Naša ponuda!
 Tema 1
 Tema 2
 Tema 3
 Tema 4
 Tema 5
 Tema 6
 
 
 

Prostor za dodatni tekst ispod linkova što se može iskoristiti za neku važniju objavu...
 
Primjer 1040
Ovaj prostor možete iskoristiti za važne vijesti i najave. Samo nekoliko minuta više potrebno je i da Vaša Internet domena, email adrese, web shop budu i aktivni na Internetu! Inovativnim pristupom i modernim tehnologijama stvaramo kvalitetna poslovna web rješenja koja pomažu tvrtkama i obrtnicima u postizanju poslovnog uspjeha i to povećanjem prihoda, smanjenjem troškova i povećanjem zadovoljstva njihovih klijenata. Razvoj web aplikacija i izrada web stranica. Ovaj prostor možete iskoristiti za važne vijesti i Vaše najave. Internet je budućnost poslovanja te vam omogućava da osobe koje posjete vaše stranice dobiju sve potrebne podatke o vama i vašem radu. Internet postaje i postao je bliska veza između kupaca i tvtki koje nude svoje proizvode preko interneta. Content Management sustavi omogućavaju da samostalno postavljate ili mijenjate postojeće podatke na vašim internet stranicama neovisno o stručnom znanju. Upravo ovaj sustav omogućava da vaše stranice uvijek budu aktualne, te su sve promjene trenutne. CMS vam omogućava potpunu automatizaciju prilikom promjene ili postavljanja sadržaja na Internetu ili Intranetu. Upravo zbog mogućnosti samostalnog mijenjanja i dodavanja sadržaja, troškovi su znatno smanjeni a zadržan je profesionalni izgled vaših stranica. Velika je prednost što se ne moraju koristiti drugi programi za postavljanje sadržaja te informaciju postavljate onda kada Vi to želite. Da bi bili prepoznatljivi na internetu po svojem nazivu, nazivu tvrtke ili proizvoda morate imati svoju vlastitu internet adresu (npr. www.poslovniforum.hr). Naziv domene je izuzetno važan jer predstavlja tvrtku i usluge koje nudi na Internetu. Osiguravamo optimizaciju web stranica za tražilice, odnosno SEO. Search engine optimization (SEO) ili optimizacija web stranica za tražilice je dio internet marketinga koji se bavi pozicioniranjem stranica na tražilicama na ključne riječi koje najviše odgovaraju sadržaju stranica. Cilj optimizacije je povećati ciljanu posjećenosti i time broj kontakta putem weba ili direktnu prodaju. Optimizacija web stranica je nužna za svaku stranicu ukoliko se želite izdvojiti i postići nešto sa svojom stranicom. Možemo Vam izraditi sve što želite po Vašim konkretnim potrebama, od jednostavnijih stranice, informativnih stranica sa kontakt obrascima, do vrlo naprednih CMS aplikacija, npr. za agencije za nekretnine ili turističke agencije. CMS Vam omogućava ažuriranje podataka putem administracijskog sučelja prema vašim konkretnim potrebama bez dodatnih troškova. Sa CMS aplikacijom štedite vrijeme i novac. Više nećete morati plaćati nikakve dodatne usluge održavanja stranica. Pored toga, cijene CMS gotovih aplikacija uglavnom su jeftinije od klasičnih stranica. Nudimo Vam internet rješenja stvarno prilagođena upravo Vašim željama, potrebama i mogućnostima, kojima ćete kontaktirati sa sadašnjim i budućim kupcima, dobavljačima i poslovnim partnerima. Internet je budućnost. Uhvatite korak sa vremenom. Pobijedite konkurenciju. Iskoristite naše povoljne ponude i promotivne cijene. Provjerite naš cjenik. Provjerite naše usluge hostinga, marketinga i designa web stranica. Izrada interaktivnih CD-Rom-ova. Izrada internet trgovine sa katalogom proizvoda, on-line narudžbom i mogućnošću plaćanja kreditnim karticama. Predstavljanje smještajnih jedinica u turizmu na internetu, uz mogućnost online rezervacije i online plaćanja troškova rezervacije. Iskoristite CMS stranice kao katalog Vaših proizvoda ili usluga. Izrada web stranica, web dizajn i development po izuzetno povoljnim cijenama. Izrada web stranica i prezentacijskih CD-ROM-ova odličnog dizajna i funkcionalnosti. Poslovni forum prenosi Vam iskustva i znanja o upotrebi informacijskih internet tehnologija u suvremenom poslovanju. Možete naručiti i usluge grafičkog dizajna za Vaše promotivne materijale ili elemente vizualnog identiteta. Web promocija predstavlja najbrži, najopsežniji i najisplativiji način promidžbe neke tvrtke, obrta, udruge ili usluga. Internet uz velike mogućnosti i dostupnost od 24 sata dnevno omogućava kvalitetnu promidžbu i onim tvrtkama, obrtima ili udrugama, koje ne žele ili ne mogu ulagati veća sredstva u vlastito klasično reklamiranje putem radija, televizije, novina, oglasnika ili plakata. U usporedbi sa drugim sredstvima reklamiranja, odnosno drugim marketinškim medijima, poput televizije, radija ili novina, promidžba putem Interneta može biti daleko opsežnija i dugotrajnija, a ujedno dostupna u svakom kutku zemaljske kugle, gdje postoji pristup Internetu. Ulaganjem u internet stranice, ulažete u svoj budući promet i dobit. Internet stranice mogu Vam samo povećati poslovanje i zaradu. Kontaktirajte nas za besplatne konzultacije i savjete.
POSEBNA PONUDA ZA PODUZETNIKE
Link na brzi pregled poslovnih i internet usluga
Tema 6
UGOVOR O OSIGURANJU
 
