Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge
Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja.
Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV
Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

OPIS MOGUĆNOSTI CMS STRANICA

SADRŽAJ (MENU) I STRANICE
- Mogućnost kreiranja neograničenog broja web stranica (članaka)
- Samostalno kreiranje potrebnih kategorija i potkategorija
- Mogućnost dijeljenja kategorija u potkategorije
- U svaku kategoriju možete dodati neograničeni broj stranica
- Samostalno ažuriranje svih članaka, kategorija i sadržaja
- Jednostavno kreiranje modernih foto-galerija
- Jednostavno objavljivanje YouTube video priloga
- Print verzija svake stranice prilagođena za ispis
- Svaka stranica je optimizirana za Google i druge tražilice

VIJESTI
- Posebna cjelina za dodavanje neograničenog broja vijesti
- Automatski prikaz najnovijih vijesti u obliku pokretnog teksta
- Arhiva vijesti sa brzim pregledom po naslovima i pretraživanjem
- Osim vijesti možete objaviti i bilo koji drugi tekst ili slike
- Mogućnost kreiranja foto i video galerija, PDF, Word dokumenata

KATALOG
- Web katalog za tablično predstavljanje proizvoda ili usluga
- Mogućnost predstavljanja nekretnina, apartmana, oglasa...
- Mogućnost otvaranja neograničenog broja kataloških kategorija
- Mogućnost samostalnog kreiranja karakteristika i opisa
- Mogućnost dodavanja linka za opširnije informacije, web shop...
- Slanja upita putem kontakt forme (narudžbe, rezervacije...)

DIZAJN
- Samostalni odabir gotovih predložaka (dizajna)
- Preko 240 gotovih dizajna koje možete samostalno mijenjati
- Izmjena slika u zaglavlju i svih drugih grafičkih elemenata
- Mogućnost kreiranja samostalne uvodne stranice u web portal
- Samostalno uređivanje dodatnih oglasnih prostora na stranicama
- Zastavice kao linkovi prema verzijama na stranim jezicima
- Mogućnost pretraživanja svih objavljenih članaka i vijesti
- Responsive web design - Stranice su prilagođene za mobitele

ADMINISTRATORSKI DIO
- Jednostavno upravljanje svim sadržajima, dizajnom stranica
- Unos i ažuriranje tekstova i slika putem WYSIWYG HTML alata
- Podrška za Google Analytics i slične aplikacije
- Samostalna detaljna statistika ugrađena u sam CMS
- Indikatori indeksiranosti na Google tražilici
- Mogućnost nadogradnje sustava sa drugim modulima
- Kompletna administracija je na hrvatskom jeziku

Iskoristite ponudu za BESPLATNU izradu web stranica - Link na opširnije

 

 

 
NAPOMENA!
U nastavku je sadržaj web stranice koja je izrađena prije dosta vremena. S obzirom na protek vremena, neke od informacija možda više nisu aktualne. Za aktualne i ažurirane informacije, posjetite naslovnu stranicu ovog web portala.
Link na naslovnu stranicu web portala www.poslovniforum.hr
 

 
 Poslovni Forum - naslovna      Baza podataka      Primjer baze      Adresar      WEB katalog      Izrada WEB stranica

 Kreditiranje poduzetništva

PROGRAMI KREDITIRANJA I POTPORA MINISTARSTVA ZA OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO
PROGRAMI KREDITIRANJA HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK
PROGRAMI HRVATSKE GARANCIJSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO (HAMAG)
PROGRAM KREDITIRANJA MINISTARSTVA TURIZMA RH, FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ I MIN. ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE RH

 
PROGRAMI KREDITIRANJA I POTPORA
MINISTARSTVA ZA OBRT, MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO
PROGRAM PODUZETNIK-2CILJEVI PROGRAMA

Ovim Programom želi se poticati razvoj malog gospodarstva kroz uključivanje jedinica lokalne/područne (regionalne) samouprave u stvaranju povoljnijih uvjeta za kreditiranje subjekata malog gospodarstva (u daljnjem tekstu: poduzetnika).

Provođenjem ovog Programa ostvaruju se ciljevi Vlade RH u realizaciji Programa razvoja malog gospodarstva, čime se omogućuje značajnije uključivanje lokalne samouprave u gospodarski razvoj svog područja.NOSITELJI PROGRAMA

Nositelji i organizatori provođenja ovog Programa su jedinice lokalne i područje (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: Nositelj Programa), Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), Fond za regionalni razvoj RH (u daljnjem tekstu: Fond), te poslovne banke s kojima će se sklopiti ugovori o poslovnoj suradnji na kreditiranju poduzetnika.KORISNICI PROGRAMA

Korisnici kredita po ovom Programu mogu biti postojeći poduzetnici i poduzetnici početnici, nevezano za strukturu vlasništva i to:

- obrti
- mala i srednja trgovačka društva
- zadruge
- profitne ustanove
- fizičke osobe u slobodnim zanimanjima
- obiteljska gospodarstva

Pravo na korištenje kredita ima poduzetnik koji namjerava ulagati na području Nositelja Programa, bez obzira na sjedište ili prebivalište poduzetnika, vrstu djelatnosti ili namjenu ulaganja.NAMJENA KREDITNIH SREDSTAVA

Poduzetnici dobivene kredite mogu koristiti za:

- kupnju građevinskog i pripadajućeg zemljišta, te uređenje infrastrukture
- kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekata
- nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme
- nabavu prijevoznih sredstava ili plovila u funkciji poduzetništva
- obrtna sredstva u funkciji investicije ili za unapređenje poslovanja (do 30%)
- refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita korištenih za slične namjene.

Krediti se ne odobravaju za:

- kupovinu udjela u trgovačkim društvima
- ulaganja u kockarnice i igračnice
- ulaganja u vrijednosnice
- ulaganja u poljoprivredi za kupnju poljoprivrednog zemljišta, dugogodišnje nasade i osnovna stada ili jata
- financiranje ekološki neprihvatljivih projekata.NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA

Koordinaciju provedbe ovog Programa vrši Ministarstvo, a za realizaciju Fond će doznačiti bespovratna sredstva Nositelju Programa i s njime udružiti sredstva za depozit te zajedno s poslovnim bankama osigurati kreditni fond za kreditiranje poduzetnika u odnosu depozit / kreditni fond 1:20.

Nositelj Programa se obvezuje posebnom odlukom izdvojiti sredstva za udruživanje. Županije mogu svoja sredstva udružiti i s jedinicama lokalne samouprave iz svog područja, temeljem sporazuma ili posebnih odluka tih jedinica.

