NAPOMENA!


GODINA VI

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1

GODINA V

> BROJ 6

> BROJ 5

> BROJ 4

> BROJ 3

> BROJ 2

> BROJ 1> KNJIGE

> LINKOVI

> IZRADA WEB STRANICA

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE KOJE SU VAM NA RAPOLAGANJU NA POSLOVNOM FORUMUIZRADA WEB STRANICA

Samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...
BAKTERIOLOŠKA ISPRAVNOST PAČJIH JAJA

Mioković, B., B. Njari

Sažetak

Pačja jaja oduvijek su smatrana potencijalno opasnim po ljudsko zdravlje, jer je dokazano da su često inficirana salmonelama.
S obzirom da je veoma malo podataka o bakteriološkoj ispravnosti pačjih jaja, postavili smo zadatak da u okviru ovog rada utvrdimo mikrobiološku sliku pačjih jaja dobivenih iz uzgoja u domaćinstvu, pri čemu smo se vodili postojećim odredbama mikrobiološke ispravnosti kokošjih jaja. Pretraženi uzorci pačjih jaja nisu zadovoljili propisane norme mikrobiološke ispravnosti na razini od 73,3% (n=15), i to uslijed povećanog ukupog broja aerobnih mezofilnih bakterija u 66,7% uzoraka, a uz to su sadržavali jednu ili više uvjetno patogenih bakterija u broju većem od propisanog (>10/g enterobakterija u 40,0% uzoraka, >10/g S. aureus u 13,3% i > 10/g plijesni u 6,7% uzorka). Značajno je napomenuti, da unatoč očekivanjima i podacima u literaturi niti u jednom uzorku nismo utvrdili Salmonella spp./50g, a isto tako ni u obriscima sa ljuske jaja. Na razinu bakteriološke ispravnosti organoleptički uglavnom besprijekornih pačjih jaja ukazuje i nalaz enterobakterija, kvasaca i plijesni te S. aureus u broju dopuštenom Pravilnikom (1994; 2001). Bez obzira na negativan nalaz salmonela u uzorcima pačjih jaja, i dalje ih treba smatrati veoma rizičnom hranom i biti veoma oprezan u njihovoj upotrebi pri spravljanju jela.
Ključne riječi: pačja jaja, mikrobiološka kakvoća

Summary

BACTERIOLOGICAL SAFETY OF DUCK EGGS

Duck eggs have been, for a long time, considered potentially dangerous for human health because often has been proved that they are salmonella contaminated. Since there is small amount of data relating bacteriological safety of duck eggs our objective was to find out more about bacteriological safety of duck eggs produced in domestic production. During this we were guided by the established standards for microbiological safety of chicken eggs. 73.3% (n=15) of the sampled eggs didn’t comply with microbiological safety standards. The reason for this was an increase of a total number of aerobic bacteria in 66.7% of sampled eggs and, moreover, these eggs also contained one or more conditionally pathogenic bacteria in numbers higher than allowed by the word of law (>10/g enterobacteria in 40.0% of the sampled eggs, <10/g of S. aures in 13.3% of the sampled eggs, and <10/g moulds in 6.7% of sampled eggs). It is important to mention that despite the expectations and data from the literature we didn’t find Salmonella spp./50g in not one of sampled eggs, nor we found it in the shell swabs. Sampled duck eggs were organoleptically mostly perfect but also contained enterobacteria, leavens and moulds although in numbers allowed by the regulations set in 1994 and 2001. Regardless of the negative results of Salmonella testing in sampled duck eggs they should still be regarded as very risky food which requires a great deal of caution while preparing them for human consumption.
Key words: duck eggs, microbiological safety


Dr.sc. Branimir Mioković, izvanredni profesor, dr.sc. Bela Njari, redoviti profesor, Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica


Naslovnica

Riječ urednice

AKTUALNO

Veterinarsko-sanitarni uvjeti za obradu, preradu i uskladištenje proizvoda životinjskog podrijetla

TEHNLOGIJA

Uloga stroja za mljevenje mesa u preradi

IZ LITERATURE I PRAKSE

Standardni sanitacijski operativni program (SSOP’s)

Salamureno meso i zdravlje ljudi
ODABRANE STRANICE

Inspekcijske kontrole u prometu mesom i mesnim prerađevinama

TRŽIŠTE MESA

Tržište goveda

Tržište svinja

TRŽIŠTE RIBA

Slatkovodna riba u ribogojilištima

Morska riba u ribogojilištima

ZNANSTVENO - STRUČNI DIO

ZNANSTVENI RAD

Kakvoća pašteta u ovitku na zagrebačkom tržištu

STRUČNI RAD

Bakteriološka ispravnost pačjih jaja

STRUČNI RAD

Bakteriološka ispravnost proizvoda od usitnjenog oblikovanog mesa

REVIJALNI PRIKAZ

Histamin u mesu i mesnim proizvodima

AUTORSKI PREGLED

Boja mesa - važan parametar kakvoće

Prikaz iz literature

Obavijesti

Upute autorima
Ažurirano: 15. 6. 2021.MESO
PRVI HRVATSKI ČASOPIS O MESU

Poslovni forum d.o.o. - Usluge izrade web stranica