom saboru prijedlog zaključaka radi njihova usklađivanja s odredbama ovoga Zakona najkasnije do 1. siječnja 2006.

Članak 21.

(1) Propise iz članka 4. stavka 4., članka 11. stavka 2. i članka 12. stavka 2. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Obvezuje se ravnatelj Agencije da u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladi Statut i druge opće akte Agencije s odredbama ovoga Zakona.

(3) Prva godišnja izvješća iz članka 19. stavka 1. ovoga Zakona ravnatelj Agencije obvezan je podnijeti do 30. travnja 2004.

Članak 22.

Sredstva za rad Agencije sukladno odredbama ovoga Zakona osiguravaju se u državnom proračunu.

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 421-01/02-01/01
Zagreb, 13. ožujka 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


=====================


Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O DRŽAVNIM POTPORAMA
Proglašavam Zakon o državnim potporama, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 13. ožujka 2003.

Broj: 01-081-03-967/2
Zagreb, 20. ožujka 2003.

Predsjednik Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 4. stavka 4., članka 11. stavka 2. i članka 12. stavka 2. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 47/2003) i članka 29. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 101/98, 15/2000 i 117/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 2003. godine donijela

UREDBU
o državnim potporama


(NN 121/03)
I. OPĆE ODREDBE

Predmet Uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom uređuje se sadržaj i bitni elementi za ocjenu sukladnosti državnih potpora s odredbama Zakona o državnim potporama, postupak davanja mišljenja na prijedloge općih državnih potpora te sadržaj, postupak i rokovi dostave prijedloga državnih potpora.

Značenje pojmova

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove Uredbe imaju sljedeće značenje:

– temeljno istraživanje je temeljno istraživanje određeno člankom 3. stavak 2. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 59/96 – pročišćeni tekst),

– primijenjeno istraživanje je primijenjeno istraživanje određeno člankom 3. stavak 3. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 59/96 – pročišćeni tekst),

– razvojno istraživanje je razvojno istraživanje određeno člankom 4. Zakona o znanstvenoistraživačkoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 59/96 – pročišćeni tekst),

– poduzetnik je poduzetnik određen člankom 29. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99, 44/2000, 63/2000, 80/2000, 109/2000, 54/2001 i 58/2003),

– poduzeće je poduzeće određeno člankom 31. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99, 44/2000, 63/2000, 80/2000, 109/2000, 54/2001 i 58/2003),

– neovisnost u poslovanju poduzetnika je neovisnost u poslovanju određena člankom 2. stavcima 3. i 4. Zakona o poticanju razvoja maloga gospodarstva (»Narodne novine«, broj 29/2002),

– mali poduzetnik je mali subjekt maloga gospodarstva određen člankom 3. stavak 3. Zakona o poticanju razvoja maloga gospodarstva (»Narodne novine«, broj 29/2002) koji je u poslovanju neovisan,

– srednji poduzetnik je srednji subjekt maloga gospodarstva određen člankom 3. stavak 4. Zakona o poticanju razvoja maloga gospodarstva (»Narodne novine«, broj 29/2002) koji je u poslovanju neovisan,

– veliki poduzetnik je poduzetnik koji ne ispunjava uvjete iz članka 2. stavak 1. Zakona o poticanju razvoja maloga gospodarstva (»Narodne novine«, broj 29/2002),

– opravdani troškovi jesu troškovi za koje se može dodijeliti državna potpora,

– ulaganje je vrijednost stvari, prava i obveza unesena u temeljni kapital poduzetnika utvrđena Međunarodnim računovodstvenim standardima,

– početno ulaganje je ulaganje u osnivanje novoga ili proširenje postojećega poduzeća, u promjene proizvodnog procesa ili proizvoda u postojećem poduzeću racionalizacijom, diversifikacijom ili modernizacijom te ulaganje u osnovna sredstva, kao što je kupnja poduzeća koje je prestalo djelovati ili bi inače prestalo djelovati,

– upravljanje državnom potporom je priprema i dostava prijedloga državne potpore Agenciji za zaštitu tržišnoga natjecanja (u nastavku: Agencija) sukladno člancima 11. i 13. Zakona o državnim potporama te provedba i nadzor provedbe pojedinačne državne potpore temeljem opće državne potpore,

– Područje A. je područje određeno člankom 4. stavak 3. točka a. Zakona o državnim potporama,

– Područje B. je područje određeno člankom 4. stavak 3. točka d. Zakona o državnim potporama,

– neto ekvivalent državne potpore je iznos krajnje koristi koju ostvaruje poduzetnik od državne potpore nakon odbitka poreznih davanja,

– intenzitet državne potpore je iznos opsega državne potpore izražen kao postotak opravdanih troškova u ukupnim troškovima.

Zbrajanje i granice iznosa državnih potpora

Članak 3.

(1) Ako ovom Uredbom nije drugačije određeno, različite vrste i namjene državnih potpora prema ovoj Uredbi mogu se zbrajati.

(2) Ukupan iznos državne potpore iz stavka 1. ovoga članka, ne smije prijeći gornju granicu određenu prema vrstama i namjenama u ovoj Uredbi.

(3) Gornja granica iz stavka 2. ovoga članka utvrđena je za iznos državne potpore iz državnog proračuna Republike Hrvatske, te iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u tekućoj godini.

(4) Državne potpore mogu se uvrstiti u prijedlog proračuna iz stavka 2. ovoga članka za tekuću godinu, ako ispunjavaju uvjete prema ovoj Uredbi, za što je odgovorno tijelo nadležno za upravljanje pojedinim općim državnim potporama, kako je određeno ovom Uredbom.

(5) Za upravljanje državnim potporama koje se dodjeljuju iz proračuna jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, nadležno je poglavarstvo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Prijedlog državne potpore

Članak 4.

(1) Prijedlog državne potpore temelji se na odredbama Zakona o državnim potporama i na pravilima koja proizlaze iz:

– ove Uredbe,

– članka 35. stavka 1. točke iii., stavka 2., stavka 7. točke a. i stavka 8. Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice (»Narodne novine« - Međunarodni ugovori, broj 15/2001, 3/2002 i 14/2002), te Protokola 2. i Protokola 6. koji su sastavni dio istoga Privremenog sporazuma, odnosno članka 70. stavka 1. točke iii., stavka 2., stavka 7. točke a. i stavka 8. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 14/2001 i 14/2002) te Protokola 2. i Protokola 6. koji su sastavni dio istoga Sporazuma,

– Sporazuma o subvencijama i kompenzacijskim mjerama, koji je sastavni dio Marakeškog ugovora o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (»Narodne novine« – Međunarodni ugovori, broj 13/2000 i 14/2000).

(2) Agencija odobrava prijedlog državne potpore ako je sukladan stavku 1. ovoga članka.

(3) Ako prijedlog državne potpore ne ispunjava uvjet iz podstavka 1. stavka 1. ovoga članka prijedlog državne potpore dostavlja se Agenciji koja o prijedlogu odlučuje sukladno člancima 4., 11. i 13. Zakona o državnim potporama.

Državna potpora male vrijednosti

Članak 5.

(1) Državna potpora male vrijednosti je državna potpora dodijeljena pojedinom korisniku državne potpore koja ne prelazi ukupan iznos od 750.000 kuna u razdoblju od tri godine, bez obzira na oblik ili namjenu državne potpore, za dodjelu za koju nije potrebno odobrenje Agencije.

(2) Državna potpora iz stavka 1. ovoga članka može se zbrajati s općim i pojedinačnim državnim potporama, sukladno članku 3. ove Uredbe.

(3) Državna potpora iz stavka 1. ovoga članka ne može se dodijeliti u svrhu poticanja izvoza, te poduzetnicima za obavljanje djelatnosti proizvodnje čelika i djelatnosti prometa.

(4) Davatelj državne potpore male vrijednosti dužan je izvijestiti korisnika državne potpore da mu je dodijeljena državna potpora iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Davatelj državne potpore dužan je izvijestiti Agenciju o svakoj dodijeljenoj državnoj potpori male vrijednosti, u roku 15 dana od dana dodjele.

(6) Davatelj državne potpore dužan je voditi evidenciju o dodijeljenim državnim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima državne potpore. Podatke o dodijeljenim državnim potporama male vrijednosti davatelj državne potpore čuva deset godina od dana dodjele.

II. POSEBNA PRAVILA ZA ODREĐENE VRSTE HORIZONTALNIH DRŽAVNIH POTPORA

1. Istraživanje i razvoj

Članak 6.

