Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNI FORUM

PRETRAŽIVANJE NARODNIH NOVINAPRETRAŽIVANJE

ZAKONSKA REGULATIVA TURISTIČKE DJELATNOSTI

SADRŽAJTURIZAM

Prilozi

> Pregled najvažnijih zakona i drugih propisa

> Trgovačko pravo

> Management

> Europske integracije

> Poslovni WEB katalog

> INFO prilozi

> Kako postati ugovornim korisnikom Poslovnog Foruma?

> Baza podataka Hrvatskog gospodarstva (pretraživanje)

> Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog

SEARCH

Google


WWW Poslovni Forum

 

Ažurirano: 29. 9. 2020.


Posebna ponuda
Izrada web stranica
Izrada CMS stranica
Besplatno za web stranice
Dodatne Internet usluge
Izrada primjera ugovora
Izrada poslovnog plana
Imenici - Adresari
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


 Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)

MINISTARSTVO TURIZMA
Na temelju članka 25. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama ("Narodne novine", broj 35/95. - pročišćeni tekst), ministar turizma, donosi


UPUTU
U SVEZI PLAĆANJA ČLANARINE TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA


(NN 69/96)Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama ("Narodne novine", broj 35/95. - pročišćeni tekst) propisani su, između ostalog, obveznici plaćanja članarine, osnovica za obračun članarine, skupine gospodarskih djelatnosti i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici.


Pravne i fizičke osobe iz članka 10. cit. Zakona i obveznici plaćanja članarine prema članku 24. cit: Zakona, dužni su, u skladu s člankom 19. cit. Zakona, nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave dostaviti podatke o osnovici za obračun članarine na obrascu čiji oblik i sadržaj propisuje ministar turizma.


A) POPUNJAVANJE OBRASCA TZ


U obrazac TZ, koji je sastavni dio ove Upute, treba unijeti sve podatke koji se obrascem traže, a to su:

I.

Naziv ispostave Područnog ureda Porezne uprave nadležne prema sjedištu pravne odnosno prebivalištu fizičke osobe. Za podružnice (poslovne jedinice) stranih pravnih osoba nadležna je ispostava prema sjedištu podružnice (poslovne jedinice).


II.

Opći podaci o obvezniku plaćanja članarine

- Naziv pravne osobe te matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (7 znamenaka) odnosno ime i prezime fizičke osobe, te jedinstveni matični broj građana ( 13 znamenaka). Podružnice stranih pravnih osoba upisuju naziv i sistemski broj (13 znamenaka) koji im dodjeljuje Porezna uprava.

- Adresa sjedišta pravne osobe odnosno prebivališta fizičke osobe ili adresa sjedišta podružnice strane pravne osobe (mjesto, ulica i kbr:) te šifra općine sjedišta/prebivališta:

- Naziv djelatnosti koju pravna ili fizička osoba obavlja u većem opsegu u odnosu na ostale djetatnosti za koje je upisana u registar trgovačkog suda ili nadležnog županijskog ureda, te šifra djelatnosti prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti ("Narodne novine", broj 6/95.).


III.

Podaci za konačni obračun članarine i utvrđivanje predujma članarine za naredno razdoblje


Red. br. 1.


Osnovica za obračun članarine za pravne osobe i podružnice stranih pravnih osoba je ukupni prihod koji čine svi prihodi koje su te osobe dužne iskazati u računu dobiti i gubitka prema Zakonu o računovodstvu ("Narodne novine", broj 90/92.).

Osnovica za obračun članarine za fizičke osobe obrtnike su ukupni primici iz Knjige primitaka i izdataka prema Zakonu o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 25/95. - pročišćeni tekst i 52/95.) i Pravilniku o porezu na dohodak ("Narodne novine", broj 104/95.) umanjeni za naplaćeni porez na promet sadržan u prodanim proizvodima i uslugama.

