Web portal tvrtke Poslovni forum Poslovne usluge, marketing, web dizajn, oglasi, istraživanje tržišta, analize, baze podataka...
 

Kontakt - Informacije

Istraživanje i analiza tržišta

Poslovni izvještaji i pregledi

Internet marketing - SEO

IZRADA WEB STRANICA

IZRADA CMS STRANICA  <<

Hosting i zakup domena

Imenici i baze podataka

Primjeri (šprance) ugovora

Poslovni planovi za kredite

Poslovne usluge i ponude

Trgovačko posredovanje

Poslovna psihologija

Programi, software

Oglasi i obavijesti

Korisni linkovi

Poslovni klub

Besplatno


 

Poslovni forum - Internet usluge
 
Pregled općih uvjeta za pružanje internet usluga
 
OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA

1. PREDMET OPĆIH UVJETA
a. Ovi Opći uvjeti predstavljaju uvjete poslovanja tvrtke Poslovni forum d.o.o. iz Rijeke
(u daljnjem tekstu pružatelj usluge) za pružanje usluge smještaja web stranica na web poslužitelje, drugih komplementarnih usluga i dodatnih usluga (u daljnjem tekstu usluge).
b. Predmete usluga, između ostalog, obuhvaćaju: iznajmljivanje prostora na web poslužiteljima; iznajmljivanje korištenja poslužiteljskih programa; održavanje sklopovlja (u daljnjem tekstu hardver) poslužitelja sa iznajmljenim resursima; podešavanje i održavanje operacijskog sustava (u daljnjem tekstu OS) na poslužiteljima; instalacija, podešavanje i održavanje druge programske podrške (u daljnjem tekstu softver) na poslužiteljima; posredovanje u zakupu domena; usluge savjetovanja vezano uz navedene predmete usluga; kao i druge dodatne usluge koje se pružaju vezano uz navedene predmete usluga.
c. Ovi Opći uvjeti ne odnose se na druge usluge koje se u daljnjem tekstu izričito isključene ili je njihovo korištenje uređeno nekim drugim ugovorom između pružatelja usluge i korisnika usluge.
d. Na sve odnose između pružatelja usluge i korisnika usluge koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima primjenjuju se važeći zakoni Republike Hrvatske.

2. DEFINICIJE POJMOVA
U smislu ovih Općih uvjeta, svaki od slijedećih pojmova ima sljedeće značenje:
a. Cjenik pružatelja usluge: popis usluga pružatelja usluge i pripadajućih cijena koja je stalno dostupna na web stranicama pružatelja usluge.
b. Specifikacija usluge: sastavni dio cjenika koji uključuje detaljni opis usluge, a stalno je dostupan na web stranicama pružatelja usluge ili se daje po zatraženoj ponudi.
c. Naručitelj: fizička ili pravna osoba koja je izvršila narudžbu usluga koje su predmet ovih Općih uvjeta.
d. Pretplatnik: naručitelj koji je sklopio ugovor s pružateljem usluge o pružanju usluga koje su predmet ovih Općih uvjeta.
e. Pretplatnički ugovor: ugovor između pretplatnika i pružatelja usluge o pružanju usluga koje su predmet ovih Općih uvjeta.
f. Poslužitelj: računalo spojeno na Internet stalnom vezom, a koristi se za izvršavanje poslužiteljskih računalnih zadaća.
g. Dostupnost poslužitelja: vrijeme izraženo u postocima temeljeno na određenom vremenskom razdoblju, a za koje se poslužitelju može pristupati putem javnog Internet pristupa.
h. Domena: jedinstveno ime koje određuje virtualnu adresu na Internetu. Sastoji se od naziva domene (slova a-z, brojke, neki specijalni znakovi) te ekstenzije.
i. Registrar domena: ovlaštena pravna osoba koja daje u zakup domene.
j. Dodatne usluge: usluge pružatelja usluge koje po svojoj prirodi dopunjuju neku od usluga iz predmeta ovih Općih uvjeta, a ne mogu se samostalno naručiti (npr. administracija poslužitelja, posebna podrška, instalacija i podešavanje dodatne programske opreme na poslužitelju, usluge dizajna, programiranja itd).
k. Privremeno isključenje: onemogućavanje pretplatniku korištenja usluge, koje može nastupiti kada se ispune uvjeti za onemogućavanje usluge u skladu s ovim Općim uvjetima ili važećim zakonima.