(1) Državne potpore za istraživanje i razvoj sukladne članku 4. stavak 3. točka d. Zakona o državnim potporama jesu:

a) državne potpore za temeljna istraživanja namijenjena postizanju napretka u znanosti i tehnici, koja nemaju neposredan utjecaj na gospodarske djelatnosti. Za temeljna istraživanja može se dodijeliti državna potpora u visini do 100% opravdanih troškova projekta ako su rezultati takva istraživanja na nepristranoj osnovi dostupni prema redovnim tržišnim uvjetima,

b) državne potpore za primijenjena istraživanja namijenjena stjecanju znanja za razvoj novih proizvoda, postupaka i usluga ili poboljšanju već postojećih proizvoda, postupaka i usluga. Za primijenjena istraživanja može se dodijeliti potpora u visini do 50% opravdanih troškova projekta,

c) državne potpore za razvojna istraživanja namijenjena prijenosu rezultata industrijskih istraživanja u oblikovanje novih, izmijenjenih i poboljšanih proizvoda, postupaka i usluga, bez obzira na to da li je takvo oblikovanje namijenjeno prodaji ili korištenju, uključivši izradu prototipova, koji nisu komercijalno upotrebljivi. Za razvojna istraživanja može se dodijeliti državna potpora u visini do 25% opravdanih troškova projekta,

d) državne potpore za studije o tehničkoj izvedivosti koje su uvjet za provedbu primijenjenog i razvojnog istraživanja. Za studije o tehničkoj izvedivosti može se dodijeliti državna potpora u visini do 75% opravdanih troškova projekta, ako je uvjet za provedbu primijenjenog istraživanja, te u visini do 50% opravdanih troškova projekta ako je uvjet za provedbu razvojnog istraživanja.

(2) Iznos državne potpore u točkama b), c) i d) stavka 1. ovoga članka može se povećati:

a) za 10% opravdanih troškova projekta za male i srednje poduzetnike,

b) za 10% opravdanih troškova projekta ako se razvojni projekt provodi u Području A, a za 5% opravdanih troškova projekta u Području B,

c) za 15% opravdanih troškova projekta, ako je istraživački projekt u skladu s ciljevima pojedinoga projekta ili programa, koji se odvija kao dio okvirnog programa Europske unije za istraživanje i tehnološki razvoj, odnosno za 25% opravdanih troškova projekta, ako projekt uključuje prekograničnu suradnju između poduzetnika i javnih istraživačkih organizacija i rezultati su široko dostupni i objavljeni, uzimajući u obzir prava intelektualnog vlasništva,

d) za 10% opravdanih troškova projekta, ako istraživački projekt nije u skladu s ciljevima ili pojedinim projektom ili programom, koji se provodi kao dio okvirnog programa Europske unije za istraživanja i tehnološki razvoj, uz ispunjenje jednog od sljedećih uvjeta:

– da projekt uključuje učinkovitu suradnju među poduzetnicima i javnim istraživačkim organizacijama, posebno s aspekta koordinacije nacionalnih smjernica istraživanja i tehnološkog razvoja,

– da su rezultati projekta široko dostupni i objavljeni, da su licence za patente podijeljene ili da se odvijaju druge djelatnosti pod uvjetima koji su slični odredbama širenja rezultata Europske unije za istraživanje i tehnološki razvoj.

(3) Iznosi državne potpore iz stavka 2. ovoga članka mogu se zbrajati, ali iznos državne potpore ne smije prijeći 75% opravdanih troškova za primijenjena istraživanja i 50% opravdanih troškova za razvojna istraživanja.

Članak 7.

Opravdani troškovi u svrhu istraživanja i razvoja jesu:

– troškovi rada zaposlenih, koji se isključivo bave istraživačkim aktivnostima;

– troškovi za instrumente, opremu i nekretnine, koji se isključivo i stalno koriste za istraživačke aktivnosti;

– troškovi za savjetodavne i slične usluge namijenjene isključivo za istraživačke aktivnosti;

– dodatni ukupni troškovi koji nastaju neposredno kao posljedica istraživanja i razvoja;

– drugi operativni troškovi koji nastaju neposredno kao posljedica istraživanja i razvoja.

Članak 8.

Prijedlog državne potpore iz članka 6. ove Uredbe u iznosu najmanje 37,5 milijuna kuna za projekt istraživanja ukupne vrijednosti najmanje 187,5 milijuna kuna dostavlja se Agenciji sukladno člancima 11. i 13. Zakona o državnim potporama.

Članak 9.

Općim državnim potporama za istraživanja i razvoj upravlja ministarstvo nadležno za znanost i tehnologiju.

2. Zaštita okoliša

Članak 10.

Državne potpore za zaštitu okoliša, namijenjene otklanjanju ili sprečavanju šteta nanesenih okolišu i prirodnim izvorima, postizanju standarda zaštite okoliša ili poticanju racionalnog korištenja prirode i njenih dobara, sukladne su članku 4. stavak 3. točka d. Zakona o državnim potporama.

Članak 11.

(1) Državne potpore za zaštitu okoliša mogu se dodijeliti:

a) za prilagođavanje novim obvezujućim standardima za zaštitu okoliša, malim i srednjim poduzetnicima do visine 15% opravdanih troškova, u razdoblju od 3 godine od prihvaćanja ovih standarda;

b) za postizanje višega stupnja zaštite okoliša nego što to određuju obvezujući standardi odnosno ulaganja u zaštitu okoliša dok još ne postoje obvezujući standardi, velikim poduzetnicima do visine 30% opravdanih troškova, a malim i srednjim poduzetnicima do visine od 40% opravdanih troškova;

c) za energetsku učinkovitost i istodobnu proizvodnju električne i toplinske energije, te za obnovljive izvore energije, velikim poduzetnicima, do visine 40% opravdanih troškova, a malim i srednjim poduzetnicima do visine 50% opravdanih troškova;

(2) Iznos državne potpore iz točke c) stavka 1. ovoga članka, može se povećati za 10% opravdanih troškova za državnu potporu za ulaganja u obnovljive izvore energije koji u cijelosti zadovoljavaju energetske potrebe zaokružene zajednice.

(3) Agencija može u iznimnim slučajevima za ulaganja u obnovljive izvore energije, iz točke c) stavka 1. ovoga članka, odobriti veći udio državne potpore ako se dokaže da je državna potpora prijeko potrebna.

(4) Korisniku državne potpore koji se nalazi u području koje ima pravo na regionalnu državnu potporu iz Glave III. ove Uredbe, državna potpora iz točaka b) i c) stavka 1. i stavka 2. ovoga članka, može se dodijeliti prema povoljnijoj od sljedeće dvije mogućnosti:

– gornja granica državne potpore za ulaganja u zaštitu okoliša povećana za 10% opravdanih troškova u Području A ili povećana za 5% opravdanih troškova u Području B,

– gornja granica regionalne državne potpore povećana za 10% opravdanih troškova.

Članak 12.

(1) Državna potpora za sanaciju onečišćenih područja može se dodijeliti samo ako osoba odgovorna za onečišćavanje nije poznata ili joj se trošak sanacije ne može nametnuti.

(2) Državna potpora iz stavka 1. ovoga članka može se dodijeliti do 100% opravdanih troškova.

Članak 13.

Državna potpora iz članka 10. ove Uredbe može se dodijeliti za tekuće poslovanje, ako postoji značajan doprinos zaštiti okoliša i to za:

– poticanje okolišu primjerenih oblika postupanja s otpadom i za poticanje energetske učinkovitosti,

– smanjenje ili oslobođenje od poreza za zaštitu okoliša,

– poticanje korištenja obnovljivih izvora energije,

– istodobnu proizvodnju električne i toplinske energije.

Članak 14.

(1) Opravdani troškovi za ulaganja namijenjena zaštiti okoliša jesu:

– dodatni troškovi za nekretnine i opremu,

– troškovi za nematerijalna ulaganja iz članka 44. ove Uredbe, potrebni za postizanje ciljeva zaštite okoliša.

(2) Opravdani troškovi iz stavka 1. ovoga članka računaju se bez pogodnosti koje proizlaze iz povećanja kapaciteta, ušteda na troškovima tijekom prvih pet godina ulaganja i dodatne pomoćne proizvodnje tijekom toga petogodišnjeg razdoblja.

(3) Opravdani troškovi sanacije onečišćenog područja jesu troškovi rada umanjeni za povećanje vrijednosti zemljišta.

Članak 15.

Općim državnim potporama za zaštitu okoliša upravljaju ministarstva nadležna za zaštitu okoliša i energetiku.

