Poslovni Forum - naslovna      Baza podataka      Primjer baze      Adresar      WEB katalog      Izrada WEB stranica
 
 Majstorski ispiti  | Srednjoškolsko obrazovanje  |  Zakon o srednjem školstvu  | Zakon o obrtu  | Obrtničke komore


PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE
MAJSTOR FASADER
I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik,
veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja
automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski / rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska
ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste
financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i
naknadna kalkulacija ;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono,
pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari,
osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove (Zakon o radu),

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav; vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak,
porez na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo
i poklone; porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke-komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor
o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz
slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost
stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju
(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja,
grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje
mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od
nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i
stupanj stručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine" br. 31/95).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena
zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor fasader, koje je u skladu s
Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima (" Narodne novine" br. 31 /95)
označeno šifrom 71292, je:

MAJSTOR FASADER


I. Područje rada

- izvođenje fasada na stambenim, javnim, industrijskim i gospodarskim objektima,

- unutrašnje uređenje javnih i industrijskih objekata,

- radovi na sancijama i restauracijama stambenih, javnih objekata i spomenicima
kulture i povijesti.


II. Sadržaji ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita kandidat mora pokazati vještine izrade
zahtijevnijih fasada ili unutrašnjih zidnih površina. Ispitanik mora dokazati
samostalnost, preciznost u radu i organizatorske sposobnosti. Ispitanik mora
zadatak izvesti prema nacrtu ili postojećem uzorku precizno i kvalitetno uz primjenu
sredstava zaštite pri radu i zaštite okoliša.

Ispitaniku se, za praktični dio majstorskog ispita, može zadati :

- izrada fasade bilo koje vrste zgrade prema projektu,

- izrada unutrašnjih dekorativnih zidnih površina u javnim ili industrijskim objektima,

- rastauracija oštećene fasade (vlaga, mehanička oštećenja...) prema postojećem
  uzorku ili prema nacrtu,

- izrada ili ugradnja štukatura.

2. Majstorska znanja neophodna za obavljanje poslova i njihove organizacije iz
djelokruga rada majstora - fasadera

2. 1. Građevni materijali

Ispitanik mora poznavati sve vrste klasičnih i suvremenih materijala koji se koriste ili
su se koristili pri izradi fasada:

- kamen,

- pijesak i drugi agregati,

- mortovi i žbuke,

- gips,

- opeka i opekarski proizvodi,

- veziva,

- beton,

- keramički proizvodi,

- drvo,

- boje,

- prerađevine i pripravci za fasade,

- materijali za hidro, zvučnu i toplinsku izolaciju.

2.2. Obračun i organizacija fasaderskih radova

- godišnja dokumentacija,

- obračun količina,

- normiranje i analiza cijena,

- obračun radova,

- tehnički pregled i primopredaja objekata,

- priprema i organizacija radova na gradilištu.

2.3. Stilovi u graditeljstvu

- poznavanje različitih stilova u graditeljstvu s posebnim naglaskom na fasade i
  njihove karakteristične detalje.

2.4. Alati, pomagala i strojevi

- ručni alati,

- strojevi (mješalice, strojevi za žbukanje, brusilice, bušilice...),

- pomagala za mjerenja, prenošenje visina i iscrtavanje.


Klasa:311-01/95-01/523
Urbroj: 526-01-95-16


 


PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE
MAJSTOR FOTOGRAF
I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik,
veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja
automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadai u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska,osnovna pitanja naročito obrtnička financijska ekonomija
i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste financiranja,
štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled,inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova" ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i
naknadna kalkulacija ;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa katakterističnih vrijednosti, naročito obračana likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka;

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove (Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono,
pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari,
osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav

- vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez
na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo
i poklone;

- porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi izmedu učenika i poslodavaca, ugovor
o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz
slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost
stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju
(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja,
grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje
mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od
nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i
stupanj štručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine" br. 31/95).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena
zanimanja obuhvaćaju :

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor fotograf, koje je u skladu s
Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine" br. 31/95) oznaeno
šifrom 73440, je:

MAJSTOR FOTOGRAF


I. Područja rada

- izrada fotografija i razglednica u crno bijeloj i kolor tehnici,

- izrada fotoreprodukcija umjetničkih djela, plakata, postera i slično,

- izrada dijapozitiva.


II. Sadržaji ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu ispita, ispitanik samostalno izrađuje jedan ili više izradaka,
primjerenih fotografskom zanatu. Kao praktični rad dolazi u obzir izrada

- fotografija i dijapozitiva iz područja slike ljudi, slikanje tehničkih stvari i materijala,
  arhitekture, krajolika i ilustracija,

- fotografija za modne i reklamne svrhe,

- industrijske fotografije,

- reprodukcija,

- grafičke preobrazbe pomoću jedne od gotovih fotografija.

Pri izradi praktičnog dijela ispita, ispitanik se mora pridržavati propisanih mjera
zaštite na radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta, koje mu odredi Ispitna komisija.