Pojam
Ugovorom o osiguranju obvezuje se ugovaratelj osiguranja da, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, udružuje određeni iznos u zajednici osiguranja odnosno zajednici rizika (osiguratelj), a zajednica se obvezuje da, ako se desi događaj koji predstavlja osigurani slučaj, isplati osiguraniku ili nekoj trećoj osobi naknadu odnosno ugovorenu svotu ili učini nešto drugo.

Osigurani slučaj

Događaj s obzirom na koji se sklapa osiguranje (osigurani slučaj) mora biti budući, neizvjestan i nezavisan od isključive volje ugovaratelja.

Ugovor o osiguranju je ništav ako je u času njegova sklapanja već nastao osigurani slučaj, ili je taj bio u nastupanju, ili je bilo izvjesno da će nastupiti, ili ako je već tada bila prestala mogućnost da on nastane.

Ali, ako je ugovoreno da će osiguranjem biti obuhvaćeno određeno razdoblje koje prethodi sklapanju ugovora, ugovor će biti ništav samo ako je u času njegova sklapanja zainteresiranoj strani bilo poznato da se osigurani slučaj već dogodio, odnosno da je već tada bila prestala mogućnost da se on dogodi.

Isključenje nekih osiguranja

Odredbe ove glave neće se primjenjivati na plovidbeno osiguranje, a ni na druga osiguranja na koja se primjenjuju pravila o plovidbenom osiguranju.

Navedene odredbe neće se primjenjivati ni na osiguranje potraživanja, a ni na odnose iz reosiguranja.

Ugovorom se može odstupiti samo od onih odredaba ove glave u kojima je to odstupanje izričito dopušteno te od onih koje daju ugovaratelj ima mogućnost da postupe kako hoće.

Odstupanje od ostalih odredaba, ako nije zabranjeno Zakonom o obveznim odnosima ili kojim drugim zakonom, dopušteno je samo ako je u nedvojbenom interesu osiguranika.


SKLAPANJE UGOVORA

Kad je ugovor sklopljen

Ugovor o osiguranju sklopljen je kad ugovaratelji potpišu policu osiguranja ili listu pokrića.

Pismena ponuda učinjena osiguratelju za sklapanje ugovora o osiguranju vezuje ponudioca, ako on nije odredio kraći rok, za vrijeme od osam dana od dana kada je ponuda prispjela osiguratelju a ako je potreban liječnički pregled, onda za vrijeme od trideset dana.

Ako osiguratelj u tom roku ne odbije ponudu koja ne odstupa od uvjeta pod kojima on vrši predloženo osiguranje, smatrat će se da je prihvatio ponudu i da je ugovor sklopljen.

U tom slučaju ugovor se smatra sklopljenim kad je ponuda prispjela osiguratelju.

Polica i list pokrića

U polici moraju biti navedeni: ugovorne strane, osigurana stvar odnosno osigurana osoba, rizik obuhvaćen osiguranjem, trajanje osiguranja i vrijeme pokrića, svota osiguranja ili da je osiguranje neograničeno; premija ili doprinos, datum izdavanja police i potpisi ugovornih strana.

Polica osiguranja može biti privremeno zamijenjena listom pokrića u koju se unose bitni sastojci ugovora.

Osiguratelj je dužan upozoriti ugovaratelja osiguranja da su opći i posebni uvjeti osiguranja sastavni dio ugovora i predati mu njihov tekst, ako ti uvjeti nisu tiskani na samoj polici.

Izvršenje obveze iz prethodnog stava mora biti konstatirano na polici.

U slučaju neslaganja neke odredbe općih ili posebnih uvjeta i neke odredbe police primijenit će se odredba police, a u slučaju neslaganja neke tiskane odredbe police i njezine rukopisne odredbe, primijenit će se ova posljednja.

Prema sporazumu ugovaratelja, polica može glasiti na određenu osobu, po naredbi ili na donosioca.

Osiguranje bez police

Uvjetima osiguranja mogu biti predviđeni slučajevi u kojima ugovorni odnos iz osiguranja nastaje samim plaćanjem premije.

Sklapanje ugovora u ime drugog bez ovlaštenja

Tko sklopi ugovor o osiguranju u ime drugog bez njegova ovlaštenja, odgovara osiguratelju za obveze iz ugovora sve dok ga onaj u čije je ime ugovor sklopljen ne odobri.

Zainteresirani može odobriti ugovor i pošto se dogodio osigurani slučaj.

Ako je odobrenje odbiveno, ugovaratelj osiguranja duguje premiju za razdoblje osiguranja u kome je osiguratelj obaviješten o odbijanju odobrenja.

Ali, ne odgovara za obveze iz osiguranja poslovođa bez naloga koji je obavijestio osiguratelja da istupa bez ovlaštenja u ime i za račun drugoga.

Osiguranje za tuđi račun ili za račun koga se tiče

U slučaju osiguranja za tuđi račun ili za račun koga se tiče obveze plaćanja premije i ostale obveze iz ugovora dužan je izvršavati ugovaratelj osiguranja, ali on ne može vršiti prava iz osiguranja, čak i kad drži policu, bez pristanka osobe čiji je interes osiguran i kojoj ona pripadaju.

Ugovaratelj osiguranja nije dužan predati policu zainteresiranoj osobi dok mu ne budu naknađene premije što ih je isplatio osiguratelju, a i troškovi ugovora.

Ugovaratelj osiguranja ima pravo prvenstvene naplate ovih potraživanja iz dugovane naknade, a i pravo zahtijevati njihovu isplatu neposredno od osiguratelja.

Osiguratelj može istaći svakom korisniku osiguranja za tuđi račun sve prigovore koje po osnovi ugovora ima prema ugovaratelju osiguranja.

Zastupnici osiguranja

Kad osiguratelj ovlasti nekoga da ga zastupa, a ne odredi opseg njegovih ovlaštenja, zastupnik je ovlašten u ime i za račun osiguratelja sklapati ugovore o osiguranju, ugovarati izmjene ugovora ili produljenje njihova važenja; izdati police osiguranja, naplaćivati premije i primati izjave upućene osiguratelju.

Ako je osiguratelj ograničio ovlaštenja svog zastupnika, a to ugovaratelju osiguranja nije bilo poznato, smatra se kao da ta ograničenja nisu ni postojala.


OBVEZA OSIGURANIKA ODNOSNO UGOVARATELJA OSIGURANJA

PRIJAVA OKOLNOSTI ZNAČAJNIH ZA OCJENU RIZIKA

Dužnost prijavljivanja

Ugovaratelj osiguranja dužan je prijaviti osiguratelju prilikom sklapanja ugovora sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika, a koje su mu poznate ili mu nisu mogle ostati nepoznate.