3. ZASNIVANJE PRETPLATNIČKOG ODNOSA
a. Izvršenjem narudžbe naručitelj neopozivo potvrđuje prihvaćanje ovih Općih uvjeta te samostalno odabire način plaćanja naručenih usluga.
b. Ako je naručitelj odabrao da će usluge platiti putem kartice, činom plaćanja smatra se da je naručitelj sklopio pretplatnički ugovor te tim činom postao pretplatnik. Dokaz plaćanja je primitak potvrde o uspješnosti transakcije od strane pravne osobe koja provodi kartično plaćanje u ime pružatelja usluge.
c. Ako je naručitelj odabrao da će usluge platiti putem uplatnice, pružatelj usluge se obvezuje da će naručitelju poslati službenu ponudu za naručene usluge najkasnije u roku od 24 sata od izvršavanja narudžbe. Činom plaćanja te ponude smatra se da je naručitelj sklopio pretplatnički ugovor te tim činom postao pretplatnik. Dokaz plaćanja je bankovni izvod pružatelja usluge.
d. Pružatelj usluge zadržava pravo zatražiti od pretplatnika osiguranje za buduće plaćanje usluge. U takvom slučaju, pružatelj usluge će zatražiti od pretplatnika plaćanje pologa u iznosu jednogodišnjeg najma naručene usluge, ili neke druge odgovarajuće garancije.

4. ODBIJANJE NARUDŽBE
a. Pružatelj usluge ima pravo odbiti narudžbu u sljedećim slučajevima:
- ako narudžba nije ispravno popunjena.
- ako naručitelj pružatelju usluge ne pruži eventualne zahtijevane dokaze o identitetu te sve eventualne zahtijevane podatke i/ili dokumente potrebne za sklapanje pretplatničkog ugovora.
- ako je naručitelj maloljetna osoba ili osoba ograničene poslovne sposobnosti ili osoba bez poslovne sposobnosti.
- ako naručitelj, po razumnoj procjeni pružatelja usluge, neće biti u mogućnosti ili nema namjeru uredno izvršavati plaćanja prema pružatelju usluge, a ne dostavi odgovarajuće osiguranje za plaćanje.
- ako postoji sumnja pružatelja usluge da će naručitelj koristiti uslugu za radnje koje nisu dozvoljene zakonima RH ili ovim Općim uvjetima, uključujući povredu prava intelektualnog vlasništva.
- u svim drugim slučajevima predviđenim zakonima RH.
b. U slučaju odbijanja narudžbe pružatelj usluge će izvršiti povrat svih eventualno uplaćenih sredstava osim troškova koje je imao pri eventualnoj aktivaciji usluge ako je za razloge odbijanja saznao nakon aktivacije usluge, a najkasnije 7 radna dana nakon primitka podataka potrebnih za povrat (npr. podaci o bankovnom računu naručitelja). Činom povrata smatra se da je pretplatnički ugovor prekinut, a obje strane se odriču bilo kakve druge naknade po bilo kojem osnovu.