Ako obveznici plaćanja članarine obavljaju više djelatnosti na kojima se utemeljuje obveza plaćanja članarine turističkoj zajednici, te osim u sjedištu i u više poslovnih jedinica ovisno o izboru načina i obračuna plaćanja članarine, uz Obrazac TZ dužni su priložiti razradu obračuna za svaku od djelatnosti odnosno sjedište i poslovnu jedinicu za svako turističko mjesto i to u razmjeru s ukupnim prihodom odnosno ukupnim primicima (ili ukupno naplaćenim iznosom iz Knjige prometa za poslovne jedinice fizičkih osoba) od svake djelatnosti, primjenom stope za svaku djelatnost propisane člankom 14. i 15. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama.


Red. br. 2.

Ako obveznici plaćanja članarine pod red. br. l. iskazuju podatak o osnovici, tj. ukupni prihod odnosno primitke, bez razrade obračuna i za svaku od djelatnosti, upisuje se stopa propisana za djelatnost koju obveznik obavlja u većem opsegu u odnosu na ostale djelatnosti za koje je upisan u registar trgovačkog suda ili nadležnog županijskog ureda.


Ako obveznici pIaćenja članarine pored red. br. 1. iskazuju podatak o osnovici s razradom obračun i za svaku od djelatnosti, upisuje se prosječna stopa. Prosječna stopa izačunava se tako da se zbroj svih pojedinačno utvrđenih iznosa članarine podijeli sa zbrojem svih osnovica za obračun članarine, te pomnoži sa 100,00.


Red. br. 3.

Obračunata svota članarine dobije se promjenom stope iz red. br. 2. na osnovicu iz red. br. 1.


Red. br. 4.

Upisuje se svota predujma članarine koju su obveznici plaćanja članarine uplatili u razdoblju za koje se sastavlja obračun.


Red. br. 5.

Ako je svota obračunane članarine veća od svote uplaćenog predujma članarine, razlika za uplatu dobije se tako da se svota iz red. br. 4. oduzme od svote pod red. br. 3. Ovu razliku obveznici

su dužni uplatiti na propisani račun najkasnije do dana podnošenja obračuna.


Red. br. 6.

Ako je svota obračunane članarine manja od svote uplaćenog predujma članarine, razlika za povrat dobije se tako da se svota iz red. br. 3. oduzme od svote pod red. br. 4. Preplaćeni dio vraća se

obveznicima na njihov pisani zahtjev ili se uračunava u naredno razdoblju plaćanja članarine.


Red. br. 7.

Mjesečni predujam članarine za naredno razdoblje utvrđuje se u visini jedne dvanaestine obračunane svote iskazane pod red. br. 3., ako se obračun sastavlja za cijelu godinu.
Ako se, ovisno o osnivanju ili prestanku rada turističke zajednice odnosno početku ili prestanku obavljanja djelatnosti obvezatnog člana turističke zajednice tijekom godine, obračun sastavlja za kraće razdoblje, mjesečni predujam za naredno razdoblje utvrđuje se, tako da se obračunana svota iz r.br. 3. dijeli s odgovarajućim brojem mjeseci iz razdoblja za koje se sastavlja obračun.


B) DOSTAVLJANJE OBRASCA TZ


Obveznici plaćanja članarine pravne osobe i podružnice stranih pravnih osoba Obrazac TZ podnose nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave nadležnoj prema svome sjedištu zajedno s Prijavom poreza na dobit i to najkasnije do 30. travnja iduće godine nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun.

Obveznici plaćanja članarine fizičke osobe Obrazac TZ podnose nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave nadležnoj prema svome prebivalištu zajedno s Prijavom poreza na dohodak i to najkasnije do kraja veljače iduće godine nakon godine za koju se sastavlja konačni obračun.

Uz Obrazac TZ obveznici plaćanja članarine dužni su priložiti i dokaz o uplati razlike članarine po konačnnm obračunu (red. br. 5. Obrasca TZ), ako je u vidu predujma uplaćeno manje članarine nego što je obračunano.