2. Sadržaji majstorskog ispita, neophodni za vješto obavljanje poslova primjerenih
fotografskom obrtu.

2.1. Materijali

- građa fotografskog materijala za crno bijelu tehniku, osnove proizvodnje, vrste i svojstva,

- razvijači, konzervansi, usporivači, sredstva za fiksiranje, pojačivači,

- građa i osnove proizvodnje kolor materijala,

- tvari za kromogeno razvijanje,

- optički senzibilizatori za pojedina spektralna područja,

- materijali za izradu dijapozitiva,

- infracrveni i ultraljubičasti filmovi i ploče

2.2. Kompozicija slika

- fotografija kao zanat i umjetnost,

- tema, motiv i sadržaj fotografije,

- elementi kompozicije i izražavanje sadržaja fotografije,

- ton, vrste i oblici tonova i njegov značaj u fotografiji,

- format slike, vrste formata, namještaj unutar formata, zlatni rez i druga pravila,

- kutovi, vrste i njihov značaj u fotografiji,

- pozadina i njezin izbor,

- boja u fotografiji, tople i hladne boje, mješanje boja, kombinacija boja,

- psihološki značaj boja,

- ideja, orginalnost i stil rada,

- centar pažnje, zanimljivost i raznovrsnost fotografije,

- ravnoteža i vrste ravnoteže u snimci;

- pojam dubine i postizavanja dojma dubine,

- perspektiva, osnovna pravila centralne i kutne perspektive;

- utjecaj udaljenosti snimanja, kuta snimanja žarišta objektiva na perspektivu,

- vrste i razvoj fotografije kao umjetnosti.

2.3. Aparati, strojevi, uređaji i tehnološki postupci

- fotografski aparat i njegovi dijelovi,

- objektivi, optička svojstva objektiva, proturefleksna zaštita objektiva, vrste i podjela
  objektiva, teleobjektivi i širokokutni objektivi,

- predleće za skraćivanje i produljivanje žarišta,

- telekoverteri, posebni objektivi,

- zaslon, dubinska oštrina i njeno određivanje,

- zapor, oznaka brzine, sinhronizacija, vrste zapora,

- tražila i načini izoštravanja, paralaksa, daljinomjeri,

- nosači objektiva,

- podjela fotoaparata prema načinu izoštravanja, formatu, upotrebi negativnog
  materijala, opremi i konstrukciji,

- čuvanje i održavanje aparata i objektiva,

- filteri i djelovanje filtera, te njihova podjela prema izradi i načinu upotrebe,

- svjetlomjeri, određivanje ekspozicije, tablica za ekspoziciju,

- snimanje pri dnevnoj i umjetnoj svjetlosti, izvori i vrste umjetnog svjetla, opća i
specijalna tehnika snimanja pri umjetnoj svjetlosti,

- razvijanje, sistemi razvijanja, strojevi i uređaji za razvijanje u crno bijeloj tehnici i tehnici u boji,

- korekcija negativa i pozitiva,

- strojno kopiranje i povećanje,

- reprodukcija predložaka u boji, promjena boje pomoću filtera,

- organiziranje procesa rada u studiju i fotolaboratoriju, te izvan radionice,

- planiranje izrade, raspoređivanje poslova, analiza i praćenje operativnog plana,

- izračunavanje utroška materijala i energije,

- načini određivanja i određivanje vremena izrade i radne norme,

- klimatski i drugi radni uvjeti u studiju i fotolaboratoriju,

- tekuće održavanje aparata, strojeva i uređaja,

- zaštitne mjere pri radu.


Klasa: 311-01/95-01/523
Urbroj: 526-01-95-3 


PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE
MAJSTOR FRIZER
I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik, veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja
automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska
ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste
financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i
naknadna kalkulacija ;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove(Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono,
pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari,
osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav

- vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez
na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo
i poklone; porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke-komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor
o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz
slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost
stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju
(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja,
grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje
mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od
nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i
stupanj stručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine" 31/95).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena
zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor frizer, koje je u skladu s
Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine" br. 31/95)
označeno šifrom 51411, je:

MAJSTOR - FRIZER


I. Područje rada

- oblikovanje ženske, muške i dječje frizure jednostavnim tehnikama uvijača,

- šišanje,

- formiranje ženske, muške i dječje frizure fenom,

- izrada hladne trajne ondulacije za modernu žensku frizuru,

- bojenje, toniranje i izbjeljivanje kose,

- njega kose i vlasišta,

- izrada i primjena umetaka i perika,

- brijanje i formicanje brade i brkova,

- manikiranje i njega ruku i noktiju.


II. Sadržaj ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita, ispitanik izrađuje dva do četiri zadatka koji
su obuhvaćeni područjem rada majstora - frizera.

Moguće su radne probe, npr.:

- ocjena kose i kože glave (eventualno noktiju),

- odabir i priprema preparata i kemikalija za obradu kose,

- odabir frizure prema obliku lica i namjeni,

- samostalno šišanje različitim tehnikama,

- formiranje frizure fenom i različitim tehnikama uvijanja,

- samostalna izrada hladne trajne ondulacije,

- odabir i primjena kemikalija i boja za bojenje i izbjeljivanje kose,

- izrada perika i raznih umetaka,

- proračunati utrošak materijala,

- brijanje, formiranje brade i brkova i njega muškog lica,

- samostalno manikiranje i njega ruku.