3. Sanacija i restrukturiranje

Članak 16.

(1) Državna potpora za sanaciju i restrukturiranje namijenjena poduzetnicima u teškoćama sukladna je članku 4. stavka 3. točke d. Zakona o državnim potporama.

(2) Poduzetnik u teškoćama iz stavka 1. ovoga članka, je poduzetnik koji nije sposoban vlastitim sredstvima ili sredstvima koje može pribaviti od svojih vlasnika ili vjerovnika zaustaviti negativna kretanja poslovanja, a koja bi, bez posredovanja države, ugrozila opstanak poduzetnika.

(3) Državna potpora za sanaciju i restrukturiranje ne može se dodijeliti novonastalim trgovačkim društvima, trgovačkim društvima koja su nastala likvidacijom prijašnjega trgovačkog društva i povezanim trgovačkim društvima, osim ako se može dokazati da su uzroci teškoća u samom trgovačkom društvu te da teškoće nisu rezultat samovoljna prerasporeda troškova između trgovačkih društava.

(4) Državna potpora za sanaciju i restrukturiranje ne može se dodijeliti poduzetnicima za djelatnost proizvodnje čelika.

Članak 17.

(1) Državna potpora za sanaciju financijskih problema u vrijeme dok poduzetnik izrađuje plan restrukturiranja može se odobriti pod sljedećim uvjetima:

– mora biti potpora likvidnosti poduzetnika u obliku jamstava i kredita pod redovnim tržišnim uvjetima,

– posudba mora biti vraćena u roku 12 mjeseci nakon isplate posljednjeg obroka poduzetniku,

– mora biti dodijeljena zbog ozbiljnih socijalnih poteškoća,

– mora biti ograničena na iznos koji još omogućava poslovanje poduzetnika,

– odobrava se za razdoblje potrebno za izradu plana restrukturiranja, a najviše na šest mjeseci,

– dodijeliti se može samo jednom.

(2) Do isteka roka iz podstavka 5. stavka 1. ovoga članka korisnik državne potpore dužan je dostaviti davatelju državne potpore plan restrukturiranja ili program prisilnog namirenja odnosno prijedlog stečaja ili jamstvo da će potpora biti vraćena.

Članak 18.

(1) Državna potpora za restrukturiranje je dio dugoročnog plana obnove poduzetnika i može se dodijeliti pod uvjetom da:

– poduzetnik predloži program restrukturiranja koji osobito obuhvaća uzroke i posljedice teškoća u poduzetniku, predviđa načine rješavanja teškoća, izvore financiranja, trajanje te gospodarske i socijalne posljedice restrukturiranja,

– je ograničena na minimum sredstava potrebnih za provođenje mjera restrukturiranja u okviru postojećih izvora financiranja poduzetnika,

– poduzetnik znatno doprinosi procesu restrukturiranja.

(2) Državna potpora za restrukturiranje može se ponovo dodijeliti nakon deset godina od dana dodjele posljednje državne potpore za restrukturiranje.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, državna potpora može se i ranije dodijeliti zbog iznimnih okolnosti na koje poduzetnik nije mogao utjecati.

(4) Davatelj državne potpore jednom godišnje dostavlja Agenciji izvješće o provedbi plana restrukturiranja.

Članak 19.

(1) Najviši iznos državne potpore koji može biti dodijeljen poduzetniku za sanaciju i/ili restrukturiranje ne smije premašiti 75 milijuna kuna, uključivši državne potpore iz drugih općih državnih potpora. Viši iznos državne potpore može se dodijeliti samo temeljem plana restrukturiranja i odobrenja iz članka 13. Zakona o državnim potporama.

(2) Prijedlog državne potpore za sanaciju i restrukturiranje velikog poduzetnika potrebno je dostaviti Agenciji sukladno člancima 11. i 13. Zakona o državnim potporama, te prijedlogom predvidjeti mjere koje onemogućavaju negativan utjecaj na tržišno natjecanje.

Članak 20.

Općim državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje upravlja ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

4. Mali i srednji poduzetnici

Članak 21.

(1) Državna potpora malim i srednjim poduzetnicima namijenjena poticanju početnih ulaganja, savjetodavnim uslugama i sudjelovanju na sajmovima i izložbama, sukladna je članku 4. stavka 3. točke d) Zakona o državnim potporama.

(2) Državna potpora malim i srednjim poduzetnicima ne može se dodijeliti poduzetnicima za djelatnosti brodogradnje i pomorskog prometa.

(3) Državna potpora malim i srednjim poduzetnicima za djelatnost proizvodnje čelika može se dodijeliti samo za savjetodavne usluge te za sudjelovanje na sajmovima i izložbama.

Članak 22.

(1) Državna potpora za početna ulaganja može se dodijeliti:

– malim poduzetnicima u iznosu do 15% opravdanih troškova,

– srednjim poduzetnicima u iznosu do 7,5% opravdanih troškova.

(2) Ako se ulaže u područje koje ima pravo na regionalnu državnu potporu, državna potpora može se dodijeliti do gornje granice određene u karti regionalnih državnih potpora, pod uvjetom da se ulaganje očuva u tome području najmanje pet godina nakon zaključenja ulaganja i korisnik državne potpore doprinese najmanje 25% vrijednosti ulaganja iz vlastitih sredstava koja ne sadrže državnu potporu.

(3) Visina državne potpore izračunava se temeljem opravdanih troškova ulaganja ili opravdanih troškova otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem.

(4) Ako je visina državne potpore izračunata temeljem opravdanih troškova otvaranja novih radnih mjesta, potrebno je uzeti u obzir sljedeće uvjete:

– radno mjesto mora biti povezano s provedbom projekta početnih ulaganja i biti popunjeno tijekom tri godine nakon dovršenoga ulaganja,

– projekt ulaganja mora voditi neto povećanju broja radnika u poduzeću u usporedbi s prosjekom tijekom proteklih 12 mjeseci,

– nova radna mjesta moraju biti sačuvana najmanje pet godina.

(5) Opravdani troškovi namijenjeni malim i srednjim poduzetnicima jesu:

– troškovi početnih ulaganja: materijalna ulaganja (zemljišta, zgrade i oprema) i troškovi za nematerijalna ulaganja (nabava patenata, licenci, posebnih znanja i vještina (know-how) ili nepatentiranoga tehničkog znanja);

– troškovi otvaranja novih radnih mjesta: troškovi bruto plaća za novootvorena radna mjesta povezana s ulaganjem za dvogodišnje razdoblje.

(6) Opravdanim troškovima iz podstavka 1. stavka 5. ovoga članka, ne smatraju se izdaci za nabavu prometnih sredstava i opreme, s izuzetkom željezničkih vagona.

(7) Opravdani troškovi početnih ulaganja i opravdani troškovi novih radnih mjesta mogu se zbrajati, ali zajedno ne smiju prelaziti visinu državne potpore sukladno stavcima 3. i 4. ovoga članka.

Članak 23.

(1) Državna potpora za savjetodavne usluge koje obavljaju vanjski savjetnici, koje nemaju stalni ili periodički karakter i nisu povezane s redovnim tekućim troškovima poduzetnika, može se dodijeliti u visini 50% opravdanih troškova.

(2) Opravdanim troškovima za savjetodavne usluge smatraju se troškovi za vanjske savjetnike.

Članak 24.

(1) Državna potpora za sudjelovanje na sajmovima i izložbama može se dodijeliti za prvo sudjelovanje na određenom sajmu ili izložbi u visini 50% opravdanih troškova.

(2) Opravdani troškovi iz stavka 1. ovoga članka jesu dodatni troškovi najma, postavljanja i djelovanja izložbenog prostora.

Članak 25.

Općim državnim potporama malim i srednjim poduzetnicima upravljaju ministarstva nadležna za obrt, malo i srednje poduzetništvo, turizam i gospodarstvo.

5. Zapošljavanje

Članak 26.

(1) Državna potpora za zapošljavanje namijenjena otvaranju novih ili očuvanju postojećih radnih mjesta, sukladna je članku 4. stavka 3. točki d) Zakona o državnim potporama.

(2) Državna potpora za zapošljavanje ne može se dodijeliti poduzetnicima za djelatnosti brodogradnje i pomorskog prometa.

Članak 27.

(1) Državna potpora za otvaranje novih radnih mjesta može se dodijeliti za zapošljavanje osoba koje još nisu bile zaposlene, koje su ostale ili će ostati bez zaposlenja.