C) NAČIN PLAĆANJA ČLANARINE TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA,


Obveznici plaćanja članarine plaćaju članarinu na području općine, grada ili Grada Zagreba u kojem imaju sjedište, a za poslovne jedinice na području općine ili grada gdje je sjedište poslovne jedinice. Ako obveznici plaćanja članarine djelatnosti obavljaju bez poslovne prostorije, članarinu plaćaju na području općine, grada ili Grada Zagreba gdje obavljaju djelatnost.

Obveznici plaćanja članarine uplaćuju članarinu turističkoj zajednici na račun predviđen Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1996. godinu ("Narodne novine", broj 1/96., 5/96.,10/96., 21/96., 22/96. i 50/96.).
Račun je otvoren na razini grada - općine i glasi: 842 - 271 Članarina turističkim zajednicama.

Nastavno navodimo primjere za popunjavanje naloga za uplatu članarine turističkim zajednicama.

l. Primjer za obveznika plaćanja članarine pravnu osobu sa sjedištem u Gradu Zagrebu, koja članarinu uplaćuje za poslovnu jedinicu koja djelatnost obavlja u gradu Rijeci.


Račun za uplatu glasi 33800-842-373-271 gdje je:

33800 - broj jedinice Zavoda za platni promet

842 - osnovni račun u Planu računa Zavoda

373 - brojčana oznaka grada Rijeke

271 - članarina turističkim zajednicama

U pozivu na broj odobrenja treba upisati broj modela "05" i matični broj pravne osobe dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku (7 znamenaka).


2. Primjer za obveznika plaćanja članarine fizičku osobu, koja djelatnost obavlja u općini Bol.

Račun za uplatu glasi 34491-842-027-271 gdje je:

34491 - broj jedinice Zavoda za platni promet

842 - osnovni račun u Planu računa Zavoda

027 - brojčan oznaka općine Bol

271- članarina turističkim zajednicama


U pozivu na broj odobranja treba upisati broj modela "12" i jedinstveni matični broj građana uplatitelja fizičke osobe (13 znamenaka).


3. Primjer za obveznika plaćanja članarine podružnice stranih pravnih osoba sa sjedištem u Gradu Zagrebu.

Račun za uplatu glasi 30100-842-133-271 gdje je:

30100 - broj jedinice Zavoda za platni promet

842 - osnovni račun u Planu računa Zavoda

133 - brojčan oznaka grada Zagreba

271- članarina turističkim zajednicama


U pozivu na broj odobrenja treba upisati broj modela "12" i sistemski broj koji dodjeljuje Porezna uprava (13 znamenaka).

Uplaćena sredstva Zavod za platni promet, u Zakonom utvrđenim postocima, raspoređuje korisnicima svakog radnog dana.

Obveznici plaćanja članarine sastavit će konačni obračun članarine i dostaviti ga Poreznoj upravi na naprijed izloženi način prvi puta u 1997. godini, za članarinu koju su turističkoj zajednici bili dužni platiti za 1996. godinu.

Nedostavljanjem podataka o osnovici za obračun članarine nadležnoj ispostavi područnog ureda Porezne uprave, obveznici plaćanja članarine čine prekršaj za koji su propisane novčane kazne (članak 22. cit..Zakona o članarinama u turističkim zajednicama).


D) PROMJENE U ŠIFRAMA I NAZIVIMA DJELATNOSTI


Sukladno promjenama nastalim donošenjem Nacionalne klasifikacije djelatnosti ("Narodne novine", broj 6/95;) pravne osobe - obveznici plaćanja članarine turističkim zajednicama iz članka 12. i 13. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama, razvrstavaju se u skupine kako slijedi:


Članak 12.