Pri izradi praktičnog dijela ispita, ispitanik mora poznavati i pridržavati se
propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša, te ostalih uvjeta koje određuje Ispitna komisija.

2. Sadržaji majstorskog ispita neophodni za vješto obavljanje poslova frizerskog
zanimanja

2.1. Preparati i kemikalije

Poznavanje osnovnih preparata i kemikalija prema njihovom sastavu i namjeni:

- preparati za pranje i njegu kose: voda, šamponi, regeneratori, balzami, razni
  pakunzi, losioni i kreme,

- kemikalije i preparati za bojenje i izbjeljivanje kose: otopina vodik-peroksida
  (različitih koncentracija), boje za kosu (razlikovati ih prema namjeni i proizvođaču),

- prepacati za toniziranje kose (sintetski i prirodni),

- kemikalije za izradu hladne trajne ondulacije (sintetske i prirodne),

- preparati za učvršćivanje frizure (gelovi, pjene, lakovi),

- preparati za njegu ruku i noktiju (kupke, hranjive i zaštitne kreme, lakovi za nokte,
  otapala lakova za nokte, dezinfekcijska sredstva).

2.2. Sadržaji iz područja estetike

- estetika, zanat i umjetnost,

- moda i čimbenici koji utječu na modu,

- frizura kao sredstvo izražavanja osobnosti,

- estetski principi u frizerskom zanatu,

- sklad lica i tjelesne konstitucije s frizurom,

- sklad frizure s odjećom,

- kreiranje frizure,

- modni ukrasi i detalji,

- sklad brade i brkova s licem muškarca,

- estetski izgled noktiju i ruku,

- praćenje modnih svjetskih trendova u frizerstvu.

2.3. Kreiranje frizure

- poznavanje osnova anatomske građe ženske, muške i dječje glave,

- utvrđivanje kvalitete kose,

- utvrđivanje za koju priliku se kreira frizura (većernja, danja, svečana...),

- razraditi postupke (korake) u procesu kreiranja frizure,

- znati postupno slikovno prikazati faze stvaranja nove frizure i gotovu frizuru
  prikazati sintetskim crtežom,

- osposobiti se služiti stručnom literaturom i periodikom iz područja frizerstva,

- predvidjeti materijal i vrijeme potrebno za izvođenje nove frizure.

2.4. Tehnologija postupaka i procesa u frizerstvu

- organiziranje procesa rada u frizerskom salonu,

- izračunavanje utroška materijala, energije i vremena u odnosu na kapacitet radnog prostora,

- raspored poslova, analiza i praćenje operativnog plana, normiranje poslova u frizerskom zanimanju,

- proces pranja i njege kose s formicanjem frizure fenom ili tehnikom uvijanja,

- proces fazonicanja frizure škarama i drugim tehnikama šišanja,

- pcoces izbjeljivanja kose i njege nakon izbjeljivanja,

- proces bojenja i toniziranja kose i njege nakon bojenja,

- proces izrade hladne trajne ondulacije,

- pcoces brijanja te formiranja brade i brkova,

- proces manikiranja,

- održavanje optimalnih radnih i klimatskih uvjeta u frizerskom salonu.

2.5. Aparati i pribor

- poznavanje osnovnog i specifičnog frizerskog pribora,

- higijensko održavanje cjelokupnog frizerskog pribora,

- poznavanje funkcije aparata za sušenje kose,

- poznavanje funkcije aparata s infracrvenim zračenjem,

- pravilno održavanje mokrog čvora (slivnici s bazenom za pranje kose),

- redovito stručno servisiranje aparata za sušenje kose (haube i fenovi),

- poznavanje i primjenjivanje mjera zaštite kod upotrebe svih vrsta električnih aparata.


Klasa: 311-01/95-01/523
Urbroj: 526-01-95-25


 PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE
MAJSTOR GRADITELJ GUDALAČKIH GLAZBALA
I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz sljedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi,

2. Osnove podučavanja naučnika.

III.

Područje gospodarstva obuhvaća sljedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik,
veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
uporaba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaj automatizacije
na organizaciju rada u obrtu;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska
ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste
financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne sheme, prethodna i
naknadna kalkulacija;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća sljedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak
obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove (Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno i
mirovinsko osiguranje, pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje
života, stvari, osiguranje od odgovornosti, starosnu mirovinu samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav,

vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez
na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo
i poklone,

porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava,

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor
o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja ispitanik mora pokazati znanje iz sljedećih
područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost
stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi...).

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice.

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mlađu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao čimbenik
napredovanja, grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i
praktično ponašanje mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima,
zdravstvena zaštita, zaštita od nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teorijska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja", označena brojem 2. u rubrici "Šifra, naziv
zanimanja i stupanj stručne spreme" (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine", br. 31/95.).

VIII.

