POKLON BON u vrijednosti 500 kuna
Besplatni poklon bon u vrijednosti 500 kuna koji možete iskoristiti Vi ili ga pokloniti drugoj osobi ili poslovnom subjektu. Pravi poklon za Vas ili Vaše poslovne partnere koji možete iskoristiti kako bi unaprijedili svoje poslovanje i marketing.
Link na poklon bon - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograni่eni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgova่ko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izra๐ena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektroni่ka isprava

Elektroni่ka trgovina

Elektroni่ki mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Naslje๐ivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opๆi upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parni่ni postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opๆe uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno ure๐enje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Ra่unovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgova่ka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljeni่ki fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potroša่a

Zaštita prirode

Zaštita pu่anstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 12. 12. 2019.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaMINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju ่lanka 66. stavka 6. Zakona o radu (ปNarodne novineซ, br. 38/95., 54/95., 65/95., 17/01., 82/01.), ministar rada i socijalne skrbi uz suglasnost ministra zdravstva donosi

PRAVILNIK
O PRAVIMA RODITELJA DJETETA S TEŽIM SMETNJAMA U RAZVOJU NA DOPUST ILI NA RAD S POLOVICOM PUNOG RADNOG VREMENA RADI NJEGE DJETETA


(NN 92/03)ศlanak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti i postupak za stjecanje prava roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju (djeteta s težim tjelesnim ili mentalnim ošteๆenjima ili težom psihi่kom bolesti) na dopust za njegu djeteta i prava na rad s polovicom punog radnog vremena, te na่in i obra่un isplate naknade plaๆe za korištenje tih prava.

ศlanak 2.

1. Težim smetnjama u razvoju iz ่lanka 1. ovoga Pravilnika smatraju se teža tjelesna ili mentalna ošteๆenja ili teže psihi่ke bolesti zbog kojih dijete ne može samostalno izvoditi aktivnosti primjerene njegovoj kronološkoj dobi, veๆ je ovisno o pomoๆi druge osobe kod:

– obla่enja i svla่enja,

– obavljanja osnovnih životnih potreba (hranjenje, kontrola mokrenja i stolice),

– pokretanja tijela jer to nije moguๆe ni uz pomoๆ ortopedskih pomagala,

– hranjenja putem sonde ili gastrosome,

– samostalnog korištenja lijekova o kojima ovisi održavanje života,

– samostalnog korištenja specijalne dijete koju, s obzirom na dob i na pokretljivost, moraju pripremati i davati roditelji,

– obavljanja svakodnevnih životnih aktivnosti, zbog promjene osobnosti u ponašanju i u reakcijama s progresivnim ošteๆenjem u intelektualnom, emocionalnom i socijalnom funkcioniranju.

2. Težinu tjelesnog ili mentalnog ošteๆenja ili psihi่ke bolesti iz stavka 1. ovoga ่lanka utvr๐uje se prema odredbama Pravilnika o sastavu i na่inu rada tijela vješta่enja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (ปNarodne novineซ, br. 64/02.).

3. Nalaz i mišljenje o težini tjelesnog ili mentalnog ošteๆenja ili psihi่ke bolesti iz stavka 1. ovoga ่lanka daju tijela vješta่enja odre๐ena Pravilnikom iz stavka 2. ovoga ่lanka na Obrascu br. 1 i Obrascu br. 2 koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

ศlanak 3.

1. Pravo na dopust za njegu djeteta i pravo na rad s polovicom punog radnog vremena može ostvariti jedan od roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju koji je u radnom odnosu s punim radnim vremenom pod uvjetom da drugi roditelj nije nezaposlen prema propisima o zapošljavanju, odnosno roditelj koji je u radnom odnosu s punim radnim vremenom, a koji sam živi s djetetom.

2. Izuzetno od stavka 1. ovoga ่lanka jedan od roditelja može ostvariti jedno od prava iz stavka 1. ovoga ่lanka ako drugi roditelj koji je nezaposlen nije u moguๆnosti zbog svog psihofizi่kog stanja pružati potrebnu njegu djetetu s težim smetnjama u razvoju, ako je na odsluženju vojnog roka ili se nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora duže od 30 dana.

ศlanak 4.