Nositelj Programa može se uključiti, na objavljeni poziv Ministarstva i Fonda, u ovaj Program uz slijedeće uvjete:

- Prihvatiti ovaj Program (donijeti odluku i popuniti zahtjev – obrazac - JLPS)
- Planirati sredstva za depozit u svom proračunu (dostaviti Ministarstvu izvod iz proračuna ili odluku vijeća/skupštine o osiguranju sredstava)
- Donijeti i dostaviti Ministarstvu odluku (osim županija) o davanju povoljnosti poduzetnicima (za ulaganja, nova zapošljavanja i dr.), kroz oslobađanje lokalnih poreza, komunalnih doprinosa, naknada, taksi ili dr. i to najmanje:

a) 75% - za prvu godinu poslovanja
b) 50% - za drugu godinu poslovanja
c) 25% - za treću godinu poslovanja

Visina udruženih sredstava za depozit u banci, te prava i obveze ugovornih strana utvrdit će se ugovorom o poslovnoj suradnji (u daljnjem tekstu: Ugovor) zaključenim između Ministarstva, Nositelja Programa i banaka, a temeljeno prema slijedećim, prethodno utvrđenim, kriterijima s poslovnim bankama:

1. VISINA KREDITA:

najniži iznos, protuvrijednost 5.000 EUR, a najviši iznos nije određen

2. KAMATNA STOPA:

7%, promjenjiva (devizna klauzula)

3. DEPOZIT:

5% od kreditnog potencijala, na rok od 5 godina

ROK OTPLATE:

- za izgradnju, dogradnju i dr. – 5-12 godina, uz dodatni poček 1-2 godine
- za adaptaciju, opremanje ili refinanciranje postojećih kredita – 3-8 godina, uz dodatni poček 6-12 mjeseci

Ugovorom će se utvrditi i način realizacije, te ostali uvjeti odobravanja kredita poduzetnicima.

Ministarstvo će na osnovu zaprimljenog zahtjeva uputiti Nositelju Programa potrebnu dokumentaciju za uključivanje u Program (Ugovor, popis banaka koje su prihvatile uvjete iz ovog Programa i dr.).

Nositelj Programa je dužan tekst Ugovora s pripadajućom dokumentacijom usvojiti na svom predstavničkom tijelu ili poglavarstvu, te dostaviti Ministarstvu potrebne odluke za potpis Ugovora, uključivo i popis poslovnih banaka s kojima će se sklapati Ugovor, kao i visinu sredstava za udruživanje u ovaj Program.POSTUPAK ODOBRAVANJA KREDITA

Postupak prethodnog odobravanja i upućivanja prijedloga kredita u banku, kao i praćenje realizacije ovog Programa provodi povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata čije se obveze uređuju Ugovorom.

Izbor članova povjerenstva utvrđuje Nositelj Programa od predstavnika:

1. Nositelja Programa - predsjednik
2. Ministarstva - član
3. Hrvatske gospodarske komore ili trgovačkih društava - član
4. Hrvatske obrtničke komore, udruženja obrtnika ili obrtnika - član
5. banke - član (promjenjiv)

Stručne i operativne poslove za povjerenstvo na realizaciji Programa i Ugovora (zaprimanje zahtjeva za kredite, prikupljanje i obrada dokumentacije i dr.) obrađuje tijelo ili institucija koju odredi Nositelj Programa.ZAVRŠNE ODREDBE

Program se realizira na osnovu zaključenog Ugovora o poslovnoj suradnji između Ministarstva, Nositelja Programa i banke, te u skladu s njim pripadajućom dokumentacijom.

Nositelj Programa je odgovoran za realizaciju i praćenje ovog Programa u cijelosti, a Ugovorom će se utvrditi i ostale odredbe koje je obvezan provoditi s bankama i korisnicima kredita.

Ministarstvo će po pozivu jedinicama lokalne/područne samouprave za uključivanje u Program, utvrditi elemente kreditnih uvjeta s poslovnim bankama, te organizacijski provesti potpisivanje Ugovora s jedinicama lokalne/područne samouprave i bankama, kao i provesti ostale radnje u ime i na račun Fonda prema odrednicama ovog Programa i posebnog ugovora.

Ministarstvo će s Fondom sklopiti poseban ugovor o načinu realizacije i doznake sredstava Nositelju Programa, sukladno odrednicama iz ovog Programa.

Ministarstvo provodi kontrolu provedbe ovog Programa, što će se utvrditi Ugovorom o poslovnoj suradnji, te dostavlja izvješće Fondu o realizaciji Programa.
PROGRAM KREDITIRANJA PRIPREME IZVOZA I IZVOZA

u suradnji sa Privrednom bankom Zagreb, Zagrebačkom bankom i Erste & Steiermarkischebank d.d.CILJ PROGRAMA

Povećanje izvoza malog i srednjeg poduzetništva

KORISNICI

- obrtnici
- mala i srednja trgovačka društva
- zadruge

koji

- zapošljavaju do 250 zaposlenika
- posluju dulje od 6 mjeseci, te imaju sa stranim partnerima ugovor ili pismo namjere za plasman proizvoda ili usluga
- imaju ostvarenu dobit u prethodnoj godini
- imaju ostvaren izvoz u prethodnoj godini
- imaju koeficijent zaduženosti u pravilu do 75%, a iznimno do 80%
- nemaju blokadu žiro-računa preko 15 dana, iznimno 30 dana, u posljednjih 180 dana

NAMJENA

obrtna sredstva za:

- financiranje pripreme izvoza
- financiranje izvoza

UVJETI KREDITIRANJA

- Kamatna stopa
: 7,5% godišnje, promjenjiva, a obračunava se i naplaćuje tromjesečno

Ministarstvo subvencionira 2 p.p. kamate, te ona za poduzetnika iznosi 5,5% godišnje

- u slučaju stjecanja statusa neurednog dužnika, stopa redovne kamate uvećava se u skladu s Odlukom o kamatnim stopama Banke

- rok otplate:

za pripremu izvoza: do 18 mjeseci (ovisno o trajanju tehnološkog procesa proizvodnje robe za izvoz)

za izvoz: do 150 dana od datuma ispostavljanja izvozne carinske deklaracije, (moguće i duže, sukladno roku određenom rješenjem HNB)

