Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 19. 2. 2020.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaZAKON O BANKAMA

 Prvi dio Zakona


VI. KONSOLIDIRANI NADZOR NAD BANKAMA

Grupa banaka

Članak 90.

(1) Hrvatska narodna banka osim nadzora nad pojedinačnom bankom provodi nadzor nad grupom banaka na temelju konsolidiranih financijskih i nadzornih izvještaja.

(2) Prema ovom Zakonu grupa banaka postoji kad je banka ili financijski holding sa sjedištem u Republici Hrvatskoj nadre­đeno društvo u odnosu na jednu ili više drugih banaka ili financijskih holdinga, ostale financijske institucije ili društva za pomoćne bankovne usluge sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili izvan nje (podređena društva).

(3) Smatra se da je banka ili financijski holding nadređeno društvo u smislu stavka 2. ovoga članka ako u podređenom društvu iz stavka 2. ovoga članka:

1) ima kontrolu sukladno odredbama članka 11. stavka 2. ovoga Zakona ili

2) ima sudjelovanje sukladno odredbama članka 8. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Grupa banaka također postoji ako je financijskom holdingu čije je sjedište u državi članici Europske unije podređena najmanje jedna banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj na jedan od načina iz stavka 3. ovoga članka te tom financijskom holdingu istovremeno nije podređena banka koja ima pravo pružati ban­kov­ne usluge u državi članici Europske unije i čije je sjedište u istoj državi kao i sjedište financijskoga holdinga.

(5) Iznimno od odredaba stavka 4. ovoga članka, smatra se da grupa banaka postoji ukoliko financijski holding čije je sjedište u državi članici Europske unije ima podređenu:

1) banku sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja ima veći bilančni iznos nego bilo koja druga banka koja je podređena tom financijskom holdingu i koja ima pravo pružati bankovne usluge u državi članici Europske unije, ili

2) banku sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je ranije dobila odobrenje za pružanje bankovnih usluga ukoliko je njezin bilančni iznos jednak iznosu bilo koje druge banke podređene tom financijskom holdingu.

(6) Iznimno od odredaba stavka 3. ovoga članka nadređenim društvom u grupi banaka ne smatraju se:

1) banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je istovremeno podređena drugoj banci sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

2) financijski holding sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji je istovremeno podređen banci ili drugom financijskom holdingu sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

3) financijski holding sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji je istovremeno podređen banci koja ima pravo pružati ban­kovn­e usluge u drugoj državi članici Europske unije.

(7) Iznimno od odredaba stavka od 3. do 6. ovoga članka, smatra se da je banka ili financijski holding nadređeno društvo u smislu stavka 2. ovoga članka i u drugim slučajevima kada Hrvat­ska narodna banka procijeni da nadređeno društvo na bilo kojoj drugoj osnovi provodi značajan utjecaj na podređeno društvo.

(8) Hrvatska narodna banka može postići sporazum s nadležnim nadzornim tijelima država članica Europske unije odgovornim za provođenje nadzora nad pojedinačnom podređenom bankom u grupi banaka o podjeli zadataka vezanih uz nadzor poslovanja grupe banaka.

Definicije vezane uz grupu banaka

Članak 91.

(1) Financijski holding je pravna osoba:

1) koja nije banka,

2) čija je glavna djelatnost stjecanje ili vlasništvo kvalificiranih udjela ili pružanje ostalih financijskih usluga,

3) kojoj je podređena najmanje jedna banka ili brokerska kuća, i

4) kojoj su u pravilu podređene banke ili ostale financijske institucije, pri čemu za određivanje podređenih društava nije odlučujući njihov broj nego bilančni iznos, iznos kapitala, knjigovodstvena vrijednost dionica i ostali gospodarski kriteriji.

(2) Društvo za pomoćne bankovne usluge je pravna osoba:

1) čije su djelatnosti neposredno povezane s pružanjem bankovnih usluga,

2) čije djelatnosti obuhvaćaju upravljanje nekretninama, upravljanje i vođenje sustava za obradu podataka ili obavljanje sličnih poslova i koje su po svojoj prirodi pomoćna djelatnost u odnosu na glavnu djelatnost jedne ili više banaka.

(3) Ostalim financijskim institucijama smatraju se pravne osobe koje pružaju kao isključivu ili glavnu djelatnost ostale financijske usluge iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona ili financijske usluge na temelju zakona koji uređuje osiguranje, izdavanje vrijednosnih papira i trgovanje tim papirima, investicijske fondove i društva za upravljanje tim fondovima, kao i pravne osobe koje obavljaju financijske usluge uređene drugim zakonima.

Obveze nadreĐene banke u grupi banaka

Članak 92.

(1) Nadređena banka u grupi banaka je banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja istovremeno nije podređena drugoj banci sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Ako nekoliko banaka u grupi banaka ispunjava ovaj uvjet, nadređena banka među njima je ona koja ima najveći bilančni iznos.

(2) Za potrebe konsolidiranog nadzora u smislu ovoga Zakona, za ispunjavanje obveza grupe banaka kao cjeline, odgovorna je nadređena banka u grupi banaka.

Upravljanje rizicima u grupi banaka

Članak 93.

(1) Grupa banaka kao cjelina mora postupati u skladu s propisima o upravljanju rizicima određenim ovim Zakonom.

(2) Grupa banaka mora biti organizirana tako da je nadre­đena banka u grupi banaka u mogućnosti pratiti rizike kojima je izložena grupa banaka i provoditi mjere za upravljanje tim rizicima.

(3) Grupa banaka kao cjelina mora utvrđivati konsolidirano stanje:

1) jamstvenog kapitala,

2) adekvatnosti kapitala,

3) izloženosti,

4) otvorenih stavki,

5) ulaganja u kapital nefinancijskih institucija.

Konsolidacija financijskih izvjeŠĆa grupe banaka

Članak 94.

(1) Nadređena banka u grupi banaka mora sastavljati i dostav­ljati konsolidirana financijska izvješća Hrvatskoj narodnoj banci.

(2) Konsolidirana financijska izvješća grupe banaka moraju biti sastavljena na temelju pojedinačnih financijskih izvješća članova grupe koja su izrađena primjenom jedinstvenih računo­vod­stvenih politika.

(3) Hrvatska narodna banka propisuje opseg i učestalost konsolidacije, kao i sadržaj konsolidiranih financijskih izvješća.

(4) Hrvatska narodna banka može naložiti banci u grupi banaka da provede konsolidaciju pojedinačnih stavki ili pojedi­načnih poslova ili grupa poslova unutar grupe banaka ako je to potrebno za potpuno i objektivno prikazivanje financijskog stanja i rezultata poslovanja grupe banaka kao cjeline ili pojedinačne banke u grupi banaka.

Konsolidacija u drugim sluČajevima

Članak 95.

(1) U slučaju kada se ne radi o grupi banaka određenoj ovim Zakonom, Hrvatska narodna banka može naložiti banci koja je podređena, na način iz članka 90. stavka 3. ovoga Zakona, pravnoj osobi koja nije banka ili financijski holding da provede konsolidaciju pojedinačnih poslova ili grupa poslova ili potpunu konsolidaciju financijskih izvještaja svih članova grupe, neovisno o njihovoj djelatnosti, ako je to potrebno za potpuno i objektivno prikazivanje financijskog stanja i rezultata poslovanja banke.

(2) Hrvatska narodna banka može naložiti banci koja je nadređena, na način iz članka 90. stavka 3. ovoga Zakona, pravnoj osobi koja nije banka ili financijski holding da provede konsolidaciju pojedinačnih poslova ili grupa poslova ili potpunu konsolidaciju financijskih izvještaja svih članova grupe, neovisno o njihovoj djelatnosti, ako je to potrebno za potpuno i objektivno prikazivanje financijskog stanja i rezultata poslovanja banke.

(3) Pravne osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka moraju dostaviti banci sve podatke potrebne za konsolidaciju poslova ili grupa poslova ili potpunu konsolidaciju financijskih izvještaja grupe iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

(4) Ukoliko pravne osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne dostave banci sve podatke potrebne za konsolidaciju, banka o tome mora odmah obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

ObavjeŠtavanje Hrvatske narodne banke i objavljivanje podataka

Članak 96.

(1) Nadređena banka mora bez odgađanja obavještavati Hrvatsku narodnu banku o svim novonastalim činjenicama i okolnostima koje su bitne za određivanje postojanja grupe banaka definirane ovim Zakonom.

(2) Banka mora bez odgađanja obavještavati Hrvatsku narodnu banku o svim podređenim i nadređenim društvima koji čine grupu neovisno o njihovoj djelatnosti.

(3) Nadređena banka u grupi banaka mora po isteku kalendarske godine dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci aktualne informacije o podređenim ili nadređenim društvima u grupi banaka, kao i podređenim i nadređenim društvima koja čine grupu, neovisno o njihovoj djelatnosti.

(4) Hrvatska narodna banka može propisati sadržaj obavijesti te način i rokove dostavljanja obavijesti iz ovoga članka.

Dostavljanje podataka

Članak 97.

(1) Podređena društva u grupi banaka moraju dostaviti nadređenom društvu sve podatke i informacije potrebne nadre­đe­nom društvu za konsolidaciju i osigurati odgovarajuće postupke unutarnjih kontrola za provjeru ispravnosti tih podataka i informacija.

(2) Pravne osobe iz članka 90. ovoga Zakona moraju dostaviti svojoj nadređenoj banci podatke o svojim udjelima u drugim pravnim osobama koji su bitni za utvrđivanje obveze konsolidacije nadređene banke.

(3) Nadređena banka u grupi banaka mora osigurati da joj podređena društva u grupi banaka i nadređeni financijski holding dostavljaju podatke koji su potrebni za konsolidaciju. Ako nadre­đeni holding u grupi banaka ne dostavi nadređenoj banci podatke potrebne za konsolidaciju, banka mora o tome odmah obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

VII. BANKOVNA TAJNA

Povjerljivi podaci

Članak 98.

Banka mora čuvati kao povjerljive podatke o stanju pojedinačnih štednih uloga i ostalih novčanih depozita banke te stanju i prometu po tekućim i žiroračunima, kao i sve podatke, činjenice i okolnosti koje je saznala na temelju pružanja usluga klijentima i u obavljanju poslova s pojedinačnim klijentom.

Obveza Čuvanja bankovne tajne

Članak 99.

(1) Članovi tijela banke, dioničari banke, zaposlenici banke i druge osobe koje zbog naravi poslova koje obavljaju s bankom ili za banku imaju pristup povjerljivim podacima iz članka 98. ovoga Zakona ne smiju priopćiti ove podatke trećim osobama, iskoristiti ih protiv interesa banke i njezinih klijenata ili omogućiti trećim osobama da ih iskoriste.

(2) Obveza čuvanja bankovne tajne ne odnosi se na sljedeće slučajeve:

1) ako se klijent pisanim putem izričito suglasi da se određeni povjerljivi podaci mogu priopćiti,

2) ako je priopćavanje povjerljivih podataka neophodno za prikupljanje i utvrđivanje činjenica u kaznenom postupku i postupku koji mu prethodi, a to pisanim putem zatraži ili naloži nadležni sud,

3) ako se povjerljivi podaci priopćavaju za potrebe Ureda za sprječavanje pranja novca, a na temelju zakona kojim se regulira sprječavanje pranja novca,

4) ako je priopćavanje povjerljivih podataka potrebno za utvrđivanje pravnog odnosa između banke i klijenta u sudskom sporu, a to pisanim putem zatraži ili naloži nadležni sud,

5) ako se povjerljivi podaci priopćavaju za potrebe ostavinskog ili drugog imovinskopravnog postupka na temelju pisanog zahtjeva nadležnog suda,

6) ako je priopćavanje povjerljivih podataka potrebno za provedbu ovrhe nad imovinom klijenta banke, a to pisanim putem zatraži ili naloži nadležni sud,

7) ako se povjerljivi podaci priopćavaju Hrvatskoj narodnoj banci, Deviznom inspektoratu ili drugom nadzornom tijelu za potrebe nadzora koji oni obavljaju iz svog djelokruga, u okviru svojih zakonskih ovlasti, a na temelju pisanog zahtjeva,

8) ako se povjerljivi podaci priopćavaju pravnoj osobi, odgovarajućeg oblika organiziranja, koju mogu osnovati banke s ciljem prikupljanja i pružanja podataka o ukupnom iznosu, vrstama i urednosti izvršavanja obveza fizičkih i pravnih osoba, nastalih po bilo kojoj osnovi,

9) ako su povjerljivi podaci potrebni poreznim tijelima u postupku koji oni provode u okviru svojih zakonskih ovlasti, a priopćavaju se na njihov pisani zahtjev,

10) ako se povjerljivi podaci priopćavaju za potrebe institucija za osiguranje uloga, a na temelju zakona kojim se regulira osiguranje uloga.

(3) Obveza čuvanja bankovne tajne postoji za osobe iz stavka 1. ovoga članka i nakon prestanka rada u banci, odnosno nakon prestanka svojstva dioničara ili članstva u tijelima banke.

