Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnikeIZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 8. 12. 2021.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga ZAKON O GRADNJI - NN 175/03 - SADRŽAJ

IX. INSPEKCIJSKI NADZOR

A) Obavljanje poslova

Članak 149.

Poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom ovoga Zakona i drugih propisa koji uređuju građenje građevina i uporabljivost građevnih proizvoda obavlja građevinska inspekcija u Ministarstvu - Uprava za inspekcijske poslove, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Za obavljanje poslova građevinske inspekcije ustrojavaju se područne jedinice Ministarstva u sjedištima i izvan sjedišta županija, odnosno u sjedištu Grada Zagreba.

Članak 150.

Inspekcijski nadzor koji se odnosi na primjenu ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona u vezi s prometom građevnih proizvoda provode gospodarski inspektori Državnog inspektorata.

Članak 151.

Inspekcijski nadzor provode državni službenici Ministarstva - Uprave za inspekcijske poslove raspoređeni na radna mjesta s ovlastima obavljanja inspekcijskog nadzora (u daljnjem tekstu: građevinski inspektor).

Radna mjesta s ovlastima inspekcijskog nadzora te uvjete koje moraju ispunjavati osobe na radnim mjestima s ovlastima inspekcijskog nadzora i njihove ovlasti utvrđuje ministar Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva.

Na radno mjesto višeg građevinskog inspektora može se rasporediti diplomirani inženjer građevinske ili arhitektonske struke s najmanje deset godina radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom iz članka 61. ovoga Zakona.

Na radno mjesto građevinskog inspektora može se rasporediti diplomirani inženjer građevinske ili arhitektonske struke s najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom iz članka 61. ovoga Zakona.

Na radno mjesto građevinskog nadzornika s položajem građevinskog inspektora druge vrste zvanja može se postaviti inženjer građevinske ili arhitektonske struke s najmanje pet godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom iz članka 61. ovoga Zakona.

B) Prava i dužnosti građevinskog inspektora

Članak 152.

Građevinski inspektor ima pravo obaviti inspekcijski pregled svake građevine.

U svrhu obavljanja pregleda iz stavka 1. ovoga članka građevinski inspektor je ovlašten ući u građevinu i na gradilište, te naložiti investitoru odnosno izvođaču da u nužnom opsegu odstrani drveće, drugo raslinje, životinje i druge stvari ukoliko ometaju obavljanje pregleda.

Ako se građevinskom inspektoru prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora pruži fizički otpor, odnosno ako se takav otpor osnovano očekuje, ovlaštena službena osoba nadležne policijske uprave dužna je na zahtjev građevinskog inspektora pružiti pomoć.

Članak 153.

Sudionici u gradnji, vlasnik odnosno korisnik građevine, tijela državne uprave te jedinica područne (regionalne) i lokalne samouprave, dužni su građevinskom inspektoru omogućiti provedbu inspekcijskog nadzora te hitno dati na uvid bez naplate svu dokumentaciju potrebnu za provedbu tog nadzora.

Članak 154.

Ako inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi povredu propisa čiju je primjenu ovlašten nadzirati, po službenoj će dužnosti pokrenuti upravni postupak i poduzeti mjere u skladu s ovim Zakonom.

Ako inspektor utvrdi da nisu povrijeđeni propisi čiju je primjenu ovlašten nadzirati, pisano će obavijestiti o tome poznatog podnositelja prijave u roku od trideset dana od utvrđenja činjeničnog stanja.

Članak 155.

Stranke u inspekcijskom postupku nad primjenom ovoga Zakona i drugih propisa koji uređuju gradnju mogu biti sudionici u gradnji, vlasnik građevine, vlasnik nekretnine na kojoj se građevina gradi ili je izgrađena te jedinica lokalne samouprave.

Ako je investitor ili vlasnik nekretnine nepoznat ili je nepoznata boravišta stranka je posjednik nekretnine na kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

Stranke u inspekcijskom postupku nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona koji se odnosi na uporabljivost građevnih proizvoda pri građenju građevina, odnosno promet građevnih proizvoda su izvođač i nadzorni inženjer, odnosno proizvođač, uvoznik i distributer građevnog proizvoda.