(2) Državna potpora za otvaranje novih radnih mjesta na područjima koja imaju pravo na regionalnu državnu potporu može se dodijeliti svim poduzetnicima u iznosu određenom u karti regionalne državne potpore, pod uvjetom da korisnik državne potpore doprinese najmanje 25% sredstava iz vlastitih izvora koji ne sadrže državnu potporu te da je zapošljavanje sačuvano u području koje prima regionalnu državnu potporu.

(3) Državna potpora za otvaranje novih radnih mjesta na područjima koja nemaju pravo na regionalnu državnu potporu može se dodijeliti samo malim i srednjim poduzetnicima do gornjih granica i to:

– malim poduzetnicima u iznosu do 15% opravdanih troškova,

– srednjim poduzetnicima u iznosu do 7,5% opravdanih troškova.

(4) Opravdani troškovi za otvaranje novih radnih mjesta troškovi su bruto plaća za dvogodišnje razdoblje. Ispunjavanje uvjeta otvaranja novih radnih mjesta utvrđuje se temeljem podataka o dodatnom zapošljavanju u poduzeću, u usporedbi s prosjekom u proteklih 12 mjeseci.

(5) Novootvorena radna mjesta moraju biti sačuvana najmanje tri godine nakon primitka državne potpore, odnosno dvije godine u slučaju malih i srednjih poduzetnika.

Članak 28.

(1) Poduzetniku se može dodijeliti državna potpora za otvaranje novih radnih mjesta za invalidne osobe ili osobe koje se teže zapošljavaju.

(2) Ispunjavanje uvjeta otvaranja novih radnih mjesta utvrđuje se usporedbom prosjeka dodatnog zapošljavanja tijekom proteklih 12 mjeseci. Uvjet otvaranja novih radnih mjesta nije potrebno ispuniti ako je postojeće radno mjesto postalo nepopunjeno dobrovoljnim odlaskom, umirovljenjem, dobrovoljnim skraćivanjem radnog vremena ili otkaza zbog nesposobnosti ili krivnje, osim ako je postojeće radno mjesto ostalo nepopunjeno kao rezultat odlaska viška zaposlenih iz poduzeća.

(3) Intenzitet svih vrsta državnih potpora dodijeljenih za zapošljavanje osoba koje se teže zapošljavaju ili invalidnih osoba ne smije prijeći 50% troškova godišnje bruto plaće osoba koje se teže zapošljavaju, odnosno 60% troškova godišnje bruto plaće invalidnih osoba.

(4) Osobe koje se teže zapošljavaju i invalidne osobe moraju biti neprekidno zaposlene najmanje godinu dana, osim u slučaju otkaza zbog nesposobnosti ili krivnje.

Članak 29.

(1) Pri zapošljavanju invalidnih osoba može se dodijeliti dodatna državna potpora zbog njihove manje produktivnosti.

(2) Državna potpora iz stavka 1. ovoga članka može se dodijeliti samo za dodatne troškove u usporedbi s onima što bi ih poduzetnik imao ako bi zaposlio neinvalidnu osobu,

– za troškove prilagođivanja prostora,

– za troškove zapošljavanja osoblja za vrijeme što ga utroše za potporu invalidnim osobama,

– za troškove prilagođivanja ili nabave opreme.

(3) Iznos državne potpore, zajedno s državnim potporama za zapošljavanje invalidne osobe iz članka 28. ove Uredbe, ne smije prijeći visinu potrebnu za kompenzaciju umanjene produktivnosti invalidne osobe i visinu dodatnih troškova.

(4) U slučaju zapošljavanja invalidnih osoba u poduzećima u kojima je od ukupnog broja radnika najmanje 50% invalidnih osoba, državna potpora može dodatno uključiti, ali ne smije premašiti, troškove izgradnje, smještaja ili proširenja poduzeća te troškove administracije i prijevoza, koji su posljedica zapošljavanja tih osoba.

Članak 30.

(1) Državna potpora za očuvanje radnih mjesta može se dodijeliti ako je namijenjena:

– otklanjanju posljedica uzrokovanih prirodnim nesrećama, izvanrednim ili ratnim događajima,

– poticanju razvoja u Područjima A pod uvjetima za dodjelu državne potpore za tekuće poslovanje iz članka 49. ove Uredbe.

(2) Osim pod uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, državna potpora može se dodijeliti i ako je očuvanje radnih mjesta sastavni dio programa za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika sukladno pravilima za spašavanje i restrukturiranje iz Poglavlja 3. ove Glave.

(3) Iznos državne potpore za očuvanje radnih mjesta određuje se prema broju radnika zaposlenih kod poduzetnika u vrijeme dodjele državne potpore.

Članak 31.

(1) Državna potpora za promjenu zaposlenja s određenoga na neodređeno vrijeme može se dodijeliti skladno članku 27. ove Uredbe, ali samo ako pozitivno utječe na zapošljavanje.

(2) Visina državne potpore iz stavka 1. ovoga članka koja je dodijeljena poduzetniku prilikom zapošljavanja radnika na određeno vrijeme i prilikom promjene toga zaposlenja s određenoga na neodređeno vrijeme ne smije prijeći dopušteni intenzitet državne potpore za otvaranje novih radnih mjesta iz članka 27. ove Uredbe.

(3) Prijedlog državne potpore za promjenu zaposlenja s određenoga na neodređeno vrijeme dostavlja se Agenciji sukladno člancima 11. i 13. Zakona o državnim potporama.

Članak 32.

(1) Državna potpora za raspodjelu radnih mjesta na više radnika u poduzeću može se dodijeliti sukladno članku 27. ove Uredbe, ako je riječ o neto povećanju radnih mjesta ili zapošljavanju osoba koje se teže zapošljavaju ili invalidnih osoba.

(2) Ako prijedlog državne potpore za raspodjelu radnih mjesta na više radnika u poduzeću ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, prijedlog državne potpore dostavlja se Agenciji sukladno člancima 11. i 13. Zakona o državnim potporama.

Članak 33.

Ako je zapošljavanje iz članka 27. ove Uredbe povezano s ulaganjem, troškovi zapošljavanja mogu se pribrojiti drugim troškovima ulaganja samo do iznosa dopuštenog pravilima o regionalnim državnim potporama iz Glave III. ove Uredbe ili državnim potporama malim i srednjim poduzetnicima iz Poglavlja 4. ove Glave.

Članak 34.

Općim državnim potporama za zapošljavanje upravlja ministarstvo nadležno za rad i socijalnu skrb.

6. Usavršavanje

Članak 35.

(1) Državna potpora za usavršavanje namijenjena obrazovanju u obliku posebnog ili općeg usavršavanja radnika sukladna je članku 4. stavku 3. točki d) Zakona o državnim potporama.

(2) Posebno usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka namijenjeno je stjecanju teoretskog i praktičnog znanja upotrebljivog na sadašnjem odnosno budućem radnom mjestu kod poduzetnika koji je korisnik državne potpore.

(3) Opće usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka namijenjeno je stjecanju općega znanja koje se koristi na sadašnjem odnosno budućem radnom mjestu kod poduzetnika koji je korisnik državne potpore, prenosivo je kod drugih poduzetnika ili djelatnosti i koje znatno poboljšava mogućnost zapošljavanja radnika.

Članak 36.

(1) Državna potpora iz članka 35. ove Uredbe može se dodijeliti u iznosu do 50% opravdanih troškova u slučaju općeg usavršavanja i do 25% opravdanih troškova u slučaju posebnog usavršavanja.

(2) Iznosi državne potpore iz stavka 1. ovoga članka mogu se povećati:

– za 10% opravdanih troškova u svrhu posebnog usavršavanja i za 20% opravdanih troškova u svrhu općeg usavršavanja u malim i srednjim poduzetnicima,

– za 10% opravdanih troškova u Područjima A. i za 5% opravdanih troškova u Područjima B.,

– za 10% opravdanih troškova ako je usavršavanje namijenjeno osobama koje se teže zapošljavaju.

(3) Iznosi državne potpore iz stavka 2. ovoga članka zbrajaju se.

Članak 37.

Opravdani troškovi u svrhu usavršavanja iz članka 36. ove Uredbe jesu:

– troškovi za instruktora,

– putni troškovi instruktora i osoba koje se usavršavaju,

– ostali tekući troškovi,

– troškovi otpisa uređaja i opreme u skladu s opsegom njihova korištenja u svrhu usavršavanja,

– troškovi savjetovanja u vezi s projektom usavršavanja,

– troškovi sudionika usavršavanja do visine svih opravdanih troškova iz prethodnih podstavaka.

Članak 38.

