Ekonomija, financije, informatika, katalog...
Informiranje stručne i opće javnosti

Katalog proizvoda i usluga

Katalog proizvoda i uslugaKatalog proizvoda i usluga - Katalog proizvoda i usluga za obrtnike, udruge i trgovačka društvaKatalog hrvatskih i inozemnih proizvoda i usluga. Informacije o proizvodima koji se proizvode u Hrvatskoj ili proizvoda dostupnih
na inozemnom tržištu. Informacije o pružateljima usluga. Za razliku od pretraživanja prema nazivu tvrtke ili samo registriranoj djelatnosti, ovaj servis omogućuje prikupljanje podataka baš prema konkretnom proizvodu ili usluzi. Biti prisutan na Internetu, najjeftiniji je i najbolji način reklamiranja. Predstavite na kvalitetan način sve svoje proizvode i usluge. Proširite poslovanje.

LINK NA OPŠIRNIJE INFORMACIJE - Katalog proizvoda i usluga   Besplatni Katalog proizvoda i usluga


Preporuke za dobar posao - Katalog proizvoda i usluga

Poslovne Web Usluge Izrada poslovnih internet stranica   CMS web stranice CMS web stranice   Poslovne Web Usluge Hosting i domene   Poslovne Web Usluge Internet trgovine   Poslovne Web Usluge Turizam   Poslovne Web Usluge Web tražilice
Usluge i web preporuke Posebna ponuda   Usluge i web preporuke Poslovni imenici   Usluge i web preporuke Primjeri ugovora   Usluge i web preporuke Poslovni izvještaji   Usluge i web preporuke Primjeri poslovnih planova   Usluge i web preporuke Savjetovanje
Usluge za poduzetnike Trgovačko posredovanje   Usluge za poduzetnike Istraživanje tržišta   Usluge za poduzetnike Oglasi i marketing   Katalog proizvoda i usluga Katalog proizvoda i usluga   Usluge za poduzetnike Pravo, propisi i zakoni
Usluge u Hrvatskoj Korisni programi   Usluge u Hrvatskoj Sigurnost i nadzor   Usluge u Hrvatskoj Poslovni forum   Usluge u Hrvatskoj Aktualno   Usluge u Hrvatskoj Žensko poduzetništvo   Usluge Financije   Knjigovodstvo Knjigovodstvo
Usluge SAZNAJTE KOJE ĆE TVRTKE PROPASTI, TKO NIJE TRŽIŠNO KONKURENTAN, SAZNAJTE DA LI I VAŠA TVRTKA PROPADA!
Internet usluge - Katalog proizvoda i usluga   Poslovne usluge za sve tvrtke i udruge   Servis i podrška poduzetnicima


NOVO ZA PODUZETNIKE

PRAVILNIK O INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje sustav integrirane proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, način i uvjeti upisa u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji, označavanje i stavljanje na tržište integriranih proizvoda te druga pitanja važna za provođenje ovoga sustava.

Članak 2.

U smislu ovog Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. »Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda« (u daljnjem tekstu: integrirana proizvodnja) podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera uz uvažavanje ekonomskih, ekoloških i toksikoloških čimbenika pri čemu se kod jednakog ekonomskog učinka prednost daje ekološki i toksikološki prihvatljivim mjerama.

2. »Integrirana zaštita bilja« je sustav zaštite bilja koji podrazumijeva primjenu bioloških, biotehničkih, kemijskih i fizikalnih mjera zaštite bilja, te ostalih agrotehničkih mjera pri čemu je uporaba kemijskih sredstava za zaštitu bilja ograničena na najnužniju mjeru potrebnu za održanje populacije štetnih organizama ispod razine gospodarske štete.

3. »Proizvođač u integriranoj proizvodnji« (u daljnjem tekstu: proizvođač) jest pravna ili fizička osoba koja proizvodi proizvode iz integrirane proizvodnje sukladno ovom Pravilniku i upisana je u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji.

4. »Proizvod iz integrirane proizvodnje« (u daljnjem tekstu: integrirani proizvod) jest svaki poljoprivredni proizvod proizveden i označen sukladno odredbama ovoga Pravilnika i odredbama propisa o hrani.

II. TEHNOLOŠKE UPUTE ZA INTEGRIRANU PROIZVODNJU

Članak 3.

1) Tehnološke upute predstavljaju opis agrotehničkih postupaka u integriranoj proizvodnji.

2) Tehnološke upute u integriranoj proizvodnji izrađuju se za područje voćarstva, povrćarstva, vinogradarstva i ratarstva.

