Klikni za pregled priloga

Od web stranica nema efekta ukoliko nisu visoko kotirane na pretraivačima. U cijenu izrade stranica uključena je i prijava na sve važne pretraživače.Upiši traženi pojam


Google  Yahoo  MSN


KONTAKT PODACI ZA
Poslovni forum d.o.o.

Link na web stranicu sa svim e-mail adresama i telefonima
Pitanja, narudžbe, savjeti...


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
Pregled najvažnijih zakona i propisa:

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMAPregled sadržaja, 1. dio - 2. dio - 3. dio - 4. dio - Ispis 10 - Ispis 20


OSNOVNA NAČELA
Članak 1. - Cilj i sadržaj zakona

OSNOVNA NAČELA
Članak 2. - Sloboda uređivanja obveznih odnosa

OSNOVNA NAČELA
Članak 3. - Ravnopravnost sudionika u obveznom odnosu

OSNOVNA NAČELA
Članak 4. - Načelo savjesnosti i poštenja

OSNOVNA NAČELA
Članak 5. - Dužnost suradnje

OSNOVNA NAČELA
Članak 6. - Zabrana zlouporabe prava

OSNOVNA NAČELA
Članak 7. - Načelo jednake vrijednosti činidaba

OSNOVNA NAČELA
Članak 8. - Zabrana prouzročenja štete

OSNOVNA NAČELA
Članak 9. - Dužnost ispunjenja obveze

OSNOVNA NAČELA
Članak 10. - Ponašanje u ispunjavanju obveza i ostvarivanju prava

OSNOVNA NAČELA
Članak 11. - Dispozitivni karakter odredaba Zakona

OSNOVNA NAČELA
Članak 12. - Primjena običaja i prakse

OSNOVNA NAČELA
Članak 13. - Postupanje u skladu sa statutom, društvenim ugovorom, odnosno pravilima

OSNOVNA NAČELA
Članak 14. - Primjena pojedinih odredaba na trgovačke ugovore i druge pravne poslove