Državna potpora za usavršavanje, poduzetnicima za djelatnost pomorskoga prometa može se dodijeliti do 100% opravdanih troškova, bez obzira na to radi li se o posebnom ili općem usavršavanju, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– da osoba koja se usavršava, nije aktivan član posade,

– da se obrazovanje provodi na brodovima koji su upisani u Hrvatski registar brodova.

Članak 39.

Općim državnim potporama za usavršavanje upravlja ministarstvo nadležno za rad i socijalnu skrb.

7. Kultura

Članak 40.

(1) Državna potpora za poticanje kulture i zaštitu baštine namijenjena projektima koji su značajni za razvoj hrvatske kulture, sukladna je članku 4. stavak 3. točka b. Zakona o državnim potporama.

(2) Davatelj državne potpore iz stavka 1. ovoga članka mora dokazati da je projekt značajan za razvoj hrvatske kulture.

Članak 41.

(1) Državna potpora iz članka 40. ove Uredbe za poticanje audiovizualne industrije može se dodijeliti uz sljedeće uvjete:

– mora biti osiguran sadržaj produkcije značajan za razvoj hrvatske kulture,

– intenzitet državne potpore ograničen je na 50% ukupnih troškova,

– nositelj prava može utrošiti do 20% proračuna produkcije izvan Republike Hrvatske.

(2) Ako prijedlog državne potpore iz stavka 1. ovoga članka ne ispunjava uvjet iz podstavka 2. stavka 1. ovoga članka, prijedlog se dostavlja Agenciji koja u opravdanim slučajevima ima pravo odlučivati izvan postavljenih ograničenja sukladno člancima 11. i 13. Zakona o državnim potporama.

Članak 42.

Općim državnim potporama za poticanje kulture i zaštitu baštine upravljaju ministarstva nadležna za kulturu i turizam.

III. POSEBNA PRAVILA ZA REGIONALNE DRŽAVNE POTPORE

Članak 43.

(1) Regionalne državne potpore dodjeljuju se u svrhu poticanja razvoja manje razvijenih Područja A. i Područja B., utvrđenih kartom regionalnih državnih potpora.

(2) Regionalna državna potpora može se dodijeliti za poticanje početnih ulaganja, a u iznimnim slučajevima i za naknadu dijela troškova tekućeg poslovanja poduzetnika.

(3) Regionalna državna potpora ne može se dodijeliti poduzetnicima za djelatnost proizvodnje čelika.

Članak 44.

(1) Državna potpora iz članka 43. ove Uredbe za početna materijalna i nematerijalna ulaganja, izražena u neto ekvivalentu državne potpore, može se dodijeliti:

– u Područjima A do 50% opravdanih troškova odnosno 40% opravdanih troškova u područjima gdje je bruto domaći proizvod po stanovniku prema kupovnoj moći veći od 60% prosjeka Europske unije. Za male i srednje poduzetnike gornja granica može se povećati za 15% opravdanih troškova u bruto iznosu,

– u Područjima B do 20% opravdanih troškova odnosno 10% opravdanih troškova u područjima gdje je bruto domaći proizvod po stanovniku prema kupovnoj moći viši a stupanj nezaposlenosti niži od prosjeka Europske unije. Za male i srednje poduzetnike gornja granica može se povećati za 10% opravdanih troškova u bruto iznosu.

(2) Gornja granica državne potpore za male i srednje poduzetnike sukladno stavku 1. ovoga članka ne može se povećati poduzetnicima za djelatnost prometa.

(3) Visina državne potpore iz stavka 1. ovoga članka izračunava se temeljem opravdanih troškova ulaganja ili temeljem troškova otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem. Ako je visina državne potpore izračunata temeljem opravdanih troškova otvaranja novih radnih mjesta, potrebno je uzeti u obzir sljedeće uvjete:

– radno mjesto mora biti povezano s provedbom projekta početnog ulaganja, odnosno radno mjesto mora biti otvoreno kao posljedica povećane učinkovitosti kapaciteta stvorenih ulaganjem, te mora biti otvoreno najmanje tri godine nakon dovršenja ulaganja;

– projekt ulaganja mora voditi prema povećanju broja radnika u poduzeću u usporedbi s prosjekom zaposlenih u proteklih dvanaest mjeseci.

Članak 45.

Državna potpora za nematerijalna ulaganja iz članka 44. ove Uredbe, može se dodijeliti pod uvjetom da se sredstva:

– koriste isključivo kod poduzetnika koji je korisnik državne potpore,

– amortiziraju,

– nabavljaju po tržišnim uvjetima,

– iskazuju u bilanci stanja korisnika državne potpore najmanje pet godina.

Članak 46.

(1) Korisnik državne potpore iz članka 44. ove Uredbe dužan je iz vlastitih sredstava koja ne sadrže državnu potporu doprinijeti najmanje 25% vrijednosti ulaganja.

(2) Ulaganje i novootvorena radna mjesta moraju ostati u području za koje je regionalna državna potpora dodijeljena najmanje pet godina nakon dovršenja ulaganja.

Članak 47.

Prijedlog regionalne državne potpore namijenjene velikim projektima ulaganja, koji se izvode u okviru općih regionalnih državnih potpora, potrebno je dostaviti Agenciji sukladno člancima 11. i 13. Zakona o državnim potporama, ako ti projekti ispunjavaju jedan od sljedećih kriterija:

– ukupan opseg troškova projekta ulaganja prelazi 375 milijuna kuna (za tekstilnu industriju i industriju odjeće prag iznosi 112,5 milijuna kuna), intenzitet državne potpore prelazi 50% dopuštenog intenziteta za regionalne državne potpore, te državna potpora za otvaranje ili očuvanje radnih mjesta prelazi 300.000 kuna po radnome mjestu (za tekstilnu industriju i industriju odjeće prag iznosi 225.000 kuna po radnome mjestu), ili ako

– iznos državne potpore prelazi 375 milijuna kuna (u industriji motornih vozila i sintetičkih vlakana 225 milijuna kuna).

Članak 48.

(1) Opravdani troškovi u svrhu regionalnih državnih potpora iz članka 44. ove Uredbe jesu:

– troškovi početnih ulaganja: materijalna ulaganja (zemljišta, zgrade i oprema) i nematerijalna ulaganja (kupnja patenata, licenci, posebnih znanja i vještina (know-how) ili nepatentiranoga tehničkog znanja);

– troškovi bruto plaća za novootvorena radna mjesta povezana s ulaganjem za dvogodišnje razdoblje.

(2) Gornja granica opravdanih troškova velikih poduzetnika za nematerijalna ulaganja iznosi 25% opravdanih troškova materijalnih ulaganja, iz podstavka 1. stavka 1. ovoga članka.

(3) Troškovi nabave transportne opreme u sektoru prometa ne smatraju se opravdanim troškovima iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Opravdani troškovi početnih ulaganja i opravdani troškovi novih radnih mjesta mogu se zbrajati, ali zajedno ne smiju premašiti visinu državne potpore određene člankom 44. stavkom 3. ove Uredbe.

Članak 49.

Državna potpora za tekuće poslovanje poduzetnika iz članka 43. stavak 2. ove Uredbe može se dodijeliti samo u Području A pod sljedećim uvjetima:

– da doprinosi regionalnome razvoju,

– da je razmjerna teškoćama koje se namjeravaju ublažiti,

– da je vremenski ograničena i postupno se smanjuje, i

– da nije namijenjena poticanju izvoza.

Članak 50.

Regionalnim državnim potporama upravlja ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

IV. POSEBNA PRAVILA ZA DRŽAVNE POTPORE ODREĐENIM DJELATNOSTIMA

Članak 51.

Državne potpore pojedinim djelatnostima mogu se dodijeliti sukladno pravilima Glave II. i III. ove Uredbe, osim ako pravilima iz članka 2. ove Uredbe i pravilima ove Glave nije određeno drugačije.

1. Djelatnost proizvodnje čelika

Članak 52.

Na državne potpore za proizvodnju čelika primjenjuju se pravila za čelične proizvode koje uključuje Protokol 2. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica.

Članak 53.

(1) Državna potpora za proizvodnju čelika može se sukladno pravilima za horizontalne državne potpore iz Glave II. ove Uredbe dodijeliti za istraživanja i razvoj, zaštitu okoliša, zapošljavanje i usavršavanje.

(2) Državna potpora za proizvodnju čelika može se malim i srednjim poduzetnicima iz Poglavlja 4. Glave II. ove Uredbe dodijeliti samo za savjetodavne usluge te za sudjelovanje na sajmovima i izložbama.

(3) Državne potpore za sanaciju i restrukturiranje iz Poglavlja 3. Glave II. Ove Uredbe te regionalne državne potpore iz Glave III. Ove Uredbe ne mogu se dodijeliti za djelatnost proizvodnje čelika.

Članak 54.

Osim državnih potpora iz članka 53. ove Uredbe, sljedeće državne potpore mogu se dodijeliti poduzetnicima za djelatnost proizvodnje čelika:

– državna potpora za zbrinjavanje viška radnika i prijevremeno umirovljenje radnika do 50% nastalih troškova, pod uvjetom da je riječ o djelomičnom ili potpunom zatvaranju poduzeća za proizvodnju čelika, a poduzetnik u tu svrhu još nije dobio državnu potporu,

– državna potpora za trajno ukidanje proizvodnje čelika poduzetnika osnovanih prije 1. siječnja 2002., pod uvjetom da poduzetnik nije reorganizirao proizvodnju ili poduzeće nakon 1. siječnja 2002., da će prestati s proizvodnjom u roku šest mjeseci nakon primitka državne potpore, da takvu državnu potporu još nije dobio te da državna potpora ne prelazi preostalu knjigovodstvenu vrijednost imovine poduzeća koje se zatvara;

– državna potpora poduzetniku za proizvodnju čelika koji ispunjava uvjete iz podstavka 2. ovoga članka, ali je neposredno ili posredno nadziran, ili sam neposredno ili posredno nadzire poduzetnika za proizvodnju čelika pod sljedećim uvjetima: poduzetnik koji se zatvara stvarno je i pravno odvojen od povezanoga poduzetnika najmanje šest mjeseci prije primitka državne potpore, a financijska izvješća poduzetnika koji se zatvara revidirana su izdvojeno od povezanoga poduzetnika, smanjenje proizvodnih kapaciteta mora biti istinito i dokazivo te utječe na razinu cjelokupne industrije čelika pet godina nakon zatvaranja odnosno nakon posljednjega primitka državne potpore u tu svrhu.

Članak 55.

Općim državnim potporama za proizvodnju čelika upravlja ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

2. Djelatnost kopnenog prometa

Članak 56.

Pravila o državnim potporama kopnenom prometu odnose se na poduzetnike koji obavljaju usluge u željezničkom, cestovnom prometu ili prometu unutarnjim plovnim putovima, te uključuju pravila Protokola 6. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica.

Članak 57.

Državne potpore kopnenom prometu mogu se dodijeliti sukladno pravilima o horizontalnim državnim potporama iz Glave II. ove Uredbe i regionalnim državnim potporama iz Glave III. ove Uredbe.

Članak 58.

Osim državnih potpora iz članka 57. ove Uredbe, državne potpore poduzetnicima za djelatnost kopnenoga prometa mogu se dodijeliti:

– za naknadu troškova obavljanja obvezne javne službe do visine koja je jednaka razlici između umanjenoga financijskog tereta i smanjenja prihoda poduzetnika koji bi za poduzetnika nastao ako bi obveza poduzetnika u cijelosti ili djelomično bila ukinuta;

– za naknadu troškova infrastrukture poduzetnicima koji imaju obvezu pokrivanja troškova infrastrukture kojom se koriste i drugi poduzetnici koji tu obvezu nemaju;

– za istraživanja i razvoj učinkovitosti prometnih sustava i tehnologija;

– za otklanjanje suvišnih kapaciteta koji uzrokuju ozbiljne strukturalne probleme;

– za naknadu dodatnih financijskih tereta poduzetnika u željezničkom prometu.

Članak 59.

Općim državnim potporama za kopneni promet upravlja ministarstvo nadležno za promet.

3. Djelatnost pomorskog prometa

Članak 60.

Pravila o državnim potporama pomorskom prometu primjenjuju se na poduzetnike brodovlasnike i poduzetnike koji obavljaju promet morem.

Članak 61.

(1) Državne potpore za zaštitu okoliša, istraživanje i razvoj, usavršavanje, sanaciju i restrukturiranje te regionalne ciljeve u pomorskom prometu mogu se dodijeliti sukladno pravilima za horizontalne državne potpore iz Glave II. ove Uredbe i regionalne državne potpore iz Glave III. ove Uredbe.

(2) Državne potpore malim i srednjim poduzetnicima iz Poglavlja 4. Glave II. ove Uredbe i državne potpore za zapošljavanje iz Poglavlja 5. Glave II. ove Uredbe ne mogu se dodijeliti poduzetnicima iz članka 60. ove Uredbe.

Članak 62.

(1) Osim državnih potpora iz članka 61. ove Uredbe, poduzetnicima iz članka 60. ove Uredbe mogu se za brodove koji su upisani u Hrvatski registar brodova dodijeliti državne potpore:

– za mirovinsko, invalidsko i zdravstveno osiguranje pomoraca zaposlenih na brodovima registriranim u Republici Hrvatskoj, osim državne potpore neto plaći pomoraca;

– za troškove povratka pomoraca u domovinu koji rade na brodovima registriranim u Republici Hrvatskoj do 50% ukupnih troškova;

– za ulaganje u nova plovila skladno pravilima za gradnju brodova i politikom sigurnosti na moru koja uključuje dodjeljivanje državne potpore za poboljšanje opreme na plovilima, upisanima u Hrvatski registar brodova ili za poticanje korištenja sigurnih i čistih brodova sa svrhom poticanja nadogradnje brodova zbog dostizanja standarda koji premašuju standarde o zaštiti i okolišu propisane međunarodnim konvencijama;

– za obavljanje obvezne javne službe.

(2) Osim državnih potpora iz stavka 1. ovoga članka, poduzetnicima iz članka 60. ove Uredbe mogu se dodijeliti državne potpore za poticanje repatrijacije strateškog i komercijalnog upravljanja brodovima koji nisu upisani u Hrvatski registar brodova.

(3) Državna potpora iz podstavaka 1. do 3. stavka 1. i državna potpora iz stavka 2. ovoga članka, može se dodijeliti samo do iznosa koji ne prelazi ukupan iznos poreznih davanja te mirovinskih, invalidskih i zdravstvenih doprinosa za djelatnost pomorskog prometa.

Članak 63.

Općim državnim potporama za pomorski promet upravlja ministarstvo nadležno za promet.

4. Djelatnost zračnog prometa

Članak 64.

(1) Pravila o državnim potporama zračnom prometu primjenjuju se na zračne prijevoznike i na djelatnosti koje mogu koristiti zračnom prijevozniku i povezane su sa zračnim prometom, kao što su: škole letenja, trgovine u slobodnim carinskim zonama, zrakoplovni kapaciteti, franchising i zrakoplovne naknade.

(2) Pravila za zračni promet iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se na djelatnost proizvodnje zrakoplova.

Članak 65.

(1) Državne potpore za zaštitu okoliša, istraživanje i razvoj, male i srednje poduzetnike, zapošljavanje i usavršavanje u zračnom prometu mogu se dodijeliti sukladno pravilima za horizontalne državne potpore iz Glave II. ove Uredbe.

(2) Državne potpore za restrukturiranje poduzetnika u zračnom prometu mogu se dodijeliti sukladno pravilima za horizontalne državne potpore iz Glave II. ove Uredbe uzimajući u obzir sljedeće uvjete:

– državna potpora dodijeljuje se samo jednom, osim u iznimnim nepredvidivim okolnostima na koje poduzetnik nije mogao utjecati,

– državna potpora ne smije uzrokovati povećanje kapaciteta,

– u vrijeme provedbe plana restrukturiranja poduzetnik ne smije pribavljati udjele kod drugih zračnih prijevoznika.

(3) Državna potpora za sanaciju poduzetnika u zračnom prometu može se dodijeliti sukladno pravilima za horizontalne državne potpore iz Glave II. ove Uredbe samo za pripremu cjelovita programa restrukturiranja.

(4) Prijedlog državne potpore za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika iz stavaka 2. i 3. ovoga članka dostavlja se Agenciji sukladno člancima 11. i 13. Zakona o državnim potporama.

(5) Regionalna državna potpora poduzetnicima u zračnom prometu može se dodijeliti sukladno pravilima za regionalne državne potpore iz Glave III. ove Uredbe, uz izuzetak državne potpore za tekuće poslovanje, osim neposrednoga subvencioniranja zračnih putova državnom potporom za tekuće troškove poslovanja, uz sljedeće uvjete:

– da državna potpora predstavlja naknadu za obveze obavljanja javne službe,

– da državna potpora predstavlja državnu potporu socijalne naravi namijenjene određenim kategorijama putnika ako se dodjeljuje bez obzira na podrijetlo usluge.