Namjerna netočna prijava ili prešućivanje

Ako je ugovaratelj osiguranja namjerno učinio netočnu prijavu ili namjerno prešutio neku okolnost takve prirode da osiguratelj ne bi sklopio ugovor da je znao za pravo stanje stvari, osiguratelj može zahtijevati poništenje ugovora.

U slučaju poništenja ugovora iz razloga navedenih u prethodnom stavu osiguratelj zadržava naplaćene premije i ima prava zahtijevati isplatu premije za razdoblje osiguranja u kome je zatražio poništenje ugovora.

Osigurateljevo pravo da zahtijeva poništenje ugovora o osiguranju prestaje ako on u roku od tri mjeseca od dana saznanja za netočnost prijave ili za prešućivanje ne izjavi ugovaratelju osiguranja da se namjerava koristiti tim pravom.

Nenamjerna netočnost ili nepotpunost prijave

Ako je ugovaratelj osiguranja učinio netočnu prijavu ili je propusti0 dati dužnu obavijest, a to nije učinio namjerno, osiguratelj može. po svom izboru, u roku od mjesec dana od saznanja za netočnost ili nepotpunost prijave izjaviti da raskida ugovor ili predložiti povećanje premije razmjerno većem riziku.

Ugovor u tom slučaju prestaje nakon isteka četrnaest dana od kada je osiguratelj svoju izjavu o raskidu saopćio ugovaratelju osiguranja, a u slučaju osigurateljevog prijedloga da se premija poveća, raskid nastupa po samom zakonu ako ugovaratelj osiguranja ne prihvati prijedlog u roku od četrnaest dana od kada ga je primio.

U slučaju raskida osiguratelj je dužan vratiti dio premije koji otpada na vrijeme do kraja razdoblja osiguranja.

Ako se osigurani slučaj dogodio prije nego što je utvrđena netočnost ili nepotpunost prijave ili nakon toga, ali prije raskida ugovora odnosno prije postizanja sporazuma o povećanju premije, naknada se smanjuje u razmjeru između stope plaćenih premija i stope premija koje bi trebalo platiti prema stvarnom riziku.

Proširenje primjene

Odredbe prethodnih paragrafa o posljedicama netočne prijave ili prešućivanja okolnosti značajnih za ocjenu rizika primjenjuju se i u slučajevima osiguranja sklopljenih u ime i za račun drugoga, ili u korist trećeg, ili za tuđi račun, ili za račun koga se tiče, ako su te osobe znale za netočnost prijave ili prešućivanje okolnosti značajnih za ocjenu rizika.

Slučajevi u kojima se osiguratelj ne može pozivati na netočnost ili nepotpunost prijave

Osiguratelj kome su u času sklapanja ugovora bile poznate ili mu nisu mogle ostati nepoznate okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika, a koje je ugovaratelj osiguranja netočno prijavio ili prešutio, ne može se pozivati na netočnost prijave ili prešućivanje.

Isto vrijedi u slučaju kad je osiguratelj saznao za te okolnosti za trajanja osiguranja, a nije se koristio zakonskim ovlaštenjima.


PLAĆANJE PREMIJE

Dužnost plaćanja i primanja premije

Ugovaratelj osiguranja dužan je platiti premiju osiguranja, ali je osiguratelj dužan primiti isplatu premije od svake osobe koja ima pravni interes da ona bude plaćena.

Premija se plaća u ugovorenim rokovima, a ako treba da se isplati odjednom, onda se plaća prilikom sklapanja ugovora.

Mjesto plaćanja premije je mjesto u kojem ugovaratelj osiguranja ima svoje sjedište odnosno prebivalište, ako ugovorom nije određeno neko drugo mjesto.

Posljedice neisplate premije

Ako je ugovoreno da se premija plaća prilikom sklapanja ugovora, obveza osiguratelja da isplati naknadu ili svotu određenu ugovorom počinje idućeg dana od dana uplate premije.