OSNOVNA NAČELA
Članak 15. - Zaštita prava

SUDIONICI OBVEZNIH ODNOSA
Članak 16. - Pojam

SUDIONICI OBVEZNIH ODNOSA
Članak 17. - Pravna sposobnost

SUDIONICI OBVEZNIH ODNOSA
Članak 18. - Poslovna sposobnost

SUDIONICI OBVEZNIH ODNOSA
Članak 19. - Prava osobnosti

NASTANAK OBVEZA
Članak 20. - Nastanak obveza

NOVČANE OBVEZE
Članak 21. - Načelo monetarnog nominalizma

NOVČANE OBVEZE
Članak 22. - Valuta obveze

NOVČANE OBVEZE
Članak 23. - Indeksna klauzula

NOVČANE OBVEZE
Članak 24. - Klizna skala

NOVČANE OBVEZE
Članak 25. - Plaćanje prije roka

UGOVORNE KAMATE
Članak 26. - Stopa ugovornih kamata

UGOVORNE KAMATE
Članak 27. - Kamate na kamate

UGOVORNE KAMATE
Članak 28. - Kamate u nenovčanim obvezama

ZATEZNE KAMATE
Članak 29. - Kad se duguju zatezne kamate

ZATEZNE KAMATE
Članak 30. - Pravo na potpunu naknadu

ZATEZNE KAMATE
Članak 31. - Kamate na kamate

ALTERNATIVNE OBVEZE
Članak 32. - Pravo izbora

ALTERNATIVNE OBVEZE
Članak 33. - Neopozivost i učinak izbora

ALTERNATIVNE OBVEZE
Članak 34. - Trajanje prava izbora

ALTERNATIVNE OBVEZE
Članak 35. - Izbor povjeren trećoj osobi

ALTERNATIVNE OBVEZE
Članak 36. - Ograničenje na preostalu činidbu

ALTERNATIVNE OBVEZE
Članak 37. - Ograničenje u slučaju odgovornosti jedne strane

FAKULTATIVNE OBVEZE
Članak 38. - Ovlaštenje dužnika

FAKULTATIVNE OBVEZE
Članak 39. - Ovlaštenja vjerovnika

FAKULTATIVNE TRAŽBINE
Članak 40. - Fakultativne tražbine

DJELJIVE OBVEZE
Članak 41. - Dijeljenje duga i tražbine

DJELJIVE OBVEZE
Članak 42. - Predmnjeva solidarnosti

SOLIDARNOST DUŽNIKA
Članak 43. - Sadržaj solidarnosti dužnika

SOLIDARNOST DUŽNIKA
Članak 44. - Prijeboj

SOLIDARNOST DUŽNIKA
Članak 45. - Otpust duga

SOLIDARNOST DUŽNIKA
Članak 46. - Obnova

SOLIDARNOST DUŽNIKA
Članak 47. - Nagodba

SOLIDARNOST DUŽNIKA
Članak 48. - Sjedinjenje

SOLIDARNOST DUŽNIKA
Članak 49. - Zakašnjenje vjerovnika

SOLIDARNOST DUŽNIKA
Članak 50. - Zakašnjenje jednog dužnika i priznanje duga

SOLIDARNOST DUŽNIKA
Članak 51. - Zastoj i prekid zastare; odricanje od zastare

SOLIDARNOST DUŽNIKA
Članak 52. - Pravo ispunitelja na naknadu

SOLIDARNOST DUŽNIKA
Članak 53. - Podjela na jednake dijelove i iznimka

SOLIDARNOST VJEROVNIKA
Članak 54. - Solidarnost se ne predmnijeva

SOLIDARNOST VJEROVNIKA
Članak 55. - Sadržaj solidarnosti

SOLIDARNOST VJEROVNIKA
Članak 56. - Prijeboj

SOLIDARNOST VJEROVNIKA
Članak 57. - Otpust duga i obnova

SOLIDARNOST VJEROVNIKA
Članak 58. - Nagodba

SOLIDARNOST VJEROVNIKA
Članak 59. - Sjedinjenje

SOLIDARNOST VJEROVNIKA
Članak 60. - Zakašnjenje

SOLIDARNOST VJEROVNIKA
Članak 61. - Priznanje duga

SOLIDARNOST VJEROVNIKA
Članak 62. - Zastara

SOLIDARNOST VJEROVNIKA
Članak 63. - Odnosi između vjerovnika nakon ispunjenja

NEDJELJIVE OBVEZE
Članak 64. - Nedjeljive obveze

UČINCI OBVEZA
Članak 65. - Opće pravilo

POBIJANJE DUŽNIKOVIH PRAVNIH RADNJI
Članak 66. - Opće pravilo

POBIJANJE DUŽNIKOVIH PRAVNIH RADNJI
Članak 67. - Pretpostavke pobijanja

POBIJANJE DUŽNIKOVIH PRAVNIH RADNJI
Članak 68. - Isključenje pobijanja

POBIJANJE DUŽNIKOVIH PRAVNIH RADNJI
Članak 69. - Sredstva pobijanja

POBIJANJE DUŽNIKOVIH PRAVNIH RADNJI
Članak 70. - Učinak pobijanja

POBIJANJE DUŽNIKOVIH PRAVNIH RADNJI
Članak 71. - Rok za podnošenje tužbe

PRAVO ZADRŽANJA
Članak 72. - Pojam i sadržaj

PRAVO ZADRŽANJA
Članak 73. - Iznimke

PRAVO ZADRŽANJA
Članak 74. - Obveza povrata stvari prije namirenja tražbine

PRAVO ZADRŽANJA
Članak 75. - Učinak prava zadržanja

VJEROVNIKOVA PRAVA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA
Članak 76. - Kad se činidba sastoji u davanju stvari određenih po rodu

VJEROVNIKOVA PRAVA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA
Članak 77. - Kad se činidba sastoji u činjenju

VJEROVNIKOVA PRAVA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA
Članak 78. - Kad se činidba sastoji u propuštanju

VJEROVNIKOVA PRAVA U POSEBNIM SLUČAJEVIMA
Članak 79. - Pravo zahtijevati naknadu umjesto dosuđenog