- kod pretvaranjaa kredita za pripremu izvoza u kredit za izvoz robe, sveukupno najviše 24 mjeseca
- najniži iznos: 100.000 kuna
- najviši iznos: određuje povjerenstvo

INSTRUMENTI OSIGURANJA

- garancija Hrvatske garancijske agencije, osim iznimno

(uz uvjet upisanog vlastitog kapitala u iznosu od minimum kn 400.000 i/ili rentabilnost prometa tj. stope neto-dobiti u prethodnoj godini, veće od 5% ukupnih prihoda)

- zasnivanje založnog prava ili fiducijarni prijenos vlasništva na nekretninama odnosno pokretninama u odnosu od najmanje 1:1,2
- nekretnina/pokretnina mora biti osigurana od rizika kod prvorazrednog osiguravajućeg društva, prihvatljivog poslovnoj banci, a polica osiguranja mora biti vinkulirana u korist poslovne banke
- cesija potraživanja iz inozemstva u korist Banke
- pored navedenog, banka može zahtijevati i druge instrumente osiguranja, kao što su mjenice ili zadužnice, jamci i sudužnici

POSTUPAK

Kreditiranje se provodi na temelju javno objavljenog natječaja

Zahtjev za kredit podnosi se u ministarstvu za obrt, malo i srednje poduzetništvo, zajedno sa dokumentacijom.

Kreditne zahtjeve prethodno razmatra Povjerenstvo, te o svojoj odluci pismeno obavještava sve tražitelje kredita.

Odluku o odobravanju kredita donosi poslovna banka, u roku od 15 radnih dana od dana kompletiranja kreditnog zahtjeva.

KRITERIJI

- ispunjenje uvjeta iz propisane statusne dokumentacije
- kvaliteta projekta
- izvozna orjentacija poduzetnika
- procjena oblika, sadržaja i vrijednosti izvoznog posla
- otvaranje novih radnih mjesta

DOKUMENTACIJA

a) Statusna dokumentacija

1. Za trgovačka društva i zadruge

- preslike registracije trgovačkog društva/zadruge kod nadležnog Trgovačkog suda ako je trgovačko društvo dobilo rješenje o registraciji u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima ili preslika registracije trgovačkog društva kod nadležnog Trgovačkog suda i potvrdu da je trgovačko društvo podnijelo Trgovačkom sudu Zahtjev za usklađenje sa Zakonom o trgovačkim društvima.
- preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju
- preslika svih potpisnih kartona kod ZAP-a za sve žiro-račune
- Društveni ugovor o osnivanju ukoliko postoji više osnivača trgovačkog sruštva od jednog

2. Za obrt i slobodna zanimanja

- preslika Rješenja o osnivanju obrta s upisanom djelatnosti odnosno izdvojenih pogona/obrtnica
- preslika Rješenja o obavljanju registrirane djelatnosti
- preslika potpisnog kartona u ZAP-u ili Matični karton potpisa u Banci
- Potvrda o plaćenom porezu za posljednje dvije godine

b) ekonomsko-financijska dokumentacija

1. Za trgovačka društva i zadruge

- bilancu i račun dobiti i gubitka za zadnje 2 godine poslovanja
- BON-2 ne stariji od 30 dana od dana zaprimanja u Povjerenstvo

2. Za obrt i slobodna zanimanja

- poreznu prijavu s rekapitulacijom primitaka i izdataka, te popis dugotrajne imovine ili bilancu i račun dobiti i gubitka za zadnje 2 godine poslovanja.
- BON-2 ne stariji od 30 dana ako se žiro-račun vodi preko ZAP-a, ili promet i prosjek žiro-računa u zadnjih 90 dana i stanje na dan izdavanja za žiro-račun u banci

KORIŠTENJE

- plaćanjem računa dobavljača i/ili doznakom na žiro-račun
- uz dostavu izvozne carinske deklaracije (CD) u trenutku izvoza

OTPLATA

- odjednom ili sukcesivno
- u kunskoj protuvrijednosti iznosa iskazanog u EUR, prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja

TROŠKOVI

Neposredno prije korištenja plaća se naknada banci u visini 1% od iznosa odobrenog kredita.


PROGRAM RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA U TURIZMUCILJ PROGRAMA

- stvaranje povoljnijih uvjeta za razvoj turističkih djelatnosti u području malog gospodarstva kako u kontinentalnom tako i primorskom djelu Hrvatske
- u ovaj Program mogu se uključiti i jedinice lokalne ili područne samouprave

KORISNICI

- mala i srednja trgovačka društva, zadruge, obrtnici i fizičke osobe u slobodnim zanimanjima koji se bave ili se namjeravaju baviti turizmom ili su s turizmom u usko vezanoj djelatnosti
- seljačka obiteljska gospodarstva (pružanje turističke usluge u seljačkom domaćinstvu u sferi seoskog turizma)

IZNOS KREDITA

- min. 5.000 EUR
- maksimalni iznos nije određen i ovisi o kvaliteti programa poduzetnika

Krediti će se koristiti u kunskoj protuvrijednosti obračunatoj po srednjem tečaju uza EUR Hrvatske narodne banke, važećem na dan puštanja kredita u tečaj.

NAMJENA KREDITA

- kupnju zemljišta i izgradnju novih turističkih kapaciteta i sadržaja
- kupnju, izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju turističkih kapaciteta ili sadržaja (hotela, motela, apartmana, soba, kampova, restorana i sl. te športsko-rekreacijskih centara, poslovnih prostora putničkih agencija, ronilačkih klubova, marina i privezišta i sl.)
- adaptaciju, uređenje i opremanje postojećih turisitčkih kapaciteta u svrhu bavljenja turizmom, iznajmljivanja za turizam ili u ostaloj funkciji turizma.
- nabavka plovila charter flote i plovila za izlete i dr.
- nabavka druge opreme ili vozila koja će se koristiti u funkciji turističke ponude
- ulaganja u uslužne ili proizvodne djelatnsoti čiji je proizvod u funkciji turizma (proizvodnja suvenira i sl)
- ulaganja u seoski turizam kroz obiteljska gospodarstva koja se bave poljoprivrednom djelatnošću i žele ulagati u kapacitete turističke ponude uslužnog, ugostiteljskog ili smještajnog sadržaja, kao dopunske djelatnosti za turizam
- refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita korištenih za izgradnju novih, te dogradnju, rekonstrukciju i kupnju postojećih objekata za smještaj (hoteli, aparthoteli, apartmani, pansioni, kampovi i dr.)
- obrtna sredstva do 30% visine odobrenih sredstava, osim kod odobravanja kredita za refinanciranje postojećih kredita.

