POSLOVNI FORUM
Poslovne informacije
info
 

KNJIGE - LITERATURA

Poslovno planiranje s primjerima za investitore
Prof. dr. sc. Marijan CINGULA; Prof. dr. sc. Tihomir HUNJAK; Dr. sc. Milivoj REĐEP
Računovodstvo proračuna i proračunskih korisnika
Mr. sc. Katica BURIAN, dipl. oec.; Nada DREMEL, dipl. oec.; Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.; Ivana MALETIĆ, dipl. oec.; Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Temelji računovodstva i analitička knjigovodstva
Zoran JURAK, dipl. oec.; Mr. sc. Marcela KIR, dipl. oec.; Nada DREMEL, dipl. oec.
Radni odnosi - Primjena Zakona o radu
Ljubica ĐUKANOVIĆ, dipl. iur.; Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.; Milena NALIS, dipl. iur.; Ana ŠAŠIĆ-ŠOJAT, dipl. oec. i prof.; Peter ŠRIBAR, dipl. iur.; Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.; Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Porezi, zbirka propisa o porezima 2003.
Redakcija: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračun plaća i honorara od 1. I. 2003.
Milivoj FRIGANOVIĆ, dipl. oec.; Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Osiguranje plaćanja - mjenica, ček, akreditiv, zadužnica, fiducija
Franjo AMON, dipl. oec. i ovl. rev.; Marija LULIĆ, dipl. iur.; Mr. sc. Hrvoje MOMČINOVIĆ, dipl. iur.; Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Upravljanje zalihama i skladišno poslovanje
Redakcija: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Novi sustav platnog prometa u nadležnosti banaka 2002. (seminarski materijal)
Marija LULIĆ, dipl. iur.; Željka BARILIĆ, dipl. oec.
Optimalizacija bilančne strukture
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Menadžerski ugovori - modeli, savjeti i praksa
Mr. sc. Esad ČOLAKOVIĆ, dipl. oec.
Financijski menadžment
Prof. dr. sc. Ljiljana VIDUČIĆ
Strategija i taktika pregovaranja
Dr. sc. Branko VUKMIR
Osnove trgovačkog prava
Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Menadžersko računovodstvo
Doc. dr. sc. Marica ŠKRTIĆ; Sanda DELIĆ
Bitni elementi organizacijskog ponašanja
Stephan P. ROBBINS
Budućnost kapitalizma
Lester C. THUROW
Čileansko iskustvo Privatna rješenja javnih problema
Cristian LARROULET; Luis LARRAIN; Patricia MATTE
Država i poljeprivreda u zapadnoj Europi 1880. - 1988.
Michael TRACEY
Dubrovčanin Benedikt Kotruljević - Hrvatski i svjetski ekonomist XV. stoljeća, Rasprava i zaključci
Dubrovčanin Benedikt Kotruljević - Hrvatski i svjetski ekonomist XV. stoljeća, Zbornik radova
Paul. A SAMUELSON; William D. NORDHAUS
Ekonomija u perspektivi
John Kenneth GALBRAITH
Ekonomija za svakoga
Lester C. THUROW; Robert L. HEILBRONER
Ekonomika i okoliš
E. S. GOODSTEIN
Financije i Računovodstvo - Suvremena rješenja i najnoviji zahtjevi Europske unije
Akademik Vladimir STIPETIĆ; Biserka PAUKOVIĆ, dipl. oec.; Dr. sc. Branimir LOKIN; Dr. sc. Marijan CINGULA; Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.; Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.; Mr. sc. Ljubinko JANKOV; Mr. sc. Vladimir KOPUN; Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ; Prof. dr. sc. Josipa MRŠA; Prof. dr. sc. Marko HOČEVAR; Prof. dr. sc. Vinko BELAK; Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ; Prof. dr. sc. Željko PANIAN; Tihomir DOMAZET, dipl. oec.
Hrana i poljoprivreda u tržišnom gospodarstvu
Prof. dr. sc. Barbara JELČIĆ
Kako izraditi poslovni plan i investicijski elaborat
Dr. sc. Marijan CINGULA
Knjiga poslovnih udjela
Mate BABIĆ
Marketing
Lyndon SIMKIN; O. C. FERRELL; Sally DIBB; William M. PRIDE
Međunarodna ekonomija
Mate BABIĆ; Ante BABIĆ
Međunarodna pravila za kupoprodaju, plaćanja i arbitraže
Dr. sc. Friedrich SCHWANK; Dr. sc. Zvonimir SLAKOPER; Prof. dr. sc. Vilim GORENC
Međunarodni računovodstveni standardi (Službeni tekstovi u Hrvatskoj)
Harold KOONTZ; Heinz WEIHRICH
Menadžment malog poduzeća
Nicholas C. SIROPILIS
Mikroekonomska analiza
Mate BABIĆ
Moderni novac i bankarstvo
David D VanHoose; MILLER Roger LEROY
O slobodnom tržištu
Friedrich A. HAYEK; Ludwig von Mises
Osnove financijskog menedžmenta
James C. van Horne; John M. WACHOWICZ JR
Osnove osiguranja
Dr. sc. Vinko BELAK
Osnove upravljačkog računovodstva
Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.
Planiranje i analiza kvalitete knjiga  priručnik časopis knjiga knjižara biblioteka