USTUP TRAŽBINE (CESIJA)
Članak 80. - Koje se tražbine mogu prenijeti ugovorom

USTUP TRAŽBINE (CESIJA)
Članak 81. - Sporedna prava

USTUP TRAŽBINE (CESIJA)
Članak 82. - Obavješćivanje dužnika

USTUP TRAŽBINE (CESIJA)
Članak 83. - Višestruko ustupanje

ODNOS PRIMATELJA I DUŽNIKA
Članak 84. - Pojam

ODNOS USTUPITELJA I PRIMATELJA
Članak 85. - Predaja isprava o dugu

ODNOS USTUPITELJA I PRIMATELJA
Članak 86. - Odgovornost za postojanje tražbine

ODNOS USTUPITELJA I PRIMATELJA
Članak 87. - Odgovornost za naplativost

POSEBNI SLUČAJEVI USTUPANJA TRAŽBINE
Članak 88. - Ustupanje umjesto ispunjenja ili radi ispunjenja

POSEBNI SLUČAJEVI USTUPANJA TRAŽBINE
Članak 89. - Ustupanje radi osiguranja

SUBROGACIJA
Članak 90. - Pojam i sadržaj

SUBROGACIJA
Članak 91. - Zakonska subrogacija

SUBROGACIJA
Članak 92. - Subrogacija u slučaju djelomičnog ispunjenja

SUBROGACIJA
Članak 93. - Dokazi i sredstva osiguranja

SUBROGACIJA
Članak 94. - Koliko se može zahtijevati od dužnika

SUBROGACIJA
Članak 95. - Isključenje odgovornosti vjerovnika

PREUZIMANJE DUGA
Članak 96. - Ugovor o preuzimanju duga

PREUZIMANJE DUGA
Članak 97. - Kad je dug osiguran hipotekom

PREUZIMANJE DUGA
Članak 98. - Promjena dužnika

PREUZIMANJE DUGA
Članak 99. - Sporedna prava

PREUZIMANJE DUGA
Članak 100. - Prigovori

PRISTUPANJE DUGU
Članak 101. - Ugovor o pristupanju dugu

PRISTUPANJE DUGU
Članak 102. - Pristupanje dugu u slučaju preuzimanja neke imovinske cjeline

PREUZIMANJE ISPUNJENJA
Članak 103. - Preuzimanje ispunjenja

JAMSTVO
Članak 104. - Pojam

JAMSTVO
Članak 105. - Oblik

JAMSTVO
Članak 106. - Sposobnost jamčenja

JAMSTVO
Članak 107. - Jamčenje za poslovno nesposobnog

JAMSTVO
Članak 108. - Za koje se obveze može dati

JAMSTVO
Članak 109. - Opseg jamčeve odgovornosti

JAMSTVO
Članak 110. - Prijelaz vjerovnikovih prava na jamca (subrogacija)

ODNOS VJEROVNIKA I JAMCA
Članak 111. - Oblici jamstva

ODNOS VJEROVNIKA I JAMCA
Članak 112. - Solidarnost jamaca

ODNOS VJEROVNIKA I JAMCA
Članak 113. - Gubitak prava na rok

ODNOS VJEROVNIKA I JAMCA
Članak 114. - Stečaj glavnog dužnika

ODNOS VJEROVNIKA I JAMCA
Članak 115. - Smanjena odgovornost dužnikova nasljednika

ODNOS VJEROVNIKA I JAMCA
Članak 116. - Jamčevi prigovori

ODNOS VJEROVNIKA I JAMCA
Članak 117. - Dužnost obavješćivanja jamca o dužnikovu propuštanju

ODNOS VJEROVNIKA I JAMCA
Članak 118. - Oslobođenje jamca zbog vjerovnikova odugovlačenja