NAMJENA SREDSTAVA

a) za osnovna sredstva: minimalno 70%

b) za obrtna sredstva: maksimalno 30%, (osim kod refinanciranja postojećeg kredita), jedan dio se može u cijelosti doznačiti na žiro račun korisnika kredita

UVJETI KREDITA (rok otplate, poček, rok iskorištenja kredita)

Ovisno o namjeni:

a) za kupnju zemljišta, izgradnju, dogradnju ili rekonstrukciju turističkih kapaciteta:

- rok otplate: 5 - 12 godina
- poček 1 - 2 godine, nije uključen u rok otplate
- rok iskorištenja: do 12 mjeseci

b) za adaptaciju ili uređenje postojećih turističkih kapaciteta, nabavka opreme (plovila, vozila i dr.), ulaganja u sporedne djelatnosti (suveniri i sl.) ili ulaganja u obiteljska gospodarstva, kao sporednme djelatnosti:

- rok otplate: 3 - 8 godina
- poček: 2 - 12 mjeseci, nije uključen rok otplate
- rok iskorištenja: do 6 mjeseci

c) refinanciranje postojećih kredita

- rok otplate: 3 - 10 godina
- poček 6 - 12 mjeseci (nije uključen u rok otplate)

KAMATNA STOPA

8% godišnje, promjenjiva (valutna klauzula)

- Kamatu od fiksno 2% subvencionirati će Ministarstva, svako od Ministarstava po 1%, tako da je kamata za Korisnike kredita 6%
- Razliku do visine ukupne kamatne stope Banka će zaračunati Korisniku kredita

Kamata se naplaćuje mjesečno ili tromjesečno, u tijeku korištenja kredita, počeka i otplate (dogovor Banka i Korisnik kredita)

NAKNADA

1% jednokratno na iznos odobrenog kredita, a prije korištenja kredita

INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA KREDITA

1. za kredite u iznosu do 100.000,00 kuna, jamci, mjenice, bianco zadužnica, odnosno hipoteka, ako je to povoljnije za tražitelja kredita

2. za kredite u iznosu iznad 100.000,00 kuna:

- zasnivanje založnog prava ili prenošenje fiducijarnog prava vlasništva nad nekretninama ili pokretninama u korist Banke u odnosu 1:1,3, s time da vrijednost nekretnine/pokretnine po ovlaštenom stručnom procjenitelju treba biti u trenutku podnošenja zahtjeva najmanje 1:0,8 od visine traženog kredita

U slučaju da tražitelj kredita nema dovoljno nekretnina ili pokretnina razliku do omjera 1:1,3 osigurava zasnivanjem založnog prava ili prenošenjem fiducijarnog vlasništva na imovinu koja se financira iz kreditnih sredstava po programu.

- osiguranje nekretnina ili pokretnina od rizika kod osiguravajućeg društva uz vinkuliranje police u korist Banke
ostali instrumenti: bianco mjenica, zadužnica i dr., ako je to neophodno i po zahtjevu Banke, ali u dogovoru s Korisnikom kredita

OBUJAM KREDITNOG POTENCIJALA

Bez ograničenja

SUGLASNOST

Konačnu odluku o odobrenju kredita donosi Povjerenstvo u sastavu: Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo, Ministarstvo turizma i Banka

PODUZETNICI POČETNICI

- prednost će imati kvalitetni programi temeljem kojih se omogućuje razvoj turizma i povećava zaposlenost
- poduzetnici početnici i poduzetnmici koji posluju do 1 godine nisu u obvezi osigurati neke od prethodnih kriterija, koje realno nisu u mogućnosti ostvariti, što će se dogovorno utvrditi s Bankom.

POSTUPAK

Kreditiranje se provodi na temelju javno objavljenog Poziva

Pismeni zahtjev za kredit s potrebnom dokumentacijom podnosi se lijedećim bankama:

- Dubrovačka banka d.d. 20 000 Dubrovnik, Put Republike 9
- Erste&Steiermarkische bank d.d. 10 000 Zagreb, Varšavska 3 - 5
- Hypo Alpe-Adria Bank d.d. 10 000 Zagreb, Koturaška 47
- Istarska kreditna banka Umag, d.d. 52 470 Umag, Ernesta Miloša 1
- Karlovačka banka d.d. 47 000 Karlovbac, I.G.Kovačića 1
- Kvarner banka d.d. 51 000 Rijeka, Krešimirova 28
- Podravska banka d.d. 48 000 Koprivnica, Opatička 1a
- Privredna banka d.d. 10 000 Zagreb, Račkoga 6
- Raiffeisenbank Austria d.d. 10 000 Zagreb, Petrinjska 59
- Riječka banka d.d. 51 000 Rijeka, Jadranski trg 3a
- Slatinska banka d.d. 33 520 Slatina, Nazorova 2
- Varaždinska banka d.d. 10 000 Zagreb, Paromlinska 2
- Zagrebačka banka d.d. 10 000 Zagreb, Paromlinska 2

Obrasci zahtjeva za kredit i popis osnovne dokumentacije koju je potrebno priložiti mogu se dobiti kod gore navedenih banaka.
PROGRAM “NOVE TEHNOLOGIJE”

Program kreditiranja razvoja i primjene novih tehnologija u malom gospodarstvu u suradnji s Privrednom bankom Zagreb, Zagrebačkom bankom, Erste&Steiermarkische bank i Raiffeisen bank Austria d.d. ZagrebCILJ PROGRAMA

Poticanje razvoja i primjene novih tehnologija u malom gospodarstvu

KORISNICI

- mala i srednja trgovačka društva (do 250 zaposlenih)
- obrti
- zadruge
- fizičke osobe u slobodnim zanimanjima

NAMJENA

- osnovna sredstva - oprema što podrazumijeva razvoj, primjenu i zamjenu postojećih tehnologija novima, informatizaciju poslovanja, automatizaciju radnih i tehnoloških procesa, primjenu nove ili unapređenje softwarske i hardwarske podrške, te zamjenu postojeće tehnologije suvremenom
- obrtna sredstva u funkciji investicije do 40% traženog kredita
- dogradnja i adaptacija građevinskog objekta za instaliranje novih tehnologija do 40% traženog kredita

UVJETI KREDITIRANJA

- Kamatna stopa
- 7,5% godišnje, promjenjiva rok otplate

-
- 7 - 10: godina, uz poček 1 - 2 godine koji nije uključen u rok otplate, u slučajevima gdje bi obrtna sredstva bila do 40% od iznosa traženog kredita 5 - 7 godina, uz poček 1 - 2 godine koji nije uključen u rok otplate, u slučajevima gdje bi obrtna sredstva bila od 30% do 40% od iznosa traženog kredita

- najniži iznos: 50 000 kuna
- najviši iznos: nije utvrđen, određuje ga Povjerenstvo, odnosno Banka, prema kreditnoj sposobnosti poduzetnika i kvaliteti projekta, a za poduzetnike početnike koji koriste garanciju Hrvatske garancijske agencije najviši iznos kredita je 800.000,00 kuna.