PRVA SKUPINA:

Pravne osobe

55. Ugostiteljstvo
63.30 Djelatnost turističkih agencija i turoperatora i ostale usluge turistima, d.n.
91.62.1 Djelatnost marina
61.10 Prijevoz morem i priobaljem
62.10 Zračni prijevoz, redovni
62.20 Izvanredni zračni prijevoz
60.21.1. Prijevoz putnika u cestovom prometu, redovni (linijski)
60.21.2. Prijevoz putnika u gradskom i prigradskom prometu (linijski)
60.23 Ostali prijevoz putnika cestom
67.13. Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju (mjenjačnice), d.n.
01.41 Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji (samo djelatnost sadnje i održavanja vrtova,
parkova i zelenih površina za športske terene i sl.)
65.12.1 Banke (djelatnost mjenjačkih usluga)

DRUGA SKUPINA

Pravne osobe

63.23.1 Usluge u zračnim lukama
63.21 Ostale prateće djelatnosti u (cestovnom) kopnenom, prometu (autobusni kolodvori,
tekuće održavanje i manji popravci voznog parka, usluge na cestama, mostovima,
tunelima, parkiralištima ili javnim garažama, parkiralištima za bicikle, zimsko čuvanje
stambenih auto prikolica)
7.10 Iznajmljivanje automobila
60.22 Taksi služba
92.71 Djelatnost kockarnica i kladionica
92.33. Djelatnost sajmova i zabavnih parkova
92.34 Ostale zabavne djelatnosti

TREĆA SKUPINA

Pravne osobe

50.20 Održavanje i popravak motornih vozila
50.40.4 Održavanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora
93.02 Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
43.01 Pranje, kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
74.70 Čišćenje svih vrsta objekata
36.40 Proizvodnja športske opreme
36.50 Proizvodnja igara i igračaka


Članak 13.

Pravne osobe

PRVA SKUPINA

52.12 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
52.25 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pićima
52.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima
52.3 Trgovina na malo farmaceutskim, medicinskim, kozmetičkim i toaletnim proizvodima
(uključuje šifre: 52.31, 52.32 i 52.33)
52.4 Ostala trgovina na malo novom robom (nerabljenom) u specijaliziranim
prodavaonicama (uključuje šifre: 52.41; 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47,
52.48)
52.50 Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama
52.6 Trgovina na malo izvan prodavaonica (uključuje šifre: 52.61,52.62 i 52.63)
50.10.2 Trgovina na malo motornim vozilima
50.30.2 Tgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
50.40.2 Trgovina na malo motociklima i njihovim dijelovima i priborom
50.50 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

DRUGA SKUPINA

52.11 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i
duhanskim proizvodima
52.2 Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim
prodavaonicama (uključuje šifre: 52.21, 52.22, 52.23, 52.24 i 52.27)

TREĆA SKUPINA

50.10.1 Trgovina na veliko motornim vozilima
50.30.1 Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila
50.40.1 Trgovina na veliko motociklima i njihovim dijelovima
51.2 Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom (uključuje šifre: 51.21,
51.22, 51.23, 51.24 i 51.25)
51.3 Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima (uključuje šifre:
51.31,:51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38 i 51.39)
51.4 Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo
(uključuje šifre: 51.41, 51.42, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46 i 51.47)
51.5 Trgovina na veliko nepoljoprivrednim proizvodima, ostacima i otpacima
(uključuje šifre: 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51:56.i 51.57)
51.6 Trgovina na veliko strojevima, opremom i priborom uključuje šifre:
51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 5l.65 i 51.66),
51.7 Ostala trgovina na veliko


ČETVRTA SKUPINA

Sve djelatnosti iz treće skupine koje se bave i vanjskom trgovinom. Donošenjem ove Upute prestaju važiti upute u vezi plaćanja članarine turističkim zajednicama ("Narodne novine", broj 46/92.).Klasa: 011-01/96-01/33
Ur.broj: 529-02/96-01

Zagreb, 2.srpnja 1996.

Ministar turizma

mr. Niko Bulić, v.r.


 Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)