Ako inspektor utvrdi povredu propisa čiju je primjenu ovlašten nadzirati, može donijeti rješenje i bez saslušanja stranke.

Članak 156.

O obavljenim inspekcijskim pregledima i drugim radnjama s podacima o provedbi inspekcijskog nadzora inspektor vodi očevidnik.

Način obavljanja inspekcijskog nadzora građenja građevina, uporabljivosti i prometa građevnih proizvoda te sadržaj i način vođenja očevidnika iz stavka 1. ovoga članka, propisuje ministar pravilnikom.

Članak 157.

U provedbi inspekcijskog nadzora građevinski inspektor ima pravo i obvezu narediti strankama otklanjanje nepravilnosti, otklanjanje oštećenja, obustavu građenja, uklanjanje građevine, zatvaranje gradilišta, poduzimanje hitne mjere, označiti građevinu opasnom, te poduzimati druge radnje u svrhu sprječavanja građenja protivno ovom Zakonu (podnositi kaznene i prekršajne prijave, izdavati prekršajne naloge, tražiti pomoć službene osobe nadležne policijske uprave i dr.).

U provedbi inspekcijskog nadzora gospodarski inspektor Državnog inspektorata ima pravo i obvezu narediti strankama otklanjanje nepravilnosti glede prometa građevnih proizvoda.

Građevinski inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora postupa u smislu stavka 1. ovoga članka i u slučaju kada je građevina upisana u zemljišne knjige.

Otklanjanje nepravilnosti

Članak 158.

U provedbi inspekcijskog nadzora građenja građevine i uporabljivosti građevnog proizvoda građevinski inspektor će sudionicima u građenju rješenjem narediti da u primjernom roku otklone utvrđene nepravilnosti.

Članak 159.

Ako građevinski inspektor utvrdi da se ugrađuje građevni proizvod za kojeg nije dokazano da je uporabljiv, usmenim rješenjem zabranit će investitoru i izvođaču ugradbu takvoga građevnog proizvoda.

Ako gospodarski inspektor državnog inspektorata utvrdi da promet građevnih proizvoda nije u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona koji se odnose na promet građevnih proizvoda, rješenjem će zabranit promet takvoga građevnog proizvoda.

Otklanjanje oštećenja

Članak 160.

Inspektor će rješenjem narediti vlasniku građevine da otkloni oštećenja na građevini zbog kojih postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu.

Ako se građevina iz stavka 1. ovoga članka nalazi u naselju ili dijelu naselja, koje je upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao kulturno povijesna cjelina ili je građevina upisana u taj Registar ili se nalazi u zaštićenom dijelu prirode, građevinski inspektor rješenja iz stavka 1. ovoga članka odmah dostavlja tijelu državne uprave nadležnom za poslove za-štite kulturnih dobara, odnosno unutarnjoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva nadležnoj za poslove zaštite prirode i okoliša.

Tijelo državne uprave iz stavka 2. ovoga članka odredit će u roku od osam dana od dana primitka rješenja vlasniku građevine način otklanjanja oštećenja.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se radi znanja jedinici lokalne samouprave na području koje se oštećena građevina nalazi.

Smatra se da je inspektor donošenjem rješenja iz stavka 1. ovoga članka postupio u skladu s člankom 383. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Obustava građenja

Članak 161.

