Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 

Klikni za pregled priloga
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

POSLOVNI FORUM

PRETRAŽIVANJE NARODNIH NOVINAPRETRAŽIVANJE

ZAKONSKA REGULATIVA TURISTIČKE DJELATNOSTI

SADRŽAJTURIZAM

Prilozi

> Pregled najvažnijih zakona i drugih propisa

> Trgovačko pravo

> Management

> Europske integracije

> Poslovni WEB katalog

> INFO prilozi

> Kako postati ugovornim korisnikom Poslovnog Foruma?

> Baza podataka Hrvatskog gospodarstva (pretraživanje)

> Kontinentalni gospodarski resursi u funkciji razvitka turizma Republike Hrvatske


Poslovni web katalog Poslovni web katalog Poslovni web katalog

SEARCH

Google


WWW Poslovni Forum

 

Ažurirano: 8. 8. 2020.


Posebna ponuda
Izrada web stranica
Izrada CMS stranica
Besplatno za web stranice
Dodatne Internet usluge
Izrada primjera ugovora
Izrada poslovnog plana
Imenici - Adresari
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga


 Posebna ponuda: Izrada internet stranica za apartmane (turizam)

MINISTARSTVO TURIZMA
Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o turističkoj inspekciji ("Narodne novine", broj 48/95), ministar turizma donosi

NAPUTAK
O OBRASCU, SADRŽAJU I NAČINU VOÐENJA OČEVIDNIKA OBJEKATA KOJE NADZIRE TURISTIČKA INSPEKCIJA TE OČEVIDNIKA INSPEKCIJSKIH NADZORA I PODUZETIH MJERA TURISTIČKOG INSPEKTORA

(NN 17/96)


Članak 1.

Radi osiguranja uvida u provođenje inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa iz djelokruga turističke inspekcije, ovim naputkom propisuje se obrazac, sadržaj i način vođenja sljedećih očevidnika:

1. Očevidnik objekata pod nadzorom (obrazac ON)

2. Očevidnik o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama (obrazac IN).

Obrasci ON i IN tiskani su uz ovaj naputak i čine njegov sastavni dio.

Članak 2.

Očevidnik objekata pod nadzorom (obrazac ON) dužna je voditi turistička inspekcija u županijskim uredima i uredu Grada Zagreba za svaki objekt koji je sukladno propisanoj nadležnosti podvrgnut njihovom inspekcijskom nadzoru.

Objektom pod nadzorom smatra se svaka pravna ili fizička osoba čija je djelatnost podvrgnuta inspekcijskom nadzoru turističke inspekcije ili druga djelatnost koju nadzire turistička inspekcija.

Ako pravna ili fizička osoba obavlja djelatnost putem više poslovnih jedinica svaka od tih poslovnih jedinica smatra se objektom nadzora i upisuje se u obrazac ON.

Očevidnik objekata koje nadzire turistička inspekcija može se voditi i računarskom tehnikom.

Članak 3.

Način upisa podataka u obrazac ON:

1. Očevidnik objekata koji podliježu nadzoru turističke inspekcije vodi se po mjestima, unutar mjesta po djelatnostima i vrstama objekata.

2. Očevidnik se vodi na karticama veličine 21 x 29 cm s tim da zaglavlje kartice dolazi na njenu širu stranu.

3. U karticu se upisuje redni broj kartice, općina-grad u kojem se objekt nadzora nalazi i djelatnost.

4. Zaglavlje kartice na prvoj strani sadrži: tvrtku, vrstu i naziv objekta (1), adresu objekta (2), broj rješenja o upisu u odgovarajući registar i rješenja o utvrđenim uvjetima (3), primjedbu (4).

Zaglavlje kartice na drugoj strani sadrži podatke o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama za objekt pod nadzorom koji je naveden na kartici: redni broj (5), datum nadzora i ime i prezime inspektora koji je nadzor obavio (6), broj predmeta (7), oznake o vrsti nadzora (8, 9, 10), utvrđene povrede s naznakom propisa i članka (11), poduzete mjere s oznakom vrste i datuma poduzimanja (12), naznaku ishoda postupka (13).