KoriŠtenje i zaŠtita povjerljivih podataka

Članak 100.

(1) Hrvatska narodna banka, sudovi ili druga nadležna tijela mogu koristiti povjerljive podatke do kojih su došli na temelju članka 99. stavka 2. ovoga Zakona isključivo u svrhu za koju su dani te iste ne smiju priopćiti trećim osobama ili im omogućiti da ih doznaju i iskoriste, osim u slučajevima propisanim zakonom.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se i na sve fizičke osobe koje u svojstvu zaposlenika ili drugom svojstvu rade ili su radile u Hrvatskoj narodnoj banci i nadležnim tijelima iz stavka 1. ovoga članka.

VIII. POSLOVNE KNJIGE I POSLOVNA IZVJEŠĆA

OpĆa odredba

Članak 101.

Banka mora voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze i sastavljati financij­ska izvješća u skladu s važećim propisima i standardima struke.

VoĐenje poslovnih knjiga, evidencije i dokumentacije

Članak 102.

(1) Banka mora organizirati svoje poslovanje i voditi poslov­ne knjige, poslovnu dokumentaciju te ostale evidencije na način koji omogućuje provjeru posluje li banka u skladu s važećim propisima i standardima struke.

(2) Banka je dužna čuvati knjigovodstvene isprave i druge dokumente, na temelju kojih su izvršena knjiženja u njezinim poslovnim knjigama, u rokovima i na način propisan Zakonom o računovodstvu i/ili drugim zakonom.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka banka je dužna čuvati knjigovodstvene isprave, odnosno druge dokumente u ovim rokovima:

1) pet godina čuvaju se nalozi za plaćanje i drugi dokumenti platnog prometa na temelju kojih su evidentirane promjene na računima sudionika platnog prometa, uključujući i dokumente koji se odnose na otvaranje i zatvaranje računa preko kojih se obavlja platni promet,

2) deset godina čuvaju se ugovori i ostali dokumenti na temelju kojih nastaju ostale promjene, koje nisu obuhvaćene u točki 1. ovoga stavka, na imovini, obvezama, uključujući i potencijalne obveze, te kapitalu banke, kao i knjigovodstvene isprave na temelju kojih su podaci o tim poslovnim promjenama unijeti u poslovne knjige banke.

(4) Pod rokovima iz stavka 3. ovoga članka podrazumijeva se vremensko razdoblje nakon isteka godine u kojoj je poslovna promjena nastala odnosno u kojoj su knjigovodstvene isprave i drugi dokumenti sastavljeni.

GodiŠnje izvjeŠĆe

Članak 103.

(1) Banka sastavlja i objavljuje godišnje izvješće sukladno Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

(2) Godišnje izvješće iz stavka 1. ovoga članka mora također sadržavati:

1) popis dioničara koji imaju više od 3% udjela u kapitalu banke kao i podatke o visini njihovih udjela, i

2) popis članova uprave banke koji imaju udjel u kapitalu banke kao i podatke o visini njihovih udjela bez obzira na visinu tog udjela.

Kontni plan i financijska izvjeŠĆa

Članak 104.

(1) Banka vodi poslovne knjige u skladu s kontnim planom za banke.

(2) Za potrebe nadzora nad poslovanjem banke, banka sas­tav­lja financijska izvješća u obliku koji propisuje Hrvatska narod­na banka.

Propis o poslovnim knjigama i poslovnim izvjeŠĆima

Članak 105.

(1) Hrvatska narodna banka propisuje:

1) kontni plan za banke,

2) vrste i oblike financijskih izvješća banaka za potrebe Hrvatske narodne banke,

3) način i rokove dostavljanja financijskih izvješća iz članka 103. i članka 104. ovoga Zakona.

(2) Hrvatska narodna banka može za potrebe javnog objavljivanja propisati vrstu, oblik i sadržaj izvješća, kao i način i rokove njihova objavljivanja.

IX. UNUTARNJA REVIZIJA

Unutarnja revizija

Članak 106.

Banka mora organizirati unutarnju reviziju koja će neovisno i objektivno obavljati svoje poslove te koja će svojim savjetima i preporukama pridonositi unapređenju poslovanja banke.

Zadaci unutarnje revizije

Članak 107.

(1) Unutarnja revizija obavlja stalni nadzor nad cjelokupnim poslovanjem banke u cilju provjeravanja da li banka:

1) obavlja bankovne i ostale financijske usluge pravilno i u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te u skladu s unutarnjim pravilima kojima se uređuje poslovanje banke,

2) vodi poslovne knjige, evidentira poslovne događaje na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava, vrednuje knjigovodstvene stavke i sastavlja financijska i ostala izvješća u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te u skladu s unutarnjim pravilima kojima se uređuje poslovanje banke,

3) sustavno upravlja rizicima koji proizlaze iz poslovnih aktivnosti banke sukladno načelima stabilnog poslovanja uključu­jući upravljanje resursima informacijske tehnologije i drugih pridruženih tehnologija.

(2) Unutarnja revizija obavlja unutarnje revidiranje poslovanja u skladu sa strukovnim načelima i standardima unutarnjeg revidiranja, kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora te pravilima djelovanja unutarnje revizije koja usvaja nadzorni odbor.

(3) Unutarnja revizija mora uskladiti metode svojeg rada s radom vanjskih revizora banke koji revidiraju godišnja financijska izvješća ili obavljaju posebnu reviziju na zahtjev Hrvatske narodne banke.

Osobe koje obavljaju unutarnju reviziju

Članak 108.

(1) Za obavljanje unutarnje revizije banka mora zaposliti najmanje jednu osobu sa zvanjem revizora ili unutarnjeg revizora stečenim u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, odnosno stečenim u skladu s pravilima i programom kompetentne strukovne organizacije za stručno obrazovanje internih revizora.

(2) Ako se obavljanje unutarnje revizije povjerava većem broju osoba, jedna od tih osoba koja ispunjava uvjet iz stavka 1. ovoga članka mora biti zadužena za rad unutarnje revizije kao cjeline.

(3) Prije zaključivanja ugovora o radu s osobom iz stavka 1. i 2. ovoga članka banka je dužna obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o namjeravanom imenovanju.

(4) Iznimno od odredaba stavka 1. ovoga članka, banka s manjim opsegom poslovanja može uz prethodnu suglasnost Hr­vat­ske narodne banke obavljanje unutarnje revizije povjeriti jednoj ili više osoba koje nisu u radnom odnosu s tom bankom, pod uvjetom da najmanje jedna od tih osoba ispunjava uvjet iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Osoba koja obavlja zadatke unutarnje revizije ne smije obavljati druge poslove i zadatke u banci.

GodiŠnji program rada unutarnje revizije

Članak 109.

(1) Nadzorni odbor usvaja godišnji program rada unutarnje revizije uz prethodno mišljenje uprave banke.

(2) Godišnji program mora sadržavati:

1) područja poslovanja u kojima će unutarnja revizija obaviti ispitivanje,

2) opis sadržaja planiranih revizija u pojedinim područjima.

(3) Unutarnja revizija, na temelju godišnjeg programa rada, donosi operativne planove rada za polugodišnja ili kraća vremenska razdoblja.

IzvjeŠĆe o radu unutarnje revizije

Članak 110.

(1) Unutarnja revizija sastavlja izvješće sukladno rokovima utvrđenim operativnim planom rada unutarnje revizije, a najmanje jedanput polugodišnje. Izvješće o radu unutarnje revizije sadrži:

1) opis svih obavljenih revizija,

2) nezakonitosti i nepravilnosti ako su utvrđene tijekom obavljanja revizije,

3) ocjenu primjerenosti i učinkovitosti djelovanja sustava unutarnjih kontrola,

4) prijedloge i preporuke za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti te unapređenje i poboljšanje sustava unutarnjih kontrola,

5) nalaze vezane uz otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti te uz unapređenje i poboljšanje sustava unutarnjih kontrola.

(2) Unutarnja revizija mora svoja izvješća o radu dostavljati upravi i nadzornom odboru banke.

ObavjeŠtavanje uprave i nadzornog odbora banke

Članak 111.

Ako unutarnja revizija tijekom ispitivanja pojedinih segmenata poslovanja banke utvrdi pojave nezakonitog poslovanja i kršenja pravila o upravljanju rizicima zbog čega banci prijeti nelikvidnost, nesolventnost ili je time ugrožena sigurnost poslovanja, mora odmah o tome obavijestiti upravu i nadzorni odbor banke.

X. REVIZIJA

Revizija godiŠnjih financijskih izvjeŠĆa

Članak 112.

(1) Godišnja financijska izvješća banke, konsolidirana go­dišnja financijska izvješća grupe banaka i konsolidirana godišnja financijska izvješća cijele grupe, ukoliko su članovi grupe i nefinancijske institucije, moraju revidirati ovlašteni revizori.

(2) Reviziju izvješća iz stavka 1. ovoga članka obavljaju dvije ili više fizičkih osoba ovlaštenih za obavljanje revizije (u daljnjem tekstu: ovlašteni revizori).

(3) Banka je dužna Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti revidirana godišnja financijska izvješća, revidirana konsolidirana financijska izvješća grupe banaka i revidirana konsolidirana financijska izvješća cijele grupe u roku od petnaest dana nakon datuma izdavanja izvješća revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća, a najkasnije u roku četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvješća sastavljaju.

(4) Ista revizorska tvrtka ne može preuzeti niti joj banka može povjeriti obavljanje revizije financijskih izvješća banke ukoliko je dotična revizorska tvrtka u prethodnoj godini više od polovine svojih ukupnih prihoda ostvarila na temelju obavljene revizije financijskih izvješća te banke.

(5) Ista revizorska tvrtka može u istoj banci uzastopno obaviti, odnosno banka može istoj revizorskoj tvrtki uzastopno povjeriti, najviše četiri revizije financijskih izvješća.

(6) Ista revizorska tvrtka ne može istovremeno odnosno u istoj godini obavljati reviziju financijskih izvješća banke i pružati konzultantske usluge istoj banci.

(7) Ukoliko ista revizorska tvrtka obavi reviziju financijskih izvješća banke suprotno bilo kojoj odredbi iz stavka 4., 5. i 6. ovoga članka, Hrvatska narodna banka neće prihvatiti izvješće o reviziji financijskih izvješća banke za tu godinu koju je obavila dotična revizorska tvrtka.

Obveze ovlaŠtenih revizora

Članak 113.

(1) Obveza ovlaštenih revizora je davanje mišljenja da li su godišnja financijska izvješća banke (nekonsolidirana i konsolidirana) sastavljena u skladu s propisima i standardima struke.

(2) Tijekom obavljanja revizije ovlašteni revizori su obvezni odmah obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svakoj činjenici koja je uočena, a koja:

1) predstavlja teže kršenje zakona, propisa ili odredaba na temelju kojih je izdano odobrenje za rad banke,

2) predstavlja težu prijevaru ili pronevjeru,

3) predstavlja materijalno značajnu promjenu financijskog rezul­tata iskazanog u nerevidiranom godišnjem financijskom iz­vješću,

4) predstavlja teže kršenje internih akata banke,

5) kao i o ostalim činjenicama i okolnostima koje mogu ugroziti daljnje poslovanje banke.

(3) Ovlašteni revizori također su dužni obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svakoj činjenici iz stavka 2. ovoga članka za koju saznaju tijekom obavljanja revizije u ovisnom društvu koje kontrolira banka.

(4) Otkrivanje bilo koje činjenice u smislu stavka 2. i 3. ovoga članka od strane ovlaštenih revizora ne smatra se kršenjem propisa i odredaba ugovora između revizora i banke koje se odnose na ograničenja davanja podataka te zbog toga neće snositi odgovornost bilo koje vrste koja bi u drugim slučajevima iz toga proizlazila.

SadrŽaj revizije za potrebe Hrvatske narodne banke

Članak 114.

(1) U postupku revizije ovlašteni revizori prije svega ispituju i daju mišljenje odnosno ocjenu o:

1) bilanci,

2) računu dobiti i gubitka,

3) promjenama u kapitalu,

4) novčanom toku,

5) bilješkama uz financijska izvješća,

6) visini i promjenama u posebnim rezervama i otpisanim tražbinama,

7) visini izvanbilančnih obveza,

8) pridržavanju pravila o upravljanju rizicima,

9) funkcioniranju unutarnje revizije,

10) informacijskom sustavu banke u skladu s međunarodno priznatim standardima za reviziju informacijskih sustava,

11) pravilnosti, točnosti i potpunosti izvješća za potrebe Hrvatske narodne banke.

(2) Hrvatska narodna banka propisuje oblik, najmanji opseg te sadržaj revizije iz stavka 1. ovoga članka .

(3) Hrvatska narodna banka može od ovlaštenih revizora zatražiti dodatna obrazloženja u vezi s obavljenom revizijom.