Inspektor će rješenjem narediti investitoru, odnosno vlasniku obustavu daljnjeg građenja građevine:

– ako se građevina ili njezin dio gradi protivno građevinskoj dozvoli, osim u slučaju ako se građevina ili njezin dio gradi u skladu s člankom 107. stavkom 2. ovoga Zakona,

– ako se građevina ili njezin dio gradi protivno članku 107. stavku 2. ili članku 115. ovoga Zakona ili protivno potvrđenom glavnom projektu iz članka 118. stavka 1. ovoga Zakona,

– ako nakon proteka roka određenog rješenjem iz članka 158. ovoga Zakona nisu otklonjene utvrđene nepravilnosti,

– ako utvrdi nepravilnosti u projektu ili građenju građevine koji mogu ugroziti ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu,

– ako utvrdi da je građenjem ugrožena sigurnost okolnih građevina ili stabilnost tla na okolnom zemljištu,

– ako se nakon zaključka kojim se dopušta obnova postupka izdavanja građevinske dozvole nastavi s građenjem građevine.

Rješenjem iz stavka 1. podstavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka inspektor će odrediti rok radi usklađivanja građenja građevine, odnosno stanja građevine s odredbama ovoga Zakona.

U slučaju obustave građenja na građevini koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske građevinski inspektor obavijest o tome dostavit će tijelu državne uprave nadležnom za poslove kulture i nadležnoj policijskoj upravi.

Uklanjanje građevine

Članak 162.

Inspektor će rješenjem investitoru, odnosno vlasniku narediti uklanjanje građevine odnosno njezinog dijela:

– ako se gradi ili je izgrađena bez građevinske dozvole,

– ako se gradi ili je izgrađena bez potvrđenoga glavnog projekta u slučaju kada za građenje nije potrebna građevinska dozvola,

– izgrađenog za trajanja obustave građenja,

– izvedenog protivno građevinskoj dozvoli, potvrđenom glavnom projektu iz članka 107. stavka 2. ili članka 118. stavka 1. ovoga Zakona ili protivno članku 115. ovoga Zakona ako u određenom roku izvedeno stanje nije usklađeno s odredbama ovoga Zakona,

– ako tijekom građenja utvrdi neotklonjive nepravilnosti zbog kojih je ugrožena stabilnost građevine i stabilnost okolnih građevina ili je na drugi način ugrožen život i zdravlje ljudi,

– u koju je ugrađen građevni proizvod čija je ugradba zabranjena rješenjem iz članka 159. stavka 1. ovoga Zakona ili građevni proizvod čija uporabljivost nije dokazana,

– ako u određenom roku ne postupi po rješenju iz članka 160. stavka 1. ovoga Zakona,

– ako je protekao rok za uklanjanje građevine ovim ili posebnim zakonom.

U slučaju uklanjanja građevine koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske građevinski inspektor će obavijest o tome dostaviti tijelu državne uprave nadležnom za poslove zaštite kulturnih dobara i nadležnoj policijskoj upravi.

Na temelju rješenja iz stavka 1. ovoga članka bez donošenja dopunskog odnosno posebnog rješenja, uklonit će se i oni dijelovi građevine koji nakon uklanjanja dijela građevine čije je uklanjanje naređeno, predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi, druge građevine ili stabilnost tla na okolnom zemljištu.

Članak 163.

Građevinski inspektor će rješenjem investitoru, odnosno vlasniku narediti uklanjanje:

– privremene građevine ako nije uklonjena u propisanom roku,

– građevine ili njezinog dijela izgrađene u slučaju neposredne opasnosti ako nije uklonjena u propisanom roku, odnosno ako je protekao rok za naknadno ishođenje građevinske dozvole.

Hitne mjere

Članak 164.

U slučaju iz članka 160. stavka 1., članka 161. stavka 1. podstavka 1., 2., 3. i 4., članka 162. stavka 1. i članka 163. ovoga Zakona građevinski inspektor će usmenim rješenjem narediti investitoru, odnosno vlasniku građevine poduzimanje hitnih mjera osiguranja do izvršenja naredbe kada to ocijeni potrebnim.

O usmenom rješenju iz stavka 1. ovoga članka izdat će se pisani otpravak.

O donošenju rješenja iz stavka 1. ovoga članka građevinski inspektor će obavijestiti nadležnu policijsku upravu.

Označavanje građevine opasnom

Članak 165.