5. AKTIVACIJA USLUGE
a. Pružatelj usluge će najkasnije u roku od 24 sata od sklapanja ugovora pustiti u rad plaćenu uslugu te dostaviti pretplatniku sve podatke potrebne za samostalno služenje uslugom.
b. Ako je pretplatnik u procesu narudžbe naručio komercijalnu domenu (domenu čiji se zakup plaća), pružatelj usluge će posredovati u zakupu naručene domene kod registrara domene, a najkasnije u roku od 24 sata od sklapanja ugovora. U takvom će slučaju domena biti registrirana na ime pretplatnika, kao administrativni i ostali podaci bit će navedeni podaci pružatelja usluge, a upravljanje domenom će vršiti pružatelj usluge putem svog jedinstvenog korisničkog računa. Na poseban i pisani zahtjev pretplatnika, pružatelj usluge će otvoriti poseban korisnički račun kod registrara na ime pretplatnika te domenu otvoriti pod tim korisničkim računom.
c. Ukoliko je naručena domena zauzeta, pružatelj usluge neće izvršiti povrat uplaćenih sredstava nego će o eventualnoj zauzetosti obavjestiti pretplatnika, koji je dužan izabrati novi naziv domene. Nakon primitka novih podataka, pružatelj usluge će posredovati u zakupu naručene domene kod registrara domene, a najkasnije u roku od 24 sata od primitka novih podataka.
d. Eventualne druge i/ili dodatne naručene usluge pružatelj usluge će isporučiti u rokovima koje će dogovoriti s pretplatnikom, a uzevši u obzir razumne prirodne rokove koji su potrebni za izvršavanje takve eventualne usluge i sve okolnosti složenosti pojedine narudžbe. Pružatelj usluge će kontaktirati pretplatnika nakon zasnivanja ugovora, a vezano uz dogovor o izvršavanju takve dodatne usluge.
e. Ukoliko se neka usluga ne može izvršiti u roku 24 sata ili drugom dogovorenom roku iz okolnosti koje nisu do strane pružatelja usluge već su uzrokovane od strane trećih osoba (npr. vršni registri za registraciju domena, kvarovi na uslugama pristupa Internetu, administracija servera od strane sistemskih administratora i drugo), o tim okolnostima će pružatelj usluge obavijestiti pretplatnika, te se to vrijeme ne računa u naprijed navedene rokove.

6. OBVEZE PRUŽATELJA USLUGE
U svrhu pružanja usluga:
a. Pružatelj usluge se obvezuje iznajmljivati poslužiteljske resurse na poslužiteljima koji su prethodno podvrgnuti svim potrebnim stručnim testovima. Nadalje, pružatelj usluge će u procesu održavanja instalirati sve javno dostupne programske nadogradnje i ispravke. Nadalje, pružatelj usluge se obvezuje pratiti tehnološke novosti (npr. nova inačica softvera) vezano uz uslugu za koju je pretplatnik sklopio pretplatnički ugovor s pružateljem usluga, obavještavati pretplatnika o važnim novostima, provoditi testiranja takvih tehnoloških novosti te ih implementirati na poslužitelje.
b. Pružatelj usluge se obvezuje da će poslužitelji biti dostupni 99,8% vremena, po vremenskom obračunu temeljeno na vremenskom trajanju zakupljene usluge.
c. Dostupnost se mjeri na lokaciji data centra, a na dostupnost ne može utjecati kvar kod treće osobe (npr. kod lokalnog pružatelja usluge pristupa Internetu). Za svaki sat nedostupnosti ispod garantirane dostupnosti, pružatelj usluge može umanjiti cijenu sljedećeg računa za 1%, nastavno na taj poslužitelj i druge usluge vezane uz taj poslužitelj. Ukoliko bi dostupnost bila manja od 70% vremena, pružatelj usluge može umanjiti cijenu sljedećeg računa za 100%, nastavno na taj poslužitelj i druge usluge vezane uz taj poslužitelj. Na takvo umanjenje cijene pretplatnik se je dužan pozvati najkasnije do 10 dana prije isteka tekuće usluge kako bi ga pružatelj usluge pravovremeno mogao iskazati u ponudi.
d. U slučaju kvara hardvera ili softvera koji ne utječe na dostupnost poslužitelja ili kvalitetu usluge, pružatelj usluge se obvezuje najkasnije u roku od 24 sata od vremena saznanja o eventualnom kvaru pokrenuti dijagnostički postupak. Na temelju rezultata takvih testova, pružatelj usluge će obavjestiti pretplatnika o vremenu i načinu zamjene neispravnog hardverskog dijela ili rješavanja softverskog problema. Svi takvi radovi, kao i radovi na eventualnoj ponovnoj instalaciji bilo koje programske podrške ne mjere se kao vrijeme koje utječe na garantiranu dostupnost.
e. U slučaju kvara hardvera ili softvera koji utječe na dostupnost poslužitelja ili kvalitetu usluge, pružatelj usluge se obvezuje najkasnije u roku od 24 sata od vremena saznanja o eventualnom kvaru zamijeniti neispravni dio hardvera ili cijeli poslužitelj, ili početi otklanjati softverske probleme. Svi takvi radovi, kao i radovi na eventualnoj ponovnoj instalaciji bilo koje programske podrške ne mjere se kao vrijeme koje utječe na garantiranu dostupnost.
f. U slučaju više sile koja utječe na dostupnost poslužitelja ili kvalitetu usluge, pružatelj usluge će pokušati napraviti sve razumne radnje kako bi usluga što prije bila puštena u rad u punom opsegu. U takvom slučaju, eventualna nedostupnost poslužitelja ne mjeri se kao vrijeme koje utječe na garantiranu dostupnost.
g. Pružatelj usluge se obvezuje omogućiti pretplatniku sustav podrške za sve iznajmljene usluge, vezano uz tehničku problematiku, prodaju ili račune. Podrška se mora moći realizirati na najmanje 2 načina (npr. putem telefona, putem elektroničke pošte), od kojih najmanje jedan način mora funkcionirati po principu stalne dostupnosti.
h. Pružatelj usluge se obvezuje izrađivati sigurnosnu kopiju svih pretplatnikovih podataka sa poslužitelja najmanje jednom tjedno te takve kopije pohraniti i čuvati najmanje 2 tjedna unazad.