INSTRUMENTI OSIGURANJA

- za kredite u iznosu do 100.000,00 kuna, jamci, mjenice i bianco zadužnica, odnosno hipoteka, ako je to povoljnije za tražitelja kredita za kredite u iznosu iznad 100.000,00 kuna

- zasnivanje založnog prava ili prenošenje fiducijalnog prava vlasništva do otplate kredita na nekretninama ili pokretninama u korist Banke u odnosu 1:1,2, s time da vrijednost nekretnine/pokretnine po ovlaštenom stručnom procjenitelju treba biti u trenutku podnošenja zahtjeva 1:0,8 od visine traženog kredita, ali Banka i tražitelj kredita mogu dogovoriti i povoljnije uvjete za tražitelja.
- U slučaju da tražitelj za osiguranje kredita nema dovoljno nekretnina ili pokretnina, razliku do omjera 1:1,2 osigurava zasnivanjem založnog prava ili prenošenjem fiducijarnog vlasništva na imovinu koja se financira iz kreditnih sredstava po ovom Ugovoru.
- osiguranje nekretnina i pokretnina od rizika kod osiguravajućeg društva uz vinkuliranje police u korist Banke.
- ostali instrumenti: bianco mjenice, zadužnica i dr., ako je to neophodno i po zahtjevu Banke

- garancija Hrvatske garancijske agencije potrebna je samo ako poduzetnik nema dovoljno instrumenata osiguranja povrata kredita iz točke 1. ili 2., i ako želi koristiti garanciju Hrvatske garancijske agencije

POSTUPAK

Kreditiranje se provodi na temelju javno objavljenog natječaja.

Zahtjev za kredit podnosi se Ministarstvu za obrt, malo i srednje poduzetništvo, zajedno sa dokumentacijom.

Kreditne zahtjeve prethodno razmatra Povjerenstvo, te o svojoj odluci pismeno obavještava sve tražitelje kredita.

Odluku o odobravanju kredita donosi Banka, na temelju dodatne dokumentacije i nakon izvršene analize prema njenim kriterijima.

Ako je odluka pozitivna, Banka sklapa s korisnikom ugovor o kreditu, zasniva založno pravo, te prikuplja ostale instrumente osiguranja i pristupa realizaciji kredita.

KRITERIJI

- povećanje i razvoj kvalitet proizvoda i usluga
- povećanje proizvodnje i usluga, te zaposlenih
- koji su usmjereni na sustavno usvajanje, razvijanje i primjenu znanja, posebice zapošljavanja mladih
- zadržavanje postojeće proizvodnje i usluge uz povećanje konkurentnosti na tržištu
- izvozno orjentirani i visoko profitabilni
- temeljeni na tehnologijama višeg stupnja obrade
- poduzetničko korištenje inovacija
- informatizacija poslovanja
- razvoj i rast domaće elektroničke, informatičke i softwarske podrške
- visok stupanj ekološke zaštite, energetska učinkovitost i štedljivost
- sustavno usvajanje, razvijanje i primjena znanja

KORIŠTENJE

- samo isplatom na žiro-račun dobavljača, na temelju odgovarajuće dokumentacije (npr. račun, predračun, situacija, ugovor),
- iznimno najviše do 10% iznosa kredita isplatom na žiro-račun korisnika kredita

mogućnost da se na žiro-račun korisnika kredita izvrši isplata sredstava na ime refundacije već uloženih sredstava u projekt, isključivo na temelju isplatne dokumentacije, u razdoblju ne duljem od godine dana prije podnošenja zahtjeva za kredit.

OTPLATA

- mjesečnim, tromjesečnim ili polugodišnjim ratama
- u kunskoj protuvrijednosti iznosa iskazanog u DEM ili EUR, prema ugovorenom tečaju

prva rata dospijeva na naplatu po proteku razdoblja otplate, a nakon isteka razdoblja počeka.

TROŠKOVI

Neposredno prije korištenja plaća se naknada banci u visini 1% od iznosa odobrenog kredita.

PROGRAM RAZVOJA PODUZETNIČKIH ZONA U JEDINICAMA LOKALNE/PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVEUVOD

Vlada RH svojim se programskim smjernicama opredjelila za razvoj malog gospodarstva, a Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo provodi utvrđene ciljeve svojim programima potpora poduzetništvu.

Razvoju malog gospodarstva i poduzetnika u velikoj mjeri mogu doprinjeti, u smislu pomoći podrške, jedinice lokalne i područne samouprave. Između ostalog stvaranjem poduzetničkog okruženja, kroz osnivanje i razvijanje poduzetničkih zona za malo gospodarstvo.

Isto tako, brži pristup regionalnom i lokalnom gospodarskom razvoju traži da lokalna i područna samouprava oblikuje razvojne uvjete i pri tome potiče razvoj vlastitog potencijala i povezivanja gospodarskih subjekata i kroz ovakve oblike pomoći poduzetnicima, putem poduzetničkj zona.

SVRHA I CILJ PROGRAMA

Ovim Programom predviđeno je ulaganje u razvoj poduzetničkih zona za malo gospodarstvo, osnivanje novih i razvoj postojećih u funkciji određenih povoljnosti za poduzetnike.

Poduzetničke zone dugoročno rješavaju potrebe poduzetnika za poslovnim prostorom, te omogućuju poduzetnicima zajedničko korištenje pripadajuće pripremeljene infrastrukture. Za osnivanje i rad zona jedinice lokalne i područne samouprave trebaju osigurati početne aktivnosti od urbanističkih, komunalnih i drugih sadržaja kao i utvrđivanje prostornih uvjeta za rad zona.

U programu razvoja zone za infrastrukturu trebaju se uključiti i javna poduzeća iz područja komunalija, energetike i dr., a što će organizirati lokalna i područna samouprava.

