POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Poslovne usluge za poduzetnike - Iskoristite popuste!
 

 

 
IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZETNIKE
Izrada web stranica po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova. Objavite neograničeni broj tekstova, objavite sve ponude, akcije, oglase, kataloge...
Link za opširnije informacije o povoljnoj izradi kvalitetnih CMS web stranica
 

 

 
POSLOVNE INFORMACIJE, SAVJETI I ANALIZE
Potražite sve informacije o poslovanju u Hrvatskoj, pravne, porezne i druge savjete, informacije o internet oglašavanju i marketingu, rezultate istraživanja tržišta, poslovne analize, informacije o kreditima za poduzetnike, poticajima...
Kontaktirajte nas ukoliko su Vam potrebne poslovne informacije
 

 

 
PRIMJERI UGOVORA, POSLOVNIH PLANOVA, IMENICI, BAZE PODATAKA
Korisni primjeri ugovora, obrasci, primjeri poslovnih planova, imenici za direktni marketing, usluga sastavljanja imenika i baza podataka po Vašim potrebama, pretraživanje baza podataka, trgovačko zastupanje i posredovanje...
Informirajte se o našim uslugama - Isplati se!
 

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga

NOVI PREGLED PROPISA

Ugovori

Banke

Biljno zdravstvo

Zdravstveno osiguranje

Državne potpore

Državni službenici

Elektronička isprava

Elektronička trgovina

Elektronički mediji

Financijsko osiguranje

Gradnja

Hrana

Informacijska sigurnost

Investicijski fondovi

Izmjera i katastar

Kazneni postupak

Kazneni zakon

Kemikalije

Kreditne unije

Kvaliteta zdravstvene zaštite

Lijekovi

Nasljeđivanje

Obavljanje djelatnosti

Obiteljski zakon

Obrazovanje odraslih

Obrt

Obvezni odnosi (ZOO)

Obvezno zdravstveno osiguranje

Opći upravni postupak

Oružje

Osiguranje

Osiguranje u prometu

Ovrha - Ovršni zakon

Parnični postupak

Primjeri ugovora

Porez na dobit

Porez na dohodak

Porez na kavu

Posredovanje u prometu nekretnina

Poticanje ulaganja

Predmeti opće uporabe

Prekršajni zakon

Prijevoz - linijski

Prijevoz opasnih tvari

Prostorno uređenje i gradnja

Rad - Zakon o radu

Računovodstvo

Revizija

Stranci

Sudovi

Šport

Šume

Tajnost podataka

Trgovačka društva

Udomiteljstvo

Udžbenici za školu

Ugostiteljska djelatnost

Umirovljenički fond

Usluge u turizmu

Veterinarstvo

Volonterstvo

Zabrane u zakonima

Zakon o leasingu

Zaštita bilja

Zakon o radu

Zaštita na radu

Zaštita okoliša

Zaštita potrošača

Zaštita prirode

Zaštita pučanstva

Zaštita životinja

Javna nabava

NOVI PREGLED PROPISASEARCH

PRETRAŽIVANJE
svih objavljenih tekstova


Pregled svih usluga za poduzetnike

Kontakt:
Poslovni Forum d.o.o.

Link - Kontakt informacije

Napomena: Ne dajemo besplatne pravne savjete!
Ažurirano: 18. 6. 2018.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaPREGLED ZAKONA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97 i 47/99), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. lipnja 2002. godine donijela

UREDBU O OSNIVANJU
AGENCIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA


(NN 75/02)Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se javna ustanova pod nazivom Agencija za zaštitu okoliša
(u daljnjem tekstu: Agencija).

Sjedište Agencije je u Zagrebu.

Članak 2.

Osnivač Agencije je Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), u ime Republike Hrvatske.

Članak 3.

Agencija ima svojstvo pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornostima propisanim ovom Uredbom i Statutom Agencije.

Agencija se upisuje u sudski registar.

Članak 4.

Djelatnost Agencije obuhvaća poslove prikupljanja i objedinjavanja prikupljenih podataka o okolištu, obrade tih podataka i izrade izvješća, praćenja stanja okoliša, vođenje baza podataka o okolišu i izvješćivanje o okolišu, a osobito:

– osigurava za tijela državne uprave, Vladu i Hrvatski sabor informacije potrebne da se djelotvorno provodi politika zaštite okoliša,

– razvija i koordinira jedinstveni informacijski sustav zaštite okoliša vezan uz sustav praćenja stanja okoliša u Republici Hrvatskoj, te prikuplja podatke o okolišu,

– utemeljuje i održava referentne centre s bazama podataka važnim za praćenje stanja okoliša (socioekonomski podaci, pritisci na okoliš, stanje i kvaliteta okoliša),

– razvija postupke za obradu prikupljenih podataka o okolišu i njihovu evaluaciju (modeliranje, predikacije i vizualizacija),

– obavlja stručno-savjetodavne poslove pri određivanju sadržaja, metodologije i načina praćenja stanja okoliša, te utvrđivanja, vođenja i praćenja projekata i programa zaštite okoliša,

– unaprjeđuje usporedivost i kvalitetu podataka o okolišu,

– izrađuje izvješća o općem stanju okoliša Republike Hrvatske, tendencijama, te o provedbi politike o uspješnosti instrumenata u prioritetnim temama zaštite okoliša i o prioritetnim sektorima (tematska izvješća),

– izrađuje izvješća o posebnim pitanjima zaštite okoliša kao što su područja s povišenom radioaktivnošću, kvaliteta okoliša i zdravlje i sl.,

– pomaže tijelima uprave u razvoju novih oblika politike zaštite okoliša i praćenju odvijanja akcijskih programa zaštite okoliša,

– surađuje s Europskom agencijom za zaštitu okoliša (European Environmental Agency - EEA) i u sustavu je Europske informacijske i promatračke mreže (European Environment Information and Observation Network – EIONET),

– surađuje s drugim institucijama i tijelima Europske unije u zaštiti okoliša, osobito u procesu približavanja i priključenja,

– surađuje s pravnim i fizičkim osobama, međunarodnim tijelima, institucijama i udrugama na izradi i realizaciji projekta i programa zaštite okoliša,

– osigurava dostavljanje i pristup informacijama o okolišu koristeći moderne tehnologije i komunikacijske standarde u skladu s europskim zahtjevima,

– osigurava pristup svim informacijama o okolišu Republike Hrvatske, te dopušta njihovu uporabu i razmjenu.