7. OBVEZE PRETPLATNIKA
Pretplatnik će koristiti uslugu pridržavajući se slijedećih pravila:
a. Pretplatnik je dužan podmirivati račune uredno, u rokovima dospjeća.
b. Pri korištenju usluge, pretplatnik je dužan pridržavati se ovih Općih uvjeta, zakona RH, kao i pozitivnih Internet običaja, što između ostaloga isključuje slanje reklamnih ili promotivnih materijala bez pristanka primatelja, slanje neželjenih elektroničkih poruka, slanje nezakonitog odnosno nezakonito pribavljenog sadržaja kojima se vrijeđaju ili mogu vrijeđati tuđa prava intelektualnog vlasništva.
c. Pretplatnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadržaj, kvalitetu i istinitost, kao i za osiguravanje potrebnih mjera zaštite od neovlaštene uporabe, svih informacija, podataka, audio i video zapisa kao i svih drugih materijala koje ponudi i učini dostupnima pri korištenju usluge.
d. Pretplatnik se obvezuje da pri korištenju usluge neće objavljivati ili na drugi način koristiti bez suglasnosti nositelja odgovarajućeg prava svaki zaštićeni sadržaj (sadržaj zaštićen autorskim pravima i/ili pravima intelektualnog vlasništva).
e. Pretplatnik se obvezuje da pri korištenju usluge neće zloupotrebljavati tehnologije koje su predmet usluge za bilo kakve protuzakonite računalne radnje, kao što su narušavanje stabilnosti i sigurnosti sustava, krađe podataka i provaljivanje u tuđe računalne sustave i drugo.
f. Pretplatnik se obvezuje redovito pratiti e-mail koji je ostavio pružatelju usluge za sve potrebne kontakte. Pružatelj usluge će sve obavijesti prvenstveno dostavljati naručitelju putem e-maila. Ukoliko pretplatnik propusti određenu obavijest ili rok za plaćanje usluga koje su vezane uz rokove, pretplatnik sam snosi odgovornost za uskratu ili gubitak određene usluge (npr. ne izvrši na vrijeme produženje zakupa hostinga ili domene).

8. DOPUNA I IZMJENA PRETPLATNIČKOG UGOVORA
a. Ako pretplatnik pisanim putem zatraži dodatnu aktivaciju jedne ili više usluga, smatrat će se da je izvršen zahtjev za dopunom pretplatničkog ugovora. Nakon izvršenog plaćanja takvih dodatno naručenih usluga, smatrat će se da je pretplatnički ugovor dopunjen te automatski stupa na snagu. U takvom slučaju, primjenjivat će se isti rokovi aktivacije usluge kao i kod zasnivanja pretplatničkog ugovora, a računajući od dana dopune pretplatničkog ugovora.
b. Ako pretplatnik pisanim putem zatraži izmjenu jedne ili više usluga, smatrat će se da je izvršen zahtjev za izmjenom pretplatničkog ugovora. Nakon izvršenog plaćanja takvih izmjenjenih usluga, smatrat će se da je pretplatnički ugovor izmjenjen te automatski stupa na snagu. U takvom slučaju, primjenjivat će se isti rokovi aktivacije usluge kao i kod zasnivanja pretplatničkog ugovora, a računajući od dana izmjene pretplatničkog ugovora.

