POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
Zakoni o porezima

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 21. 1. 2019.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga

Zakoni o porezima


OPŠIRNIJE - Novi PDV, krizni porezi na neto plaće, mirovine i honorare
HRVATSKI SABOR

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. srpnja 2009. godine
Klasa: 011-01/09-01/152    Urbroj: 71-05-03/3-09-2    Zagreb, 30. srpnja 2009.
Predsjednik Republike Hrvatske;  Stjepan Mesić, v. r.ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJUČlanak 1.

U Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 150/08.) u članku 6. stavku 1. točki 25. iza riječi: »članovi obitelji« dodaju se riječi: »smrtno stradalog,«.

Članak 2.

U članku 16. stavku 2. točki 3. iza zareza dodaju se riječi: »te zdravstvenu zaštitu u vezi s medicinskom oplodnjom sukladno općem aktu Zavoda,«.

Točka 6. mijenja se i glasi:

»6. cjelokupno liječenje kroničnih psihijatrijskih bolesti,«.

Iza točke 15. dodaje se točka 16. koja glasi:

»16. laboratorijsku dijagnostiku na razini primarne zdravstvene zaštite.«.

U stavku 3. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2. – 9. postaju točke 1. – 8.

Članak 3.

U članku 29. stavku 3. riječi: »liječničko povjerenstvo koje imenuje Zavod« zamjenjuje se riječima: »ovlašteni doktor Zavoda«.

Članak 4.

U članku 33. stavku 3. riječi: »liječničko povjerenstvo područnog ureda« zamjenjuje se riječima: »ovlašteni doktor«.

U stavku 4. riječi: »utvrdilo nadležno liječničko povjerenstvo« zamjenjuju se riječima: »utvrdio ovlašteni doktor«.

Članak 5.

U članku 34. stavku 1. riječi: »liječničkom povjerenstvu područnog ureda« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenom doktoru«.

Članak 6.

U članku 35. stavku 1. riječi: »nadležno liječničko povjerenstvo« zamjenjuju se riječima: »ovlašteni doktor«.

U stavku 6. riječi: »liječničkog povjerenstva« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenog doktora«.

Članak 7.

U članku 37. riječi: »ispunio uvjete za starosnu mirovinu u skladu s propisima o mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske« zamjenjuju se riječima: »navršio 65 godina života i 20 godina staža osiguranja na temelju nesamostalnog ili samostalnog rada«.

Članak 8.

U članku 40. stavku 1. podstavku 5. riječi: »liječničkog povjerenstva« zamjenjuju se riječima: »ovlaštenog doktora«, a u podstavku 6. riječi: »liječničko povjerenstvo« zamjenjuje se riječima: »ovlašteni doktor«.

Članak 9.

U članku 46. riječi: »liječničko povjerenstvo« zamjenjuju se riječima: »ovlašteni doktor«.

Članak 10.

U članku 53. stavku 2. riječi: »Zakona izdvajaju društva za osiguranje u visini od 10%« zamjenjuje se riječima: »članka uplaćuju društva za osiguranje u visini od 7%«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Društva za osiguranje obvezna su sredstva na ime prihoda iz stavka 2. ovoga članka uplatiti do 10-tog dana u mjesecu za protekli mjesec na ukupan iznos naplaćene funkcionalne premije osiguranja od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u korist računa državnog proračuna Republike Hrvatske.

Način plaćanja i izvješćivanja te postupak i ovlaštenje za nadzor nad provedbom odredbe stavka 3. ovoga članka utvrdit će pravilnikom ministar financija.«

Članak 11.

U članku 69. stavku 1. briše se točka i dodaju riječi: »ako posebnim propisom nije drukčije utvrđeno.«

Članak 12.

U članku 103. stavku 4. riječi: »sadržaju i obliku« zamjenjuju se riječima: »sadržaju, obliku i naknadi za troškove izdavanja«.

Članak 13.

Članak 111. mijenja se i glasi:

»U postupcima za priznavanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja prema ovom Zakonu sudjeluje ovlašteni doktor Zavoda, dok u postupcima iz članka 109. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona sudjeluje liječničko povjerenstvo Zavoda, ako općim aktom Zavoda iz stavka 2. ovoga članka nije drukčije utvrđeno.

Opći akt o ovlastima i načinu rada ovlaštenog doktora Zavoda, odnosno sastavu, ovlastima i načinu rada liječničkog povjerenstva Zavoda donijet će Upravno vijeće Zavoda.«

Članak 14.

Iza članka 125. dodaje se članak 125.a koji glasi:

»Članak 125.a

Novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj društvo za osiguranje koje u propisanom roku ne uplati prihod u visini od 7% na ukupan iznos naplaćene funkcionalne premije osiguranja od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti (članak 53. stavak 2. i 3.).

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 50.000,00 za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u društvu za osiguranje.«

Članak 15.

U članku 129. podstavku 1. riječi: »liječničkog povjerenstva« zamjenjuje se riječima: »ovlaštenog doktora«.

Članak 16.

Ministar financija donijet će pravilnik iz članka 10. ovoga Zakona u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 17.

Zavod će opći akt iz članka 13. ovoga Zakona donijeti u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 18.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/09-01/03

Zagreb, 30. srpnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.OPŠIRNIJE - Novi PDV, krizni porezi na neto plaće, mirovine i honorare