Pregled svih poslovnih usluga i informacija Poslovne usluge, marketing, web dizajn, oglasi, istraživanje tržišta, analize, baze podataka...
 

Kontakt - Informacije

Istraživanje i analiza tržišta

Poslovni izvještaji i pregledi

Internet marketing - SEO

IZRADA WEB STRANICA

IZRADA CMS STRANICA  <<

Hosting i zakup domena

Imenici i baze podataka

Primjeri (šprance) ugovora

Poslovni planovi za kredite

Poslovne usluge i ponude

Trgovačko posredovanje

Poslovna psihologija

Programi, software

Oglasi i obavijesti

Korisni linkovi

Poslovni klub

Besplatno


 

Poslovne i pravne informacije
 
Primjeri (šprance) ugovora - Informacije o ugovorima - Poduzetnički ugovori
 
Primjeri ugovora za poduzetnike

Na ovim stranicama Poslovnog foruma možete pronaći i naručiti veliki broj ugovora koji Vam mogu koristiti u Vašem poslovanju. Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Proučite ponudu i pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.

    Link na pregled svih primjera ugovora - Narudžbenica   Preko 1200 primjera ugovora

Svi primjeri dostupni su u tzv. paketima, tematskim cjelinama, a ne kao pojedinačni primjeri ugovora.
U svakom paketu (tematskoj cjelini) nalazi se više primjera za uređenje istih ili sličnih pravnih odnosa, jer tek uvidom u više primjera, stječe kvalitetnija predodžba o svim pravnim odnosima, što u konačnici rezultira time što možete sastaviti vlastiti konkretni ugovor, koji će upravo vama najbolje odgovarati. Pojedinačni primjer ne bi dao uvid u sve mogućnosti koje mogu postojati kod određene vrste ugovora.

Tako na primjer, ne postoji samo jedna univerzalna špranca za npr. ugovor o kupoprodaji, jer postoje i različite vrste kupoprodaja, npr. kupoprodaja s pravom prvokupa, kupnja na pokus, kupoprodaja po uzorku ili modelu, kupoprodaja sa specifikacijom, kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva, kupoprodaja s obročnom otplatom cijene... Također, i odredbe o npr. kupoprodajnoj cijeni ili međusobna prava i obveze ugovornih strana mogu se na različite načine regulirati. S obzirom da i sam Zakon o obveznim odnosima kojim su regulirani ugovorni odnosi, za svaku vrstu ugovora propisuje samo minimalni sadržaj, a sve ostalo se prepušta na raspolaganje ugovornih strana, moguć je veliki broj rješenja za svaku vrstu ugovornih odnosa. Upravo iz tih razloga, nismo objavili po jedan primjer ugovora po određenoj temi, već po svakoj temi postoji i po dvadesetak primjera.

Potrebno je uočiti i razlikovati da putem ovog web portala možete nabaviti primjere ugovora ili drugih podnesaka, ali da ne pružamo pravnu pomoć. U čemu je razlika?

Prema hrvatskom zakonima, ovlast na pružanje pravne pomoći u hrvatskom pravnom sustavu uređuje Zakon o odvjetništvu, dajući to ekskluzivno pravo odvjetnicima.
Primjere ugovora možete kupiti u knjižarama (doduše, vrlo mali broj primjera, i to ne iz razloga što se u knjižarama mogu prodavati samo neki primjeri, već iz razloga što tiskare nemaju interes tiskati cijelu paletu primjera koji se rijetko koriste odnosno kupuju. Primjere ugovora, tužbi i drugih podnesaka možete nabaviti i kupnjom stručnih knjiga.
Izrada primjera ugovora ili primjera nekog drugog podneska nije u smislu zakona i sudske prakse pružanje pravne pomoći. Knjižare prodaju primjere ugovora, ali ne pružaju pravnu pomoć.
Tvrtka Poslovni forum d.o.o. ne pruža usluge pravnog savjetovanja ili pravne pomoći, ne sastavlja pravne podneske (tužbe, žalbe ili bilo koje druge podneske) u tuđe ime i za tuđi račun. Kao što možete kupiti u knjižari na papiru npr. Ugovor o prodaji nekretnine, tako možete i ovdje preuzeti primjere ugovora i drugih podnesaka. Razlika je jedino u tome što je ovdje na raspolaganju veći broj primjera i informacija te su u praktičnijoj formi za rad na računalu. Ukoliko vam je potrebna konkretna pravna pomoć ili zastupanje, tada Vam preporučujemo da se obratite nekom od odvjetničkih ureda.