Ako je ugovoreno da se premija plaća nakon sklapanja ugovora, obveza osiguratelja da isplati naknadu ili svotu određenu ugovorom počinje od dana određenog u ugovoru kao dana početka osiguranja.

Ali, ako ugovaratelj osiguranja premiju koja je dospjela nakon sklapanja ugovora na plati do dospjelosti, niti to učini koja druga zainteresirana osoba, ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu nakon isteka roka od trideset dana od kada je ugovaratelju osiguranja uručeno preporučeno pismo osiguratelja s obaviješću o dospjelosti premije ali s tim da taj rok ne može isteći prije nego što protekne trideset dana od dospjelosti premije.

U svakom slučaju ugovor o osiguranju prestaje po samom zakonu ako premija ne bude plaćena u roku od godine dana od dospjelosti.

Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na osiguranje života.


OBAVJEŠTAVANJE OSIGURATELJA O PROMJENAMA RIZIKA

Povećanje rizika

Ugovaratelj osiguranja dužan je, kad je u pitanju osiguranje imovine, obavijestiti osiguratelja o svakoj promjeni okolnosti koja može biti značajna za ocjenu rizika, a kad je u pitanju osiguranje osoba, onda samo ako je rizik povećan zbog toga što je osigurana osoba promijenila zanimanje.

On je dužan bez odgađanja obavijestiti osiguratelja o povećanju rizika, ako je rizik povećan nekim njegovim postupkom, a ako se povećanje rizika dogodile bez njegova sudjelovanja, on je dužan obavijestiti ga u roku od četrnaest dana od kad je za to saznao.

Ako je povećanje rizika toliko da osiguratelj ne bi sklopio ugovor da je takvo stanje postojao u času njegova zaključenja, on može raskinuti ugovor.

Ali ako je povećanje rizika toliko da bi osiguratelj sklopio ugovor samo uz veću premiju da je takvo stanje postojalo u času zaključenja ugovora, on može ugovaratelju osiguranja predložiti novu stopu premije.

Ako ugovaratelj osiguranja ne pristane na novu stopu premije u roku od četrnaest dana od primitka prijedloga nove stope, ugovor prestaje po samom zakonu.

Ali ugovor ostaje na snazi i osiguratelj se više ne može koristiti ovlaštenjima da predloži ugovaratelju osiguranja novu stopu premije ili da raskine ugovor, ako ne iskoristi ta ovlaštenja u roku od mjesec dana od kada je bilo na koji način doznao za povećanje rizika ili ako još prije isteka toga roka na neki način pokaže da pristaje na produženje ugovora (ako primi premiju isplati naknadu za osigurani slučaj koji se dogodio nakon tog povećanja i sl.).

Kad se osigurani slučaj dogodi u međuvremenu

Ako se osigurani slučaj dogodi prije nego što je osiguratelj obaviješten o povećanju rizika ili pošto je obaviješten o povećanju rizika, ali prije nego što je ugovor raskinuo ili postigao sporazum s ugovarateljem osiguranja o povećanju premije, naknada se smanjuje u razmjeru između plaćenih premija i premija koje bi trebalo platiti prema povećanom riziku.

Smanjenje rizika

U slučaju kad se nakon sklapanja ugovora o osiguranju dogodilo smanjenje rizika ugovaratelj osiguranja ima pravo zahtijevati odgovarajuće smanjenje premije, računajući od dana kad je o smanjenju obavijestio osiguratelja.

Ako osiguratelj ne pristane na smanjenje premije, ugovaratelj osiguranja može raskinuti ugovor.

Obveza obavještavanja o nastupanja osiguranog slučaja

Osiguranik je dužan, izuzev u slučaju osiguranja života. obavijestiti osiguratelja o nastupanju osiguranog slučaja najdalje u roku od tri dana od kad je to saznao.

Ako on ne izvrši ovu svoju obvezu u određeno vrijeme, dužan je naknaditi osiguratelju štetu koju bi ovaj zbog toga imao.

Ništavost odredaba o gubitku prava

Ništave su odredbe ugovora koje predviđaju gubitak prava na naknadu ili svotu osiguranja; ako osiguranik nakon nastupanja osiguranog slučaja ne izvrši neku od propisanih ili ugovorenih obveza.