1. Ako roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju koji koristi jedno od prava iz ่lanka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika umre, napusti dijete, nije u moguๆnosti pružati potrebnu njegu zbog svog psihofizi่kog stanja, ako je na odsluženju vojnog roka ili se nalazi u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora duže od 30 dana, drugi roditelj može koristiti:

– pravo na dopust za njegu djeteta ako je prema posebnim propisima obvezno osiguran na mirovinsko osiguranje,

– pravo na rad s polovicom punog radnog vremena ako je prema posebnim propisima obvezno osiguran na mirovinsko osiguranje za puno radno vrijeme.

2. Ako majka djeteta s težim smetnjama u razvoju koristi jedno od prava iz ่lanka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika, otac djeteta može pod uvjetima iz stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga ่lanka koristiti jedno od prava dok je majka na obveznom porodnom dopustu.

ศlanak 5.

Nemoguๆnost roditelja da zbog svog psihofizi่kog stanja pruža potrebnu njegu djetetu s težim smetnjama u razvoju utvr๐uju tijela vješta่enja propisana Pravilnikom iz ่lanka 2. ovoga Pravilnika.

ศlanak 6.

1. Jedno od prava iz ่lanka 3. ovog Pravilnika roditelj ne može ostvariti dok koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena po drugoj osnovi.

2. Jedno od prava iz ่lanka 3. ovoga Pravilnika ne može ostvariti roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju, odnosno prestaje mu to pravo za vrijeme dok je dijete stalno ili tjedno smješteno u ustanovi socijalne skrbi, zdravstva ili prosvjete, odnosno ako dijete boravi u ustanovi socijalne skrbi, zdravstva ili prosvjete svakodnevno duže od osam sati.

3. Izuzetno od stavka 2. ovoga ่lanka roditelj koji sam živi s djetetom, a koji je obavezan raditi drugu smjenu, ima pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, odnosno ne prestaje mu to pravo, iako dijete boravi u ustanovi socijalne skrbi, zdravstva ili prosvjete svakodnevno duže od osam sati.

ศlanak 7.

1. Postupak za ostvarivanje prava iz ่lanka 3. i 4. ovoga Pravilnika pokreๆe se na zahtjev roditelja.

2. O zahtjevu iz stavka 1. ovoga ่lanka odlu่uje centar za socijalnu skrb nadležan prema prebivalištu, odnosno boravištu roditelja (u daljnjem tekstu: centar za socijalnu skrb) rješenjem na temelju nalaza i mišljenja iz ่lanka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika.

3. U postupku rješavanja zahtjeva iz stavka 1. ovoga ่lanka centar za socijalnu skrb na odgovarajuๆi na่in primjenjuje odredbe ่lanka 136., 140., 141., 143., 144., ่lanaka 146. do 148., te ่lanka 151., 152. i 154. Zakona o socijalnoj skrbi (ปNarodne novineซ, br. 73/97., 27/01., 59/01. i 82/01.).

4. O žalbi protiv rješenja centra za socijalnu skrb iz stavka 2. ovoga ่lanka rješava ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

5. Kona่no rješenje iz stavka 2. ovoga ่lanka centar za socijalnu skrb dostavlja i poslodavcu kod kojeg je roditelj u radnom odnosu, odnosno nadležnoj službi mirovinskog osiguranja.

ศlanak 8.

1. Roditelj koji koristi dopust za njegu djeteta ima pravo na naknadu plaๆe u visini iznosa pet osnovica za ostvarivanje prava po osnovi socijalne sigurnosti.

2. Naknadu iz stavka 1. ovoga ่lanka roditelju isplaๆuje centar za socijalnu skrb.

ศlanak 9.

1. Roditelj koji radi polovicu punog radnog vremena ima pravo na naknadu plaๆe za preostalo vrijeme do punog radnog vremena u visini razlike izme๐u plaๆe koju ostvaruje radeๆi polovicu punog radnog vremena i plaๆe koju bi ostvario da radi u punom radnom vremenu.

2. U slu่ajevima iz ่lanka 4. stavka 1. podstavka 2. roditelj ima pravo na nov่anu naknadu u visini polovice osnovice na koju je osiguran na mirovinsko osiguranje.