Kome su namijenjeni primjeri ugovora, tko sve može koristiti ove primjere ugovora?

Primjere ugovora mogu koristiti i koriste građani, vlasnici tvrtki, obrtnici, udruge, odvjetnički uredi...
Sa naše strane nema ograničenja po pitanju tko može koristiti ugovore. Naše primjere ugovora mogu koristiti svi pod jednakim uvjetima, odnosno svi koji za tim primjerima imaju potrebe i smatraju da im takvi primjeri mogu pomoći oko sagledavanja svih ili pojedinih aspekata ugovornih odnosa.

Svi primjeri ugovora su u WORD formatu.
Microsoft Word je praktičnije i bolje rješenje nego da su primjeri ugovora tiskani na papiru.
Primjere u Wordu možete odmah koristiti kao predloške za pisanje vlastitih verzija ugovora.

Pored primjera ugovora, dostupan je i pregled zakona i svih drugih propisa koji se odnose na pojedine vrste ugovora.

Proučite primjere ugovora i pronađite ono što Vam je potrebno za Vaše konkretne poslove.

Link na pregled svih ugovora Ugovori
Primjeri ugovora


KORISNO - PREGLED OSNOVNIH POJMOVA
Ugovor je dvostran pravni posao koji nastaje suglasnim očitovanjem volje najmanje dviju stranaka. Ugovori kao valjane pravne osnove postoje u mnogim pravnim područjima, npr. u trgovačkom pravu, obiteljskom pravu, nasljednom, stvarnom i drugim pravnim granama.
Sudionici obveznih odnosa su fizičke i pravne osobe. Svaka fizička i pravna osoba sposobna je biti nositeljem prava i obveza. Poslovno sposobna osoba može vlastitim očitovanjima volje stvarati pravne učinke. Poslovnu sposobnost fizička osoba stječe punoljetnošću, a pravna danom nastanka, ako zakonom nije drukčije određeno. Na temelju obveze vjerovnik je ovlašten zahtijevati od dužnika njezino ispunjenje, a dužnik je dužan u cijelosti ispuniti je. Obveza prestaje suglasnošću volja sudionika u obveznom odnosu, ispunjenjem i u drugim zakonom određenim slučajevima.

UGOVORNI OBVEZNI ODNOSI
Ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima ugovora. Volja za sklapanje ugovora može se izjaviti riječima, uobičajenim znakovima ili drugim ponašanjem iz kojega se sa sigurnošću može zaključiti o njezinu postojanju, sadržaju i identitetu davatelja izjave.
Ponuda je prijedlog za sklapanje ugovora učinjen određenoj osobi koji sadrži sve bitne sastojke ugovora.
Ponuda u kojoj je određen rok za njezin prihvat obvezuje ponuditelja do isteka toga roka. Ponuda je prihvaćena kad ponuditelj primi izjavu ponuđenika da prihvaća ponudu.
Predugovor je ugovor kojim se preuzima obveza da se kasnije sklopi drugi, glavni ugovor. Propisi o obliku glavnog ugovora važe i za predugovor ako je propisani oblik pretpostavka valjanosti ugovora. Predugovor obvezuje ako sadrži bitne sastojke glavnog ugovora. Objekt ugovorne obveze je činidba koja se može sastojati u davanju, činjenju, propuštanju ili trpljenju. Činidba je nedopuštena ako je protivna Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima ili moralu društva.
Ugovor se može sklopiti u bilo kojem obliku, osim ako je zakonom drukčije određeno. Zahtjev zakona da ugovor bude sklopljen u određenom obliku važi i za sve kasnije izmjene i dopune ugovora. Ugovor koji nije sklopljen u propisanom obliku nema pravni učinak, osim ako iz cilja propisa kojim je određen oblik ne proizlazi što drugo. Ugovor stvara prava i obveze za ugovorne strane.

UGOVOR O KUPOPRODAJI
Ugovorom o kupoprodaji prodavatelj se obvezuje predati kupcu stvar u vlasništvo, a kupac se obvezuje platiti mu cijenu. Ugovor o kupoprodaji nekretnina mora biti sklopljen u pisanom obliku. Kupac je dužan platiti cijenu u vrijeme i na mjestu određenom u ugovoru. Primjeri ugovora o kupoprodaji.

UGOVOR O ZAMJENI
Ugovorom o zamjeni svaki se ugovaratelj obvezuje prema svom suugovaratelju predati mu stvar u vlasništvo.Objekt zamjene mogu biti i prenosiva prava. Iz ugovora o zamjeni nastaju za svakog ugovaratelja prava i obveze koja iz ugovora o kupoprodaji nastaju za prodavatelja.

UGOVOR O DAROVANJU
Ugovor o darovanju nastaje kad se darovatelj obveže prepustiti obdareniku bez protučinidbe stvar ili imovinsko pravo, a obdarenik to prihvati. Ugovor o darovanju nekretnine sklapa se u pisanom obliku.
Ugovor o darovanju koji se ima ispuniti tek poslije smrti darovatelja mora biti sastavljen u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene (solemnizirane) isprave. Darovatelj koji nakon ispunjenja ugovora o darovanju toliko osiromaši da više nema sredstava za svoje nužno uzdržavanje, a nema ni osobe koja ga je po zakonu dužna uzdržavati, može opozvati darovanje i od obdarenika zahtijevati povrat dara. Darovatelj može opozvati darovanje zbog grube nezahvalnosti obdarenika.

UGOVOR O ZAKUPU
Ugovorom o zakupu obvezuje se zakupodavac predati zakupniku određenu stvar na korištenje, a ovaj se obvezuje plaćati mu za to određenu zakupninu. Zakupodavac je dužan predati zakupniku zakupljenu stvar u ispravnom stanju, zajedno s pripadcima. Zakupnik je dužan koristiti stvar kao dobar gospodarstvenik, odnosno dobar domaćin. Zakupnik je dužan plaćati zakupninu u rokovima određenim ugovorom ili zakonom, a u nedostatku toga, kako je uobičajeno u mjestu gdje je stvar predana zakupniku. Ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje protekom vremena na koje je sklopljen.

UGOVOR O NAJMU
Ugovorom o najmu obvezuje se najmodavac predati određenu stvar najmoprimcu na uporabu, a ovaj mu se obvezuje za to plaćati određenu najamninu. Ugovor o najmu nekretnine sklapa se u pisanom obliku. Najmoprimac je dužan rabiti stvar u skladu s ugovorom i namjenom stvari kao dobar gospodarstvenik, odnosno dobar domaćin. Najmoprimac je dužan plaćati najamninu u rokovima određenim ugovorom ili zakonom, a u nedostatku tih odredbi, onako kako je uobičajeno u mjestu predaje stvari najmoprimcu.

UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU
Ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s time da je stjecanje stvari i prava odgođeno do trenutka smrti primatelja uzdržavanja. Ugovor o doživotnom uzdržavanju mora biti sastavljen u pisanom obliku te ovjeren od suca nadležnog suda ili potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta. Ako je predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju nekretnina, davatelj uzdržavanja ovlašten je zatražiti zabilježbu toga ugovora u samu zemljišnu knjigu. Umre li davatelj uzdržavanja prije primatelja uzdržavanja, njegova prava i obveze iz ugovora prelaze na njegova bračnog druga i njegove potomke koji su pozvani na nasljedstvo, ako oni na to pristanu.

UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU
Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga se strana obvezuje da će mu za života prenijeti svu ili dio svoje imovine.

UGOVOR O GRAĐENJU
Ugovorom o građenju izvođač se obvezuje prema određenom projektu izgraditi u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu, ili na takvom zemljištu, odnosno na postojećoj građevini izvesti kakve druge građevinske radove, a naručitelj se obvezuje isplatiti mu za to određenu cijenu. Ugovor o građenju mora biti sklopljen u pisanom obliku. Cijena radova može se odrediti po jedinici mjere ugovorenih radova (jedinična cijena) ili u ukupnom iznosu za cijelu građevinu (ukupno ugovorena cijena). Izvođač odgovara za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova.

UGOVORI O SAVJETODAVNIM USLUGAMA
Ugovor o konzaltingu je ugovor kojim se stručne osobe obvezuju pružati naručitelju savjetodavne usluge, a odnose se u pravilu na izgradnju nekog objekta; naručitelj za primljene usluge plaća naknadu. Usluge konzaltinga mogu se sastojati u izradi predinvesticijskih studija, pripremi gradnje određenog objekta, usluga u toku gradnje određenog objekta (upravljanje ili nadzor nad gradnjom), davanju raznovrsnih savjeta, preporuka i mišljenja. Samo izvođenje radova ne smatra se konzaltingom. Bude li konzalting povezan s uslugama građenja, montaže i sl., radi se o ugovoru o inženjeringu. Ugovor o savjetodavnim uslugama je ugovor o prijenosu know-howa čiji sadržaj su komercijalna, poslovna znanja iz posebnih područja poslovnog upravljanja, menedžmenta, financijskog upravljanja, marketinga, i dr. Ugovor o savjetodavnim uslugama je ugovor o uslugama koji je oblikovan i tipiziran u poslovnoj praksi kao ugovor o kooperaciji. Ugovorne strane su davalac savjetodavnih usluga, savjetnik i primalac savjetodavnih usluga. Predmet ugovora je ustupanje poslovnog know-howa čiji se sadržaj i opseg kao i način prijenosa moraju pobliže urediti konkretnim ugovorom.

UGOVORI O TRGOVAČKOM ZASTUPANJU
Ugovor o trgovačkom zastupanju je ugovor kojim se zastupnik obvezuje da će stalno brinuti da treće osobe sklapaju ugovore s njegovim nalogodavcem i da u tom smislu on posreduje između njih i nalogodavca, te da nakon dobivene ovlasti sklapa ugovore s trećim osobama u ime i za račun nalogodavca, a ovaj se obvezuje da mu za svaki sklopljeni ugovor isplati određenu naknadu proviziju. Pravo na proviziju stječe zastupnik kad ugovor bude ispunjen, ali je dopušteno i drukčije ugovoriti. Naše pravo prihvatilo je suvremeno shvaćanje zastupanja koje se ne sastoji samo u sklapanju poslova u tuđe ime i za tuđi račun, nego i obavljanje niza drugih stvarnih i pravnih radnji i na taj način sveobuhvatnije štiti interese zastupanog. Ugovor o trgovačkom zastupanju sam po sebi ne ovlašćuje zastupnika na sklapanje poslova s trećim. Ugovor o zastupanju uključuju u pravilu dvije pravne relacije: odnos zastupnika i nalogodavca (principala) u kojem zastupnikove obveze mogu biti vrlo široko postavljene (interni odnos nalog), te odnos između zastupnika i trećeg. Pod pojmom zastupanja u pravu se ne podrazumijeva uvijek isto i istog obima. U najširem smislu zastupanje znači svaki oblik zastupanja interesa zastupanoga. U trgovačkom pravu oblici zastupanja mogu se podjeliti na zastupanje što ga obavljaju određeni organi, odnosno zaposleni u trgovačkom društvu, kojim se očituje poslovna sposobnost društva i na zastupanje koje zastupnik obavlja kao svoju gospodarsku djelatnost na temelju posebnog ugovora sa zastupanim - tzv. trgovačko zastupanje.

Detaljni opis svih vrsta ugovora i sve karakteristike pojedinih ugovora, naći ćete na ovim stranicama.

Primjer ugovora o radu i drugi primjeri Ugovori za usluge

 • Pregled nove ponude Novo u ponudi - Internt marketing, izrada web stranica, izrada CMS stranica, besplatno oglašavanje, usluge istraživanja tržišta, primjeri poslovnih planova, primjeri ugovora, poslovni imenici i adresari, informacije o novim proizvodima na hrvatskom tržištu, informacije o poiticajima i mogućnostima kreditiranja, pregledi ponude i potražnje, oglasi za prodaju proizvoda, zbirke poslovnih informacija...
  Opširnije >>
 • Izrada CMS internet stranica Izrada CMS internet stranica po izuzetno povoljnim cijenama; izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova, objavljivati neograničeni broj tekstova... Predstavite Vašu tvrtku, objavite sve ponude, akcije, objavite detaljni pregled svih proizvoda i usluga... Ukoliko Vas nema na Internetu; Vi ne postojite! Izrada web stranica za tvrtke i obrtnike...
  Opširnije o izradi CMS stranica >>
 • Primjeri ugovora - Šprance ugovora Praktični primjeri ugovora za poduzetnike. Primjeri ugovora o radu, primjeri ugovora o poslovnoj suradnji, primjeri ugovora o kupoprodaji nekretnina i poslovnih prostora, ugovori o najmu, šprance ugovora o zakupu i najmu. Besplatni primjeri ugovora o posudbi, ugovori za turističke agencije, ugovori o alotmanu, ugovori o generalnom zastupanju, razne vrste posredničkih ugovora...
  Opširnije o primjerima ugovora >>
 • Istraživanje tržišta Glavni smisao istraživanja tržišta je prikupljanje valjanih i pouzdanih informacija koje pomažu poduzetnicima prilikom odlučivanja u tržišnom poslovanju i planiranju poslovnih aktivnosti, rješavanju konkretnih teškoća ili kontroli uspješnosti poslovanja. Poslovni Forum prikuplja i analizira kvantitativne i kvalitativne podatke, čuvajući pritom diskreciju klijenta i svih prikupljenih podataka...
  Opširnije o uslugama istraživanja tržišta >>
 • Trgovačko posredovanje za poduzetnike Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu. Povezivanje poslovnih subjekata i njihove ponude ili potražnje, za proizvode ili usluge. Pronađite partnere za zajednička ulaganja, distribuciju, marketing, prodaju i usluge. Povezivanje malih trgovaca na interesnoj osnovi. Posredovanje pri inozemnim trgovačkim komorama i poslovnim organizacijama. Poslovno posredovanje...
  Opširnije o trgovačkom posredovanju >>
 • Poslovna psihologija za poduzetnike Poslovna psihologija za male i srednje poduzetnike, posebno prilagođena hrvatskim poslovnim okolnostima recesije. Otkrijte svoje mehanizme uspjeha, odaberite kvalitetne djelatnike i donosite prave odluke u pravo vrijeme. Svaki pokret, riječ ili simbol za svoj cilj imaju prodaju nečega što želi prodati onaj tko šalje poruku. Menadžerske vještine i iskustva. Vodič za napredovanje u karijeri...
  Opširnije o poslovnoj psihologiji >>
 • Programi za poduzetnike Pregled poslovnih programa. Programi za knjigovodstvo i računovodstvo. Programski paketi za vođenje financijskog poslovanja poduzetnika; bilance, fakturiranje, blagajna, skladišno poslovanje, radni nalozi i sl. Korisni programi za vođenje evidencija, planiranje, uredski programi, kalkulatori, organizatori i kalendari, preglednici, alati za komunikaciju, besplatni programi za multimediju...
  Opširnije informacije o programima >>
 • Korisne preporuke i informacije Pretraživanje svih tekstova objavljenih na Poslovnom forumu. Preko 500.000 članaka i priloga. Pregled linkova prema većim tematskim cjelinama; Europske integracije, zaštita potrošača, trgovačko pravo, obrtničke komore, internet rječnik, znanstveni radovi, klasifikacije, registri, sudska praksa, analize tržišta, pregledi ponude i potražnje, prospekti, katalozi...
  Opširnije informacije >>
 
 
 


IZRADA WEB STRANICA

Novo u ponudi za poduzetnike: samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna podrška za internet marketing...