Klikni za pregled priloga

Od web stranica nema efekta ukoliko nisu visoko kotirane na pretraivačima. U cijenu izrade stranica uključena je i prijava na sve važne pretraživače.Upiši traženi pojam


Google  Yahoo  MSN


KONTAKT PODACI ZA
Poslovni forum d.o.o.

Link na web stranicu sa svim e-mail adresama i telefonima
Pitanja, narudžbe, savjeti...


POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
Pregled najvažnijih zakona i propisa:

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMAUGOVOR O LICENCIJI UGOVOR O LICENCIJI

Trajanje licencije Trajanje licencije

Članak 701.

Licencija za iskorištavanje patentiranog izuma, uzorka ili modela ne može biti sklopljena za vrijeme dulje od trajanja zakonske zaštite tih prava.

Licencija za iskorištavanje patentiranog izuma, uzorka ili modela ne može biti sklopljena za vrijeme dulje od trajanja zakonske zaštite tih prava. Izdvoji članak ID: 701
UGOVOR O LICENCIJI UGOVOR O LICENCIJI

Isključiva licencija Isključiva licencija

Članak 702.

(1) Ugovorom o licenciji stjecatelj licencije stječe isključivo pravo iskorištavanja predmeta licencije samo ako je to izrijekom ugovoreno (isključiva licencija).

(2) Ostale mogućnosti iskorištavanja predmeta licencije zadržava davatelj licencije.

(3) Ako u ugovoru o licenciji nije naznačeno o kakvoj je licenciji riječ, smatra se da je dana neisključiva licencija.

(1) Ugovorom o licenciji stjecatelj licencije stječe isključivo pravo iskorištavanja predmeta licencije samo ako je to izrijekom ugovoreno (isključiva licencija). <br><br>(2) Ostale mogućnosti iskorištavanja predmeta licencije zadržava davatelj licencije. <br><br>(3) Ako u ugovoru o licenciji nije naznačeno o kakvoj je licenciji riječ, smatra se da je dana neisključiva licencija. Izdvoji članak ID: 702
UGOVOR O LICENCIJI UGOVOR O LICENCIJI

Prostorno ograničenje prava iskorištavanja Prostorno ograničenje prava iskorištavanja

Članak 703.

(1) Pravo iskorištavanja predmeta licencije može biti prostorno ograničeno samo ako to nije protivno hrvatskom Ustavu i zakonima.

(2) Ako ugovorom o licenciji nije prostorno ograničeno pravo iskorištavanja predmeta licencije, smatra se da je licencija prostorno neograničena.

(1) Pravo iskorištavanja predmeta licencije može biti prostorno ograničeno samo ako to nije protivno hrvatskom Ustavu i zakonima. <br><br>(2) Ako ugovorom o licenciji nije prostorno ograničeno pravo iskorištavanja predmeta licencije, smatra se da je licencija prostorno neograničena. Izdvoji članak ID: 703
UGOVOR O LICENCIJI UGOVOR O LICENCIJI

Predaja predmeta licencije Predaja predmeta licencije

Članak 704.

(1) Davatelj licencije dužan je stjecatelju licencije u određenom roku predati predmet licencije.

(2) Davatelj licencije dužan je stjecatelju licencije predati i dokumentaciju potrebnu za praktičnu primjenu predmeta licencije.

(1) Davatelj licencije dužan je stjecatelju licencije u određenom roku predati predmet licencije. <br><br>(2) Davatelj licencije dužan je stjecatelju licencije predati i dokumentaciju potrebnu za praktičnu primjenu predmeta licencije. Izdvoji članak ID: 704
UGOVOR O LICENCIJI UGOVOR O LICENCIJI

Davanje uputa i obavijesti Davanje uputa i obavijesti

Članak 705.

Davatelj licencije je dužan stjecatelju licencije dati sve upute i obavijesti koje su potrebne za uspješno iskorištavanje predmeta licencije.

Davatelj licencije je dužan stjecatelju licencije dati sve upute i obavijesti koje su potrebne za uspješno iskorištavanje predmeta licencije. Izdvoji članak ID: 705
UGOVOR O LICENCIJI UGOVOR O LICENCIJI

Jamstvo za izvodljivost i uporabljivost Jamstvo za izvodljivost i uporabljivost

Članak 706.

Davatelj licencije jamči stjecatelju licencije izvodljivost i uporabljivost predmeta licencije.

Davatelj licencije jamči stjecatelju licencije izvodljivost i uporabljivost predmeta licencije. Izdvoji članak ID: 706
UGOVOR O LICENCIJI UGOVOR O LICENCIJI

Jamstvo da je davatelj nositelj prava Jamstvo da je davatelj nositelj prava

Članak 707.

(1) Davatelj licencije jamči da pravo iskorištavanja koje je predmet ugovora pripada njemu, da na njemu nema tereta i da nije ograničeno u korist nekoga trećega.

(2) Ako je predmet ugovora isključiva licencija, davatelj licencije jamči da pravo iskorištavanja nije ustupio drugome ni potpuno ni djelomično.

(3) Davatelj licencije dužan je čuvati i braniti pravo ustupljeno stjecatelju licencije od svih zahtjeva trećih osoba.

(1) Davatelj licencije jamči da pravo iskorištavanja koje je predmet ugovora pripada njemu, da na njemu nema tereta i da nije ograničeno u korist nekoga trećega. <br><br>(2) Ako je predmet ugovora isključiva licencija, davatelj licencije jamči da pravo iskorištavanja nije ustupio drugome ni potpuno ni djelomično. <br><br>(3) Davatelj licencije dužan je čuvati i braniti pravo ustupljeno stjecatelju licencije od svih zahtjeva trećih osoba. Izdvoji članak ID: 707
UGOVOR O LICENCIJI UGOVOR O LICENCIJI

Obveza davatelja isključive licencije Obveza davatelja isključive licencije

Članak 708.

Ako je ugovorena isključiva licencija, davatelj licencije ne može ni u kojem obliku sam iskorištavati predmet licencije, niti njegove pojedine dijelove, niti to povjeriti nekome drugom u granicama prostornog važenja licencije.

Ako je ugovorena isključiva licencija, davatelj licencije ne može ni u kojem obliku sam iskorištavati predmet licencije, niti njegove pojedine dijelove, niti to povjeriti nekome drugom u granicama prostornog važenja licencije. Izdvoji članak ID: 708
UGOVOR O LICENCIJI UGOVOR O LICENCIJI

Iskorištavanje predmeta licencije Iskorištavanje predmeta licencije

Članak 709.

Stjecatelj licencije dužan je iskorištavati predmet licencije na ugovoreni način, u ugovorenom opsegu i u ugovorenim granicama.

Stjecatelj licencije dužan je iskorištavati predmet licencije na ugovoreni način, u ugovorenom opsegu i u ugovorenim granicama. Izdvoji članak ID: 709
UGOVOR O LICENCIJI UGOVOR O LICENCIJI

Korištenje naknadnih usavršavanja Korištenje naknadnih usavršavanja

Članak 710.

Ako zakonom ili ugovorom nije drukčije određeno, stjecatelj licencije nije ovlašten iskorištavati naknadna usavršavanja predmeta licencije.

Ako zakonom ili ugovorom nije drukčije određeno, stjecatelj licencije nije ovlašten iskorištavati naknadna usavršavanja predmeta licencije. Izdvoji članak ID: 710
UGOVOR O LICENCIJI UGOVOR O LICENCIJI

Čuvanje predmeta licencije u tajnosti Čuvanje predmeta licencije u tajnosti

Članak 711.

Ako predmet licencije čine nepatentirani izum ili tajno znanje i iskustvo, stjecatelj licencije je dužan čuvati ga u tajnosti.

Ako predmet licencije čine nepatentirani izum ili tajno znanje i iskustvo, stjecatelj licencije je dužan čuvati ga u tajnosti. Izdvoji članak ID: 711
UGOVOR O LICENCIJI UGOVOR O LICENCIJI

Kakvoća robe Kakvoća robe

Članak 712.

(1) Ako je uz licenciju za proizvodnju ustupljena i licencija za uporabu žiga, stjecatelj licencije može stavljati u promet robu s tim žigom samo ako je njezina kakvoća ista kao što je kakvoća robe koju proizvodi davatelj licencije.

(2) Suprotan sporazum nema pravni učinak.

(1) Ako je uz licenciju za proizvodnju ustupljena i licencija za uporabu žiga, stjecatelj licencije može stavljati u promet robu s tim žigom samo ako je njezina kakvoća ista kao što je kakvoća robe koju proizvodi davatelj licencije. <br><br>(2) Suprotan sporazum nema pravni učinak. Izdvoji članak ID: 712
UGOVOR O LICENCIJI UGOVOR O LICENCIJI

Obilježavanje robe Obilježavanje robe

Članak 713.

Stjecatelj licencije dužan je robu obilježiti oznakom o proizvodnji po licenciji.

Stjecatelj licencije dužan je robu obilježiti oznakom o proizvodnji po licenciji. Izdvoji članak ID: 713
UGOVOR O LICENCIJI UGOVOR O LICENCIJI

Naknada Naknada

Članak 714.

Stjecatelj licencije dužan je isplatiti davatelju licencije ugovorenu naknadu u vrijeme i na način kako je to određeno ugovorom.

Stjecatelj licencije dužan je isplatiti davatelju licencije ugovorenu naknadu u vrijeme i na način kako je to određeno ugovorom. Izdvoji članak ID: 714
UGOVOR O LICENCIJI UGOVOR O LICENCIJI

Podnošenje izvješća Podnošenje izvješća

Članak 715.

Ako se naknada određuje u zavisnosti od opsega iskorištavanja predmeta licencije, stjecatelj licencije dužan je podnijeti davatelju licencije izvješće o opsegu iskorištavanja i obračunati naknadu svake godine, ako ugovorom nije za to određen kraći rok.

Ako se naknada određuje u zavisnosti od opsega iskorištavanja predmeta licencije, stjecatelj licencije dužan je podnijeti davatelju licencije izvješće o opsegu iskorištavanja i obračunati naknadu svake godine, ako ugovorom nije za to određen kraći rok. Izdvoji članak ID: 715
UGOVOR O LICENCIJI UGOVOR O LICENCIJI

Izmjena ugovorene naknade Izmjena ugovorene naknade

Članak 716.

Ako je ugovorena naknada postala očito nerazmjerna u odnosu prema prihodu koji stjecatelj licencije ima od iskorištavanja predmeta licencije, zainteresirana strana može zahtijevati izmjenu ugovorene naknade.

Ako je ugovorena naknada postala očito nerazmjerna u odnosu prema prihodu koji stjecatelj licencije ima od iskorištavanja predmeta licencije, zainteresirana strana može zahtijevati izmjenu ugovorene naknade. Izdvoji članak ID: 716
UGOVOR O LICENCI - PODLICENCIJA UGOVOR O LICENCI - PODLICENCIJA

Kad se može dati Kad se može dati

Članak 717.

(1) Stjecatelj isključive licencije može pravo iskorištavanja predmeta licencije ustupiti drugome (podlicencija), ako ugovorom nije drukčije određeno.

(2) Stjecatelj licencije ne može dati drugome podlicenciju bez dopuštenja davatelja licencije.

(1) Stjecatelj isključive licencije može pravo iskorištavanja predmeta licencije ustupiti drugome (podlicencija), ako ugovorom nije drukčije određeno. <br><br>(2) Stjecatelj licencije ne može dati drugome podlicenciju bez dopuštenja davatelja licencije. Izdvoji članak ID: 717
UGOVOR O LICENCI - PODLICENCIJA UGOVOR O LICENCI - PODLICENCIJA

Kad davatelj može odbiti dopuštenje Kad davatelj može odbiti dopuštenje

Članak 718.

Kad je za davanje podlicencije potrebno dopuštenje davatelja licencije, ovaj ga može odbiti stjecatelju isključive licencije samo iz ozbiljnih razloga.

Kad je za davanje podlicencije potrebno dopuštenje davatelja licencije, ovaj ga može odbiti stjecatelju isključive licencije samo iz ozbiljnih razloga. Izdvoji članak ID: 718
UGOVOR O LICENCI - PODLICENCIJA UGOVOR O LICENCI - PODLICENCIJA

Otkaz zbog nedopuštene podlicencije Otkaz zbog nedopuštene podlicencije

Članak 719.

Davatelj licencije može otkazati ugovor o licenciji bez otkaznog roka ako je podlicencija dana bez njegova dopuštenja, kad je to prema zakonu ili prema ugovoru potrebno.

Davatelj licencije može otkazati ugovor o licenciji bez otkaznog roka ako je podlicencija dana bez njegova dopuštenja, kad je to prema zakonu ili prema ugovoru potrebno. Izdvoji članak ID: 719
UGOVOR O LICENCI - PODLICENCIJA UGOVOR O LICENCI - PODLICENCIJA

Neposredan zahtjev davatelja licencije Neposredan zahtjev davatelja licencije

Članak 720.

(1) Ugovorom o podlicenciji ne stvara se poseban pravni odnos između stjecatelja podlicencije i davatelja licencije, čak ni kad je davatelj licencije dao potrebno dopuštenje.

(2) Ali davatelj licencije može, radi naplate svojih tražbina od stjecatelja licencije nastalih iz licencije, zahtijevati neposredno od stjecatelja podlicencije isplatu iznosa koje ovaj duguje davatelju podlicencije po osnovi podlicencije.

(1) Ugovorom o podlicenciji ne stvara se poseban pravni odnos između stjecatelja podlicencije i davatelja licencije, čak ni kad je davatelj licencije dao potrebno dopuštenje. <br><br>(2) Ali davatelj licencije može, radi naplate svojih tražbina od stjecatelja licencije nastalih iz licencije, zahtijevati neposredno od stjecatelja podlicencije isplatu iznosa koje ovaj duguje davatelju podlicencije po osnovi podlicencije. Izdvoji članak ID: 720

Prethodna stranica | 25. 6. 2019. | Slijedeća stranica


ZOO1 ZOO2 ZOO3 ZOO4 ZOO5 ZOO6 ZOO7 ZOO8 ZOO9 ZOO10 ZOO11 ZOO12 ZOO13 ZOO14 ZOO15 ZOO16 ZOO17 ZOO18 ZOO19 ZOO20 ZOO21 ZOO22 ZOO23 ZOO24 ZOO25 ZOO26 ZOO27 ZOO28 ZOO29 ZOO30 ZOO31 ZOO32 ZOO33 ZOO34 ZOO35 ZOO36 ZOO37 ZOO38 ZOO39 ZOO40 ZOO41 ZOO42 ZOO43 ZOO44 ZOO45 ZOO46 ZOO47 ZOO48 ZOO49 ZOO50 ZOO51 ZOO52 ZOO53 ZOO54 ZOO55 ZOO56 ZOO57 ZOO58 ZOO59
POSLOVNI FORUM - Pravne informacije - Građansko pravo - Zakon o obveznim odnosima - Ovim se Zakonom uređuju osnove obveznih odnosa (opći dio) te ugovorni i izvanugovorni obvezni odnosi (posebni dio). Sudionici u prometu slobodno uređuju obvezne odnose, a ne mogu ih uređivati suprotno Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima i moralu društva. Sudionici u obveznom odnosu ravnopravni su. U zasnivanju obveznih odnosa i ostvarivanju prava i obveza iz tih odnosa sudionici su dužni pridržavati se načela savjesnosti i poštenja. Sudionici obveznih odnosa dužni su surađivati radi potpunog i urednog ispunjenja obveza i ostvarivanja prava u tim odnosima. Zabranjeno je ostvarivanje prava iz obveznog odnosa suprotno svrsi zbog koje je ono propisom ustanovljeno ili priznato. Poslovni forum d.o.o. čini sve što je u njegovoj moći da podaci na ovoj web stranici budu točni i ažurni, ali ne jamči niti ne odgovara za njihovu točnost, potpunost ni ažurnost (izneseno, niti ono koje bi se moglo podrazumijevati). Stranicu otvarate i njome se koristite na vlastitu odgovornost. Poslovni forum ne preuzima odgovornost bilo koje vrste.

PREGLED USLUGA ZA PODUZETNIKE
PREGLED SVIH USLUGA ZA PODUZETNIKE
PREGLED NAJVAŽNIJIH ZAKONA I PROPISA

| 25. 6. 2019. |

OBJAVITE SVOJU PONUDU ILI POTRAŽNJU

ŠTO JE CMS?

CMS ili Content Menagment System je izraz za programirane web stranice što Vam omogućava da jednostavno sami unosite, editirate ili brišete sadržaj sa svojih stranica putem administratorskog sučelja, a što je vrlo bitno, bez ikakvih posebnih predznanja. Ukoliko imate elementarno znanje za npr. poslati e-mail, ili pisati u Wordu, to je dovoljno za korištenje CMS-a.

CMS osigurava trenutne promjene sadržaja na Vašim stranicama, te stoga više nema potrebe za mjesečnim troškovima održavanja stranica da bi na njima uvijek imali aktualne vijesti i ponudu! Opširnije >>


VIDEO PREZENTACIJA

VIDEO FLASH ANIMIRANA PREZENTACIJA


Online korisnika: 190
Datum ažuriranja
25. 6. 2019.


Poslovni Forum d.o.o.


Poslovne usluge - Istraživanje tržišta - Pravo - Marketing - Izrada web stranica
Link na web stranicu sa pregledom poslovne ponude