ODNOS VJEROVNIKA I JAMCA
Članak 119. - Oslobođenje jamca zbog gubitka osiguranja

ODNOS JAMCA I DUŽNIKA
Članak 120. - Pravo zahtijevati naknadu od dužnika

ODNOS JAMCA I DUŽNIKA
Članak 121. - Pravo jamca solidarnog dužnika

ODNOS JAMCA I DUŽNIKA
Članak 122. - Pravo jamca na prethodno osiguranje

ODNOS JAMCA I DUŽNIKA
Članak 123. - Gubitak prava na naknadu

ODNOS JAMCA I DUŽNIKA
Članak 124. - Pravo na povrat podmirenog

PRAVO REGRESA
Članak 125. - Pravo regresa

ZASTARA
Članak 126. - Zastara

PRIJENOS UGOVORA
Članak 127. - Pretpostavke prijenosa

PRIJENOS UGOVORA
Članak 128. - Odgovornost prenositelja

PRIJENOS UGOVORA
Članak 129. - Prigovori

UPUTA (ASIGNACIJA)
Članak 130. - Uputa

ODNOS PRIMATELJA UPUTE I UPUĆENIKA
Članak 131. - Prihvat od strane upućenika

ODNOS PRIMATELJA UPUTE I UPUĆENIKA
Članak 132. - Prigovori upućenika

ODNOS PRIMATELJA UPUTE I UPUĆENIKA
Članak 133. - Prijenos upute

ODNOS PRIMATELJA UPUTE I UPUĆENIKA
Članak 134. - Zastara

ODNOS PRIMATELJA UPUTE I UPUTITELJA
Članak 135. - Ako je primatelj upute vjerovnik uputitelja

ODNOS PRIMATELJA UPUTE I UPUTITELJA
Članak 136. - Uputa nije ispunjenje

ODNOS PRIMATELJA UPUTE I UPUTITELJA
Članak 137. - Dužnost primatelja upute da obavijesti uputitelja

ODNOS PRIMATELJA UPUTE I UPUTITELJA
Članak 138. - Odustanak od prihvaćene upute

ODNOS PRIMATELJA UPUTE I UPUTITELJA
Članak 139. - Opoziv ovlaštenja danog primatelju upute

ODNOS UPUTITELJA I UPUĆENIKA
Članak 140. - Ako je upućenik dužnik uputitelja

ODNOS UPUTITELJA I UPUĆENIKA
Članak 141. - Opoziv ovlaštenja danog upućeniku

SMRT I LIŠENJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI
Članak 142. - Smrt

UPUTA U OBLIKU PAPIRA NA DONOSITELJA
Članak 143. - Uputa

UPUTA U OBLIKU PAPIRA NA IME I PO NAREDBI
Članak 144. - Uputa

OBNOVA (NOVACIJA)
Članak 145. - Pretpostavke

OBNOVA (NOVACIJA)
Članak 146. - Volja za obnovom

OBNOVA (NOVACIJA)
Članak 147. - Učinak obnove

OBNOVA (NOVACIJA)
Članak 148. - Nevaljanost i utrnuće prijašnje obveze

OBNOVA (NOVACIJA)
Članak 149. - Učinak poništaja

NAGODBA
Članak 150. - Pojam

NAGODBA
Članak 151. - U čemu se sastoje uzajamna popuštanja

NAGODBA
Članak 152. - Sposobnost

NAGODBA
Članak 153. - Sadržaj

NAGODBA
Članak 154. - Primjena odredaba o dvostranoobveznim ugovorima

NAGODBA
Članak 155. - Prekomjerno oštećenje

NAGODBA
Članak 156. - Učinak nagodbe prema jamcima i zalogodavcima

NAGODBA
Članak 157. - Nagodba o nevaljanom pravnom poslu

NAGODBA
Članak 158. - Ništetnost nagodbe

NAGODBA
Članak 159. - Ništetnost jedne odredbe nagodbe

PRESTANAK OBVEZA
Članak 160. - Opće pravilo

TKO MOŽE ISPUNITI I TROŠKOVI ISPUNJENJA
Članak 161. - Ispunjenje od strane dužnika ili treće osobe

TKO MOŽE ISPUNITI I TROŠKOVI ISPUNJENJA
Članak 162. - Ispunjenje poslovno nesposobnog

TKO MOŽE ISPUNITI I TROŠKOVI ISPUNJENJA
Članak 163. - Troškovi ispunjenja

KOME SE MOŽE ISPUNITI OBVEZA
Članak 164. - Ovlaštena osoba

KOME SE MOŽE ISPUNITI OBVEZA
Članak 165. - Ispunjenje poslovno nesposobnom vjerovniku

PREDMET ISPUNJENJA
Članak 166. - Sadržaj obveze

PREDMET ISPUNJENJA
Članak 167. - Zamjena ispunjenja

PREDMET ISPUNJENJA
Članak 168. - Predaja radi prodaje

PREDMET ISPUNJENJA
Članak 169. - Djelomično ispunjenje

PREDMET ISPUNJENJA
Članak 170. - Obveza davanja stvari određenih po rodu

URAČUNAVANJE ISPUNJENJA
Članak 171. - Red uračunavanja

URAČUNAVANJE ISPUNJENJA
Članak 172. - Uračunavanje kamata i troškova

VRIJEME ISPUNJENJA
Članak 173. - Određivanje roka

VRIJEME ISPUNJENJA
Članak 174. - Novčana obveza kod trgovačkih ugovora

VRIJEME ISPUNJENJA
Članak 175. - Pravo na ispunjenje prije roka

VRIJEME ISPUNJENJA
Članak 176. - Kad je određivanje roka ostavljeno jednoj strani

VRIJEME ISPUNJENJA
Članak 177. - Plaćanje putem banke ili poštom

MJESTO ISPUNJENJA
Članak 178. - Opća pravila

MJESTO ISPUNJENJA
Članak 179. - Mjesto ispunjenja novčanih obveza

PRIZNANICA
Članak 180. - Izdavanje

PRIZNANICA
Članak 181. - Predmnjeve

VRAĆANJE OBVEZNICE
Članak 182. - Obveznice

ZAKAŠNJENJE DUŽNIKA
Članak 183. - Kad dužnik dolazi u zakašnjenje

ZAKAŠNJENJE VJEROVNIKA
Članak 184. - Kad vjerovnik dolazi u zakašnjenje

ZAKAŠNJENJE VJEROVNIKA
Članak 185. - Učinci vjerovnikova zakašnjenja

POLAGANJE I PRODAJA DUGOVANE STVARI
Članak 186. - Polaganje

POLAGANJE I PRODAJA DUGOVANE STVARI
Članak 187. - Mjesto polaganja

POLAGANJE I PRODAJA DUGOVANE STVARI
Članak 188. - Predaja na čuvanje drugoj osobi

POLAGANJE I PRODAJA DUGOVANE STVARI
Članak 189. - Uzimanje položene stvari natrag

POLAGANJE I PRODAJA DUGOVANE STVARI
Članak 190. - Učinak polaganja

POLAGANJE I PRODAJA DUGOVANE STVARI
Članak 191. - Troškovi polaganja

POLAGANJE I PRODAJA DUGOVANE STVARI
Članak 192. - Prodaja umjesto polaganja stvari

POLAGANJE I PRODAJA DUGOVANE STVARI
Članak 193. - Predaja stvari vjerovniku

POLAGANJE I PRODAJA DUGOVANE STVARI
Članak 194. - Prodaja radi pokrića troškova čuvanja

PRIJEBOJ (KOMPENZACIJA)
Članak 195. - Opće pretpostavke

PRIJEBOJ (KOMPENZACIJA)
Članak 196. - Izjava o prijeboju

PRIJEBOJ (KOMPENZACIJA)
Članak 197. - Odsutnost uzajamnosti

PRIJEBOJ (KOMPENZACIJA)
Članak 198. - Zastarjela tražbina

PRIJEBOJ (KOMPENZACIJA)
Članak 199. - Prijeboj s ustupljenom tražbinom

PRIJEBOJ (KOMPENZACIJA)
Članak 200. - Slučajevi kad je prijeboj isključen

PRIJEBOJ (KOMPENZACIJA)
Članak 201. - Zabrana na tražbinu druge strane

PRIJEBOJ (KOMPENZACIJA)
Članak 202. - Uračunavanje prijebojem

OTPUST DUGA
Članak 203. - Sporazum

OTPUST DUGA
Članak 204. - Odricanje od sredstava osiguranja

OTPUST DUGA
Članak 205. - Otpust duga jamcu

OTPUST DUGA
Članak 206. - Opći otpust dugova

SJEDINJENJE
Članak 207. - Sjedinjenje

NEMOGUĆNOST ISPUNJENJA
Članak 208. - Prestanak obveze

NEMOGUĆNOST ISPUNJENJA
Članak 209. - Kad su objekt obveze stvari određene po rodu

NEMOGUĆNOST ISPUNJENJA
Članak 210. - Ustupanje prava prema trećemu odgovornom za nemogućnost ispunjenja

PROTEK VREMENA, OTKAZ
Članak 211. - Rok u trajnom obveznom odnosu

PROTEK VREMENA, OTKAZ
Članak 212. - Otkaz trajnoga obveznog odnosa

PROTEK VREMENA, OTKAZ
Članak 213. - Smrt

ZASTARA
Članak 214. - Opće pravilo

ZASTARA
Članak 215. - Kad zastara počinje teći

ZASTARA
Članak 216. - Nastupanje zastare

ZASTARA
Članak 217. - Uračunavanje prednikova vremena

ZASTARA
Članak 218. - Zabrana promjene roka zastare

ZASTARA
Članak 219. - Odricanje od zastare

ZASTARA
Članak 220. - Pisano priznanje i osiguranje zastarjele obveze

ZASTARA
Članak 221. - Učinak ispunjenja zastarjele obveze

ZASTARA
Članak 222. - Vjerovnik čija je tražbina osigurana

ZASTARA
Članak 223. - Sporedne tražbine

ZASTARA
Članak 224. - Kad se ne primjenjuju pravila o zastari

VRIJEME POTREBNO ZA ZASTARU
Članak 225. - Opći rok zastare

VRIJEME POTREBNO ZA ZASTARU
Članak 226. - Povremene tražbine

VRIJEME POTREBNO ZA ZASTARU
Članak 227. - Zastara prava

VRIJEME POTREBNO ZA ZASTARU
Članak 228. - Međusobne tražbine iz ugovora o prometu robe i usluga

VRIJEME POTREBNO ZA ZASTARU
Članak 229. - Zakupnina i najamnina

VRIJEME POTREBNO ZA ZASTARU
Članak 230. - Naknada štete

VRIJEME POTREBNO ZA ZASTARU
Članak 231. - Naknada štete prouzročene kaznenim djelom

VRIJEME POTREBNO ZA ZASTARU
Članak 232. - Jednogodišnji rok zastare

VRIJEME POTREBNO ZA ZASTARU
Članak 233. - Tražbine utvrđene pred sudom ili drugim nadležnim tijelom

VRIJEME POTREBNO ZA ZASTARU
Članak 234. - Rokovi zastare kod ugovora o osiguranju

ZASTOJ ZASTARE
Članak 235. - Tražbine između određenih osoba

ZASTOJ ZASTARE
Članak 236. - Tražbine određenih osoba

ZASTOJ ZASTARE
Članak 237. - Nesavladive prepreke

ZASTOJ ZASTARE
Članak 238. - Utjecaj uzroka zastoja

ZASTOJ ZASTARE
Članak 239. - Tražbine prema poslovno nesposobnim osobama i njihove tražbine

PREKID ZASTARE
Članak 240. - Priznanje duga

PREKID ZASTARE
Članak 241. - Podnošenje tužbe

PREKID ZASTARE
Članak 242. - Odustanak, odbacivanje ili odbijanje tužbe

PREKID ZASTARE
Članak 243. - Odbacivanje tužbe zbog nenadležnosti

PREKID ZASTARE
Članak 244. - Pozivanje dužnika

PREKID ZASTARE
Članak 245. - Rok zastare u slučaju prekida

PREKID ZASTARE
Članak 246. - Zastara u slučaju obnove

SKLAPANJE UGOVORA
Članak 247. - Kad je ugovor sklopljen

SKLAPANJE UGOVORA
Članak 248. - Obvezno sklapanje i obvezni sadržaj ugovora

SKLAPANJE UGOVORA
Članak 249. - Izjava volje

SKLAPANJE UGOVORA
Članak 250. - Suglasnost i odobrenje

SKLAPANJE UGOVORA
Članak 251. - Pregovori

SKLAPANJE UGOVORA
Članak 252. - Vrijeme i mjesto sklapanja ugovora

SKLAPANJE UGOVORA
Članak 253. - Ponuda

SKLAPANJE UGOVORA
Članak 254. - Opća ponuda

SKLAPANJE UGOVORA
Članak 255. - Izlaganje robe

SKLAPANJE UGOVORA
Članak 256. - Slanje kataloga i oglasa

SKLAPANJE UGOVORA
Članak 257. - Učinak ponude

SKLAPANJE UGOVORA
Članak 258. - Dokad ponuda obvezuje

SKLAPANJE UGOVORA
Članak 259. - Oblik ponude

SKLAPANJE UGOVORA
Članak 260. - Ponuda neovlaštene osobe

SKLAPANJE UGOVORA
Članak 261. - Potvrda ponude učinjene telefonom ili brzojavom

SKLAPANJE UGOVORA
Članak 262. - Prihvat ponude

SKLAPANJE UGOVORA
Članak 263. - Prihvat neposredne ponude

SKLAPANJE UGOVORA
Članak 264. - Prihvat ponude s prijedlogom da se izmijeni

SKLAPANJE UGOVORA
Članak 265. - Šutnja ponuđenika

SKLAPANJE UGOVORA
Članak 266. - Zakašnjeli prihvat i zakašnjela izjava o prihvatu

SKLAPANJE UGOVORA
Članak 267. - Smrt ili nesposobnost jedne strane

SKLAPANJE UGOVORA
Članak 268. - Predugovor

SKLAPANJE UGOVORA - ČINIDBA
Članak 269. - Kakva mora biti činidba

SKLAPANJE UGOVORA - ČINIDBA
Članak 270. - Ništetnost ugovora zbog činidbe

SKLAPANJE UGOVORA - ČINIDBA
Članak 271. - Kad je činidba nedopuštena

SKLAPANJE UGOVORA - ČINIDBA
Članak 272. - Kad je činidba odrediva

POBUDE ZA SKLAPANJE UGOVORA
Članak 273. - Pobude

SPOSOBNOST ZA SKLAPANJE UGOVORA
Članak 274. - Ugovori pravne osobe

SPOSOBNOST ZA SKLAPANJE UGOVORA
Članak 275. - Suglasnost za sklapanje ugovora

SPOSOBNOST ZA SKLAPANJE UGOVORA
Članak 276. - Ugovor poslovno nesposobne osobe

SPOSOBNOST ZA SKLAPANJE UGOVORA
Članak 277. - Pravo suugovaratelja poslovno nesposobne osobe

SPOSOBNOST ZA SKLAPANJE UGOVORA
Članak 278. - Pozivanje zakonskog zastupnika da se očituje

