Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnikeIZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 8. 12. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga ZAKON O GRADNJI - NN 175/03 - SADRŽAJ

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Pokrenuti postupci

Članak 200.

Postupci pokrenuti po odredbama Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 52/99., 75/99., 117/01. i 47/03.) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama toga Zakona.

Podzakonski propisi

Članak 201.

Obvezuje se ministar da pravilnik iz članka 224. stavka 3. ovoga Zakona donese najkasnije u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Obvezuje se ministar da pravilnike iz članka 22. stavka 2., članka 26. stavka 2., članka 27. stavka 7., članka 29. stavka 2., članka 30. stavka 5., članka 47. stavka 4., članka 61. stavka 3., članka 69., članka 75., članka 77. i 80., članka 127. stavka 2., članka 140. stavka 3., članka 144., članka 165. stavka 4. i članka 166. stavka 2. ovoga Zakona donese najkasnije u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Obvezuje se ministar da pravilnike iz članka 6. stavka 3., članka 14. stavka 3., članka 17. stavka 3., članka 37. stavka 8., članka 50. stavka 6., članka 151. stavka 2., članka 156. stavka 2. i članka 220. stavka 2. ovoga Zakona donese najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 202.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 201. ovoga Zakona ostaju na snazi odredbe:

– Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje ovlaštenja za kontrolu projekta (»Narodne novine«, br. 7/00. i 89/00.),

– Pravilnika o programu, uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje određenih poslova u graditeljstvu (»Narodne novine«, br. 23/89.),

– Pravilnika o kontroli projekata (»Narodne novine«, br. 89/00.),

– Pravilnika o nostrifikaciji projekata (»Narodne novine«, br. 98/99. i 29/03.),

– Pravilnika o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika (»Narodne novine«, br. 6/00.),

– Pravilnika o službenoj iskaznici inspektora (»Narodne novine«, br. 98/99.),

– Pravilnika o načinu obavljanja inspekcijskog nadzora građevinske inspekcije (»Narodne novine«, br. 9/00.),

– Pravilnika o materijalno tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora i nadzornika (»Narodne novine«, br. 02/00.),

– Pravilnika o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, odnosno građevine (»Narodne novine«, br. 72/03.),

– Pravilnika o načinu vođenja očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima građevinske inspekcije (»Narodne novine«, br. 1/98.),

– Pravilnika o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (»Narodne novine«, br. 53/02.),

– Pravilnika o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (»Narodne novine«, broj 104/03.).

Obavljanje poslova

Članak 203.

Na osobe koje su 11. listopada 1999. imale višu stručnu spremu i najmanje deset godina radnog iskustva u projektiranju, ne primjenjuje se odredba članka 36. stavka 4. ovoga Zakona.

Na osobe koje su 11. listopada 1999. imale višu stručnu spremu i najmanje deset godina radnog iskustva u vođenju građenja ne primjenjuje se odredba članka 41. i članka 42. stavka 1. ovoga Zakona.

Na osobe koje su 11. listopada 1999. imale višu stručnu spremu i najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima stručnog nadzora ne odnosi se odredba članka 43. stavka 4. i članka 46. stavka 3. ovoga Zakona.

Članka 204.

Osobe koje su 11. listopada 1999. po propisima koji su bili na snazi, do dana stupanja na snagu Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu (»Narodne novine«, br. 47/98.) ispunjavale uvjete za projektanta, voditelja projekta, nadzornog inženjera i ovlaštenog revidenta, mogu obavljati poslove projektiranja i stručnog nadzora građenja do pravomoćnosti rješenja kojim im se po zahtjevu podnesenom u skladu s prijelaznim i završnim odredbama tog zakona odbija upis u Imenik ovlaštenih arhitekata ili Imenik ovlaštenih inženjera.

Članak 205.

Osobe koje su bile imenovane voditeljem gradilišta i zadovoljavale uvjete propisane Zakonom o gradnji (»Narodne novine«, br. 52/99., 75/99., 117/01. i 47/03.), nastavljaju s obavljanjem poslova odgovorne osobe u svojstvu voditelja radova za građevinu za koju ih je investitor imenovao.

Osobe koje su zadovoljavale uvjete za voditelja gradilišta prema Zakonu o gradnji (»Narodne novine«, br. 52/99., 75/99., 117/01. i 47/03.) mogu biti imenovane voditeljem radova i ako imaju SSS, položen stručni ispit i deset godina iskustva na poslovima građenja osim za građevine i radove za koje je potrebna kontrola projekta iz članka 59. ovoga Zakona.

Do 30. lipnja 2005. na gradilištu obiteljske kuće odgovorna osoba koja vodi građenje, odnosno pojedine radove može biti i osoba koja ima srednju stručnu spremu građevinske ili arhitektonske struke iako nema položeni stručni ispit iz članka 61. ovoga Zakona, ako ima najmanje 2 godine radnog iskustva.

Do 30. lipnja 2005. na gradilištu jednostavne građevine odgovorna osoba koja vodi građenje, odnosno pojedine radove može biti i osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajuće struke iako nema položeni stručni ispit iz članka 61. ovoga Zakona, ako ima najmanje 2 godine radnog iskustva na obavljanju radova koje je ovlaštena voditi.

Članak 206.

Nadzorni inženjer, odnosno glavni nadzorni inženjer imenovani za provedbu stručnog nadzora građenja građevine za koju je potrebna kontrola projekata do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavlja s provedbom stručnog nadzora te građevine.

Članak 207.

Osobe registrirane za obavljanje poslova građenja ili izvođenja pojedinih radova na građevini, dužne su ispuniti uvjete određene pravilnikom iz članka 37. stavka 8. ovoga Zakona u roku od osamnaest mjeseci od dana stupanja na snagu tog pravilnika.

Osobe registrirane za djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora dužne su ispuniti uvjete određene pravilnikom iz članka 50. stavka 6. ovoga Zakona u roku od osamnaest mjeseci od dana stupanja na snagu tog pravilnika.

Osobama koje ne ispune uvjete iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka prestaje pravo na obavljanje djelatnosti.

Članak 208.

Pravne osobe koje obavljaju poslove dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda dužne su ishoditi ovlaštenje iz članka 26. stavka 1. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu pravilnika iz članka 26. stavka 2. ovoga Zakona.

Pravnim osobama koje ne ishode ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka prestaje pravo na obavljanje djelatnosti.

Članak 209.

Osobe ovlaštene za obavljanje kontrole projekata i nostrifikaciju projekata izrađenih u inozemstvu, nastavljaju s obavljanjem poslova za koje su ovlašteni do isteka roka važenja ovlaštenja.

Članak 210.

Osobe koje provode postupke dokazivanja uporabljivosti građevnih proizvoda u svojstvu odgovornih osoba, a nemaju položen stručni ispit iz članka 61. ovoga Zakona dužne su ga položiti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Osobe koje u svojstvu odgovorne osobe obavljaju poslove projektiranja u geodeziji, a nemaju položen stručni ispit iz članka 61. ovoga Zakona dužne su ga položiti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 211.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona područne jedinice Ministarstva ustrojene za obavljanje poslova građevne inspekcije na temelju Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 52/99., 75/99., 117/01. i 47/03.) nastavljaju s radom kao područne jedinice iz članka 149. stavka 2. ovoga Zakona.

Osobe zatečene na poslovima izdavanja načelne, građevinske i uporabne dozvole te dozvole za uklanjanje građevina koje ne zadovoljavaju uvjete iz članka 87. stavka 1. i 2. ovoga Zakona za vođenje postupaka izdavanja tih dozvola, a u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona više od dvije godine rade na poslovima izdavanja načelne, građevinske i uporabne dozvole te dozvole za uklanjanje građevina, mogu nastaviti voditi postupke izdavanja tih dozvola za one građevine za koje zadovoljavaju stupnjem stručne spreme.