Građevinski inspektor će posebnim službenim znakom označiti građevinu opasnom za koju utvrdi da su ispunjeni zakonom propisani uvjeti za donošenje rješenja iz članka 160. stavka 1. ovoga Zakona, odnosno pretpostavke za donošenje rješenja iz članka 161. stavka 1. podstavka 1., 2., 3. i 4. članka 162. stavka 1. ili članka 163. ovoga Zakona ako ocijeni da postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, druge građevine ili stabilnost tla na okolnom zemljištu.

Građevinski inspektor će postupiti prema stavku 1. ovoga članka i u slučaju kada su ispunjeni zakonom propisani uvjeti za obustavu građenja ili uklanjanje građevine ako vlasnik investitor, odnosno posjednik iste nije prisutan pri inspekcijskom pregledu.

Smatra se da je građevinski inspektor otklonio opasnost za život i zdravlje ljudi, druge građevine i stabilnost tla na okolnom zemljištu ako je donio rješenje, izrekao hitne mjere i označio građevinu opasnom.

Način označavanja građevine opasnom propisuje ministar pravilnikom.

Zatvaranje gradilišta

Članak 166.

U slučaju iz članka 161. stavka 1. i članka 162. stavka 1. podstavka 1., 2., 5. i 6. građevinski inspektor će prije donošenja rješenja na licu mjesta narediti zatvaranje gradilišta, odnosno dijela gradilišta posebnim službenim znakom.

Način zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta propisuje ministar Pravilnikom.

Građevinski inspektor će s gradilišta ukloniti službeni znak iz stavka 1. ovoga članka kada investitor, odnosno vlasnik postupi prema inspekcijskom rješenju, odnosno kada uskladi građenje s ovim Zakonom.

Ako investitor nastavi s građenjem poslije zatvaranja gradilišta posebnim službenim znakom sprječavanje daljnjeg građenja građevinski inspektor provodi uz pomoć Ministarstva unutarnjih poslova.

Inspekcijsko rješenje

Članak 167.

Rješenjem o zabrani ugradbe građevnog proizvoda iz članka 159. stavka 1. ovoga Zakona investitor se ujedno upozorava da će se narediti uklanjanje građevine ili njezinog dijela u koje je ugrađen građevni proizvod čija ugradba je zabranjena.

Rješenjem o otklanjanju oštećenja građevine iz članka 160. stavka 1. ovoga Zakona vlasnik građevine se ujedno upozorava da će se narediti uklanjanje građevine ili njezinog dijela ako u određenom roku ne otkloni oštećenja.

Rješenjem o obustavi građenja iz članka 161. stavka 1. ovoga Zakona investitor se ujedno upozorava da će se narediti uklanjanje građevine ili njezinog dijela koja se izgradi protivno građevinskoj dozvoli, za vrijeme dok je na snazi obustava građenja.

Članak 168.

Pisani otpravak usmenog rješenja otprema se stranci najkasnije u roku od osam dana od dana priopćenja.

Obveza izvršenja usmenog rješenja počinje teći od dana priopćenja usmenog rješenja stranci.

Protiv rješenja građevinskog inspektora, zaključka o dozvoli izvršenja, zaključka o obustavi postupka i zaključka o troškovima izvršenja može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Žalba izjavljena protiv rješenja građevinskog inspektora ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 169.

Ako je stranka nepoznata ili nepoznatog boravišta, inspekcijsko rješenje, odnosno zaključak dostavlja se pribijanjem na oglasnu ploču Ministarstva. Obavijest o tome ostavlja se i na gradilištu, odnosno građevini.

Obveza izvršenja rješenja, odnosno zaključka iz stavka 1. ovoga članka i rok za pokretanje upravnog spora počinju teći od prvoga idućeg dana od dana oglašavanja.

Nakon prve neuspješne po posebnom propisu propisane dostave inspekcijskog rješenja i zaključka poznatoj stranci dostava se provodi na način iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

Izvršenje inspekcijskog rješenja

Članak 170.