9. CIJENE I UVJETI PLAĆANJA
a. Cijene usluga koje pružatelj usluge naplaćuje temeljem ovih Općih uvjeta određene su važećim javno dostupnim cjenikom. Pružatelj usluge je ovlašten mijenjati cjenik, objaviti ga i učiniti dostupnim u skladu s važećim propisima.
b. Sve cijene iz cjenika odnose se na određeni vremenski najam usluga koji pretplatnik sam bira u procesu narudžbe. Od tog su pravila izuzete cijene eventualnih usluga koje se naplaćuju jednokratno (npr. aktivacija neke od usluga), a takav se slučaj mora specificirati u cjeniku.
c. Kako neke cijene direktno ovise o tečajnom odnosu hrvatske kune (kn) i američkog dolara (USD), svaka je ponuda važeća najdulje 15 dana. Ukoliko naručitelj ili pretplatnik ne izvrši plaćanje u tom roku, obvezan je zatražiti novu izmjenjenu ponudu. Ukoliko naručitelj ili pretplatnik nije zatražio novu izmjenjenu ponudu ili je plaćanje izvršio po prethodnoj ponudi, a nakon navedenog roka, pružatelj usluge ima pravo obračunati eventualnu razliku u cijeni.
d. Kod produljenja pretplatničkog ugovora, usluge pružatelja usluge u pravilu se naplaćuju na određenoj vremenskoj osnovi unaprijed putem ponude koji pružatelj usluge izdaje pretplatniku. Kako cijene direktno ovise o tečajnom odnosu hrvatske kune (kn) i američkog dolara (USD), pretplatniku se izdaje ponuda sa trenutno važećim cijenama na dan izdavanja računa. Na ponudi su specificirane sve usluge i naknade, razdoblje na koje se odnosi ponuda, kao i sve druge stavke u skladu s važećim propisima RH.
e. Pretplatnik je dužan podmiriti cjelokupni iznos ponude do dana dospijeća koji je na prvi dan nakon isteka trenutne plaćene usluge. Ukoliko pretplatnik kasni s plaćanjem više od 7 radna dana od dana dospijeća plaćanja, pružatelj usluge može izvršiti privremeno isključenje. Ukoliko pretplatnik kasni s plaćanjem više od 21 radnih dana od dana dospijeća plaćanja:
- pružatelj usluge može trajno isključiti uslugu, što znači trenutni prekid pretplatničkog ugovora
- pružatelj usluge može aktivirati eventualnu garanciju plaćanja te, nakon kontakta s pretplatnikom, zatražiti novu garanciju plaćanja umjesto aktivirane; ili trajno isključiti uslugu nakon isteka zadnjeg dana razdoblja na koje se račun odnosi što znači prekid pretplatničkog ugovora
g. Za kašnjenje u plaćanju računa od strane pretplatnika, pružatelj usluge ima pravo obračunati zateznu kamatu temeljem važećih propisa.

10. RJEŠAVANJE PRIGOVORA
a. Prigovori na iznose računa i kakvoću pruženih usluga podnose se pružatelju usluge najkasnije u roku od 7 dana od dana dospijeća računa, odnosno od dana pružanja usluge na koju se odnosi prigovor na kvalitetu. Ukoliko prigovor na iznos računa nije podnesen u navedenom roku, smatrat će se da je iznos računa prihvaćen. Prigovor na iznos računa ne utjeće na datum dospijeća računa.
b. Prigovori se podnose isključivo pisanim putem, a moraju sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelje. Pružatelj usluge se obvezuje provesti postupak za utvrđivanje prigovora, donijeti odluku o utemeljenosti prigovora te je proslijediti pretplatniku pisanim putem, najkasnije u roku od 7 dana od podnošenja prigovora.
c. Ukoliko se pokaže da je prigovor na iznos računa utemeljen, pružatelj usluge će izvršiti povrat spornog dijela najkasnije u roku od 2 radna dana od donošenja odluke o utemeljenosti prigovora.
d. Ukoliko se pokaže da je prigovor na kakvoću pruženih usluga utemeljen, pretplatnik ima pravo na naknadu eventualne štete, osim ako se radi o dostupnosti (čl. 6. st. b. ovih Općih uvjeta) ili je niža razina kvalitete izazvana višom silom (čl. 6. st. f. ovih Općih uvjeta) ili neispravnim rukovanjem tehnologijama iz predmeta usluge.

11. ZAVRŠNE ODREDBE
a. Pretplatnički ugovor se u pravilu sklapa na najmanje 1 mjesec ili na neki drugi inicijalni vremenski rok koji je pretplatnik sam odabrao u procesu narudžbe usluge. Nakon vremenskog isteka inicijalne usluge, pretplatnički ugovor se automatski produžuje na neodređeno vrijeme, osim u slučajevima opisanim u čl. 9. st. e. ovih Općih uvjeta.
b. Pretplatnik može otkazati pretplatnički ugovor pisanim putem pružatelju usluge, najmanje 30 dana unaprijed. Za vrijeme takvog otkaznog roka, pretplatnik je dužan uredno podmiriti sve dospjele račune. Pravne posljedice takvog otkaza pretplatničkog ugovora nastupaju danom kad je pružatelj usluge zaprimio pisanu obavijest pretplatnika o otkazu, odnosno danom koji je pretplatnik sam odredio u pisanoj obavijesti kao dan prestanka pretplatničkog ugovora, koji god slučaj nastupi kasnije. U slučaju takvog otkaza pretplatničkog ugovora od strane pretplatnika, pružatelj usluge nije dužan izvršiti povrat eventualnih ranije uplaćenih sredstava.
c. Pružatelj usluge može otkazati pretplatnički ugovor iz razloga utvrđenih ovim Općim uvjetima (čl. 9. st. f.), odnosno u slučaju nepodmirenja dospjelog računa od strane korisnika; kao i ako naknadno ustanovi da su ispunjeni uvjeti za odbijanje narudžbe opisanih u čl. 4. st. a. ovih Općih uvjeta.
d. Pretplatnički ugovor može prestati važiti i u ostalim slučajevima utvrđenim važećim propisima.
e. U svakom slučaju, pretplatnički ugovor prestaje važiti danom prestanka poslovanja pružatelja usluge.
f. U slučaju prestanka pretplatničkog odnosa za uslugu koja predstavlja preduvijet za pružanje neke druge usluge, automatski dolazi i do prestanka pretplatničkog odnosa za tu drugu uvjetovanu uslugu, o čemu će pružatelj usluge obavjestiti pretplatnika prilikom raskida pretplatničkog odnosa.
g. Stranke su suglasne sve sporove proizašle komzumacijom pretplatničkog ugovora rješavati mirnim putem, odnosno dogovorom. U slučaju neuspjeha, za rješavanje će biti nadležan odgovarajući sud RH u Rijeci, osim ako je zakonom ili važećim propisom određeno drugačije.
h. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 01. siječnja 2013. godine i primjenjuju se na sve pretplatnike koji sklope pretplatnički ugovor nakon tog datuma, kao i na postojeće pretplatnike koji su sklopili pretplatnički ugovor prije stupanja na snagu ovih Općih uvjeta, a nisu otkazali pretplatnički ugovor, kako je opisano u ovim Općim uvjetima čl. 11. st. b.
i. Pružatelj usluge zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete, uključujući cijene i specifikacije usluga koje su predmet ovih Općih uvjeta. U takvom slučaju, pružatelj usluge će izvijestiti pretplatnika o izmjenama i njegovom pravu na raskid ugovora.
j. Danom stupanja na snagu ovih Općih uvjeta prestaju važiti svi dotadašnji dokumenti pružatelja usluge vezani uz problematiku koju pokrivaju ovi Opći uvjeti (npr. pravila), osim za postojeće pretplatnike, kako je opisano u ovim Općim uvjetima čl. 11. st. h.

Poslovni forum Internet usluge • Pregled nove ponude Novo u ponudi - Internt marketing, izrada web stranica, izrada CMS stranica, besplatno oglašavanje, usluge istraživanja tržišta, primjeri poslovnih planova, primjeri ugovora, poslovni imenici i adresari, informacije o novim proizvodima na hrvatskom tržištu, informacije o poiticajima i mogućnostima kreditiranja, pregledi ponude i potražnje, oglasi za prodaju proizvoda, zbirke poslovnih informacija...
  Opširnije >>
 • Izrada CMS internet stranica Izrada CMS internet stranica po izuzetno povoljnim cijenama; izrada internet stranica koje možete uvijek samostalno ažurirati bez ikakvih dodatnih troškova, objavljivati neograničeni broj tekstova... Predstavite Vašu tvrtku, objavite sve ponude, akcije, objavite detaljni pregled svih proizvoda i usluga... Ukoliko Vas nema na Internetu; Vi ne postojite! Izrada web stranica za tvrtke i obrtnike...
  Opširnije o izradi CMS stranica >>
 • Primjeri ugovora - Šprance ugovora Praktični primjeri ugovora za poduzetnike. Primjeri ugovora o radu, primjeri ugovora o poslovnoj suradnji, primjeri ugovora o kupoprodaji nekretnina i poslovnih prostora, ugovori o najmu, šprance ugovora o zakupu i najmu. Besplatni primjeri ugovora o posudbi, ugovori za turističke agencije, ugovori o alotmanu, ugovori o generalnom zastupanju, razne vrste posredničkih ugovora...
  Opširnije o primjerima ugovora >>
 • Istraživanje tržišta Glavni smisao istraživanja tržišta je prikupljanje valjanih i pouzdanih informacija koje pomažu poduzetnicima prilikom odlučivanja u tržišnom poslovanju i planiranju poslovnih aktivnosti, rješavanju konkretnih teškoća ili kontroli uspješnosti poslovanja. Poslovni Forum prikuplja i analizira kvantitativne i kvalitativne podatke, čuvajući pritom diskreciju klijenta i svih prikupljenih podataka...
  Opširnije o uslugama istraživanja tržišta >>
 • Trgovačko posredovanje za poduzetnike Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu. Povezivanje poslovnih subjekata i njihove ponude ili potražnje, za proizvode ili usluge. Pronađite partnere za zajednička ulaganja, distribuciju, marketing, prodaju i usluge. Povezivanje malih trgovaca na interesnoj osnovi. Posredovanje pri inozemnim trgovačkim komorama i poslovnim organizacijama. Poslovno posredovanje...
  Opširnije o trgovačkom posredovanju >>
 • Poslovna psihologija za poduzetnike Poslovna psihologija za male i srednje poduzetnike, posebno prilagođena hrvatskim poslovnim okolnostima recesije. Otkrijte svoje mehanizme uspjeha, odaberite kvalitetne djelatnike i donosite prave odluke u pravo vrijeme. Svaki pokret, riječ ili simbol za svoj cilj imaju prodaju nečega što želi prodati onaj tko šalje poruku. Menadžerske vještine i iskustva. Vodič za napredovanje u karijeri...
  Opširnije o poslovnoj psihologiji >>
 • Programi za poduzetnike Pregled poslovnih programa. Programi za knjigovodstvo i računovodstvo. Programski paketi za vođenje financijskog poslovanja poduzetnika; bilance, fakturiranje, blagajna, skladišno poslovanje, radni nalozi i sl. Korisni programi za vođenje evidencija, planiranje, uredski programi, kalkulatori, organizatori i kalendari, preglednici, alati za komunikaciju, besplatni programi za multimediju...
  Opširnije informacije o programima >>
 • Korisne preporuke i informacije Pretraživanje svih tekstova objavljenih na Poslovnom forumu. Preko 500.000 članaka i priloga. Pregled linkova prema većim tematskim cjelinama; Europske integracije, zaštita potrošača, trgovačko pravo, obrtničke komore, internet rječnik, znanstveni radovi, klasifikacije, registri, sudska praksa, analize tržišta, pregledi ponude i potražnje, prospekti, katalozi...
  Opširnije informacije >>
 
 
 


IZRADA WEB STRANICA

Novo u ponudi za poduzetnike: samostalna izrada web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć našeg CMS-a. Moderni dizajni za Vašu web stranice. Korištenje administracije slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija te ostvarite svoju prvu web stranicu u trenu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica predstavlja prilagođavanje web stranice svim uređajima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve stranice. SEO optimizacija će omogućiti vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama (poput Google-a) za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna podrška za internet marketing...