MANE VOLJE
Članak 279. - Prijetnja i sila

MANE VOLJE
Članak 280. - Bitna zabluda

MANE VOLJE
Članak 281. - Zabluda o pobudi kod besplatnog ugovora

MANE VOLJE
Članak 282. - Nesporazum

MANE VOLJE
Članak 283. - Posredna izjava

MANE VOLJE
Članak 284. - Prijevara

MANE VOLJE
Članak 285. - Prividan ugovor

OBLIK UGOVORA
Članak 286. - Neobvezatnost oblika

OBLIK UGOVORA
Članak 287. - Pisana potvrda usmeno sklopljenog ugovora

OBLIK UGOVORA
Članak 288. - Raskid ugovora kojima je oblik propisan

OBLIK UGOVORA
Članak 289. - Ugovoreni oblik

OBLIK UGOVORA
Članak 290. - Posljedice nepoštivanja obvezatnosti oblika

OBLIK UGOVORA
Članak 291. - Predmnjeva potpunosti isprave

OBLIK UGOVORA
Članak 292. - Sastavljanje isprave

OBLIK UGOVORA
Članak 293. - Sklapanje ugovora elektroničkim putem

OBLIK UGOVORA
Članak 294. - Osnaženje ugovora kojem nedostaje potreban oblik

OPĆI UVJETI UGOVORA
Članak 295. - Pojam i obvezatnost

OPĆI UVJETI UGOVORA
Članak 296. - Ništetnost pojedinih odredaba

UVJET
Članak 297. - Uvjeti i njihov učinak

UVJET
Članak 298. - Nedopušten ili nemoguć uvjet

UVJET
Članak 299. - Osiguranje uvjetnog prava

Nastavak
 


POSLOVNI FORUM - BAZA PODATAKA HRVATSKOG GOSPODARSTVA - FINANCIJSKO POSREDOVANJE, OSIM OSIGURANJA I MIROVINSKIH FONDOVA - ADRESAR POSLOVNIH SUBJEKATA - IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZEĆA I OBRTNIKE - PREGLED NAJVAŽNIJIH ZAKONA - PREDSTAVLJANJE I POVEZIVANJE POSLOVNIH SUBJEKATA - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA I INVESTICIJSKIH PROJEKATA - ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA - MARKETING - WEB DESIGN - ZAJMOVI - KREDITI - INFORMACIJE - TEČAJNA LISTA - JAVNI NATJEČAJI - PRAVO - PRAVNI SAVJETI - POREZI - EKONOMIJA - FINANCIJE - BANKARSTVO - PREGLED KORISNIH PRILOGA - PRETRAŽIVANJE BAZE PODATAKA - ZASTUPANJE - TRGOVAČKO POSREDOVANJE - KONZALTING - VIJESTI - INFORMACIJE - WEB HOSTING - IZRADA WEB STRANICA ZA PODUZEĆA I OBRTNIKE - KNJIGOVODSTVO - IZRADA INVESTICIJSKIH PROJEKATA - TURIZAM - INDUSTRIJA - TRGOVINA - BAZA PODATAKA HRVATSKOG GOSPODARSTVA - PRETRAŽIVANJE - PREGLED PONUDE I POTRAŽNJE - FINANCIRANJE NOVIH IDEJA - UVOZ - IZVOZ - TRGOVAČKO PRAVO - RAČUNOVODSTVO - PRETRAŽITE BAZU PODATAKA - BESPLATNO PRETRAŽIVANJE ADRESARA POSLOVNIH SUBJEKATA - PREGLED PONUDE I POTRAŽNJE - PROVJERA BONITETA - KONZULTACIJE - MARKETING - PRIMJERI TRGOVAČKIH UGOVORA - NACIONALNA KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI - BAZA PODATAKA - FINANCIJE - PODUZETNIŠTVO - PONUDA I POTRAŽNJA PODUZEĆA - SAMOSTALNE DJELATNOSTI - KONCESIJE - VIJESTI - INFORMATIKA I POSLOVNE USLUGE - PREGLED PONUDE PROIZVODA I USLUGA
PREGLED SVIH USLUGA
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE

| 16. 12. 2018. |

OBJAVITE SVOJU PONUDU ILI POTRAŽNJU

ŠTO JE CMS?

CMS ili Content Menagment System je izraz za programirane web stranice što Vam omogućava da jednostavno sami unosite, editirate ili brišete sadržaj sa svojih stranica putem administratorskog sučelja, a što je vrlo bitno, bez ikakvih posebnih predznanja. Ukoliko imate elementarno znanje za npr. poslati e-mail, ili pisati u Wordu, to je dovoljno za korištenje CMS-a.

CMS osigurava trenutne promjene sadržaja na Vašim stranicama, te stoga više nema potrebe za mjesečnim troškovima održavanja stranica da bi na njima uvijek imali aktualne vijesti i ponudu! Opširnije >>


VIDEO PREZENTACIJA

VIDEO FLASH ANIMIRANA PREZENTACIJA


Online korisnika: 300
Datum ažuriranja
16. 12. 2018.


Poslovni Forum d.o.o.


Poslovne usluge - Istraživanje tržišta - Pravo - Marketing - Izrada web stranica
Link na web stranicu sa pregledom poslovne ponude