Ako izvršenik ne postupi po rješenju inspektora iz članka 162. stavka 1. ovoga Zakona, rješenje će se izvršiti putem druge osobe na trošak i odgovornost izvršenika.

Članak 171.

Troškovi izvršenja inspekcijskog rješenja namiruju se iz državnog proračuna do naplate od izvršenika.

Kada je pokretanje inspekcijskog postupka inicirala jedinica lokalne samouprave i u slučaju iz članka 162. stavka 1. podstavka 7. ovoga Zakona, administrativno izvršenje rješenja provodi upravno tijelo jedinice lokalne samouprave na čijem području se građevina nalazi.

Troškove provedbe rješenja jedinica lokalne samouprave naknađuje od izvršenika po posebnom propisu.

Članak 172.

Izvršenje inspekcijskog rješenja o uklanjanju građevine odgodit će se na zahtjev investitora, odnosno vlasnika građevine ako je podnio zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, te ako dokaže da je građenje građevine u skladu s lokacijskim uvjetima i da je ispunjen bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine.

Odgodu izvršenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka zaključkom odobrava tijelo koje je donijelo zaključak o dozvoli izvršenja.

Ako investitor u roku od dvanaest mjeseci od dana konačnosti zaključka iz stavka 2. ovoga članka ne ishodi građevinsku dozvolu nastavit će se s postupkom izvršenja.

Zaključak iz stavka 2. ovoga članka je ništavan ako se nakon njegova donošenja nastavi s građenjem. U tom slučaju nastavit će se s postupkom izvršenja.

Stavak 1. ovoga članka ne odnosi se na građevine i radove za koje nije potrebna građevinska dozvola.

Članak 173.

Nakon isteka roka od deset godina od dana kada je inspekcijsko rješenje postalo konačno ne može se izvršiti.

U rok iz stavka 1. ovoga članka ne uračunava se vrijeme proteklo od dana pokretanja postupka za zadržavanje objekta u prostoru prema Zakonu o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje (»Narodne novine«, br. 33/92.) do pravomoćnog okončanja toga postupka, niti vrijeme proteklo od dana donošenja zaključka iz članka 172. stavka 2. ovoga Zakona do dana isteka roka iz članka 172. stavka 3. ovoga Zakona.

Izvršenje inspekcijskog rješenja počinje dostavom zaključka o dozvoli izvršenja stranci.

Članak 174.

Ako građevinski inspektor utvrdi da su građevinskom dozvolom, načelnom dozvolom, uporabnom dozvolom, dozvolom za uklanjanje građevine, koje su konačne u upravnom postupku ili potvrdom glavnog projekta iz članka 107. stavka 2. i članka 118. stavka 1. ovoga Zakona, očito povrijeđene materijalne odredbe ovoga Zakona, predložit će ministarstvu da takvu dozvolu odnosno potvrdu ukine po pravu nadzora.

 

 ZAKON O GRADNJI - NN 175/03 - SADRŽAJ

Ključne riječi; gradnnja zakon o gradnji građenje zakon o građenju građevinska dozvola izdavanje građevinske dozvole uporabna dozvola građevina građevinska inpekcija lokacijska dozvola nekretnina dozvole za građenje bespravna gradnja rušenje bespravno sagrađenih nekretnina zakon o građenju pravilnik o građenju građevinski radovi katastarski ured gruntovnica zemljišno knjižno tijelo katastarski ured dozvole mito urbanistički plan građenja novi urbanistički plan zagreb rijeka osijek split damacija slavonija istra pula karlovac našice izgradnja cijena izgradnje građevinski strojevi građevinarstvomito provizija građevinski inspektor uklanjanje građevine nekretnine građevinska inspekcija zakon o radu kupoprodaja nekretnina agencija za kupoprodaju nekretnina porez na promet nekretnina procijena nekretnina procjena nekretnine građevinski vještak građevinski vještaci elaborat poslovni plan građevinski nacrti građevinska dokumentacija suglasnost susjeda za građenje građevinska zona građevinska parcela izgrađeno