Programske cjeline stručno-teorijskog i praktičnog dijela ispita za navedena
zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita,

b) neophodna stručno-teorijska znanja za vješto obavljanje poslova primjerenih
obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor graditelj gudalačkih glazbala,
koje je u skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine",
br. 13/95.), označeno šifrom 73121, je:

MAJSTOR-GRADITELJ GUDALAČKIH GLAZBALA

I. PODRUČJE RADA

- izrada violina,

- izrada viola,

- izrada čela,

- izrada kontrabasa,

- izrada gudala,

- popravak gudalačkih glazbala i restauratorski radovi.

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita kandidat mora poznavati vještine obrade
drveta ručnim alatom i strojevima. Ispitanik mora pokazati samostalnost i preciznost
u radu te organizacijske sposobnosti. Ispitanik mora zadatak izraditi prema nacrtu
precizno i kvalitetno uz primjenu mjera zaštite pri radu i zaštite okoliša.

Ispitaniku se može na praktičnom dijelu majstorskog ispita zadati da prema
projektu:

- izradi violinu,

- izradi gudalo,

- popravi i restaurira gudalačko glazbalo.

2. Teorijska znanja neophodna za obavljanje poslova iz djelokruga rada majstora
graditelja gudalačkih glazbala

2.1. Materijali u izradi gudalačkih glazbala

- vrste drva, struktura, akustička svojstva,

- sušenje drva,

- greške drva,

- ljepila,

- lakovi za drvo i dr.

2.2. Strojevi i alati

- alat za ručnu obradu drva,

- pribor za zacrtavanje,

- alat i uređaji za stezanje,

- strojevi za blanjanje, piljenje, glodanje, poliranje i dr.

Ispitanik mora pokazati vještine u rukovanju, podešavanju, održavanju i oštrenju
alata (kod ručnog alata i strojeva).

2.3. Konstrukcija gudalačkih glazbala

- vrste nacrta i njihovo čitanje,

- prikaz pojedinih gudalačkih glazbala ili njihovih dijelova prostoručnim crtežom,

- izrada šablona za krojenje,

- vezovi kod gudalačkih glazbala i dr.

2.4. Ispitanik treba poznavati povijest gudalačkih glazbala, važne škole i važne
graditelje gudalačkih glazbala.

2.5. Ispitanik treba poznavati akustična svojstva, drva, glazbala i prostora.

2.6. Organizacija i obračun glazbalarskih radova

- dokumentacija,

- obračun količina,

- normiranje i analiza cijena,

- obračun radova,

- priprema i organizacija radova.


Klasa: 311-01/97/01/1370
Urbroj: 526-08/97-01


 


PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE
MAJSTOR GRADITELJ ORGULJA
I.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz sljedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi,

2. Osnove podučavanja naučnika.

III.

Područje gospodarstva obuhvaća sljedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik,
veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
uporaba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaj automatizacije
na organizaciju rada u obrtu;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski/rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska
ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste
financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne sheme, prethodna i
naknadna kalkulacija;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća sljedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak
obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove (Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno i
mirovinsko osiguranje, pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje
života, stvari, osiguranje od odgovornosti, starosnu mirovinu samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav,

vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez
na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo
i poklone,

porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava,

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor
o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja ispitanik mora pokazati znanje iz sljedećih
područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost
stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi…).

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice.

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mlađu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao čimbenik
napredovanja, grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i
praktično ponašanje mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima,
zdravstvena zaštita, zaštita od nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teorijska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja", označena brojem 2. u rubrici "Šifra, naziv
zanimanja i stupanj stručne spreme" (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine", br. 31/95.).

VIII.

Programske cjeline stručno-teorijskog i praktičnog dijela ispita za navedena
zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita,

b) neophodna stručno-teorijska znanja za vješto obavljanje poslova primjerenih
obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor graditelj orgulja, koje je u
skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine", br. 31/95.),
označeno šifrom 73124, je:

MAJSTOR - GRADITELJ ORGULJA

I. PODRUČJE RADA

- gradnja orgulja i izradba njihovih sastavnih dijelova,

- montaža orgulja na mjestu postavljanja,

- održavanje i popravci orgulja,

- ugađanje svirala,

- restauratorski radovi.

II. SADRŽAJ ISPITA

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu ispita kandidat mora pokazati vještine obrade drveta, drvenih
proizvoda, metala, plastike i drugih potrebnih materijala ručnim alatima i strojevima.
Ispitanik mora pokazati samostalnost i preciznost u radu te organizacijske
sposobnosti. Ispitanik mora zadatak izraditi prema nacrtu precizno i kvalitetno uz
primjenu mjera zaštite pri radu i zaštite okoliša.

Ispitaniku se može na praktičnom dijelu majstorskog ispita zadati da prema projektu:

- izradi zračnicu,

- izradi sviralu od drva ili metala,

- ugradi sviralu,

- izradi kućište,

- sastavi ploče za metalne svirale,

- popravi određeni dio orgulja,

- montira dijelove trakture,

- površinski obradi orgulje,

- sastavi sviraonik,

- montira trakturu,

- obavi pojedine druge zahtjevne radnje vezane uz proces orgulja.

2. Teorijska znanja neophodna za obavljanje poslova iz djelokruga rada majstora graditelja orgulja

2.1. Materijali u izgradnji orgulja

- vrste, struktura, sastav i fizička svojstva drveta,

- bolesti i zaštita drveta,

- drvena građa,

- furnir,

- vezivo za drvo,

- drvne prerađevine,

- okovi,

- zaštitna sredstva, kitovi, boje i lakovi,

- sušenje drva (prirodno i umjetno),

- metali i plastične mase i dr.

2.2. Alati i strojevi

- uređaji za mjerenje i obilježavanje,

- alat za oštrenje,

- alat za piljenje,

- alat za blanjanje,

- alat za dubljenje,

- alat za struganje,

- alat za brušenje,

- alat za zamazivanje,

- alat za bojenje,

- poseban alat koji se primjenjuje pri gradnji orgulja,

- strojevi za blanjanje, piljenje, glodanje, brušenje, poliranje,

- strojevi, uređaji i naprave za obradu metalnih i plastičnih dijelova koji se koriste pri
  gradnji orgulja i dr.

Ispitanik mora pokazati vještine u rukovanju, podešavanju, održavanju i oštrenju
ručnog alata i strojeva.

2.3. Konstrukcija orgulja i njihovih dijelova

- vrste nacrta i njihovo čitanje,

- prikaz pojedinih dijelova konstrukcije orgulja i sklopova prostoručnim crtežom,

- izrada krojnih lista,

- vrste vezova pri gradnji orgulja,

- metalni dijelovi i njihova zaštita,

- konstruktivna i kemijska zaštita i dr.

2.4. Ispitanik treba poznavati povijest gradnje orgulja i poznavanje stilova i njihovog
utjecaja na izgled orgulja te razvoj suvremenih orgulja.

2.5. Ispitanik treba imati određeno glazbeno znanje o orguljama kao samostalnom
glazbalu u motetima, kantatama, misama i oratorijima kao i o orguljama u
instrumentalnoj glazbi suita, sonata, koncerata i simfonija.

2.6 Ispitanik treba poznavati svojstva zvuka, objasniti veličinu zvučnog polja,
razumjeti probleme prostorne akustike, znati probleme održavanja zvuka,
interferenciju, rezonanciju i potrebite proračune u akustici.

2.7. Organizacija i obračun radova pri gradnji orgulja

- obračun količina,

- priprema i organizacija radova,

- obračun radova,

- obračun i analiza normi i cijena,

- dokumentacija u svezi s gradnjom orgulja.

Klasa: 311-01/97-01/1374
Urbroj: 526-08/97-01


 
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE
MAJSTOR GRADITELJ TRZALAČKIH GLAZBALAI.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz sljedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi,

2. Osnove podučavanja naučnika.

III.

Područje gospodarstva obuhvaća sljedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik,
veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
uporaba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaj automatizacije
na organizaciju rada u obrtu;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski / rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska
ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste
financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne sheme, prethodna i
naknadna kalkulacija;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća sljedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak
obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove (Zakon o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno i
mirovinsko osiguranje, pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje
života, stvari, osiguranje od odgovornosti, starosnu mirovinu samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav,

vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez
na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo
i poklone,

porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava,

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor
o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja ispitanik mora pokazati znanje iz sljedećih
područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost
stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi...).

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice.

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju

(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mlađu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao čimbenik
napredovanja, grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i
praktično ponašanje mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima,
zdravstvena zaštita, zaštita od nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teorijska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja", označena brojem 2. u rubrici "Šifra, naziv
zanimanja i stupanj stručne spreme" (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine", br. 31/95.).

VIII.

Programske cjeline stručno-teorijskog i praktičnog dijela ispita za navedena
zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita,

b) neophodna stručno-teorijska znanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor graditelj trzalačkih glazbala,
koje je u skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima ("Narodne novine",
br. 31/95.), označeno šifrom 73122, je:

MAJSTOR - GRADITELJ TRZALAČKIH GLAZBALA

I. PODRUČJE RADA

- izrada tambura (prim, brač, čelović, bugarija, tamburaško čelo, berdo, dangubica
  i dr.) gitara, mandolina i dr.

- popravci i radovi restauriranja.

II. SADRŽAJ ISPITA

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu ispita kandidat mora pokazati vještine obrade drveta, drvnih
proizvoda, metala, plastike i drugih potrebnih materijala ručnim alatima i strojevima.

Ispitanik mora pokazati samostalnost i preciznost u radu te organizacijske
sposobnosti. Ispitanik mora zadatak izraditi prema nacrtu precizno i kvalitetno uz
primjenu mjera zaštite pri radu i zaštite okoliša.

Ispitaniku se može na praktičnom dijelu majstorskog ispita zadati tema da prema projektu:

- izradi dangubicu,

- izradi prim (bisernicu),

- brač,

- čelović,

- bugariju,

- tamburaško čelo,

- berdo (bas),

- gitaru,

- mandolinu i dr.,

- kvalitetno popravi i restaurira jedno trzalačko glazbalo.

2. Teorijska znanja neophodna za obavljanje poslova iz djelokruga rada majstor
glazbalar za trzalačke instrumente

2.1. Materijali za izradu trzalačkih glazbala

- vrste, struktura, sastav i fizička svojstva drveta, akustična svojstva,

- bolesti i zaštita drveta,

- drvna građa,

- furnir,

- vezivo za drvo,

- drvne prerađevine,

- metalni dijelovi (navijači, štitnici, držači žica i dr.),

- sredstva za površinsku obradu,

- prirodni materijali (kosti, sedef i dr.),

- sušenje drva (prirodno i umjetno),

- plastični materijali,

- žice i dr.

2.2. Alati i strojevi

- uređaji za mjerenje i obilježavanje,

- alat za oštrenje,

- alat za piljenje,

- alat za blanjanje,

- alat za dubljenje,

- alat za rezbarenje,

- alat za struganje,

- alat za brušenje,

- alat za bušenje,

- alat za bojenje,

- alat za stezanje,

- poseban alat, pribor i naprave koji se koriste u gradnji trzalačkih glazbala,

- strojevi za piljenje, blanjanje, glodanje, brušenje, poliranje, strojevi za kopiranje,
  preše, naprave za savijanje i dr.,

- strojevi i uređaji naprave i alati za obradu metalnih i plastičnih dijelova koji se
  koriste pri gradnji trzalačkih glazbala i dr.,

- alat za obradu kosti, sedefa i dr.

Ispitanik mora pokazati vještine u rukovanju, podešavanju i održavanju i oštrenju
ručnog alata i strojeva.

2.3. Konstrukcija trzalačkih glazbala i njihovih dijelova

- vrste nacrta i njihovo čitanje,

- prikaz pojedinih dijelova konstrukcija trzalačkih glazbala crtežom,

- izrada krojnih lista i šablona za krojenje,

- konstrukcija vezova koji se javljaju kod pojedinih trzalačkih glazbala,

- metalni dijelovi i njihova zaštita i dr.

2.4. Ispitanik mora poznavati povijest gradnje trzalačkih glazbala i poznavati stilove i
njihov utjecaj na izgled, kvalitetu i funkciju te razvoj suvremenih glazbala.

2.5. Ispitanik treba imati određeno muzičko znanje o trzalačkim glazbalima kao
instrumentima u muzičkim djelima za njih pisanih.

2.6. Ispitanik treba poznavati svojstva zvuka, objasniti veličinu zvučnog polja,
razumjeti probleme prostorne akustike, znati probleme održavanja zvuka,
interferenciju, rezonanciju i potrebne proračune u akustici.

2.7. Organizacija i obračun radova pri gradnji orgulja

- obračun količina,

- obračun radova, analiza normi i cijena,

- priprema i organizaciju rada,

- dokumentacija u svezi s gradnjom trzalačkih glazbala.

Klasa: 311-01/97-01/1376
Urbroj: 526-08/97-01
 
PROGRAM MAJSTORSKOG ISPITA ZA ZANIMANJE
MAJSTOR INSTALATER CENTRALNOG GRIJANJA I KLIMATIZACIJEI.

Majstorski ispit sastoji se od zajedničkog dijela koji obuhvaća potrebita znanja
neophodna za bavljenje obrtom i poduzetništvom i posebnog dijela koji se odnosi na
svako zanimanje posebno.

II.

Na zajedničkom ispitu, ispitna pitanja formuliraju se iz slijedećih ispitnih područja:

1. Gospodarstvo i pravni propisi

2. Osnove podučavanja naučnika

III.

Područje gospodarstva obuhvaća slijedeće programske cjeline:

a) Osnovna pitanja osnivanja obrta, naročito analiza tržišta i mjesta, pravni oblik,
veličina obrta;

b) Organizacija obrtničke radionice, naročito priprema rada i odvijanje posla,
upotreba materijala i skladište, oblici racionaliziranja, uprava, utjecaja
automatizacije na organizaciju rada u obrtu ;

c) Organizacija osoblja, popunjavanje radnih mjesta, pitanja rukovođenja i
društvena klima u obrtničkoj radionici;

d) Ekonomski / rentabilni zadaci u obrtničkoj radionici naročito kupnja, proizvodnja,
reparaturne usluge, usluge, trgovačka djelatnost, prodaja, reklama, servisna služba,
međuobrtnička suradnja, naročito zadrugarstvo;

e) Financijsko ekonomska osnovna pitanja, naročito obrtnička financijska
ekonomija i njezine funkcije, financijsko planiranje, platni i kreditni promet, vrste
financiranja, štedno-kreditne zadruge i druge mjere za unapređenje obrta;

f) Mjere za unapređenje obrta, naročito stručno savjetovanje, poduka izvan
obrtničke radionice i usavršavanje;

g) Knjigovodstvo i bilanca, naročito knjigovodstvo, imovinski pregled, inventura,
procjena kao i račun dobitka i gubitka, vođenje knjiga i centralna obrada podataka
u obrtništvu;

h) Obračun troškova, posebno iskazivanje pojedinačnih troškova, ukupnih troškova
kao i kalkulativnih troškova u kalkulativnoj marži, kalkulativne šeme, prethodna i
naknadna kalkulacija ;

i) Rentabilno iskorištenje knjigovodstva, završnog obračuna i obračuna troškova,
računa karakterističnih vrijednosti, naročito obračuna likvidnosti, obračuna za
pokriće investicija, usporedbe ekonomskih pokazatelja.