Članak 66.

Općim državnim potporama za zračni promet upravlja ministarstvo nadležno za promet.

5. Djelatnost brodogradnje

Članak 67.

(1) Pravila o državnim potporama brodogradnji primjenjuju se na poduzetnike koji obavljaju djelatnost izgradnje, popravka i preuređenja plovila, odnosno koji su neposredno ili posredno povezani s navedenim poduzetnicima.

(2) Plovilima u smislu stavka 1. ovoga članka smatraju se:

– plovila s najmanje 100 bruto registarskih tona, koja se koriste za prijevoz putnika i/ili robe,

– plovila s najmanje 100 bruto registarskih tona za obavljanje specijaliziranih usluga,

– teglenice sa snagom najmanje 365 kW,

– ribarska plovila s najmanje 100 bruto registarskih tona,

– nedovršena plovila iz podstavaka 1. do 4. ovoga stavka koja mogu ploviti.

Članak 68.

(1) Državne potpore za zaštitu okoliša te istraživanja i razvoj u brodogradnji mogu se dodijeliti sukladno pravilima za horizontalne državne potpore iz Glave II. ove Uredbe.

(2) Državne potpore malim i srednjim poduzetnicima, za zapošljavanje i usavršavanje iz Glave II. ove Uredbe ne mogu se dodijeliti za djelatnost brodogradnje.

(3) Državne potpore za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u brodogradnji mogu se dodijeliti sukladno pravilima za horizontalne državne potpore iz Glave II. ove Uredbe uz sljedeće uvjete:

– da korisnik državne potpore prvi puta koristi državnu potporu za restrukturiranje,

– da se državna potpora dodjeljuje samo jedanput, što vrijedi i za sve pravne slijednike korisnika državne potpore,

– da se restrukturiranjem proizvodi konačno i neopozivo smanjenje kapaciteta brodogradnje,

– da su se zatvoreni brodograđevni kapaciteti redovito koristili za obavljanje djelatnosti brodogradnje,

– da će brodograđevni kapaciteti ostati zatvoreni najmanje deset godina od dana odobrenja državne potpore, a ako se isti koriste za druge djelatnosti, nova djelatnost ne smije biti povezana s brodogradnjom.

(4) Regionalne državne potpore brodogradnji mogu se dodijeliti sukladno pravilima o regionalnim državnim potporama iz Glave III. ove Uredbe samo za ulaganja u nadogradnju ili modernizaciju postojećih poduzeća u svrhu poboljšanja iskoristivosti postojeće opreme i uređaja.

(5) Intenzitet državne potpore iz stavka 4. ovoga članka iznosi:

– u Područjima A. do 22,5% opravdanih troškova ulaganja,

– u Područjima B. niži intenzitet državne potpore između gornje granice od 12,5% opravdanih troškova ulaganja ili primjenjive gornje granice regionalne državne potpore.

(6) Regionalne državne potpore za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem i državnom potporom za tekuće poslovanje iz Glave III. ove Uredbe ne mogu se dodijeliti za djelatnost brodogradnje.

Članak 69.

(1) Osim državnih potpora iz članka 68. ove Uredbe, poduzetnicima se mogu dodijeliti državne potpore za zatvaranje postojećih kapaciteta u brodogradnji te za ulaganje u inovacije u brodogradnji.

(2) Državna potpora za zatvaranje kapaciteta iz stavka 1. ovoga članka može se dodijeliti pod uvjetom da se državnom potporom postiže konačno i neopozivo smanjenje kapaciteta.

(3) Opravdani troškovi za koje je moguća dodjela državne potpore iz stavka 2. ovoga članka jesu:

– naknade za višak radnika ili naknade za prijevremeno umirovljenje,

– troškovi savjetodavnih usluga namijenjenih zbrinjavanju viška radnika ili prijevremenom umirovljenju,

– naknade za prekvalifikaciju radnika,

– izdaci za prenamjenu brodogradilišta (zgrada, uređaja i ostale infrastrukture) za razvoj djelatnosti, koja ne predstavlja izgradnju, pripremu i preuređenje plovila.

(4) Državna potpora iz stavka 2. može se dodijeliti za potpuno zatvaranja kapaciteta u visini knjigovodstvene vrijednosti uređaja ili diskontirane vrijednosti amortizacije uređaja za sljedeće trogodišnje razdoblje.

(5) Kapaciteti iz stavka 4. ovoga članka moraju ostati zatvoreni najmanje deset godina.

(6) Državna potpora za ulaganje u inovacije u brodogradnji iz stavka 1. ovoga članka može se dodijeliti pod uvjetom da se odnosi na industrijsko korištenje inovativnih proizvoda i postupaka koji još nisu bili korišteni u djelatnosti brodogradnje te nose sa sobom industrijski i tehnološki rizik.

(7) Državna potpora iz stavka 6. ovoga članka može se dodijeliti do 10% opravdanih troškova, uzimajući u obzir stope rizika povezane s projektom.

(8) Opravdani troškovi iz stavka 7. ovoga članka jesu troškovi ulaganja i inženjerskih aktivnosti koje su neposredno i isključivo vezane s inovacijskim dijelom projekta.

Članak 70.

Prijedlog državne potpore iz članaka 68. i 69. ove Uredbe dostavlja se Agenciji sukladno člancima 11. i 13. Zakona o državnim potporama.

Članak 71.

Općim državnim potporama za brodogradnju upravlja ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

V. POSEBNA PRAVILA ZA ODREĐENE OBLIKE DRŽAVNIH POTPORA

1. Javna ulaganja

Članak 72.

(1) Novo javno ulaganje u poduzetnika uz uvjete koji bi bili prihvatljivi za privatnog ulagača pod redovnim tržišnim uvjetima ne predstavlja državnu potporu.

(2) Ministarstvo nadležno za financije, jednom godišnje, izvješćuje Agenciju o udjelima u temeljnom kapitalu poduzetnika koji ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta:

– bilanca poduzetnika veća je od 30 milijuna kuna, ili

– godišnji promet poduzetnika veći je od 60 milijuna kuna, ili

– poduzetnik zapošljava više od 250 osoba.

(3) Djelomično ili cjelovito stjecanje udjela u temeljnom kapitalu u postojećem poduzetniku bez novih ulaganja ne predstavlja državnu potporu poduzetniku.

2. Financijski transferi poduzetnicima u javnom vlasništvu

Članak 73.

(1) Poduzetnik u javnom vlasništvu je svaki poduzetnik nad kojim Republika Hrvatska, jedinica lokalne ili područne (regionalne) samuprave vrši neposredno ili posredno prevladavajući utjecaj temeljem vlasničkih udjela, financijske suradnje ili unutarnjih propisa poduzetnika.

(2) Podatke o financijskim transferima (tekući i investicijski transferi) javnih sredstava poduzetnicima u javnom vlasništvu, državna tijela i tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave moraju prikupiti i čuvati na način iz kojeg će biti jasno vidljiva svrha tako utrošenih javnih sredstava. Prikupljeni podaci moraju biti na raspolaganju Agenciji pet godina od kraja godine u kojoj su ta sredstva bila utrošena.

(3) Državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nadležna za djelatnost poduzetnika u javnom vlasništvu, koja ostvare najmanje 50% godišnjeg prometa s proizvodnom djelatnošću ili njihov godišnji promet iznosi više od 1,875 milijardi kuna, moraju u roku od petnaest dana od dana objave godišnjeg poslovnog izvještaja poduzetnika u javnom vlasništvu, isto proslijediti Agenciji. Izvještaj mora, osim godišnjih računovodstvenih izvještaja, sadržavati i sve potrebne podatke iz kojih je jasno vidljiva svrha korištenja javnih sredstava iz eventualnih financijskih transfera državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(4) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na:

– financijske transfere Hrvatske narodne banke,

– financijske transfere poduzetnicima u javnom vlasništvu čiji ukupni promet u dvije godine prije stjecanja javnih sredstava iznosi manje od 300 milijuna kuna,

– financijske transfere kreditnim institucijama u javnom vlasništvu čija vrijednost bilance ne prelazi 6 milijardi kuna,

– financijske transfere u obliku depozita kod banaka koji su ostvareni prema redovnim tržišnim uvjetima.

3. Državna jamstva

Članak 74.