KRITERIJI ZA UKLJUČIVANJE U PROGRAM

Jedinice lokalne i područne samouprave (gradovi, općine, županije ili udruženo) za uključivanje u ovaj Program trebaju donijeti na svom predstavničkom tijelu.

- odluku o formiranju nove poslovne zone na svom području, a usvajanjem PROGRAMA ZONE ili
- odluku o nastavku aktivnosti za već formirane zone, temeljem postojećeg PROGRAMA ZONE.

Tom odlukom trebaju se utvrditi obveze za provedbu programa zone, prema slijedećem:

- način upravljanja zonom - zadužiti osobu iz poglavarstva ili odjela za provedbu projekta,
- izdvojiti vlastita sredstva iz proračuna za ulaganja u zonu tekuće godine, s planom vlastitih sredstava za ulaganja u narednom razdoblju, do završetka zone.

Jedinica lokalne i područne samouprave može se uključiti u ovaj Program pod uvjetom:

a) za nove zone:

- da je donesen prostorni plan ili je u postupku donošenja ili odluka o lokaciji zone iz prostornog plana
- da ima izrađenu studiju (skraćeni program) zone, s ispitanim elementima zemljišnog vlasništva ili otkupljenim zemljištem, zemljišne infrastrukture (ceste, instalacije, okoliš i dr.), te ispitan interes i potencijal poduzetnika za uključivanje u zonu,
- da su donesene potrebne odluke na predstavničkom tijelu za uključivanje u ovaj Program.

b) za postojeće zone:

- da postojeći program zone zadovoljava uvjete i kriterije iz ovog Programa,
- da su donesene potrebne odluke na predstvničkom tijelu za uključivanje u ovaj Program

FINANCIRANJE PROGRAMA ZONE

Svaka poslovna zona u kojoj će se odvijati gospodarska aktivnost mora u završnoj fazi biti opremljena osnovnom infrastrukturom. Pod tim se podrazumijeva:

- pripremljeno (otkupljeno) zemljište
- asfaltirani prilazi, uređen okoliš i dr.
- struja, voda, plin i dr.
- telefonska mreža
- komunalna odvodnja i dr.

Ministarstvo će se uključiti u program zona jedinica lokalne i područne samouprave kroz sufinanciranje zone uz osnovne preduvjete:

- ispitan poduzetnički potencijal
- izrađene projektna studija (izvod iz prostornog plana)
- osiguranja prostornih uvjeta za rad zona
- određivanje voditelja i upravitelja zonom
- ulaganja lokalne samouprave

Ministarstvo će dijelom osiguravati namjenska sredstva za provedbu aktivnosti u zoni i doznačivati ih svojom odlukom lokalnoj i područnoj samoupravi za slijedeće namjene:

- Izradu projektne i druge dokumentacije za zonu
- Otkup zemljišta za formiranje zone
- Uređenje okoliša, planiranje terena i sl.
- Izgradnju i uređenje cesta, prilaza i sl.
- Uređenje odvodnje (oborinska odvodnja, kanalizacija i dr.),
- Dovođenje vodovodnih instalacija (priključni cjevovodi, hidrantska instalacija i dr.)
- Dovođenje i uređenje prikljlučnih vodova za struju, javna rasvjeta, trafostanica i dr.
- Dovođenje instalacija plinskih priključaka, glavnih cjevovoda, plinskih stanica i dr.
- Dovođenje telefonskih priključnih instalacija i priključnih vodova
- Izradu promidžbenog materijala za zonu

Za kandidiranje potpora iz ovog Programa, te odobravanje sufinanciranja, vodit će se računa o održivosti programa zone, a temelji se na slijedećim kriterijima:

- osiguranju dijela financijskih sredstava iz vlastitih proračuna jedinica lokalne i područne lokalne samouprave,
- osiguranju tehničke, financijske i druge pomoći zoni od strane jedinice lokalne i područne samouprave
- ukupne vrijednosti ulaganja u program zone, dosadašnjih ulaganja i ostvarenih rezultata poduzetnika, broju zaposlenih i dr.
- planiranim novim ulaganjima i povećanju broja korisnika zone i povećanju zapošljavanja,
- davanju dodatnih povoljnosti poduzetnicima - korisnicima zone od strane jedinice lokalne i područne samouprave (davanje prostora na kredit, djelomično oslobađanje lokalnih poreza, taksi, doprinosi i dr.), što se utvrđuje posebnim odlukama ili programom zone,
- opredjeljenju jedinice lokalne i područne samouprave prema razvoju malog poduzetništva (donesen program razvoja malog gospodarstva ili dr.).

PROVEDBA I PRAĆENJE IZVEDBE PROGRAMA

Ministarstvo će na osnovu zahtjeva (Obrazac PZ) iz jedinice lokalne i područne samouprave obraditi iste putem povjerenstva i odredbi ovog Programa, te posebnim odlukama utvrditi iznos potpore. U odluci će se utvrditi obveza jedinice lokalne samouprave u provedbi programa zone.

Doznačena sredstva Ministarstva su namjenska, a korisnik potpore dužan je Ministarstvu dostaviti izvješće o utrošku sredstava s analizom postignutih rezultata iz programa zone.

Ministarstvo zadržava pravo kontrole namjenskog trošenja doznačenih sredstava i provedbe Programa.

PROGRAM RAZVOJA POTPORNIH INSTITUCIJA - ZA MALO GOSPODARSTVO

PODUZETNIČKI CENTRI I INKUBATORI
UVOD

Gospodarski razvoj Hrvatske zasniva se na afirmaciji tržišnog gospodarstva gdje je bitna uloga države i lokalnih zajednica u stvaranju okruženja za razvoj poduzetništva.
Razvoju malog gospodarstva i poduzetnika u velikoj mjeri mogu doprinjeti, u smislu pomoći podrške, različiti oblici potpornih institucija kao što su poduzetnički centri i poduzetnički inkubatori.
Iako u Hrvatskoj postoje institucije koju pružaju tehničku pomoć sektoru malog gospodarstva, njihov broj, teritorijalna rasprostranjenost i kvaliteta usluga ne zadovoljavaju potrebe poduzetnika, pa je nužno učiniti mrežu potpornih institucija na čitavom teritoriju Hrvatske.
Isto tako brži pristup regionalnom i lokalnom gospodarskom razvoju traži da lokalna i područna samouprava oblikuje razvojne uvjete i pri tome potiče razvoj vlastitog potencijala i povezivanja gospodarskih subjekata i kroz ovakve potporne institucije.