IV.

Područje pravnih propisa obuhvaća slijedeće programske cjeline:

- obavljanje obrta (stjecanje uvjeta, otvaranje obrta, poslovanje obrta, prestanak obrta),

- obrazovanje i osposobljavanje za bavljenje obrtom,

- organiziranost obrta,

- građansko pravo, pravo opomena i prinudnog izvršnog postupka,

- trgovačka društva,

- pravo na rad, naročito pravo na radni ugovor, statut poduzeća, tarifni pravilnik,
radno vrijeme i godišnji odmor, zaštitu na radu i pravni postupak pred sudom za
radne sporove ( prema Zakou o radu),

- pravo na socijalno i privatno osiguranje, naročito pravo na zdravstveno, penziono,
pravo na osiguranje u slučaju nesreće, pravo na osiguranje života, stvari,
osiguranje od odgovornosti, starosnu penziju samostalnih obrtnika,

- pravo na stvaranje imovine,

- porezni sustav

- vrste poreza, naročito porez na promet, poslovni porez, porez na dohodak, porez
na dobit, porez na dodanu vrijednost, porez na plaće, porez na imovinu, nasljedstvo
i poklone; porezni postupak, naročito termini oporezivanja, postupak za utvrđivanje
vjerodostojnosti porezne prijave, odgoda plaćanja poreza, oslobađanje od poreza i
korištenje pravnih sredstava;

- obrt u privredi i društvu, razvoj, izgradnja i zadaci obrtničke-komore, gospodarske
komore, udruženja cehovske organizacije,

- pravne osnove za stručno obrazovanje,

- bitne odredbe sustava koje se odnose na obrazovanje, zakona o stručnom
obrazovanju i zakona o obrtu, pravni odnosi između učenika i poslodavaca, ugovor
o naukovanju.

V.

Iz područja osnova podučavanja naučnika ispitanik mora pokazati znanje iz slijedećih područja:

1. Osnovna pitanja stručnog obrazovanja (zadaci i ciljevi ovog obrazovanja,
ravnopravnost šansi, mobilnost i uspon, veza obrazovanja i tržišta), stručne škole i
obrtničke radionice kao mjesta stručnog obrazovanja, zadaci i odgovornost stručnog učitelja.

2. Planiranje i provođenje obrazovanja (sadržaj obrazovanja, ciljevi i zadaci, okvirni
planovi i programi, ispitni zahtjevi...

Izvedbeni i operativni programi, uvjeti za realizaciju nastave, utvrđivanje obrazovnog
plana obrtničke radionice...

3. Suradnja obrtnička radionica - škola (nastavni postupci, sredstva i pomagala,
metode poučavanja, ocjenjivanje i vrednovanje, timski rad).

4. Mladi u obrazovanju
(potreba i značenje stručnog obrazovanja za mladu generaciju, tipične razvojne
pojave i način ponašanja u mladenačkoj dobi, motivacija kao faktor napredovanja,
grupnopsihološki način ponašanja, utjecaj okoline, socijalno i praktično ponašanje
mladih, odgojne teškoće, psihološka pomoć mladima, zdravstvena zaštita, zaštita od
nesreća na radu.

VI.

Okvirni sadržaji programskih cjelina navedeni u poglavljima III., IV. i V. osnova su
za oblikovanje ispitnih pitanja na majstorskim ispitima.

VII.

Posebni dio ispita obuhvaća praktična i teoretska stručna znanja neophodna za
samostalno obavljanje obrta u određenom zanimanju i to za zanimanja objavljena u
"Popisu vezanih obrta i zanimanja" označena u rubrici "Šifra, naziv zanimanja i
stupanj stručne spreme" brojem 2. (Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima
"Narodne novine" br. 31/95).

VIII.

Programske cjeline stručno-teoretskog i praktičnog dijela ispita za navedena zanimanja obuhvaćaju:

a) praktični dio ispita

b) neophodna stručno teoretska zanimanja za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu.

IX.

Ispitni sadržaj za majstorski ispit za zanimanje majstor instalater centralnog grijanja
i klimatizacije, koje je u skladu s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima
("Narodne novine" br. 31/95) označeno šifrom 71363, je :

MAJSTOR - INSTALATER CENTRALNOG GRIJANJA I KLIMATIZACIJE

I. Područje rada

- izrada i održavanje cisterni, rezervoara i sl. posuda od metala,

- izrada i instaliranje radijatora i kotlova za centralno grijanje toplom vodom,

- izrada, montiranje i održavanje uređaja za automatsko loženje, ognjišta i čistača pepela,

- izrada, montiranje i održavanje rashladne i ventilacijske opreme,

- izrada, montiranje i održavanje opreme za klimatizaciju,

- izrada, montiranje i održavanje uređaja i sistema centralnog grijanja i klimatizacije,

- utvrđivanje i otklanjanje grešaka u sistemu centralnog grijanja,

- utvrđivanje i otklanjanje grešaka i smetnji rashladnih i ventilacijskih uređaja - uređaja za klimatizaciju,

- stavljanje u ispravno stanje sistema centralnog grijanja i uređaja za klimatizaciju,

- instaliranje centralnog grijanja i klimatizacije.


