Poslovni forum d.o.o.
  > PRAVO / PRIMJERI UGOVORA


Menu - Najave...

Primjeri ugovora


Ponuda - Primjeri ugovora za tvrtke i građane


Na ovim stranicama Poslovnog foruma možete pronaći i naručiti veliki broj ugovora koji Vam mogu koristiti u Vašem poslovanju. Primjere ugovora možete koristiti kao predloške za pisanje Vaših konkretnih ugovora. Proučite ponudu i pronađite primjere ugovora koji su Vam potrebni za Vaše poslovanje.

Link na pregled svih primjera ugovora - Narudžbenica

Svi primjeri ugovora su u WORD formatu. Microsoft Word je praktičnije i bolje rješenje nego da su primjeri ugovora tiskani na papiru. Primjere u Wordu možete odmah koristiti kao predloške za pisanje vlastitih verzija ugovora. Pored primjera ugovora, dostupan je i pregled zakona i svih drugih propisa koji se odnose na pojedine vrste ugovora. Proučite primjere ugovora i pronađite ono što Vam je potrebno za Vaše konkretne poslove.

Svi primjeri dostupni su u tzv. paketima, tematskim cjelinama, a ne kao pojedinačni primjeri ugovora. U svakom paketu (tematskoj cjelini) nalazi se više primjera za uređenje istih ili sličnih pravnih odnosa, jer tek uvidom u više primjera, stječe kvalitetnija predodžba o svim pravnim odnosima, što u konačnici rezultira time što možete sastaviti vlastiti konkretni ugovor, koji će upravo vama najbolje odgovarati. Pojedinačni primjer ne bi dao uvid u sve mogućnosti koje mogu postojati kod određene vrste ugovora.

Tako na primjer, ne postoji samo jedna univerzalna špranca za npr. ugovor o kupoprodaji, jer postoje i različite vrste kupoprodaja, npr. kupoprodaja s pravom prvokupa, kupnja na pokus, kupoprodaja po uzorku ili modelu, kupoprodaja sa specifikacijom, kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva, kupoprodaja s obročnom otplatom cijene... Također, i odredbe o npr. kupoprodajnoj cijeni ili međusobna prava i obveze ugovornih strana mogu se na različite načine regulirati. S obzirom da i sam Zakon o obveznim odnosima kojim su regulirani ugovorni odnosi, za svaku vrstu ugovora propisuje samo minimalni sadržaj, a sve ostalo se prepušta na raspolaganje ugovornih strana, moguć je veliki broj rješenja za svaku vrstu ugovornih odnosa. Upravo iz tih razloga, nismo objavili po jedan primjer ugovora po određenoj temi, već po svakoj temi postoji i po dvadesetak primjera.

Potrebno je uočiti i razlikovati da putem ovog web portala možete nabaviti primjere ugovora ili drugih podnesaka, ali da ne pružamo pravnu pomoć. U čemu je razlika?

Prema hrvatskom zakonima, ovlast na pružanje pravne pomoći u hrvatskom pravnom sustavu uređuje Zakon o odvjetništvu, dajući to ekskluzivno pravo odvjetnicima. Primjere ugovora možete kupiti u knjižarama (doduše, vrlo mali broj primjera, i to ne iz razloga što se u knjižarama mogu prodavati samo neki primjeri, već iz razloga što tiskare nemaju interes tiskati cijelu paletu primjera koji se rijetko koriste odnosno kupuju. Primjere ugovora, tužbi i drugih podnesaka možete nabaviti i kupnjom stručnih knjiga. Izrada primjera ugovora ili primjera nekog drugog podneska nije u smislu zakona i sudske prakse pružanje pravne pomoći. Knjižare prodaju primjere ugovora, ali ne pružaju pravnu pomoć. Tvrtka Poslovni forum d.o.o. ne pruža usluge pravnog savjetovanja ili pravne pomoći, ne sastavlja pravne podneske (tužbe, žalbe ili bilo koje druge podneske) u tuđe ime i za tuđi račun. Kao što možete kupiti u knjižari na papiru npr. Ugovor o prodaji nekretnine, tako možete i ovdje preuzeti primjere ugovora i drugih podnesaka. Razlika je jedino u tome što je ovdje na raspolaganju veći broj primjera i informacija te su u praktičnijoj formi za rad na računalu. Ukoliko vam je potrebna konkretna pravna pomoć ili zastupanje, tada Vam preporučujemo da se obratite nekom od odvjetničkih ureda.