Agencija obavlja i druge poslove utvrđene Statutom koji služe za ostvarivanje djelatnosti Agencije utvrđene stavkom 1. ovoga članka.

Agencija ne može mijenjati djelatnost bez suglasnosti osnivača.

Članak 5.

Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 6.

Agencijom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće donosi Statut, akt o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada, akt o plaćama i naknadama zaposlenika, program rada i razvoja Agencije, nadzire njihovo izvršavanje, odlučuje o financijskom i godišnjem obračunu, predlaže promjenu djelatnosti i statusne promjene Agencije, daje Vladi i Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) informacije, prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima iz djelatnosti Agencije, donosi odluke i obavlja druge poslove određene ovom Uredom i Statutom Agencije.

Članak 7.

Upravno vijeće ima pet članova.

Četiri člana Upravnog vijeća imenuje i razrješuje ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja iz reda istaknutih stručnjaka na području zaštite okoliša, a jednog člana biraju stručni djelatnici Agencije iz svojih redova na način propisanim Statutom.

Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine.

Članovi Upravnog vijeća mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na koje su imenovani na način i u postupku propisanim Statutom.

Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova svojih članova.

Članak 8.

Upravno vijeće bira i razrješuje predsjednika Upravnog vijeća.

Predsjednik Upravnog vijeća bira se na vrijeme od dvije godine.

Članak 9.

Način rada Upravnog vijeća uređuje se Statutom Agencije i poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

Članak 10.

Voditelj Agencije je ravnatelj.

Ravnatelja imenuje i razrješuje ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja nakon provedenog natječaja kojeg raspisuje Upravno vijeće Agencije.

Ravnatelj Agencije imenuje se na vrijeme od 4 godine.

Uvjeti za ravnatelja Agencije, način raspisivanja i provođenja natječaja, te druga pitanja u svezi s imenovanjem i razrješenjem ravnatelja propisat će se Statutom Agencije.

Ravnatelj Agencije može biti razriješen i prije isteka mandata, na način i pod uvjetima propisanim zakonom i Statutom Agencije.

Članak 11.

Ravnatelj predstavlja i zastupa Agenciju, organizira i vodi njeno poslovanje, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije, zastupa Agenciju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima, izvršava odluku Upravnog vijeća, odgovara za zakonitost rada Agencije, te obavlja i druge poslove utvrđene ovom Uredbom i Statutom Agencije.

Za ravnatelja Agencije može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu i koja ispunjava druge uvjete propisane Statutom Agencije.

Članak 12.

Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Agencija u pravnom prometu, i to u granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

Članak 13.

Sredstva za osnivanje i početak rada Agencije osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2002. godinu, u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Sredstva za rad i poslovanje Agencije osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske te iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske Agencija će ostvarivati na temelju odobrenih programa.

Agencija može stjecati sredstva i pružanjem usluga u obavljanju svoje djelatnosti, te potporama, sponzorstvom i darovanjem.

Članak 14.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti Agencija ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije.

Članak 15.

Za obveze u poslovanju Agencija odgovara cijelom svojom imovinom.

Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Agencije.

Članak 16.

Ravnatelj ne može bez odobrenja Upravnog vijeća sklapati pravne poslove o otuđenju i opterećenju nekretnina Agencije.

Agencija ne može bez suglasnosti Vlade steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu čija je pojedinačna vrijednost veća od vrijednosti utvrđene Statutom Agencije.

Agencija ne može bez suglasnosti Vlade ili Ministarstva ugovoriti ni druge poslove čija vrijednost prelazi iznos određen Statutom Agencije.

Članak 17.

Prava i obveze Agencije koja nisu uređena ovom Uredom uredit će se Statutom Agencije.

Članak 18.

Statut Agencije donosi Upravno vijeće uz suglasnost Vlade.

Statutom se pobliže uređuje ustrojstvo, ovlasti, način rada i odlučivanja pojedinih tijela Agencije, međusobna prava i obveze osnivača i Agencije, način raspolaganja dobiti, te druga pitanja od značaja za obavljanje rada i poslovanja Agencije.

Upravno vijeće donijet će statut u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 19.

Rad Agencije je javan.

O javnosti rada Agencije skrbi ravnatelj.

Upravno vijeće dužno je najmanje jedanput godišnje podnijeti izvješće o radu Agencije Vladi i Ministarstvu.

Članak 20.

Vlada će imenovati privremenog ravnatelja Agencije, koji će obaviti pripreme za početak rada Agencije, te podnijeti prijavu za upis u sudski registar, u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 21.

Ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja imenovat će članove Upravnog vijeća Agencije u roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 22.

Ova Uredba stupa na snagu osmod dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 023-03/02-01/15
Urbroj: 5030115-02-1
Zagreb, 20. lipnja 2002.

Potpredsjednik,
zamjenik predsjednika
Dražen Budiša, v. r.
AGENCIJA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA