Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 





























 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga
> TRGOVAČKO PRAVO

> Internet trgovina

> Izrada Internet trgovina

> Internet trgovina u HR

> Profitabilnost Interneta

> Ugovori putem Interneta

> Incoterms 2000

> Payterms Croatia

> Oznake u međunar. trgovini

> Rječnik ekonomije

> Marine Terminology

> New Terrorism Clauses

> Marketing u trgovini

> Duhovni kapital

> Inozemna ulaganja

> Novčane jedinice i oznake

> Mjerne jedinice

> EAN bar kod

> Zakoni i propisi

> Usluge za poduzetnike

PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

UGOVORI

> Temeljna načela

> Predmet i osnova

> Sklapanje ugovora

> Forma ugovora

> Uvjeti

> Zastupanje

> Dvostrani ugovori i raskid

> Ugovor o prodaji

> Ugovor o djelu

> Ugovor o radu

> Ugovor o zajmu

> Ugovor o kreditu

> Ugovor o građenju

> Ugovor o zakupu

> Ugovor o trg. zastupanju

> Ugovor o posredovanju

> Ugovor o nalogu

> Ugovor o ortakluku

> Ugovor o licenci

> Ugovor o komisionu

> Ugovor o kontroli

> Ugovor o osiguranju

> Ugovor o ostavi

> Ugovor o uskladištenju

> Ugovor o otpremanju

> Ugovor o prijevozu

> Ugovor o putovanju

> Posrednički ugovor o putovanju

> Ugovor o alotmanu

> Primjeri ugovora


Informacije

> Sektor za trgovinu HGK

> Poslovni WEB katalog

> Trgovačke komore i organizacije

> AMCHAM

> U.S. Commercial

> Velika Britanija

> Austrija

> Njemačka

> Hrvatska

> Literatura


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog



Google


WWW Poslovni Forum

Pregled svih usluga za poduzetnike

WEB HOSTING





Ažurirano: 1. 10. 2020.












POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga



UGOVOR O POSREDOVANJU


Pojam
Ugovorom o posredovanju obvezuje se posrednik da nastoji naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju određenog ugovora, a nalogodavac se obvezuje da mu isplati određenu naknadu, ako taj ugovor bude sklopljen.

Uloga posrednika sastoji se u dovođenju svojeg nalogodavatelja (komitenta) u kontakt s potencijalnim partnerima za sklapanje određenih ugovora. Posrednik ne sklapa ugovor s trećom osobom i po tome se bitno razlikuje od komisionara i zastupnika.
Zastupnik na temelju ugovora o zastupanju sklapa s trećom osobom ugovor u ime i za račun nalogodavatelja, a komisionar na temelju ugovora o komisionu (komisijskog ugovora) sklapa s trećim ugovor u svoje ime, a za račun komitenta. I pri zastupničkom i pri komisijskom ugovorusklapaju se po dva ugovora; zastupnik ili komisionar i nalogodavatelj, te zastupnik ili komisionar i treći. Posrednik sklapa samo ugovor o posredovanju na temelju kojega dovodi u vezu svojeg nalogodavatelja i trećega, koji onda bez posrednika sklapaju određeni posao.
Posrednik ne prima od trećega za nalogodavatelja ispunjenje obveze iz ugovora sklopljenog njegovim posredovanjem osim ako za to dobije posebnu pisanu punomoć.
osim što je imenovani, ugovor o posredovanju je neformalni ugovor jer se za njegovu valjanost ne traži pisani ili neki drugi oblik, iako u trgovačkom pravu stranke obično sklapaju pisano taj ugovor.
Ugovor o posredovanju je konsenzualan jer je perfektan u trenutku sukladnog očitovanja volje stranaka.

Primjena odredbi zakona o ugovoru o djelu
Kad je ugovoreno da će posrednik imati pravo na određenu naknada i ako njegovo nastojanje ostane bez rezultata, o takvom ugovoru sudit će se prema odredbama što vrijede za ugovor o djelu.

Primanje ispunjenja
Nalog za posredovanje ne sadrži ovlaštenje za posrednika da za nalogodavca primi ispunjenje obveze iz ugovora sklopljenog njegovim posredovanjem.
Za to je potrebna posebna pismena punomoć.