3) Tehnološke upute moraju biti usklađene s propisima o sredstvima za zaštitu bilja, propisima o očuvanju prirode, propisima o dobroj poljoprivrednoj praksi te propisanim zahtjevima kakvoće za pojedine poljoprivredne proizvode.

4) Proizvođač mora primjenjivati tehnološke upute za integriranu proizvodnju.

5) Proizvođač mora uključiti u integriranu proizvodnju sve površine poljoprivrednog zemljišta na kojima uzgaja istu kulturu.

Članak 4.

1) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) izrađuje tehnološke upute i objavljuje ih do 20. prosinca tekuće godine za sljedeću godinu.

2) Tehnološke upute objavljuju se na službenim web-stranicama Ministarstva.

Članak 5.

U integriranoj proizvodnji zabranjena je uporaba genetski modificiranih organizama i svih proizvoda koji sadrže njihove sastavne dijelove ili su proizvedeni od tih organizama.

III. UPISNIK PROIZVOĐAČA

Članak 6.

Integriranom proizvodnjom mogu se baviti fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik proizvođača u integriranoj proizvodnji (u daljnjem tekstu: Upisnik proizvođača) kojeg vodi Ministarstvo.

Članak 7.

1) Zahtjev za upis u Upisnik proizvođača podnosi se Ministarstvu na obrascu koji se nalazi u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

2) Ministarstvo će donijeti rješenje o upisu u Upisnik proizvođača ako podnositelj zahtjeva ispunjava sljedeće uvjete:

– da je upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava,

– da je vlasnik odnosno korisnik poljoprivrednog zemljišta za integriranu proizvodnju,

– da je upoznat s propisima i pravilima integrirane proizvodnje.

3) Uz zahtjev za upis u Upisnik proizvođača prilažu se sljedeći prilozi:

– rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;

– izvadak iz zemljišnjih knjiga i/ili posjedovni list i/ili ugovor o načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta kao dokaz o vlasništvu odnosno pravu korištenja poljoprivrednog zemljišta.

4) Prilozi se podnose u izvorniku, prijepisu ili preslici.

Članak 8.

1) U Upisnik proizvođača upisuju se sljedeći podaci:

1. upisni broj proizvođača;

2. naziv i sjedište pravne osobe, odnosno ime i prezime vlasnika obrta ili nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, prebivalište (mjesto, ulica i broj);

3. matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva (MIBPG);

4. vrsta integrirane proizvodnje;

5. površina (ha);

6. broj i datum rješenja o upisu u Upisnik proizvođača i rješenja o brisanju iz Upisnika proizvođača.

2) Promjene nastale u podacima iz stavka 1. točke 2., 4. i 5. ovoga članka proizvođač je dužan, uz dokaze, dostaviti Ministarstvu u roku od trideset dana od dana nastanka promjene.

Članak 9.

1) Ministarstvo će rješenjem brisati pravnu ili fizičku osobu iz Upisnika proizvođača na njegov zahtjev, odnosno kad utvrdi da je prestala ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom.

2) Popis pravnih i fizičkih osoba koje su na temelju pravomoćnog rješenja upisane u Upisnik ili brisane iz Upisnika, objavljuje se na web-stranicama Ministarstva.

IV. OZNAČAVANJE PROIZVODA IZ INTEGRIRANE PROIZVODNJE

Članak 10.

1) Proizvod iz integrirane proizvodnje pri stavljanju na tržište mora biti označen sukladno posebnom propisu o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane i posebnim propisima o kakvoći za pojedine poljoprivredne proizvode.

2) Pored podataka navedenih u stavku 1. ovoga članka, proizvod iz integrirane proizvodnje se označava oznakom »integrirani proizvod«.

V. VOĐENJE EVIDENCIJE U INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI

Članak 11.

1) Proizvođač je obvezan voditi evidenciju o integriranoj proizvodnji od početka proizvodnje do prodaje.

2) Evidenciju i dokumentaciju proizvođač je dužan čuvati najmanje pet (5) godina.

3) Evidenciju i dokumentaciju proizvođač je dužan na zahtjev nadležne inspekcije dati na uvid.

4) Obrazac evidencije o proizvodnji naveden je u Prilogu 2. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 12.

1) Proizvođač je dužan dostaviti Ministarstvu sažeto izvješće o površini, vrstama i količinama proizvoda iz integrirane proizvodnje proizvedenih u prethodnoj kalendarskoj godini.

2) Izvješće se dostavlja najkasnije do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.

3) Obrazac izvješća o proizvodnji naveden je u Prilogu 3. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/251

Urbroj: 525-12-1-0554/10-12

Zagreb, 1. ožujka 2010.
Katalog proizvoda i usluga - Ažurirano: 15. 7. 2024.