  > Opširnije >
  POSLOVNI FORUM
POSLOVNI FORUM pored centralne baze podataka, poduzetnicima pruža i druge usluge i djelatnosti:
- trgovačko posredovanje na domačem i inozemnom tržištu
- konzalting u području investicija, izrada investicijskih studija i njihova ocjena (Poslovni planovi / Investicijski projekti)
- izrada web stranica (internet stranica); pisanje programa prema uputama i potrebama korisnika
- obradu podataka uz uporabu programa korisnika ili vlastitog programa i usluge unosa podataka
- razvoj baze podataka: povezivanje podataka iz različitih izvora, pohranjivanje podataka
- ispitivanje mogućnosti tržišta prodaje za proizvode i ispitivanje javnoga mnijenja o političkim, ekonomskim i sl. pitanjima
- kreiranje i provođenje promidžbenih djelatnosti; organiziranje sajmova, izložaba i kongresa
- agencijsko posredovanje u korist pojedinaca za dobivanje angažmana (zaposlenja) u filmskoj i drugim djelatnostima
Ukoliko Vam je potrebna neka od navedenih usluga, kontaktirajte nas!

Kontakt podaci za Poslovni forum d.o.o. - Link na web stranicu sa e-mail adresama i telefonima


PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE - INFORMACIJE ZA PODUZETNIKE - POSEBNE PONUDE I AKCIJE


POSLOVNI WEB KATALOG
POSLOVNI WEB KATALOG

POSLOVNI WEB KATALOG sadržava pregled hrvatskih poduzeća i obrtnika koji imaju vlastite Internet stranice i koriste Internet, manje ili više, u svome poslovanju.
Radi lakšeg snalaženja, poslovni subjekti razvrstani su u zasebne kategorije prema osnovnim djelatnostima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, a unutar kategorije razvrstani su abecednim redom.
Za pronalaženje poslovnih subjekata koji nemaju Internet stranice, na raspolaganju su Vam za narudžbu Imenici hrvatskog gospodarstva
u kojima se nalazi pregled osnovnih kontakt podataka za više od 85000 trgovačkih društava, 94000 obrtnika i 17000 subjekata državne uprave, administracije, udruga i sl.
Za pretraživanje objavljenih tekstova na Poslovnom forumu koristite
Poslovni forum - Google pretraživač svih objavljenih tekstova.      CMS
POSLOVNI WEB KATALOG
Web imenik

Ažurirano:
26. 9. 2016.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga