POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 22. 5. 2018.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaPREGLED ZAKONA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE


ZAKON O PROSTORNOM UREĐENJU

(NN 30/94)I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Prostornim uređenjem osigurava se gospodarenje, zaštita i upravljanje prostorom Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Država) kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom. Prostorno uređenje obuhvača mjere za ostvarivanje sustava prostornog uređenja te izradu i provođenje dokumenata prostornog uređenja.

Članak 2.

Gospodarenjem, zaštitom i upravljanjem prostorom ostvaruju se uvjeti za društveni i gospodarski razvoj, zaštitu okoliša, racionalno korištenje prirodnih i povijesnih dobara na načelu integralnog pristupa u planiranju prostora. Integralni pristup u planiranju prostora obuhvaća naročito: - poznavanje, provjeru i ocjenu mogućnosti razvoja u prostoru, - izradu dokumenata prostornog uređenja, - praćenje provedbe dokumenata prostornog uređenja.

Članak 3.

Prostorno uređenje temelji se na načelima:

- ravnomjernoga, gospodarskoga, društvenog i kulturnog razvoja prostora Države, uz njegovanje i razvijanje regionalnih prostornih osobitosti,

- održivog razvoja i racionalnog korištenja i zaštite prostora,

- zaštite integralnih vrijednosti prostora i zaštite i unapređenja stanja okoliša,

- zaštite spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode,

- osiguranja boljih uvjeta života,

- usuglašavanja interesa korisnika prostora i prioriteta djelovanja u prostoru,

- usuglašenosti prostornog uređenja pojedinih dijelova prostora Države,

- povezivanja prostora Države s europskim prostornim ustrojem,

- javnosti i slobodnog pristupa podacima i dokumentima značajnim za prostorno uređenje u skladu s ovim i drugim posebnim propisima,

- uspostavljanja sustava informacija o prostoru u svrhu planiranja, korištenja i zaštite prostora.

II. USTROJSTVO SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA

Članak 4.

Učinkovitost prostornog uredenja Države osiguravaju Sabor Republike Hrvatske i Vlada Republike Hrvatske te predstavnička i izvršna tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, donošenjem dokumenata prostornog uredenja i drugih dokumenata određenih ovim Zakonom. Stručnu utemeljenost dokumenata iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju tijela državne uprave i upravna tijela jedinica lokalne samouprave osnovana za obavljanje stručnih poslova prostornog uredenja te pravne osobe registrirane za izradu tih dokumenata.

Članak 5.

Stručne poslove prostornog uređenja određene ovim Zakonom, za Državu, županiju i Grad Zagreb obavlja upravna organizacija, odnosno upravno tijelo jedinice lokalne samouprave i uprave.

Članak 6

Stručne poslove prostornog uredenja za Državu obavlja Zavod za prostorno planiranje (u daljnjem tekstu: Zavod) u sastavu Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Zavod u okviru svog djelokruga izrađuje i prati provođenje Strategije i Programa prostornog uređenja Države, i drugih dokumenata prostornog uređenja koje donosi Sabor Republike Hrvatske te dvogodišnjeg programa unapređenja stanja u prostoru Države, izrađuje osnove korištenja prostora Države i dvogodišnja izvješća o stanju u prostoru. Zavod obavlja druge stručne poslove odredene ovim Zakonom te stručne poslove prostornog uređenja koje mu povjeri ministar graditeljstva i zaštite okoliša (u daljnjem tekstu: ministar).

Članak 7.

Skupština županije, odnosno Grada Zagreba osniva županijski, odnosno Gradski zavod za prostorno uređenje (u daljnjem tekstu: županijski odnosno Gradski zavod). Dvije ili više županija mogu osnovati zajednički županijski zavod. Županijski, odnosno Gradski zavod u okviru svog djelokruga izrađuje i prati provedbu prostornog plana županije i prostornih planova područja posebnih obilježja, odnosno Grada, dvogodišnje izvješće i program unapređenja stanja u prostoru županije, odnosno Grada, vodi dokumentaciju prostora. Županijski, odnosno Gradski zavod obavlja druge stručne poslove odredene ovim Zakonom, te stručne poslove koje im povjeri županijsko, Gradsko, općinsko, odnosno gradsko poglavarstvo.

Članak 8.

Pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izrađuju dokumente prostornog uređenja i stručne podloge za izdavanje lokacijskih dozvola, ukoliko ovim Zakonom to nije drugačije određeno. Upis u sudski registar obavlja se uz prethodnu suglasnost Ministarstva. Uvjete i mjerila za izdavanje suglasnosti iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.

Članak 9.

U cilju osiguravanja uvjeta za ravnomjerniji prostorni razvoj Države, stručne i znanstvene utemeljenosti dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata osniva se Savjet prostornog uređenja Države (u daljnjem tekstu: Savjet), koji čine stručn,. znanstveni, politički, javni i drugi djelatnici. Savjet osniva Vlada Republike Hrvatske. Savjet daje mišljenja, prijedloge i ocjene o prijedlozima dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata određenih ovim Zakonom koje donosi Sabor Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske i skupštine županija u slučajevima iz članka 20. ovoga Zakona.

III. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

Članak 10.

Za potrebe praćenja stanja u prostoru, izrade i praćenja provedbe dokumenata prostornog uređenja, te drugih dokumenata, tijela državne uprave i druga upravna tijela nadležna za poslove prostornog uređenja vode dokumentaciju prostora. O stanju prostora na području Države, županije, Grada Zagreba, općine i grada izrađuje se dvogodišnje izvješće (u daljnjem tekstu: Izvješće). Izvješće o stanju u prostoru sadrži analizu provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata, ocjenu provedenih mjera i njihove učinkovitosti na svrhovito gospodarenje prostorom, na zaštitu vrijednosti prostora i okoliša te druge elemente od važnosti za prostor za koji se izrađuje.

Članak 11.

Sabor Republike Hrvatske, odnosno predstavnička tijela županije, Grada Zagreba, općine i grada na temelju Izvješća donose dvogodišnji program mjera za unapređenje stanja u prostoru (u daljnjem tekstu: Program mjera). Program mjera sadrži procjenu potrebe izrade novih, odnosno izmjenu i dopunu postojećih dokumenata prostornog uređenja, potrebu pribavljanja podataka i stručnih podloga za njihovu izradu, te druge mjere od značaja za izradu i donošenje tih dokumenata. Programom mjera može se utvrditi potreba uređenja zemljišta, razina uređenja zemljišta, izvori za financiranje njegovog uređenja te rok u kojem je određeno zemljište potrebno urediti za planiranu namjenu. Uređenje građevinskog zemljišta obuhvaća pripremu zemljišta za izgradnju (izrada prostornih planova, imovinsko-pravne radnje i drugo), te izgradnju komunalnih i telekomunikacijskih instalacija, objekata i uređaja individualne i zajedničke potrošnje Programom mjera, ovisno o posebnim obilježjima prostora za koji se donosi, utvrđuju se i druge mjere za provođenje politike uređenja prostora i dokumenata prostornog uređenja. Izvješća i Program mjera objavljuju se u "Narodnim novinama", odnosno u službenom glasilu jedinica lokalne samouprave i uprave.

Članak 12.

Dokumentima prostornog uređenja određuje se svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora Države, županija, Grada Zagreba, općina i gradova.

Članak 13.

Dokumenti prostornog uređenja su

1. Strategija i Program prostornog uređenja Države.

2. Prostorni planovi,

- Prostorni plan županije i Grada Zagreba,

- Prostorni plan područja posebnih obilježja,

- Prostorni plan uređenja općine i grada,

- Generalni plan uređenja,

- Detaljni plan uređenja,

- drugi prostorni planovi,

3. drugi dokumenti prostornog uređenja.

Članak 14.

Strategija prostornog uređenja Države određuje dugoročne ciljeve prostornog razvoja i planiranja u skladu s ukupnim gospodarskim, društvenim i kulturnim razvojem. Strategija iz stavka 1. ovoga članka sadrži osnove za usklađivanje i usmjeravanje prostornog razvoja, organizaciju prostora Države, razvojne prioritetne djelatnosti te planske cjeline zajedničih prostornih i razvojnih obilježja za koje će se donositi prostorni planovi ili drugi dokumenti prostornog uređenja.

Članak 15.

Programom prostornog uređenja Države utvrđuju se mjere i aktivnosti za provođenje Strategije prostornog uređenja Države. Program iz stavka 1. ovoga članka sadrži osnovne ciljeve razvoja u prostoru, kriterije i smjernice za uređenje prostornih i drugih cjelina, prijedlog prioriteta za ostvarivanje ciljeva prostornog uređenja, te na temelju prirodnih, gospodarskih, društvenih i kulturnih polazišta odreduje osnovu za organizaciju, zaštitu, korištenje i namjenu prostora, zaštitu i unapređenje okoliša, sustav središnjih naselja, i sustav razvojne državne infrastrukture.

Članak 16.

Strategija i Program prostornog uređenja Države izrađuju se na temelju osnova korištenja prostora Države (u daljnjem tekstu: prostorna osnova Države). Prostorna osnova Države sadrži podatke od značaja za prostor, te ocjenu postojećeg stanja u prostoru u odnosu na prostorne planove i druge dokumente prostornog uređenja.

Članak 17.

Strategiju i Program prostornog uređenja Države donosi Sabor Republike Hrvatske. O Prijedlogu Strategije i Programa prostornog uređenja Države pribavlja se mišljenje predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave. Prijedlog Strategije i Programa prostornog uređenja Države te pribavljena mišljenja iz stavka 2. ovoga Članka ocjenjuje Savjet. Program prostornog uređenja Države objavljuje se u "Narodnim novinama".

Članak 18.

Prostorni plan županije, odnosno Grada Zagreba uvažavanjem prirodnih, kulturno-povijesnih i krajobraznih vrijednosti razrađuje načela prostornog uređenja i utvrđuje ciljeve prostornog razvoja te organizaciju, zaštitu, korištenje i namjenu prostora. Prostorni plan iz stavka 1. ovoga Članka sadrži prostornu i gospodarsku strukturu županije, odnosno Grada Zagreba, sustav središnjih naselja regionalnog značenja, sustav razvojne regionalne infrastrukture, osnove za uređenje i zaštitu prostora, mjerila i smjernice za gospodarski razvoj, za očuvanje i unapređenje prirodnih, kulturno-povijesnih i krajobraznih vrijednosti, mjere za unapređenje i zaštitu okoliša te druge elemente od važnosti za županiju, odnosno Grad Zagreb.

Članak 19.

Prostorni plan iz Članka 18. ovoga Zakona donosi županijska, odnosno Gradska skupština, po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva o njegovoj usklađenosti sa Strategijom i Programom prostornog uređenja Države te s odredbama ovoga Zakona. O prijedlogu prostornog plana iz stavka 1. ovoga članka provodi se javna rasprava i pribavlja mišljenje predstavničkih tijela općina i gradova. Tijela iz stavka 1. i 2. ovoga Članka dužna su dostaviti suglasnost, odnosno mišljenje u roku od 60 dana od dostave prijedloga prostornog plana. U slučaju da Ministarstvo, odnosno predstavničko tijelo ne dostavi suglasnost, odnosno mišljenje u propisanom roku smatrat će se da je suglasnost dana, odnosno da predstavničko tijelo nema primjedbi na predloženi plan. Način i postupak provođenja javne rasprave utvrđuje se statutom županije.

Članak 20.

Za područje dvije ili više županije izrađuje se zajednički prostorni plan tih županija kada to sporazumno odrede te županije. Sporazumom županija uređuju se pitanja značajna za postupak izrade i donošenja tog plana. Prostorni plan iz stavka 1. ovoga članka donose skupštine županija za čije područje se plan izrađuje.

Članak 21.

Prostorni plan područja posebnih obilježja utvrđuje, s obzirom na zajednička prirodna, kulturna ili druga obilježja, temeljnu organizaciju prostora, mjere korištenja, uređenja i zaštite tog područja s aktivnostima koje imaju prednost, mjere za unapređenje i zaštitu okoliša te po potrebi određuje obvezu izrade detaljnih planova uređenja prostora za uža područja unutar prostornog plana. Prostorni plan iz stavka 1. ovoga članka donosi se obvezno za područje nacionalnog parka i parka prirode, te za područja za koje je ta obveza određena Programom prostornog uređenja Države ili prostornim planom županije.

Članak 22.

Prostorni plan područja posebnih obilježja donosi županijska, odnosno Gradska skupština ukoliko posebnim zakonom to nije drukčije određeno. Na postupak izrade i donošenja prostornog plana iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući način primjenjuju se odredbe članka 19. ovoga Zakona.

Članak 23.

Prostorni plan uređenja općine ili grada utvrđuje uvjete za uređenje općinskog i gradskog područja, određuje svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i sanaciju građevinskog i drugog zemljišta, zaštitu okoliša te zaštitu spomenika kulture i osobito vrijednih dijelova prirode u općini, odnosno gradu. Prostorni plan iz stavka 1. ovoga članka sadrži osnove razvitka u prostoru, ciljeve prostornog uređenja, namjenu prostora, mjerila, smjernice, mjere i uvjete za korištenje, zaštitu i uređivanje prostora, te druge elemente od važnosti za područje općine, odnosno grada. Prostornim planom iz stavka 1. ovoga članka može se utvrditi obveza izrade detaljnih planova uređenja prostora za uža područja na teritoriju općine, odnosno grada.

Članak 24.

Prostorni plan uređenja općine ili grada donosi općinsko, odnosno gradsko vijeće, po pribavljenoj suglasnosti županijskog zavoda o njegovoj usklađenosti sa prostornim planom županije. Županijski zavod dužan je dostaviti suglasnost u roku od 60 dana od dostave prijedloga prostornog plana. U slučaju da ne dostavi suglasnost u propisanom roku, smatrat će se da je suglasnost dana. O prijedlogu prostornog plana iz stavka 1. ovoga Članka provodi se javna rasprava. Način i postupak provođenja javne rasprave utvrđuje se statutom općine, odnosno grada.

Članak 25. Generalni plan uređenja utvrđuje temeljnu organizaciju prostora, zaštitu prirodnih, kulturnih i povijesnih vrijednosti, korištenje i namjenu površina sa prijedlogom prvenstva njihovog uređenja. Generalni plan iz stavka 1. ovoga Članka sadrži način i oblike zaštite i korištenja, uvjete i smjernice za uređenje i zaštitu prostora, mjere za unapređenje i zaštitu okoliša, područja s posebnim prostornim i drugim obilježjima te druge elemente od važnosti za područje za koje se donosi. Generalnim planom iz stavka 1. ovoga članka može se utvrditi obveza izrade detaljnih planova uređenja prostora za uža područja unutar obuhvata tog plana.

Članak 26.

Generalni plan uređenja donosi se za naselje u kojima je sjedište tijela županija, Grad Zagreb te druga naselja koja imaju više od 10.000 stanovnika. Granice područja za koje se izrađuje Generalni plan uređenja utvrđuju se prostornim planom uređenja općine ili grada, odnosno prostornim planom Grada Zagreba. Prostornim planom županije može se utvrditi obveza izrade generalnog plana uređenja i za naselja značajnih kulturno-povijesnih vrijednosti. Generalni plan iz stavka 1. ovoga članka donosi općinsko ili gradsko vijeće, odnosno Gradska skupština. Na postupak izrade i donošenja generalnog plana iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 24. ovoga Zakona.

Članak 27.

Detaljni plan uređenja utvrđuje detaljnu namjenu površina, režime uređivanja prostora, način opremanja zemljišta komunalnom, prometnom i telekomunikacijskom infrastrukturom, uvjete za izgradnju građevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru, te druge elemente od važnosti za područje za koje se plan donosi.

Članak 28.

Obveza izrade, postupak i način donošenja detaljnog plana uređenja utvrđuje se prostornim planom šireg područja, drugim dokumentima prostornog uređenja, odnosno programom mjera za unapređenje stanja u prostoru. Detaljni plan uređenja donosi općinsko ili gradsko vijeće, odnosno gradska skupština na čijem području se nalazi naselje za koje se izrađuje plan.

Članak 29.

Predstavnička tijela i poglavarstva jedinica lokalne samouprave i uprave donose i druge prostorne planove i dokumente prostornog uređenja. Vrsta, sadržaj i način donošenja prostornih planova i dokumenata prostornog uređenja iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se prostornim planovima šireg područja odnosno, programom mjera za unapređenje stanja u prostoru.

Članak 30.

Prostorni plan užeg područja mora biti usuglašen s prostornim planom šireg područja, a u slučaju njihove neusuglašenosti primjenjuje se plan šireg područja. Iznimno od stavka 1. ovoga članka prostorni plan užeg područja primijenit će se ukoliko se tim planom ne mijenja osnovna koncepcija prostornog uređenja utvrđena prostornim planom šireg područja i uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva.

Članak 31.

Prostorni planovi sadrže tekstualni i grafički dio (kartografski i drugi grafički prilozi), odredbe za njegovo provođenje, te druge elemente značajne za provođenje plana. Mjerila kartografskih prikaza prostornih planova, sadržaj te standarde i obvezne prostorne pokazatelje propisat će ministar.

Članak 32.

Odlukom o donošenju prostornog plana utvrđuju se sastavni dijelovi plana te odredbe za njegovo provođenje. Odluka iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u "Narodnim novinama", odnosno službenom glasilu jedinice lokalne samouprave i uprave koja donosi prostorni plan.

Članak 33.

Sredstva za izradu dokumenata prostornog uređenja osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave i uprave te iz drugih izvora. Sredstva za izradu dokumenata prostornog uređenja koje donosi Sabor Republike Hrvatske i izradu stručnih podloga iz članka 45. ovoga Zakona osiguravaju se u državnom proračunu. Sredstva za izradu dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne samouprave i uprave u čijoj je nadležnosti njihovo donošenje.

IV. PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

1. Lokacijska dozvola

Članak 34.

Svaki zahvat u prostoru provodi se u skladu s dokumentima prostornog uređenja, posebnim propisima i lokacijskom dozvolom. Lokacijska dozvola je upravni akt, a izdaje se na temelju dokumenta prostornog uređenja te posebnih zakona i propisa donesenih na osnovi tih zakona. Iznimno od stavka 1. ovoga članka ne izdaje se lokacijska dozvola za zahvate u prostoru određenim propisom kojeg donosi ministar.

Članak 35.

Lokacijsku dozvolu izdaje županijski ured, odnosno gradski ured Grada Zagreba, nadležan za poslove prostornog uređenja na čijem se području planira zahvat u prostoru. Iznimno od stavka 1. ovoga članka Ministarstvo po pribavljenom mišljenju županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba, nadležnog za poslove prostornog uređenja izdaje lokacijsku dozvolu za objekte od važnosti za Državu te za zahvate u prostoru koji obuhvačaju područja dviju ili više županija. Objekte od važnosti za Državu iz stavka 2. ovoga članka te objekte iz stavka 1. ovoga članka za koje je potrebno pribaviti suglasnost Ministarstva utvrdit će Vlada Republike Hrvatske.

Članak 36.

Lokacijska dozvola, ovisno o vrsti zahvata u prostoru, sadrži :

- oblik i veličinu građevinske parcele,

- namjenu građevine,

- veličinu i površinu građevine,

- smještaj jedne ili više građevina na parceli,

- oblikovanje građevine,

- uređenje parcele,

- način i uvjete priključenja parcele, odnosno građevina na javno-prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu,

- mjere zaštite okoliša,

- druge podatke značajne za izgradnju i uredenje gradevinske parcele.

Lokacijska dozvola sadrži i izvod iz dokumenata prostornog uređenja na temelju kojih se izdaje.

Članak 37.

Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole prilaže se izvadak iz katastarskog plana, programska skica s detaljnim pokazateljima građevine, odnosno opis namjeravanog zahvata u prostoru.

Članak 38.

Nadležno tijelo državne uprave iz članka 35. ovoga Zakona dužno je u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva obavijestiti podnositelja o potrebi pribavljanja ili izrade detaljnije prostorne i druge dokumentacije, te stručnih podloga, kada je to određeno posebnim propisima, odnosno dokumentima prostornog uređenja. Obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadrži i potrebu pribavljanja suglasnosti, uvjeta, potvrda ili mišljenja tijela državne uprave ili pravnih osoba, kada je to određeno posebnim zakonom.

Članak 39.

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole nadležno tijelo državne uprave dužno je riješiti u roku od 30 dana od uredno podnesenog zahtjeva iz članka 37. te pribavljene dokumentacije i akata iz članka 38. ovoga Zakona.

Članak 40.

Lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomočnosti, ukoliko se u tom roku podnese zahtjev za građevnu dozvolu ili započne s radovima za koje prema posebnim propisima nije potrebna građevna dozvola.

2. Mjere za provođenje

Članak 41.

Naselja se mogu izgradivati samo na gradevinskom području. Građevinsko područje naselja utvrđuje se prostornim planom uređenja općine, odnosno grada radi razgraničenja izgradenih dijelova tih naselja i površina predviđenih za njihov razvoj od ostalih površina namijenjenih razvoju poljoprivrede i šumarstva kao i drugih djelatnosti koje se s obzirom na svoju namjenu mogu odvijati izvan gradevinskih područja.

Članak 42.

Izvan građevinskog područja uredivanje prostora provodi se na temelju smjernica i kriterija prostornog plana uredenja općine odnosno grada. Izvan gradevinskog područja može se planirati izgradnja objekata infrastrukture (prometne, energetske, komunalne itd.), zdravstvenih i rekreacijshih objekata, objekata obrane, objekata za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina te stambenih i gospodarskih objekata za vlastite potrebe i potrebe seoskog turizma, a svi u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti. Iznimno od stavka 2. ovoga članka izvan gradevinskog područja na poljoprivrednom zemljištu I. i II. bonitetne klase može se planirati izgradnja samo stambenih i gospodarskih objekata u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, objekata infrastrukture te objekata za istraživanje i iskorištavanje energetskih mineralnih sirovina.

Članak 43.

Parcelacija građevinskog zemljišta u svrhu osnivanja građevinske parcele provodi se u skladu s lokacijskom dozvolom. Akt o parcelaciji gradevinskog zemljišta provodi se u katastru zemljišta sukladno posebnim propisima te po pribavljenoj potvrdi tijela državne uprave iz članka 35. ovoga Zakona o njegovoj usklađenosti sa lokacijskom dozvolom.

Članak 44.

Građevine izgradene u skladu s propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona, a čija je namjena protivna namjeni utvrdenoj prostornim planom mogu se do privodenja planiranoj namjeni rekonstruirati u skladu sa smjernicama i mjerilima odredenim tim planam, odnosno odlukom općinskog ili gradskog vijeća.

Članak 45.

Vlada Republike Hrvatske donosi propise za provodenje ovoga Zakona o uređenju i zaštiti obalnog područja mora i voda, zaštićenih kulturno-povijesnih spomeničkih cjelina, područja uz državnu granicu, a koja su od posebnog interesa za Državu. Stručnu podlogu za izradu propisa iz stavka 1. ovoga članka izrađuje Zavod u suradnji sa županijskim zavodima, Gradskim zavodom. te izvršnim tijelima općine, odnosno grada. Propise o uvjetima i normativima za sprečavanje barijera za kretanje osoba sa tjelesnim oštećenjima, te o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti donosi ministar.

V. NADZOR

Članak 46.

Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.

Članak 47.

Inspekcijski nadzor nad općim i pojedinačnim aktima, uvjete i način rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzimanje mjera odredenih ovim Zakonom provodi urbanistička inspekcija. Poslove urbanističke inspekcije obavlja urbanistički inspektor (u daljnjem tekstu: inspektor) i državni službenik Ministarstva kojeg ovlasti ministar.

Članak 48.

Inspektor može od odgovorne osobe zahtijevati, radi izvršenja nadzora nad poslovima koje obavljaju nadležna tijela državne uprave i pravne osobe da:

- omogući izvršenje nadzora u radnim prostorijama nadležnog tijela, odnosno pravne osobe,

- dostavi na uvid sve podatke i dokumentaciju potrebnu u obavljanju nadzora,

- izvijesti o poduzetim mjerama otklanjanja utvrđenih nedostataka.

Članak 49.

U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor će pismenim rješenjem odrediti:

- otklanjanje utvrdenih nepravilnosti u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja,

- zabranu obavljanja djelatnosti za koju pravna osoba ne ispunjava propisane uvjete.

Članak 50.

Inspektor će predložiti da po pravu nadzora poništi:

- lokacijsku dozvolu koja je izdana protivno dokumentu prostornog uređenja, posebnom zakonu ili propisu donesenim na osnovu toga zakona,

- akt o parcelaciji koji je izdan na osnovi nezakonite potvrde o njegovoj usklađenosti s lokacijskom dozvolom. Rješenje o poništenju akata iz stavka 1. ovoga članka može se donijeti u roku od godine dana otkad su postali konačni u upravnom postupku.

Članak 51.

Inspektor će predložiti nadležnom sudu brisanje iz sudskog registra djelatnosti za koju utvrdi da pravna osoba ne ispunjava propisane uvjete.

Članak 52.

Za inspektora može se postaviti diplomirani inženjer arhitekture ili gradevinarstva s najmanje 5 godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom. Stručnim ispitom iz stavka 1 ovoga članka smatra se stručni ispit za obavljanje poslova u izgradnji objekata u skladu s posebnim propisima.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 53.

Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 2.500 do 10.000 DEM kaznit će se za prekršaj pravna, odnosno fizička osoba ako izrađuje dokumente prostornog uređenja i stručne podloge za izdavanje lokacijskih dozvola, a da ne ispunjava propisane uvjete (članak 8.) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 500 do 2.500 DEM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 54.

Novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 1.ooo do 5.000 DEM kaznit će se za prekršaj pravna, odnosno fizička osoba ako izradi parcelacijski elaborat protivno lokacijskoj dozvoli (članak 43.). Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 500 do 1.500 DEM i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 55.

Iznosi novčanih kazni iz članka 53. i 54. ovoga Zakona izriču se u domaćoj valuti po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske za DEM na dan izricanja kazne.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

Županijski zavodi osnovat će se u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona Zavod za prostorno planiranje Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša i Gradski zavod za planiranje razvoja i zaštitu čovjekova okoliša Grada Zagreba nastavljaju s radom.

Članak 57.

Prostorni planovi doneseni u skladu s propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona, osim odredaba koje su u suprotnosti s Ustavom i ovim Zakonom, ostaju na snazi do donošenja dokumenata prostornog uređenja prema ovom Zakonu a najduže 5 godina od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, nakon kojeg roka prestaju važiti. U roku iz stavka 1. ovoga članka prostorni planovi doneseni u skladu s propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona mogu se mijenjati, odnosno dopunjavati samo uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva. Izmjene i dopune prostornih planova općina i Grada Zagreba iz stavka 1. ovoga članka donosi županijska odnosno Gradska skupština. Izmjene i dopune generalnih urbanističkih plarkova i provedbenih planova iz stavka 1. ovoga članka donosi Gradska skupština, općinsko, odnosno gradsko vijeće. Izmjene i dopune prostornih planova iz stavka 4. ovoga članka u slučajevima kada obuhvaćaju područje dviju ili više općina odnosno gradova, donosi županijska, odnosno Gradska skupština.

Članak 58.

Odluka o prostornom uređenju donesena na temelju Uredbe o prostornom uređenju u ratom zahvaćenim područjima Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 14/94) ostaje na snazi do donošenja prostornog plana županije. Postupak izrade i donošenja Osnova korištenja i zaštite prostora, te Odluka o prostornom uređenju koji je započet prije stupanja na snagu ovoga Zakona, okončat će se u skladu s odredbama Uredbe iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 59.

Uvjeti uređenja prostora utvrdeni u skladu s propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi do izmjene prostornih planova, odnosno drugih dokumenata na temelju kojih su utvrđeni, a najduže dvije godine.

Članak 60.

Propisi iz članka 8., 31., 34., 35. i 45. stavka 3. ovoga Zakona donijet će se u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. Do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se Pravilnik o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uvjetima i normativima za sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera ("Narodne novine", br. 47/92.) i Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uredivanju prostora ("Narodne novine", br. 29/83., 36/85. i 42/86.) i točka 34. do 40. Odredaba za provođenje Prostornog plana Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 12/89.).

Članak 61.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o izradi studije o utjecaju na okolinu ("Narodne novine", br. 31/84. i 14/90.).

Članak 62.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine". br. 54/80., 16/86., 18/89., 34/91., 61/91. i 59/93.), članak 17. Zakona o određivanju poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", br. 75/93.). Uredba o prostornom uređenju u ratom zahvaćenim područjima Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 14/94.) i Uredba o izmjeni Zakona o prostornom planiranju i uređivanju prostora ("Narodne novine", br. 14/94.).

Članak 63.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".


Klasa: 350-01/94-01/01
Zagreb, 30. ožujka 1994.


 
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU


(NN 68/98)


Članak 1.

U Zakonu o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 30/94.) članak 1. mijenja se i glasi:

"Ovim se Zakonom uređuju sustav prostornog uređenja, uvjeti i način izrade, donošenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja te nadležnost tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne samouprave i uprave u provedbi mjera i aktivnosti kojima se osigurava planiranje i uređivanje prostora Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Država).

Prostornim uređenjem osiguravaju se uvjeti za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom Države kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom."

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. iza riječi: "tih dokumenata" dodaju se riječi: "i ovlašteni arhitekti koji samostalno obavljaju stručne poslove prostornog uređenja".

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. riječi: "Ministarstva graditeljstva i zaštite okoliša" zamjenjuju se riječima: "Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja".

U stavku 3. riječi: "ministar graditeljstva i zaštite okoliša" zamjenjuju se riječima: "ministar prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja".

Članak 4.

U članku 7. stavak 4. mijenja se i glasi:

"Županijski, odnosno Gradski zavod može izrađivati i prostorni plan uređenja općine i grada i generalni urbanistički plan te obavljati stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja ako mu izradu tih planova, odnosno obavljanje poslova povjeri Ministarstvo ili županijsko, odnosno Gradsko poglavarstvo."

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

"Uvjete koje mora ispunjavati županijski, odnosno Gradski zavod da bi mogao obavljati poslove izrade prostornih planova propisuje ministar."

Članak 5.

U članku 8. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Pravna osoba registrirana za stručne poslove prostornog uređenja može izrađivati prostorne planove ako ima zaposlenog najmanje jednog ovlaštenog arhitekta, a stručne podloge za izdavanje lokacijskih dozvola može izrađivati ako ima zaposlenog najmanje jednog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera."

Članak 6.

Iza članka 8. dodaje se članak 8a. koji glasi:

"Članak 8a.

Ovlašteni arhitekt koji samostalno obavlja stručne poslove prostornog uređenja može izrađivati detaljne planove uređenja i stručne podloge za izdavanje lokacijskih dozvola pod uvjetom da nije u radnom odnosu u pravnoj osobi.

Ovlašteni arhitekt koji samostalno obavlja stručne poslove prostornog uređenja može imati samo jedan ured."

Članak 7.

U glavi III. riječi: "DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA" zamjenjuju se riječima: "DOKUMENTI PRAĆENJA STANJA U PROSTORU".

Članak 8.

Iza članka 11. dodaje se članak 11a. koji glasi:

"Članak 11a.

Županijski, odnosno Gradski zavod, odnosno upravni odjel općine i grada dužni su Ministarstvu, županijskom, odnosno Gradskom uredu nadležnom za poslove prostornog uređenja i županijskom, odnosno Gradskom zavodu dostaviti Izvješće i Program mjera, odnosno njihove izmjene i dopune u roku od 15 dana od dana objave u glasilu jedinice lokalne samouprave i uprave."

Članak 9.

Iza članka 11a. dodaje se nova glava IV. koja glasi:

"IV. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA".

Članak 10.

Članak 13. mijenja se i glasi:

"Dokumenti prostornog uređenja jesu:

1. Strategija i Program prostornog uređenja Države

2. prostorni planovi

- Prostorni plan županije i Grada Zagreba

- Prostorni plan područja posebnih obilježja

- Prostorni plan uređenja općine i grada

- Generalni urbanistički plan

- Urbanistički plan uređenja

- Detaljni plan uređenja.

Članak 11.

U članku 14. stavku 2. riječi: "ili drugi dokumenti prostornog uređenja" zamjenjuju se riječima: "područja posebnih obilježja".

Članak 12.

U članku 16. stavku 2. riječi: "i druge dokumente prostornog uređenja" brišu se.

Članak 13.

U članku 18. stavku 1. iza riječi: "uvažavanjem" dodaju se riječi: "društveno gospodarskih" i stavlja se zarez.

U stavku 2. iza riječi: "prostora", dodaje se riječ: "prostornih".

Članak 14.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Prostorni plan iz članka 18. ovoga Zakona donosi županijska, odnosno Gradska skupština po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva o njegovoj usklađenosti s odredbama ovoga Zakona, Strategijom i Programom prostornog uređenja Države i prostornim planovima susjednih županija, odnosno Grada Zagreba te po pribavljenom mišljenju predstavničkih tijela općina i gradova na području županije."

Stavak 2. briše se.

U stavku 3. riječi: "i 2." brišu se, a iza riječi: "plana" dodaju se riječi: "i obrađenih primjedaba iznesenih u javnoj raspravi."

Stavak 4. briše se.

Članak 15.

Članak 24. mijenja se i glasi:

"Prostorni plan uređenja općine ili grada donosi općinsko, odnosno gradsko vijeće, po pribavljenoj suglasnosti županijskog ureda nadležnog za poslove prostornog uređenja o njegovoj usklađenosti sa prostornim planom županije.

Županijski ured suglasnost iz stavka 1. ovoga članka izdaje po prethodno pribavljenom mišljenju županijskog zavoda za prostorno uređenje, koji je svoje mišljenje dužan dostaviti u roku od 30 dana. U slučaju da ne dostavi mišljenje u propisanom roku, smatrat će se da je mišljenje dano.

Županijski ured dužan je dostaviti suglasnost u roku od 60 dana od dostave prijedloga prostornoga plana i obrađenih primjedaba s javne rasprave. U slučaju da ne dostavi suglasnost u propisanom roku, smatrat će se da je suglasnost dana."

Članak 16.

U članku 25. stavku 1. riječi: "Generalni plan uređenja" zamjenjuju se riječima: "Generalni urbanistički plan".

Članak 17.

U članku 26. stavku 1 riječi: "generalni plan uređenja" zamjenjuju se riječima: "generalni urbanistički plan", a broj: "10.000" zamjenjuje se brojem: "15.000".

U stavku 2. riječi: "generalni plan uređenja" zamjenjuju se riječima: "generalni urbanistički plan".

Stavak 3. briše se.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 3. riječ: "plan" zamjenjuje se riječima: "urbanistički plan".

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 4. riječi: "generalnog plana" zamjenjuju se riječima: "generalnoga urbanističkog plana".

Članak 18.

Iza članka 26. dodaju se članci 26a. i 26b. koji glase:

"Članak 26a.

Urbanistički plan uređenja utvrđuje osnovne uvjete korištenja i namjene javnih i drugih površina za naselje, odnosno dio naselja, prometnu, odnosno uličnu i komunalnu mrežu te ovisno o posebnosti prostora smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora.

Urbanistički plan iz stavka 1. ovoga članka sadrži način i oblike korištenja i uređenja javnih i drugih prostora, način uređenja prometne, odnosno ulične i komunalne mreže te druge elemente ovisno o području obuhvata.

Urbanističkim planom iz stavka 1. ovoga članka može se utvrditi obveza izrade detaljnih planova uređenja za uža područja unutar obuhvata tog plana.

Članak 26b.

Urbanistički plan uređenja donosi se za naselja, odnosno dijelove naselja koja su sjedišta gradova, za naselja, odnosno dijelove naselja registrirana kao povijesne urbanističke cjeline te za naselja, određena prostornim planom županije i Grada Zagreba, odnosno Programu mjera.

Granice područja za koje se izrađuje urbanistički plan uređenja utvrđuju se prostornim planom uređenja općine i grada, odnosno prostornim planom Grada Zagreba ili generalnim urbanističkim planom Grada Zagreba.

Urbanistički plan uređenja donosi općinsko ili gradsko vijeće, odnosno Skupština Grada Zagreba.

Na postupak izrade i donošenja plana iz stavka 1. ovoga članka primjenjuju se odredbe članka 24. ovoga Zakona."

Članak 19.

U članku 28. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Obveza izrade detaljnog plana uređenja s granicama obuhvata utvrđuje se prostornim planom šireg područja, odnosno Programom mjera."

U stavku 2. riječ: "gradska" zamjenjuje se riječju: "Gradska", a riječi: "na čijem području se nalazi naselje za koje se izrađuje plan", brišu se.

Članak 20.

Članak 29. mijenja se i glasi:

"Tijelo državne uprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su osigurati podatke i dokumente iz svoga djelokruga potrebne za izradu dokumenata prostornog uređenja.

Ako tijelo državne uprave ili pravna osoba s javnim ovlastima ne osigura podatke i dokumente iz stavka 1. ovoga članka županijski, odnosno Gradski zavod pribavit će te podatke i dokumente na trošak toga tijela, odnosno osobe."

Članak 21.

Iza članka 29. dodaje se članak 29a. koji glasi:

"Članak 29a.

O prijedlogu prostornoga plana te prijedlogu izmjena, dopuna i stavljanju izvan snage prostornoga plana provodi se javna rasprava.

Način i postupak provođenja javne rasprave te način i sudjelovanje tijela državne uprave, jedinica lokalne samouprave i uprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i građana u tom postupku propisat će Vlada Republike Hrvatske."

Članak 22.

Članak 30. mijenja se i glasi:

"Dokument prostornog uređenja užega područja mora biti usklađen s dokumentom prostornog uređenja širega područja."

Članak 23.

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Prostorni planovi sadrže tekstualni dio (obrazloženje i odredbe za provođenje plana) i grafički dio."

U stavku 2. iza riječi: "prikaza" dodaju se riječi: "i standard elaborata".

Članak 24.

U članku 32. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Županije, Grad Zagreb, općine i gradovi dužni su Ministarstvu, županijskom, odnosno Gradskom uredu nadležnom za poslove prostornog uređenja i županijskom, odnosno Gradskom zavodu za prostorno uređenje dostaviti prostorni plan (tekstualni i grafički dio) s odlukom o donošenju u roku od 15 dana od dana objave u glasilu jedinice lokalne samouprave i uprave."

Članak 25.

U glavi: "IV. PROVOĐENJE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA" broj: "IV" zamjenjuje se brojem: "V".

Članak 26.

U članku 34. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Iznimno od stavka 2. ovoga članka lokacijska dozvola ne izdaje se za zahvate u prostoru:

- na području za koje je donesen detaljni plan uređenja i

- određene propisom koji donosi ministar."

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4., 5. i 6. koji glase:

"Propisom iz stavka 3. alineja 2. ovoga članka propisat će se postupanje u provedbi takvih zahvata u prostoru.

U slučaju međusobne neusklađenosti dokumenta prostornog uređenja užega područja s dokumentom prostornog uređenja širega područja lokacijska se dozvola izdaje na temelju dokumenta prostornog uređenja šireg područja.

U postupku donošenja odluke o koncesiji prema posebnom propisu na temelju koje će se provesti zahvat u prostoru na području za koje nije donijet detaljni plan uređenja mora se ishoditi lokacijska dozvola."

Članak 27.

U članku 35. stavku 2. riječi: "po pribavljenom mišljenju županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba, nadležnog za poslove prostornog uređenja", brišu se.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

"U postupku iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo pribavlja od županijskog ureda, odnosno gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove prostornog uređenja mišljenje o dokumentaciji prostora koja utječe na zahvat u prostoru.

Mišljenje iz stavka 3. ovoga članka nadležni ured dužan je dostaviti u roku od 30 dana. U slučaju da ne dostavi mišljenje u propisanom roku, smatrat će se da je mišljenje dano."

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 5.

Članak 28.

U članku 36. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Lokacijskom se dozvolom ovisno o vrsti zahvata u prostoru određuje:

- oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru

- namjena građevine

- veličina i površina građevine

- smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru

- oblikovanje građevine

- uređenje građevne čestice

- način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

- način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i

- drugi elementi važni za zahvat u prostoru, prema posebnim propisima."

U stavku 2. riječ "i" briše se.

Članak 29.

Članak 37. mijenja se i glasi:

"Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole prilaže se izvadak iz katastarskoga plana, opis i idejno rješenje namjeravana zahvata u prostoru.

Idejnim rješenjem, u smislu ovoga Zakona, smatra se grafički prikaz prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i po potrebi tehničko-tehnoloških obilježja zahvata u prostoru.

Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole za zahvat u prostoru za koji se prema posebnom propisu ne izdaje građevna dozvola prilaže se i idejni projekt u smislu posebnog propisa te dokaz o pravu vlasništva zemljišta, odnosno građevine ili ugovor, odnosno akt nadležnog državnog tijela na temelju kojega je podnositelj zahtjeva stekao pravo izvođenja toga zahvata u prostoru.

Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole koju izdaje Ministarstvo te za zahvate u prostoru određene programom mjera županije, odnosno Grada Zagreba prilaže se stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole."

Članak 30.

Iza članka 37. dodaje se članak 37a. koji glasi:

"Članak 37a.

Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole izrađuje se u svrhu pripreme namjeravanog zahvata u prostoru. Izradu stručne podloge za građevinu od važnosti za Republiku Hrvatsku usklađuje Ministarstvo, a za zahvat u prostoru određen Programom mjera županije, odnosno Grada Zagreba županijski odnosno Gradski ured nadležan za poslove prostornog uređenja.

Stručna podloga za izdavanje lokacijske dozvole sadrži elemente zahvata u prostoru i moguće utjecaje toga zahvata na okoliš određene dokumentima prostornog uređenja."

Članak 31.

Članak 38. mijenja se i glasi:

"Tijelo državne uprave iz članka 35. ovoga Zakona u postupku izdavanja lokacijske dozvole u svrhu određivanja elemenata zahvata u prostoru iz članka 36. stavka 1. ovoga Zakona zatražit će od nadležnih tijela državne uprave, odnosno pravnih osoba s javnim ovlastima suglasnosti, uvjete, potvrde, mišljenja i druge akte kada je to određeno posebnim propisima.

O izdavanju ili odbijanju izdavanja suglasnosti, uvjeta, potvrda, mišljenja i drugih akata nadležno tijelo državne uprave, odnosno pravna osoba dužna je, na temelju dostavljenog izvatka iz katastarskog plana te opisa i idejnog rješenja ili idejnoga projekta namjeravana zahvata u prostoru, odnosno stručne podloge za izdavanje lokacijske dozvole, donijeti odluku i dostaviti je tijelu nadležnom za izdavanje lokacijske dozvole u roku od 30 dana.

Ako nadležno tijelo državne uprave, odnosno pravna osoba ne donese odluku u roku određenom u stavku 2. ovoga članka, elemente zahvata u prostoru koji proizlaze iz posebnih propisa odredit će tijelo nadležno za izdavanje lokacijske dozvole sukladno dokumentu prostornog uređenja, a zatražena suglasnost, uvjeti, potvrda, procjena, mišljenje ili drugi akt smatrat će se time izdanim.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka tijelo državne uprave iz članka 35. ovoga Zakona zatražit će od podnositelja zahtjeva da za namjeravani zahvat u prostoru određen opisom i idejnim rješenjem ili idejnim projektom, odnosno stručnom podlogom za izdavanje lokacijske dozvole provede postupak procjene utjecaja na okoliš kad je to određeno posebnim propisima."

Članak 32.

U članku 39. riječi: "pribavljene dokumentacije i" zamjenjuju se riječju: "pribavljenih".

Članak 33.

Iza članka 40. dodaje se članak 40a. koji glasi:

"Članak 40a.

Za zahvate u prostoru iz članka 34. stavka 3. alineje 1. ovoga Zakona tijelo državne uprave nadležno za poslove prostornog uređenja izdaje izvod iz detaljnoga plana uređenja."

Članak 34.

U članku 41. stavku 2. riječi: "općine, odnosno grada" zamjenjuju se riječima: "općine i grada, odnosno prostornim planom Grada Zagreba".

Članak 35.

U članku 42. stavku 1. riječi: "općine odnosno grada" zamjenjuju se riječima: "općine i grada, odnosno prostornoga plana Grada Zagreba".

Članak 36.

Članak 43. mijenja se i glasi:

"Parcelacija građevinskog zemljišta u svrhu osnivanja građevne čestice provodi se u skladu s lokacijskom dozvolom ili detaljnim planom uređenja ako se na čestici predviđaju zahvati u prostoru.

Kada je za postojeću građevinu za koju nije utvrđena građevna čestica potrebno utvrditi zemljište nužno za redovnu uporabu te građevine, oblik i veličinu te građevne čestice određuje tijelo državne uprave iz članka 35. ovoga Zakona.

Akt o parcelaciji građevinskog zemljišta provodi se u katastru zemljišta sukladno posebnim propisima te o pribavljenoj potvrdi tijela državne uprave iz članka 35. ovoga Zakona o njegovoj usklađenosti s lokacijskom dozvolom, odnosno detaljnim planom uređenja, odnosno s uvjetima iz stavka 2. ovoga članka."

Članak 37.

U glavi: "V. NADZOR" broj: "V." zamjenjuje se brojem: "VI."

Članak 38.

U članku 47. stavku 1. iza riječi: "inspekcija" dodaje se riječ: "Ministarstva".

U stavku 2. iza riječi: "obavlja" dodaju se riječi: "viši urbanistički inspektor i".

Članak 39.

Članak 48. mijenja se i glasi:

"Radi provedbe nadzora nad poslovima koje obavljaju nadležna tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne samouprave i pravne osobe inspektor može od odgovorne osobe, odnosno od ovlaštenog arhitekta koji samostalno obavlja stručne poslove prostornog uređenja zahtijevati da:

- omogući obavljanje pregleda u radnim prostorijama nadležnog tijela, odnosno pravne osobe i ovlaštenog arhitekta

- dostavi u određenom roku na uvid sve podatke i dokumentaciju potrebnu u provedbi nadzora

- izvijesti o poduzetim mjerama otklanjanja utvrđenih nedostataka."

Članak 40.

U članku 49. stavku 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

" - otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u izradi i postupku donošenja dokumenata praćenja stasnja u prostoru i dokumenata prostornog uređenja,".

U alineji 2. iza riječi: "osoba" dodaju se riječi: "ili ovlašteni arhitekt koji samostalno obavlja stručne poslove prostornog uređenja".

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"U slučaju iz stavka 1. alineje 1. ovoga članka urbanistički inspektor odredit će primjereni rok za otklanjanje nepravilnosti."

Članak 41.

U članku 50. stavku 1. iza riječi: "da" dodaje se riječ: "se".

U alineji 1. iza riječi: "protivno" dodaju se riječi: "ovom Zakonu" i stavlja se zarez.

Iza alineje 1. dodaje se nova alineja 2. koja glasi:

" - rješenje o zadržavanju objekata u prostoru doneseno protivno Zakonu o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje ("Narodne novine", br. 22/92.) ili Zakonu o prestanku važenja Zakona o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje ("Narodne novine", broj 33/95.)".

U dosadašnjoj alineji 2. koja postaje alineja 3. iza riječi: "dozvolom" dodaju se riječi: "ili izvodom iz detaljnog plana uređenja".

U stavku 2. riječi: "godine dana" zamjenjuju se riječima: "dvije godine".

Članak 42.

Članak 52. mijenja se i glasi:

"Za višeg urbanističkog inspektora može se imenovati diplomirani inženjer arhitekture ili građevinarstva s najmanje 10 godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom.

Za urbanističkog inspektora može se imenovati diplomirani inženjer arhitekture ili građevinarstva s najmanje 5 godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom.

Osim uvjeta iz stavka 1. i 2. ovog članka inspektor mora ispunjavati i uvjete iz Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", br. 74/94., 86/94. i 7/95.)."

Članak 43.

U glavi: "VI. KAZNENE ODREDBE" broj: "VI." zamjenjuje se brojem: "VII.".

Članak 44.

U članku 53. stavku 1. riječi: "protuvrijednosti domaće valute od 2.500 do 10.000 DEM" zamjenjuju se riječima: "iznosu od 10.000,00 do 35.000,00 kuna".