SVRHA I CILJ PROGRAMA

Ovim Programom je predviđeno ulaganje u osnivanje nove i razvoj postojeće poduzetničke infrastrukture u okviru kojih se zadovoljavaju potrebe poduzetnika za savjetodavnim uslugama, inforamacijama, poslovnim i infrastrukturnim prostorom, te nizom drugih usluga.
Ovim Programom obuhvaćeni su slijedeći oblici podržavajuće infrastrukture za razvoj malog poduzetništva.
1. poduzetnički centri
2. Poduzetnički inkubatori

Razvojem ovih institucija ujedno se stvaraju preduvjeti za razvoj poduzetnika na tom području, u čijem organiziranju osnovnu ulogu imaju jedinice lokalne i područne samouprave i zainteresirani pojedinci.

PODUZETNIČKI CENTRI

Poduzetnički centri, kao središta stručne i savjetodavne pomoći poduzetnicima, razvit će se u svim županijama, a zatim u gradovima i općinama,ovisno o broju poduzetnika na određenom području kojima su takve usluge potrebne i čiji broj opravdava uspostavu ovakovog oblika pomoći. Postojeći i novoosnovani centri povezat će se u jedinstvenu mrežu centara. Oblik osnivanja i njegovo uklapanje u sustav pšotpornih institucija izabrati će njegovi osnivači. Za rad ovih institucija potrebno je osigurati stručno osoblje i dostatnu informatičku opremu, te će se sustavi informiranja razvijati po uzoru na iskustva u razvijenim sredinama.

3.1. Program rada poduzetničkih centara

Zadaća poduzetničkih centara je promovirati poduzetništvo, davati informacije o mogućnostima ulaska u poduzetništvo, o poticajnim mjerama koje mogu koristiti poduzetnici, davanje savjeta za vođenje poslovanja, pomoć u pripremi poslovnih planova, organizacija seminara i drugih oblika dopunskog obrazovanja poduzetnika ili u poduzetništvu, upućivanje na ostale specijalizirane oblike pomoći, suradnja s lokalnom i područnom samoupravom i preuzimanje dijela stručnih poslova lokalne samouprave u razvoju gospodarstva.

3.2. Djelatnost rada poduzetničkih centara

- informiranje, info - točke
- savjetodavne i konuzultantske usluge
- izrada, procjena i selekcija poduzetničkih projekata
- savjetodavne informacije o mogućnostima financiranja projekata
- nalaženje i aktiviranje financijskih izvora
- baza kataloga za projekte
- financijski i kreditni konzalting
- pronalaženje poslovnih partnera u zemlji i inozemstvu
- usluge istraživanja tržišta i marketinga
- seminari za poduzetništvo
- organiziranje stručnog usavršavanja i osposobljavanja poduzetnika
- i ostale uslužne djelatnosti za poduzetništvo

3.3. Kriteriji financiranja poduzetničkih centara

Ministarstvo će se uključivati u pomoć i sufinanciranje određenih aktivnosti centara temeljem godišnjeg programa rada i pojedinačnih programskih aktivnosti (projekata), a uz osnovne preduvjeta:

- osiguranja prostornih uvjeta za rad od strane osnivača
- ulaganja lokalne ili područne samouprave u konkretne projekte ili osnivače
- vlastiti doprinos u pojedinim projektima i u godišnjem programu
- učešće ostalih institucija u podršci programima
- ostvareni rezultati prethodnog razdoblja

PODUZETNIČKI INKUBATORI

Poduzetnički inkubatori uspostavljat će se u onim sredinama u kojima se utvrdi ispunjenje potrebnih preduvjeta, a to su: postojanje dovoljnog broja poduzetnika prikladnih za smještaj u inkubator, njihova zainteresiranost za ovakav oblik potpore, povezanost lokalne samouprave, povezanost s velikim gospodarskim sustavima, ostvarena suradnja s poduzetnicima, te zaintersiranost financijskih i ostalih institucija za praćenje programa.

Kao i kod poduzetničkih centara, razvoj poduzetničkih inkubatora podrazumijeva uključivanje lokalne samouprave, lokalnih stručnjaka i ostalih institucija.

Nakon razvoja u poduzetničkom inkubatoru, poduzetnicima se pruža mogućnost nastavka obavljanja djelatnosti i korištenja prostora u zoni za malo gospodarstvo. Na taj se način stvaraju uvjeti za učinkovitije uključivanje novonastalih tvrtki u poslovne odnose s već stabilnim gospodarskim subjektima.

4.1. Program rada poduzetničkih inkubator

Poduzetnički inkubator je lokacijska zajednica malih poduzetnika koji tek započinju poslovati, a korisnicima koji ispunjavaju uvjete i kriterije iz programa rada uz tehničku i financijsku pomoć omogućava se opstanak i razvoj djelatnosti do trenutka kada se osposobe (u prosjeku prvih 7 godina) za samostalno poslovanje. Jedan dio usluga općeg karaktera (administrativni servis, računovodstvo i dr.) može se osigurati unutar samog inkubatora, a dio koji se odnosi na informiranje, vođenje i upravljanje poslovanja može se riješiti povezivanjem s poduzetničkim centrima ili na drugačiji način.

4.2. Djelatnost rada poduzetničkih inkubatora

- organiziranje poslovanja poduzetnika u inkubatoru
- pružanje poslovnih usluga (administrativni servis za korisnike inkubatora i dr)
- pružanje poslovnog savjetovanja za korisnike inkubatora
- pružanje prostornog rješenja
- i ostalo

4.3. Kriteriji financiranja poduzetničkih inkubatora

Uključivanje Ministarstva u sufinanciranje rada poduzetničkih inkubatora biti će u funkciji praćenja godišnjeg programa rada i pojedinačniih projekata uz osnovne preduvjete:

- ispitan ili stavljen u funkciju poduzetnički potencijal
- osiguranje prostornih i uvjeta za rad inkubatora
- ulaganja lokalne samouprave u projekte inkubatora
- ostvareni rezultati prethodnog razdoblja

FINANCIRANJE PROGRAMA

Program razvoja potpornih institucija za malo gospodarstvo - poduzetničkih centara i inkubatora je aktivnost Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo utvrđena Programom razvoja malog gospdoarstva 2001. - 2004. godine.

Ministarstvo će u dijelu osiguravati namjenska sredstva za provedbu ovog Programa i doznačivati će svojom odlukom lokalnoj i područnoj samoupravi, odnosno institucijama iz ovog Programa, a temeljem prethodno dostavljenih godišnjih programa rada i određenih potprograma ili pojedinačnih projekata.