(4) Ako postupak revizije ili izvješće o obavljenoj reviziji nisu obavljeni, odnosno sastavljeni u skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga članka, Hrvatska narodna banka može odbiti izvješće i zahtijevati da reviziju obave ovlašteni revizori iz druge revizorske tvrtke na trošak banke.

(5) U slučaju da Hrvatska narodna banka odbije izvješće o obavljenoj reviziji, Hrvatska narodna banka u narednih pet godina neće prihvaćati izvješća o reviziji banaka koje je izradila ta revizorska tvrtka o čemu će istu unaprijed obavijestiti.

XI. NADZOR NAD BANKAMA

XI.1. OPĆE ODREDBE

Nadzor nad bankama

Članak 115.

(1) Hrvatska narodna banka obavlja nadzor poslovanja banaka sukladno ovom Zakonu, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, drugim zakonima i međudržavnim sporazumima.

(2) U obavljanju svoje nadzorne funkcije Hrvatska narodna banka ocjenjuje zakonitost i pravilnost poslovanja banke, njezinu sposobnost upravljanja rizicima u poslovanju te nalaže mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti, nepravilnosti i poboljšanja stanja u banci.

(3) Ako je za nadzor nad osobom povezanom s bankom nadležno drugo nadzorno tijelo, Hrvatska narodna banka može zatražiti od nadležnog nadzornog tijela da joj pribavi potrebne podatke u svrhu nadzora nad bankom.

(4) Ako je za nadzor nad osobom povezanom s bankom nadležno drugo nadzorno tijelo, u kontroli poslovanja tog društva može, uz nadležno nadzorno tijelo, sudjelovati i Hrvatska narodna banka.

(5) Nadzor nad poslovanjem banaka mogu obavljati i druge institucije sukladno ovlaštenjima na temelju zakona u okviru svog djelokruga poslovanja.

(6) Sve odredbe o nadzoru banaka na odgovarajući se način primjenjuju na nadzor podružnica i predstavništava stranih banaka.

IzvjeŠĆa i informacije

Članak 116.

(1) Tijekom obavljanja nadzora Hrvatska narodna banka može od banke zatražiti izvješća i informacije o svim pitanjima koja su, s obzirom na svrhu pojedinog nadzora, važna za procjenu poštuje li banka odredbe zakona ili propisa donesenih na temelju zakona i posluje li u skladu s usvojenim vlastitim pravilima.

(2) Hrvatska narodna banka može zatražiti izvješća i informacije iz stavka 1. ovoga članka od članova uprave banke i osoba zaposlenih u banci.

(3) Hrvatska narodna banka može od osoba iz stavka 2. ovoga članka zatražiti da sastave pisano izvješće o pitanjima iz stav­ka 1. ovoga članka ili da daju izjavu o tim pitanjima. Rok za izradu ovih izvješća ne može biti kraći od tri dana.

NaČin obavljanja nadzora

Članak 117.

(1) Nadzor poslovanja banaka obavlja se analizom financijskih izvješća i izravnim nadzorom u banci.

(2) Nadzor analizom financijskih izvješća obavljaju zaposlenici Hrvatske narodne banke (ovlaštenici po zaposlenju) analiziranjem izvješća i ostalih podataka koje su banke obvezne dostav­ljati Hrvatskoj narodnoj banci prema odredbama ovoga Zakona u rokovima koji su određeni propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

(3) Izravni nadzor obavlja se u prostorijama banke uvidom u poslovne knjige, isprave i drugu dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje banke te provjerom i pregledom tehničke, stručne i organizacijske opremljenosti banke.

OvlaŠtene osobe za izravni nadzor

Članak 118.

(1) Izravni nadzor poslovanja banke obavlja stručni zaposlenik Hrvatske narodne banke na temelju ovlaštenja guvernera Hrvatske narodne banke (u daljnjem tekstu: ovlaštena osoba).

(2) Osim osoba iz stavka 1. ovoga članka, za obavljanje pojedinih zadataka u vezi s nadzorom poslovanja banke, guverner Hrvatske narodne banke može ovlastiti ovlaštenog revizora ili druge stručno osposobljene osobe.

Izravni nadzor poslovanja

Članak 119.

(1) Banka mora ovlaštenoj osobi, na njezin zahtjev, omogu­ćiti da obavi nadzor poslovanja u sjedištu banke i na ostalim mjestima u kojima banka ili druga osoba prema njezinom ovlaštenju obavlja djelatnosti i poslove u vezi s kojima Hrvatska narodna banka obavlja nadzor.

(2) Banka mora ovlaštenoj osobi, na njezin zahtjev, omogu­ćiti da obavi kontrolu poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije te administrativne ili poslovne evidencije, kao i kontrolu informacijske tehnologije i drugih pridruženih tehnologija, u opsegu potrebnom za obavljanje pojedinog nadzora ili u opsegu propisanom zakonom kojim se uređuje pojedini nadzor.

(3) Banka mora ovlaštenoj osobi, na njezin zahtjev, uručiti računalne ispise, preslike poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije te administrativne ili poslovne evidencije u papirnatom obliku i/ili u obliku elektroničkog zapisa na mediju koji zahtijeva ovlaštena osoba. Također se ovlaštenoj osobi mora osigurati standardno sučelje za pristup sustavu za upravljanje bazama podataka koji koristi banka, u svrhu provođenja nadzora potpomognutog računalnim programima.

(4) Nadzor poslovanja iz stavka 1. i 2. ovoga članka obavlja ovlaštena osoba radnim danom. Kad je zbog opsega ili prirode nadzora potrebno, ovlaštena osoba može obavljati nadzor poslovanja i izvan radnog vremena banke.

Obavijest o izravnom nadzoru poslovanja

Članak 120.

(1) Obavijest o izravnom nadzoru poslovanja mora biti dostavljena banci najkasnije osam dana prije početka izravnog nadzora poslovanja.

(2) Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena osoba može dostaviti obavijest o izravnom nadzoru poslovanja najkasnije uoči početka obavljanja izravnog nadzora poslovanja.

(3) Obavijest o izravnom nadzoru poslovanja sadrži informacije o tome što banka treba minimalno prirediti ovlaštenim osobama za potrebe obavljanja izravnog nadzora, osim u slučaju iz stav­ka 2. ovoga članka.

Uvjeti za obavljanje izravnog nadzora

Članak 121.

Banka mora ovlaštenim osobama osigurati odgovarajuće prostorije, opremu i druge uvjete za neometano obavljanje izravnog nadzora te osoblje koje će osigurati pristup dokumentaciji i njezin pregled i koje će surađivati s ovlaštenim osobama.

Kontrola raČunalno voĐenih poslovnih knjiga i evidencija

Članak 122.

(1) Banka koja podatke obrađuje pomoću računala ili vodi svoje poslovne knjige ili drugu evidenciju pomoću računala mora, na zahtjev ovlaštene osobe, osigurati stručnu i tehničku pomoć za nadzor poslovnih knjiga i evidencije.

(2) Banka mora ovlaštenoj osobi osigurati sve potrebno kako bi ovlaštena osoba mogla steći uvid u:

1) sve propisane postupke i procedure kontrole informacijskog sustava na razinama: (a) banke, (b) upravljačkih funkcija, (c) pojedinačnih poslovnih procesa i (d) transakcija,

2) postupke i procedure razvoja, akvizicije i održavanja informacijskog sustava,

3) politike i procedure sigurnosti informacijskog sustava i zaštite podataka.

(3) Svaka izmjena programskih rješenja mora biti dokumentirana u vremenskom slijedu nastanka izmjene zajedno s datumom izmjene. Iz dokumentacije mora također biti razvidna i svaka izmjena oblika baze podataka.

Nalazi nadzora

Članak 123.

(1) Nakon obavljenog nadzora poslovanja banke ovlaštene osobe sastavljaju nalaz o obavljenom nadzoru.

(2) Postupke vezane uz nalaz o obavljenom nadzoru Hrvatska narodna banka će propisati svojom odlukom.

(3) Rješenja koja donosi Hrvatska narodna banka su konačna i protiv njih se može pokrenuti upravni spor.

XI.2. NADZORNE MJERE

XI.2.1. Opće odredbe

Nadzorne mjere

Članak 124.

(1) Nadzornim mjerama nalaže se otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti i poduzimanje aktivnosti za pobolj­šanje stanja u banci. U okviru aktivnosti za poboljšanje stanja u banci mogu se odrediti i posebni uvjeti za poslovanje banke.

(2) U slučaju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, nalažu se nadzorne mjere izdavanjem rješenja koje donosi guverner Hrvatske narodne banke.

(3) Iznimno od odredaba stavka 2. ovoga članka, u sluča­je­vima težih kršenja zakona i propisa, odnosno u slučajevima kada postoji nemogućnost nastavka izravnog nadzora u banci, guverner Hrvatske narodne banke može i u tijeku izravnog nadzora naložiti banci poduzimanje određenih mjera za ispravljanje određenih nezakonitosti i nepravilnosti koje je banka bez odgađanja dužna provesti.

(4) U slučajevima kršenja zakona i propisa, odnosno u situacijama kada je financijsko stanje u banci takvo da je neizvjestan daljnji nastavak njezinog poslovanja, Hrvatska narodna banka odlukom, odnosno rješenjem :

1) zabranjuje pružanje određenih bankovnih usluga i ostalih financijskih usluga,

2) imenuje posebnu upravu,

3) oduzima odobrenje za rad,

4) pokreće prisilnu likvidaciju banke i

5) odlučuje o podnošenju prijedloga za pokretanje stečajnog postupka kod nadležnog suda.

(5) Hrvatska narodna banka propisuje pobliže uvjete i način provedbe nadzora i izricanje nadzornih mjera.

XI.2.2. Otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti

RjeŠenje za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 125.

(1) Guverner Hrvatske narodne banke donosi rješenje kojim nalaže banci otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti ako se u postupku nadzora nad bankom utvrdi:

1) da član uprave nema suglasnost iz članka 26. ovoga Zakona,

2) da banka pruža ostale financijske usluge za koje nije dobila odobrenje od Hrvatske narodne banke ili da obavlja djelatnosti koje prema ovom Zakonu ne smije obavljati,

3) da banka krši pravila o upravljanju rizicima,

4) da banka krši propise o vođenju poslovnih knjiga i sastavljanju izvješća, unutarnjoj reviziji ili reviziji godišnjih izvješća,

5) da banka krši obveze izvješćivanja i obavještavanja,

6) da banka krši ostale odredbe ovoga Zakona ili propisa donesenih na temelju ovoga Zakona ili odredbe ostalih zakona kojima se uređuje poslovanje banke.

(2) U rješenju iz stavka 1. ovoga članka, određuje se rok za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti.

IzvjeŠĆe o otklanjanju nezakonitosti i nepravilnosti

Članak 126.

(1) Banka mora u roku utvrđenom u rješenju iz članka 125. ovoga Zakona otkloniti utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti i dostaviti izvješće Hrvatskoj narodnoj banci u kojemu su opisane poduzete mjere radi otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti. Izvješću moraju biti priloženi dokumenti i ostali dokazi iz kojih proizlazi da su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene.

(2) U roku od 30 dana od primitka izvješća iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska narodna banka će ocijeniti da li su nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene. Ako utvrdi da nezakonitosti i nepravilnosti nisu otklonjene, Hrvatska narodna banka rješenjem će izreći novu mjeru.

(3) Hrvatska narodna banka može prije donošenja rješenja iz stavka 2. ovoga članka obaviti ponovni nadzor nad poslovanjem u potrebnom opsegu.

(4) Ako je izvješće nepotpuno, Hrvatska narodna banka zatražit će da banka dopuni izvješće i odrediti rok za dopunjavanje izvješća.

Mjere za provedbu politika o upravljanju rizicima

Članak 127.

(1) Ako Hrvatska narodna banka u obavljanju nadzora nad poslovanjem banke utvrdi da banka krši propise i pravila o uprav­ljanju rizicima može:

1) dati pisano upozorenje banci,

2) tražiti sazivanje sjednice uprave i nadzornog odbora radi razmatranja i postizanja dogovora o mjerama za otklanjanje nepravilnosti i poboljšanju stanja u banci,

3) tražiti od uprave i nadzornog odbora da sazovu glavnu skupštinu banke.