Opoziv naloga za posredovanje
Nalogodavac može opozvati nalog, za posredovanje kad god hoće, ako se toga nije odrekao i pod uvjetom da opoziv nije protivan savjesnosti.

Odsutnost obveze za nalogodavca da sklopi ugovor
Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje ugovora s osobom koju je posrednik našao, ni sklopiti s njom ugovor pod uvjetima koje je saopćio posredniku ali će odgovarati za štetu ako je postupio protivno savjesnosti.



Obveza posrednika na traženje prilike
Posrednik je dužan tražiti s pažnjom dobrog privrednika priliku za sklapanje određenog ugovora i ukazati na nju nalogodavcu.
Posrednik je dužan posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora ako se na to posebno obvezao.
On ne odgovara ako i pored potrebne brižljivosti ne uspije u svom nastojanju.

Obveza obavještavanja
Posrednik je dužan obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani pasao koje su mu poznate ili su mu morale biti poznate.

Odgovornost posrednika
Posrednik odgovara za štetu koju bi pretrpjela jedna ili druga strana između kojih je posredovao, a koja bi se dogodila zbog toga što je posredovao za poslovno nesposobnu osobu za čiju je nesposobnost znao ili mogao znati, ili za osobu za koju je znao ili morao znati da neće moći izvršiti obveze iz tog ugovora, i uopće za svaku štetu nastalu njegovom krivnjom.
Posrednik odgovara za štetu koja bi za nalogodavca nastala uslijed toga što je bez dopuštenja nalogodavca obavijestio nekog trećeg o sadržaju naloga, o pregovorima ili o uvjetima sklopljenog ugovora.

Posrednički dnevnik i list
Posrednik u privredi dužan je u posebnu knjigu (posrednički dnevnik) ubilježiti bitne podatke o ugovoru koji je sklopljen njegovim posredovanjem i izdati izvadak iz te knjige potpisan od njegove strane (posrednički list).

Obveze nalogodavca
Posrednik ima pravo na naknadu i kad nije ugovorena.
Ako visina naknade nije određena ni tarifom ili kojim drugim općim aktom, ni ugovorom, a ni običajem, odredit će je sud prema posrednikovom trudu i učinjenoj usluzi.
Ugovorenu posredničku naknadu sud može sniziti na zahtjev nalogodavca, ako nađe da je pretjerano visoka s obzirom na posrednikov trud i učinjenu us1ugu.
Sniženje ugovorene naknade ne može se tražiti ako je isplaćena posredniku nakon sklapanja ugovora za koji je on posredovao.

Kada posrednik stječe pravo na naknadu
Posrednik stječe pravo na naknadu u času sklapanja ugovora za koji je posredovao, ako što drugo nije ugovoreno.
Ali, ako je ugovor sklopljen pod odgodnim uvjetom, posrednik stječe pravo na naknadu tek kad se uvjet ostvari.
Kad je ugovor sklopljen pod raskidnim uvjetom, ostvarenje uvjeta nema utjecaja na posrednikovo pravo na naknadu.
U slučaju nevaženja ugovora posrednik ima pravo na naknadu ako mu uzrok nevaženja nije bio poznat.

Naknada troškova
Posrednik nema pravo na naknada troškova učinjenih u izvršenju naloga, izuzev kad je to ugovoreno.
Ali, ako mu je ugovorom priznato pravo na naknadu troškova, on ima pravo na tu naknadu i u slučaju kad ugovor nije sklopljen.

Posredovanje za obje strane
Ako drugačije nije ugovoreno, posrednik koji je dobio nalog za posredovanje od obiju strana može zahtijevati od svake strane samo polovicu posredničke naknade i naknadu polovice troškova ako je naknada troškova ugovorena.
Posrednik je dužan da se s pažnjom dobrog privrednika brine o interesima obiju strana između kojih posreduje.

Gubitak prava na naknadu
Posrednik koji protivno ugovoru ili protivno interesima svog nalogodavca radi za drugu stranu gubi pravo na posredničku naknadu i na naknadu troškova.