Osobe zatečene na poslovima izdavanja načelne, građevinske i uporabne dozvole te dozvole za uklanjanje građevina koje ne zadovoljavaju uvjete iz članka 87. stavka 4. i 5. ovoga Zakona za rješavanje u postupcima izdavanja tih dozvola, a u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona više od pet godina rade na poslovima izdavanja načelne, građevinske i uporabne dozvole te dozvole za uklanjanje građevina, mogu nastaviti rješavati u postupcima izdavanja tih dozvola za one građevine za koje zadovoljavaju stupnjem stručne spreme.

Osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka koje nemaju položen državni stručni ispit, dužne su položiti taj ispit u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 212.

Osobe koje po ovom Zakonu koordiniraju primjenu propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika dužne su položiti dio stručnog ispita iz članka 61. ovoga Zakona koji se odnosi na područje zaštite na radu u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka do polaganja dijela stručnog ispita iz članka 61. ovoga Zakona dužne su obavljanje poslova koordinacije primjene propisa kojima se uređuje sigurnost i zdravlje radnika povjeriti osobama ovlaštenim za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu.

Članak 213.

Pravne osobe s javnim ovlastima koje nemaju status javne ustanove izdaju potvrde, odnosno mišljenja iz članka 82. stavka 2. ovoga Zakona najduže tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Nakon proteka ovoga roka navedene potvrde, odnosno mišljenja izdaje tijelo državne uprave nadležno za odgovarajuće upravno područje, odnosno javna ustanova određena posebnim zakonom.

Stručni ispit

Članak 214.

Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova u izgradnji objekata i druga odgovarajuća uvjerenja o položenom stručnom ispitu stečena na području bivše Jugoslavije prije 8. listopada 1991. izjednačena su po pravnoj snazi s odgovarajućim uvjerenjima stečenim u Republici Hrvatskoj.

Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova u izgradnji objekata stečenim u Republici Hrvatskoj smatraju se uvjerenjima o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova graditeljstva u smislu ovoga Zakona.

Građevni proizvodi

Članak 215.

Priznata tehnička pravila donesena na temelju propisa koji su važili do 8. listopada 1991. kojima se izravno ili upućivanjem na tehničke specifikacije propisuju tehnički zahtjevi za proizvode, procese ili usluge u građenju koji utječu na bitne zahtjeve za građevinu, primjenjuju se u građenju ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona ili propisom donesenim na temelju ovoga Zakona.

Do donošenja tehničkih specifikacija ili tehničkih propisa u skladu s ovim Zakonom uporabljivim se smatra i građevni proizvod za kojeg je dokazano da odgovara uvjetima danim priznatim tehničkim pravilima iz stavka 1. ovoga članka ako tehničkim propisom nije drukčije određeno.

Popis priznatih tehničkih pravila iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje ministar na prijedlog ravnatelja Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo.

Članak 216.

Uporabljivost građevnog proizvoda u smislu članka 215. stavka 2. ovoga Zakona dokazuje se svjedodžbom o ispitivanju, koja se izdaje nakon provedbe postupaka određenih priznatim tehničkim pravilima iz članka 215. stavka 1. ovoga Zakona.

Postupke odnosno svjedodžbu iz stavka 1. ovoga članka provodi, odnosno izdaje pravna osoba ovlaštena za ispitivanje građevnih proizvoda po posebnom propisu.

Postupke iz stavka 2. ovoga članka može provoditi i pravna osoba ovlaštena za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti.

Članak 217.

Odredbe članka 23. ovoga Zakona u dijelu koji se odnosi na europsko tehničko dopuštenje koje donosi Europska organizacija za tehnička dopuštenja prestaju se primjenjivati stupanjem na snagu ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Odredbe istog članka u preostalom dijelu prestaju se primjenjivati stupanjem na snagu odgovarajućega međunarodnog ugovora koji obvezuje Republiku Hrvatsku.

Lokacijski uvjeti

Članak 218.

Uvjeti utvrđeni rješenjem o zadržavanju u prostoru objekta izdanim na temelju Zakona o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje (»Narodne novine«, br. 33/92.) smatraju se lokacijskim uvjetima u smislu ovoga Zakona ako im nije istekao rok važenja.

Projekti

Članak 219.