U stavku 2. riječi: "protuvrijednosti domaće valute od 500 do 2.500 DEM" zamjenjuju se riječima: "iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna".

Članak 45.

Iza članka 53. dodaju se članci 53a., 53b. i 53c. koji glase:

"Članak 53a.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 35.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna, odnosno fizička osoba ako izradi stručnu podlogu ili nacrt prijedloga prostornog plana protivno ovom Zakonu ili posebnim zakonima i propisima donesenim na osnovi tih zakona (članak 30. i 34.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Članak 53b.

Za prekršaj iz članka 53a. ovoga Zakona počinjen drugi puta uz novčanu kaznu izreći će se mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti u trajanju od šest mjeseci, a za prekršaj počinjen treći puta uz novčanu kaznu izreći se i mjera oduzimanja dozvole za obavljanje djelatnosti od tri do pet godina.

Članak 53c.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba koja onemogući obavljanje pregleda urbanističkog inspektora ili ne dostavi u određenom roku na uvid sve podatke i dokumentaciju potrebnu u provedbi nadzora (članak 48.).

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi."

Članak 46.

Članak 54. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom u iznosu od 3.500,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna, odnosno fizička osoba ako izradi parcelacijski elaborat protivno detaljnom planu uređenja ili lokacijskoj dozvoli.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi."

Članak 47.

Članak 55. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako u propisanom roku ne donese i ne dostavi tijelu nadležnom za izdavanje lokacijskih dozvola odluku iz članka 38. stavka 2. ovoga Zakona.

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi."

Članak 48.

U glavi: "VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE" broj: "VII." zamjenjuje se brojem: "VIII."

Članak 49.

Prostornim planom u smislu članka 57. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 30/94.) podrazumijeva se i Odluka o građevinskom području.

Iznimno od članka 57. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 30/94.) prostorni plan općine i Grada Zagreba i Odluka o građevinskom području ostaje na snazi do donošenja prostornih planova uređenja svih općina i gradova na području obuhvata tih planova, odnosno odluka, odnosno prostornog plana županije.

O prijedlogu izmjene, dopune i stavljanju izvan snage prostornog plana iz članka 57. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 30/94.) provodi se postupak javne rasprave i pribavlja suglasnost županijskog, odnosno Gradskog ureda nadležnog za poslove prostornog uređenja na način propisan odredbama članka 15. ovoga Zakona.

Odluku o izmjenama, dopunama i stavljanju izvan snage Odluke o građevinskom području donosi županijska skupština.

Članak 50.

Županije koje nisu do stupanja na snagu ovoga Zakona osigurale županijskim zavodima uvjete za obavljanje poslova iz članka 4. ovoga Zakona dužne su to učiniti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 51.

Županije, općine i gradovi koji nisu do stupanja na snagu ovoga Zakona donijeli izvješće o stanju u prostoru i program mjera dužni su ih donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 52.

Županije i Grad Zagreb dužni su donijeti prostorni plan županije, odnosno Grada Zagreba do 31. 12. 1999.

Općine i gradovi dužni su donijeti prostorni plan uređenja općine odnosno grada do 31. 12. 2000.

Grad Zagreb, općine i gradovi dužni su donijeti Generalni urbanistički plan do 31. 12. 2000.

Ako županije, Grad Zagreb, gradovi i općine ne izrade i ne donesu prostorne planove iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka u propisanom roku, Ministarstvo će osigurati izradu tih planova na njihov trošak.

Članak 53.

Prostorne planove i dokumente prostornog uređenja iz članka 13. stavka 1. točke 2. alineje 6. i točke 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 30/94.) čija je poterba izrade određena programom mjera ili čija izrada je u tijeku predstavnička tijela županije, Grada Zagreba, općina i gradova mogu donijeti kao prostorne planove iz članka 10. ovoga Zakona.

Planovi i dokumenti iz članka 13. stavka 1. točke 2. alineje 6. i točke 3. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 30/94.) koji su donijeti do stupanja na snagu ovoga Zakona uskladit će se s odredbama ovoga Zakona u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a ako se ne usklade, istekom toga roka prestaju biti na snazi.

Članak 54.

Provedbeni urbanistički planovi koji su na snazi, a doneseni su prije stupanja na snagu Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 30/94.) smatraju se detaljnim planovima uređenja iz članka 9. ovoga Zakona.

Članak 55.

Postupci pokrenuti po članku 34. i 50. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 30/94.) dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 56.

Obvezuje se ministar da propise iz članka 4. i 23. ovoga Zakona donese u roku od 2 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, a propise iz članka 21. i 26. ovoga Zakona u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Do donošenja propisa iz članka 21. ovoga Zakona javna rasprava provodit će se prema odredbama statuta, odnosno programa mjera županija, Grada Zagreba, općina i gradova.

Članak 57.

Obvezuje se ministar da Pravilnik o izdavanju suglasnosti za upis u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove prostornog uređenja ("Narodne novine", br. 93/94.) uskladi s odredbama ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 58.

Pravne osobe registrirane za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja dužne su uvjet iz članka 5. ovoga Zakona ispuniti u roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Pravnim osobama registriranim za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja koje ne ispune uvjet iz članka 5. ovoga Zakona u roku propisanom stavkom 1. ovoga članka prestaje pravo obavljanja djelatnosti.

Članak 59.

U svim odredbama Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 30/94.) riječi: "Slabor Republike Hrvatske" zamjenjuje se riječima: "Hrvatski državni sabor" u odgovarajućem padežu.

Članak 60.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst ovoga Zakona.

Članak 61.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 350-01/93-01/01
Zagreb, 24. travnja 1998.


 


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU


(NN 61/00)Članak 1.

U Zakonu o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 30/94 i 68/98) u članku 40. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Važenje lokacijske dozvole može se produljiti za još dvije godine ako se nisu promijenili dokumenti prostornog uređenja."

Članak 2.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 68/98.) u članku 49. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Iznimno od članka 57. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 30/94.) prostorni plan općine i Grada Zagreba i odluka o građevinskom području, te generalni urbanistički plan koji provedbene odredbe ima objavljene u glasilu jedinice lokalne samouprave i uprave i svi prostorni planovi doneseni nakon 30. travnja 1986. koje provedbene odredbe imaju objavljene u glasilu jedinice lokalne samouprave i uprave, ostaju na snazi do donošenja odgovarajućih prostornih planova prema ovom Zakonu, a najduže do rokova određenih člankom 3. ovoga Zakona."

Članak 3.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 68/98.) u članku 52. stavci 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

"Županije i Grad Zagreb dužni su donijeti prostorni plan županije, odnosno Grada Zagreba najkasnije do 30. ožujka 2001.

Općine i gradovi dužni su donijeti prostorni plan uređenja općine, odnosno grada najkasnije do 30. ožujka 2002.

Grad Zagreb, općine i gradovi dužni su donijeti generalni urbanistički plan najkasnije do 30. ožujka 2002."

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 35/99.).

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".


Klasa: 350-01/00-01/01
Zagreb, 16. lipnja 2000.