OBVEZE OSIGURATELJA

Isplata naknade ili ugovorene svote

Kad se dogodi osigurani slučaj, osiguratelj je dužan isplatiti naknadu ili svotu određenu ugovorom u ugovorenom roku koji ne može biti dulji od četrnaest dana. računajući od kada je osiguratelj dobio obavijest. da se osigurani slučaj dogodio.

Ali ako je za utvrđivanje postojanja osigurateljeve obveze ili njezina iznosa potrebno stanovito vrijeme, taj rok počinje teći od dana kada je utvrđeno postojanje njegove obveze i njezin iznos.

Ako iznos osigurateljeve obveze ne bude utvrđen u roku određenom u prvom stavu ovog člana, osiguratelj je dužan; na zahtjev ovlaštene osobe, isplatiti iznos nespornog dijela svoje obveze na ime predujma.

Isključenje odgovornosti osiguratelja u slučaju namjere i prijevare

Ako je ugovaratelj osiguranja, osiguranik ili korisnik izazvao osigurani slučaj namjerno ili prijevarom, osiguratelj nije obvezan ni na kakva davanja, a suprotna ugovorna odredba nema pravnog učinka.

Prigovori osiguratelja

Protiv zahtjeva donosioca police, a i zahtjeva koje druge osobe što se na nju poziva, osiguratelj može istaći sve prigovore koje ima u vezi s ugovorom prema osobi s kojom je sklopio ugovor o osiguranju.

Iznimno, protiv zahtjeva treće osobe u slučaju dobrovoljnog osiguranja od odgovornosti, i zahtjeva nosilaca određenih prava na osiguranoj stvari, čije je pravo prešlo po samom zakonu s uništene ili oštećene osigurane stvari na naknadu iz osiguranja, osiguratelj može istači samo prigovore koji su nastali prije nego što se dogodio osigurani slučaj.


TRAJANJE OSIGURANJA

Početak učinka osiguranja

Ako drugačije nije ugovoreno, ugovor o osiguranju proizvodi svoj učinak počev od dvadeset četvrtog sata dana koji je u polici označen kao dan početka trajanja osiguranja, pa sve do svršetka posljednjeg dana roka za koji je osiguranje ugovoreno.

Ako rok trajanja osiguranja nije određen ugovorom, svaka strana može raskinuti ugovor s danom dospjelosti premije, obavještavajući pismenim putem drugu stranu najkasnije tri mjeseca prije dospjelosti premije.

Ako je osiguranje sklopljeno na rok dulji od pet godina; svaka strana može nakon proteka ovog roka, uz otkazni rok od šest mjeseci, pismeno izjaviti drugoj strani da raskida ugovor.

Ugovorom se ne može isključiti pravo svake strane da raskine ugovor kako je naprijed izloženo.

Odredbe ovog članka ne vrijede za osiguranje života

Utjecaj stečaja na osiguranje

U slučaju stečaja ugovaratelja osiguranja osiguranje se nastavlja, ali svaka strana ima pravo raskinuti ugovor o osiguranju u roku od tri mjeseca od otvaranja stečaja, u kom slučaju stečajnoj masi ugovaratelja pripada dio plaćene premije koji odgovara preostalom vremenu osiguranja.

U slučaju stečaja osiguratelja ugovor o osiguranju prestaje nakon isteka trideset dana od otvaranja stečaja.


(25.05.2006.)


Tekst ispod svih vijesti za neku važniju najavu ili obavijest.

Naručite svoj CMS!

 

Pretraživanje

Pretraži stranice


 

Mailing lista

Upis na Mailing listu
Vaše ime
Vaš e-mail


Online korisnika: 297
Ažurirano: 23. 10. 2021.
 

Preporuka

Pošalji preporuku
E-mail primatelja

Vaše ime i prezime

Vaša dodatna poruka


Anketa

Koliko je oglašavanje na internetu potrebno?
Neophodno Služi svrsi Nije potrebno   Rezultati

Poslovni forum d.o.o.
Dodatni prostor za važniju informaciju ili naznake kontakta
Design & Hosting: Poslovni forum d.o.o.