Posebni zakoni i propisi doneseni na temelju tih zakona kojima je propisana obveza izdavanja potvrda, mišljenja, suglasnosti ili drugih akata tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima kao uvjet za izdavanje građevinske dozvole, a ta obveza nije propisana u skladu s člankom 82. stavkom 1. i 2. ovoga Zakona, odnosno u skladu s ovim Zakonom, uskladit će se s ovim Zakonom u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do provedbe obveze iz stavka 1. ovoga članka potvrde, mišljenja, suglasnosti i drugi akti čija je obveza izdavanja, odnosno pribavljanja propisana kao uvjet za izdavanje građevinske dozvole smatraju se potvrdom, odnosno mišljenjem iz članka 82. stavka 2. ovoga Zakona.

Glavni projekt

Članak 220.

Glavnim projektom u smislu članka 88. stavka 1. alineje 1. ovoga Zakona smatra se i glavni projekt koji je izrađen prema Zakonu o gradnji (»Narodne novine«, br. 52/99., 75/99., 117/01. i 47/03.) ako je usklađen s Pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka.

Obvezni sadržaj, uvjete i način opremanja, označavanja i ovjeravanja glavnog projekta iz stavka 1. ovoga članka, određuje ministar Pravilnikom.

Uporabna dozvola

Članak 221.

Za građevinu izgrađenu po ranijim propisima, u postupku izdavanja uporabne dozvole pokrenutom nakon stupanja na snagu ovoga Zakona, utvrđuje se je li građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom i propisima koji su vrijedili u vrijeme kad je izdana građevinska dozvola za tu građevinu.

Građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole do stupanja na snagu ovoga Zakona za koje nije izdana uporabna dozvola smatraju se uporabljivim građevinama do 31. prosinca 2007.

Posebni slučajevi gradnje

Članak 222.

Na građevine izgrađene prema članku 60. stavku 1. i 2. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 52/99., 75/99., 117/01. i 47/03.) na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članka 119. ovoga Zakona.

Obustava građenja

Članak 223.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, smatraju se zatvorenima sva gradilišta na kojima je obustavljeno građenje na temelju odredbi Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 52/99., 75/99., 117/01. i 47/03.).

Članak 224.

O dokumentima i aktima koji se izdaju, odnosno donose na temelju ovoga Zakona ili su od utjecaja za primjenu ovoga Zakona objavljuju se podaci na službenim WEB stranicama Ministarstva.

Objava podataka iz stavka 1. ovoga članka ne isključuje obvezu objave dokumenata i akata propisanu ovim Zakonom.

Uvjete za objavljivanje podataka iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar pravilnikom.

Članak 225.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o gradnji (»Narodne novine«, br. 52/99., 75/99., 117/01. i 47/03.).

Do donošenja pravilnika iz članka 75. ovoga Zakona primjenjuju se odredbe članka 39. stavka 3. i članka 40. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 52/99., 75/99., 117/01. i 47/03.).

Članak 226.

Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2004.


Klasa: 360-01/03-01/02
Zagreb, 17. listopada 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 ZAKON O GRADNJI - NN 175/03 - SADRŽAJ

Ključne riječi; gradnnja zakon o gradnji građenje zakon o građenju građevinska dozvola izdavanje građevinske dozvole uporabna dozvola građevina građevinska inpekcija lokacijska dozvola nekretnina dozvole za građenje bespravna gradnja rušenje bespravno sagrađenih nekretnina zakon o građenju pravilnik o građenju građevinski radovi katastarski ured gruntovnica zemljišno knjižno tijelo katastarski ured dozvole mito urbanistički plan građenja novi urbanistički plan zagreb rijeka osijek split damacija slavonija istra pula karlovac našice izgradnja cijena izgradnje građevinski strojevi građevinarstvomito provizija građevinski inspektor uklanjanje građevine nekretnine građevinska inspekcija zakon o radu kupoprodaja nekretnina agencija za kupoprodaju nekretnina porez na promet nekretnina procijena nekretnina procjena nekretnine građevinski vještak građevinski vještaci elaborat poslovni plan građevinski nacrti građevinska dokumentacija suglasnost susjeda za građenje građevinska zona građevinska parcela izgrađeno