Kome su namijenjeni primjeri ugovora, tko sve može koristiti ove primjere ugovora?

Primjere ugovora mogu koristiti i koriste građani, vlasnici tvrtki, obrtnici, udruge, odvjetnički uredi... Sa naše strane nema ograničenja po pitanju tko može koristiti ugovore. Naše primjere ugovora mogu koristiti svi pod jednakim uvjetima, odnosno svi koji za tim primjerima imaju potrebe i smatraju da im takvi primjeri mogu pomoći oko sagledavanja svih ili pojedinih aspekata ugovornih odnosa.

Link na pregled svih primjera ugovora - Narudžbenica

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem e-maila.
E-mail adresa: info@poslovniforum.hrKORISNO - PREGLED OSNOVNIH POJMOVA

UGOVOR
Ugovor je dvostran pravni posao koji nastaje suglasnim očitovanjem volje najmanje dviju stranaka. Ugovori kao valjane pravne osnove postoje u mnogim pravnim područjima, npr. u trgovačkom pravu, obiteljskom pravu, nasljednom, stvarnom i drugim pravnim granama. Sudionici obveznih odnosa su fizičke i pravne osobe. Svaka fizička i pravna osoba sposobna je biti nositeljem prava i obveza. Poslovno sposobna osoba može vlastitim očitovanjima volje stvarati pravne učinke. Poslovnu sposobnost fizička osoba stječe punoljetnošću, a pravna danom nastanka, ako zakonom nije drukčije određeno. Na temelju obveze vjerovnik je ovlašten zahtijevati od dužnika njezino ispunjenje, a dužnik je dužan u cijelosti ispuniti je. Obveza prestaje suglasnošću volja sudionika u obveznom odnosu, ispunjenjem i u drugim zakonom određenim slučajevima.

UGOVORNI OBVEZNI ODNOSI
Ugovor je sklopljen kad su se ugovorne strane suglasile o bitnim sastojcima ugovora. Volja za sklapanje ugovora može se izjaviti riječima, uobičajenim znakovima ili drugim ponašanjem iz kojega se sa sigurnošću može zaključiti o njezinu postojanju, sadržaju i identitetu davatelja izjave. Ponuda je prijedlog za sklapanje ugovora učinjen određenoj osobi koji sadrži sve bitne sastojke ugovora. Ponuda u kojoj je određen rok za njezin prihvat obvezuje ponuditelja do isteka toga roka. Ponuda je prihvaćena kad ponuditelj primi izjavu ponuđenika da prihvaća ponudu. Predugovor je ugovor kojim se preuzima obveza da se kasnije sklopi drugi, glavni ugovor. Propisi o obliku glavnog ugovora važe i za predugovor ako je propisani oblik pretpostavka valjanosti ugovora. Predugovor obvezuje ako sadrži bitne sastojke glavnog ugovora. Objekt ugovorne obveze je činidba koja se može sastojati u davanju, činjenju, propuštanju ili trpljenju. Činidba je nedopuštena ako je protivna Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima ili moralu društva. Ugovor se može sklopiti u bilo kojem obliku, osim ako je zakonom drukčije određeno. Zahtjev zakona da ugovor bude sklopljen u određenom obliku važi i za sve kasnije izmjene i dopune ugovora. Ugovor koji nije sklopljen u propisanom obliku nema pravni učinak, osim ako iz cilja propisa kojim je određen oblik ne proizlazi što drugo. Ugovor stvara prava i obveze za ugovorne strane.

UGOVOR O KUPOPRODAJI
Ugovorom o kupoprodaji prodavatelj se obvezuje predati kupcu stvar u vlasništvo, a kupac se obvezuje platiti mu cijenu. Ugovor o kupoprodaji nekretnina mora biti sklopljen u pisanom obliku. Kupac je dužan platiti cijenu u vrijeme i na mjestu određenom u ugovoru. Primjeri ugovora o kupoprodaji.