(1) Državno jamstvo u pravilu ne predstavlja državnu potporu korisniku zajma, davatelju i/ili primatelju zajma odnosno financijskih sredstava ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– da korisnik zajma nije u financijskim teškoćama,

– da korisnik zajma može na financijskom tržištu dobiti zajam po tržišnim uvjetima bez posredovanja države,

– da je državno jamstvo povezano s određenom financijskom transakcijom, ograničeno po visini i po vremenu trajanja,

– da državno jamstvo ne pokriva više od 80% određene financijske obveze,

– da se za državno jamstvo zaračunava tržišna cijena.

(2) Prijedlog državnoga jamstva koje ne ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Agenciji sukladno člancima 11. i 13. Zakona o državnim potporama.

4. Otuđenje nekretnina u javnom vlasništvu

Članak 75.

(1) Nekretninama u javnom vlasništvu u smislu ove Uredbe smatraju se nekretnine prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, br. 98/96, 68/98, 137/99, 22/2000 i 73/2000), u vlasništvu Republike Hrvatske, te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Otuđenje nekretnine u javnom vlasništvu u pravilu ne predstavlja državnu potporu, ako se nekretnina otuđi:

– javnim natječajem koji je otvoren i bezuvjetan, te je prihvaćena najbolja ili jedina ponuda, ili

– bez javnoga natječaja, ali po tržišnoj vrijednosti na temelju prethodnog vrednovanja neovisnoga procjenitelja.

(3) Prijedlog otuđenja nekretnine u javnom vlasništvu koji ne ispunjava uvjete iz stavka 2. ovoga članka, dostavlja se Agenciji sukladno člancima 11. i 13. Zakona o državnim potporama.

5. Izvozna kreditna osiguranja

Članak 76.

(1) Državna potpora za izvozna kreditna osiguranja može se dodijeliti za osiguranje od netržišnih rizika.

(2) Prijedlog državne potpore za izvozna kreditna osiguranja iz stavka 1. ovoga članka, dostavlja se Agenciji sukladno člancima 11. i 13. Zakona o državnim potporama.

6. RiziČni kapital

Članak 77.

(1) Rizični kapital u smislu ove Uredbe je javno stjecanje vlasničkih udjela poduzetnika koji predstavljaju početna ulaganja države, jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave u poduzetnika.

(2) Državna potpora za rizični kapital može se dodijeliti ako je namijenjena otklanjanju tržišnih nesavršenosti na tržištu rizičnoga kapitala.

(3) Korisnici državne potpore za rizični kapital mogu biti institucionalni ili pojedinačni ulagači, korisnici općih državnih potpora za rizični kapital ili poduzetnici iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Državna potpora iz stavka 2. ovoga članka ne može se dodijeliti poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti proizvodnje čelika i brodogradnje.

Članak 78.

Primjenjujući članak 13. Zakona o državnim potporama na prijedlog državne potpore za rizični kapital Agencija posebno uzima u obzir:

– ograničenja ulaganja u male i/ili srednje poduzetnike u usponu ili u drugim početnim fazama, ako je riječ o poduzetnicima iz Područja A. ili Područja B.,

– usmjeravanje ulaganja na osiguravanje dobiti i osiguranje provedbe poduzetničkih planova,

– stupanj narušavanja tržišnog natjecanja između ulagača,

– osiguranje jasnog mehanizma izlaska javnog vlasništva iz sudjelovanja u temeljnom kapitalu pojedinoga poduzetnika,

– postojanje ograničenja kumulacije različitih vrsta državnih potpora pojedinom poduzetniku.

VI. postupAk davanja mišljenja na prijedloge općih drŽavnih potpora te sadrŽaj, postupAk i rokovi dostave prijedloga drŽavnih potpora

1. Postupak davanja mišljenja na prijedloge općih državnih potpora

Članak 79.

(1) Na postupak davanja mišljenja na prijedlog opće državne potpore iz članka 8. stavak 1. Zakona o državnim potporama primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 53/91 i 103/96), ako Zakonom o proračunu (Narodne novine, broj 96/2003) i ovom Uredbom nije drugačije propisano.

(2) Ministarstva i druga tijela državne uprave, prije upućivanja zakonskih i drugih prijedloga koji sadrže prijedlog opće državne potpore Vladi Republike Hrvatske, dužna su dostaviti prijedlog opće državne potpore Agenciji na prethodno mišljenje.

(3) Mišljenje Agencije iz stavka 2. ovoga članka, dostavlja se Vladi Republike Hrvatske zajedno s zakonskim ili drugim prijedlogom koji sadrži prijedlog opće državne potpore.

(4) Prijedlozi akata iz stavka 2. ovoga članka, koji se dostave u postupak Vladi Republike Hrvatske bez pozitivnog mišljenja Agencije, vraćaju se predlagatelju na doradu.

2. SadrŽaj, postupak i rokovi dostave prijedloga drŽavnih potpora

Članak 80.

(1) Prijedlog državne potpore sastoji se od prijave prijedloga državne potpore i obrazloženja.

(2) Prijava prijedloga iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o davatelju državne potpore, korisniku državne potpore, pravnom temelju, uvjetima dodjele i trajanju državne potpore, planiranom iznosu državne potpore razvrstanom prema razinama dodjele, namjenama, vrstama i oblicima državne potpore, te o ukupnom bruto i neto iznosu državne potpore.

(3) Obrazloženje iz stavka 1. ovoga članka sadrži ocjenu stanja i temeljna pitanja koja se trebaju urediti državnom potporom, posljedice koje će proisteći odobrenjem i dodjelom državne potpore te ocjenu i izvore potrebnih sredstava za provedbu državne potpore.

(4) Uz prijedlog državne potpore iz stavka 1. ovoga članka predlagatelj može dostaviti i odgovarajuću dokumentaciju, posebice stručna mišljenja, prihvaćene međunarodne ugovore i druge akte kojima obrazlaže svoj prijedlog.

(5) Prijedlog državne potpore iz stavka 1. ovoga članka davatelji državne potpore dostavljaju Agenciji u pisanom i elektronskom obliku.

(6) Agencija uređuje sadržaj obrazaca za dostavu prijedloga državne potpore iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 81.

(1) Davatelj državne potpore dostavit će Agenciji do 15. lipnja tekuće godine prijedlog državne potpore koji namjerava uključiti u prijedlog državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili financijskog plana izvanproračunskog korisnika proračuna.

(2) Tijela nadležna za izradu nacrta proračuna i konsolidiranog proračuna države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave temeljem Zakona o proračunu, neće uvrstiti prijedlog državne potpore iz stavka 1. ovoga članka u nacrt proračuna i konsolidiranog proračuna ako isti ne sadrži odobrenje Agencije.

Članak 82.

(1) U svrhu naknadnog odobrenja državne potpore sukladno članku 15. Zakona o državnim potporama davatelji državne potpore dužni su Agenciji dostaviti podatke o davatelju državne potpore, korisniku državne potpore, pravnom temelju, uvjetima i datumu dodjele i trajanju državne potpore, obrazloženje sukladno stavcima 3. i 4. članka 80. ove Uredbe, opravdane objektivne razloge iz stavka 1. članka 15. Zakona o državnim potporama, dodijeljeni iznos državne potpore razvrstan prema razinama dodjele, namjenama, vrstama i oblicima državne potpore, te ukupan bruto i neto iznos dodijeljene državne potpore.

(2) Podatke iz stavka 1. ovoga članka davatelji državne potpore dostavljaju Agenciji u pisanom i elektronskom obliku.

(3) Agencija uređuje sadržaj obrazaca za dostavu podataka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 83.

Sukladno članku 16. Zakona o državnim potporama Agencija određuje popis razina, namjena, vrsta i oblika državnih potpora iz članka 80. stavak 2. i članka 82. stavak 1. ove Uredbe.

Članak 84.

(1) Davatelji državnih potpora dužni su najmanje jednom godišnje do 15. kolovoza tekuće godine Agenciji dostaviti podatke iz članka 82. ove Uredbe za sve državne potpore koje su dodijeljene tijekom prethodne godine.

(2) Davatelji državne potpore koji upravljaju općim državnim potporama sukladno ovoj Uredbi a nisu dodijelili državnu potporu, dostavljaju Agenciji pisanu izjavu o tome do roka iz stavka 1. ovoga članka.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 85.

Tijekom četiri godine nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i njihovih država članica u svrhu primjene odredbi ove Uredbe cjelokupni se teritorij Republike Hrvatske smatra Područjem A.

Članak 86.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 421-01/03-01/01
Urbroj: 5030114-03-1
Zagreb, 24. srpnja 2003.

Potpredsjednik
dr. sc. Goran Granić, v. r.