(2) Ako Hrvatska narodna banka u obavljanju nadzora nad poslovanjem banke utvrdi da banka teže krši propise i pravila o upravljanju rizicima može rješenjem za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti naložiti:

1) mjere za osiguranje minimalnog kapitala banke iz članka 64. ili za osiguranje minimalne stope adekvatnosti kapitala iz članka 65. stavka 2. i 3. ovoga Zakona,

2) mjere za poštivanje odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona koje imaju za cilj poboljšanje stanja u banci ili propisuju posebne uvjete za poslovanje banke,

3) mjere kojima se određuju uvjeti poslovanja banke, a koji mogu sadržavati najniže, odnosno najviše kamatne stope, rokove dospijeća tražbina i obveza te druge uvjete,

4) mjere kojima se zahtijeva potpuna ili djelomična obustava isplata dividende ili bilo kojega drugog oblika isplate dobiti,

5) mjere za smanjenje troškova poslovanja banke, uključu­jući ograničenje plaća i drugih primanja odgovornim osobama i zaposlenicima banke,

6) mjere kojima se ograničava rast imovine banke, uključu­jući izvanbilančne rizične stavke,

7) mjere kojima se od banke ili njezinih ovisnih društava zahtijeva promjena, smanjenje ili prestanak obavljanja određene aktivnosti za koju Hrvatska narodna banka utvrdi da je prouz­ročila značajan gubitak za banku ili predstavlja veliki rizik za banku,

8) mjere koje banka treba usvojiti i provesti u cilju:

– boljeg upravljanja rizicima,

– bolje naplate dospjelih tražbina,

– poboljšanja računovodstveno-informacijskog sustava,

– poboljšanje funkcioniranja sustava unutarnjih kontrola i unutarnje revizije,

– ograničavanja odobravanja kredita i smanjenja odnosno ograničavanja izloženosti banke,

– promjene strukture usluga koje banka pruža, te

– druge mjere za provođenje pravila o upravljanju rizicima,

9) prodaju dionica, odnosno poslovnih udjela u drugim prav­nim osobama, odnosno naložiti prodaju druge imovine banke,

10) zabranu stjecanja dionica, odnosno poslovnih udjela drugih pravnih osoba, osnivanja novih podružnica ili širenje poslovne mreže na bilo koji drugi način te zabraniti započinjanje novih poslova,

11) zabranu primanja novih depozita,

12) zabranu davanja novih kredita ili pružanja bankovnih ili ostalih financijskih usluga osobama s neodgovarajućom kreditnom sposobnošću, pojedinim dioničarima banke, članovima uprave i nadzornog odbora, povezanim društvima ili investicijskim fondovima kojima upravlja upravljačko društvo koje je s bankom povezana osoba,

13) sazivanje glavne skupštine banke,

14) suspendiranje s dužnosti jedne ili više odgovornih osoba,

15) dioničarima koji imaju kvalificirane udjele u banci da smanje taj udjel za postotak koji utvrdi Hrvatska narodna banka, te

16) oduzeti suglasnost za imenovanje predsjednika ili člana uprave banke i o tome istodobno izvijestiti nadzorni odbor banke, koji je dužan u roku od 30 dana imenovati predsjednika, odnosno članove uprave koji nedostaju.

(3) Smatra se da banka teže krši propise i pravila o uprav­ljanju rizicima ako:

1) ne dosegne minimalni kapital iz članka 64. ili minimalnu stopu adekvatnosti kapitala iz članka 65. stavka 2. i 3. ovoga Zakona,

2) nije organizirala svoje poslovanje ili ne vodi poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju te ostalu poslovnu evidenciju na način koji u svakom trenutku omogućuje provjeru posluje li banka u skladu s propisima i pravilima o upravljanju rizicima,

3) ne donese politike i procedure, usklađene sa zakonskim propisima i međunarodnim standardima za odgovarajuće vrednovanje bilančnih i izvanbilančnih stavki,

4) pruža ostale financijske usluge za koje nije dobila odobrenje od Hrvatske narodne banke ili ako obavlja djelatnosti koje prema ovom ili drugom zakonu ne smije obavljati,

5) zaključuje pravne poslove na temelju kojih nastaje izlo­ženost banke prema pojedinoj osobi protivno odredbama ovoga Zakona,

6) zaključuje fiktivne poslove s namjerom netočnog prikazivanja financijskog stanja ili izloženosti banke,

7) isplaćuje dobit protivno odredbama članka 88. ovoga Za­kona,

8) često krši obveze pravovremenog i pravilnog izvješćivanja koje su propisane ovim Zakonom ili propisima donesenim na temelju ovoga Zakona,

9) obavlja poslove koji mogu ugroziti njezinu likvidnost ili solventnost,

10) ne ispunjava obveze povezane sa sustavom osiguranja uloga.

Mjere u sluČaju smanjenja stope adekvatnosti kapitala ispod minimalne

Članak 128.

(1) Za banke čija je stopa adekvatnosti kapitala manja od minimalne stope, a veća ili jednaka 3/4 stope iz članka 65. stavka 2. i 3. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka poduzet će jednu ili više sljedećih mjera:

1) zabraniti bilo koji oblik isplate dobiti,

2) naložiti smanjenje troškova banke,

3) ograničiti rast imovine banke, uključujući izvanbilančne rizične stavke,

4) zabraniti banci stjecanje dionica, odnosno poslovnih udje­la drugih pravnih osoba, osnivanje novih podružnica ili širenje poslovne mreže na bilo koji drugi način te zabraniti započinjanje novih poslova,

5) zabraniti povećanje izloženosti prema jednoj osobi,

6) naložiti upravi banke da predloži skupštini donošenje odluke o dokapitalizaciji i provođenje te odluke.

(2) Za banke čija je stopa adekvatnosti kapitala manja od 3/4, a veća ili jednaka 1/4 minimalne stope iz članka 65. stavka 2. i 3. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka će osim mjera navedenih u stavku 1. ovoga članka, poduzeti jednu ili više sljedećih mjera:

1) zahtijevati da banka ili njena ovisna društva promijene, smanje ili prestanu obavljati određenu aktivnost za koju Hrvatska narodna banka utvrdi da je prouzročila značajne gubitke za banku ili da predstavlja veliki rizik za banku,

2) naložiti da banka suspendira jednu ili više osoba s posebnim pravima i odgovornostima,

3) zahtijevati da kamatne stope na primljene depozite ne prelaze tržišne kamatne stope za usporedive iznose i rokove dos­pijeća,

4) ograničiti plaće i druga primanja osobama s posebnim pravima i odgovornostima i zaposlenicima banke,

5) naložiti prodaju dionica ili likvidaciju banke, odnosno prodaju dionica ili poslovnih udjela ili likvidaciju druge pravne osobe u čijem kapitalu sudjeluje ako utvrdi da postoji opasnost da će podređena banka, odnosno druga pravna osoba postati nesposobna za plaćanje i da predstavlja znatan rizik za banku,

6) naložiti prodaju materijalne imovine banke.

(3) U slučaju smanjenja stope adekvatnosti kapitala ispod minimalne stope iz članka 65. stavka 2. i 3. ovoga Zakona, Hrvat­ska narodna banka može osim mjera iz stavka 1. i 2. ovoga članka poduzeti i mjere iz članka 124. i 127. ovoga Zakona.

XI.2.3. Oduzimanje odobrenja

Razlozi za oduzimanje odobrenja za pruŽanje bankovnih i financijskih usluga

Članak 129.

(1) Osim u slučajevima iz članka 39. ovoga Zakona, Hrvat­ska narodna banka može oduzeti banci odobrenje za pružanje bankovnih i ostalih financijskih usluga u sljedećim slučajevima:

1) ako banka ne ispunjava uvjete vezane uz adekvatnost kapitala i ostale uvjete za poslovanje u skladu s propisima o uprav­ljanju rizicima,

2) ako na bilo koji način onemogućuje obavljanje nadzora nad svojim poslovanjem,

3) ako banka ne izvršava naloge zadane rješenjem za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti i mjere za poboljšanje sta­nja,

4) ako je banci izrečena mjera iz članka 127. stavka 2. točke 16. ovoga Zakona, a nadzorni odbor nije u roku određenom za provedbu mjere imenovao nove članove uprave,

5) ako postoje razlozi za oduzimanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela iz članka 22. ovoga Zakona,

6) ako banka ne ispunjava obveze koje se odnose na osiguranje uloga,

7) ako banka ne ispunjava tehničke, organizacijske, kadrov­ske ili ostale uvjete za pružanje bankovnih usluga.

(2) Hrvatska narodna banka obvezna je u roku od tri dana od dana donošenja odluke dostaviti banci rješenje o ukidanju rješenja o odobrenju za rad.

(3) Hrvatska narodna banka obvezna je rješenje o oduzimanju odobrenja za rad objaviti u »Narodnim novinama«, dostaviti ga nadležnom trgovačkom sudu i o tome izdati priopćenje za javnost.

Oduzimanje odobrenja za pruŽanje pojedinih financijskih usluga

Članak 130.

(1) Ako banka ne ispunjava tehničke, kadrovske, organizacijske ili ostale uvjete za pružanje pojedinih vrsta financijskih usluga, Hrvatska narodna banka može odlukom, umjesto oduzimanja odobrenja, oduzeti banci odobrenje za pružanje usluga za koje banka ne ispunjava uvjete.

(2) Odredbe članka 129. ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju na zabranu pružanja pojedinih vrsta usluga.

Odgovornost za Štetu

Članak 131.

Zaposlenici Hrvatske narodne banke, članovi Savjeta Hrvat­ske narodne banke ili bilo koje osobe koje je ovlastila Hrvatska narodna banka, ne odgovaraju za štetu koja nastane prilikom obav­ljanja dužnosti u okviru ovoga Zakona, Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci i propisa donesenih na temelju tih zakona, osim ako se dokaže da su određenu radnju učinili ili propustili učiniti namjerno ili grubom nepažnjom.

XII. IZVJEŠĆIVANJE

Redovno izvjeŠĆivanje

Članak 132.

(1) Banka mora izvješćivati Hrvatsku narodnu banku o slje­dećim činjenicama i okolnostima odmah po njihovom nastanku:

1) o promjenama podataka koji se odnose na sjedište i adresu banke,

2) o sazivanju glavne skupštine dioničara i svim odlukama usvojenim na toj skupštini,

3) o razrješenjima i imenovanjima članova uprave i nadzornog odbora,

4) o namjeravanom otvaranju, preseljenju, zatvaranju ili privremenom prestanku rada podružnice ili predstavništva ili pro­mjenama u vrstama usluga koje podružnica pruža,

5) o svakoj planiranoj promjeni u temeljnom kapitalu banke za 10 posto ili više,

6) o prestanku pružanja određenih bankovnih ili ostalih financijskih usluga,

7) o ostalim činjenicama i okolnostima za koje postoji obveza izvješćivanja prema ovom Zakonu.

(2) Uprava banke mora odmah obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o sljedećim događajima:

1) ako je ugrožena likvidnost ili solventnost banke,

2) ako se pojave razlozi za prestanak ili oduzimanje odobre­nja za pružanje bankovnih usluga ili razlozi za zabranu pružanja pojedinih ostalih financijskih usluga,

3) ako se promijeni financijsko stanje banke u takvom omje­ru da banka više ne doseže minimalni kapital iz članka 64. ili minimalnu stopu adekvatnosti kapitala iz članka 65. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

(3) Banka mora bez odgađanja izvješćivati Hrvatsku narodnu banku o svim činjenicama koje se upisuju u sudski registar, i to o svakoj podnesenoj prijavi za upis podataka u sudski registar, kao i o svakom izvršenom upisu promjene podataka u sudskom registru.

IzvjeŠĆivanje na zahtjev Hrvatske narodne banke

Članak 133.

Banka mora na zahtjev Hrvatske narodne banke dostaviti izvješća i informacije o svim pitanjima važnim za provođenje nadzora ili za izvršavanje ostalih zadataka iz nadležnosti Hrvat­ske narodne banke.

Propis o izvjeŠĆivanju

Članak 134.

Hrvatska narodna banka može propisati sadržaj, oblik i način izvješćivanja iz članka 132. ovoga Zakona.

XIII. POSEBNA UPRAVA

Odluka o posebnoj upravi

Članak 135.

(1) Hrvatska narodna banka će donijeti odluku o imenovanju posebne uprave banke u sljedećim slučajevima:

1) ako je banci naložila poduzimanje mjera iz članka 128. stavka 2. i 3. ovoga Zakona, a banka nije počela provoditi ili nije provela ove mjere u roku određenom za njihovo provođenje,

2) ako stopa adekvatnosti kapitala padne ispod 1/4 minimalne stope iz članka 65. stavka 2. i 3. ovoga Zakona.

(2) Hrvatska narodna banka može imenovati posebnu upravu banke i ako dioničar prema kojemu je izrečena mjera iz članka 127. stavka 2. točke 15. ovoga Zakona ne postupi po nalogu Hrvatske narodne banke. U tom slučaju Hrvatska narodna banka može na način propisan u članku 142. ovoga Zakona provesti prodaju dionica banke dioničara koji imaju kvalificirane udjele u banci.

(3) Iznimno od odredaba stavka 1. ovoga članka, ako Hrvat­ska narodna banka utvrdi postojanje činjenica koje s velikom vjerojatnošću upućuju na poboljšanje stanja u banci, može odgoditi donošenje odluke o posebnoj upravi.

(4) Iznimno od odredaba stavka 1. ovoga članka, ako Hrvat­ska narodna banka procijeni da imenovanje posebne uprave ne bi rezultiralo poboljšanjem stanja banke, podnijet će prijedlog za pokretanje stečajnog postupka.