UGOVOR O ZAMJENI
Ugovorom o zamjeni svaki se ugovaratelj obvezuje prema svom suugovaratelju predati mu stvar u vlasništvo.Objekt zamjene mogu biti i prenosiva prava. Iz ugovora o zamjeni nastaju za svakog ugovaratelja prava i obveze koja iz ugovora o kupoprodaji nastaju za prodavatelja.

UGOVOR O DAROVANJU
Ugovor o darovanju nastaje kad se darovatelj obveže prepustiti obdareniku bez protučinidbe stvar ili imovinsko pravo, a obdarenik to prihvati. Ugovor o darovanju nekretnine sklapa se u pisanom obliku. Ugovor o darovanju koji se ima ispuniti tek poslije smrti darovatelja mora biti sastavljen u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene (solemnizirane) isprave. Darovatelj koji nakon ispunjenja ugovora o darovanju toliko osiromaši da više nema sredstava za svoje nužno uzdržavanje, a nema ni osobe koja ga je po zakonu dužna uzdržavati, može opozvati darovanje i od obdarenika zahtijevati povrat dara. Darovatelj može opozvati darovanje zbog grube nezahvalnosti obdarenika.

UGOVOR O ZAKUPU
Ugovorom o zakupu obvezuje se zakupodavac predati zakupniku određenu stvar na korištenje, a ovaj se obvezuje plaćati mu za to određenu zakupninu. Zakupodavac je dužan predati zakupniku zakupljenu stvar u ispravnom stanju, zajedno s pripadcima. Zakupnik je dužan koristiti stvar kao dobar gospodarstvenik, odnosno dobar domaćin. Zakupnik je dužan plaćati zakupninu u rokovima određenim ugovorom ili zakonom, a u nedostatku toga, kako je uobičajeno u mjestu gdje je stvar predana zakupniku. Ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje protekom vremena na koje je sklopljen.

UGOVOR O NAJMU
Ugovorom o najmu obvezuje se najmodavac predati određenu stvar najmoprimcu na uporabu, a ovaj mu se obvezuje za to plaćati određenu najamninu. Ugovor o najmu nekretnine sklapa se u pisanom obliku. Najmoprimac je dužan rabiti stvar u skladu s ugovorom i namjenom stvari kao dobar gospodarstvenik, odnosno dobar domaćin. Najmoprimac je dužan plaćati najamninu u rokovima određenim ugovorom ili zakonom, a u nedostatku tih odredbi, onako kako je uobičajeno u mjestu predaje stvari najmoprimcu.

UGOVOR O DOŽIVOTNOM UZDRŽAVANJU
Ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, s time da je stjecanje stvari i prava odgođeno do trenutka smrti primatelja uzdržavanja. Ugovor o doživotnom uzdržavanju mora biti sastavljen u pisanom obliku te ovjeren od suca nadležnog suda ili potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta. Ako je predmet ugovora o doživotnom uzdržavanju nekretnina, davatelj uzdržavanja ovlašten je zatražiti zabilježbu toga ugovora u samu zemljišnu knjigu. Umre li davatelj uzdržavanja prije primatelja uzdržavanja, njegova prava i obveze iz ugovora prelaze na njegova bračnog druga i njegove potomke koji su pozvani na nasljedstvo, ako oni na to pristanu.

UGOVOR O DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU
Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećega (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga se strana obvezuje da će mu za života prenijeti svu ili dio svoje imovine.

UGOVOR O GRAĐENJU
Ugovorom o građenju izvođač se obvezuje prema određenom projektu izgraditi u ugovorenom roku određenu građevinu na određenom zemljištu, ili na takvom zemljištu, odnosno na postojećoj građevini izvesti kakve druge građevinske radove, a naručitelj se obvezuje isplatiti mu za to određenu cijenu. Ugovor o građenju mora biti sklopljen u pisanom obliku. Cijena radova može se odrediti po jedinici mjere ugovorenih radova (jedinična cijena) ili u ukupnom iznosu za cijelu građevinu (ukupno ugovorena cijena). Izvođač odgovara za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih zahtjeva ako se ti nedostaci pokažu za vrijeme od deset godina od predaje i primitka radova.