3. Naknadu iz stavka 1. i 2. ovoga ่lanka roditelju isplaๆuje centar za socijalnu skrb na temelju potvrde poslodavca o isplaๆenoj plaๆi, odnosno plaๆi koja je trebala biti isplaๆena roditelju za rad u polovici punog radnog vremena ili potvrde nadležne službe mirovinskog osiguranja.

4. Potvrdu iz stavka 3. ovoga ่lanka poslodavac je dužan dostaviti centru za socijalnu skrb svakog mjeseca u roku od dva dana od dana isplate plaๆe odnosno najkasnije do 20-tog u mjesecu u slu่aju kada plaๆa nije isplaๆena, a nadležna služba mirovinskog osiguranja u roku od 8 dana od dana kada joj je dostavljeno rješenje iz ่lanka 6. stavka 5. ovoga Pravilnika i u svim slu่ajevima promjene visine osnovice.

5. Ako roditelj za vrijeme rada s polovicom punog radnog vremena koristi godišnji odmor ili je na bolovanju, pripada mu odgovarajuๆi iznos naknade plaๆe sukladno stavku 1. i 2. ovoga ่lanka.

ศlanak 10.

Sredstva za isplatu naknade iz ่lanka 8. stavka 1. i ่lanka 9. stavka 1. osigurava ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

ศlanak 11.

1. Rješenje o prestanku korištenja prava iz ่lanka 3. i 4. ovoga Pravilnika donosi centar za socijalnu skrb u roku od 15 dana od nastupa okolnosti zbog koje prestaje to pravo.

2. Kona่no rješenje iz stavka 1. ovoga ่lanka centar za socijalnu skrb dostavlja i poslodavcu kod kojeg je roditelj u radnom odnosu, odnosno nadležnoj službi mirovinskog osiguranja.

ศlanak 12.

Roditelj je dužan u roku od 8 dana prijaviti centru za socijalnu skrb svaku promjenu koja utje่e na prestanak prava koje ostvaruje na temelju ovoga Pravilnika.

ศlanak 13.

Prava iz ่lanka 3. ovoga Pravilnika pod uvjetima utvr๐enim ovim Pravilnikom imaju i osobe iz ่lanka 67. stavka 1. Zakona o radu.

ศlanak 14.

Postupci ostvarivanja prava zapo่eti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit ๆe se po odredbama ovoga Pravilnika.

ศlanak 15.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stjecanju prava na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (ปNarodne novineซ, br. 47/96. i 19/02.).

ศlanak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u ปNarodnim novinamaซ.


Klasa: 117-07/03/01
Urbroj: 524-03-03-8
Zagreb, 3. travnja 2003.


Ministar rada i socijalne skrbi
Davorko Vidoviๆ, v. r.

Ministar zdravstva
mr. sc. Andro Vlahušiๆ, dr. med., v. r.

Obrazac br. 1

REPUBLIKA HRVATSKA

Centar za socijalnu skrb

__________________________________

(puni naziv i sjedište)

PRVOSTUPANJSKO TIJELO VJEŠTAศENJA

_____________________________________________________________

Centar za socijalnu skrb koji podnosi zahtjev

_______________________________________________________Broj zaklju่ka centra za socijalnu skrb

_____________________________________________________

Broj evidencije: __________________

Datum sjednice: __________________

______________________________________

(datum popunjavanja obrasca)

NALAZ I MIŠLJENJE

O TEŽINI TJELESNOG ILI MENTALNOG OŠTEฦENJA ILI PSIHIศKE BOLESTI DJETETA


1. Osobni podaci o djetetu

1.1. Ime i prezime djeteta: –––––––– 2. Spol Ž. M. (zaokružiti)

1.2. Dan, mjesec i godina ro๐enja: –––––––––––––––

1.3. JMBG: ––––––––––––––

1.4. Opๆina/grad ro๐enja: ––––––––––––

1.5. Zdravstveno osiguranje: ––––––––––––

1.6. Adresa prebivališta (stalnog boravka): ––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(mjesto, ulica, kuๆni broj, opๆina)

1.7. Ime i prezime oca, godina ro๐enja i zanimanje:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.8. Ime i prezime majke, godina ro๐enja i zanimanje:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Dijagnoze uz naznaku šifre (prema vrijedeๆoj me๐unarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema – Deseta revizija) na osnovi nalaza i mišljenja prvostupanjskog tijela vješta่enja:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––3. Vrsta tjelesnog ili mentalnog ošteๆenja ili psihi่ke bolesti uz naznaku ่lanka, stavka i alineje Pravilnika o sastavu i na่inu rada tijela vješta่enja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (ปNarodne novineซ, broj 64/02):

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


4. Vrsta težine smetnje u razvoju prema ่lanku 2. Pravilnika iz to่ke 3.;

4.1.Postoji

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(upisati alineju i obrazloženje)

4.2. Ne postoji

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(upisati obrazloženje)

5. Potreba da roditelj koristi dopust za njegu djeteta ili da radi polovicu punog radnog vremena radi njege djeteta s težom smetnjom u razvoju

5.1.Postoji do _ _ _ _ _ godina djetetova života

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(upisati obrazloženje)

5.2. Ne postoji

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(upisati obrazloženje)

6. Prijedlog o vremenu ponovnog vješta่enja zdravstvenog stanja i utvr๐ivanja težine smetnje u razvoju s obrazloženjem

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

7. Napomena –––––––––––––––––––––––––––––––––––––—ศlanovi prvostupanjskog tijela Predsjednik prvostupanjskog
i stru่njaci s liste stru่njaka tijela vješta่enja–––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––– (tiskanim slovima: ime, prezime i

––––––––––––––––––––––––––– specijalnost, te vlastoru่ni potpis)

–––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––

(tiskanim slovima: ime, prezime i

specijalnost, te vlastoru่ni potpis)


Obrazac br. 2

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

DRUGOSTUPANJSKO TIJELO VJEŠTAศENJA

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Klasifikacijska oznaka:

–––––––––––––––––––––––––––

Broj evidencije: ––––––––––––– Ur.broj:–––––––––––––––––

Datum sjednice: ––––––––––––– Datum donošenja zaklju่ka:

–––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––

(datum popunjavanja obrasca)

NALAZ I MIŠLJENJE

O TEŽINI TJELESNOG ILI MENTALNOG OŠTEฦENJA ILI PSIHIศKE BOLESTI DJETETA1. Osobni podaci o djetetu

1.1. Ime i prezime djeteta: ––––––––– 2. Spol Ž. M. (zaokružiti)

1.2. Dan, mjesec i godina ro๐enja: –––––––––––––––––––––––––––

1.3. JMBG: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.4. Opๆina/grad ro๐enja: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.5. Zdravstveno osiguranje: ––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.6. Adresa prebivališta (stalnog boravka): –––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(mjesto, ulica, kuๆni broj, opๆina)

1.7. Ime i prezime oca, godina ro๐enja i zanimanje:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.8. Ime i prezime majke, godina ro๐enja i zanimanje:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Dijagnoze uz naznaku šifre (prema vrijedeๆoj me๐unarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih zdravstvenih problema – Deseta revizija)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

3. Mišljenje o dijagnozi prvostupanjskog tijela vješta่enja:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

4. Vrsta tjelesnog ili mentalnog ošteๆenja ili psihi่ke bolesti uz naznaku ่lanka, stavka i alineje Pravilnika o sastavu i na่inu rada tijela vješta่enja u postupku ostvarivanja prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (ปNarodne novineซ, broj 64/02):

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

5. Vrsta težine smetnje u razvoju prema ่lanku 2. Pravilnika iz to่ke 4.;

5.1.Postoji ––––––––––––——––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(upisati alineju i obrazloženje)

5.2.Ne postoji ––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(upisati obrazloženje)

6. Potreba da roditelj koristi dopust za njegu djeteta ili da radi polovicu punog radnog vremena radi njege djeteta s težom smetnjom u razvoju

6.1.Postoji do ––––––– godina djetetova života –––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

(upisati obrazloženje)

6.2.Ne postoji ––––––––––––––––––––––––––––––––––—

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––—

(upisati obrazloženje)

7. Prijedlog o vremenu ponovnog vješta่enja zdravstvenog stanja i utvr๐ivanja težine smetnje u razvoju s obrazloženjem –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––8. Napomena –––––––––––––––––––––––––––––––––––––—ศlanovi drugostupanjskog tijela Predsjednik drugostupanjskog i stru่njaci s liste stru่njaka tijela vješta่enja
–––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––

(tiskanim slovima: ime, prezime i specijalnost, te vlastoru่ni potpis)