ON kartice očevidnika trebaju se voditi ažurno i uredno.

Članak 4.

Očevidnik o obavljenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama (obrazac IN) dužan je voditi svaki turistički inspektor i turistički inspektor III. vrste zvanja u županijskom uredu i uredu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: turistički inspektor).

Inspekcijskim nadzorom smatra se svaki pregled koji je turistički inspektor obavio nad objektom podvrgnutim njegovom nadzoru o čemu je sastavljen zapisnik.

Podaci u obrazac IN upisuju se najkasnije u roku tri dana od dana sastavljanja zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru i nastale promjene koja podliježe upisu.

Članak 5.

Način upisa podataka u obrazac IN:

1. Redni broj: daje se svakom inspekcijskom nadzoru kod kojeg je turistički inspektor sastavio zapisnik.

2. Broj predmeta: upisuje se broj urudžbenog zapisnika ili broj upisnika.

3. Datum inspekcijskog nadzora: upisuje se datum obavljenog nadzora iz zapisnika.

4. Tvrtka, vrsta i adresa objekta inspekcijskog nadzora: ovi podaci upisuju se u skladu s oznakama u rješenju o upisu u odgovarajući registar.

5. Predmet nadzora: pobliže se upisuje što je bio predmet nadzora te da li je nadzor bio potpun ili djelomičan, da li je obavljen prema programu rada ili u akciji, po prijavi (navodi se čijoj).

6. Upravna rješenja: u kolone 6., 7. i 8. upisuje se datum donošenja rješenja, propis i članak kojega je utvrđena povreda, te datum i način izvršenja rješenja.

7. Žalbeni postupak: u kolone 9., 10., 11., 12. i 13. upisuju se traženi podaci zavisno od toga da li je žalba uložena i kakav je ishod žalbenog postupka.

8. Upravni spor: u koloni 14. upisuje se datum kada je tužba podignuta, a u kolonu 15. ishod sudskog postupka.

9. Privredni prijestup: u kolonu 16. upisuje se datum podnesene prijave za privredni prijestup, u kolonu 17. upisuje se propis i članak kojega je utvrđena povreda, a u kolone 18. i 19. upisuju se odluke pravosudnih tijela.

10. U kolone za prekršaje, kaznena djela i kazne na mjestu izvršenja prekršaja upisuju se traženi podaci analogno objašnjenju iz točke 9.

11. Rješenje po članku 109. Zakona o prekršajima: u kolone 29., 30. i 31. upisuje se datum donošenja rješenja, propis i članak čija je povreda utvrđena i iznos kazne.

12. Prijedlog za oduzimanje imovinske koristi: u kolonu 32. upisuje se iznos koji je predložen za oduzimanje, te stvarno oduzeti iznos prema odluci suda.

13. Primjedba: u kolonu 33. upisuju se primjedbe vezane uz inspekcijski nadzor, (promjena broja predmeta i slično).

Članak 6.

O poslovima izvan inspekcijskog nadzora može se ustrojiti zaseban očevidnik iz kojeg će biti vidljiva i ostala aktivnost turističkih inspektora.

Članak 7.

Podaci sadržani u obrascu ON i IN obvezno se koriste prilikom sastavljanja mjesečnih, tromjesečnih, polugodišnjih, godišnjih i drugih izvješća o radu turističke inspekcije.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovog naputka prestaje važiti Uputstvo o načinu vođenja evidencije o objektima nadzora i inspekcijskim pregledima koje obavljaju općinske turističke inspekcije ("Narodne novine", broj 8/89).

Članak 9.

Ovaj naputak stupa na snagu osam dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/96-01/11 Urbroj: 529-02/96-2 Zagreb, 18. siječnja 1996.

Ministar mr. Niko Bulić, v. r.