UGOVORI O SAVJETODAVNIM USLUGAMA
Ugovor o konzaltingu je ugovor kojim se stručne osobe obvezuju pružati naručitelju savjetodavne usluge, a odnose se u pravilu na izgradnju nekog objekta; naručitelj za primljene usluge plaća naknadu. Usluge konzaltinga mogu se sastojati u izradi predinvesticijskih studija, pripremi gradnje određenog objekta, usluga u toku gradnje određenog objekta (upravljanje ili nadzor nad gradnjom), davanju raznovrsnih savjeta, preporuka i mišljenja. Samo izvođenje radova ne smatra se konzaltingom. Bude li konzalting povezan s uslugama građenja, montaže i sl., radi se o ugovoru o inženjeringu. Ugovor o savjetodavnim uslugama je ugovor o prijenosu know-howa čiji sadržaj su komercijalna, poslovna znanja iz posebnih područja poslovnog upravljanja, menedžmenta, financijskog upravljanja, marketinga, i dr. Ugovor o savjetodavnim uslugama je ugovor o uslugama koji je oblikovan i tipiziran u poslovnoj praksi kao ugovor o kooperaciji. Ugovorne strane su davalac savjetodavnih usluga, savjetnik i primalac savjetodavnih usluga. Predmet ugovora je ustupanje poslovnog know-howa čiji se sadržaj i opseg kao i način prijenosa moraju pobliže urediti konkretnim ugovorom.

UGOVORI O TRGOVAČKOM ZASTUPANJU
Ugovor o trgovačkom zastupanju je ugovor kojim se zastupnik obvezuje da će stalno brinuti da treće osobe sklapaju ugovore s njegovim nalogodavcem i da u tom smislu on posreduje između njih i nalogodavca, te da nakon dobivene ovlasti sklapa ugovore s trećim osobama u ime i za račun nalogodavca, a ovaj se obvezuje da mu za svaki sklopljeni ugovor isplati određenu naknadu proviziju. Pravo na proviziju stječe zastupnik kad ugovor bude ispunjen, ali je dopušteno i drukčije ugovoriti. Naše pravo prihvatilo je suvremeno shvaćanje zastupanja koje se ne sastoji samo u sklapanju poslova u tuđe ime i za tuđi račun, nego i obavljanje niza drugih stvarnih i pravnih radnji i na taj način sveobuhvatnije štiti interese zastupanog. Ugovor o trgovačkom zastupanju sam po sebi ne ovlašćuje zastupnika na sklapanje poslova s trećim. Ugovor o zastupanju uključuju u pravilu dvije pravne relacije: odnos zastupnika i nalogodavca (principala) u kojem zastupnikove obveze mogu biti vrlo široko postavljene (interni odnos nalog), te odnos između zastupnika i trećeg. Pod pojmom zastupanja u pravu se ne podrazumijeva uvijek isto i istog obima. U najširem smislu zastupanje znači svaki oblik zastupanja interesa zastupanoga. U trgovačkom pravu oblici zastupanja mogu se podjeliti na zastupanje što ga obavljaju određeni organi, odnosno zaposleni u trgovačkom društvu, kojim se očituje poslovna sposobnost društva i na zastupanje koje zastupnik obavlja kao svoju gospodarsku djelatnost na temelju posebnog ugovora sa zastupanim - tzv. trgovačko zastupanje.

Detaljni opis svih vrsta ugovora i sve karakteristike pojedinih ugovora, naći ćete na ovom linku:
Link na pregled svih primjera ugovora - NarudžbenicaUgovoriPrimjeri ugovoraNaslovna stranica


  PREPORUKE / NAJAVE / INFORMACIJE
 
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Želite poboljšati svoje poslovanje? Želite povećati prodaju? Tvrtka vam je u krizi ili pred zatvaranjem? Imate sve manje kupaca? Slaba je potražnja za vašim uslugama? Opada vam promet i dobit? Svakim danom imate sve manje posla?
Link na pregled ponude - Pogledajte primjere - Iskoristite popuste!
 

 
OSTALE USLUGE ZA PODUZETNIKE
Tvrtka Poslovni Forum d.o.o. osnovana je sada već davne 2002. godine u Rijeci od strane Damira Međurečana koji je okupio vodeće stručnjake na području ekonomije, prava i informatike, kako bi efikasno pokrili sve potrebe svojih klijenta.
Link na pregled ponude poslovnih usluga i informacija
 

13. 6. 2024.