Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 23. 9. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaZakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000 i 117/2001) i članka 7. Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (»Narodne novine«, broj 107/2001), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. veljače 2002. godine donijela

UREDBU
O OSNIVANJU UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA
Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga (u daljnjem tekstu: Ured), utvrđuju se poslovi i zadaci Ureda, način upravljanja Uredom, te okvirni broj državnih službenika potrebnih za rad Ureda.

Članak 2.

Ured kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske sustavno prati pojave, razmatra pitanja i obavlja druge poslove u vezi s primjenom Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga i provedbom Nacionalne strategije nadzora nad opojnim drogama, suzbijanja zlouporabe opojnih droga i pomoći ovisnicima o opojnim drogama (u daljnjem tekstu: Nacionalna strategija).

U obavljanju poslova iz stavka 1. ovog članka Ured:

– izrađuje nacrt Nacionalne strategije koji dostavlja Vladi Republike Hrvatske, te razrađuje provedbu Nacionalne strategije,

– koordinira, nadzire i prati učinkovitost provedbe Nacionalne strategije,

– koordinira rad tijela državne uprave na području suzbijanja zlouporabe opojnih droga,

– daje prethodno mišljenje u postupku donošenja općeg programa za suzbijanje zlouporabe opojnih droga,

– daje prethodno mišljenje u postupku donošenja posebnih programa mjera za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i skrbi o ovisnicima, te pomoći ovisnicima o opojnim drogama te povremenim uzimateljima opojnih droga,

– daje mišljenje u postupku donošenja posebnog programa mjera za odvikavanje od ovisnosti i skrbi o ovisnicima o opojnim drogama te povremenim uzimateljima opojnih droga,

– nadzire provedbu općeg programa za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, te posebnih programa mjera za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i skrbi o ovisnicima, te pomoći ovisnicima o opojnim drogama te povremenim uzimateljima opojnih droga,

– nadzire provedbu posebnog programa mjera za odvikavanje od ovisnosti i skrbi o ovisnicima o opojnim drogama te povremenim uzimateljima opojnih droga,

– zaprima i analizira godišnja izvješća o izvršenju općeg programa za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, te posebnih programa mjera za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i skrbi o ovisnicima, te pomoći ovisnicima o opojnim drogama te povremenim uzimateljima opojnih droga, koja podnose nadležna ministarstva, državne upravne organizacije i Hrvatski zavod za prevenciju ovisnosti,

– zaprima i analizira godišnja izvješća o izvršenju posebnog programa mjera za odvikavanje od ovisnosti i skrbi o ovisnicima o opojnim drogama te povremenim uzimateljima opojnih droga, koja podnose nadležna ministarstva, državne upravne organizacije i Hrvatski zavod za prevenciju ovisnosti,

– zaprima i analizira izvješća s podacima o ovisnicima o opojnim drogama i povremenim uzimateljima opojnih droga koji su nakon detoksikacije u postupku odvikavanja, odnosno kojima je pružena pomoć sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, a koje vode ovlaštena tijela, ustanove, udruge i pravne, odnosno fizičke osobe koje obavljaju postupak skrbi ili pružanja pomoći,

– zaprima i analizira izvješća o prijavama kaznenih djela i prekršaja u vezi s opojnim drogama, o pravomoćno osuđenim osobama za kaznena djela i prekršaje u vezi s opojnim drogama, o izvršavanju kazne zatvora i drugih sankcija prema tim počiniteljima, o oduzetim količinama opojne droge, novčanim sredstvima i drugoj imovini iz nedopuštenog prometa opojnih droga, kao i o korisnicima socijalne skrbi, ovisnicima i povremenim uzimateljima opojnih droga, te o prijavama carinskih prekršaja u vezi s opojnim drogama,

– prikuplja i analizira podatke o godišnjim potrebama opojnih droga koje se sukladno Zakonu o suzbijanju zlouporabe opojnih droga mogu izraditi i staviti u promet, te prati uzgoj biljaka, uvoz, izvoz i provoz opojnih droga i tvari koje se mogu upotrijebiti za izradu opojne droge na temelju izvješća o dozvolama nadležnih ministarstava,

– priprema prijedlog raspodjele sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske namijenjenog suzbijanju zlouporabe opojnih droga i nadzire trošenje tih sredstava,

– surađuje s tijelima državne vlasti i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanovama socijalne skrbi, odgojnim, prosvjetnim, kulturnim, zdravstvenim i drugim ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama, zakladama, sredstvima javnog priopćavanja, te pravnim i fizičkim osobama,

– surađuje s međunarodnim tijelima, ustanovama, udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama,

– obavlja i druge poslove na području suzbijanja zlouporabe opojnih droga koje mu povjeri Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

Radom Ureda upravlja predstojnik.

Predstojnika Ureda imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Predstojnik Ureda je za svoj rad i rad Ureda odgovoran Vladi Republike Hrvatske.

Predstojnik Ureda u odnosu na državne službenike Ureda ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave.

Članak 4.

Okvirni broj potrebnih državnih službenika Ureda uređuje se u tabeli koja je sastavni dio ove Uredbe, a koja se ne objavljuje u »Narodnim novinama«.

Članak 5.

Pravilnikom u unutarnjem redu Ureda utvrdit će se broj potrebnih državnih službenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća i stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti, način upravljanja, te druga pitanja od značaja za rad Ureda koja nisu uređena ovom Uredbom.

Pravilnik iz stavka 1. ovog članka predstojnik Ureda donijet će, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za poslove opće uprave, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 6.

Pri Uredu kao stručno tijelo djeluje Stručni savjet, koji čine stručnjaci za područje prevencije i suzbijanja zlouporabe opojnih droga, sa zadaćom pružanja stručne pomoći u odlučivanju o svim pitanjima suzbijanja zlouporabe opojnih droga.

Stručni savjet proučava, prati i analizira čimbenike zlouporabe opojnih droga, prati kretanje te izvršenje mjera i aktivnosti suzbijanja zlouporabe opojnih droga, daje stručna mišljenja i predlaže mjere u svrhu otklanjanja uzroka i posljedica zlouporabe opojnih droga na kvalitetu života ljudi, prati i objedinjava te usmjerava aktivnosti koje se poduzimaju u cilju preventivnog djelovanja na području suzbijanja ovisnosti, te pruža stručnu pomoć nositeljima te aktivnosti na lokalnoj, područnoj (regionalnoj) i državnoj razini, daje stručno mišljenje, te prijedloge za donošenje propisa na području suzbijanja zlouporabe opojnih droga.

Stručni savjet ima predsjednika i deset članova.

Predsjednika i članove Stručnog savjeta na prijedlog predstojnika Ureda imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/02-01/05
Urbroj: 5030108-02-2
Zagreb, 21. veljače 2002.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
dr. sc. Goran Granić, v. r.