(5) Odlukom o imenovanju posebne uprave Hrvatska narodna banka utvrđuje razloge za imenovanje posebne uprave, broj članova, vrstu i opseg poslova koje obavlja i/ili kojima upravlja pojedini član posebne uprave te razdoblje trajanja posebne uprave, koje ne smije biti duže od jedne godine, računajući od dana dostave rješenja banci.

Članovi posebne uprave

Članak 136.

(1) Posebna uprava banke ima najmanje dva člana.

(2) Članove posebne uprave imenuje i razrješuje dužnosti Savjet Hrvatske narodne banke na prijedlog institucije nadležne za osiguranje uloga.

(3) Ako institucija nadležna za osiguranje uloga ne predloži imenovanje i razrješenje članova posebne uprave u roku navedenom u zahtjevu upućenom od Hrvatske narodne banke, Savjet Hrvatske narodne banke će donijeti odluku o imenovanju i razrješenju članova posebne uprave.

Upis u sudski registar

Članak 137.

(1) Odluka o imenovanju posebne uprave upisuje se u sudski registar. Istodobno se u sudski registar upisuje promjena osoba ovlaštenih za zastupanje banke.

(2) Prijedlog za upis podataka iz stavka 1. ovoga članka podnosi posebna uprava u roku od tri radna dana od dana donošenja odluke. Odluka o uvođenju posebne uprave mora biti priložena prijedlogu.

Pravne posljedice posebne uprave

Članak 138.

(1) Tijekom razdoblja pod posebnom upravom nadležnosti nadzornog odbora obavlja posebno tijelo koje imenuje Hrvatska narodna banka.

(2) Hrvatska narodna banka ima pravo dati posebnoj upravi obvezujuće upute za vođenje poslovanja banke.

(3) Odredbe ovoga Zakona koje se odnose na člana uprave primjenjuju se i na člana posebne uprave, osim ako Hrvatska na­rodna banka u uputi iz stavka 2. ovoga članka ne odredi drukčije.

(4) Danom dostave odluke o imenovanju posebne uprave banci prestaju sve nadležnosti i ovlasti dosadašnjih članova uprave, nadzornog odbora banke i nadležnosti glavne skupštine dioničara banke, osim nadležnosti iz članka 141. ovoga Zakona.

(5) Odluke iz nadležnosti glavne skupštine dioničara, osim nadležnosti iz članka 141. ovoga Zakona, donosi Hrvatska narod­na banka.

Ovlasti tijekom razdoblja posebne uprave

Članak 139.

(1) Dosadašnji članovi uprave, druge ovlaštene osobe s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima i ostali zaposlenici banke moraju posebnoj upravi odmah omogućiti pristup cjelokupnoj poslovnoj i ostaloj dokumentaciji banke te sastaviti izvješće o primopredaji poslovanja.

(2) Dosadašnji članovi uprave banke moraju posebnoj upravi ili pojedinom članu posebne uprave dati sva obrazloženja ili dodatna izvješća o poslovanju banke.

(3) Član posebne uprave ima pravo udaljiti osobu koja onemogućuje njegov rad te ovisno o okolnostima pojedinog sluča­ja, zatražiti pomoć Ministarstva unutarnjih poslova.

IzvjeŠĆa posebne uprave

Članak 140.

(1) Posebna uprava mora najmanje jedanput u tri mjeseca dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci izvješće o financijskom stanju i uvjetima poslovanja banke pod posebnom upravom.

(2) Posebna uprava mora najkasnije šest mjeseci nakon imenovanja dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci izvješće o financijskom stanju i uvjetima poslovanja banke, zajedno s procjenom ekonomske stabilnosti banke i mogućnostima za njezino daljnje poslovanje, koje obuhvaća:

1) procjenu spremnosti dioničara banke da dodatnim sredstvima osiguraju pokriće gubitaka banke,

2) mogućnosti pokrića preostalih gubitaka banke (nakon iskorištenja mogućnosti iz točke 1. ovoga stavka),

3) nepredviđene rashode koji mogu utjecati na obveze banke,

4) procjenu mogućih mjera za otklanjanje financijskih po­teš­koća banke zajedno s procjenom troškova provođenja ovih mjera,

5) procjenu uvjeta za pokretanje prisilne likvidacije ili ste­čaja banke.

(3) Rok za dostavu izvješća iz stavka 2. ovoga članka može biti i kraći ako tako odlukom o uvođenju posebne uprave odredi Hrvatska narodna banka.

PoveĆanje temeljnog kapitala banke radi osiguranja ekonomske stabilnosti banke

Članak 141.

(1) Ako Hrvatska narodna banka na temelju izvješća posebne uprave banke iz članka 140. ovoga Zakona procijeni da je radi osiguranja minimalnog kapitala banke iz članka 64. ili minimalne stope adekvatnosti kapitala iz članka 65. stavka 2. i 3. ovoga Zakona ili radi otklanjanja uzroka nelikvidnosti i/ili nesolventnosti banke potrebno povećati temeljni kapital banke novim financijskim ulaganjima, naložit će posebnoj upravi da sazove glavnu skupštinu dioničara banke i da joj predloži donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala.

(2) Posebna uprava mora objaviti sazivanje glavne skupštine dioničara radi odlučivanja o povećanju temeljnog kapitala iz stav­ka 1. ovoga članka najkasnije u roku od osam dana po primitku naloga Hrvatske narodne banke iz stavka 1. ovoga članka, a glavna skupština dioničara se mora održati najkasnije u roku od petnaest dana od objave sazivanja.

(3) Prilikom sazivanja glavne skupštine dioničara, dioničari moraju biti upozoreni na pravne posljedice članka 142. ovoga Zakona.

Pravo otkupa dionica banke

Članak 142.

(1) Ako glavna skupština dioničara banke odbije prijedlog iz članka 141. stavka 1. ovoga Zakona ili ako ne uspije emisija dionica banke sukladno odluci koju glavna skupština dioničara usvoji na prijedlog iz članka 141. stavka 1. ovoga Zakona, Hrvatska narodna banka može naložiti posebnoj upravi banke da, u cilju promjene postojeće vlasničke strukture dioničara, organizira prodaju postojećih dionica banke zainteresiranim novim ulaga­čima.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka posebna uprava je dužna u roku od 60 dana, računajući od dana donošenja odluke Hrvatske narodne banke, najaviti javnu dražbu za prodaju posto­jećih dionica banke.

(3) U najavi javne dražbe posebna uprava određuje početnu cijenu dionica koja je jednaka njihovoj knjigovodstvenoj vrijednosti određenoj na temelju revidiranih financijskih izvješća banke.

(4) Na javnoj dražbi posebna uprava banke prodaje dionice banke ulagačima koji ponude najvišu cijenu iznad početne ukoliko ispunjavaju uvjete za stjecanje kvalificiranog udjela iz članka 20. i 21. ovoga Zakona. Ako na javnoj dražbi nitko ne prihvati početnu cijenu, posebna uprava banke nudi dionice po cijeni koja je za 10 posto niža od početne i nastavlja snižavati ponudbenu cijenu za isti postotak od početne cijene sve dok jedan ili više ulagača ne izjavi da je spreman kupiti ponuđene dionice.

(5) Posebna uprava banke može u sklopu ponude za prodaju postojećih dionica banke postaviti dodatne uvjete novim ulaga­čima u pogledu dokapitalizacije banke.

(6) Istovremeno s najavom dražbe, posebna uprava banke izdaje nalog Središnjoj depozitarnoj agenciji da u središnji registar upiše zabranu prava raspolaganja dionicama banke.

(7) Središnja depozitarna agencija prenosi dionice banke na ime ulagača kada je Hrvatska narodna banka obavijesti da su ulagači ispunili preuzete obveze prema bivšim dioničarima, uklju­čujući i preuzete obveze u pogledu dokapitalizacije banke ako su ulagači takvu obvezu preuzeli.

Procjena rezultata posebne uprave

Članak 143.

(1) Ako Savjet Hrvatske narodne banke procijeni da se tije­kom razdoblja pod posebnom upravom financijsko stanje banke poboljšalo tako da je banka dosegla minimalni kapital iz članka 64. i minimalnu stopu adekvatnosti kapitala iz članka 65. stavka 2. i 3. ovoga Zakona i da redovno ispunjava svoje dospjele obveze, Savjet Hrvatske narodne banke mora uputiti posebnu upravu na sazivanje glavne skupštine dioničara.

(2) Na glavnoj skupštini dioničari izabiru novi nadzorni odbor čime prestaju ovlasti posebnog tijela. Nadzorni odbor će po suglasnosti Hrvatske narodne banke imenovati upravu banke. Danom imenovanja uprave prestaju ovlasti posebne uprave.

(3) Ako Savjet Hrvatske narodne banke procijeni da se tijekom razdoblja pod posebnom upravom financijsko stanje banke nije poboljšalo tako da je banka dosegla minimalni kapital iz članka 64. i minimalnu stopu adekvatnosti kapitala iz članka 65. stavka 2. i 3. ovoga Zakona ili tako da je sposobna redovito ispunjavati svoje dospjele obveze, donosi odluku o pokretanju prisilne likvidacije ili odluku o utvrđivanju razloga za podnošenje prijedloga za pokretanje stečaja banke.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, Savjet Hrvatske narodne banke može također donijeti odluku o produženju mandata posebne uprave na razdoblje od najviše šest mjeseci ako ne postoje uvjeti za pokretanje stečaja banke ili ako Hrvatska narod­na banka procijeni da će u sljedećih šest mjeseci banka biti sposobna dosegnuti minimalni kapital iz članka 64. i minimalnu stopu adekvatnosti kapitala iz članka 65. stavka 2. i 3. ovoga Zakona i redovito ispunjavati dospjele obveze.

XIV. LIKVIDACIJA BANKE

XIV.1. REDOVNA LIKVIDACIJA BANKE

Pokretanje postupka redovne likvidacije

Članak 144.

(1) Glavna skupština dioničara banke može donijeti odluku o prestanku banke.

(2) Prije donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka, uprava i nadzorni odbor banke moraju obaviti prethodne konzultacije s Hrvatskom narodnom bankom.

(3) Likvidatori banke dužni su obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o odluci iz stavka 1. ovoga članka prvoga radnog dana nakon njezinog donošenja.

(4) Odluku iz stavka 1. ovoga članka banka je dužna objaviti u »Narodnim novinama« i najmanje dva dnevna lista u Republici Hrvatskoj.

Tijek postupka redovne likvidacije

Članak 145.

(1) Na postupak redovne likvidacije banke primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima o likvidaciji dioničkog društva, osim ako nije drukčije uređeno ovim Zakonom.

(2) Postupak likvidacije banke također se provodi kad glavna skupština dioničara banke donese odluku prema kojoj se djelatnost banke kao dioničkog društva mijenja tako da društvo više ne pruža bankovne usluge.

Likvidatori banke u postupku redovne likvidacije

Članak 146.

(1) Banka mora imati najmanje dva likvidatora.

(2) Likvidatorom banke može biti imenovana samo osoba koja ispunjava uvjete za imenovanje za člana uprave banke sukladno članku 25. ovoga Zakona.

Primjena odredaba ovoga Zakona tijekom redovne likvidacije

Članak 147.

(1) Banka koja provodi postupak redovne likvidacije mora se na odgovarajući način pridržavati odredaba ovoga Zakona.

(2) Način primjene odredaba ovoga Zakona u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka može propisati Hrvatska narodna banka.

ObavjeŠtavanje Hrvatske narodne banke

Članak 148.

Likvidatori su dužni, ako utvrde da imovina banke u likvidaciji nije dovoljna za isplatu svih potraživanja vjerovnika banke u likvidaciji, bez odlaganja podnijeti prijedlog za otvaranje stečaj­nog postupka i o tome odmah obavijestiti Hrvatsku narodnu banku.

XIV.2. PRISILNA LIKVIDACIJA BANKE

Razlozi za pokretanje prisilne likvidacije

Članak 149.

(1) Hrvatska narodna banka donosi odluku o pokretanju prisilne likvidacije u sljedećim slučajevima:

1) ako na temelju izvješća iz članka 140. stavka 2. ovoga Zakona procijeni da se tijekom razdoblja pod posebnom upravom financijsko stanje banke nije poboljšalo toliko da bi banka dosegla minimalni kapital iz članka 64. i minimalnu stopu adekvatnosti kapitala iz članka 65. stavka 2. i 3. ovoga Zakona i da ne postoje uvjeti za pokretanje stečajnog postupka,

2) ako glavna skupština dioničara odbije prijedlog odluke iz članka 141. stavka 1. ovoga Zakona, ako ne uspije prva prodaja dionica na temelju odluke koju je glavna skupština dioničara usvojila na prijedlog iz članka 141. stavka 1. ovoga Zakona, ako ne postoje uvjeti za ostvarenje prava otkupa iz članka 142. ovoga Zakona ili uvjeti za pokretanje stečajnog postupka,

3) ako je banci oduzeto odobrenje za pružanje bankovnih usluga iz razloga navedenih u članku 39. stavku 1. točki od 2. do 5. ovoga Zakona,

4) ako ocijeni da bi provođenje redovne likvidacije moglo izazvati štetu za vjerovnike banke,

5) ako je članu uprave oduzeta suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave, ako je član razriješen ili ako član uprave ne obavlja funkciju člana uprave više od šest mjeseci, a nadzorni odbor nije u roku od daljnja tri mjeseca imenovao novog člana uprave u skladu s ovim Zakonom te banka zbog toga nema najmanje dva člana uprave.