II. Sadržaji ispita

1. Praktični dio ispita

Na praktičnom dijelu majstorskog ispita, ispitanik izrađuje, montira (instalira) i
ispituje sisteme ili dio sistema centralnog grijanja i klimatizacije koji su obuhvaćeni
područjem rada majstora instalatera ceritralnog grijanja i klimatizacije

Praktična izrada i montaža sastoji se od:

- mjerenja, kontrole i ispitivanja efemenata i sistema u instalaciji centralnog grijanja,

- mjerenja, kontrole i ispitivanja elemenata i sistema uređaja i sistema za klimatizaciju,

- ugradnje i ispitivanja električnih i elektroničkih komponenata u sistemu centralnog
  grijanja i uređajima za klimatizaciju,

- utvrđivanja najpovoljnijeg tehnološkog postupka rada na postavljanju instalacija
  centralnog grijanja,

- izbor alata i pribora,

- ispitivanja, mjerenja i kontrole rada sistema za centralno grijanje i uređaja za klimatizaciju,

- samostalne izrade dijelova i montaže sistema za centralno grijanje i uređaja za klimatizaciju,

- izbora osnovnog i pomoćnog materijala,

- samostalnog utvrđivanja pogrešaka i smetnji u sistemu centralnog grijanja i njihovog otklanjanja,

- samostalnog utvrđivanja pogrešaka i smetnji na uređajima za klimatizaciju i
  njihovo otklanjanje, izbora osnovnog i pomoćnog materijala,

- proračuna utroška osnovnog i pomoćnog materijala.

2. Sadržaji majstorskog ispita, neophodni za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu

2. 1. Materijali

- čelik, legirajući elementi u čeliku,

- konstrukcijski čelik: vrste, sastav i namjena,

- obojeni metali: vrste, svojstva i namjena,

- ostali materijali upotrebljavani u instalaciji centralnog grijanja,

- ostali materijali za izradu i montažu uređaja

- ispitivanje tehničkih materijala,

- standardi oblika i dimenzija cijevi i drugih elemenata za instalaciju centralnog grijanja,

- standardi oblika i dimenzije dijelova uređaja za klimatizaciju,

- izbor metalnih materijala sa stajališta funkcije,

- izbor plastičnih materijala sa stajališta funkcije,

- izbor materijala sa stajališta obrade i montaže,

- trošenje oznaka rezervnih dijelova u standardima i tablicama

- otpad materijala i zaštite okoline.

2.2. Konstrukcija i primjena sistema centralnog grijanja i uređaja za klimatizaciju

- elementi konstruiranja,

- konstruiranje pomoćnih alata za izradu i montažu,

- postupak konstruiranja pomoćnih uređaja i mekih dijelova sistema,

- elementi označavanja za postavljanje instalacije centralnog grijanja,

- postupci konstruiranja elemenata za postavljanje i učvršćivanje uređaja za klimatizaciju.

2.3. Tehnologija obrade i montaže

- organizacija procesa rada, struktura i organizacija zanatske radionice,

- planiranje izrade i montaže, raspoređivanje poslova, analiza i praćenje operativnog plana,

- izračunavanje utroška materijala, energije i kapaciteta izrade,

- gospodarsko određivanje vremena izrade, izvršenje normi i njihova realnost,

- proces obrade dijelova i montaže povezivanjem različičtih postupaka u
  maloserijskoj i pojedinačnoj proizvodnji,

- postupci ručne i strojne obrade,

- poznavanje mjernih, komandnih, regulacionih i sigurnosnih uređaja za
  klimatizaciju i centralno grijanje,

- proces montaže, demontaže cijevnih radova, kanala i uređaja za centralno grijanje,

- način ispitivanja funkcije, stavljanje u pogon, postavljanje uređaja za grijanje i
  prozračivanje i gorenje,

- uvjeti za održavanje uređaja za grijanje, za opskrbu gorivom i gorionika,

- način ispitivanja funkcije, stavljanje u pogon uređaja za klimatizaciju i uvjeti održavanja.

2.4. Strojevi, aparati i uređaji

- strojevi za rezanje navoja, odrezivanje i savijanje cijevi,

- strojevi za obradu bušenjem metala, drva i betona,

- strojevi za spajanje, zavarivanje i preoblikovanje.


Klasa: 311-01/95-01/523
Urbroj : 526-01-95-41

 << Natrag...

 Baza podataka
 WEB katalog
 Adresar
 Obrtničke udruge
  Europske integracije
Trgovačko pravo
Management
Poljoprivreda
  Izrada poslovnih planova
Izrada WEB stranica
Istraživanje tržišta
Marketing

 

Google
WWW Poslovni Forum