Po osnivanju novih institucija poduzetničkih centara i inkubatora iste su dužne izraditi detaljan godišnji program rada koji će dostaviti Ministarstvu za uključivanje u Program.

Za kandidiranje potpora iz ovog Progarama nužno je iskazati:

a) vlastita sredstva
b) sredstva osnivača
c) očekivana sredstva Ministarstva
d) sredstva iz drugih izvora (institucija i dr.)

Za sufinanciranje institucija iz ovog Programa vodilo bi se računa o financijskoj održivosti projekta koja se temelji na:

- pribavljanju dijela financijskih sredstava iz državnog proračuna uz osiguranje tehničke, financijske i druge pomoći inozemnih institucija
- prihvaćanju projekata s ostalim zaintersiranim institucijama (komore, banke, poduzetnici, privatna inicijativa) čime se nastoji proširiti mogućnost sufinanciranja iz javnih i privatnih izvora, što će povećati održivost projekta.
- planiranju kvantitativnog i kvalitativnog povećanja usluga značajnih za malo gospodarstvo, što će putem naplatnih usluga i povećati stupanj samofinanciranja.
- prihvaćanje programa i projekata od strane lokalne i područne samouprave.

PROVEDBA I PRAĆENJE IZVEDBE PROJEKATA

Ministarstvo će na osnovu zahtjeva potpornih institucija i dostave godišnjih programa ili pojedninačnih projekata s pripadajućom dokumentacijom posebnim odlukama utvrditi iznos potpora u projektu. Doznačena sredstva Ministarstva su namjenska, a korisnik potpore dužan je u roku 15 dana od završetka projekta, odnosno najmanje kvartalno, dostaviti Ministarstvu izvješće o utrošku doznačenih sredstava s analizom postignutih rezultata iz tog projekta.

Planovima potpornih institucija poslovnih centara i inkubatora potrebno je stalno praćenje provedbe projekata i rezultata njihovih aktivnosti, radi usporedbe s planiranim ciljevima. U fazi izvedbe projekata potporne institucije će razraditi sustav praćenja, koji će obuhvaćati financijsku kontrolu i kontrolu izvedbe projekata.
Ministarstvo zadržava pravo kontrole namjenskog korištenja doznačenih sredstava.
PROGRAM POTPORA ZA UVOĐENJE I CERTIFICIRANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM / OKOLIŠEM U MALOM GOSPODARSTVU - ISO 9001/00 i HRN EN ISO 14 000/98
CILJ PROGRAMA

U svrhu realizacije povoljnijih uvjeta za uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom / okolišem

KORISNICI

- obrti
- mala i srednja trgovačka društva
- zadruge
- ustanove

Korisnici programa mogu bitri poduzetnici koji ispunjavaju slijedeće uvjete

- posluju najmanje jednu godinu
- imaju do 250 zaposlenih
- ostvaruju pozitivne poslovne rezultate
- imaju program razvoja

NAMJENA

Potpora se koristi za sufinanciranje troškova:

- pripreme i uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i/ili sustava upravljanja okolišem u visini do 50% stvarnih troškova, najviše do 15.000 kn
- izobrazbu kod samostalnog uvođenja sustava upravljanja kvalitetom i/ili okolišem kod poduzetnika do 50 zaposlenih
- certificiranja sustava upravljanja kvalitetom i/ili sustava upravljanja okolišem u visini do 50% stvarnih troškova, najviše do 15.000 kn

Najviši iznos potpore za uvođenje ili certificiranje jednog sustava iznosi 15.000 kn, tako da se za uvođenje i certificiranje jednog sustava može isplatiti najviše 30.000 kn.

Korisnik potpore dužan je temeljem odobrene potpore:

- za uvođenje sustava, isti uvesti u roku 6 (šest) mjeseci, te certificirati sustav u narednih 3 (tri) mjeseca
- za certificiranje, isti izvršiti u roku od 3 (tri) mjeseca

Potpora se može odobriti i za troškove certificiranja sustava izvršenog u razdoblju proteklih 12 mjeseci od poziva na natječaj, a na temelju isplatne dokumentacije.

NAČIN REALIZACIJE PROGRAMA

Povjerenstvo na temelju objavljenog natječaja zaprima pristigle zahtjeve, analizira opravdanost, te utvrđuje zadovoljenje kriterija za odobrenje potpore. Pri odlučivanju Povjerenstvio će prednost dati zahtjevima koji omogućuju:

- zadržavanje postojeće ili povećanje proizvodnje ili usluga
- povećanje konkurentnosti na tržištu kroz razvoj kvalitete proizvoda ili usluga
- sustavno usvajanje, razvijanje i primjenu znanja
- visok stupanj ekološke zaštite i poboljšanja kvalitete života
- energetski učinkovit i štedljiv sustav

Redoslijed će se utvrditi prema slijedećim kriterijima:

- kvaliteta razvojnog programa
- broj zaposlenih
- organizaciona struktura
- stupanj tehnološkog nivoa
- plan tehnološkog razvoja - program ulaganja
- ulaganje u obrazovanje zaposlenika

Povjerenstvo donosi zaključak kojim predlaže odobravanje potpore. Na temelju zaključka Ministarstvo donosi odluku za odobrenje i visinu potpore, te potpisuje ugovor s korisnikom.

POPIS DOKUMENTACIJE

Korisnik potpore treba dostaviti Ministarstvu slijedeću dokumentaciju:

- popunjeni obrazac zahtjeva za odobrenje potpore
- izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda, uza obrt presliku Rješenja o osnivanju obrta
- bon 1 / bon 2 - ne stariji od 30 dana ili potvrdu banke o prometu i stanju računa (ispis prometa)
- račun dobiti / gubitka ili prijave poreza na dohodak
- ugovor konzultantske kuće za uvođenje sustava ili ugovor o izobrazbi
- ugovor certifikacijske kuće za certificiranje sustava
- dokaz o djelomičnoj uplati izvršitelju
- priručnik sustava kvalitete

POSTUPAK

Dodjela potpora se provodi na temelju javno objavljenog natječaja

Zahtjev za potporu s potrebnom dokumentacijom podnosi se u pisarnici Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo, 10002 Zagreb, Ksaver 200. s naznakom ISO 9001/14001

Nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati.
 

  ZAŠTO JE POTREBAN INVESTICIJSKI PROJEKT?
  << Default

 

Google
WWW Poslovni Forum