(2) Hrvatska narodna banka mora donijeti odluku o pokretanju prisilne likvidacije u roku od najkasnije trideset dana koji počinje:

1) u slučaju iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, od isteka roka za primitak konačnog izvješća posebne uprave iz članka 140. stavka 2. ovoga Zakona,

2) u slučaju iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, od dana na koji je glavna skupština dioničara odbila prijedlog iz članka 141. stavka 1. ovoga Zakona ili od dana na koji je istekao rok za upis i uplatu dionica na temelju neuspješne prve prodaje,

3) u slučaju iz stavka 1. točke 5. ovoga članka, od isteka tromjesečnog roka za imenovanje novog člana uprave.

(3) Kada Hrvatska narodna banka utvrdi da postoje uvjeti iz stavka 1. ovoga članka uz odluku o pokretanju prisilne likvidacije istodobno donosi rješenje o oduzimanju odobrenja za rad.

Odluka o prisilnoj likvidaciji

Članak 150.

(1) Hrvatska narodna banka će odlukom iz članka 149. ovoga Zakona za likvidatora imenovati instituciju nadležnu za osiguranje uloga.

(2) Odluku o pokretanju postupka prisilne likvidacije Hrvat­ska narodna banka će objaviti u »Narodnim novinama», najmanje dva dnevna lista u Republici Hrvatskoj i istu dostaviti nadležnom trgovačkom sudu.

(3) Hrvatska narodna banka će odluku o prisilnoj likvidaciji banke dostaviti instituciji nadležnoj za osiguranje uloga u roku od tri dana od dana njenog donošenja.

(4) Institucija nadležna za osiguranje uloga dužna je odmah po primitku odluke iz stavka 1. ovoga članka poduzeti sve radnje neophodne za zaštitu prava vjerovnika banke.

Likvidatori banke u postupku prisilne likvidacije

Članak 151.

(1) Institucija nadležna za osiguranje uloga dužna je u roku od osam dana od primitka odluke iz članka 150. ovoga Zakona imenovati dva ili više likvidatora.

(2) Likvidatorom banke može biti imenovana samo osoba koja ispunjava uvjete za imenovanje člana uprave banke sukladno članku 25. ovoga Zakona.

Pravne posljedice prisilne likvidacije

Članak 152.

(1) Danom donošenja odluke o prisilnoj likvidaciji prestaju sve nadležnosti i ovlasti članova uprave i članova nadzornog odbora banke te ovlasti glavne skupštine dioničara.

(2) Tijekom postupka prisilne likvidacije nadležnosti nadzornog odbora banke i glavne skupštine dioničara obavlja institucija nadležna za osiguranje uloga.

Postupak prisilne likvidacije

Članak 153.

Na postupak prisilne likvidacije banke primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima o likvidaciji dioničkog društva, osim ako nije drukčije uređeno ovim Zakonom.

ObavjeŠtavanje Hrvatske narodne banke

Članak 154.

(1) Likvidatori su dužni, ako utvrde da imovina banke u likvidaciji nije dovoljna za isplatu svih potraživanja vjerovnika banke u likvidaciji, bez odgađanja podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka i o tome odmah obavijestiti Hrvatsku narodnu banku

(2) Na zahtjev Hrvatske narodne banke institucija nadležna za osiguranje uloga dužna je dostaviti izvješće o tijeku postupka likvidacije.

Primjena odredaba ovoga Zakona tijekom prisilne likvidacije

Članak 155.

(1) Banka u likvidaciji koja provodi postupak prisilne likvidacije mora se na odgovarajući način pridržavati odredaba ovoga Zakona.

(2) Način primjene odredaba ovoga Zakona u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka može propisati Hrvatska narodna banka.

XV. STEČAJ BANKE

Primjena odredaba o steČajnom postupku

Članak 156.

Ako nije drukčije određeno ovim Zakonom, odredbe Stečaj­nog zakona primjenjuju se na stečaj banke.

Razlozi za steČaj

Članak 157.

Hrvatska narodna banka donosi odluku o utvrđivanju razloga za podnošenje prijedloga za pokretanje stečajnog postupka u sljedećim slučajevima:

1) ako je prilikom obavljanja nadzora nad bankom utvrdila da je banka nesolventna,

2) ako na temelju izvješća iz članka 140. stavka 2. ovoga Zakona procijeni da je banka nesolventna,

3) ako se u postupku likvidacije utvrdi da imovina banke u likvidaciji nije dovoljna za isplatu svih tražbina vjerovnika banke, a likvidator nije postupio sukladno odredbama članka 148. ili članka 154. stavka 1. ovoga Zakona .

Pokretanje steČajnog postupka

Članak 158.

(1) Hrvatska narodna banka mora nadležnom sudu predati prijedlog za pokretanje stečajnog postupka u roku od tri radna dana nakon donošenja odluke o utvrđivanju razloga za pokretanje stečajnog postupka u pisanom obliku. Prijedlogu mora priložiti odluku o utvrđivanju razloga za pokretanje stečajnog postupka.

(2) Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka nad bankom mogu podnijeti i vjerovnici banke i sama banka.

(3) Sud donosi odluku o prijedlogu za pokretanje stečajnog postupka u roku od 15 dana od primitka prijedloga iz stavka 1. i 2. ovoga članka i o tome obavještava Hrvatsku narodnu banku.

SteČajna uprava

Članak 159.

(1) U postupku stečaja nad bankom stečajna uprava ima najmanje dva člana. Stečajnu upravu imenuje sud na prijedlog institucije nadležne za osiguranje uloga.

(2) Osobe imenovane u stečajnu upravu moraju ispunjavati uvjete potrebne za imenovanje stečajnog upravitelja sukladno Stečajnom zakonu.

(3) Ako postoje razlozi za razrješenje kojeg od člana stečajne uprave, sud mora prije odluke o njegovom razrješenju o razlozima za razrješenje obavijestiti instituciju nadležnu za osiguranje uloga i pozvati je da se izjasni o razlozima za razrješenje u roku koji ne smije biti kraći od tri i dulji od osam dana.

Nagrada za rad i naknada troŠkova steČajne uprave

Članak 160.

(1) Na članove stečajne uprave banaka ne primjenjuju se od­redbe o listi stečajnih upravitelja i o nagradama za rad i naknadama troškova stečajnih upravitelja iz Stečajnog zakona.

(2) Nagradu za rad i naknadu troškova stečajne uprave utvr­đuje institucija nadležna za osiguranje uloga, a na teret troš­kova stečaja.

SkupŠtina vjerovnika

Članak 161.

(1) U postupku stečaja banke ne primjenjuju se odredbe Stečajnog zakona koje se odnose na Skupštinu vjerovnika.

(2) Sva ovlaštenja Skupštine vjerovnika sukladno odredbama Stečajnog zakona ima odbor vjerovnika.

Prethodni postupak

Članak 162.

(1) U slučaju kada je stečajni postupak pokrenut na prijedlog Hrvatske narodne banke, ne primjenjuju se odredbe Stečajnog zakona o pokretanju prethodnog postupka, obvezi davanja podataka tijekom prethodnog postupka, privremenom stečajnom upravitelju, ročištu radi izjašnjenja o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka, ispitivanju gospodarsko-financijskog stanja dužnika te slučajevima u kojima se neće odrediti ispitivanje gospodarsko-financijskog stanja dužnika.

(2) Odredba Stečajnog zakona o preuzimanju duga primje­nju­je se na odgovarajući način tijekom cijeloga stečajnog postupka.

Rokovi za prijavu traŽbina i zakazivanje ispitnog roČIŠta

Članak 163.

(1) Rok za prijavu tražbina, određen rješenjem o otvaranju stečajnog postupka, ne može biti duži od dvadeset dana.

(2) Rješenjem o otvaranju stečajnog postupka stečajno vijeće će zakazati ročište vjerovnika na kojem se ispituju prijavljene traž­bine (ispitno ročište). Između posljednjeg dana roka za prijav­ljivanje tražbine i ispitnog ročišta ne smije proteći manje od osam niti više od trideset dana.

Naknadne prijave

Članak 164.

Tražbine prijavljene nakon isteka roka za prijavljivanje mogu se ispitati na ispitnom ročištu ako to predloži stečajna uprava. Tražbine prijavljene nakon isteka roka za prijavljivanje koje nisu ispitane na ispitnom ročištu i tražbine prijavljene najkasnije u roku od mjesec dana nakon prvog ispitnog ročišta, ali ne poslije objavljivanja poziva za završno ročište mogu se ispitati sukladno uvjetima predviđenim odredbama Stečajnog zakona o podnošenju naknadnih prijava.

TraŽbine graĐana prema banci u steČaju po osnovi deviznih depozita

Članak 165.

Na dan otvaranja stečajnog postupka prestaje tražbina gra­đana prema banci u stečaju po osnovi deviznih depozita, koji su po posebnim propisima pretvoreni u javni dug Republike Hrvat­ske, a građanima se u skladu s tim propisima izdaju obveznice Republike Hrvatske u zamjenu za devizne depozite.

Odgoda odrŽavanja ispitnog roČIŠta

Članak 166.

Održavanje ispitnog ročišta zakazanog rješenjem o otvaranju stečajnog postupka može se odgoditi najviše dva puta, s time da se novo ispitno ročište mora održati u roku od trideset dana od donošenja rješenja o odgodi.

Ispitivanje i izjaŠnjavanje o prijavljenim traŽbinama

Članak 167.

Stečajna uprava dužna je do održavanja ispitnog ročišta ispitati sve prijavljene tražbine i o njima se izjasniti na tom ročištu.

Prodaja imovine banke u steČaju

Članak 168.

(1) Stečajni upravitelj je dužan provesti unovčenje u dijelovima imovine banke u stečaju u roku pet godina računajući od dana otvaranja stečajnog postupka. Pod imovinom banke u smislu ovoga stavka podrazumijevaju se svi pojavni oblici imovine koji čine aktivu banke u stečaju, osim novčanih sredstava.

(2) Ako se sva imovina banke u stečaju ne unovči u roku iz stavka 1. ovoga članka, na prijedlog stečajnog upravitelja stečajno će vijeće u roku daljnjih 30 dana odrediti da se pokrene postupak prodaje imovine banke u stečaju kao cjeline. Za donošenje odluke iz ovoga stavka nije potrebna suglasnost vjerovnika banke.

(3) Na temelju odluke iz stavka 2. ovoga članka stečajni upravitelj poduzima potrebne radnje za prodaju imovine banke u stečaju kao cjeline putem javne dražbe. U najavi javne dražbe stečajni upravitelj utvrđuje početnu cijenu imovine u visini njezine knjigovodstvene vrijednosti. Ako na javnoj dražbi nitko ne prihvati početnu cijenu, tada se početna cijena snižava 10 posto i nastavlja snižavati za isti postotak početne cijene sve dok jedan od kupaca ne prihvati ponuđenu cijenu.

(4) Nakon izvršene prodaje imovine banke u stečaju po postupku iz stavka 3. ovoga članka ili u slučaju da prodaja imovine nije uspjela, stečajno vijeće će najkasnije u roku od 180 dana, računajući od dana donošenja odluke iz stavka 2. ovoga članka, donijeti rješenje o zaključenju stečajnog postupka na temelju kojeg se banka briše iz sudskog registra i tim danom prestaje postojati.

ObavjeŠtavanje Hrvatske narodne banke

Članak 169.

Presliku izvješća stečajnog upravitelja o tijeku stečajnog postupka sud dostavlja i Hrvatskoj narodnoj banci.

TraŽbine viŠih isplatnih redova

Članak 170.

(1) U tražbine viših isplatnih redova spadaju:

1) tražbine zaposlenika stečajnog dužnika, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koje se iz tih tražbina po zakonu obvezno namiruju kao doprinosi iz plaće i na plaću, osim tražbina za koje je zakonom određeno da će se namiriti kao troškovi stečajnog postupka ili kao ostale obveze stečajne mase,

2) tražbine Hrvatske narodne banke, tražbine po osnovi poreza, ostala potraživanja koja čine prihod državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave,

3) razlika tražbina građana od ukupnog iznosa po osnovi uloga, tekućih i žiroračuna i depozita na deviznim računima i isplaćene svote na temelju osiguranja uloga kod Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka,

4) tražbine fizičkih i pravnih osoba koje nisu dioničari banke u stečaju,

5) tražbine Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka po osnovi osiguranih uloga sukladno posebnom zakonu,

6) tražbine vlasnika hibridnih i podređenih dužničkih instrumenata koji su bili izdani uz uvjet da u slučaju stečaja potraživanja iz njih imaju pravo prvenstva pred pravima dioničara i vlasnika drugih hibridnih i podređenih dužničkih instrumenata.

(2) Ako nakon okončanja stečajnog postupka i namire svih dugova ostanu sredstva u stečajnoj masi, ta se sredstva dijele dioničarima banke u skladu sa statutom banke, odnosno drugim aktima banke.

XVI. ZAŠTITA POTROŠAČA

ZnaČenje pojma

Članak 171.

Pod pojmom potrošač u smislu odredaba ovoga Zakona podrazumijeva se svaka fizička osoba – građanin, koja je korisnik bankovnih usluga iz članka 3. ovoga Zakona, kao i ostalih financijskih usluga iz članka 6. ovoga Zakona, pod uvjetom da te ostale financijske usluge pruža banka.

Ugovaranje usluga

Članak 172.

(1) Banka je dužna s potrošačem zaključiti ugovor o pruža­nju pojedine bankovne usluge iz članka 3. ovoga Zakona.

(2) Prije zaključivanja ugovora iz stavka 1. ovoga članka banka je dužna potrošaču predočiti, odnosno učiniti dostupnim sve bitne uvjete ugovora iz kojih su jasno vidljiva prava i obveze ugovornih strana.

(3) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka zaključuje se u pisanoj formi. Nakon njegovog zaključivanja banka je dužna najmanje jedan primjerak predati potrošaču.

(4) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka može biti zaključen upo­rabom elektroničkog potpisa, ako posebnim zakonom ili na temelju zakona donesenim propisom nije izričito određena uporaba vlastoručnog potpisa u dukumentima na papiru ili ovjera vlastitog potpisa.

Objava opĆih uvjeta poslovanja

Članak 173.

(1) Banka je dužna na pogodnom mjestu u svojim poslovnim prostorijama učiniti dostupnim informacije o uvjetima pružanja usluga potrošačima.

(2) Osim obveznog informiranja potrošača na način iz stavka 1. ovoga članka o uvjetima pružanja usluga, banka može i na drugi prikladan način iste informacije učiniti dostupnim.

(3) Pod informacijama iz stavka 1. ovoga članka, a koje se odnose na odobravanje kredita, podrazumijevaju se sljedeći podaci:

1) važeće nominalne godišnje stope redovne i zatezne kamate,

2) način obračuna kamate (primjena relativnog ili konformnog kamatnjaka),

3) uvjeti pod kojima se mogu mijenjati stope redovne i zatezne kamate tijekom korištenja, odnosno otplate kredita,

4) naknade, odnosno provizije koje (osim kamata po deklariranoj nominalnoj stopi) banka zaračunava korisniku kredita,

5) efektivne kamatne stope koje odražavaju ukupnu cijenu kredita, izračunate sukladno propisima Hrvatske narodne banke,

6) iznos otplate glavnice i kamate (uključujući i druge troškove) za pretpostavljeni iznos kredita, rokovi otplate, broj i visina otplatnih obroka,

7) uvjeti štednje ili novčanog pologa kod banke ako je to uvjet za odobravanje kredita,

8) mogućnosti i uvjeti prijeboja kredita i štednog uloga, odnosno novčanog pologa iz prethodne točke,

9) instrumenti osiguranja otplate kredita i drugi uvjeti koje postavlja banka.

(4) Pod informacijama iz stavka 1. ovoga članka koje se odnose na primanje depozita podrazumijevaju se sljedeći podaci:

1) važeće nominalne godišnje kamatne stope,

2) način obračuna kamate (primjena relativnog ili konformnog kamatnjaka),

3) uvjeti pod kojima se mogu mijenjati kamatne stope,

4) naknade za vođenje računa i druge slične naknade odnosno provizije ako ih banka zaračunava na teret deponenta,

5) efektivne kamatne stope koje odražavaju ukupan prinos na depozit, izračunate sukladno propisima Hrvatske narodne banke,

6) osnovne informacije o osiguranju uloga odnosno depozita.

Propis o sadrŽaju ugovora

Članak 174.

Hrvatska narodna banka može propisati:

1) jedinstveni način izračunavanja i iskazivanja cijene kredita i depozita (efektivne stope iz članka 173. stavka 3. točke 5. i stavka 4. točke 5.),

2) ostale obvezne elemente ugovora o kreditu i novčanom depozitu, kao i priloga uz te ugovore.

ObavjeŠtavanje potroŠaČa

Članak 175.

(1) Banka je dužna na ugovoreni način, a najmanje jednom godišnje obavijestiti potrošača odnosno učiniti mu dostupnim po­datke o stanju njegovoga kreditnog, odnosno depozitnog računa.

(2) U slučaju kada su ugovorene promjenjive kamatne stope, banka je dužna obavijestiti potrošača o promjeni tih stopa prije nego što se one počnu primjenjivati, putem sredstava javnog informiranja ili na drugi odgovarajući način.

Reklamacije potroŠaČa

Članak 176.

(1) Ukoliko potrošač smatra da se banka ne pridržava uvjeta iz ugovora o pružanju bankovnih i ostalih financijskih usluga može svoj prigovor na postupke banke uputiti:

1) odgovarajućoj organizacijskoj jedinici banke,

2) unutarnjoj reviziji u banci,

3) društvu ili udruzi za zaštitu potrošača,

4) nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata, ili

5) drugim nadležnim tijelima.

(2) Hrvatska narodna banka je ovlaštena u okviru svojih nad­zornih nadležnosti nad bankama provjeravati pridržava li se banka općenito dobrih poslovnih običaja, objavljenih općih uvjeta poslovanja i ugovora koje je sklopila sa svojim klijentima, ali nije dužna rješavati pojedinačne reklamacije klijenata banke.

Primjena posebnog zakona

Članak 177.

Osim na temelju odredbi članka 171. do 176. ovoga Zakona, zaštita prava klijenata banke (fizičkih osoba), provodi se također na temelju posebnog zakona kojim se uređuje zaštita potrošača, pri čemu je potrebno postupati sukladno odredbama ovoga Zakona koje se odnose na obvezu čuvanja bankovne tajne.

XVII. STAMBENE ŠTEDIONICE

Stambene Štedionice

Članak 178.

Na stambene štedionice osnovane prema odredbama Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje primjenjuju se odredbe ovoga Zakona ako drugim zakonima nije drukčije propisano.

Kapital

Članak 179.

(1) Najmanji iznos potrebnog temeljnog kapitala za osnivanje stambene štedionice jest 20 milijuna kuna.

(2) Jamstveni kapital stambene štedionice ne smije biti manji od minimalnog iznosa temeljnog kapitala iz stavka 1. ovoga članka.

ZaŠtita naziva

Članak 180.

Nitko ne može upotrebljavati riječ »štedionica« ili izvedenice te riječi u smislu označavanja poslovne djelatnosti ili tvrtke osim stambene štedionice i banke iz članka 190. stavka 4. ovoga Zakona, osim ako to drugim zakonom nije dopušteno.

XVIII. UDRUŽENJE BANAKA

UdruŽenje banaka

Članak 181.

(1) Banke se mogu udružiti u udruženje banaka koje je osnovano kao gospodarsko interesno udruženje ili kao neki drugi oblik udruživanja gospodarskih subjekata u skladu sa posebnim zakonom.

(2) Osim zadataka koji su određeni njegovim statutom, udru­že­nje banaka može:

– organizirati sustav osiguranja uloga s jamstvima iznad iznosa određenog Zakonom o osiguranju uloga,

– organizirati razmjenu informacija o kreditnoj sposobnosti za potrebe zaštite protiv kreditnog rizika,

– provoditi stručno usavršavanje zaposlenika banke i izdavati potvrde o završenom stručnom usavršavanju.

(3) Banke ne smiju zaključivati nikakve pisane ili usmene ugovore s drugim bankama ili bankovnim udruženjima kojima se može ograničiti načelo slobodnog tržišnog natjecanja, odnosno konkurencije u bankarstvu.

(4) Udruženje banaka mora u cilju provedbe stavka 3. ovoga članka dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci svoj statut kao i sve sporazume, dogovore i druge opće akte.

(5) Banka mora u cilju provedbe stavka 3. ovoga članka dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci sve sporazume, dogovore i druge opće akte sklopljene s drugim bankama.

XIX. KAZNENE ODREDBE

PrekrŠaji banaka

Članak 182.

(1) Za prekršaj kaznit će se banka novčanom kaznom u iznosu od 500.000 do 1.000.000 kuna:

1) ako pruža ostale financijske usluge za koje nije dobila odobrenje Hrvatske narodne banke (člank 6. stavak 2.),

2) ako obavlja djelatnosti koje nisu bankovne usluge, ostale financijske usluge i pomoćne bankovne usluge, a nisu drugim zakonom stavljene u nadležnost banci,

3) ako kreditira ili izdaje jamstva protivno odredbama članka 17. ovoga Zakona,

4) ako povlaštene dionice banke prelaze ograničenje iz član­ka 18. ovoga Zakona,

5) ako pribavi dionice ili poslovne udjele u drugoj banci ili drugoj financijskoj instituciji protivno odredbama članka 19. ovoga Zakona,

6) ako omogući dioničaru glasovanje protivno odredbama članka 22. ovoga Zakona,

7) ako prekrši odredbe o upravi i radnom odnosu članova uprave iz članka 23. i 24. ovoga Zakona,

8) ako prekrši odredbe članka 27. ovoga Zakona,

9) ako ima nadzorni odbor sastavljen protivno odredbama članka 30. stavka 1. i 2. ovoga Zakona,

10) ako počne pružati bankovne usluge u državi članici Europske unije protivno odredbama članka 41. ili članka 42. ovoga Zakona,

11) ako u inozemstvu osnuje podružnicu bez da je dobila odobrenje Hrvatske narodne banke za osnivanje podružnice,

12) ako izračun jamstvenog kapitala izvrši protivno propisima donesenim na temelju članka 63. ovoga Zakona,

13) ako postupi suprotno odredbi o visini jamstvenog kapitala iz članka 64. ovoga Zakona,

14) ako postupi suprotno odredbama o minimalnoj stopi adekvatnosti kapitala iz članka 65. stavka 2. i 3. ovoga Zakona,

15) ako kod izračuna rizikom ponderirane aktive postupi suprotno propisima donesenim na temelju članka 66. ovoga Zakona,

16) ako u planiranju i provođenju mjera upravljanja rizicima postupi suprotno odredbama iz članka 67. ovoga Zakona,

17) ako u mjerenju, procjeni i upravljanju rizicima postupi suprotno propisima donesenim na temelju članka 68. ovoga Zakona,

18) ako kontinuirano ne procjenjuje kreditni rizik i ako ne provodi rezerviranja za pokriće gubitaka sukladno propisima donesenim na temelju članka 69. ovoga Zakona,

19) ako postupi protivno propisima donesenim na temelju članka 70. ovoga Zakona,

20) ako postupi suprotno odredbama članka 75., članka 76. i članka 77. ovoga Zakona o dopuštenoj izloženosti,

21) ukoliko sklopi pravni posao zbog kojeg bi nastala ili bi se povećala izloženost banke prema osobama u posebnom odnosu s bankom protivno članku 78. stavku 2. ovoga Zakona,

22) ako pri upravljanju svojom imovinom i obvezama postupi suprotno odredbama članka 79. ovoga Zakona,

23) ako prekrši odredbe članka 81. stavka 3. ovoga Zakona,

24) ako postupi suprotno odredbama o ograničenju ulaganja iz članka 82. i članka 83. ovoga Zakona,

25) ako izvrši ulaganja bez prethodne suglasnosti Hrvatske narodne banke iz članka 84. stavka 1. i 2. ovoga Zakona,

26) ako prilikom osnivanja pravne osobe prekrši odredbe članka 84. stavka 5. ovoga Zakona,

27) ako Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi izvješća sa sadržajem, u roku i na načine koji su određeni propisom donesenim na temelju članka 87. ovoga Zakona,

28) ako isplati dobit ili akontaciju dobiti protivno odredbama članka 88. ovoga Zakona,

29) ako odmah ne usvoji mjere za osiguranje minimalnog kapitala i minimalne stope adekvatnosti kapitala te o tome ne oba­vijesti Hrvatsku narodnu banku sukladno članku 89. ovoga Zakona,

30) ako, kao nadređena banka u grupi banaka, ne sastavi i dostavi konsolidirana financijska izvješća na način, u opsegu i sa sadržajem koji su određeni propisom donesenim na temelju članka 94. stavka 3. ovoga Zakona ili ako na zahtjev Hrvatske narodne banke iz članka 94. stavka 4. ili članka 95. ovoga Zakona ne provede konsolidaciju pojedinih stavki ili pojedinih poslova, odnosno grupa poslova ili potpunu konsolidaciju financijskih izvještaja,

31) ako Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavlja obavijesti i informacije sukladno odredbama članka 96. ovoga Zakona,

32) ako nadređenoj banci u grupi banaka ne dostavi informacije potrebne za konsolidaciju,

33) ako vodi poslovne knjige, sastavlja knjigovodstvena izvješća, vrednuje knjigovodstvene stavke ili sastavlja financijska izvješća protivno odredbama članka 101., 102., 103. ili 104. ovoga Zakona ili protivno propisima donesenim na temelju članka 105. ovoga Zakona,

34) ako ne organizira unutarnju reviziju u skladu s člancima 106., 107. ili 108. ovoga Zakona,

35) ako Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi revidirano godišnje izvješće ili revidirano konsolidirano godišnje izvješće u roku propisanom u članku 112. stavku 3. ovoga Zakona,

36) ako ne dokumentira izmjenu programskih rješenja ili izmjenu oblika baze podataka u skladu s člankom 122. stavkom 3. ovoga Zakona,

37) ako ne izvijesti Hrvatsku narodnu banku o činjenicama i okolnostima iz članka 132. stavka 1. i 3. ovoga Zakona,

38) ako Hrvatskoj narodnoj banci ne dostavi izvješća i informacije iz članka 133. ovoga Zakona,

39) ako postupi protivno odredbama o ugovaranju usluga iz članka 172. ovoga Zakona,

40) ako postupi protivno propisima donesenim na temelju članka 174. ovoga Zakona,

41) ako ne obavijesti potrošača u skladu s odredbama članka 175. ovoga Zakona,

42) ako zaključi ugovor protivno članku 181. stavku 3. ovoga Zakona,

43) ako ne dostavi Hrvatskoj narodnoj banci akte iz članka 181. stavka 5. ovoga Zakona,

44) ako ne uskladi svoje poslovanje sukladno odredbama članka 190. stavaka 2. do 7. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba iz uprave banke novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 50.000 kuna.

(3) Za prekršaj kaznit će se banka novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 100.000 kuna:

1) ako ne izvijesti Hrvatsku narodnu banku u skladu s član­kom 132. stavkom 1. ili člankom 133. ovoga Zakona ili u sk­la­­du s propisom donesenim na temelju članka 134. ovoga Zakona,

2) ako ovlaštenoj osobi ne omogući obavljanje nadzora na način propisan člancima od 119. do 122. ovoga Zakona.

(4) Za prekršaj iz stavka 3. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba iz uprave banke novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000 kuna.

PrekrŠaji Članova nadzornog odbora i ostali prekrŠaji Članova uprave

Članak 183.

(1) Za prekršaj kaznit će se član uprave banke novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 kuna:

1) koji odmah ne obavijesti nadzorni odbor banke o okolnostima iz članka 28. ovoga Zakona,

2) ukoliko sklopi pravni posao zbog kojeg bi nastala ili bi se povećala izloženost banke prema osobama u posebnom odnosu s bankom protivno članku 78. stavku 2. ovoga Zakona,

3) koji odmah ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o okolnostima iz članka 132. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaj kaznit će se član nadzornog odbora banke koji odmah ne izvijesti Hrvatsku narodnu banku o okolnostima iz članka 32. točke 3. ovoga Zakona novčanom kaznom od 5.000 do 25.000 kuna.

PrekrŠaji ostalih osoba

Članak 184.

(1) Za prekršaj kaznit će se pravna osoba koja koristi riječ »banka« ili izvedenicu te riječi protivno zabrani iz članka 2. stav­ka 3. ovoga Zakona novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 kuna.

(2) Za prekršaj kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je počinila prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 25.000 kuna.

(3) Za prekršaj kaznit će se pravna osoba koja pruža bankovne usluge protivno zabrani iz članka 5. ovoga Zakona novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 kuna.

(4) Za prekršaj kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je počinila prekršaj iz stavka 3. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 25.000 kuna.

(5) Za prekršaj kaznit će se fizička osoba koja pruža bankovne usluge protivno zabrani iz članka 5. ovoga Zakona novčanom kaznom u iznosu od 4.000 do 40.000 kuna.

(6) Za prekršaj kaznit će se osoba u posebnom odnosu s bankom koja sklopi pravni posao zbog kojeg bi nastala ili bi se povećala izloženost banke protivno članku 78. stavku 2. ovoga Zakona novčanom kaznom u iznosu od 4.000 do 40.000 kuna.

(7) Za prekršaj kaznit će se likvidator koji postupi protivno članku 148. i 154. ovoga Zakona novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 kuna.

(8) Za prekršaj kaznit će se pravna osoba koja koristi riječ »štedionica« ili izvedenicu te riječi protivno zabrani iz članka 180. ovoga Zakona novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 kuna.

(9) Za prekršaj kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je počinila prekršaj iz stavka 8. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 25.000 kuna. Za prekršaj kaznit će se udruženje banaka ako ne dostavi Hrvatskoj narodnoj banci opće akte iz članka 181. stavka 4. ovoga Zakona novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 kuna.

PrekrŠaji podreĐenog druŠtva

Članak 185.

(1) Za prekršaj kaznit će se podređeno društvo u grupi banaka ako nadređenoj banci u grupi banaka ne dostavi podatke potrebne za konsolidaciju novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 kuna.

(2) Za prekršaj kaznit će se odgovorna osoba u podređenom društvu koja je počinila prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 4.000 do 40.000 kuna.

PrekrŠaji revizora

Članak 186.

Za prekršaj kaznit će se revizor koji odmah ne obavijesti Hrvatsku narodnu banku o okolnostima iz članka 113. ovoga Zakona novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 50.000 kuna.

PrekrŠaji Članova posebne uprave

Članak 187.

Za prekršaj, kaznit će se član posebne uprave novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 25.000 kuna:

1) ako u roku od tri mjeseca nakon imenovanja ne dostavi Hrvatskoj narodnoj banci izvješće o financijskom stanju i uvjetima poslovanja banke (članak 140. stavak 1.),

2) ako u roku od devet mjeseci nakon imenovanja ne dostavi Hrvatskoj narodnoj banci izvješće iz članka 140. stavka 2. ovoga Zakona,

3) ako, u slučaju iz članka 141. stavka 1. ovoga Zakona, ne objavi sazivanje glavne skupštine dioničara i njezinog dnevnog reda u roku određenom u članku 141. stavku 2. ovoga Zakona.

PrekrŠaji u vezi s obvezom Čuvanja bankovne tajne

Članak 188.

(1) Banka koja je prekršila obvezu čuvanja bankovne tajne kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 500.000 kuna.

(2) Za prekršaj kaznit će se odgovorna osoba u banci koja je počinila prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 25.000 kuna.

(3) Za prekršaj kaznit će se fizička osoba iz članka 99. stavka 1. ovoga Zakona koja je prekršila obvezu čuvanja bankovne tajne novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 25.000 kuna.

Zastara

Članak 189.

(1) Prekršajni postupak protiv banke, člana uprave ili nadzornog odbora, podređene banke u grupi banaka, revizora, posebne uprave i ostalih osoba za prekršaje utvrđene ovim Zakonom ne može se pokrenuti nakon proteka roka od 3 godine od dana kada je sačinjen nalaz Hrvatske narodne banke u kojem je utvrđena nepravilnost, odnosno nezakonitost u poslovanju.

(2) Zastarijevanje se prekida svakom radnjom nadležnog tijela poduzetom radi gonjenja počinitelja prekršaja. Poslije sva­kog prekida počinje ponovno teći zastara, ali se prekršajni postupak ni u kom slučaju ne može voditi po isteku dvostrukog vremena određenog u stavku 1. ovoga članka.

XX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

UsklaĐivanje banaka

Članak 190.

(1) Banke koje su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona upisane u sudski registar i imaju odobrenje za rad, odnosno odobrenje za pružanje bankovnih i financijskih usluga nastavljaju poslovati kao banke prema ovom Zakonu na temelju zatečenog odobrenja.

(2) Ako banka iz stavka 1. ovoga članka želi pružati ostale financijske usluge koje kao djelatnost nisu upisane u sudski registar, dužna je provesti postupak propisan ovim Zakonom.

(3) Banke moraju uskladiti svoje poslovanje u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona i to:

– temeljni kapital prema odredbama iz članka 15. ovoga Zakona,

– dionice prema odredbama iz članka 16., 17., 18. i 19. ovoga Zakona,

– upravu i prokuriste prema odredbama članka 23., 24. i 25. ovoga Zakona,

– članove nadzornog odbora prema odredbama članka 30. ovoga Zakona,

– jamstveni kapital prema odredbama članka 64. ovoga Zakona,

– ulaganje u kapital nefinancijskih institucija prema odredbama članka 82. stavka 2. ovoga Zakona,

– ulaganje u kapital jedne nefinancijske institucije prema odredbama članka 83. stavka 1. ovoga Zakona.

(4) Iznimno od odredaba stavka 3. podstavka 1. ovoga članka bivša štedionica koja je do 31. prosinca 2001., u skladu s člankom 119. Zakona o bankama (»Narodne novine«, br. 161/98.) povećala temeljni kapital i dobila odobrenje za rad kao banka, a čiji je temeljni kapital manji od iznosa propisanog člankom 15. ovoga Zakona, dužna je povećati svoj temeljni kapital tako da on nije manji od:

– 25 milijuna kuna do 31. prosinca 2003.,

– 30 milijuna kuna do 31. prosinca 2004.,

– 35 milijuna kuna do 31. prosinca 2005.,

– 40 milijuna kuna do 31. prosinca 2006.

(5) Kad banka iz stavka 4. ovoga članka poveća svoj temeljni kapital tako da on nije manji od iznosa propisanog člankom 15. ovoga Zakona, dužna je sukladno odredbama ovoga Zakona zatražiti od Hrvatske narodne banke odobrenje za pružanje bankovnih i/ili ostalih financijskih usluga.

(6) Do dobivanja odobrenja za pružanje bankovnih i/ili ostalih financijskih usluga banka iz stavka 4. ovoga članka posluje na temelju zatečenog odobrenja za rad.

(7) Jamstveni kapital banke iz stavka 4. ovoga članka od 31. prosinca 2003. ne smije biti manji od minimalnog iznosa temeljnog kapitala iz stavka 4. ovoga članka.

(8) Banke su dužne najkasnije u roku od mjesec dana od proteka roka iz stavka 3. ovoga članka dostaviti Hrvatskoj narod­noj banci izvješće o usklađivanju sa stavkom 3. ovoga članka.

(9) Banke su dužne uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona i propisima Hrvatske narodne banke donesenim na temelju ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(10) Ako banka iz stavka 1. ovoga članka ne postupi sukladno odredbama stavka 2. do 7. ovoga članka, Hrvatska narodna banka može banci oduzeti odobrenje za rad.

Postupci

Članak 191.

(1) Svi postupci za dobivanje odobrenja i suglasnosti koji su bili pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama Zakona koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Stečajni i likvidacijski postupci u bankama i štedionicama koji su bili pokrenuti prema odredbama Stečajnog zakona ili Zakona o trgovačkim društvima dovršavaju se u skladu s odredbama navedenog Zakona, osim u dijelu koji se odnosi na prodaju imovine banke ili štedionice u stečaju kako je to propisano člankom 168. ovoga Zakona, s time da rok počinje teći od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Prestanak vaŽenja propisa

Članak 192.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o bankama (»Narodne novine«, br. 161/98.).

(2) Hrvatska narodna banka mora u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propise utemeljene na ovom Zakonu.

(3) Do donošenja propisa na temelju ovoga Zakona na odgo­varajući se način primjenjuju propisi doneseni na temelju Zakona o bankama (»Narodne novine«, br. 161/98.).

PoČetak primjene pojedinih odredaba

Članak 193.

(1) Odredbe članka 13. stavka 2., članka 20. stavka 5., članka 41. do 44., članka 47. do 50., članka 58. stavka 3. točke 2. te odredbe članka 59. i 60. ovoga Zakona počinju se primjenjivati od dana punopravnog članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

(2) Do primjene odredaba iz stavka 1. ovoga članka se,

1) na odluke vezane uz suglasnost osobi iz države članice Europske unije za stjecanje kvalificiranog udjela primjenjuje članak 21. ovoga Zakona,

2) na pružanje bankovnih usluga banaka u državama članicama Europske unije primjenjuje odredba članka 45. ovoga Zakona,

3) na pružanje usluga banaka iz država članica Europske unije u Republici Hrvatskoj primjenjuju odredbe članka 51. do 56. ovoga Zakona,

4) na dostavljanje podataka nadzornim tijelima država članica Europske unije primjenjuje odredba članka 58. stavka 3. točke 3. ovoga Zakona.

(3) Odredbe poglavlja VI., osim odredaba iz članka 96. ovoga Zakona, primjenjuju se od 1. siječnja 2003.

Stupanje na snagu

Članak 194.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim ako nije drukčije određeno člankom 193. ovoga Zakona.

Klasa: 450-02/01-01/03
Zagreb, 3. srpnja 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.


- - - - - - - - - - - - - - - -


Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O BANKAMA

Proglašavam Zakon o bankama, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 3. srpnja 2002.

Broj: 01-081-02-2612/2
Zagreb, 8. srpnja 2002.

Predsjednik Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.